รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสุดารัตน์  อิ่มแมน
 
1. นางเกวลี  เมืองศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงค์ชัย
 
1. นายพงษ์ศธร  แสงตันชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
 
1. นางสาวสุธาชินี  สารปรัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววีรดา  ปทิทัง
 
1. นายทศพล  โพธิขำ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  จำปาโพธิ์
 
1. นางสาวกมลชนก  คลังแสง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงดารินทร์  จันทวี
 
1. นางกนกอร  อาจวิชัย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรื่องเจริญ
 
1. นางเบญจมาศ  อินทรสว่าง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสุไมพิพ  นาซาน
 
1. นางเบญจมาศ  อินทรสว่าง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงฉัตรเบญจา  พลหาญ
 
1. นายจตุพล  ทองเฟื่อง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวมณฑิตา  พันจันดา
 
1. นางสุภาวดี  กมณีย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายโกมล  ระยาย้อย
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวจาระวี  วิราโค
 
1. นายชราวุฒิ  สาวิมาตย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายนครินทร์  รัตนมาตร
 
1. นางชุติพร  ไชยเชาน์โรจน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจุลศาสตร์  วงษ์ชมภู
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปานวาด  ศรีงาม
 
1. นางสาวเข็มจิรา  ภูพานา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายประกาศิต  ด้วงทอง
 
1. นายรบชัย  บัวทอง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจิตรภณ   ลีลาศ
 
1. นางอนุธิดา  เจนชัย
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายศิวพร  กาบขน
 
1. นางสมร  ศรัทธาผล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพุทธิพงษ์  พันธ์สุมา
 
1. นางดวงแก้ว  มณีกุล
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  สุโรรัมย์
 
1. นางสาวจิตติมา  เอกโชติ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวปริตรตา  สีหาวงษ์
 
1. นายวีรพงษ์  สนิทนิตย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายเอกดนัย  ระวิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ดวงมาลา
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวเพ็ญประภา  คนคล่อง
 
1. นางประภัสสร  พลศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  มาตรวังแสง
 
1. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงรักษิณา   พวงจันทร์
 
1. นายวีระพงษ์  นครศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดีกล้า
 
1. นางสาวประวีณา  พนารินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
 
1. นางสาวนงคราญ  เสาร์ฟอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปนัดดา    ผิวอ่อน
 
1. นางสาวรัศศิญา  เหล็กกล้า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอภินันท์  ปุราศคึง
 
1. นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวนันทศร  ชาวดร
 
1. นายธรรศพล  เอกชัยวรวุฒิ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวอชิรญา  คำลือ
 
1. นางสาวสุนิตสา  ไชยมงคล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกรรณิการ์  เปรี้ยงกระโทก
 
1. นางสาวพัชยา  พรหมหิตาทร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชินวงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายสุพศิน  หอมยี่สุ่น
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรกฎ  สระน้ำคำ
 
1. นางสาววรรทนา  พานิชศิริ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายจันทร์ทอง  วะวงค์
 
1. นางสาวรัชนีฉาย  กุลสาร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายบรรชา  มูลเพชร
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทานวัน
3. เด็กชายวสุพล  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
2. นางสาวสุนันทา  จิตรดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวนภสร  สื่อกลาง
2. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีจุมพล
 
1. นางธิราณี  ภูบาลี
2. นายธานินทร์  บัวอ๊อด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายจุมพล  หมั่นเขตกิจ
2. นางสาวธัญญา  เชื้อรัมย์
3. นางสาววริศรา  ทาสุวรรณ์
 
1. นางสาวปาริชาติ  สาริกา
2. นายพิชัยยุทธ  เนื่องชุมพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกมล  อุ่นใจ
2. นายคมสัน   แก้วทา
3. นายอนุวัฒน์   ด้วงกลาง
 
1. นายพุทธินันท์    จันทะวงศ์
2. นางสาวกรรณิกา    แดงนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  มาตรวังแสง
2. เด็กชายรัตนพล  บึงขุนทด
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  ขอพิมาย
2. เด็กหญิงสุนันดา  จันทา
 
1. นางสาวจิรวดี  แสงรัตนวงศ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายวิศรุต  จันทะพรหม
2. เด็กหญิงอารียา  พรชัย
 
1. นางสาวพิจิตรา  พาลี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงนฤมล  วรดล
2. เด็กชายวิทยา  อรัญวาท
 
1. นางทองขันฑ์  ชนชนะชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายปุรเชษฐ  ทูโคกกรวด
2. เด็กหญิงเพียงใจ  คำแพง
 
1. นางสาวพิจิตรา  พาลี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุกปลั่ง
2. เด็กชายนพรัตน์  ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวผกาทิพย์  หงษ์ศรีจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองสุข
2. นายสุทิน  ลำธาร
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายกอ  แซ่ม้า
2. นางสาวชณิตา  แปลงกลาง
 
1. นางสาวพิจิตรา  พาลี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวชลิตา  ปาลี
2. เด็กชายภัคภูมิ  แสนกล้า
 
1. นางจารุรัตน์  ปลื้มชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศึกษาดอน
2. เด็กหญิงนัตยา  ทองโคกกรวด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธ์เรือง
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงศ์สุทโท
 
1. นายบุญส่ง  ขนานแข็ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายกฤษดา  ขิระทาน
2. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
 
1. นางสาวบุญญาภรณ์  พรหมบุรมย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
2. เด็กชายสันติชัย  แซ่ล่อ
 
1. นางอโนชา  ภูนาสอน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชินวัฒน์  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวัลวิภา  ไขรัมย์
 
1. นางสาวสุประวีณ์  จารุวัฒน์ชโยดม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์กัณหา
2. เด็กชายสมัชญ์  ทักทิน
 
1. นางสาวศิริเกษ  ประเสริฐศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนกวรรณ  โขสูงเนิน
2. นายพงษ์ดนัย  สังขวุฒิชัยกุล
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายสันทัศ  แก้วนาทม
2. นางสาวสุดาพร  ศิริกังวาร
 
1. นางประภาภรณ์  วิยะทา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชัยมงคล  สุมาลัย
2. นางสาวศิรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวอุไลวรรณ  ตรีสูน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงวิภาดา  วาจาจิตร์
2. เด็กชายอดิศร   กล้าหาญ
 
