รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โลนุช
 
1. นายจำนงค์  ชมชื่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายปัญจพล   สอลี
 
1. นางสมยง  แก้วกุ่ม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   สุขกลาง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชิดสูงเนิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 1. เด็กหญิงธัญมน  สุยคง
 
1. นางลักษณ์คณา  อุตส่าห์ดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวบัวไล  ภูเวียง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญภูมิ
 
1. นางพิมพ์ฉวี  หิรัญวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กหญิงจิรัชยา   พวงท้าว
 
1. นางสมหมาย   ดาดวง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนอุบล
 
1. นางสาวเรียมน้อย  ยานจรัส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงอรอุมา   แช่มชื่น
 
1. นางสุบิน   ชื่นชาย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต
 
1. นางมนัส  อุปนิสากร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายอาชวิน  ชิณวงศ์
 
1. นางสมพิศ  วิรุฬห์สิทธิกร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายศุษจรงค์กร  วันมานะ
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เลิศล้ำ
 
1. นางวิภารัตน์  เจริญรัตน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุนทวงษ์
 
1. นางดวงพร  ศรีเสน่ห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงชลมาศ  หลักทอง
 
1. นางสาวศุภมาส  ทิพย์สิงห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเปือย 1. นางสาวเบญญา  พรมช่วย
 
1. นายเรืองวิทย์  สุดดี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ใสแสง
 
1. นายธวัชชัย  นาดูน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 1. นางสาวบุษราพร  รอยเวียงคำ
 
1. นางขจร  กองทุน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 1. เด็กหญิงอริสรา  ทาน้อย
 
1. นางสุภาพ  ปูนอน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง 1. เด็กชายมโนสิทธิ์  โนนริบูรณ์
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงอรปรียา  อินทนา
 
1. นางอัจฉรา  จันทร์สระน้อย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. นายเกษมศักดิ์  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนวพร  กะกุคำ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมกูล
 
1. นางฉายวรรณ  บุญกอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. นางสาวสุชานันท์  มีจังหาร
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพลวง 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ปัญญา
 
1. นางวาสนา  วัชรพงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1. เด็กชายทินวงษ์  เพิ่มสันเทียะ
 
1. นางมัณฑนา  แพทย์เกาะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 1. เด็กหญิงรังสิมันต์  รุ่งเรือง
 
1. นางอุไร  พุ่มวันเพ็ญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กหญิงวรัทยา  เพชรฤทธิ์
 
1. นางสมมิตร  ไชยมงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเรียนร่วมชุมชนบ้านปากชม-คกไผ่ 1. เด็กหญิงวิยะดา  จันทะบุญมา
 
1. นางพัชนี  ปราบพาล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กชายเจษฎากร   ชมแก้ว
 
1. นางนารี   สุวรรณพันธ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกิริยา  กาญจนะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบญจมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. นางสาวพัชราภา  สาระทรัพย์
 
1. นางกันตา  เดชากุลตระกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. นายปฏิภาณ   พรมเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต   แก้วสุริวงษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกวินกาญจน์  สีท้าว
2. เด็กหญิงปนัสยา  พฤฒามาตย์
3. เด็กชายศุภโชค  ทะลาด
 
1. นางอภัย  ดวงเพียราช
2. นางศิริรัตน์  บุตรแสนโคตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) 1. เด็กชายชยพล  จันทร์ขาว
2. เด็กหญิงณัชชา  เอสุจินต์
3. เด็กหญิงพรพรรษา  พลล้ำ
 
1. นางกอบเกื้อ  อดิศักดิ์สดใส
2. นางเจษฎามาศ  คงสวัสดิ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดิษฐ์ภักดี
3. เด็กหญิงปาณิสรา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวอรณิชา  แก่นจันทร์
2. นางณปภัช  สุกใส
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ตันมูล
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เชี่ยนมั่น
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงเวียน
 
1. นางบัวทิพย์  ทิพย์อักษร
2. นางวรสุดา  วงค์ธนานันท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  แถลงกัน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงไอรดา   กรโสภา
 
1. นางดวงใจ  แนวโนนทัน
2. นางจารุวรรณ  โคตรทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  หมอจีด
2. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ศรีสุขกลาง
3. เด็กชายวงศธร  คิดค้า
 
1. นายสาธิต  พรศิวาลัย
2. นางสุนิกรณ์  พรศิวาลัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอาวอย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เสดา
2. เด็กหญิงพัชรดา  อ่อนคำ
3. เด็กหญิงสิริยากร  คำวิเศษ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ดวงอินทร์
2. นายยอดรัก  ธรรมกิจ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายกฤตวัน  แสงเจือ
2. นางสาววรินทร  สีลา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ใจธรรม
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
2. นางสาวภัคภิญญา  อุทัยวัฒน์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรโพด
2. เด็กชายปภาวิชญ์  หงษ์อินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
2. นายพงษ์สวัสดิ์  จันดา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงงามวดี  อิติบุตตา
2. เด็กหญิงยุวดี  มางิ้ว
 
1. นางเกศลักษณ์  อภัยภักดิ์
2. นางสาวกัลยกร  เยี่ยมรัมย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ต่วนภูษา
 
1. นางพรรณี  เที่ยงตา
2. นางไพจิตร  บุญเสริม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 1. เด็กหญิงพีรดา  พิมพา
2. เด็กหญิงวิสุดา  บุตดี
 
1. นางวิยดา  วงค์มามี
2. นางวงเดือน  จำลองชาติ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงจุฑาพร  เพ็งชะตา
 
1. นางณัฐกานต์  บุญสาลี
2. นางสาวศิรประภา    จิตรศิลป์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเตย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเกลี้ยง
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พิมพ์โกทา
 
1. นายจันทร์ศรี  สุดหล้า
2. นางบุญโฮม  สุดหล้า
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1. เด็กชายภัทรภูมิ  สุกใส
 
1. นางอุทัยวรรณ  สังฆะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
 
1. นางสุวคนธ์  ทองพุ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจีระนุช  สองศรี
 
1. นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงปราถนา  เล
 
1. นายไพรวัลย์  คำลุน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  รุ่งอร่ามศิลป์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านระเว 1. นางสาวสุฑามาศ  สีชนะ
 
1. นางปารดา  มโนรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์   จิตรโสม
 
1. นางสาวปิยภัทร   เรืองใจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ก่อแก้ว
 
1. นางพิณภา  บุ้งทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กชายคณิศ  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กหญิงทอไหมทอง  ซำโพธิ์
3. เด็กชายอนวัช  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พงษ์ดนตรี
2. นางเปรมยุดา  เหล็กกลาง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1. เด็กหญิงพิชชาภา  งอกนาวัง
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ดินไธสง
3. เด็กหญิงอรปรียา  กาลเขว้า
 
1. นางนันทยา  สมบัติหอม
2. นางบุญเลย  อิทธิกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงพิชาดา  ทองนิล
2. เด็กหญิงสุนทรี  สีธง
3. เด็กหญิงโชติกา  พิลาแสน
 
1. นางอังคณา   แก้วไชย
2. นางสาวปาริชาติ  คำราช
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หวังล้อมกลาง
2. นางสาวภัทธาภรณ์  ทองคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แผ่วสูงเนิน
 
1. นายทศพล  ยอดมณี
2. นางวันเพ็ญ   ยอดมณี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กชายธีรัช  อุริพันธ์
2. เด็กหญิงพัชนี  โจภูเขียว
3. เด็กหญิงวรรณพร  เกร็งชื่อ
 
1. นางพัทยา  อ้วนลาน
2. นายนิพล  อินนอก
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สลับสี
2. เด็กชายศุภกฤต  น้อยบาท
3. เด็กหญิงอรัญญา  สร้างนอก
 
1. นายณัชพล  ตองหว้าน
2. นางบุษบง  ตองหว้าน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เสมอพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์   ทาระสา
3. เด็กหญิงเกวลิน   พิษสุวรรณ
 
1. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
2. นางสาวหยาดฝน   สุวรรณศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1. เด็กหญิงจิตโสภิณ  โคตรภูเวียง
2. เด็กชายนิติปกรณ์  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงพณุอร  ฉลองบุญทวี
 
1. นายวัสนัย  ล้นเหลือ
2. นางสาวนภารัตน์  ศรีทน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทินกระโทก
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงยิ่งรัก  บังกระโทก
 
1. นางพจนา  สินมาก
2. นางวนิดา  พลโลหะ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สำโรง
2. เด็กหญิงสุนิสา  กองสมบัติ
3. เด็กชายโยธิน  อินทอง
 
1. นางพิมลพรรณ  ใจคำ
2. นางสาวปลายมาส  ก้อนคำ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณีรนุช   เทาป้อง
2. เด็กหญิงวรรณิดา   ลาป่าน
3. เด็กหญิงอริศรา  วิเชียร
 
1. นางสาวฉัตรกนก  ศรีธรรม
2. นางรุ่งลาวัลย์  ศรีเดช
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงรัตนา  หงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กชายอัมรินทร์์  อินนอก
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชนสิษฏ์  พงศ์พาญิช
2. เด็กชายพสิษฐ์  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวยุพา  ชุ่มเสนา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กชายกลย์ธัช  ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายณษพนธ์  พิฑูรมานิต
 
1. นางพัชรินทร์   แสนวิเศษ
2. นางวิรัชฎา  เพ็งธรรม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครพนม 1. เด็กชายชยานันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
2. เด็กชายธชาดล   วงค์พนิตกฤต
 
1. นายสมพงค์  อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา  โชติวุฒิเดชา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 1. เด็กหญิงพิมลดา  เสาโร
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ผืนจัตุรัส
 
1. นางธัญญลักษณ์  ศรีอินทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  อุทาพงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอาโพน 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  โอดสวย
2. เด็กชายสุรชัย  เกิดเพิ่มดี
 
1. นางสาวคณาวรรณ์  จงหาญ
2. นางศศิมาภรณ์  ดีเลิศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายปวริศ  มะนัส
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
 
1. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 1. เด็กชายวรเมธ  อินทรนุช
 
1. นางสาวพรรณี  สายยศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  สร้อยคำ
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสามเส้า 1. เด็กหญิงนิตย์ชฎา   นาคยิ้ม
 
1. นายสายัณห์  ผิวอ่อน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม 1. เด็กชายนิคม  พงเพ็ชร
 
1. นางวาสนา  สาริกัน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีระพัฒน์  จินดามณี
 
1. นางคัคนานต์  บรรเทา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง 1. นางสาวอรัชพร  วงษ์ใหญ่
 
1. นายสัมพาศ  แวงวรรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1. เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น
2. เด็กชายวิชญ์พล  สุขผล
3. เด็กหญิงอิงลดา  ทองหาว
 
1. นางสายรุ้ง  สุขผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " 1. เด็กหญิงกรเกศ  จิรัปปภา
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  อุดมมาลี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สุนนท์ชัย
 
1. นางศิมาพร  จันทร์แดง
2. นางศรีมลฑา   ไชยยงค์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  ปริปุรณะ
2. เด็กชายถิรวิทย์  จันทะพา
3. เด็กชายปิยพัทธ์  ทองโส
 
1. นางสาวอรุณี  อนุพรรณสว่าง
2. นางบังอร  กาญจนาภา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 1. เด็กหญิงอฐิตา  จันทราไชย
2. เด็กหญิงอิสรา  ยะสีดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หนูจิตต์
 
1. นางรัตติยา  อำพันพิศุทธิ์
2. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสุวอ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. นางสาวขวัญฤดี  จองลีพันธ์
2. นางสาวจินดารัตน์  งิ้วไชยราช
3. นางสาวชนันญา  พรมหาคำ
 
1. นางเนาวรัตน์  มหาชัย
2. นางปริศนา   นงค์นุ่ม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปัดถาสาย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมบุญ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เฟือยคำ
 
1. นางประทัศสี  แสนทวีสุข
2. นายคำพอง  บังศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มีศักดิ์
2. เด็กหญิงสิริขจร  พงศ์ศิริ
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พงษ์ศิริ
 
1. นางจีรนันท์  ปุมพิมาย
2. นางจารุภา  สมณะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
2. เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ
3. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์สาราช
 
1. นางโชติกาญจน์  เพชรผา
2. นายอนุชา  เด่นดวง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวชุม
2. เด็กชายธนากร  บุญชาญ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  โสมา
 
1. นายเอกพันธ์  อรกุล
2. นายนพศูล  พุทธลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แพงยา
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
3. เด็กชายสิรภพ  เศรษศรี
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นางสุรางคนา  รอดสุขโข
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กหญิงศิริญญา  พันธ์คูณ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ปรือทอง
3. เด็กหญิงอมร  หล้าคอม
 
1. นางเกดแก้ว  บุทธิจักร
2. นางแสงมณี  อยู่พุก
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 1. นางสาววรรณภา  จันเทียม
2. นายเกริกพล  ชมบุญ
3. นางสาวเจนจิรา  สายน้อย
 
1. นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์
2. นางสาวณัฏฐิกา  เผือกแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะลอง 1. เด็กชายบัญชา  ยุวบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ไตรงาม
3. เด็กชายพีรพล  สร้อยสาวะ
 
1. นายพรชัย  เกษร
2. นางวันเพ็ญ  เกษร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธนพรรณ  เสรีส่งแสง
2. เด็กชายธนภัทร  ใหม่กันทะ
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ผลเจริญ
 
1. นางนภาพร  บัตรประโคน
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  บุญสุด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ไชยกิจ
2. เด็กชายเตชสิทธิ์  ตระการวณิชยกุล
3. เด็กชายไชยกร  หัดขุนทด
 
1. นายสมบัติ  มะเดื่อชุมพร
2. นายสัญญา  กันจินะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 1. เด็กหญิงประภัสสร   ศรีมุกดา
2. เด็กชายภูมินทร์   เจริญชัยสกุลคีรี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ดุพงษ์
 
1. นายอภิสิทธิ์   นันททรัพย์
2. นายลิขสิทธิ์   ดาบพิมพ์ศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายราชันย์  ธุระพันธุ์
2. เด็กชายอดิเทพ  แสนโคตร
3. เด็กชายเอกรินทร์  ภักดีสมัย
 
1. นายภาณุวงศกรณ์  จรัสแสง
2. นางสาวรัตนาพร  ดวงทำมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  สาไชยันต์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ศรีลาชนพฤกษ์
3. เด็กชายต่อตระกูล  ทุมสิทธิ์
 
1. นายบรรพต  หงษานาวา
2. นางศิรินทร์รัตน์  กุลพิพิธ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สีทา
2. เด็กหญิงวิภาดา  สืบสาว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  การัตน์
 
1. นางมลิวรรณ  ใชญัน
2. นายวิศิษย์  ใชญัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 1. เด็กชายปภังกร  สำราญรื่น
2. เด็กหญิงพรทิพย์  สมจันทร์
3. เด็กหญิงสุภนิดา  เดชคำภู
 
1. นางสาวฟาริดา  โหราศาสตร์
2. นายฤทธิเกียรติ  พลราชม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสะอาด
2. เด็กชายพีระพล  สิ่งผือ
3. เด็กชายสหรัตน์  หอมดวง
 
1. นายจีระเดช  หมั่นเก็บ
2. นายเลิงพงษ์  คำบุดดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสำราญ 1. เด็กหญิงนฤมล  มีชัยมาตร
2. เด็กหญิงพัชริดา   โพธิ์สุดตา
3. เด็กชายไชยา   เพียมะณี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ไชยศรี
2. นางสาวเจนจิรา   เหตุเกษ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินดาด 1. นายนิรัติศัย  สุวรรณโคตร
2. นายศักดิ์ชัย  เพ็ชรพรม
3. นางสาวอาทิตยา  ทองหลาง
 
1. นายธวัชชัย  พิทักษ์สกุลรัตน์
2. นางสาววราพร  ศิริฤกษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขนวน 1. นางสาววาสนา  เมยมงคล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เหล่าประเสริฐ
3. นางสาวอรปวีณา  หรพูน
 
1. นางสาวสุวรรณี   สมมาสี
2. นายสุภาพ  สารรัตน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) 1. เด็กชายศรัทธา    นามจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  โจระสา
 
1. นางสาววรรณงาม   มาระครอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 1. เด็กชายธนากร  มหาบุตร
2. เด็กชายวราวุธ  ชารีผาย
 
1. นางเรณู  ประดิษฐบุญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงชลิตา  เสประโคน
2. เด็กหญิงพนิดา  รองสาลี
 
1. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. นายกริช   ทองนำ
2. นายธนากรณ์   อเนกา
 
1. นายวิศิษย์   ใชญัน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 1. เด็กชายพชรพล  คุ้มภัย
2. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ลักภูกลาง
 
1. นางสาวพิจิตรา  ถ้ำกลาง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 1. นายบัญชา  ทนทาน
2. นายอนุชา  ม่วงมนตรี
 
1. นายฐิติพงษ์  จรรยาคำนึง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภูริชญา  นะรินทร์
2. เด็กชายอดิศร  ปรือปรัก
 
1. นางจุฬาพร  ทองสุข
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชาด(พิบูล) 1. เด็กชายณัฐพล  ยืนยง
2. เด็กชายเหนือเมฆ  ทรายทอง
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 1. เด็กชายปัฐพี  เป็นสุข
2. เด็กชายอัครเดช  เกษทองมา
 
1. นางสาวสุภาพร  ธรรมวงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพงศ์   เหล่าสิงห์
2. เด็กชายนิรุต    สาธุชาติ
 
1. นายพิมล  สีหราช
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่ 1. เด็กชายศักรินทร์   เคล้ากระโทก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ด่านกระโทก
 
1. นางเนตรชนก   พลเยี่ยม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตะดวงดี
2. เด็กชายธนภัทร  พลพันธ์
 
1. นายแสงทอง  สัพโส
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพุง 1. เด็กชายก้องภพ   มะโนชาติ
2. เด็กชายระพีภัทร   โพนปลัด
 
1. นายสุเทพ   จันทเขต
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายกาจพน  บุญทอง
2. เด็กชายภูมิมรินทร์  กาสัง
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 1. เด็กชายณัฐราวุฒิ  พรนิคม
2. เด็กชายวีระชาติ  พรมชาติ
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายพสธร  รุมกี
2. เด็กชายวิกรม  รุมกี
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายภูวดล  ชัยคำภา
2. เด็กชายวิษณุ  แก้ววันทา
 
1. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงนิชาดา  สมทอง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สิงห์คู่
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กชายจิตรกร  ธนูศรี
2. เด็กชายอัตถากรณ์  รัตนะโชติ
 
1. นายสมเดช  ธูปขุนทด
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1. นายคามินนทร์  อุไกรหงษา
2. เด็กชายธีรพงศ์  ภักดี
 
1. นายสมจิตร  ชูศรีวาส
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นายชาญชัย  กระสังข์
2. นายธวัชชัย  ฉิมบุญ
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  เสนาอาด
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ลาภประสงค์
3. เด็กหญิงยุวดี  ผลเจริญ
4. เด็กหญิงรัตนมน  สายแก้ว
5. เด็กหญิงสิริกัญญา  ธรรมกุล
 
1. นางพิมพ์พิมล   ฦาแรง
2. นางพิมล   ฦๅปรีชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงจิราพิชญ์  สุขขี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไทยเจริญ
3. เด็กหญิงมัทนา  เดชประเสริฐ
4. เด็กหญิงมุฑิตา  มาระมิ่ง
5. เด็กหญิงสุภาพร  ตั้นส้ม
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนันพร  ศิริจันทร์บุตร
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมพิมพ์
4. เด็กหญิงวรินรัชต์  เทศประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาววิภาวรรณ  พละศักดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงธนพร  ภูกองไชย
3. เด็กหญิงนรินทร์พร  ประชากูล
4. เด็กหญิงนุชธิดา  บุตรธรรม
5. เด็กหญิงศิริมล  สุรธรรม
 
1. นางเกษมณี  พุกหน้า
2. นางสาวณัฐมณฑ์  พุกหน้า
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปะจิตตังโข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก
3. เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาวเทียนทอง  ยืนยั่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  ประจิมนอก
3. เด็กหญิงทัศนนันท์  ทังไธสง
4. เด็กหญิงวรินดา  เอี้ยงกลาง
5. เด็กหญิงอรพิมล  หินนอก
 
