เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับชาติ
สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ธ.ค. 2559
7 ธ.ค. 2559
8 ธ.ค. 2559
9 ธ.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ขณะนี้ระบบการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดระบบให้ตรวจสอบ แก้ไข ความถูกต้องของข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน โดยสามารถยื่นคำร้องและเอกสาร หลักฐานประกอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 
 
 

คำสั่ง สพฐ ที่ 862/2559 ลว. 30 พย 2559 เรื่อง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

 
  หนังสือ สพป.หนองคาย เขต ๑ แจ้งการจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ / สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 
posted by ... waiyawit
 
 


 
 
 
หมายเหตุ
๑) คณะกรรมการพิจารณากรณีจะตรวจสอบหลักฐานวันรายงานตัว กรณีที่ข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามแบบรายงานตัว ให้ผู้เข้าแข่งขันประสานกับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นก่อนการแข่งขันอย่างน้อย ๑ วัน และในวันแข่งขันให้นำหลักฐาน เช่น แบบคำร้อง (sp-001 ถึง sp-006 แล้วแต่กรณี) บัตรประจำตัว เป็นต้น โดยนำฉบับจริงไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
๒) นักเรียนที่เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนควรนำหลักฐานที่แสดงถึงตัวตนที่แท้จริง เช่น บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรนักเรียน เป็นต้นไปแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัวด้วย กรณีบัตรประจำตัวในระบบไม่มีรูปภาพ
 
   
 
แจ้งโรงเรียนให้เข้าระบบโรงเรียนและเพิ่มข้อมูลการติดต่อครูผู้ฝึกสอน
เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน

 
 
ขณะนี้เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนได้เปิดระบบให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่ ที่มีทีมเข้าแข่งขันฯ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน จนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หากข้อมูลของโรงเรียนใดไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซด์
http://esan66.sillapa.net/sp-center/ ด้วยตนเองเท่านั้น โดยดำเนินการดังนี้
   ๑) คลิกที่เมนูด้านขวามือ "เข้าระบบโรงเรียน"
   ๒) กรอกรหัสโรงเรียน และรหัสผ่าน ที่สำนักงานเขตพื้นที่ของท่านได้กำหนดให้ 
   ๓) เข้าไปขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านต้องการ พร้อมกับแนบสำเนาเอกสาร/หลักฐานประกอบ (เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ) หากไม่มีเอกสารประกอบอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  ศึกษาแนวปฏิบัติสำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน (คลิกที่นี่) ดาวน์โหลดหลักฐานประกอบ (เอกสาร/หลักฐานประกอบ)
   ๔)
รอจนกว่าผู้ดูแลระบบระดับภาคจะอนุมัติ
   ๕) ให้โรงเรียนดำเนินการ เพิ่มรูปภาพนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน แต่ละคนจนครบทุกกิจกรรมที่เข้าแข่งขัน
   ๖) จะเปิดระบบให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
 
    การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง (ฉบับปรับปรุงเฉพาะกิจสำหรับการแข่งขันในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖)  
   
  การจัดกิจกรรมรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๑๘๘/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือราชการ / แนวปฏิบัติ๑ / แนวปฏิบัติ๒ และหนังสือสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๐๕/๑๖๗๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ หนังสือราชการ  เพื่อให้รูปแบบกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกทีมที่เข้าแข่งขันได้ถือปฏิบัติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ คือ
ศิลปะ สาระดนตรี
1. นางทดทรง   ทีนาวัฒน์ โทร. 087-225-2172
2. นางมติภา   ชัยชิต โทร. 087-717-4097
3. นางอนงค์   คำแสงทอง โทร. 081-975-2088
4. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์  โทร. 0812802482

การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
นางฉวีวรรณ  โยคิน  โทร. 088-5733312

 
 

 
 

 


 
 

   
  
  
 
 
เรียนเชิญตัวแทน สพท. [สพป. สพม. ] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบตอบรับภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
หนังสือแจ้ง / แบบตอบรับการประชุม / ผลการตอบรับร่วมประชุม
 
        กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยทั่วไปแข่งขันระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559 รวม 3 วัน ยกเว้น กิจกรรมต่อไปนี้ที่ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 คือ
                 กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 2 รายการ คือ
                        (1) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
                        (2) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
                 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน 2 รายการ คือ
                        (1) การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
                        (2) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 
                 การแข่งขันหุ่นยนต์ 6 รายการ คือ
                        (1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 
                        (2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 
                        (3) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
                        (4) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
                        (5) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
                        (6) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
 
 


 
 
   
 
เรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา, ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกสังกัด [สพป. สพม. อุดมศึกษา กศน. อปท. ฯลฯ ] ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ร่วมสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 
โดยกรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ได้ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559
หนังสือแจ้ง / สมัครเป็นกรรมการตัดสิน / ข้อมูลผู้สมัครเป็นกรรมการตัดสิน
 
   
 
แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ 
 
สพป.หนองคาย เขต 1
ภาษาไทย

1. นางทดทรง ทีนาวัฒน์ โทร. 087-2252172   (สพป.หนองคาย เขต 1)
2. นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล โทร. 081-9751977 (สพป.หนองคาย เขต 1)
3. นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ โทร.089-7573881 (สพป.หนองคาย เขต 2)
4. นางเอมอร พันธุวร โทร.099-7388457 (สพป.บึงกาฬ)
คณิตศาสตร์
1. นางมติภา  ชัยชิต โทร. 095-463-5944    
2. นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์ โทร. 081-280-2482
วิทยาศาสตร์ ( นักบินน้อย สพฐ.)
1. นางอนงค์ คำแสงทอง โทร. 081-975 2088   
2. นางปิยพร สิงห์สุวรรณ  โทร. 091-0619146
ศิลปะ สาระทัศนศิลป์
1. นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์  โทร.  089-7116240
2. นายธีรภพ  วงศ์โยธา โทร.  087-7713465
ศิลปะ สาระดนตรี
1. นางทดทรง   ทีนาวัฒน์ โทร. 087-225-2172
2. นางมติภา   ชัยชิต โทร. 087-717-4097
3. นางอนงค์   คำแสงทอง โทร. 081-975-2088
4. นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์  โทร. 0812802482
ศิลปะ สาระนาฎศิลป์
1. นางเสนาะจิต  สิริเลิศธีรกุล โทร. 081-9751977  (สพป.หนองคาย เขต 1)
2. นางสมหมาย โยธากุล  โทร. 081-9643173  (สพป.หนองคาย เขต 1)
3. นางรำเพย ทินกระโทก โทร. 089-8424963    (สพป.หนองคาย เขต ๒)
4. นางสาวอภินันท์ อรกุล  โทร. 081-2610831 (สพป.บึงกาฬ)
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
1. นายชาตรี  ราชบัณฑิต โทร. 095-598-9923    
2. นางจิตราพร  ราชบัณฑิต โทร. 087-774-5034 
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 
นางฉวีวรรณ  โยคิน  โทร. 088-5733312

สพป.หนองคาย เขต ๒
ปฐมวัย ,วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา ,ศาสนาและวัฒนธรรม ,สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี, หุ่นยนต์ สพฐ., ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้ประสานงาน (ผู้รับผิดชอบ/แอดมิน) 
นางรำเพย ทินกระโทก โทรศัพท์ 0898424963
นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์  โทรศัพท์ 0879061032
เว็บไซด์ http://esan66.nongkhai2.go.th/
 
ปฐมวัย นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ 0819740942
วิทยาศาสตร์ นางอรอุมา  บวรศักดิ์
นายสมพงษ์  มหาโยธี
0910517014
0610593678
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายอนุชิต  บัวพุฒ
นายจักรพัฒน์  สมบูรณ์
0807562747
0879061032
สุขศึกษาและพลศึกษา นางรำเพย  ทินกระโทก
นายตุ๊   จงรักษ์
0898424963
0982860572
การงานอาชีพ นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์
นายปรีชา  หลักคำพันธ์
0895753881
0864180725
การงานอาชีพ(หุ่นยนต์) นายวิทยา  ทวีทรัพย์ 0611592975
ภาษาต่างประเทศ นายเวชยันต์  ภูละคร 0812613363
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางรำเพย  ทินกระโทก 0898424963

สพป.บึงกาฬ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน และ OBEC Awards
ผู้ประสานงาน (ผู้รับผิดชอบ/แอดมิน) 
นายเสนอ รัมพณีนิล โทรศัพท์ 0804619453
เว็บไซด์ http://awards59.obecawards.net/obec-esan/
            http://www.bki.ictbk.net/new/index.php
 
   

 
การแบ่งลู่การแข่งขัน
การแบ่งลู่การแข่งขันเป็น 3 ลู่ (ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมสายสามัญ) โดยนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด สพฐ. และ อปท.  แข่งขันกันเฉพาะในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส  สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนสูงสุดถึงชั้น ม.6 นักเรียน ม.1 - ม.3 และ ม.4 - ม.6 ทุกสังกัดรวมทั้งโรงเรียนเอกชน ไปแข่งขันในลู่นักเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ  ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์เดิมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสได้มีเวทีแสดงออกเฉพาะกลุ่มและเป็นไปตามการจัดการแข่งขันในครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 (ประกาศ สพฐ. ฉบับลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559) คลิ๊กที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 11:17 น.
ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ปี 2559

วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 10:53 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 5,177
จำนวนทีม 13,402
จำนวนนักเรียน 45,136
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 23,928
จำนวนกรรมการ 1,492
ครู+นักเรียน 69,064
ครู+นักเรียน+กรรมการ 70,556
ประกาศผลแล้ว 264/264 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 82
เมื่อวาน 105
สัปดาห์นี้ 553
สัปดาห์ที่แล้ว 512
เดือนนี้ 2,087
เดือนที่แล้ว 3,473
ปีนี้ 2,087
ทั้งหมด 2,971,195
 

 
OBEC Esan Center