1. นางกฤษณา  โพธิ์เกตุ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงพรรณภา  พรมศรี
2. เด็กชายรัชชานนท์  วันสีแก้ว
 
1. นางปิยะดา  ธนวัฒน์โอฬาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกพิศ  โพธิ์ไข
2. นางสาวกุลดา   อ่อนสมัย
3. เด็กหญิงจินตภา  กุลมงคล
4. นางสาวจิรัชญา  โคตะมี
5. นายจิรายุทธ   สาโรจน์
6. นางสาวจุฑามาศ  แสนเมือง
7. นายชัชชัย  คำวัน
8. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พุทธดี
9. นายประสิทธิ์    ต่อสกุล
10. เด็กหญิงพัชราพร  ด้วงจุมพล
11. นางสาวศิรินันท์  สีเชียงสา
12. นางสาวศิริพร  อ่อนดี
13. เด็กหญิงสุนิสา  คณะวาปี
14. นายอนุภาพ  พุกหน้า
15. เด็กชายไตรเทพ  จอมทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บุญประเสริฐ
2. นายอาทิตย์  อุษาวรกิจ
3. นางสาวโชติมณี  นครศรี
4. นางสาววรรณิศา  ต้นกันยา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิราพัส  ปะวรางกุร
2. นายณัฐพล  ค้าคุ้ม
3. นางสาวทักษพร  แสนเหวิม
4. เด็กชายนราธร  กุลบุตร
5. นายนายอาทิตย์  เกตุโท
6. นายนเรนทร  น้อยพร
7. นายบุญวีย์  ชลภักดี
8. นายปัญญา  ไพรศรี
9. นายภูวนาท  ชมพุทธ
10. นางสาววชิราภรณ์  ภูมาสี
11. นางสาววชิรินทรา  มงคลชัย
12. นายสิทธิพล  จ้ายสวนนา
13. เด็กหญิงอรอุมา  เคนดา
14. นางสาวแคทริยา  วังดีรี
15. เด็กหญิงโสมพัตสร  อ่อนปุย
 
1. นางบุญโฮม  โนนทวงษ์
2. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
3. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
4. นายสุทิตย์  สิมมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายชนะชัย  สิงหจินดา
2. นายทศพร  ภูผา
3. นางสาวนภาพร  เส้นเกษ
4. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กชายวทัญญู  จุฬา
6. นายวิบูลย์สวัสดิ์  ค้ำคูณ
7. นายวีระพล  บุญธนา
8. เด็กชายสิทธิโชค  โพธิทัด
9. นายสุทธิฤทธิ์  ส่งเสริม
10. นางสาวสุเบ็ญญา  น้ำกรอง
11. เด็กชายอนุชา  กุลบุตร
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองหล่อ
13. นางสาวอาภัสสรา  เส็งประโคน
 
1. นายปิยะทัศน์  เทพารัตน์
2. นางสาวธีราภรณ์  ศรีอนันต์
3. นางนิตยา  สมภาวะ
4. นางสาวอภินันท์  แสนทวีสุข
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงกชนันทร์  จันทร์เลื่อน
2. นายกิตติพงษ์  ศรีสุวรรณ
3. นายคุณวัตร  ศรีทะโร
4. นายจักรพงษ์  บุญมา
5. นายชุตินันท์  ทองประภา
6. นายธนวัฒน์  จันที
7. เด็กหญิงพัชรินทร์  เงางาม
8. นายวันชนะ  กำลังมาก
9. นายวิทวัส  แก้วเหลา
10. นายวิรัตน์  สังวร
11. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โททอง
12. นายอุทัย  ชัยศรี
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นางสาวทิสากร  พลบุญ
3. นางนลินี  ถึงดี
4. นายธนกฤต  ธนภูมิไพสาร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกตุโท
2. เด็กหญิงน้ำเเพร  นิลทา
3. เด็กชายพิสัย  ไชยสงค์
4. เด็กชายพีระพัฒน์  เกี้ยงรส
5. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์โสภณ
6. นางสาวอรอุมา  นาสูงชน
7. เด็กชายเกรียงไกร  นะวะศรี
8. เด็กชายเดชาธร  ศรีเมือง
 
1. นางเกษแก้ว  บุญบาล
2. นางสมฤทัย  ไกวัลนาโรจน์
3. นายต่อศักดิ์  กล่ำสุข
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายชุติพงษ์   สายสิงห์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   โคกกลาง
3. เด็กชายธนภัทธ   มั่งมูล
4. เด็กชายธีรังกูร   อุ่นประชา
5. เด็กชายนราทิตย์   สุภะดี
6. เด็กชายประวิตรวรรณ   ขิระทาน
7. เด็กชายพงษ์ประเสริฐ   กันทา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์   เกษนัต
 
1. นางสาวกฤติยา    ศรีนุกูล
2. นางสโรชา   เอกอำพัน
3. นายอดิศักดิ์   ศรีจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยืนยงค์
2. เด็กชายกฤษดา  คำพิลานนท์
3. นางสาวขวัญฤดี  อันสุข
4. เด็กหญิงจิราพร  สจิพันธ์
5. เด็กชายณัฐพล  ฝอดสูงเนิน
6. เด็กหญิงมัทนา  แสวงผล
7. เด็กชายวัชระ  ธนูศิลป์
8. เด็กชายสามารถ  เต๋จ๊ะ
 
1. นายอุเทน  ช่างทองมะดัน
2. นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชิณพัฒน์  เจริญสุข
2. นางสาวณัฐมล  วงศ์จอม
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีมหานาม
4. นางสาวปวีณา  ศรีโชค
5. เด็กหญิงปิยะเนตร  พันธุ์น้อย
6. นางสาวพรทิพย์   บุตรใส
7. นางสาวสุกัญญา  บุปพิ
8. นางสาวแพรวนภา  ดาสา
 