1. นางศรุดา  มูลจันทร์
2. นางมัทนา  พงษ์ใหม่
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตรประดา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  ผิวงาม
4. เด็กหญิงปริมวรฎา  ตูมตั้ง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กางบุญเรือง
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
2. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 1. นางสาวชลดา  พิประโคน
2. นางสาวมัญชุมาศ  พุทธแก่นวงศ์
3. นางสาวรติกาล  ทองวุฒิ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์   ประเสริฐลาภ
5. นางสาวสุนันทา  พันเดช
 
1. นางสุวิมล  มาตรา
2. นายสมภาร  บุดดี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 1. เด็กหญิงบุญฤดี  มูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ไกรสุทธา
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งหนู
4. เด็กหญิงวนิดา  สุระพินิจ
5. เด็กหญิงสุชาดา   เชื้อลิ้นฟ้า
 
1. นายสุรัก  ผดุงกิจ
2. นางรุ่งทิพย์  วงษ์ประเสริฐ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1. เด็กชายคณิศร   เผือกชาวนา
2. เด็กหญิงชลธิชา   ใหญ่แสนอ้าย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์   ชอบทางดี
4. เด็กหญิงระพีพัฒน์   กมลแสง
5. เด็กหญิงรัตน์ติการ   แสงลี
 
1. นางนิภาวรรณ์   ลุนละวงษ์
2. นางสาวสุภิญญา   สุภากรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงกานตนา   มะปรางค์
2. เด็กชายนิธิศ   จันทจร
3. เด็กหญิงน้ำค้าง   บุญมาก
4. เด็กหญิงปุณยนุช   แก้วกัณหา
5. เด็กหญิงศุภรัตน์   หนูแก้ว
 
1. นางประยงค์   ร่วมจิตร
2. นางอาภรณ์   จันทร์สว่าง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีหาตา
2. เด็กหญิงภาวินี  เถาว์ทอง
3. เด็กหญิงสรัลชนา  สายแวว
4. เด็กหญิงสุภัศสรา  จำปาสา
5. เด็กหญิงอารียา  พิลาแดง
 
1. นางมณี  สุภโกศล
2. นางธนัญญา  แสนทวีสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุโลก 1. เด็กหญิงชลธิชา  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงชุดาภา  ปัญญา
3. เด็กหญิงธิลดา  โฉลกดี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  สังสมานันท์
5. เด็กหญิงสิริวิมล  กระแสโสม
 
1. นางสกุลยา  เสาะพบดี
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์  จันทยุง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สมภูมี
2. เด็กชายธนบดี  เกศรินทร์
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยประสิทธิ์
4. เด็กหญิงยุพาพรรณ  ชัยแสนสวด
5. เด็กหญิงสหฤทัย  อุ่มสาร
 
1. นางสาวสินจัย  สุวรรณวาปี
2. นางฉวีวรรณ  คำหอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนข่า 1. เด็กหญิงปุณยวีร์   เตชะวันโต
2. เด็กชายภัทรพงศ์   ชูคำ
3. เด็กชายสิทธิพงศ์   ใจกล้า
4. เด็กหญิงสุจิตรา   สินศิริ
5. เด็กหญิงสุพัชฌา   มะปราง
 
1. นางประยงค์   ร่วมจิตร
2. นางสาวนพมณี   ชูเชื้อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนจาน 1. เด็กหญิงชไมพร   ไตรมีแสง
2. เด็กหญิงพรธีรา  กุลยะ
3. เด็กหญิงวรา  ต้ายบุญเทียม
4. เด็กหญิงสุนิสา   จูมพลาศรี
5. เด็กหญิงเบญจมาศ   อังคะฮาด
 
1. นางรุ่งเรือง   ราชมณี
2. นางสาวพิศมัย  ขวาไชยวี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขี้นาค 1. นางสาวชญาดา  อินแพง
2. นางสาวพลอยแก้ว  แสงบุตร
3. นางสาวศิริพรรณ  จันทอง
4. นางสาวอุบลวรรณ   ศิลาชัย
5. นางสาวเพิ่มศิริ  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสมพร   เทพสีดา
2. นางศิริวิมล  มูลสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  ควรมี
2. นางสาวปภาวรินทร์  โมบขุนทด
3. นางสาวพลอยทิพย์  กุมขุนทด
4. เด็กหญิงวริศรา  แขขุนทด
5. เด็กหญิงวสิพร  มาวขุนทด
 
1. นายสุริยา  กอมขุนทด
2. นางปุณนัฏฐา  มีพูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนธรณ์   ภูลังกา
2. เด็กชายปกรศักดิ์  อาจหาญ
3. เด็กชายพิริยากร   แสนสีหา
4. เด็กชายรสนันท์  สีใส
5. เด็กหญิงวิภาดา   ตาลเจิม
 
1. นายสาโรช  จงหมั่น
2. นายอภิสิทธิ์   กิ่งนาคม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขุนหาญ 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  แก้วลอย
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สมบัติ
3. เด็กหญิงพรนภัส  นาคสด
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองละมุล
5. เด็กหญิงอุมากร  พิศพงษ์
 
1. นางปิยวดี   กองหล้า
2. นายสมัคร   สุขตะกั่ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายทับเพทาย  มุระชีวะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธานี
3. เด็กหญิงพีรยาพร  สุจิระพันธุ์
4. เด็กหญิงรินรดา  สอนชา
5. เด็กชายอารุโณชัย  หอมวงศ์
 
1. นางสาวพรรษพร  พันธุ์น้อย
2. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปรง 1. เด็กหญิงจุติพร  ไผผักแว่น
2. เด็กหญิงชไมพร  นนท์ศิริ
3. เด็กชายธนพล  บมขุนทด
4. เด็กหญิงปานตะวัน  สุดวิสัย
5. เด็กชายอภิเดช  บึนขุนทด
 
1. นายศิราวุธ  ฉายชูวงษ์
2. นางลำปาง  ฉายชูวงษ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 1. เด็กชายธวัชชัย   ศรีเสริม
2. เด็กชายธีรภัทร   ปะริวันตัง
3. เด็กหญิงพนิดา   ขันสุวรรณา
4. เด็กหญิงพัชรพร   ทองสุ
5. เด็กชายภานุพงศ์   จันทโคตร
 
1. นายเลอพงศ์   เพิ่มมี
2. นายสมชาย   นนทะศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1. เด็กหญิงชลลดา  คิดค้า
2. เด็กชายปรีชา  สมสลัก
3. เด็กหญิงพรชิตา  นามบุปผา
4. เด็กหญิงพิยดา  มีศรี
5. เด็กหญิงพิลมพร  แสนศิลป์
 
1. นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม
2. นายโกมินทร์  แสนทิพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กชายกรวิทย์  ศรสังข์
2. เด็กชายกฤษติภูมิ  สุภะสีมากุล
3. เด็กหญิงชาริณี  ดอกแคกลาง
4. เด็กชายฐปกร  ศรีมะเริง
5. เด็กชายณัฐชนน  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พิมแบบ
7. เด็กหญิงปาณัสม์  แกมโคกกรวด
8. เด็กหญิงพัณณิตา  จันทร์โพธิ์
9. เด็กชายพิพัฒนชัย  สุขเกษม
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์
11. เด็กหญิงพีรดา  เต็งกลาง
12. เด็กหญิงลักษมี  แคนอินทร์
13. เด็กชายสวิตต์  อำไพ
14. เด็กหญิงสุกัญญารักษ์  มูลตรีประถม
15. เด็กชายอนาคินทร์  พรหมสิทธิ์
16. เด็กชายอนุศิษฏ์  วิเศษนอก
17. เด็กชายเจตภานุ  ฮาร์ดิ้ง
18. เด็กชายเตชพัฒน์  เต็งกลาง
19. เด็กหญิงเบญญา  จารีรัตน์
20. เด็กหญิงเพชรมณี  หุ้มไธสง
 
1. นายอนุชา  เสิดแสงมุข
2. นางศรุดา  บุณยธรรมกุล
3. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
4. นางสาวสมหมาย  จักสาร
5. นายสิทธิศักดิ์  เก่าพิมาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกณิส   สร้อยมี
2. เด็กชายจักริน  มูลปัง
3. เด็กหญิงจีระนันท์   ศรีวารมย์
4. เด็กหญิงณัฐธิยา   ปักคะมา
5. เด็กชายธนนันท์  กองมี
6. เด็กชายธวัชชัย   ทองมี
7. เด็กชายนนทพัทธ์  คนยงค์
8. เด็กชายนนทวัฒน์  อุบลเกิด
9. เด็กหญิงปณิดา  ผาละนัด
10. เด็กชายปรีชา  ทิวาพัฒน์
11. เด็กหญิงพรทวี  ศรีมังคละ
12. เด็กหญิงพรพรรณ  พัตรสิงห์
13. เด็กหญิงพิมลวรรณ  เคียนศรี
14. เด็กชายยุทธนา  แก้วชื่น
15. เด็กหญิงศศิธร   มีชาติ
16. เด็กหญิงสกาวเดือน  ทองคำ
17. เด็กหญิงสริดา  ธรรมวิเศษ
18. เด็กหญิงสุกัญญา   สีทาพุฒ
19. เด็กหญิงสุวรรณา  เพิ่มพร
20. เด็กหญิงอุมาพร  สมาธิ
 
1. นายจันสวาท  สายืน
2. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
3. นางสาววิไลลักษณ์  สารธิราช
4. นางสาวอุลัยพร   หงษ์ภูมี
5. นางสิรินาถ  ทองคำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าใต้ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ธรรมวัติ
2. เด็กชายจีรยุทธ  พงษ์วิเศษ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แน่นอุดร
4. เด็กหญิงชนิดา  โสดาพรม
5. เด็กชายชลนะที  ศรีบุญเรือง
6. เด็กชายธนวัฒน์  อนุศิริ
7. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ศรีบุญเรือง
8. เด็กชายธีระศักดิ์  บุญมา
9. เด็กหญิงประนิดา  สีบาล
10. เด็กชายรัชชานนท์  วงษ์พินิจ
11. เด็กชายลัทธิกร  วิเชียร
12. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีบุญเรือง
13. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศรีบุญเรือง
14. เด็กหญิงศิริรัตน์  พงษ์วิเศษ
15. เด็กหญิงสมหญิง  ศรีบุญเรือง
16. เด็กชายอนุ  ศรีบุญเรือง
17. เด็กหญิงเนตรนภา  พรรณราช
18. เด็กชายเอกชัย  ชัยแสนฤทธิ์
19. เด็กชายโกวิทย์  สำแดงภัย
20. เด็กชายโชคทวี  คงทรัพย์
 
1. นางอุทัย  จันรัมย์
2. นางญาณิกา  นาถาบำรุง
3. นายสมาภณ  จันรัมย์
4. นายสุริยะ  อะสิพงศ์
5. นางสุภาพร  สว่างภพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ไชยนะรา
2. เด็กหญิงชญานันท์  นันทะสิงห์
3. เด็กหญิงธนารีย์  ตาแสง
4. เด็กชายธวัชชัย  หาญพิทักษ์
5. เด็กชายธีระศักดิ์  ทองเกิด
6. เด็กหญิงนันทินี  ลีตน
7. เด็กชายปรีชา  บุญถูก
8. เด็กหญิงปิยะนุช  หอมจิตร
9. เด็กชายมนต์ทา  สารพันธ์
10. เด็กหญิงมัลลิกา  หาญพิทักษ์
11. เด็กชายวิวัฒน์  น้ำหวาน
12. เด็กชายวุฒิชัย  ใบทอง
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจหาญ
14. เด็กชายสรฤทธิ์  พุทธรักษ์
15. เด็กหญิงสุชาวดี  นันทะสิงห์
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  เรือนรส
17. เด็กชายสุรชัย  บึงมาลา
18. เด็กชายอนุรักษ์  ดวงสิน
19. เด็กหญิงอรพรรณ  สมาพงษ์
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีจำปา
 
1. นายประดิษฐ  เหลี่ยมทอง
2. นายนพณัฐ  พงษ์วัน
3. นายธนาพล   ปรางนวล
4. นางสาวจันทนา  ดิษฐ์ประสพ
5. นางรัตนาพร  นันทะสิงห์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติภพ  สมบัติ
2. เด็กหญิงจิวราภรณ์  ชานนตรี
3. เด็กหญิงจีระนันท์  ปานทอง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยแสง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลื่อนสันเทียะ
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คณะวาปี
7. เด็กชายพัชรพล  นารีวงค์
8. เด็กชายพัชรพล  สายซื่อ
9. เด็กหญิงพัชราพร  พรมสิทธิ์
10. เด็กหญิงวงศ์เดือน  สายทองสุข
11. เด็กชายวสุกานต์  แผงตัน
12. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สุวรรณสิงห์
13. เด็กหญิงศิริพรรณ  วันยาว
14. เด็กหญิงศิริอักษร  ผิวอ่อนดี
15. เด็กชายสิรวิชญ์  จำเริญศรี
16. เด็กชายอติเทพ  พนาวัน
17. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปราณีบุตร
19. เด็กหญิงอัญชลี  มีศรี
20. เด็กหญิงอาริชานันท์  สว่างศรี
 
1. นางสาวกาหลง  โคตรบึงแก
2. นายวิโรจน์  หาญสุบิน
3. นางนริศรา  ต้นกัญญา
4. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเจริญ
5. นางชัชชญา  เหง้าพรหมมินทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 1. เด็กชายกีรติ  จำปาเสน
2. เด็กชายชัยณรงค์   ทิ้งแสน
3. เด็กชายณัฐดนัย   ธรรมดา
4. เด็กชายตะวัน   เทียมทอง
5. เด็กชายทัชชกร   อินทร์ชำนาญ
6. เด็กชายทัตพงศ์   วิชุมา
7. เด็กชายปฏิภาณ   อาสานอก
8. นางสาวปณาลี   วิสุมา
9. นางสาวประวีณา   มาลัยกรอง
10. เด็กชายปรเมศ   พลบัวแก้ว
11. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   ธรรมนิยม
12. นายพุฒิพงษ์  ทิ้งแสน
13. เด็กชายภานุวัฒน์   เทวรัตน์
14. เด็กชายภูริทัต   ลอยนอก
15. เด็กชายวัชระ   คำโส
16. เด็กชายวีรยุทธ   พลดงนอก
17. เด็กชายศุภกิตติ์   กระดานลาด
18. นายสิทธิโชค   ลีแสน
19. เด็กชายสุทธิศักดิ์   ไผ่ล้อม
20. เด็กชายเอกมงคล   ชาญตะกั่ว
 
1. นางรัชนี   อภัยจิตร
2. นางสุมาลี   รุ่งอรุณ
3. นายทวี   ศรีนาม
4. นางสาววนิดา   ภาชะโน
5. นายบัณฑิต  พับพิมพ์สัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขานารี 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ธนาวุฒิ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เสตะปุตตะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คุณพาณิชย์โชติ
 
1. นางพิกุล  ละมุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวาย 1. เด็กหญิงนภัสกร  รักชื่อดี
 
1. นางเกษร  เสี่ยงตรง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตากแดด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   เจริญดง
 
1. นายเสกศักดิ์  บุตรเสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มูลอามาตร
 
1. นางโสภา  มิขะมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) 1. เด็กชายณัฐธนันท์  วงค์มาเกษ
 
1. นางภินันตรา   กุลมี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 1. เด็กหญิงพรรณลดา  มณีฉาย
 
1. นางไรทอง  นาพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 1. เด็กหญิงพิชญา  โมลา
 
1. นายณรงค์  โสภาบุตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายกฤตยชญ์  บุญลาภ
2. เด็กหญิงชุติกร  เทพวรรณ
 
1. นายประกุน  จริตรัมย์
2. นางสาคร  สีหาบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 1. เด็กชายธนดล  พิมโยธา
2. เด็กหญิงบัญฐิตา  แก้วชิน
 
1. นางสาววาสนา  แซ่ตั้ง
2. นายสมเกียรติ  ธรรมวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกันยกาญจน์  พลไชย
2. เด็กชายปรัตถกร  จันทรุทิน
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ชิณวงศ์
 
1. นางฐาปนีย์  ศรีสุจันทร์
2. นางพัชรัตน์  พลศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลณรักษ์
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  ภูมิบุญชู
 
1. นางสาววิลารัตน์  นิยมชาติ
2. นางชาลี  พวงทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายธนาธิป  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงวิชุดา  จำปาหอม
 
1. นายสุวิทย์   จ่าพา
2. นางดารุณี   มัดถาปะโท
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงยลดา  เล็บครุฑ
2. เด็กชายวีรภัทร  วิจิตรจันทร์
 
1. นายวิไลศักดิ์  เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์  เหง่าบุญมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  ถารักคำ
2. เด็กหญิงพันธ์ศรี  โซ้พลงาม
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีวันพิมพ์
2. นางสาวเย็นฤดี  นิวงษา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 1. เด็กชายวิศวะ  หาญกล้า
2. เด็กหญิงสุวนันท์  เกิดโมลี
 
1. นางสาคร  ศรีพุฒ
2. นางสาวณัฐมณี  สุขขี้เหล็ก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  กาลวิบูลย์
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ศาลาราช
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุสาพรม
4. เด็กหญิงนิธิมัย  เทียมราช
5. เด็กหญิงพิศมัย  บุญกระจ่าง
6. เด็กหญิงวิยะดา  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงศศิธร  ใบธรรม
8. เด็กหญิงสิริพรรณ  แสงจำปี
9. เด็กหญิงสุภิสรา  เกตะนันท์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ผาลิชัย
 
1. นางนิตยา  โคตะมา
2. นางสาวเอื้องไพร  อาจาริยางกูร
3. นางสมสมัย  ศิริบุตร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง 1. เด็กหญิงฉันทิสา   เมืองโคตร
2. เด็กหญิงชยากร   กาสีชา
3. เด็กหญิงชยุดา   ติยะบุตร
4. เด็กหญิงนิลาวรรณ   ติยะบุตร
5. เด็กหญิงปนัดดา   นะคะจัด
6. เด็กหญิงพนิตนันท์   เบียนไชย
7. เด็กหญิงศรัณยา    นะคะจัด
8. เด็กหญิงศรัณย์พร   ติยะบุตร
9. เด็กหญิงสุวรีย์  คำชนะ
10. เด็กหญิงอริสรา   ติยะบุตร
 
1. นางปริญญา  ติยะบุตร
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จันทรา
3. นางสาวปิรัญญา   พิลามาศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 1. เด็กหญิงกรณิศ  เจนทิตย์
2. เด็กชายกิตตินันท์  บุตรทอง
3. เด็กชายธนพล  หาสุข
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองนำ
5. เด็กหญิงมนัสยา  โสปัญหาริ
6. เด็กหญิงรสจนา  พรหมลิ
7. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงดี
8. เด็กชายสมชาย  พิมษ์วงษา
9. เด็กชายอรรถพล  ละอองศรี
10. เด็กหญิงเขมมิกา  เงางาม
 
1. นายชาญชัย  ชินประโคน
2. นางกรกิตติมา  ศรีกล้า
3. นางสาวจินารักษ์  พวงเกษ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทีอามาต
2. เด็กหญิงปฏิธาร  สิงห์แสน
3. นางสาวพัชรียา  บุญตาเพศ
4. นางสาวพิจิตรา  อุดมพันธ์
5. นางสาวมณีรัตน์  สิงห์แสน
6. นางสาววชิราวรรณ  วรพุฒ
7. นางสาววราภรณ์  ทาสา
8. นางสาวสุนิสา  ยามมา
9. เด็กหญิงสุภาวดี  สาระทรัพย์
10. เด็กหญิงอังศุมาลี  เทียนชัย
 
1. นายอภิชัย  วงศ์วรรณ
2. นางกัญญาภัค  พฤกษชาติ
3. นางกานต์สิรี  ที่อุปมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม 1. เด็กหญิงจิรญา  ผิวอ้วน
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ด้วงพุทธ
3. เด็กหญิงบรรฑิตา  อูปแก้ว
4. นางสาวพรสภา  แสนละเอียด
5. นางสาวพิมพกานต์  ทรายทอง
6. นางสาวพิมพ์วิภา  ทรายทอง
7. นางสาวยมลพร  ทองเทพ
8. นางสาวยุวรัตน์  ศรีโสภา
9. เด็กหญิงสัตตบงกช  แสงสิงห์
10. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็ชรจั่น
 
