หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวปวีณา วนะภูติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
2 นางสาวฐิติภา วะหาโล ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
3 นางสาวอัญฐิกา คูณแสง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
4 นางสาวนัฐติยา เย็นละออง ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
5 นางสาววิภาพรรณ สุธรรมฤทธิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
6 นายณัฐวุฒิ มาวิเศษ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
7 นางสาวพัชราภรณ์ หาญชัย ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
8 นางสาวกุลสตรี ศรีอรัญ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
9 นางสาวนุสรา ศรีชัยวาลย์ เจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย เจ้าหน้าที่ประมวลผล
10 นางสาวปวีณา วนะภูติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นางสาวสุพิชชา บิดานารา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
12 นางสาวภักจิรา จะหลาบหลอง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
13 นายกรณ์นฤเชษฐ์ รันรัตติยา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
14 นายบัญชา ทองสา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
15 นางสาวอรสุดา ทองมูล ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
16 นางสาวจรัญญา สีมาพันธ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
17 นายผานิตย์ ปงสนิท ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
18 นายนิกร คงทวี ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวเนตรชนก นวลมณี ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
20 นายธีรพล สายหลักคำ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 นายธีระวัฒน์ พิมพกรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
22 นางสาวสุภารัตน์ วัฒนธรรม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
23 นางสาวอรพรรณ ผองสุข ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
24 นางชฎากร สิงหศิริ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
25 นางสาววิภาพร แสงพระจันทร์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 นายธวัชชัย ปงสนิท ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
27 นางสาวกชกร โคกแดง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
28 นางสาวเพ็ญพรรณ จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
29 นางสาวสุพิศ แสงพิจิตร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
30 นางสาวจิตราภรณ์ ชาเรืองเดช ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
31 นายสำเริง ระกานอก ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
32 นางวริศรา จุลปาน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
33 นายกฤษณะ หินมี ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
34 นายจักรพันธ์ จันสองคอน ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
35 นางอัญรินทร์ วิโย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
36 นางสาวกิตติยา เพ็งเวลุน ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
37 นายปรมินทร์ ทับทิม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
38 นายณัฐพงค์ นามวงษา ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
39 นายเดชา ภูหลักด่าน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวบรรจง พลลม ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
41 นายอรรถพล โฆษิต ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
42 นางสาวธมนวรรณ แสนมิตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
43 นางสาวกนกวรรณภา ปัททุมมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
44 นายประสาร กองการ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
45 นายภูริวัฒน์ ชัยอาคม ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
46 นางสาวนิพิชญ์ฐพร แสงวงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
47 นางสาวจารุนิภา ชัยเลิศ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
48 นางวาริน จันทร์ลำภู ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
49 นางทวีพร ปัญสวัสดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
50 นางสาวอารียา ไชยศักดิ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
51 นางสาวเพ็ญใจ มุมอภัย ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
52 นายใหม่ ชัยยะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
53 นางสาวพีริยา มโนเอื้อ ครูผู้ช่วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
54 นางสาวปวีณา บัวศิริ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
55 นายสุพจน์ โฮซิน ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
56 นายจรัญ ดวงสุวรรณ์ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
57 นางสาวจิรัชยา ศรีรงไชย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
58 นางสาวนวพร หงษาวงษ์ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
59 นายพิชัย เทียบดอกไม้ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
60 นางอรทัย บับที ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
61 นายวิทยา แสนโคตร ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
62 นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
63 นายปวิช ปวรไชยกร ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
64 นางปิยวรรณ สิมสา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
65 นายนันทวุฒิ กัสนุกา ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
66 นางกรรณิกา หัสรินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
67 นางสาวราตรี ห้องหาญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
68 นายบุญชัย จันทนา ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
69 นางสาวกัญญา สุริยะกมล ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
70 นายไมตรี พวงพุฒ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
71 นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
72 นางสาววิราฉัตร ตั้งอารีอรุณ ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
73 นางสาวอนุรินทร์ ศรีลาฤทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
74 นายวสันต์ วอแพง ครูผู้สอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
75 นายเจริญ ไชยแสง ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
76 นายสิริพงศ์ สายแขม รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
77 นายณรงค์ วรรณสา วิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
78 นางสาวปวีณา วนะภูติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
79 นายสัญญา แสนทวีสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
80 นายณัฐวุฒิ มาวิเศษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย คณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]