1. นางสาวอาทิตญา  ทิมา
2. นางสุวรรณา  วรบุตร
3. นายวีรสิทธิ์  ประกอบศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายฐานวัฒน์  ภูละ
2. เด็กชายธนพล  ใจวิศาลสถิตย์
3. นายธีรพัฒน์  ศิลาภัย
4. นายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
5. เด็กชายพีระพัฒน์   ลี้ภัย
6. นายวรายุทธ  หนอกระโทก
7. นายวสันต์  วิเชียร
8. นายอิศร  กิตติพิชญางกูร
 
1. นายสุรศักดิ์  ใหญ่เลิศ
2. นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย
3. นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โคตะมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เกื้อทาน
3. เด็กชายณัฐวีร์  ปิติกะวงษ์
4. เด็กหญิงปริศนา  ผลรักษ์
5. เด็กชายวัชรพล  เพ็งสมบูรณ์
6. นายวุฒิพงษ์  ข่ายทอง
7. นายศุภกร  ตะวัน
8. นายสุรชัย  แดนกาไสย์
 
1. นายสมบูรณ์  จันทร์ลา
2. นางสาวเพ็ญวดี  บุญทองพิมพ์
3. นางสาวรดาวัลย์  ภักดีศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  ชูเส้นผม
2. เด็กหญิงจิรานันท์  จันนี
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นวมพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  นวมพันธ์
5. เด็กชายทินกร  อังคุนะ
6. เด็กหญิงปัทมพร  ปัตทะมะ
7. เด็กชายภูมิระพี  เกษรจันทร์
8. เด็กหญิงเบญจลักณ์  มะรังศรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  จุรุฑา
2. นางสาวสุจินดา  ถนอมศรี
3. นายจิระศักดิ์  เส็งนา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  รักงาม
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สุริยา
3. เด็กชายทวิชชา  โลไธสง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทานวัน
5. เด็กชายวสุพล  รัตนวงษ์
6. เด็กชายวัชรวิชย์  เรียครบุรี
7. เด็กชายศิริมงคล  ขลากระโทก
8. เด็กชายเปรมปรัชญา  รั้งกลาง
 
1. นางสาวดารณี  ดอกแขมกลาง
2. นางสาวธิดาวรรณ  ฉิมเขียว
3. นางสาวธนพร  สำแดงภัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อนงค์ชัย
2. นายธีรเดช  กลางมณี
3. เด็กชายบุญพิทักษ์  สายสุวรรณ
4. นางสาวปานวาด  ศรีงาม
5. เด็กชายมานิตย์  แก้วสิงห์
6. นางสาววาสนา  ศรีงาม
7. นางสาววีรดา  ปทิทัง
8. นายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายสมศักดิ์  สิงห์ปัญญา
2. นายไพศาล  วิเศษแก้ว
3. ว่าที่ร้อยตรีบุญญฤทธิ์  ชะยูเด็น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำประเทือง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามจันดา
3. เด็กหญิงประภารัตน์  จิรานุวัฒน์
4. เด็กหญิงปิยพร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ปะวะเขนัง
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ดีกล้า
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  งามเลิศ
 
1. นางบุญโฮม  โนนทวงษ์
2. นายสุทิตย์  สิมมา
3. นางสาวภัคนันท์  มะลิงาม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชุดนอก
2. เด็กหญิงนันทิพร  ใบแสน
3. เด็กหญิงประกายเพชร  ลั่นทมเหลือง
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภาคแก้ว
5. เด็กชายรัชานนท์  ในโนน
6. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนคำเพลินใจ
7. เด็กหญิงอารยา  อาจนาวัง
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
2. นางสาวราตรี  กุลชนิ
3. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกุลธิดา  สมเพชร
2. นางสาวชลธิชา  เกตุโท
3. นางสาวธิดารัตน์  คำสำโรง
4. เด็กหญิงนฤมลภรณ์  วรดล
5. เด็กหญิงน้ำเเพร  นิลทา
6. นางสาวปิยภรณ์  ภูอวด
7. นางสาวพลอยพรรณ  สายเพ็ชร
 
1. นางอุดมพร  คำทองเพิ่ม
2. นางสาวสุทธิกาญจน์  จันโทภาส
3. นางสาวปิย์วรา  มหายศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกนกภรณ์  วรรณธิ
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ภูขมุด
3. นางสาวกาญจนา  พิมพา
4. นางสาวนันทศร  ชาวดร
5. เด็กหญิงพรรณาราย  พรมโคตร
6. นายวุฒิชัย  โยวผุย
7. นางสาวเมธาพร   คมขำ
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
2. นางสาวราตรี  กุลชนิ
3. นางสาวพลอยไพลิน  นาโพธิ์ตอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฐิติมา  นาชีวะ
2. นายนครินทร์  รัตนมาตร
3. นายนฤเบศร์  ปางลิลาศ
4. เด็กหญิงปิยวดี  เขียวดี
5. นางสาวภิญญดา  จำปา
6. เด็กชายอัครชัย  จุมพลพงษ์
7. นายอาทิตย์  เกตุโท
8. นางสาวเจนจิรา  อัศยาพร
 
1. นางสาวศรัณรัตน์  รัตนธรานนท์
2. นางเกษแก้ว  บุญบาล
3. นางอมรา  ทองเศรษฐ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายจรัญชัย  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายบุญสิทธิ์  เพิ่มทอง
3. นางสาวบุษบา  โชติผล
4. นางสาวมินประภา  เนื้อละออ
5. นางสาวสมหญิง  รัตนา
6. นายสุทธิพงษ์  คำสุ่ย
7. นางสาวสุภาวดี  ชัยชนะ
8. เด็กชายเอกรัตน์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางรัชนีกร  คงเสมอ
2. นายธนกฤต  ธนภูมิไพสาร
3. นางสาวพัชรินทร์  ยางสันเทียะ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  วิลัยกรวด
2. เด็กหญิงตติยาพร  พรหมชาติ
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  นวมขุนทด
4. เด็กชายธนดุล  แนมขุนทด
5. เด็กหญิงนพเนตร  อารีย์รักษ์
6. เด็กหญิงภัทราวณี  บุญเท้า
7. เด็กหญิงลลิตา  ธงยศ
8. เด็กหญิงสุชานาฎ  กุ้งกลางดอน
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวพัชยา  พรหมหิตาทร
3. นางสาวเสาวภาคย์  พฤกษ์ไพบูลย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ล้ำเหลือ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ศรีบาง
3. เด็กชายธนินทร์รัฐ  ปัตถาภูมิพัชร์
4. นางสาววิไลรัตน์  วงศ์แก้ว
5. เด็กชายอภิสิทธ์  ไชยายงค์
6. เด็กหญิงอัมพร  วิระคุณ
7. นางสาวเปรมวดี  บุ้งทอง
8. นายเพ็ญเพชร  ร่วมสุข
 