1. นายเสรีภาพ  อมตะพงศ์พันธุ์
2. นางขวัญใจ  พาชอบ
3. นางสาวทิพวรรณ  สุขผล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   สมงาม
2. เด็กหญิงชนมล  ฝ่ายจารี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  เวณุโกเศศ
4. เด็กหญิงผกายกุล   แสนชาติ
5. เด็กหญิงวรรณิภา  บุญอภัย
6. เด็กหญิงวรรณิสา  เขาทอง
7. เด็กหญิงอรัชพร   กลางอินเดช
8. เด็กหญิงอารียา  มูลลา
9. เด็กหญิงเยาวภา  อ่อนศรี
10. เด็กหญิงแพรวพรรณราย  เวียงสิมมา
 
1. นางภัทราวดี  แก้วจันทร์
2. นางสาวอภิญญา  นิรานนท์
3. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นางสาวดารณี  สมศักดิ์
2. นางสาวทาริกา  คำไพ
3. เด็กหญิงพรกนก  ลียะวงค์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพล
5. เด็กหญิงมลธิชา  ใจเย็น
6. เด็กชายวุฒินันท์  ดีลุนชัย
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  หยวกกุล
8. เด็กหญิงศุภรา  สาลีแสง
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ลาฤทธิ์
10. นางสาวสิริยากร  สุวรรณดี
11. เด็กหญิงสุชาดา  เบ้าคำ
12. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองเดช
13. เด็กหญิงอิศริยา  อินทฤทธิ์
14. นางสาวเกตุสุดา  ศักดิ์เสริม
15. เด็กชายโรจนชัย  ปิตตานัง
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นายประสาน  พรหมทา
3. นางวินัย  ่มะเสนา
4. นายคุณากร  สีเชียงสา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อัครา
2. นางสาวกรพิน  อินทร์อุดม
3. นายชลชาติ  ตั้งมั่นดี
4. เด็กชายชลันธร  จันชะดา
5. เด็กหญิงชไมพร  สุดเทวี
6. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ดวงระยศ
7. เด็กหญิงปริศนา  ไกรจันทร์
8. นางสาวปาริฉัตต์  เที่ยวจันทึก
9. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงดารา
10. นางสาวรัชฎาภรณ์  เลิศศิริ
11. เด็กหญิงวรางคณา  อัมรินทร์
12. เด็กหญิงวรินทร์ยุภา  บัวหนอง
13. นางสาววิภาวดี  ใจธรรม
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีทะวงศ์
15. นายเมธาวี  ศรีมาตย์
 
1. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
2. นางอุราวัลย์  นามสมบูรณ์
3. นางจิตรา  แก้วชัย
4. นายไพฑูรย์   สุวรรณภักดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เพชรแสง
2. เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์  แปชา
3. เด็กหญิงทิพสุดา    จันทมล
4. เด็กหญิงนริศรา   บุรีพัฒน์
5. เด็กหญิงปัทมพร   ติยะเมธา
6. เด็กหญิงปาริชาติ    โกยชัย
7. เด็กหญิงพรพิมล    วัฒนพงษ์
8. เด็กหญิงพัณณิตา  ป่าคอง
9. เด็กหญิงวาสนา  ถามะณาสาตร์
10. เด็กหญิงสายธาร    สินแสง
11. เด็กหญิงสุกัลยา   อยู่สำราญ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สอนวงษ์
13. เด็กหญิงสุธิตา    จันทมล
14. เด็กหญิงอริยา   ทองกาสี
15. เด็กหญิงอิงอร  ดวงจำปา
 
1. นางกัลยา  ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางสาวรัตยา   บัวสี
4. นางสาวศุภาพิชญ์   สินโพธิ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายจักรกริช  สาลีแสง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ทรัพย์พงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาดะ
4. เด็กชายชัชวาลย์  สายจันทร์ดี
5. เด็กหญิงดวงเนตร  บรรเทา
6. เด็กหญิงประภาพร  เสเร
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  ดวงทา
8. เด็กหญิงพรพิไล  กิ่งก้าน
9. เด็กหญิงพัชริดา  พรมสนิท
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  วิมลสุข
11. เด็กหญิงรัตนาพร  อินทรฤทธิ์
12. เด็กหญิงวัลพร  กล่อมจอหอ
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ประกูลนิตย์
14. เด็กหญิงสุพรรษา  สาลีแสง
15. เด็กหญิงเกสริน  แก้วโก
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นายประสาน  พรหมทา
3. นางสาวพุทธธิดา  ทองสมุทร
4. นายสฤษฎ์ภัทร  จงกล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 1. เด็กหญิงชัชฎานันท์  วรรณูปถัมภ์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ยอดอินทร์
3. เด็กหญิงญาณศา  ใจทหาร
4. เด็กหญิงฐิตาพร  เสริมผล
5. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีราวี
6. เด็กหญิงณัชชา  คงวารินทร์
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ยอดประทุม
8. เด็กหญิงพิณลดา  ทางดี
9. เด็กหญิงพิมพิศา  เหมือนคนึง
10. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  คูณกลาง
11. เด็กหญิงศศิรา  สุดเส้นผม
12. เด็กหญิงสมฤทัย  ปางชาติ
13. เด็กหญิงสาวิตรี  ยิ่งเชิดนาม
14. เด็กหญิงสุภารัตน์  พันนาศรี
15. เด็กหญิงเกศกนก  เดชาวุธ
 
1. นางพรพิมล  ชมหอม
2. นายพีร์ธนะ  บุญจิราพิพัฒน์
3. นางสุรินทร์พร  พรโสฬวี
4. นายวิทยา  ฉิมงาม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   แทนคำ
2. เด็กหญิงกีรติกา   หนองเทา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ยงคง
4. เด็กหญิงญาณิศา   โทชาติ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   แก้วธรรม
6. เด็กหญิงธันยพร  ชิดชม
7. เด็กหญิงประภัสสร   วันกิจ
8. เด็กหญิงพัชรี   อุประพงษ์
9. เด็กหญิงพัณณิตา   สีไสย
10. เด็กหญิงภัทรวดี   สระบุรี
11. เด็กหญิงภัทราพร   จันทร์เพ็ญ
12. เด็กหญิงวรรณีนุช   เสียงเลิศ
13. เด็กหญิงวรัมพร   ชูกลิ่น
14. เด็กหญิงวิภารัตน์   ใช้ชาญวงษ์
15. เด็กหญิงอมรรัตน์   ศรีแก่
 
1. นายอรรถสิทธิ์   รักโสภา
2. นางโยทะกา   รักโสภา
3. นาย ฉัตรชาย   รินวงษ์
4. นางสาว สุภาวดี   บุญลี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยศึกษา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จรลี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเปลว
 
1. นางสาววรรณนิภา  สุภโกศล
2. นางสาวรจนพร  คูณผล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองระฆัง 1. เด็กหญิงกกกนก   สุจริต
2. เด็กหญิงดารินทร์   เขียวอ่อน
 
1. นายสาทิตย์   บุตรสวน
2. นางเยาวลักษณ์   ภูเฉลิม
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงชุลิตา  ภูมิประสาท
 
1. นางสมจิตร  จิตจำนงค์
2. นางสุนทรี  กรองมาลัย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงปรางทอง  หนองฮ้าง
2. เด็กหญิงวริศรา  มิตราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  กมุทชาติ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอนปอวิทยา 1. นายธวัชชัย  พลสำโรง
2. นางสาวสุทัตตา  โพธิจันทร์
 
1. นายจงกล  พลโยธา
2. นางลดาวัลย์  พลโยธา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  ผาบชุม
2. เด็กหญิงอัญยดา  วงษ์สามารถ
 
1. นางอนงลักษณ์  ศรีเวียงราช
2. นางถาวร  ผาบสิมมา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1. เด็กชายธนวินท์  สมศรี
 
1. นายวรพจน์  โรหิตาภิรมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนสั้น 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   หลักคำ
 
1. นางกฤติยา   สุขกมล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพอง 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แก่นนาคำ
 
1. นางพิทยา  กุลอัก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนวิยา  นูนประโคน
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   พรหมสูง
 
1. นางละดาวัลย์   ศรีสุเพชรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงชาลิสา    คำทู
 
1. นางกมลมาลย์   บุญมั่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขใส
 
1. นายยงยศ  แก้วขาว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงพักตร์วิภา   สิงห์ซอม
 
1. นางกมลมาลย์   บุญมั่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์   สีหะวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   บุญยอ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายศิริโกมุท  ศรีสุราช
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   ผายตากแดด
 
1. นางละดาวัลย์   ศรีสุเพชรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสดอ 1. เด็กชายภัทรกร  ศรีทองบูรณ์
 
1. นางสาวอรทัย  มูลศาสตร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวินพระบาท 1. เด็กชายปกรณ์  ทะนะไชย
 
1. นางสุนีรัตน์  รัตนบุญมีกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลุบเลา 1. เด็กหญิงศศิธร  ราชาธร
 
1. นางนาตญา  สัตถาผล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  โศรกศรี
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมที
 
1. นางรวมเล็ก  สีมาขจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงสุวิมล   คำเหลือ
 
1. นายบุญญฤทธิ์   บูรณ์เจริญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงพรวิไล  ทวีศักดิ์
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  การสอน
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรจันทร์   โพธิ์พรม
 
1. นายประสิทธิ์   ชนะนิล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงนันทิชา  งามจันทร์
 
1. นายสุทัศน์  ทองมาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำแพงนาค
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  จรรยากรณ์
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบูรพา 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์   แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงนิตยา   ไกรษี
 
1. นางพิมพ์พิกุณฑ์   พิทักษ์ไหมทอง
2. นางณัฐชยา   อาจหาญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสารภี 1. เด็กหญิงนวพร  อยู่ลอง
2. เด็กหญิงพรปวี   ตุงกระโทก
 
1. นางศรีสุคนธ์   แนบสนิทวงศ์
2. นางทิชานันท์   ไกรสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยเสนา
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหาดกวน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ผาอินดี
2. เด็กหญิงรุจรี  หนูเข็ม
 
1. นางทรงผล  ยศไชยวิบูลย์
2. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 1. เด็กหญิงลักขณา  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงวิเศษ
 
1. นายสนอง  ยศธแสน
2. นางปัญจพร  ยศธแสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   แจ่มปัญญา
2. เด็กชายมนูญ   สมศรี
 
1. นายบัญชา   พรหมทา
2. นางสาวยุพิน   ผาสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงนฤมล  มาประจง
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี
 
1. นายบุญมี  อ่อนนุ่ม
2. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิศประภา  จินดาราช
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บัววัน
 
1. นางสุขสมภัชญ์  กุธาน
2. นางสาวอมรรัตน์  วงโพธิสาร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญมาทน
 
1. นางกนกอร  หนูสิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ยศสุนทร
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  โพธิ์แข็ง
 
1. นายวุฒิไกร  กระกูลนิตย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เกิดมงคล
2. เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช
3. เด็กหญิงวิภาดา  พลมาตย์
 
1. นางจุฑาพร  โคตรสีเมือง
2. นายจิตติ  โคตรสีเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 1. เด็กหญิงธัญกร  เกื้อจรูญ
2. เด็กหญิงสุจิรา  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงสุภาสินี  ชัยอาจ
 
1. นางดวงดาว  น้อยโลมา
2. นางปทุมทอง  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 1. เด็กหญิงกนกกร  จีระออน
2. เด็กหญิงสายธาร  ขันสะอาด
3. เด็กหญิงสิริมลวรรณ  แสนเลิง
 
1. นางสาววัชรา  เรืองสุขสุด
2. สิบเอกทศม  พิมพ์ทราย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายวีระภัทร  วรรณรัตน์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีวงษา
3. เด็กชายเทพพร  วงษาลี
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นายเกษม  โบราณมูล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ใจพี่
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ดอกสี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ดอกสี
 
1. นางสาววัชรี  แสนโสภา
2. นางสาวปานดวงใจ  แฮนเกตุ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงธวัลหทัย   สอนหลง
2. เด็กชายอภินันท์   เกตุนวล
3. เด็กหญิงเนตรภา   ดีสิงห์
 
1. นางสาวพรชนก  ศรีสุนาครัว
2. นายณฤทธิ์  ศรีอวน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มทุ่งเทิน 1. เด็กชายศุภชัย   เวียงคำ
2. เด็กชายอนุภัทร   เวียงคำ
3. นายอาดุลย์   อุลหัสสา
 
1. นายวัชระ   วงศ์เจริญ
2. นางรัชนี   ทุมวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายศราวุธ  ทิพย์มณี
2. นายสุทธิพงษ์  เจาะจง
3. เด็กหญิงเพียงตะวัน  กุลสิริทรัพย์
 
1. นายวันชัย  ผ่องอำไพ
2. นางสุดารัตน์  พลเยี่ยม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเถกิง 1. เด็กชายณัฐภัทร  บุดดาสุข
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบัติวงศ์
3. เด็กชายนันทชัย  สุวรรณชัยรบ
 
1. นางสาวเจรจา  คำภิรมย์
2. นายสุภัทร  วงษาสนธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กชายกฤตภาส  หินเธาว์
 
1. นางสาววนิดา  พรหมบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ม่วงเชียง
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นายเจษฎา  ธงสันเทียะ
 
1. นายสุทิน  โสงขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง(ชุมพลบุรี) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ขุมทอง
 
1. นายศักดา  ฤทธิรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ภูแข่งสี
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายอนุวัติ   ปอกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. นางสาวกนกวรรณ  นาขุนทด
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กชายสหภาพ   แจ่มแจ้ง
 
1. นายศุภชัย   ทองทับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายศราวุธ  นาวะดี
 
1. นางสาวสำรวย  สังฆะมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กชายชินภัทร   ผาสุก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงชมพูนุช   สุโภภาค
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายทศพล  แก้วเชียงหวาง
 
1. นางอุไรพร  บุญไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนารากร  กินรี
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   นำพูน
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจิตร
 
1. นายกิติคุณ  จตุรภัทรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายชัชวาลย์  ธีระวิทยาภรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงจงรัก  โชตะสี
 
1. นางเพ็ญพลอย  ยศเตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 1. เด็กหญิงปิยาภัสร์  บัวขาว
 
1. นายเฉลียว  ทองชื่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีเสถียรวงศ์
 
1. นางอรนุช  กิตติศิริวัฒนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บำรุงกุล
 
1. นายประมวล  พันธุเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทิชานนท์  ชุ่มชัย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทียมนครวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  มุ่งกลาง
 
1. นายอำนวย  ศิริโภคานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนรมิตศึกษา 1. นายจักรพงศ์  พรหมรักษา
 
1. นางทิวาพร  ก้อนเงิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขาม (มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเมศิณี  มาตยาคูณ
 
1. นางทองเคี่ยม  อุดมถิ่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เสาใย
 
1. นางอัมพร  โสรเนตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายสุทธิชัย  ศุภอรรถกร
 
1. นางสุภาพร  มาตผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรีง 1. เด็กชายเกริกชัย  คงสุข
 
1. นางกาญจนา  ปัญญาพิมพ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สิมสีพิมพ์
 
1. นางอุไรพร  บุญไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงดวงฤดี  โบกคำ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  โพธิบุตร
 
1. นางอิสรีย์รักข์  อภิอารยาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  เอกก้านตรง
 
1. นายพีระ  เปรมธีรวัฒน์ชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
 
1. นางยุภาพร  แสงสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  คาดสนิท
 
1. นางอุไรวรรณ  อาบสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปุดประโคน
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภาคภูมิ  วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  มูลธิสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงสิริไพบูลย์   พูนเจ็ก
 
1. นายสมศักดิ์  พึ่งจันดุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริยา   แสนพระพล
 
1. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ   จิตใจฉ่ำ
 
1. นายมาโนช  บาริศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. นางสาวปวีณา  กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร  ปัญญาประชุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา
 
1. นางอุไรพร  บุญไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (คุรุประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พิพิธกุล
 
1. นายประดิษฐ์  โสภานุสนธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กชายสหรัฐ  แสงสุระ
 
1. นางรัชตา  วิเชียรศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  จินาวัลย์
 
1. นายมนตรี  บุดดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีเนตร
 
1. นายเอกพล  ทศโยธิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระพุทธ 1. เด็กชายภคพล   แก้วหลุย
 
1. นายสากล  มีน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชานันท์   ทัพวิโรจน์
 
1. นางภัณฑิรา   สดสร้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดก้านเหลือง 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นมัสศิลา
 
1. นางรุจี  อุทโท
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
 
1. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิง กมลชนก   พละมัย
 
1. นางเสาวลักษณ์   มั่นรอด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงสุนิษา  พิมพวัฒน์
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
3. เด็กหญิงปรารถนา  ประสานพิมพ์
4. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
6. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
7. เด็กหญิงสิรัชชา  บุญศักดิ์ดี
8. เด็กชายอรรครินทร์  ศิลาคำ
9. เด็กหญิงเพชรน้ำบุษย์  สมบูรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  วิไลลักษณ์
2. เด็กชายชาคริต  ชัยแสงฤทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญพร
4. เด็กชายพัทธนันท์  วิบูลย์
5. เด็กชายวัชริน  อุดมศรี
6. เด็กหญิงศินีนารถ  คะเซ็นแก้ว
7. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ยาทุม
8. เด็กหญิงอักษราภัค  ป้องสีดา
9. เด็กหญิงอินทิรา  กุ่มทอง
 
1. นายชาติชาย  สุวพงษ์
2. นายสมบัติ  ศิริมูล
3. นายชัยลับ  กลมเกลียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์   ม่วงเชียง
4. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
5. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
6. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
7. เด็กชายนิธิศ   เฝ้าหนองดู่
8. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
9. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นางขนิษฐา  แบบจัตุรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชูจัตุรัส
2. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
3. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
4. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
5. นางสาวสุภาพร  ชาติทุ่ง
6. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
7. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
8. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
9. เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์  บำรุง
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
2. นายธนภัทร  ตวงวิไล
3. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุขเสน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  โหมฮึก
3. เด็กหญิงฐานิตา  สูงรัง
4. เด็กหญิงธัญชนก  คำวิโส
5. เด็กชายภาคภูมิ  นาจันถม
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีชาติ
7. นางสาวรสสุคนธ์  รักษาชาติ
8. เด็กหญิงวิไลพร  บุตราเพ็ง
9. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนสมจิตร
 
1. นายมนัสวี  อินผล
2. นายประสงค์  บาลลา
3. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   ทองไสล
2. เด็กชายธีรภัทร   แก้วคำกอง
3. เด็กหญิงพรชิตา   เจริญทัศน์
4. นายมินธดา   แก้งคำบ้ง
5. เด็กหญิงวราพร   ชาบุญเรือง
6. เด็กชายวรเชษฐ์   สวัสดี
7. เด็กหญิงวิชิดา  ถิราวุฒิ
8. เด็กชายอัมพล  ทาลาศรี
9. เด็กชายเอกพงษ์   พุทธเดช
 
1. นางประภาภรณ์  นันทบุตร
2. นายวสันต์  ใจชื่น
3. นางสาวกัลยา  พลราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร (วันครู 2500) 1. เด็กชายกตัญญู   หันตุลา
2. เด็กหญิงกฤติยาภา  มุกขุนทด
3. เด็กหญิงจุฑามณี  ชาติเผือก
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กลิ่นบุปผา
5. เด็กชายณัฐวัฒน์   ม่วงเชียง
6. เด็กชายธนพล  ขานสันเทียะ
7. เด็กชายธนัท  แคบขุนทด
8. เด็กหญิงนฤมล  วิจารณ์พล
9. เด็กชายนิธิศ   เฝ้าหนองดู่
10. เด็กชายวรากร  กลิ่นศรีสุข
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ดิษฐเจริญ
12. เด็กหญิงศิริกัลยา  ค้าข้าว
13. เด็กชายสุภชัย  กริ่นรักษ์
14. เด็กหญิงหยกมณี   แคบขุนทด
15. เด็กชายเกียรติกุล  กลิ่นมาลัย
 