1. สิบเอกพรไพลิน  รุูปขำ
2. นางสาวณัฐณิชา  อนันตา
3. นางสาวธนพร  สมวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษดา  นพเก้า
2. เด็กชายชาญณรงค์  ยื่นกระโทก
3. เด็กชายฐานวัฒน์  ภูละ
4. นายธีรพัฒน์  ศิลาภัย
5. นายพงษ์ดนัย  สังขวุฒิชัยกุล
6. เด็กชายพีระพัฒน์  ลี้ภัย
7. นายวสันต์  วิเชียร
8. เด็กชายอนุกูล  แซ่อัง
 
1. นายดำรงศักดิ์  ละอองเอก
2. นางสาวรักษ์พิชยา  จันทร์บุณยกร
3. นางนิตยา  เดชสุภา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เตียวเจริญศิริกุล
2. นางสาวปวีณา  ศรีโชค
3. นายพงศ์พัทธ์  ศรีทอง
4. นางสาวพรทิพย์  บุตรใส
5. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
6. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรีอุ่น
7. นางสาววัลภา  ไสยโสภณ
8. นายสุรธีร์  เพิ่มเกษตรวิทย์
 
1. นางสาววิภาดา  เศษบุผา
2. นางอภิญญา  พัฒนโพธิ์
3. นางสาวโทวดี  ศรีสมุทร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายธีรวุฒิ  รอดฉาย
2. เด็กชายสมพงษ์  ไชยแหม่ง
3. นายสันติ  รานอก
 
1. นายไชยา  หงษ์ณี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายธีรเดช  กลางมณี
2. นางสาววาสนา  ศรีงาม
3. นายเกียรติศักดิ์  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวอริยาภรณ์  คุ้มบ้านชาติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายพิทักษ์  แปลงไร่
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายบุริมนาถ  อาจศัตรู
 
1. นายธรรม์พงษ์  กันหาชน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธฺ์เหลา
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวศิริวิมล  แสงลา
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงวริษฐา  ช่างปรุ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายณัตติพงษ์  แก้วชิน
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายภูวนัย  บุญโชติ
 
1. นายนิเวช  เอ็นดู
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายพีระนัย  ไชยศรีษะ
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายสมปอง  แสงตะวัน
 
1. นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปรเมศวร์  สถิตชัย
 
1. นางธนิษฐา  สุรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายวัชระ  คำขุนทด
 
1. นายธนากร  เจริญชัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชนัญญู  คาดีวี
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายชัยธวัช  ชาวพร
 
1. นางสุภาพรรณ  สิงขรอาจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
 
1. นางอภิญญา  พลไธสง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายธีทัศน์  มุงคุลแสน
 
1. นางสาวสิรินญา  บุผาสิงห์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายวิชยุตม์  ชัยชาญ
 
1. นายยุทธนากร  ลาสอน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายกฤษฎา  บุญล้น
 
1. นายนวพล  สอนวิชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายชฏา  ท่าดี
 
1. นางสาวชญาพร  พันธุขันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายยุทธการ  พันธ์บุภา
 
1. นางสาวสิริกร   สิงขรอาจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายดนัย  สีสะใบ
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายณัฐพล  ภูบุตรตะ
 
1. นายพรศักดิ์  สร้างนา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สาระธรรม
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ภิญโญสุข
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายชัชวาล  มีทรัพย์
 
1. นายนาวิน  โพละลัย
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามท้าว
 
1. นายยุทธพล  ราชาหมื่น
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สราญรมย์
 
1. นางสาวหริชยา  นราพันธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โตสวงค์
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายเสกสิทธิ์  ภู่เจริญ
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์  อาจหาญ
 
1. นายชัยชุมพล  มหาพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายอนนต์  คงเกิด
 
1. นายมานพ  ศิลป์ประกอบ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายอิงค์ธิเบศก์  เตอุตรวง
 
1. นายพิสิษฐ์  ขวัญพรม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายหฤทธิ์  แสงสุวรรณ
 
1. นายวิทยา  ศรีงาม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  ทองชา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวศิริพร  ประสระสมมูล
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวอุบลวรรณ  ทับสมบัติ
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายนาวิน  ผาทา
 
1. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายกฤติศักดิ์  ศรีโสภา
 
1. นายจักรพงษ์  ขุมเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวสาวิตรี  ตุลาเนตร
 
1. นางอรุณี  ศิริกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกมลพรรณ  กระราชเพชร
 
1. นางสุปราณี  มาศวรรณา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจักรพงษ์  เจริญแสน
2. เด็กหญิงสุภาวดี   เพียอิน
 
1. นางสาวจารุภา   เพชรภา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  อุดร
2. เด็กชายไชยณรงค์  ปิ่นศิริ
 
1. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายธาวิน  สุระชาติ
2. เด็กหญิงรินลดา  วลัยกา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุพร  โหมดเทศ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายคมชาญ  แดนกาไสย
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จันทร์คูเมือง
 
1. นางสาวศุภักษร  สองเมือง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายศักดา   แพงศรี
2. เด็กชายสุพิพัฒน์    ฉายพล
 
1. นางน้ำฝน  ประยูรเจริญ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายฉลองเกียรติ  คิดดีจริง
2. เด็กหญิงมินตรา  สนโสก
 
1. นางสาวมณฑิรา  สนิทวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายชัยธวัช  พันนุมา
2. เด็กหญิงธนิสร  บาอินทร์
 
1. นางอรอมล  เสนาพันธุ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวบงกช  รัตนบุรี
2. นายวทัญญู  ซงซา
 
1. นางวราภรณ์  ดีจรัส
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวชุตินันท์  แข็งแรง
2. นายนันทวัฒน์  องอาจ
 