1. นางวรางค์คณา  ดวงจันทร์
2. นางวิชชุลดา  รักงาม
3. นายมานพ  รักงาม
4. นางสายชล  แก้วเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนนเมืองแด
4. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
5. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
6. เด็กชายธนพล  ยืนยง
7. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
8. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
9. เด็กหญิงปณิดา  สาตรา
10. เด็กชายฤทธิไกร  วงศ์อักษร
11. เด็กหญิงสุภาพร  ไร่สงัด
12. เด็กหญิงอภิสรา  ขันอาษา
13. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
14. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
15. เด็กชายเกียรติพัฒน์  ประพรม
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
2. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
3. นายพล  ทองประทุม
4. นางยุภาพร  แสงสว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ธรรมนิยม
2. เด็กชายคมสันต์  สายลาม
3. เด็กหญิงจุฑามณี  สุขมี
4. เด็กชายชุติพน  บุญนอก
5. เด็กหญิงชูติมาพร  ปัญญาวงศ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อะโคตรมี
7. เด็กชายดนัทธ์  ประโยค
8. เด็กหญิงทิวากร  ปรางสุข
9. เด็กชายธีระพร  สมทิพย์
10. เด็กชายพนมพร  ศรีสุข
11. เด็กหญิงภิญญดา  เจริญสุข
12. เด็กหญิงวรนุช  ทนทาน
13. เด็กหญิงสุชาดา  โนนดู่
14. เด็กหญิงอนงค์นุช  ยินดี
15. เด็กหญิงเรืองริน  ศรีเทศ
 
1. นางศรีสมบัติ  รัชกุล
2. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
3. นางพัฒนา  ไชยปัญญา
4. นางวณิชยา  บุรุษ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. นางสาวกิตติมา  ชูจัตุรัส
2. นางสาวจุไรรัตน์  ทองแม้น
3. นางสาวชลธิชา  มีใส
4. เด็กหญิงนรมน  พลจัตุรัส
5. เด็กหญิงนฤสรณ์  เกตุหอม
6. เด็กหญิงนัฐติกา  ประกิจ
7. เด็กหญิงวราลักษณ์  ชูจัตุรัส
8. เด็กหญิงศิรยาพร  ไชยพรม
9. นางสาวสุภาพร  ชาติทุ่ง
10. เด็กชายอนุชิต  คงอ่อนศรี
11. เด็กหญิงอริสรา  สวงโท
12. เด็กหญิงอารยา  ยังส้มป่อย
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปิ่นสุวรรณ
14. เด็กหญิงเกสรา  ฟางชัยภูมิ
15. เด็กหญิงเพชรสุดาภรณ์  บำรุง
 
1. นายวิโรจน์  เคนเหลื่อม
2. นางเจษฎาภรณ์  ภิรมย์กิจ
3. นางรัศมี  คณาวัง
4. นางสายสุนี  ตวงวิไล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์โสม
2. เด็กชายกัมปนาท  สวัสดิ์ประภา
3. นายคุณากร  วงษาบุตร
4. เด็กหญิงธนัญญา  โคตรประทุม
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ฉิมมะลี
6. เด็กชายปฏิภาณ  ชาวดร
7. เด็กชายประภากร  กวีกุล
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญภู
9. เด็กหญิงลลิตา  สวัสดิ์ประภา
10. เด็กชายล้อมพงษ์  ศาลาดี
11. เด็กชายวรพล  นารี
12. เด็กหญิงวรรณิดา  ดอนอาจเอน
13. เด็กหญิงวัลย์วิษา  พรรณขาม
14. เด็กชายศราวุธ  ไกรเพชร
15. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเชิด
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
2. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
3. นางสาวอุไรวรรณ  คำโคตรสูนย์
4. นางสาวกัญญาณัฐ  ฐานศรีมี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองเกิด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชาติดำรงค์
3. เด็กหญิงตะวัน  ทาห้วยหว้า
4. เด็กชายทรัพย์ไพศาล  แสงจันทร์
5. เด็กหญิงธิติมา  คำโย
6. เด็กหญิงนาลดา  พรหมรินทร์
7. เด็กหญิงปิยะลักษณ์  สมานมิตร
8. เด็กหญิงวรสา  ชัยอาวุธ
9. เด็กชายสหภาพ  แจ่มแจ้ง
10. เด็กชายสิทธิชล  หนชัยภูมิ
11. เด็กหญิงสโรชา  วัชสิริเสรี
12. เด็กชายอนุชา  ดิษฐ์เจริญ
13. เด็กหญิงอัญชลีพร  กมลขันธ์
14. เด็กหญิงเกศแก้ว  พูลเจริญ
15. เด็กชายเดชาวัต  พรมคุลี
 
1. นายศุภชัย  ทองทับ
2. นางสาวอติพร  นุริศักดิ์
3. นางสาวโชษิตา  เรืองสุข
4. นางสาวปัทมพร  พรหมรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธกุล
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   พายกระโทก
3. เด็กหญิงจันทิมา   อันไฮ
4. เด็กชายชลธาร   นิลพุทรา
5. เด็กชายชินภัทร   ผาสุก
6. เด็กหญิงธนันธร   หมิ่นกระโทก
7. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์   แสนไทย
8. เด็กหญิงพัชรธิดา  ออมกระโทก
9. เด็กหญิงภัสพร   อุ่นเมือง
10. เด็กชายอนุวัติ   ปอกระโทก
11. เด็กชายเจษฎา  ศรีคงคา
12. เด็กหญิงเญาวลักษณ์  ย่องกระโทก
 
1. นายสมัชชา  เจียรณัย
2. นางปิยวรรณ   คลื่นกระโทก
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพนกระโทก
4. นายปริญญา  โพธินา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภา  บรรณา
2. เด็กชายณฐพงศ์  สกุลตียาพันธุ์
3. เด็กชายณัชพล  ปานวุฒิ
4. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
5. เด็กชายพงศ์ภูมิ  คนองเดช
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ดอกบัว
7. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  กุลวงศ์
8. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
9. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
10. เด็กชายอรรครินทร์  ศิลาคำ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางศิรินภา  ไพรศรี
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  แสงทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูศักดิ์
3. เด็กหญิงณิศวรา  ศรีสะอาด
4. เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
5. เด็กหญิงทอฝัน  ทวนกระโทก
6. เด็กหญิงทักษวดี  อาญาเมือง
7. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชาญชนะโสภณ
8. เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
9. เด็กหญิงพัสน์นันท์  รัตนานนท์เสถึยร
10. เด็กหญิงวริสา  อุทัยดา
11. เด็กหญิงสุธิมา  ภูพิศุทธิ์
12. เด็กหญิงเกลียวกมล  ทูลสันเทียะ
 
1. นายสุเทพ  กิขุนทด
2. นายพัฒนพล  นาคดิลก
3. นางสมคิด  การถาง
4. จ.ส.อ.บุญยสิทธิ์  นิตะยะโส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเชือก 1. เด็กชายคมสัน  บุญเรือง
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  มิตรชอบ
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลีชัยภูมิ
4. เด็กหญิงนภัทรชนก  กลางมงคล
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มีสุวรรณ
6. เด็กชายภานุวัฒน์  สิงห์โนนเชือก
7. เด็กชายวชิรวิชญ์  กุลศิริ
8. เด็กหญิงศศิประภา  จงสูงเนิน
9. เด็กหญิงสิริวรรณ  เมยเค้า
10. เด็กหญิงสิวินีย์  มาด้วง
11. เด็กหญิงเพลงพิณ  จรแก้ว
 
1. นายอิทธิกร  บาทชารี
2. นายวุฒินันท์  ตันอุดม
3. นางสาวพัชรินทร์  ชัยศรี
4. นางชัยศรี  ยอดจัตุรัส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 84.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายชุตินันท์  วงศ์อนุ
2. เด็กชายณัฐภัทร   ปัญจรัก
3. เด็กชายดลเทพ   ฉายะยันตร์
4. เด็กชายนนทวัฒน์   พูลเพิ่ม
5. นายนราธร  ยืนยั่ง
6. เด็กชายนวินันท์  อย่างสวย
7. เด็กชายปฏิภาณ   รังษี
8. เด็กชายปริญญา   ประชานันท์
9. เด็กชายปิยะพันธ์  แป้นเหมือน
10. เด็กชายศราวุธ   บุราณสาร
11. เด็กชายศุภวิชญ์   เกษรมาลา
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเต็ม
 
1. นางสาวพัชนีวรรณ  ศรีเวียงธวัช
2. นายทินกร  ทันแล้ว
3. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
4. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 82.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พิมพ์ดา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  ดีเลิศ
3. เด็กหญิงฉันทชา  กำลังสง่า
4. เด็กชายชาญชัย  วีระไพศาล
5. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
6. เด็กหญิงประภัสสรา  สายแก้ว
7. เด็กชายวรภาส  หลอมนาค
8. เด็กหญิงศิริพร  เกิดมีเพียร
9. เด็กหญิงสุชาดา  เฮอร์เมส
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองโยง
11. เด็กหญิงอัจฉราพร  อนุกูลเรืองชาญ
12. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยุงประโคน
 
1. นายไชยวัฒน์  เฉลาประโคน
2. นายวีระ  สุพลัง
3. นางมนัสดา  สุพลัง
4. นางสาวจรรยา  สมเย็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศิริเรียง
2. เด็กหญิงดารากร  สอนสระคู
3. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  หลงเชิง
4. เด็กหญิงทิพากร  ซ้อนเพชร
5. เด็กชายธนวัฒน์  พลยูง
6. เด็กหญิงธนัญญา  นามพิชัย
7. เด็กชายปณชัย   ไชสวรรณ
8. เด็กชายปัญญากร  นาเมือง
9. เด็กหญิงพิมระภัส  ดีพลงาม
10. เด็กหญิงพิริดา  ยูงต้น
11. เด็กชายพีรภัทร  รัตนศรี
12. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วใส
13. เด็กหญิงวีรวดี  สังข์ชุม
14. เด็กชายศักดิพัฒน์  แก้วปิ่น
15. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ้วนสูงยาง
16. เด็กชายศุภาวัฒน์  บุญศรัทธา
17. เด็กหญิงอัจฉรา    ศรีคำภา
18. เด็กหญิงอาอิ  ไอฮาระ
19. เด็กชายเจษฎากร  ทิพย์มะณี
20. เด็กชายโกมินทร์  ศรีสัจจา
 
1. นายนฤนาถ  ธรรมวิเศษ
2. นายนายกรีฑากร  ก้อนคำ
3. นางสาวกฤษณา  ธรรมวิเศษ
4. นายพงษ์ศักดิ์  เหล่าวงษี
5. นายศุภกร  ศรีธรรมมา
6. นายต่อศักดิ์  บุญพิมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกรพิณ  นิลน้อย
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เสาแก้ว
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะโนศรี
4. เด็กหญิงชลชนก  พันธ์พะมา
5. เด็กหญิงฐิติกานต์  เสนาะเสียง
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์ทารักษ์
7. เด็กชายนนธวัช  ผมน้อย
8. เด็กหญิงนาริน  อุดมดัน
9. เด็กหญิงพรธิวี  ขุมทอง
10. เด็กหญิงพวงชมพู  บันมะณี
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาวนา
12. เด็กชายศตวรรษ  ลาดสุวรรณ์
13. เด็กหญิงสุขกัลยา  สุขยืน
14. เด็กหญิงสุจิตรา  นานวล
15. เด็กหญิงสุภิญญา  โสภาพ
16. เด็กชายสุริยะ  เสนาะเสียง
17. เด็กหญิงอรทัย  ทองแม้น
18. เด็กหญิงอรวรรณ  มณีใส
19. เด็กหญิงอรสา  เสนาะเสียง
20. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญนิ่ม
 
1. นายเคน  อุตส่าห์ดี
2. นางสาวศิริพร  บินรัมย์
3. นางสาวณัฐกานต์  เสาวคนธ์
4. นางสาวโสภา  เจริญเตีย
5. นางสาวสมใจ  ศรีสุริยงค์
6. นายสมโภชน์  ขันธาฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์ 1. เด็กหญิงจตุพร   แช่มสันเทียะ
2. เด็กชายทวีพงษ์   ธีระภู่สงวน
3. เด็กหญิงธนภรณ์   เฝ้ากระโทก
4. เด็กหญิงนนทิชา   ศรีอารยางกูร
5. เด็กชายนนธกร   มุขกระโทก
6. เด็กชายปัญญา  บุญจันทร์
7. เด็กหญิงพิมกรณ์   เอื้อนกระโทก
8. เด็กหญิงพีรดา   เฉยกระโทก
9. เด็กหญิงมีนา   กอบกระโทก
10. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   บุญเพ็ง
11. เด็กหญิงวิญาดา   ภาคย์กระโทก
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เมื่อยกระโทก
13. เด็กชายสหรัฐ  พลุกระโทก
14. เด็กชายสิรภัทร   คุ้มกระโทก
15. เด็กหญิงสุนิสา  โอกระโทก
16. เด็กหญิงสุพัตรา  เฉยกระโทก
17. เด็กหญิงอภิญญา  เอี่ยมจรูญ
18. เด็กหญิงอารีญา  บุญจันทร์
19. เด็กหญิงเพชรดา   จงดี
20. เด็กหญิงโสภิตา   จิบมะดัน
 
1. นายสมชัย   สันติภัคพงศ์
2. นางวรางคณา  เอี่ยมสอาด
3. นางสุรพิมพ์  กรกระโทก
4. นายเอกนรินทร์   เจษฎาสิริ
5. นายเพทาย  ทัศนขจรกุล
6. นางเสงี่ยม  ศิริสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานดา  สีสะอาด
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สุดใด
3. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทับทิม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สิงสา
5. เด็กชายณัฐพงษ์  สงคราม
6. เด็กหญิงนฤมน  ดีแป้น
7. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิ
8. เด็กชายนัทธพร  สุทธิ
9. เด็กหญิงนันทนียา  ทีทา
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุทธิ
11. เด็กหญิงพรชิตา  เสือไพร
12. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดสอาด
13. เด็กหญิงพัชรี  บุญทา
14. เด็กหญิงภัคธีมา  ไกยะเลิศ
15. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดดี
16. เด็กชายยุทธศาสตร์  ซุยเพ็ง
17. เด็กหญิงวริยา  สุดสอาด
18. เด็กชายวัชรินทร์  แสนตรง
19. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญพุ่ม
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยศรี
 
1. นางณัฐชยา  มาลาสาย
2. นายสมจิตร  สว่างตา
3. นายจรินทร์  จันทบูรณ์
4. นางรัตนาพร  พุทธจักร
5. นางไกรษร  ประดับเพชร
6. นายเลิศศักดิ์  เพชรดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงหลวง 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์แก้ว
2. นางสาวกรรณิกา  สาขามุละ
3. เด็กชายกฤษณะ  ศิริฟอง
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  คุณปัญญา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  รือเรื่อง
6. นายชวลิต  โคตรธรรม
7. นายธีระภัทร  อาจจำนงค์
8. เด็กหญิงประกายแก้ว  ดงจำปา
9. นางสาวปิยะวรรณ  ยางธิสาร
10. นายพนัส  ยวนนา
11. เด็กหญิงรัชนีกร  ดากาวงศ์
12. เด็กชายวัชรพล  กอเนาว์ลี
13. เด็กหญิงวิยะดา  อังมีพิษ
14. นายวีระพล  ขันบรรจง
15. เด็กหญิงศศิภา  ดากาวงศ์
16. เด็กหญิงสาริศา  ดากาวงค์
17. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วมิ่งดี
18. นางสาวอรปรียา  ศรีคราม
19. เด็กชายอรุณโรจน์  พวงมาลา
20. เด็กชายอำพล  นามตาแสง
 
1. นางธนิกา  ไกยพาย
2. นางบรรจบ  สมบูรณ์
3. นางนฤมล  งอยผาลา
4. นางสาววราภรณ์  งึ้มโพธิ์ขวาง
5. นางพิมพา  มือขุนทด
6. นางวิไลลักษณ์  รังศิริตานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  วิเศษวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงกรวิภา  ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  ขันติวงค์
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาโนน
5. เด็กหญิงดมิสา  จินพันธ์
6. เด็กชายธนพร  โจ้นลี้
7. เด็กหญิงนลินี  ทองปัญญา
8. เด็กชายนันทวัฒน์  จัตุรัส
9. เด็กชายปริญญา  ขันพันธ์
10. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร์เทศ
11. เด็กหญิงภัททิยา  นาโนน
12. เด็กหญิงรัชฎาพร  หาญกลาง
13. เด็กชายศักรินทร์  วิเศษวงศ์สกุล
14. เด็กหญิงศิริยาพร  พูนดี
15. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เหลือสำราญ
16. เด็กหญิงสุภาดา  กิจเพียร
17. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขันติวงค์
18. เด็กหญิงสุมาลี  วรศรุช
19. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อ่อนน้อม
20. เด็กหญิงอัยยา  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
2. นางวรรณภา  จันทร์ทอง
3. นางสาวสุดใจ  ถาวร
4. นางจิราพร  อุดม
5. นายนิรันดร์  สุพรรณ์
6. นางดวงฤดี  ทองอาบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 1. เด็กชายกนต์ธร   บุษดี
2. เด็กหญิงกันฐยา   กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   เริงสูงเนิน
4. เด็กชายชยธร   เอื้อสิงห์
5. เด็กชายสุรศักดิ์   แก้วคำ
6. เด็กชายเอกราช  รุมฉิมพลี
 
1. นายสมชาย  จิระสุโข
2. นายจิรวัฒน์  ทิมังกูร
3. นายวันชัย  ปักกาเว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กชายจารุวัตร  ไชยพิเดช
2. เด็กหญิงจีรภัทร  ชุมปัญญา
3. เด็กชายณัฐพล  ชัยภูมิ
4. เด็กชายธนกฤต  บุริจันทร์
5. เด็กชายวรัญญู  มีชัย
6. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
2. นายเกียรติศักดิ์  บุญภา
3. นายปิโยรส  ถนอมดำรงศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายกฤษพล  ขันธ์ดวง
2. เด็กชายธนากร  โพธิ์ศรีมหาโภชน์
3. เด็กชายนพเดช  นครไพร
4. เด็กชายพลเดช  เขตเจริญ
 
1. นายธีรวัฒน์  พัฒโท
2. นายณัฐพงศ์  บุญใหญ่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กหญิงกรกมล  ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงกัลย์สิริ  เชื้อเขตร์กิจ
3. เด็กหญิงจันทิมา  สกุลเดียว
4. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
5. เด็กชายณัเศรษฐ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงดารารัตน์  คำสายพรม
7. เด็กหญิงทิตา  ชาติภูมิ
8. เด็กหญิงธนพร  จันทร์เทศ
9. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
10. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
11. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
12. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
13. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
14. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
15. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
16. เด็กหญิงพิยดา  จวงจันทร์
17. เด็กหญิงฟ้าใส  ลินิจันทร์
18. เด็กชายภานุพงษ์  หมึกศรี
19. เด็กหญิงมณฑิตา  สำรวมจิต
20. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
21. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
22. เด็กหญิงลลิตา  งามแยะ
23. เด็กหญิงวรรณษา  ทรงชาติ
24. เด็กชายวรายุส  ชินแก้ว
25. เด็กชายศิระภัทร์  ดีเร็ว
26. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
27. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
28. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
29. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
30. เด็กหญิงสมฤทัย  ศัตรูพินาศ
31. เด็กหญิงสุดา  พรหมเป็นสุข
32. เด็กหญิงสุทธินันท์  ศัตรูพินาศ
33. เด็กหญิงสุภาวดี  จ่ายพิมพ์
34. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
35. เด็กหญิงอภิญญา  ทรงศรี
36. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
37. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สังเกตกิจ
38. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
39. เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่ลืม
40. เด็กชายเมธา  ชัยนาม
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นายพินิจ  นิ่มปรางค์
3. นายพัชร์ธนันทร์  ศรีโกตะเพชร
4. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
5. นางสาวน้ำฝน  นามปัญญา
6. นายธนพล  ยิ่งมีมา
7. นายอภิชาติ   เจริญรัมย์
8. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา 1. เด็กชายคุณากร   ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงจริยา  กันนุฬา
3. เด็กหญิงจามรี   อินทะชาติ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   โยทะยาน
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   คูณพงษ์
6. เด็กชายธีรภัทร์   ยงกุล
7. เด็กหญิงนัชชา   บุตรพรม
8. เด็กชายนันทกร   คำแพง
9. เด็กชายนิพนธ์   น้อยสังวาลย์
10. เด็กหญิงนิภาภรณ์  พรมจันทร์
11. เด็กหญิงนิลวัลย์   วงแก้ว
12. เด็กหญิงน้ำฝ้าย  น้อยสังวาลย์
13. เด็กหญิงปภัสรา  แหวนหล่อ
14. เด็กหญิงประภาพร  ยวนใจ
15. เด็กหญิงพรทิพา   บุญเล็ก
16. เด็กหญิงพัชรา   บุญอินทร์
17. เด็กหญิงพัชราภา   รักษาภักดี
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   โพนสำโรง
19. เด็กหญิงภัทริกา   แพงดี
20. เด็กหญิงภาวิดา  มาทอง
21. เด็กหญิงรติกานต์   กรกัน
22. เด็กชายรพีภัทร  สุวรรณคำ
23. เด็กหญิงรมิตา   ราษี
24. เด็กชายวรัญญู  สุวรรณ์
25. เด็กชายวัชรพล   วงษ์สะทุม
26. เด็กชายวิชัย   สิงห์นนท์
27. เด็กชายวุฒิชัย   ศรีรักษา
28. เด็กชายศรชัย   ภักดี
29. เด็กหญิงศราสินีย์  บุญล้อม
30. เด็กหญิงสุวนี  ศรชัย
31. เด็กหญิงหทัยทิพย์   ประทัยบุตร
32. เด็กชายอนิวัต   โนนทวงษ์
33. เด็กชายอนุรักษ์   มากสิงห์
34. เด็กหญิงอรจิรา   พงษ์วัน
35. เด็กชายเมฆา   บุตดาห์
36. เด็กชายเมฆา   บุตรดาห์
37. เด็กชายเอกลักษณ์   เอกสูงเนิน
38. เด็กหญิงไพลิน   แพงไทย
 