1. นางสาวพิชญานันท์  ลุนศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  โสภุ้ย
2. เด็กชายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางสาวเนตรนภา  ตันแผ้ว
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายธนวัฒน์  วาตา
2. นายธีระพงษ์  กวมสกล
3. นายสุขสันต์  แสงพายุ
 
1. นายชัยรัตน์  ลุนชิต
2. นายฉันทะ  สีแก่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษฎา  ภูมิพนา
2. นายจิรายุทธ    สาโรจน์
3. นายอุทัย   ป้องสุวรรณ
 
1. นายณรงค์  อุดมแตง
2. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาลพันธ์น์
2. นายอำนาจ  ก้อนแก้ว
3. นายอิทธิราช   โพยนอก
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
2. นายอาทิตย์  ทิศสุวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นางสาวกรรภิรมย์    อุปพงษ์
2. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ด้วง
3. นายจตุพล  จันทร์แพงดี
4. นายณัฐพงษ์    อาจแก้ว
5. เด็กชายธนภัทธ   เนื่องชมภู
6. เด็กชายปวิช  ตั้งมั่นดี
7. เด็กชายวิษณุ  อุปละ
8. นายศุภชัย    ริษดำ
 
1. นายอภิชาติ  โยธะพล
2. นางสาวราตรี  กุลชนิ
3. นายธรรศพล   เอกชัยวรวุฒิ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายนฤเบศร์  ปางลิลาศ
2. นางสาวพลอยพรรณ  สายเพ็ชร
3. นางสาวภิญญดา  จำปา
4. เด็กชายวันทชัย  สมจิตร์
5. เด็กหญิงสายธาร  น้อยนาจารย์
6. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์โสภณ
7. เด็กหญิงอรัญญา  เหมกุล
8. นายเกรียงไกร  นะวะศรี
 
1. นายคมชาญ  ศรีเมืองบุญ
2. นายนิคม  พรมคำน้อย
3. นาง ประภาพร  ธรรมวิพากย์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายสรรเพชญ  พลนามอินทร์
 
1. นายอดิสิทธิ์  วงศ์ละคร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายตะวัน  ผิวขาว
 
1. นางอรอนงค์  คัดทะจันทร์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. นายราชศักดิ์  สุรินทร์งาม
 
1. นายสมบัติ  กุมลาชัย
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงกนกอร  วงศ์คำหาญ
 
1. นายดรัณภพ  นันตาเรือน
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. นายณรงศักดิ์  ศรสนธิ์
 
1. นายปรีชา  วรสาร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายสุริยา  เรือนเพชร
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงปิยะเนตร  พันธุ์น้อย
 
1. นายธีรยุทธ  คงวิสุทธิ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงธวัลกร  หล่าจันทึก
 
1. นางสาววิมลพรรณ  รัตน์ทรงจันทึก
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายปกรณ์  ไชยนา
 
1. นายบัณฑิต  ทาชารี
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพงษ์พิทักษ์  ไขรัมย์
 
1. นางสุจิตราภรณ์  พรหมดีสาร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวพิจิตรา  ดอนคง
 
1. นายสุระเชษฐ์  ภูฉายา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายชาคริต  ทองนุ่ม
 
1. นายบุญประกร  พันธ์พูล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกมลพรรณ  กระราชเพชร
2. นางสาวปานวาด  ศรีงาม
3. นางสาววาสนา  ศรีงาม
4. นางสาวสุทธิดา  แสนสะท้าน
5. เด็กหญิงสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  วงษ์กาจ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจินตหรา  จันทพันธ์
2. นางสาวณัฐมน  ดวงแก้ว
3. นางสาวนริศรา  โลภากรณ์
4. นางสาวหทัยภัทร  ศรีพลาย
5. นางสาวโสมวลี  คชินทร
 
1. นางสาววิลาสินี  ทองสุ
2. นางรจนา  สีทอง
3. นางรพีพร  บุญทา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนิรันดร์  เวียงทอง
2. เด็กหญิงรัชนก  เติมผล
3. เด็กหญิงศศิชา  ฐานวิสัย
4. เด็กหญิงสายรุ้ง  โสภุ้ย
5. เด็กชายโสภณ  ศรีทอง
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเนตรนภา  ต้นแพ้ว
3. นางสาวศิรินทรารัศมิ์  เจริญศักดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัฐมล  วงศ์จอม
2. นางสาวธวัลรัตน์   ศรีมหานาม
3. นางสาวบงกช  รัตนบุรี
4. นางสาวสุกัญญา  บุปพิ
5. นางสาวแพรวนภา  ดาสา
 
1. นางสาววชิราภรณ์  นามวิเศษ
2. นายศตวรรษ  ฟองฟุ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวกนิษฐา  เขียวกิ่ง
2. เด็กหญิงญารัตน์  สมสมัย
3. นางสาวณัฐธิดา  กรวยสวัสดิ์
4. นางสาวธนาภรณ์  คุ้มจันอัด
5. นางสาวธัญญาภรณ์  รัตจันทอง
 
1. นายปัจฏนันท์  สระคำจันทร์
2. นางสาวพจณีย์  หมั่นกิจ
3. นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศิริวิมล  ยมรัตน์
 
1. นางวิไลวรรณ  มิ่งสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายศุภชัย  ฤาเดช
 
1. นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายวุฒิภัทร  นามภักดี
 
1. นายปรีชา  สุโพฮง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงสกุณา  เงินดอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายภัคภูมิ  แสนกล้า
 
1. นายอรรถกร  พรินทรากุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายธนดุล  แนมขุนทด
 
1. นายพิทักษ์  วัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทร์อ่อน
 
1. นายมงคลพฤหัสษ์  แก้วกัณหา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายกบ  ภูดวง
 
1. นายภิญโญ  แสงสกุล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงอรทัย  รุ่งเรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวภิญญามาศ  ภาระจ่า
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงสิริยากร  สุ่มมาตร
 
1. นายอนุสรณ์  ปะทะวัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกพร  ประทุมชัย
 
1. นายอนันต์  พิศตะคุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายจีรพงศ์  จั่นทอง
 
1. นางสาวพรหมภัสสร  ศรีชาตินันท์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายสุขสวัสดิ์  จันนุบิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กหญิงนิรันดร์  เวียงทอง
 
1. นายปุรินทร์ธนากร  ทองหมื่นไวย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  มีปัญญา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายธนวัฒน์  พันธุ์สุมา
 
1. นางสุนันทา  เสือโต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายสันติ  วงศ์ศิลป์
 
1. นายศักดิ์ดา  ปาสานำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายธนากร  คำรัตน์
2. เด็กชายธีรภัทร  มัฌชิมะบุระ
3. เด็กชายอภินันท์  จุลดาลัย
 
1. นางทองประกาย  มายอด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายธนกฤต  เอ็นแคน
2. เด็กชายศักดาวุฒิ  อินปลัด
3. เด็กชายศุภชา  มุงคุณคำชาว
 
1. นายสมยศ  ฟักนาค
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ดีพังเทียม
2. เด็กชายศรันทร์  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญคุ้ม
 
1. นายบุญประกร  พันธุ์พูล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายจิรพัส  ปวรางกูร
2. นายชำนาญ  มักปะนัง
3. นายณัฐพล  ค้าคุ้ม
 
1. นายสุรศักดิ์  มณีโชติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายภานุมาศ  เหล่าบัวพา
2. นางสาวภิญญดา  คุ้มกุดขมิ้น
3. นางสาวเพียงตะวัน  แพงคำ
 
1. นางนันทพร  ธงชัยภูมิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคพันธ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาวัน
3. นายวุฒิชัย  เหลาแหลม
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  ศรีบุรมย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายปัญญา  ไชยศรี
2. นายพีระภัทร  วิชัย
3. นายเกียรติศักดิ์  เสริมสิน
 
1. นายนิคม  พรมคำน้อย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายปฏิพัทธ์  ชาวไพร
2. นายประสงค์  ชาวะรักษ์
3. นายสุรพงษ์  ศรีจันงาม
 
1. นายประมาร์ก  โทนแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายศุภชัย   ริษดำ
2. นายศุภโชค   แย้มไชยศรี
3. นายเศรษฐวัฒน์  ทวาศิริ
 
1. นายธีรพล  เมืองวงษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายธนากร  ประการแก้ว
2. เด็กชายพีรการ  ทองศรี
3. เด็กชายอนุสรณ์  แช่จาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวพงษ์  เพ็งกลาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายพิทักษ์  วงษ์เทพ
2. เด็กชายวัจน  ธรรมยุทธ
3. นายวีระ  พลไชยยา
 
1. นางจิตรลดา  ประเสริฐยู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวดิษยา  นาวะบุตร
2. นางสาวบัณฑิตา  สิงห์ปาน
3. นายไพรัตน์  ศรีฤทธิ์
 
1. นายสรศักดิ์  นิมากร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายทวีชัย  ยื่นกระโทก
2. เด็กชายนัฐพงศ์  ชัยเสน
3. เด็กหญิงศิลิธร  จันทร์แก้ว
 
1. นางรุ่งฤดี  ดวงเงิน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายจักกฤษณ์  พ่อค้าช้าง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ต้อนโสกรี
3. เด็กชายรพีภัทร  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสุรชัย  ภูหนองโอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายกล้าณรงค์  เติมวุฒิ
2. เด็กชายธนภัทร  แขมภูเขียว
3. เด็กชายพลวัตร  ภาวะหาร
 
1. นายธีรพันธุ์  มาแสง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายกิตติวัฒน์  ศรีทรัพย์
2. นายสมมาตร  บำรุงภักดี
3. นายเพชรรัตน์  พิรักษา
 
1. นายเกรียงไกร  กุฎีศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายธีรภัทร  ร้ายปล้อง
2. เด็กชายสราวุฒิ  มุ่งหมาย
3. เด็กชายอัครเดช  สาคร
 
1. นายศุภวัฒน์  อาบสุวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายพรศักดิ์  รัตนติสร้อย
2. นายวีระเชษฐ์  มีกุดพันธ์
3. นายสุรธีร์  เพิ่มเกษตรวิทย์
 
1. นายศักรินทร์  สวัสดิ์เอื้อ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวปทุมรัตน์  แซ่ตั้น
2. นายพชร  จันทสาร
3. นางสาววันสงกรานต์  อินกอง
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นายธนาศิลป์  คิดไล
2. นายพฤทธิ์  โสระ
3. นายวรวัตร  ผาป้อง
 
1. นายอดิศัย  ประคองพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพิธาร  คำทองเที่ยง
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  คมใส
3. เด็กชายไพบูลย์  ซอนภา
 
1. นายนพพล  มนตรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายชัพวิชญ์  กุ้งแก้ว
2. นายทรงพล  ศิริสอน
3. นางสาวนุชรา  โคตศรี
 
1. นางภัทรวิภา  สีแก่
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายทวีศักดิ์   วงศ์นาม
2. นายธีรชาติ   แก้วก่า
3. นายศรจักร  ฤาชา
 
1. นายสมพร  บัวกล่ำธนกิจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นายบัญชา  วรรณรัตน์
2. นางสาววชิรินทรา  มงคลชัย
3. นางสาวอารีรัตน์  สำเภา
 
1. นางอารีรัตน์  ศรีกรุงพลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวกนกพร  ชะลาริน
2. นางสาวณัฐมล  วงศ์จอม
3. นางสาวรวิพร  อุ่มสัมฤทธิ์
 
1. นางธีราพร  เจริญยิ่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายพิพัฒน์  วิชาเรือง
2. นายวิเศษ  สมหารวงศ์
3. นายอิงค์ธิเบศก์  เตอุตรวง
 
1. นายรัชพล  ปัญญาแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวฐิติมา  พวกพูนดี
2. นายวรรณศักดิ์  แจกขุนทด
3. นางสาวศิริวิมล  แสงลา
 
1. นางวรรณิษา  งามเผ่า
2. นางวิกาลดา  บัวกลาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงมิรันตรี  รองมนตรี
2. นายสหภาพ  พานคำ
3. นางสาวสุภาวัลย์  กวนหล้า
 