1. นางนิภาพรรณ   สงสันเทียะ
2. นางณิชนันท์   โสสว่าง
3. นาย ฉัตรชัย   ลีเลิศ
4. นางอัจฉริยา   คุณมาศ
5. นายเดชา   พรมมาสุข
6. นางจีระพันธ์  สนทะยา
7. นางสาวจริยา  นามวิจิตร
8. นางสาวปรัชญาพร  ดาวเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1. เด็กหญิงกรณิศ  บุญยงค์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิตประเสริฐ
3. เด็กชายคมกริช  เวียงเหล็ก
4. นางสาวจิรัชญา  กินรี
5. เด็กชายจุลพงษ์  คำสุข
6. เด็กหญิงจุฬาทิพย์  จำศักดิ์
7. เด็กชายฉัตรเพชร  พุทธา
8. เด็กชายณัฐชนน  เรืองเดชา
9. เด็กชายณัฐธนา  มูลทา
10. เด็กหญิงณัฐวดี  มีผล
11. เด็กหญิงณัฐวิภา  มีผล
12. เด็กหญิงทิพย์ยุภา  โพติยะ
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมลี
14. เด็กชายธีรพงค์  หาญใจ
15. เด็กชายธีรวัฒน์  ธรรมกุล
16. เด็กหญิงธีราดา  พรหมอินทร์
17. เด็กหญิงนพรรษา  โคตุเคน
18. เด็กชายนราธร  พลซา
19. เด็กหญิงนัชชา  บัวภาศรี
20. เด็กหญิงบุณยาพร   สีทา
21. นางสาวปนัดดา  คามะดา
22. นางสาวปรารถนา  พิมมะทอง
23. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เมฆินไกรลาศ
24. เด็กหญิงพนิดา  สร้อยตา
25. นางสาวพันธนันท์  ขัตติสร
26. เด็กชายพีรพล  เกศมนเทียร
27. เด็กชายวันเฉลิม  พุฒิมา
28. เด็กหญิงวารุณี  นนทเสน
29. เด็กหญิงวิลาสินี  บัวระภา
30. เด็กหญิงศันสนีย์  บุตรศรี
31. นายศุภกิณห์  จันทร์ตุง
32. เด็กชายสิริวัฒน์  พลซา
33. เด็กชายสุขสวัสดิื์  สีสวัสดิ์
34. เด็กชายอนุวัฒน์  แก้ววงษา
35. เด็กชายอภิวัฒน์  หล้าชนบท
36. นางสาวอาทิติยา  สมบูรณ์
37. เด็กหญิงอารียา  พิมมะทอง
38. นางสาวอุทุมพร  ม่วงคุ
39. เด็กชายอุปภัทธ์  อ้วนเต็ม
40. เด็กชายเจษฎา  เกษทองมา
 
1. นางอัญชลี  พรมดี
2. นายพนม  นานวน
3. นายณัฐมน  ภูมินทร์
4. นายธนะวัฒน์  เคนโยธา
5. นายพุทธรักษ์  อัยแก้ว
6. นางสาวลำยอง  แช่มช้อย
7. นางสุวินี  บัวระภา
8. นางรัศมี  จันทเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพัธมิตร
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปานสูงเนิน
3. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  จินดามณี
4. เด็กหญิงคลิมา  ฉัตรกิ่ง
5. เด็กชายจามีกร  ซอกิ่ง
6. เด็กหญิงจิราพร  จวงตะขบ
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิลกิ่ง
8. เด็กหญิงชนาภา  ชมกิ่ง
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทานกิ่ง
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุนทอง
11. เด็กหญิงณิชากานต์  ชุมรัมย์
12. เด็กชายธนภัทร์  จิรวัฒน์ธำรง
13. เด็กหญิงธัญชนก  สีกุดเวียน
14. นายนนทวัฒน์  อ่อนทองหลาง
15. เด็กหญิงนฤพร  ผ่องนานารถ
16. เด็กหญิงนันทนา  ศรีลีสุข
17. เด็กหญิงปริศนา  คิดสำโรง
18. เด็กหญิงพรทิพย์  รวมดอน
19. นางสาวพรรณพัชร  พรมประโคน
20. เด็กหญิงพิมพกานต์  แสงคำ
21. เด็กหญิงภคพร  ชินกลาง
22. เด็กชายภูริทัศน์  ทูลบุญลินทร์
23. เด็กหญิงยมลพร  ภัทรากุล
24. เด็กหญิงรวิภา  สุนทอง
25. เด็กหญิงรัตนา  มอไธสง
26. เด็กชายวรรณชัย  กูดบ้านหนอง
27. เด็กหญิงวริยา  แสนพระพล
28. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชมเกษม
29. เด็กหญิงวัลญา  พิศดู
30. เด็กหญิงศิริประภา  อินชำนาญ
31. เด็กชายศุภกิจ  สนศิริ
32. เด็กชายสหรัฐ  พิมพ์โพธิ์กลาง
33. เด็กหญิงสิริยากร  แสงใจ
34. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โชติสระน้อย
35. เด็กชายอนุภาพ  วันกิ่ง
36. เด็กชายอาชาเทพ  ขอเจริญธรรม
37. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วพุทธ
38. เด็กหญิงแก้วตา  เตยสระน้อย
39. เด็กชายโตมร  แผ่วครบุรี
40. เด็กหญิงไพลิน  ขุนทอง
 
1. นายเฉลิมยศ  พุทธา
2. นายเอกอรัญ  ทัพไทย
3. นายกิตติพันธ์  ไหกระโทก
4. นายณัฐน์ปกรณ์  แพงทอง
5. นายตันติกร  เขื่อนเพชร
6. นางสมคิด  หัสดินรัตน์
7. นางพรทิพย์  เหาะสูงเนิน
8. นางบุญทรัพย์  จิระสุโข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  รุ่นใหม่
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีจันษา
3. เด็กหญิงกฤษฎี  อุตะมะ
4. เด็กชายกิตศิริ  จอดนอก
5. เด็กชายชัยมงคล  กรองทรัพย์
6. เด็กชายชุติพงค์  เขตขุนทด
7. เด็กหญิงดารุณี  วารี
8. เด็กชายธนทัต  แสงแก้ว
9. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองพรม
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีษะนอก
11. เด็กชายนครินทร์  เรืองแก้ว
12. เด็กชายนิกร  เพชรรักษา
13. เด็กหญิงปนิดา  เตตานัง
14. เด็กชายปัญญาวุธ  ศรีสงเคราะห์
15. เด็กหญิงพรพรรณ  จันขุนทด
16. เด็กหญิงพรรณิภา  เชิดนอก
17. เด็กชายภานุพงศ์  โกสาแสง
18. เด็กชายมนัสริน  สมทรัพย์
19. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ใจดี
20. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
21. เด็กชายวรพรต  นุสันรัมย์
22. เด็กชายวราภรณ์  สุขหอม
23. เด็กชายวัฒนา  ชัยปัญหา
24. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัจจัย
25. เด็กชายวิรยุทธ  ผ่องแผ้ว
26. เด็กชายวิศรุต  รัตนภักดี
27. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รุมกลาง
28. เด็กชายวุฒิชัย  อุปแดง
29. เด็กชายศตวรรษ  กังขอนนอก
30. เด็กชายศรายุทธ  เพชรรักษา
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีดำ
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญงาม
33. เด็กชายศุภกร  แก้วกันจูม
34. เด็กชายสนธยา  พานหาร
35. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตะวัน
36. เด็กชายอุดมพงษ์  เพชรรักษา
 
1. นายเชษฐา  โฮมวงค์
2. นางศิริพร  โฮมวงค์
3. นายกิตติศักดิ์  ประจิตร
4. นายณรงค์  เอกพันธุ์
5. นางถวิลวงษ์  เดินรีบรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย 1. เด็กหญิงกฤติยา  อรทัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงกลกลาง
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  บุญหลักคำ
4. นางสาวขวัญใจ  ไชยศักดิ์
5. เด็กชายจักรินทร์  วงศรี
6. เด็กชายณัฐพงศ์  วรรณศิริ
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาตรา
8. นายทวีศักดิ์  มิตตัสสา
9. เด็กชายธนากร  ดีนาราย
10. เด็กชายธีรชัย  แก้วกลาง
11. เด็กหญิงนิตยา  คำศิริรักษ์
12. เด็กหญิงปานตะวัน  ปานทอง
13. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วก่อง
14. เด็กหญิงภัคนันท์  เกตุษา
15. นายระพี  สีหราช
16. เด็กหญิงรัชดา  ข่ายเพชร
17. นายราชานนท์  งิ้วกลาง
18. นางสาววชิราภรณ์  แสนแสง
19. เด็กหญิงศิริลักษ์  วรคง
20. เด็กหญิงสุชาดา  เฒ่าทา
21. เด็กหญิงสุธิดา  มิตตัสสา
22. เด็กชายอภิชญา  ภูคะลุน
23. เด็กชายอภินันท์  คำจันทร์
24. นายอัษฎาวุธ  หล้าคำ
25. เด็กหญิงแพรวดี  แสนวงษ์
 
1. นายเฉลิมพร  งิ้วกลาง
2. นางรัติญา  ศรีสุภักดิ์
3. นางวิไลวัลย์  กุณโฮง
4. นางลภัสรดา  ดวงอัน
5. นายนพชัย   ใหม่คามิ
6. นางสมพร  ประตังเวสา
7. นายศักดิ์ฎา  ทบโม
8. นายเอกพล  ยุบลเลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายกิตติชัย  ทิพย์มาตร
 
1. นายวีระพัน  ไพศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กชายศุกลวิชญ์  ประโคทัง
 
1. นายสุวิทย์   จ่าพา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 1. นายเจษฎา  ผิวดำ
 
1. นางสุขเพ็ญ  คำหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ   วงศ์บาสก์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. นายวัชรัตน์  หงษ์ทอง
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ชมเชย
 
1. นายปรีชา  กิติพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงตรียานุช  บุตรภักดี
 
1. นางบังอร  บุญมาวัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงอนงค์รตี  ชาญจิตร
 
1. นายทวี  ทัดเทียม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะกอก 1. นางสาวปิยะนุช  การะกิจ
 
1. นางสง่า  วงศ์สวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 4 (อมรสะเพียรชัยอุทิศ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เปรมเดชา
 
1. นางนิตยา  เจนนาวิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโสมน 1. เด็กหญิงนงรัตน์  สาแก้ว
 
1. นางสาวณัฐยาภรณ์  กะการดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเอือด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยวิเศษ
 
1. นางสาวชวนชื่น  นงคม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 1. เด็กชายนราธิปณ์  พวงมาเทศ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มณฑล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1. เด็กชายศิริพงศ์  จันทร์โสภา
 
1. นายทิเวช  ไชยคำภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายธนากร  แสงเสน
 
1. นายสุภีร์  แรงน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เหง้าน้อย
 
1. นางสาวมนัสวีร์  จันทรังษี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฏาพร   วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว   สุไชยแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงสิริตะพัช  สายโกสุม
 
1. นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปอบิด 1. เด็กหญิงธิดา  ชนะชัย
 
1. นางขวัญนภา  เวชกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือแสง
 
1. นางอัมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1. เด็กชายวรกิจ   สมหวัง
 
1. นางสาวเกศสุดา    รูปเหลี่ยม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1. เด็กชายศุภโชค   คำใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปนิดา   ผลรุ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดี 1. เด็กชายศรายุทธ  มั่งคั่ง
 
1. นางสายทอง  ขันธสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 1. เด็กชายศุภวุฒิ  เพชรล้ำ
 
1. นางอำภาภรณ์  วงษ์จันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. นายบารมี  รสหอม
 
1. นางลดาเดือน   ไชยผา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงภัทรภร  เติมทานาม
 
1. นายเอกพงษ์   เนตรวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 1. เด็กหญิงนับทอง   กองสมบัติ
 
1. นายสิทธิโชค  สรรค์นิกร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงยูริ   บูริ เซกิกุชิ
 
1. MissJael  Velasco
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพันภสา  อิณลา
 
1. นายปริญญา  พุทสีเสน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์นิรมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ดวงแก้ว
 
1. นายอดิศักดิ์  ดวงแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กหญิงอารญาพร  อ่อนฤกษ์
 
1. นางพิสมัย   ไชยเชียงพิณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายเบ็ญจมินทร์  โคตรชาติ
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กชายกฤตบุญ  ทำดีกุลโชติสถิตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธัญญากรณ์  บุญหนัก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอัดธนนท์   กุดวงค์แก้ว
 
1. นายศรายุทธ   วงศ์บาสก์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1. เด็กชายสิทธิพร   ศรีกุล
 
1. นางกนกวรรณ   อรรถวัน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. นายจักรินทร์   ศรีลำไพ
 
1. นางกานดา   ใจศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาด 1. เด็กหญิงภัทราวดี  จันนา
 
1. นายชัยวุฒิ  เตศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก  ขอผลกลาง
 
1. นางสาวเปรมกมล  รัตนกลาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์  จุลทุม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงจิราวดี  บำรุงวัตร์
 
1. นางสมพร  พรหมมาดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงสารินี  วงขีลี
 
1. นางกันทิมา  ดวงเพชรแสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมพะชาลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายกฤษนัย  แก่นกระโทก
2. เด็กชายกิตติทัต  สุวรรณดวง
3. เด็กหญิงจิตราภรณ์  สารีวงษ์
4. เด็กชายชณกฤดิ   เปรมปวีณ์
5. เด็กหญิงชลธภรณ์  มะลิใหม่
6. เด็กหญิงณทิตยา  พิศิลป์
7. เด็กหญิงดารณี  ณ อุบล
8. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ศาลางาม
9. เด็กชายพุทธา  ภูเอี่ยมชุ่ม
10. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เกิดจันทร์สว่าง
 
1. นายศรัณย์  ศรีมะเริง
2. นายศิรศิลป์  ศรีมะเริง
3. นายสุทธิศักดิ์  ธีระวิศิษฐชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วิริยะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาลีงาม
3. เด็กชายณัฏฐ์  นพวนนต์
4. เด็กชายธนายุต  สมหวาน
5. เด็กชายธันวา  ลือวิเศษ
6. เด็กชายปรเมศวร์  เพ็ชรโก
7. เด็กชายพีรพงศ์  โสหัส
8. เด็กชายวีระพัฒน์  ธนะเฮือง
9. เด็กชายศุภสิน  กิตติธนกันต์
10. เด็กหญิงอุสรา  ชุติวราภรณ์
 
1. นายธีระฉัตร  ฉัตรทอง
2. นายชัชวาลย์  ดอนจันทร์ดา
3. นายคมสัน  น้อมหรรษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชาริสา  แหมสันเทียะ
2. เด็กชายตะวัน  เหวขุนทด
3. เด็กหญิงธิดาพร  มาขุนทด
4. เด็กหญิงปาริชาติ  จงอ้อมกลาง
5. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วสันเทียะ
6. เด็กหญิงมาริสา  สรวงนอก
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจียมสันเทียะ
8. เด็กหญิงเกศกานต์  คิรินทร์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บัวลอย
 
1. นายนริศร์  สมศรี
2. นายสมศักดิ์  พรหมเมตตา
3. นายศุภกิจ  ภูโอบ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  จันทิตย์
2. เด็กหญิงกัลยกร  บุญทะวงค์
3. เด็กชายกิตติคุณ  ทองหนุน
4. เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ลา
5. เด็กหญิงชนกวนันท์  ทะนอก
6. เด็กหญิงชนาพร  รัตนกุล
7. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อุ่นคำ
8. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฉวีรักษ์
9. เด็กหญิงณัฏฐ์ปภาดา  ก้อนทอง
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอกบัว
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  พุ่มแก้ว
12. เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิ์ตระกูล
13. เด็กหญิงธัญชนก  รักษากุล
14. เด็กหญิงนิฐิตา  วงค์วาล
15. เด็กหญิงนิศาชล  จินตนาผล
16. เด็กหญิงปภาวี   ธนธรรมสถิต
17. เด็กหญิงปรมาภรณ์  วิริยะพันธ์
18. เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้
19. เด็กชายปิยากร  คชสถิตย์
20. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  จิตพิมลวัฒน์
21. เด็กหญิงพงษ์รฎา  เมืองโคตร
22. เด็กหญิงพัชริดา  เอราวัติ
23. เด็กหญิงพิณญ์ญาฎา  จันทนาภรณ์
24. เด็กหญิงพิณรา  ก่อสินวัฒนา
25. เด็กหญิงพินดารา  ทองมงคล
26. เด็กหญิงฟาริดา  จันทาทอง
27. เด็กหญิงภวิกา  ไตรนทีพิทักษ์
28. เด็กหญิงภัคพร  ศิริพรมาโนชน์
29. เด็กหญิงภัทรธารดา  องค์สถาพร
30. เด็กหญิงภิรญา  นาคช่วย
31. เด็กหญิงวราณัช  พรรณพานิช
32. เด็กหญิงวรินทร  พิชญาสาธิต
33. เด็กหญิงศรัญญา  จันทนาภรณ์
34. เด็กหญิงศศิธร  ศรีจรูญ
35. เด็กหญิงสมัชญา  สีถาพล
36. เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี
37. เด็กหญิงสุภัสสรา  หลินหะตระกูล
38. เด็กหญิงอชิรญา  อิ่มโค่น
39. เด็กหญิงอาลีนา  สายสุข
40. เด็กหญิงโอรินนา  ปัญญาธิกุล
 
1. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
2. นายพุทธินันท์  บุ้งทอง
3. นางสาวรัตนา  การงาน
4. นางสาวนภาพร  เรือนเจริญ
5. นางสิริลักษณ์  บุญสาม
6. นางสาวศุภาลักษณ์  อังคะฮาด
7. นางสาวเยาวเรศ  มีศรี
8. นางสาววราภรณ์  ประเสริฐสิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กองบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กิติศรีวรพันธุ์
3. เด็กหญิงจามจุรี  บุญสรรค์
4. เด็กหญิงจิราพร  สอนจันทร์
5. เด็กหญิงชญาณี  ปัตตาเน
6. เด็กหญิงชลพิชา  วังคีรี
7. เด็กหญิงชุติมา  บุตรตะนัย
8. เด็กหญิงณพิชญา  ตัณฑสิทธิ์
9. เด็กชายณัฐพล  ประทุมชาติ
10. เด็กหญิงดารารัตน์  คุณนา
11. เด็กหญิงตาลลัดดา  ศรีสร้อย
12. เด็กหญิงทิชากรณ์  ตองหว้าน
13. เด็กชายธีรพัฒน์  ดวงดี
14. เด็กหญิงนภสร  วงษ์เพ็ชร
15. เด็กชายนิธินาถ  บุตราช
16. เด็กหญิงปนัดดา  ปานน้อย
17. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  อินทร์ชัยศรี
18. เด็กหญิงปูชนิยะดา  กองสิงห์
19. เด็กหญิงพณิชา  หาประโคน
20. เด็กหญิงพนิตพิชา  จุตตะโน
21. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขันชุมพล
22. เด็กหญิงภัทราวดี  วิแสง
23. เด็กหญิงภาวิณี  สุวรรณสนธิ์
24. เด็กหญิงมุกธิดา  แก้ววงษา
25. เด็กชายยศรชต  นวนกระโทก
26. เด็กชายรัฐติพงษ์  บุญปัน
27. เด็กหญิงรินรดา  สารินนท์
28. เด็กหญิงวรัญญา  สุทธิรัตน์
29. เด็กหญิงวัชราวลี  โคตรมงคล
30. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองภูเลย
31. เด็กหญิงวิศรุตา  สิริวิศิฏฐกุล
32. เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วผาบ
33. เด็กชายอนุพงษ์  โล้เชียงสาย
34. เด็กหญิงอรวลา  ศักบุตร
35. เด็กชายอัมรินทร์  อุทธบูรณ์
36. เด็กหญิงอาพาภรณ์  คณะแพง
37. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สาริยา
38. เด็กหญิงเบญญาภา  ยางเดี่ยว
 