1. นางสาวอรพิน  นาอุบล
2. นางประภัสสร  จันทร์แดง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายคณิตศร  อสิพงษ์
2. นางสาวจารุณี  กระแสโสม
3. นายจิณณวัตร  อนุพันธ์
 
1. นางโสภา  ทองเอี่ยม
2. นายสนธยา  รัตนวรรณ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกมลพรรณ  กระราชเพชร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิมพ์ศรี
3. นางสาวภาสินี  ฝางแก้ว
 
1. นางปานชนก  มนตรีภักดี
2. นางอุบลรัตน์  นิมากร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวปิยะฉัตร  สร้อยมี
2. นายวีรพล  งามลี
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีษะเกษ
 
1. นางพวงพยอม  สอนสุภาพ
2. นางสาวเบญจมาศ  จันทร์อ่อน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวภาวิดา  วงษ์มั่น
2. นางสาวลักษณพร  รวมสา
3. นางสาววรรณวิไล  เพ็งแจ่ม
 
1. นางปราณีต  ประคองพันธ์
2. นางสาวมัสยา  สมเพราะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นางสาวกานดา  ภารประดิษฐ์
2. นางสาวจิราพร  ศรีโคตร
3. นางสาวอรนุช  ภวิลธนโชติ
 
1. นางประนอมจิตร  หอมบุญ
2. นางสาวณิชาภัทร  นนทราช
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำส้มตำ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกิติชัย  ไสยวรรณ
2. เด็กชายภานุเดช  สุโพธิ์
3. นางสาวมยุณี  วงค์คำผา
 
1. นางสาวทิพสอน  เรืองไชย
2. นางแสงเดือน  ไชยศร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายชรินทร์  ชิดนอก
2. นางสาวรุ่งทิวา  จวงสำโรง
3. เด็กชายอโนชา  กรสุวรรณ
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสาววัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายดำรงค์ศักดิ์    ม่วงนนทะศรี
2. นายภาณุพงศ์   โคกกลาง
3. นางสาวอรยา   สุวจันทร์
 
1. นางวนิชา  นาคเป้า
2. นางสาวแววมยุรา  เนียมสา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นายธนวัฒน์  วาตา
2. นายธเนศ  คำรัตน์
3. นางสาวอชิรญา  คำลือ
 
1. นางพัชรี  หาคม
2. นางวิลาวัลย์  จรูญพิทักษ์พงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการร่างกาย ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวปณิดา  รัตนวงกต
2. นางสาวพิมพ์ชนก  มูลบุรี
3. เด็กหญิงสุมิตรา  วังคีรี
 
1. นางปทุมวรรณ  สิงห์ปัญญา
2. นางนฤมล  มุสิกวัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ภูบุตรตะ
2. เด็กชายธนกฤต  เหง้าโอสา
3. เด็กชายธนฤทธิ์  คำจำปี
 
1. นางฐนิตา  สุมังเกษตร
2. นางสาวรุ่งริยา  จิตระวัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก – ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นายจักรพงษ์  สุขสัมพันธ์
2. นายธีรนันท์  หันตุลา
3. นายธีรยุทธ  เรียงสาย
 
1. นางละออง  ชัยโภชน์
2. นายสุพงษ์  เที่ยงผดุง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกนกพร  ยืนยงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  เปรี้ยงกระโทก
3. นายอนุชิด  นันกลาง
 
1. นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์
2. นางสังเวียน  วัฒนา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายกฤษกร   รูปสะอาด
2. นางสาวนิจติญา    บูชาพันธ์
3. นางสาวพรพิมล   จันทรเสนา
 
1. นางสุวิมล  รักษาพล
2. นางพิชยา  โคตรมงคล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวนิลวรรณ  สุ่มมาตร
2. เด็กหญิงภัทรดา  ตลับทอง
3. นางสาววัชรี  หินอ่อน
 
1. นายภาคภูมิ  วิวัจนสิรินทร์
2. นางอุทัยวรรณ์  ชิณโชติ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฉวีวรรณ  ชนะพจน์
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปินะกาโน
3. เด็กหญิงสกุณา  เงินดอน
 
1. นางสาวสรินยา  มนตรี
2. นางสาวกุลธิดา  บุญบรรลุ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกันตา  แสนศิลา
2. เด็กชายสุดเขต  กาญบรรจง
3. เด็กชายเพชรแท้  แวงวัน
 
1. นางนวลใย  ภูมิ่งเดือน
2. นางสาวนงลักษณ์  เทียมสิงห์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กหญิงญารัตน์  สมสมัย
2. เด็กชายอนุภัทร  พลทามูล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แดนกระโทก
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นางนิตยา  เดชสุภา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวกัลยา  เมืองโคตร
2. นางสาวบุษบา  หรดี
3. นางสาวเกิดศรี  รักษาศิริ
 
1. นางกัญภัคณัฐ  ยาตรา
2. นางณัฐธิดา  หมั่นงาม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายกิตติพงษ์  อาจหาญ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ดวงสุพรรณ์
3. นางสาวมุกดา  จันทนะ
 
1. นางจิตรวรรณ  ภูหนองโอง
2. นางสาวกัญญ์วรา  ภานุรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายชัยยุทธ  สินปรุ
2. นายธนโชติ  ต้ายไธสง
3. นางสาวภาวิณี  ออมสิน
 
1. นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่
2. นายจิรพงษ์  กำพุฒกลาง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิรประพร  จำลือ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มาจาด
 
1. นางสาวอภสร  ศรีหาวงค์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปริญญา  สุนีย์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  วันสุทะ
 
1. นางเสาวภา  ลิลัน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กชายณัฐชา  แก้วเวียง
2. นางสาวศิรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวอรพรรณ  ขวัญทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1. นายชัยมงคล  สุมาลัย
2. นางสาวปฏิญญา  ชัยยะโส
 
1. นายศตวรรษ  ฟองฟุ้ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวนิติยา  ทวีผล
2. นางสาวสุนันทิญา  โสภา
 
1. นางธันยพร  เจริญชัย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกันธิมา  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวปาลิดา  คะศรีทอง
 
1. นางสาวกัลญา  อินธิบาล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. นายอภิวัฒน์  สันดร
2. นายโกมล  ระยาย้อย
 
1. นางกัญญา  เป็นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวมลฤดี  จันดี
2. นางสาวลักษณ์สุคลน์  แสนสมัคร
 
1. นางเจนเนตร  นัยจิต
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. นายทินกร   จงใจ
2. นางสาวนฤมล    อาจหาญ
3. นายอภิวัฒน์    มาลาศรี
 
1. นายธราธิป  เจริญไชย
2. นายประดิษฐ์  สุขเกษม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นางสาวชณิตา  แปลงกลาง
2. นางสาวพิมภิรินญา  คำไทยกลาง
3. นางสาววิภา  เผื่อนกลาง
 
1. นางสังเวียน  วัฒนา
2. นางศศิรัศมิ์  สีมาฤทธิวงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายจักรกฤษ  คิดยาว
2. นายปรเมศวร์  สถิตชัย
3. นายวีระชน  บำรุงเผ่า
 
1. นายสมยศ  ภูบาลี
2. นางธิราณี  ภูบาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. นายพุทธิพงษ์  พันธ์สุมา
2. นายอิศร  กิตติพิชญางกูร
3. นายเสกสิทธิ์  ภู่เจริญ
 
1. นางสาวกนกพิชญ์  จันทา
2. นางสาวศิริกัญญา  เพชรนอก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญคง
2. นายณรงค์ทรรศน์  เจนถูกใจ
3. เด็กชายเจษฎา  แก่นพุทรา
 
1. นายปิยะพงษ์  จันทร์ทรง
2. นางสาวผ่องศรี  บุญปก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. นางสาวจาริญาพร  สุระพันธ์
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  ผิวผ่อง
3. เด็กชายธนชัย  สีมาก
 
1. นางสาวอภสร  ศรีหาวงค์
2. นายสุกิตติ์  ปารีพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวณัฐรินีย์  ศิริกาญจน์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  ทองแสน
3. นายภูวรักษ์  เอี่ยมบุญมา
 
1. นางสาวพูนทรัพย์  สิมลา
2. นางสาวกัลญา  อินธิบาล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายชนกนันท์  พลสา
 
1. นางสาวเรวิกา  แก้วมีศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวศิริวิมล  ยมรัตน์
 
1. นางสาวสรินยา  มนตรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพรชัย  พริ้งเพราะ
 
1. นางสาววิภา  ศิริพัฒน์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายจินดา   พวงพลา
2. เด็กชายสรยุทธ    บุญสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา   บัวผาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายวรัญญู  คำลือ
2. เด็กหญิงโมเม  สายสุขะ
 
1. นางพิไลพร  ปะทะวัง
2. นายสนธยา  ผาสุข
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กหญิงณัฐิดา  ปานกลาง
2. เด็กชายเดชาวัตร  จันทร์งาม
 
1. นางชนุตาพร  เคหะดิษฐ์
2. นางสุภาพร  ผาธรรม
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงต้นหนาว  คุณาวัน
2. เด็กชายนวมินทร์  ศรีสุข
 
1. นางสรวงสุดา  มูลมา
2. นางปรีดาวรรณ  มีบุญ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ภารเจิม
2. เด็กชายนครินทร์  จันทธิบดี
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทากระโทก
2. นายศิราภรณ์  ดีไพร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ศรีวิจารณ์
2. เด็กชายญาณกวี  สะเดา
 
1. นางสาวศิระพันธุ์  ประดับพันธ์
2. นางสาวปนิดา  ศรีสุระ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงณิชารัตน์  อนุชน
2. เด็กหญิงปพิมพ์ชนก  เวชทัยสงค์
 
1. นางรัตนา  ชมภูพาน
2. นางสาวสรารัตน์  เอ็นดู
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 96.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นามแก้ว
2. เด็กชายพีรพล  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางวิชุดา  ภักดิ์ภูมินทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 95.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ขานดี
2. เด็กชายพีรภัทร   คำจอมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวบุษบา   บัวผาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 1. เด็กชายขรรคชัย  คณะรัตน์
2. เด็กชายพันธกิจ  มณีศรี
 
1. นางศุภวรรณ  สายพร
2. นางสรวงสุดา  มูลมา
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ยะแสง
 
1. นางพัชราภา  เอ็นดู
2. นางสาวสุนิษา  เชิญกลาง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 1. เด็กชายยศนันท์  ตรวจงูเหลือม
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กชายศราวุธ  โพธิวัฒน์
 
1. นางเทวา  แก่นท้าว
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1. เด็กชายปฏิพล  ทำนาม
 
1. นางสาวสิริรัตน์  สมอทอง
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  สิงห์คำป้อง
2. เด็กชายธนสิน  โสประดิษฐ์
3. เด็กชายบุญชัย  สุวรรณอำไพ
4. เด็กหญิงปพิมพ์ชนก  เวชทัยสงค์
5. เด็กหญิงมณฑากานต์  สุดทอง
6. เด็กหญิงวริศรา  สิมศิริวัฒน์
7. เด็กหญิงโสรญา  บุบผาลา
 
1. นางอาภรณ์  มุ่งสุข
2. นางรัตนา  ชมภูพาน
3. นางสาวภัทรินทร์  ธาตุไพบูลย์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1. เด็กชายกฤษฎา  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ชีวาจร
3. เด็กชายพลายแก้ว  อาจรัมย์
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  สิงห์แก้ว
5. เด็กหญิงวนิดา  ยอดคำแก้ว
6. เด็กหญิงสโรชา  สังวร
7. เด็กหญิงอนิดา  ด้ามทอง
 
1. นางสุนภา  ทองเอี่ยม
2. นางสาวจิตสันติ  สุขตาม
3. นายปิยะพงษ์  โพธิสุวรรณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    สงวนนาม
2. เด็กชายพิชญะ   บุญทิพย์
3. เด็กชายภคิน   อุปรัตน์ถา
4. เด็กหญิงอดิญา   ประชามอญ
5. เด็กชายอติเทพ    ศรีภูมิภักดิ์
6. เด็กหญิงอริสา   ประเสริฐแก้ว
7. เด็กชายอานนท์    เทียมทัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา   ชาวบ้านตาด
2. นางสาวกฤษณา   ล้นเหลือ
3. นายจักรพงษ์   เนื่องชมภู