1. นายเอกลักษณ์  เตอร์ตู
2. นางพรรณนภา  เตอร์ตู
3. นายศิริธรณ์  เทพดุลยพัฒน์
4. นายสุขเสริญ  คำอ่าง
5. นายนิตินัย  สุวรรณผู
6. นางสาววาสนา  เกษทองมา
7. นางสาวโสรยา  พละสาร
8. นางประภาภัทร  เทพดุลยพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  รินรุด
2. เด็กหญิงกัลยานุช  ปะโมทะโก
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ยอดผล
4. เด็กหญิงจรรยพร  ภาพร
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปุนนา
6. เด็กหญิงณัฐชา  โสดแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐพร  ชิณภา
8. เด็กชายทิชานนท์  สังสุวรรณ์
9. เด็กหญิงธัญสรณ์  เจียงพงษ์
10. เด็กชายนพคุณ  แก้วขวัญข้า
11. เด็กหญิงนารีนาฐ  นาพิมพ์แสง
12. เด็กหญิงปฐมาวดี  ศรีโคตรฤทธิ์
13. เด็กหญิงประภาพร  ผ่องลุหิต
14. เด็กชายปรัชญา  บุตรเจริญ
15. เด็กหญิงปาริชาติ  พันนาเหนือ
16. เด็กหญิงปาริชาติ  สุบุญมี
17. เด็กหญิงพนิดา  แฝงฤทธิ์หลง
18. เด็กหญิงพรรณิภา  คุณพาที
19. เด็กหญิงพิยดา  เครือสิงห์
20. เด็กหญิงพุทธชาติ  เชื้อนิตย์
21. เด็กหญิงภัทรลดา  ดวงตา
22. เด็กชายภัสกร  ชิณภา
23. เด็กชายมงคล  วงษาวัตร
24. เด็กชายระพีพงษ์  ไชยเทศ
25. เด็กชายวรายุทธ  บุดดีคง
26. เด็กชายวสันต์  เบ้าหัวดง
27. เด็กหญิงวิภามาศ  พลวิเศษ
28. เด็กหญิงศศิประภา  คำจันทร์
29. เด็กชายศุภณัฐ  ฉิมมา
30. เด็กหญิงสุธาธินี  นาสิงทอง
31. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงอรุณ
32. เด็กชายอดิศักดิ์  ภาพร
33. เด็กหญิงอนุธิดา  นาพิมพ์แสง
34. เด็กชายอภิรักษ์  ภาพร
35. เด็กหญิงอรชุดา  พลชุมแสง
36. เด็กหญิงอรพรรณ  กุสุมาร
37. เด็กหญิงอริษา  ฟุ้งสันเทียะ
38. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  บุตรวงค์
39. เด็กชายเสกข์  ยศบุญ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางรัตนา  ศิลป์ศิริวานิชย์
5. นางสาวศศิธร  ทัพขวา
6. นางวรรณรัตน์  ศรีรัง
7. นางสาวพรรณี  ตัณฑ์ประศาสน์
8. นางอารยา  เสนาสุธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัลละภา
2. นางสาวกัณฐิมา  นาคสูงเนิน
3. เด็กหญิงกัลยา  วัลละภา
4. นายกิตติศักดิ์  มาลาวรรณ
5. เด็กชายคณาวุฒิ  มาศแสวง
6. เด็กชายจักรพล  เกไธสง
7. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุรีมาตร
8. นายจิรายุทธ  ดวงตา
9. เด็กชายจิรายุทธ  ภูชำราบ
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  เกรียมไธสง
11. นางสาวชลธิชา  ใจวงษ์
12. เด็กชายชาคริต  เชื้อนิตย์
13. เด็กหญิงณัฐพร  กระออมกลาง
14. เด็กชายนพนันท์  โพธิ์เทพา
15. เด็กหญิงนริศรา  นาคนวล
16. เด็กชายพันพิชาติ  โพธิขำ
17. เด็กชายรัชชานนท์  มะลิเลิศ
18. เด็กหญิงรุ่งธิวรรณ  เชื้อนิตย์
19. เด็กหญิงลัดดา  โฮนทุมมา
20. เด็กชายวิทวัส  โพธิ์เทพา
21. เด็กหญิงศิรินธร  ปิตตังนาโพธิ์
22. เด็กหญิงศิริรัตน์  วัลละภา
23. เด็กหญิงศุภวรรณ  พันลา
24. นายสิทธิพัศ  คำภาไพร
25. เด็กชายอนุรักษ์  กล้าหาญ
26. เด็กชายอภิสิทธิ์  พินิจกิจ
27. เด็กหญิงอัญทิกา  ราชาหมื่น
28. นายอาทิตย์  ชุนรัมย์
29. เด็กชายอาทิตย์  สุทธิโพธิ์
30. เด็กหญิงแอนนา  เชาระกำ
 
1. นายสังคม  พิมพ์ขวัญ
2. นายศรายุทธ  เสนาสุธรรม
3. นางรำไพพรรณ  โคตรไกรสร
4. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณศักดิ์
5. นางสาวสุจิตตรา  อาสาภา
6. นางประมุข  สุริยภาพ
7. นายจำนงค์  คำแหงพล
8. นางสาวชนิกานต์  ทานะขันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ 1. เด็กชายคมกริช  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  บรรดาตั้ง
3. เด็กหญิงชลิตา  วามะเกษ
4. เด็กหญิงญาณิศา  ธนงค์
5. เด็กชายฐิติวัสส์  ภู่อ่อน
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมลาย
7. เด็กชายทรงศักดิ์  สัตยากุล
8. เด็กหญิงธิติมา  ทองปาน
9. เด็กชายธีรเมธ  บุญภา
10. เด็กชายนนทวัช  มูลแก้ว
11. เด็กหญิงนันทิพา  จรลี
12. เด็กหญิงนิตยา  บุญภา
13. เด็กหญิงพรพนา  ทิพย์คำมี
14. เด็กหญิงพัชรา  ยงยืน
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  กลิ่นลั่นทม
16. เด็กชายพัฒนา  พรมเพ็ญ
17. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แข่งขัน
18. เด็กหญิงพิรยา  แช่มชื่น
19. เด็กหญิงยุพเรศ  เหลากลม
20. เด็กหญิงยุภาพร  ชุดทอง
21. เด็กหญิงรัตนวลี  บัวโรย
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  ไชยสืบ
23. นางสาวลลิตา  หอมทอง
24. เด็กหญิงวริษา  อุดมพันธ์
25. เด็กชายวุฒิชัย  ดวงงาม
26. เด็กหญิงศศิธร  กำเนิดสิงห์
27. เด็กหญิงศิริกัญญา  อุ่นเมือง
28. เด็กชายสายสืบ  บึงอ้อ
29. เด็กหญิงสุภาพร  เคียงวงศ์
30. เด็กชายสุรดิษ  เจริญวงศ์
31. เด็กชายสุรารักษ์  อเนกา
32. เด็กชายสุริยา  บุญอ่อน
33. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญภา
34. เด็กหญิงอรสา  กาละพันธ์
35. เด็กชายอริญชัย  มั่นวงศ์
36. เด็กหญิงอริยาภรณ์  บุญเลียง
37. เด็กหญิงอัยลดา  ห้อยไชยสงค์
38. เด็กชายอัษฎาวุธ  ฝึ่งผาย
39. เด็กหญิงอารียา  กันธบุปผา
40. เด็กชายเจษฎา  รอดทุกข์
 
1. นายวิศิษย์  ใชญัน
2. นายวิรัตน์  จันละดา
3. นางมลิวรรณ  ใชญัน
4. นางปฐมาพร  หมุนสิงห์
5. นางสาวชลธารา  ศิริวงศ์
6. นายคำสอน  แก้วคำศรี
7. นายอนุชิต  ชูช้าง
8. นางสาวธิราพร  กุมแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิศาสตร์
2. เด็กชายจักรริน  พุดดี
3. เด็กชายจิรภัทร  สีนา
4. เด็กชายจิรายุทธ  สง่าจันทวงศ์
5. เด็กชายจิรายุทธ  สง่าจันทวงศ์
6. เด็กชายชนะศักดิ์  ดงพงษ์
7. เด็กหญิงฐิติญา  คุณแก้ว
8. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เภาพาน
9. เด็กหญิงดาริกา  พิมพันธ์
10. เด็กชายธนดล  โพธิ์นอก
11. เด็กชายธนพล  น้อยสิงห์
12. เด็กชายธนภัทร  ลอยนอก
13. เด็กชายนที  ทำดี
14. เด็กหญิงนัสติญากรานต์  สีบาล
15. เด็กชายนิลทดา  คำอาษา
16. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทำหินกอง
17. เด็กหญิงปัทมาวดี  ประทุมเทา
18. เด็กชายพงษ์สุวรรณ  ทามแก้ว
19. เด็กหญิงพรนภา  กาสังข์
20. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นครแก้ว
21. เด็กหญิงภิราพร  ใหยะปะ
22. เด็กชายภีรภัทร  ประพันธ์
23. เด็กชายรัตนพันธ์  ทองชมพู
24. เด็กหญิงวนัชพร  เวลโสภา
25. เด็กหญิงวราพร  แสนยันต์
26. เด็กหญิงวิภาดา  วงหนองแวง
27. เด็กหญิงศิริยาพร  น้อยสิงห์
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทามแก้ว
29. เด็กหญิงศิริวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
30. เด็กชายสราวุฒิ  น้อยสิงห์
31. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทะมูล
32. เด็กหญิงสุพรรกัลยารัตน์  จำปามูล
33. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สมอ่อน
34. เด็กหญิงสุภานันท์  ทามแก้ว
35. เด็กหญิงสุภิตรา  ทิ้งโครต
36. เด็กหญิงอทิตดา  พิมโยธา
37. เด็กชายอนุชา  คงสุข
38. เด็กชายอัฐพงษ์  แสนลาด
39. เด็กชายเกียรติยศ  เวลาโสภา
40. เด็กหญิงเพ็ญพิมล  บ้วนนอก
 
1. นายภักดี  ขัติยะมาตย์
2. นายภูมินทร์  มะธิโตปะนำ
3. นายกมลศิลป์  กัญญสินธุ์
4. นางจริยา  บัวบาน
5. นางสาวปฐมา  บุตโรบล
6. นายเทพฤทธิ์  คำมา
7. นายสมยศ  พรเพ็ง
8. นางสาวภัทราวดี  นีรขันธ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กชายจิรเมธ  หมอทอง
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ดีมา
3. เด็กชายธนกฤต  พลพงษ์
4. เด็กชายธนบดี  ทิพย์ผล
5. เด็กหญิงนลพรรณ  นิลสมนึก
6. เด็กหญิงนิชา  ชัยศรี
7. เด็กหญิงประภาศิริ  ไพบูลย์
8. เด็กชายปรัตถกร  ต้นรังกลาง
9. เด็กชายพลกฤต  จารีย์
10. เด็กหญิงภควดี  แก้วด่านจาก
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายพลากร  คะนองมาตย์
3. นางสาวนันทิวาภรณ์  ด่านโคกสูง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กชายชัยธวัช  สีลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์หาร
5. เด็กชายธราเทพ  บุญศรี
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
7. เด็กชายปฐมพร  สุวะไกร
8. เด็กหญิงปัณฑิกา  สาไพรวัน
9. เด็กหญิงวิภารัตน์   พิกุลศรี
10. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักดิ์
3. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงฐิติมา   สหธารา
2. เด็กชายต่อตระกูล  บุญรวม
3. เด็กชายธนภัทร  เมฆวัน
4. เด็กชายพชรพล  อักฌราศิวะโรจน์
5. เด็กหญิงวรรธนา  เดชพลกรัง
6. เด็กหญิงวิษณุพร  มณีพงศ์
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุปฮาต
8. เด็กชายอกนิษฐ์  ยศธิพานา
9. เด็กหญิงเกวลิน  สวัสดี
10. เด็กชายเมธีพงษ์  เอกอัคคอิทธิกุล
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทะโยธี
3. นางธิดารัตน์  ประสมสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. นายจักรี  เหง้าแก้ว
2. นางสาวทัศณีย์พร  พรเพ็ชร
3. นางสาวปาณตะวัน  ทองน้อย
4. นายภานุพงษ์  ศรีพลัง
5. นายวรวุฒิ  จันขาว
6. นางสาววรัชญา  จันดารัตน์
7. นายวสุพล  พรหมมิ่ง
8. นางสาววิศรุตา  พงษ์อนันต์
9. นายศุภเศรษฐ์  เลื่อนลอย
10. นางสาวเกสร  ทาคำห่อ
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
2. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
3. นางสุรางค์  ปรัชญาอภิบาล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. นายฐิติพงษ์  มะสุใส
2. นายธวัฒชัย  เขียวค้า
3. นายนิรชิต  มะสุใส
4. นายพันกร  พันจี
5. นายวัชรินทร์  มะสุใส
6. เด็กหญิงศศิวิมล  นนเลาพล
7. เด็กหญิงศิระประภา  นนท์เหล่าพล
8. เด็กหญิงสุธิมา  สาลีพล
9. เด็กหญิงสุวดี  มะสุใส
10. เด็กหญิงเลิศจรินทร์  แนววิเศษ
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
3. นางสาวมลนภา  มะสุใส
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามบิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จอมทอง
2. เด็กชายกำพล  มีชัยภูมิ
3. เด็กชายชนาธิป  โอดพิมพ์
4. เด็กชายชัยรัตน์  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงชิดชนก  สีช้าง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือสุคนธ์
7. เด็กหญิงรัตนาวลี  วิมลภักดี
8. เด็กชายเอกราช  อินทร์พรหม
9. เด็กหญิงโสภา  ครูแก้ว
10. เด็กหญิงไอรดา  ชนะกาศรี
 
1. นางมณีรัตน์  วงษ์บัณฑิตย์
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทะโยธี
3. นายสุทธ์ใจ  กมลตรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงชวัญข้าว  เเย้มประโคน
3. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะคึ้ม
4. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วรวงษ์
6. เด็กหญิงศศินา  พูนสังข์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
8. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
9. เด็กชายสุวิจักษ์  แก้วปลาด
10. เด็กหญิงเมธาวี  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กหญิงชัชฎากรณ์  จันทร์ดิษฐ์
2. เด็กหญิงดุจสิตา  วิเวก
3. เด็กหญิงทิพย์ทิวา  อุวอง
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชัยทุมมา
5. เด็กหญิงปวริศา  ประจวบสุข
6. เด็กหญิงอณัชชา  สมทัต
7. เด็กหญิงอัญชลี  หนูจ้อย
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปัญญาวงค์
 
1. นางดอนจันทร์  ศรีบุญ
2. นางสาวนิตยา  รักษาพล
3. นางสาวธัญสิริ  สุขสมบัติ
4. นางประกอบกิจ   โฮงคำอุตย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ 1. เด็กชายกฤตภณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงกันตินันท์  มานะ
3. เด็กหญิงจมรพรรณ  มีครไทย
4. เด็กหญิงจิรัชญา  หิรัญเกิด
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  กิตินันทน์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจเสงี่ยม
7. เด็กหญิงพิชญาภา  หมู่หัวนา
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโยธา
 
1. นางธัญวลัย  ตันมณี
2. นางนุจรีย์  กุลหินตั้ง
3. นางสัมฤทธิ์  คลังภูเขียว
4. นางกัลยาภัสสจ์  ไปรเวทย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   การิโก
2. เด็กหญิงชลณกานต์    อินนอก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    เทียมคำ
4. เด็กหญิงบุษยมาศ   ท้องที่พิมาย
5. เด็กหญิงปองกานต์   ปิตตาสัง
6. เด็กหญิงพิมวิภา   มาดี
7. เด็กหญิงมยุรา  สีสังข์
8. เด็กหญิงสุนัดดา   ทองซา
 
1. นางสาววรัญญา    ยะปะตัง
2. นางสาวนิตยา  แย้มศรี
3. นายสุพิศ  นันทปรีชา
4. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวกัญญารัฐ  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไพรีรนต์
3. เด็กหญิงจิราพร  เข็ดคม
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤาหาร
5. เด็กหญิงนิตยา   มะลิจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  พรมโคตร
7. เด็กหญิงพิมชนก  เดชผล
8. นางสาวรัตนาวดี  สุคนธนิยม
9. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุฒธรรม
10. เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ
11. เด็กหญิงอังควิภา  นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
3. นางสาวพรเพ็ญ  เฟื่องฟู
4. นางสาวฐิตาพร  แก้ววะระ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทับประโคน
4. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดศรี
6. เด็กหญิงลภัสรดา  แม้นรัมย์
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
8. เด็กหญิงสัณห์สมร  เอ็มประโคน
9. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
10. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกิริยา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงนุชนาถ  พรมวัน
3. เด็กหญิงปาริชาด  ผลบุญ
4. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยแสงศรี
5. เด็กหญิงพิลาวัลย์  กันภัย
6. เด็กหญิงสัณห์สิรี  คนเที่ยง
7. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองมณี
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขอดภูเขียว
 
1. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
2. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
3. นางสาวบุญโฮม  บุญชูสุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ตรงต่อกิจ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ตรงต่อกิจ
3. เด็กหญิงฐิตาภา  ทรัพย์ฉายแสง
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เครือสูงเนิน
5. เด็กหญิงพรพรรษา  ศรีพนม
6. เด็กหญิงพรรณปพร  คูณกลาง
7. เด็กหญิงพัชริศา  สาระขันธ์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  โยธินศิริรักษ์
9. เด็กหญิงวิภาวัลย์  โชว์สูงเนิน
10. เด็กหญิงสุวิมล  ปรึ่มพุดซา
 
1. นางจำรัส  เพลากรณ์
2. นายพลากร  คะนองมาตย์
3. นางสาวจันทร์จิรา  โสภาพินิจ
4. นางสาวนันทิวาภรณ์  ด่านโคกสูง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงนฤมล  สุราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ช้อนทอง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชัยเมือง
4. เด็กหญิงพรพิมล  หมุนมา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อนุศาสน์
6. เด็กหญิงพันธ์ุ่ทิพ  ใบดี
7. เด็กหญิงรัตชนิดา  เพื่อนใบลี
8. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
9. เด็กหญิงวิชญาดา  กระพุทธา
10. เด็กหญิงศิริลักขณา  ขุมเงิน
11. เด็กหญิงสุธาสณี  เหลาแตว
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาตราช
 
1. นางเดือนแข  สุราราช
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นายพนม  ธุระนนท์
4. นายภูมิพัฒน์  ไชยรา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหินโงม 1. เด็กหญิงนภาพร  บรรยงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  แก่นพรม
3. เด็กหญิงปริศนา  คะเนนอก
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นาคพินิจ
5. เด็กหญิงวิภาดา  ชมภูวิเศษ
6. เด็กหญิงอรพิน  ก้อเมืองน้อย
7. เด็กหญิงอารีย์  จำประยูร
8. เด็กหญิงอิศเรศ  หอมเสด็จ
 
1. นายเจษฎา  ศิลาสิทธิ์
2. นางสุภาพร  เบ้าหินลาด
3. นางรัตนาวดี  พลศรี
4. นางวรรณภา  โสดาวิชิต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทับประโคน
4. เด็กหญิงฉัตรลดา  อุ่นรัมย์
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดศรี
6. เด็กหญิงลภัสรดา  แม้นรัมย์
7. เด็กหญิงวรารัตน์  สิทธิธรรม
8. เด็กหญิงสัณห์สมร  เอ็มประโคน
9. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
10. เด็กชายสุวิจักษ์  แก้วปลาด
11. เด็กหญิงเมธาวี  พรมประโคน
12. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นายสมชีพ  ช่างทอง
2. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาเล้า 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มากอง
2. นางสาวทองชมพูนุช  คุตะโค
3. เด็กหญิงนิภาพร  อุ่นเทียมโสม
4. เด็กหญิงประภาวัลย์  นนเลาพล
5. นางสาววราพร  ฮาดทักวงค์
6. เด็กหญิงศรัญญา  มากอง
7. เด็กหญิงศิรินัน  นนท์เหล่าพล
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วไพศาล
 
1. นายสินสมุทร  สินธุศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  มะสุใส
3. นางสาววาสนา  โพติยะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 1. เด็กหญิงกรพันธ์  ชูเกาะ
2. เด็กหญิงกิตติกา  ศรีรัตนสิทธิ์
3. เด็กหญิงชฏาพร  เว่าสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐวิภา  สร้อยสด
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  แดงสกุล
6. เด็กหญิงนันทวัน  นรานอก
7. เด็กหญิงนิพาดา  ดอกรักกลาง
8. เด็กหญิงปวีณนุช  กาโส
9. เด็กหญิงสาธิกา  ไทยจันอัด
10. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉัตรตะขบ
11. เด็กหญิงสุพิชญา  บิสันเทียะ
 
1. นางมานิต  เกิดกลาง
2. นางสาวสุทธิการ  แสงศศิธร
3. นางสาวจินตนา  พิเคราะห์
4. นางสาวงามขำ  จันสด
5. นายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลาง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยะสาร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เติมสุทา
3. เด็กชายชฎายุ  หะไว
4. เด็กหญิงทรงพร  จันทาวงษ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิวะรินทร์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
7. เด็กชายปัณณวรรธ  นามสาขา
8. เด็กหญิงภรัณยา  สิงห์ทอง
9. เด็กชายภูชิต  โคกฉวะ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สมบูรณ์พร้อม
11. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เวียงสงค์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ธีรปรียวัฒน์
2. นางอัญชลีวรรณ  พรหมจารีย์
3. นางศิริธร  สกลธวัฒน์
4. นายครองชนม์  จันทลา
5. นายพงษ์นุวัฒน์  มัยวงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงกันตนา  บุญจูง
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ธงบัวชาติ
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เฮ่าน้อย
5. เด็กหญิงประเสริฐศรี  บุญจูง
6. เด็กหญิงปริญญา  ผาพิน
7. เด็กหญิงพรณิภา  ไชยหงษ์
8. เด็กชายพลพล  ละครเขต
9. เด็กหญิงพัชราทิพย์  บุญจูง
10. เด็กหญิงภัคจิรา  ชื่นจิตร
11. เด็กหญิงภาพิมล  ตองอบ
12. เด็กชายภูริณัฐ  คำแก้ว
13. เด็กชายวรัญญู  สาธุการ
14. เด็กชายสุวรรณภูมิ  หงษ์ทอง
15. เด็กชายอภิศักดิ์  วันไสย์
16. เด็กหญิงอาริษา  ไชยมาศ
 
1. นางเพ็ญศรี  โพธิ์ชาติปาน
2. นางทวีพร  บุตรพรม
3. นางศุภวรรณ  ดอกพอง
4. นางสาวสำราญ  จันภักดี
5. นายธนวัฒน์  เตียศิริวัฒนประภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรมสุรินทร์
2. เด็กหญิงกมลฉัตร  เตือนสติ
3. เด็กหญิงกมลเนตร  เตือนสติ
4. เด็กชายธนชัย  หนองน้ำ
5. เด็กชายมนัสพร  วังสระ
6. เด็กหญิงลาภินี  พิประโคน
7. เด็กชายวิชิตชัย  สาแก้ว
8. เด็กชายวีรลักษณ์  อันทรินทร์
9. เด็กชายวีรศักดิ์  หลงพิมาย
10. เด็กหญิงสิริกานต์  หุ่นแก้ว
11. เด็กชายอนุชา   ยุดรัมย์
12. เด็กหญิงอำไพพร  ช่วยรัมย์
13. เด็กหญิงอุไรพร  สีคราม
14. เด็กหญิงเขมรุจิ  ดวงจิตร
15. เด็กหญิงเบญญาภา  จันประโคน
16. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปัญญาวงศ์
 
1. นายวิรุน  ทองนำ
2. นางวิมลรัตน์  วรรณะ
3. นางสาวชมพูนุท  ทองปาน
4. นางภาวิดา  ตรีวิเศษ
5. นางลัดดา  ศิริมาก
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนรมย์
2. เด็กหญิงกรฎา  นาคพลกรัง
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  สอนรมย์
4. เด็กชายกฤษดา  วิริยาสุวรรณ์
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  พรมมา
6. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรณปัก
7. เด็กหญิงนภัสรา  พิมปรุ
8. เด็กหญิงนิศากร  มารำพึง
9. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุทธิผล
10. เด็กหญิงปวรรัตน์  เก็บสันเทียะ
11. เด็กชายปเมธินทร์  เหมือนชาติ
12. เด็กหญิงพัชริดา  เจริญผล
13. เด็กหญิงพิลดา  กรรณิการ์
14. เด็กหญิงศุภวรรณ์  รักสูงเนิน
15. เด็กหญิงสุขภาดา  ญาญสิงห์
16. เด็กหญิงอรทัย  บุญชุ่ม
 
1. นางสาวนาฏณิดา  ก้อนคำใหญ่
2. นางวิไลวรรณ  เกิดปัญญา
3. นางสาวจีระพันธ์  ชุ่มชื่น
4. นางสาวน้ำผึ้ง  ปลาโพธิ์
5. นางสาวเพชรดา  นวลชื่น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คชรินทร์
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลสว่าง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาดนอก
4. เด็กหญิงจินตนา  แพงศรี
5. เด็กหญิงประกายดาว  ธัญญาหาร
6. เด็กหญิงปิยพร  กลึ่งกลางดอน
7. เด็กหญิงภานุมาส  ทวีฤทธิ์
8. เด็กชายภูตะวัน  หาดขุนทด
9. เด็กหญิงมณีรัตน์  แถวจัตุรัส
10. เด็กหญิงวันวิสา  ม่วงถาวร
11. เด็กหญิงสุวิดา  เขียนสำโรง
12. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นิ่มนวล
13. เด็กหญิงหทัยรัตน์  นิ่มนวล
14. เด็กหญิงอภิยดา  สุขแจ่ม
15. เด็กชายอรรถพล  จันทาสี
 
1. นางสาวอรยา  ใบกนทา
2. นายพันสา  ซุยถัง
3. นายสนธยา  เจริญกุล
4. นายอนันต์  ยันต์สา
5. นางสาวกัญญา  พร้อมกลาง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงนิญากรณ์   อ่อนบำรุง
2. เด็กหญิงปาณิตา   สุภา
3. เด็กหญิงพาทินธิดา   มณีชัย
4. เด็กชายอภิวัฒน์  คตภูธร
5. เด็กชายแดนชัย   โคตรคำ
 
1. นายวัฒนา  ศรัทธาลัง
2. นางสาวปัณณธวัล  เทพทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายชุติพนธ์  สีหามาตย์
2. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์   นัทธี
3. เด็กหญิงพัชรา  สีน้ำใส
4. เด็กหญิงสุธาสินี  กรทิพย์
5. เด็กชายเอกยุทธ  ธรรมขันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นายภูวดล  คำสงค์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจันตวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงศ์  อาจปาสา
2. เด็กชายทีระนัย  ฝนธง
3. เด็กชายปวริศ  แสงจันทร์
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ผาไลย์
5. เด็กชายพณิชพล  เหง่าศรี
 
1. นายเกริกเกียรติ  จันทิหล้า
2. นายวีระยุทธ  มาปัสสา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายสุทธินันท์  มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  ผาสุกจิตร์
 
1. นายทรงวุฒิ  ทองขำ
2. นายสวัสดิ์  ศิริพัฒน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายบูรพา  ชำนาญ
2. เด็กหญิงพัชราภา  ชมภู
 
1. นางบุญเรือง  ตอบกลาง
2. นางรัศมีเพ็ญ  นันทกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กชายอัศนี  พันธ์จันทร์
2. เด็กหญิงเพชรศรี  พรมดาว
 
1. นายสุวรรณวัฒน์  สิริวรรณะกูล
2. นางวิมลฤดี  ปัทถาพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงนปุณดา  พงศ์สุธนะ
 
1. นางสาวมนัสนันท์  แซ่ลี้
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   พวงปัญญา
 
1. MissWei   Ying
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 1. เด็กหญิงอชิรญา  งดสันเทียะ
 
1. นางอรทัย  โหมดเจริญ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม 1. เด็กหญิงวันวิสา   คานราบ
 
1. MissZhao  Xinkai
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1. เด็กหญิงสุภิชา  พลชำนิ
 
1. นายสุภาพ  วรโคตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 84.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  ฮวบสวรรค์
 
1. นางสาวประทุมทิพย์  สุขชูศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 1. เด็กชายภูวดล  หมู่แสนกอ
 
1. นางสาวบุญฑริกา  มุศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงศศิประภา  จานสาทน
 
1. นางสาวสุกัญญา  อีโต้
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงไอลดา  สาโสดา
 
1. นางพัชรา  มหาวงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคำก้อม 1. เด็กหญิงชุติมา  คมไส
 
1. นางสาวสุกัญญา  มิ่งมูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เชตวัน
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงวารี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 
1. นางสาวอาทิตยา  ศรีรักษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   หนองหว้า
 
1. นางวิจิตรา   วันเลิศ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 1. เด็กหญิง อรจิรา   พรมแดง
2. เด็กชายธนวันต์   พวงจันทร์
3. เด็กหญิงปานตะวัน   ศรีเดช
4. เด็กชายรัตนากร   คุ้มแก้ว
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   บุระกรณ์
6. เด็กชายอนุพงษ์  มูลา
 
1. นายพัทธนันท์   วุฒิวงศ์
2. นายเสงี่ยม   หนูนวล
3. นางนวลจันทร์   เดชพิมลพร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลุงปุง 1. เด็กชายกรกช  พุทธตาเต
2. เด็กชายนภัสกร  โสพิลา
3. เด็กชายนัดทพงศ์  กำจร
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  มงคลเคหา
5. เด็กชายศุภกฤต  เกษแก้ว
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทำนักสุข
 
1. นางสมสมัย  จันทร์ทอง
2. นายวิทยา  สิมมา
3. นายวรวุธ  จงใจงาม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   เทพสิงห์
2. เด็กหญิงณิศวรา   จิตอารีย์
3. เด็กชายธีรวัฒน์   บุญอนันต์
4. เด็กชายปิยวัฒน์   อุตรพรม
5. เด็กชายภรัญญู   บุระเวทายัง
6. เด็กหญิงมนัสนันท์   ประมูลจักโก
 
1. นางหอมรับ   ซุ้ยไกร
2. นางวันเพ็ญ   ปินะกาโพธิ์
3. นางสาวนิตยา   ขานรินทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายจีรยุทธ  จันทร
2. เด็กชายธนายุทธ  ฟองลม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจดี
4. เด็กชายบูชิต  บรรยง
5. เด็กชายพาคินทร์  อินทร์คำ
6. เด็กชายวุฒิชัย   บัวพันธ์
 
1. นายพานิช  คนขยัน
2. นางอรทัย  คนขยัน
3. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1. เด็กชายณฐพล  ศรีกะชา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกะชา
3. เด็กชายธนโชติ  ชาธิพา
4. เด็กชายปาราเมศ  แสงปาก
5. เด็กชายภูษิต  ศรีกะชา
6. เด็กชายศราวุธ  สายแก้ว
 
1. นายบรรจง  สายแก้ว
2. นางมธุรส   สงวนรัษฎ์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  เลิศศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กชายณัฐพร  ติคำรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีสม
3. เด็กชายพลพล  เพชรพิมาย
4. เด็กชายภิพลัชย์  ศรีราช
5. เด็กชายภูวริน  อันนะ
6. เด็กชายอโนทัย  ทองนุช
 
1. นางสาววชิราภรณ์   บุตรงาม
2. นางปิยะรัฏณ์   ภูเฉลิม
3. นางสาวสุวรรณา   วงช่างเงิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบาย 1. เด็กชายชัยมงคล   สร้อยกระโทก
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   จันทะวงษ์
3. เด็กชายภราดร   เสาร์ชัย
4. เด็กชายอดิศักดิ์   แนวสุภาพ
5. เด็กชายอนุชิต   นามวิชา
6. เด็กชายอนุวัฒน์   ผลบุญ
7. เด็กชายอิสระพงษ์   ราชภักดี
8. เด็กชายโชคชัย   เหมเงิน
 
1. นายสุรพงษ์   เงาศรี
2. นายเอกชัย   สุชัยราช
3. นายทวีศักดิ์   เลิศเฉลิมวุฒิกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกฤษฎา  สมัญญา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  กลิ่มเกลี้ยง
3. เด็กชายชินรวัตร  ธรรมบุตร
4. เด็กชายธนชัย  กำแพงใหญ่
5. เด็กชายนิพนธ์  ภูคลองพลอย
6. เด็กชายบูรพา  ทองวัตร
7. เด็กชายปิยพงษ์  เชี่ยวชาญ
8. เด็กชายรัชชานนท์  ลมผักแว่น
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 1. เด็กชายณัฐนัย   สาณรงค์
2. เด็กชายธีรพงษ์   มหาโล
3. เด็กชายบุระพล    สิงห์นอก
4. เด็กชายภัทรพงศ์   ประทุมเม
5. เด็กชายสรวิศ   รัตนวรรณ์
6. เด็กชายอภิวัฒน์   พัฒมณี
7. เด็กชายอิสระ   สมพงษ์นวกิจ
8. เด็กชายเมธา   นาเมืองรักษ์
 
1. นายปรเมนทร์    เกษนัด
2. นางสาวพัชราภรณ์  นวลมณี
3. นางสาวณัฐพร  ภูสีฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงชุติมา  ภูทอง
2. เด็กหญิงฐิติมา   คันทมาตย์
3. เด็กหญิงธนพรรณ  ปาณาราช
4. เด็กหญิงนันติญา  ศรีกระทุม
5. เด็กหญิงนิสาชล   เนื่องพะนอม
6. เด็กหญิงปนัดดา  อายุพันธ์
7. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีหาวงค์
8. เด็กหญิงอนงค์นาถ   สาธิราช
9. เด็กหญิงอภิษฎา  มาละมิ่ง
10. เด็กหญิงเวทินี   สุวรรณพุ่ม
 
1. นายสุวิทย์  กระดานลาด
2. นายสมาน   ว่องไว
3. นายอภิศร  ทิพเสนา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  กิมาวหา
3. เด็กหญิงชลธิชา  สภากรณ์
4. เด็กชายถิระวัฒน์  ชานะกิจ
5. เด็กหญิงธันยพร  บำเพ็ญศิล
6. เด็กหญิงปิยธิดา  เปลี่ยนทอง
7. เด็กชายพนิชพล  ชานะกิจ
8. เด็กหญิงรัตติกาล  เปลี่ยนทอง
9. เด็กหญิงศศิการณ์  แพจันทึก
10. เด็กชายอัศม์เดช  ตะรุสะ
 
1. นางอัจฉราพร  นวลชื่น
2. นายสมยศ  จันทรา
3. นางสาวเพชรดา  นวลชื่น
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1. เด็กหญิงกัญญามาศ   แสงสว่าง
2. เด็กหญิงฐิตาพร   อุดทาทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   จันทะสอน
4. เด็กหญิงปภาวี   ตั้งมณี
5. เด็กหญิงภัทรจาริน   กิตติจารุภักดี
6. เด็กหญิงอนัญญา   รัฐวงษา
7. เด็กหญิงอรทัย   ศิริจันทร์บุตร
8. เด็กหญิงอาทิติยาภรณ์   ศรีตรีจักร
9. เด็กหญิงเมทิยา   นุพพล
 
1. นางสิธิกิติ์   จันสามารถ
2. นางเกษณีพร    สีแข่ไตร
3. นางอมรรัตน์   คชเขื่อน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วงษ์พินิจ
2. เด็กหญิงจินตนา  ดอกดวน
3. เด็กหญิงนฤมล  สกุลเอี่ยม
4. เด็กหญิงผกาวรรณ  หอมจันทร์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  สิงห์โคตร
6. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์พินิจ
7. เด็กหญิงสุรวีร์  รังศรี
8. เด็กชายเฉลิมพล  วงพินิจ
9. เด็กหญิงแพรพลอย  ชอบทอง
 
1. นางพิกุล  ดวนใหญ่
2. นางสาวรัฐธิการ  ซุยซวง
3. นางสุกัญญา  สุขกาย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วรโพด
2. เด็กหญิงชลิตา  สว่างเวียง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นามมูลตรี
4. เด็กหญิงปาริชาต  เรียนพิษ
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กองแสน
6. เด็กหญิงวารุณี  อนุนาค
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ลีบาง
8. นางสาวสุธาสิณี  นิละนนท์
9. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทองยศ
 
1. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
2. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
3. นางประคอง  ภวภูตานนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา 1. เด็กหญิง จิราวรรณ   แก้วเนตร
2. เด็กหญิง ธิดา   สินศิริ
3. เด็กชาย ภูริ   รักสัตย์
4. เด็กชาย วรฉัตร   อ่อนสวรรค์
5. เด็กหญิง สุลิตา   จันเปรียง
6. เด็กชายขวัญชัย   ล่องหน
7. เด็กหญิงชนิฏา   ละออพงษ์
8. เด็กหญิงชมพูนุท   บุญตา
9. เด็กหญิงบัณฑิตา   เชื้อหอม
10. เด็กหญิงพรรณษา   แสงชัย
 
1. นางสุชานันท์   แซ่เตียว
2. นางสาวปุณยนุช   ลึกลาภ
3. นางภัทรกิจ   พรมวิหาร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองซอน 1. เด็กหญิงชนากานต์  จารัตน์
2. เด็กหญิงชลลดา  คำบุรี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  หมอกไชย
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัครการไถ
5. เด็กหญิงอารยา  นงทิพย์
 
1. นางสายหยุด  ศรีจันทร์ชัย
2. นางอุลัยวรรณ  กงเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายฆนกาญจน์  พิมพ์โสภา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นภาวัฒนดำรงค์
3. เด็กชายธนากร   เชื้อสิงห์
4. เด็กหญิงศุภัคธิดา  แสงศรี
5. เด็กหญิงเรณู  ชินทวัน
 
1. นายวุฒิภัทร  แก้วกลึงกลม
2. นางสาวสุพรรษา  พงษ์เกษม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายนครินทร์   มีแววแสง
2. เด็กหญิงปราณี   พละศักดิ์
3. เด็กชายภาคภูมิ   ปวงขุนทด
4. เด็กหญิงวรรณภา   ชัยชนะ
5. เด็กหญิงสุวนันท์   พรมบุญ
 
1. นางอารีภัทร   ศรีใส
2. นางพรพิมล   แก้ววิเศษ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงญาณิศา  นรเชษฐกุล
2. เด็กหญิงลลนา  สุวรรณบุตร์
3. เด็กหญิงลลิตา  สุวรรณบุตร์
 
1. นางสาวนันทจิรา  พรมมิราช
2. นางสาวศิริพร  อยู่ชุมพล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนกุล
2. เด็กหญิงพิมมาดา  สำรองพันธ์
3. เด็กหญิงศลักษณา  ศรีพนา
 
1. นางรจนา  นิยม
2. นายสมภาร   นิยม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวานิชวิทยา 1. เด็กหญิงปรานต์สิรี  ภักดีสถิตธรรม
2. เด็กหญิงสุวรรณี  เกิดโมลี
3. เด็กหญิงเอมมิดา  ธีรเมธาทิพรัตน์
 
1. นายบรรพต  พลยุทธภูมิ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน 1. นางสาวจรรยาพร  ราชรินทร์
2. นางสาวทองกวาว  วันละดา
3. นายพิสิทธิ์  เลิศสมผล
 
1. นางเต็มดวง  หวังปรุงกลาง
2. นางสาวนันทนา  มูลวันดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ศรีมะณี
2. เด็กหญิงชญานิศ  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พงษ์วัน
 
1. นางวราพร  บัวภา
2. นางสาวรำไพ  น้ำคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเม็กดำ 1. เด็กหญิงกัญฐิกา  คอกไธสง
2. เด็กหญิงชนิดา  ปุริสังข์
3. เด็กหญิงบุศราภรณ์  เลพล
 
1. นายกอบเกียรติ  พัฒนนิติศักดิ์
2. นางกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญรัตน์
2. เด็กชายปรเมศวร์  โนนสุรัตน์
3. เด็กหญิงพรธิรา  จันไทย
 
1. นางกัลยา  แสงแก้ว
2. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชั้นน้อย
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิดอ่อน
3. เด็กหญิงอนุสรา  แสนสุข
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  สัพโส
2. นางธันยภรณ์  คำภูษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงณชมน  สุมิรัตนะ
2. เด็กหญิงพิชญาภัค  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงภัคธีมา  ทรงชัยสงวน
 
1. นางวรรณี  รอดสกุล
2. นางนภัสวรรณ   อุปศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สงกอก
2. เด็กหญิงสายรุ่ง  บุญเงิน
3. เด็กหญิงอทิตยา  ก้อนมณี
 
1. นางสาววารุณี  ทองสงฆ์
2. นางเอมอร  แก้วเพชร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา 1. เด็กหญิง ธนพร   ปัสสาสุ
2. เด็กหญิง ธนพรรณ   ปัสสาสุ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์   ทาทอง
 
1. นายกฤษฏิพงษ์   สิงห์โคตร
2. นางรัตติยา   วรวิเศษ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงอารยา  นาแถมทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โคตรศักดา
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรมศร
 
1. นางวงศ์เดือน  โสภาพล
2. นางนงค์นุช  ทิพย์วงศา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สุขแสนศรี
2. เด็กชายอัครภูมิ  จันทร์คำ
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
2. นางมาลา  จันทราริยศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1. เด็กหญิงวรินทร  เจริญจิต
2. เด็กชายอัสนี  สงคราม
 
1. นางสุรีย์รัตน์  กอบธรรม
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์ธิเบศร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายเปนปลื้ม  คำพลงาม
2. เด็กหญิงโชติกา  ศรีสุราช
 
1. นางศิริลักษณ์  หล้าหิบ
2. นายสุเมธา  ฐาตุจิรางค์กุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 1. เด็กชายนิกร  ทองสีสังข์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ชำนาญกลาง
 
1. นางเบญจพร  เตียวศิริชัยสกุล
2. นางกานดา  ถันชนนาง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวมาริษา  ไล้ทอง
2. เด็กหญิงอังควิภา  สืบเทพ
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางสาวฉวีลักษณ์  ทุมสุด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ 1. นายขจรศักดิ์  แก้วโสภา
2. เด็กหญิงยุภาภรณ์  สอนสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฎ์  เพ็ญพร
2. นางราตรี  ศรีนวล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ด้วงทอง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พุฒพิพักตร์
 
1. นางสาวอรนุช  มุธุสิทธิ์
2. นางนวรัตน์  พรมดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 1. นางสาวณัฐชา  อ้วนสิงห์
2. นายปฎิภาณ  โอนแก้ว
 
1. นายภาณุพันธุ์  จันทรา
2. นางสาวอุเทือง  จำรูญศิริ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านประคำ 1. เด็กชายยุทธการ  คุ้มกลาง
2. เด็กชายราชศักดิ์  เนียมไธสง
 
1. นางธนิษฐา  กาบยุบล
2. นางสาวพรสวรรค์  ลาดนอก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรดา  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงณิชาพร  สัมฤทธิ์ผ่อง
 
1. นางศิราภรณ์  สัมฤทธิ์ผ่อง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  ปัดภัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  ขุนทา
2. เด็กหญิงแอนนา  จำปี
 
1. นายสันติ  จันทร์วิเศษ
2. นายสายทอง  จันทร์สุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1. เด็กหญิงกิ่งชนะชล  กองสมบัติ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีภูธร
 
1. นางสาวไอรินทร์  เกษมาลา
2. นายไชยงค์  บุตรเวียงพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 1. นางสาวกันตยา  ทุมลี
2. นางสาวธิติยา  ผดาวัน
 
1. นายพีระศักดิ์  ศิริกิจ
2. นางนิภา  รัตนพร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 1. เด็กชายชัชวาลย์  ช่องงาม
2. เด็กชายปณวัฒน์  ผลเจริญ
 
1. นายปรีชา  ประเสริฐโส
2. นางรุ่งนภา  มีศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 1. เด็กชายระพีพงษ์  ก้งทอง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  ไชยนามล
 
1. นายศักรินทร์  ภูละมุล
2. นายเสรีย์  บุญพันธ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กชายประโมทย์  นิจิตร
2. เด็กชายอุกฤษ  พรรณสน
 
1. นางจิตภินันท์  ถิระสุธีรวัฒน์
2. นางสมใจ  เครือยา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศรีเมืองใหม่ 1. เด็กชายนภ  สอแสง
2. เด็กชายภูริ  ชาริชา
 
1. นางสุภาวดี  ทัดเทียม
2. นางวีณา  สิงภา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำตา
2. เด็กหญิงธิติภรณ์  ดรุณพันธ์
 
1. นายศรัณยู  สนั่นเมือง
2. นางรัชฎาร์  ไชยบุญทัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ใจรักเรียน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ปกป้อง
 
1. นางอพินทร  วิชากุล
2. นางสาวสยามล  ศิริธร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 1. เด็กหญิงธาริณี   ใสสะอาด
2. เด็กหญิงนฤพร   บุญมี
 
1. นางสาวธัญรัศม์  ฮาดดา
2. นายสุริยา  สุนาอาจ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญชนก  แต้มทอง
2. เด็กหญิงอทิติยา  คูเมือง
 
1. นายเข็มชาติ  เขตผดุง
2. นายอำนวย  แก้วมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  ประสมทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงปรัชญา  กำแพงใหญ่
 
1. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 1. เด็กชายกษิดิศ  วงศ์สาสนธิ์
2. เด็กชายทนาย  หลี่
 
1. นางสาวเพชรศิริวรณ  อินธิสาร
2. นางเพ็ญพัชชา  ประทุมมัง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 1. นางสาวปิ่นมณี   วงเพ็ง
2. นางสาวรุ่งฤดี   ศรีภักดิ์
 
1. นายประสิทธิ์   วงพินิจ
2. นางฉัตรวรีย์   โพธิ์ธนรัฐ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   กันภัย
2. นายวุฒิชัย  สมหวัง
 
1. นางชัญญานุช   พลชัย
2. นางสาวลำไพ   แถวปัตถา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจินตภัทร์  หาดคำ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  อาษาจิต
 
1. นายสุภาพ  ประมวล
2. นางสาวจิรัธฐา  สุกใส
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายอชิตพล   สุกาวงศ์
2. เด็กชายอันดา   สุกาวงศ์
 
1. นายจิตรกร   คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  สิงหะเสน
2. เด็กหญิงชุติกาญน์  พินไธสงค์
 
1. นายศรัณยู  สนั่นเมือง
2. นางปรียาภัทร  สืบวงษา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงดิบ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มุขภักดี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูนเพิ่ม
 
1. นายเสรี  เกษสกุล
2. นางสุวรรณี  พลเยี่ยม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนวล 1. เด็กชายอภินันท์  เสาโกมุท
2. เด็กชายอิทธิพล  ละออง
 
1. นายธนทัต  นามวัฒน์
2. นายสุรศักดิ์  แจ่มใสย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  มงคลไทร
2. นางสาวพรรณษา  พลเสนา
 
1. นางสาวดวงใจ  บุญมีประเสริฐ
2. นางสาวสิริกานต์  คำทองสุก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาเลียง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  พ่อพิลา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พ่อสิงห์
 
1. นายวีระชน  โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ  โสมชิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 1. นางสาววนัญญา  บุบผาวรรณ์
2. นางสาวอลิชา   พรมเมือง
3. นางสาวโนราห์  ปุ่งคำน้อย
 
1. นายวิทยา  เมฆวัน
2. นางเพ็ญพิชา  ศรีพลพา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เสี่ยงเคราะห์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พินธุวิมาตร
 
1. นายธนพล  สะพังเงิน
2. นางสุจิตรา  วงษ์โก
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 1. นางสาวกฤษณา  กาละปักษ์
2. นางสาวดวงกมล  สุขมีผล
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  มณีงาม
 
1. นายไสว  เกษกัน
2. นางละมัย  เกษกัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายดิเรก  ผุยคำสิงห์
2. เด็กชายศุภกิจ  สำราญ
3. เด็กชายอัครพนธ์   วังคะฮาต
 
1. นายประยุทธ  สุภาคาร
2. นางวิยะดา  สุภาคาร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ 1. เด็กชายวิชญ์พล  นิธิยุตตมโสภณ
2. เด็กชายวีรากร  จินดาศรี
3. เด็กชายอลงกรณ์  ทับทิมใส
 
1. นางวีรานุช  พิศวงค์
2. นายยุทธนากร  วโรรส
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลภวิกา 1. เด็กชายจาตุรงค์  ราชิวงศ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  บุญกอบ
3. เด็กชายสุธีพัฒน์  กุนาง
 
1. นายปรวัฒน์  แจ้งสุข
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ผากา
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  สิงธิมาศ
3. เด็กชายวสุรัตน์  ดาวัลย์
 
1. นายศรีเพชร  แพงศรี
2. นายจักรกฤช  ดิษฐบรรจง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายบุญสิน  สิงห์เงิน
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  โสพัฒน์
3. เด็กชายเจษฎา  จูงพันธ์
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 1. เด็กชายธนกร  สุขสมาน
2. เด็กชายธนารัฐ  หวังทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิดา  แก่นเดียว
 
1. นายธง  ต่อยอด
2. นางรุ่งรัศมี  ต่อยอด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชัชพิลิฐ  นามแสง
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  แพงคุณ
3. เด็กชายภัทรพล  คำแพง
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายประยุต   สรดอก
2. เด็กชายปัณณธร  ศิริสุนทร
3. เด็กชายสิรดนัย   อมรดารารัตน์
 
1. นายเทิด   สายโต
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 1. เด็กชายธนาการ  พรมศรี
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ดุสิตา
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  นาคดี
 
1. นางวรางคณา  ดาทอง
2. นางสาวแสงเดือน  ชอบดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายปรัชญา  พัดมี
2. เด็กชายรัชพล  ล้อมจันทร์
3. เด็กชายรัตติพงษ์  บัวสระ
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จุลศรี
2. เด็กชายภานุวัตร   ไขบรรเทา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  วิลามาศ
 
1. นายทรงศักดิ์   วิลัยรัตน์
2. นายไพรัตน์  แสงงาม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายกิตติชัย  ดาศรี
2. เด็กชายภูมิบดินทร์  มุริจันทร์
3. เด็กชายอนุทิน  ชินทนาม
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เกษแก้ว
2. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีเมือง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
2. นางสาวมณีนุช  คำยอด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 1. เด็กชายชินวัตร  ชูขุนทด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พรรณา
3. เด็กชายดวงเทวา  สุภาพ
 
1. นายจตุรงค์  ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาวกรรณิกา  แก้ววิไล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายจักรแก้ว  พันธวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  อาจสมดี
3. เด็กชายวสันต์  อินทรสิทธิ์
 
1. นางสุวิมล  โพสาวัง
2. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 1. เด็กชายจิรชัย   ใสสะอาด
2. เด็กชายศกกฤต   คำภาษี
3. เด็กชายศิริมงคล   พิชัย
 
1. นางอรพรรณ   ลิ้มไพบูลย์
2. นางสาวอรวรรณ  สมวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายดิษยสรินทร์  ศรีนวล
2. เด็กชายลิขิต  พันมะคา
3. เด็กชายโกเมนทร์  ตังนู
 
1. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
2. นายสมบูรณ์  ขันทีท้าว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองบาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชัยเสนา
2. เด็กชายณัฐพล  ชัยสิทธิ์
3. เด็กชายอภิชัย  โพชราช
 
1. นายเอกชัย  ศิริจันทร์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แทนเครือ
2. เด็กชายศราวุฒิ  มีแววแสง
3. เด็กหญิงศศิธร   วงษ์อนันต์
 
1. นางสุจิตร   นามบุตร
2. นางพรพิมล   วงนามเถาว์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายชัชชัย  ชมเชย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญรัตน์
3. เด็กชายปรมี  ไชยเมือง
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางจิราภรณ์  รัตนเจริญธรรม
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผาย 1. เด็กหญิงชนาพร  เสนสาย
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พุทธพรหม
3. เด็กหญิงมนสิชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นางนุจรี  เรืองสุวรรณ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วรรณศิริ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ประเสริฐสังข์
3. เด็กชายธิเบศร์  จิ๋วสกุล
 
1. นางสุปรานี  สตารัตน์
2. นายราเมศ  พระคลังทอง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. นายจิรพัฒน์   วรวัฒน์
2. นางสาวอรพรรณ   อุทธา
3. นางสาวแพรวพราว   วงศาสตร์
 
1. นายรุ่งเรือง   ไชยคำ
2. นายจรูญ   กาเผือก
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวัสดีวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฝ่ายชาวนา
2. เด็กหญิงรัตนา  เพ็งพุฒ
3. เด็กหญิงวรัญญา  ตอนสี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มครนันท์
2. นางสาวนภัทร  จันทเสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายณัฐนันท์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายธนบัตร   ตรีมูล
3. เด็กชายธนวิทย์  ศรีบุตร
 
1. นายเสนอ  จันทสม
2. นางสาววรารัตน์  ภาคสุโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายจิรายุส  จามรี
2. เด็กชายธีรพงษ์  จ้ำนอก
3. เด็กชายภัทรวัต  การะพันธ์
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นายเดชชัย  สุวรรณสาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจูบ 1. เด็กชายกุลธารา  ยามดี
2. เด็กชายนคร  หงษ์ทอง
3. เด็กชายวีรพล  รักสุจริต
 
1. นายเมืองใหม่  แก้วประเสริฐ
2. นางกาญจนา  แก้วประเสริฐ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษณะ  ประไพรเมือง
2. เด็กชายราเมศวร์   ถาวร
3. เด็กชายสิทธิกร  สียางนอก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี  ทองคำ
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาเลิง 1. เด็กชายจิรวุฒิ   ศรีเมือง
2. เด็กชายวิศณุ   บัวนาค
3. เด็กชายศราวุธ   มาตรา
 
1. นางนงนุช  สุริวงษ์
2. นายประพัฒชัย  โพธิ์ตะนิมิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 1. เด็กชายประพจน์  สุดจันทึก
2. เด็กชายศุภกุลชัย  ธรรมโชติ
3. เด็กชายอานนท์  สิมจันทึก
 
1. นายมนตรี  มิกขุนทด
2. นายพิสิษฐ์  ทิพย์นางรอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 1. เด็กหญิงคัทลียา   ศรีธาตุ
2. เด็กหญิงนงค์รักษ์  เมืองโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรณี   บุญวาล
 
1. นางสาวนันท์นภัส   ศรีหาเมฆ
2. นางสาวเพ็ญพักตร์   เมืองโคตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  วงละกุล
2. เด็กหญิงศศิกาณต์  ของดีงาม
3. เด็กหญิงอรยา  สูงเรือง
 
1. นางสาวสุพินดา  ศรีคะเณย์
2. นางจันทร์แพน  โฉมเฉลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้อย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แจ่มใส
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นรดี
3. เด็กชายศุภกร  วิเศษลักษณ์
 
1. นางยุพิน  ประเสริฐโส
2. นางกนกอร  กระจ่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. นางสาวนฤมล  พลที
3. เด็กหญิงพิสมัย  พันตรี
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 1. เด็กหญิงพิมพกานต์   ศรีพรม
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  เผือวงศ์
3. เด็กหญิงอรวี  เชียงบุตรดี
 
1. นางดวงใจ  ไชยมงคล
2. นางสาวศิริลักษณ์  พองไสยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสองคอน 1. เด็กหญิงพรรณิภา   คำสงค์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา   ดอนมืด
3. เด็กหญิงไขทอง  ว่องไว
 
1. นายอัฐพล   ศรีหาเมฆ
2. นางสาวอร่าม  ฤทธิ์สยอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดีอำมาตย์
2. เด็กหญิงชนิสรา  นาคนวล
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทิธรรมา
4. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วสมศรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลาสองชั้น
6. เด็กหญิงอธิชา  ชัยบุรี
 
1. นางน้อม  โนนคำเฮือง
2. นายประยงค์  วิสูญ
3. นางสาวอภิญญา  พนมภูมิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกุลปรียา    พันธ์เพ็ง
2. เด็กหญิงขวัญสุดา    กันทาสัก
3. เด็กชายจักริน    บุญทศ
4. เด็กหญิงธนพร   ขันเงิน
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ปทุมวัน
6. เด็กหญิงลัคณา    เฉลยกุล
 
1. นางบัวสา  สมบูรณ์
2. นางสินีพรรณ   ปุริสา
3. นางบุญเตรียม  ศรีสารคาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  มุ่งกลาง
2. เด็กหญิงนริศรา  กองสันเทียะ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  แก้วสุวรรณ
4. เด็กหญิงสุกฤตา  สมการ
5. เด็กหญิงสุภาพร  พรมสรอก
6. เด็กหญิงอภิสรา  รำพัน
 
1. นางสาวสีสุดา  สุขอร่าม
2. นายเจษฎา  พจน์กิ่ง
3. นางสาวพนิตรา  น้อยวงษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวปภัสสร  ผดุงแดน
2. นางสาวปุณยาพร  ศรีพรหม
3. เด็กหญิงพิชญานันท์  เวฬุวนารักษ์
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กระจกแก้ว
5. นางสาวสุดารัตน์  โมกขะศักดิ์
6. นางสาวหยาดฝน  ภูกาสอน
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกร็งชื่อ
2. เด็กหญิงกฤติมา  เกร็งชื่อ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำอ่อน
4. เด็กหญิงปวริศา  กอมประโคน
5. เด็กหญิงวงศ์ตะวัน  สายเสียง
6. เด็กหญิงสุจิรา  วัลย์เปรียงเถาว์
 
1. นางพรรณี  นึกมั่น
2. นางรัศมี  ดีปัญญา
3. นางสาวสุจิตรา  ชาวสุรินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางามวิทยาคาร 1. นางสาวทิติยา  รามฤทธิ์
2. เด็กหญิงประลัดดาพร  เตโช
3. นางสาวพรกนก  แสนคำ
4. นางสาวพรวดี  แสนรัง
5. เด็กหญิงเขมมิกา  อุปไชย
6. นางสาวเอลิสา  วงษ์บ้านดู่
 
1. นางสวรรญา  ศรีอาจ
2. นางพรเพ็ญ  สารทอง
3. นายทวีศักดิ์  คำหาญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาเข็มทอง
2. เด็กหญิงจิรประภา  นรสาร
3. เด็กหญิงปารวี  เหลาแตว
 
1. นางจุรีภรณ์  ทองมุล
2. นางปณิตา  วินทะชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภูดวงจิตร
2. เด็กหญิงอรนุช  จันทร์เกตุ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันพิบูลย์
 
1. นายสุรินทร์  เณรสุวรรณ
2. นางสมัย  คุณสีขาว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสว่างโสกนกไก่นา 1. เด็กชายณัฐวุฒิย์  ฝ่ายเป็น
2. เด็กหญิงนิพาดา  น้อยสาคร
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ปราบจะบก
 
1. นายชุติพนธ์  บุตตะเกิด
2. นางรุ่งนภา  แทนธานี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. นางสาวจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. นางสาวรุ่งนภา  พลชัยยา
3. นางสาวอุมาภรณ์  ป่าเขือ
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุง 1. เด็กหญิงกัญญาณี  เกษียร
2. เด็กหญิงมัทนา  พันธ์คำ
3. เด็กหญิงมันทนา  รักใคร่
 
1. นายสาคร  พุ่มแก้ว
2. นางวิไลศิลป์  แสนทวีสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงพรชิตา  ลั่นหมื่นไวย์
2. เด็กชายภูชิต  วงศ์ศักดา
3. เด็กหญิงไผ่เงิน  คำภา
 
1. นายมนัส  จันทวงค์
2. นางพัชรา  จันทวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภูมี
2. เด็กหญิงวัชโรดม  ตุ้มคง
3. เด็กหญิงศศินิภา  เพ็งกระจ่าง
 
1. นายสุรวิทย์   ศรีวรบุญ
2. นางกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 1. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ดิษฐ์สูงเนิน
2. เด็กหญิงปนัดดา  จ่าทา
3. เด็กชายอาณัติ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายประสิทธิ์  หิรัญคำ
2. นายพัฒนศักดิ์  หิรัญคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงณัชชา  พร้อมใจ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงศุจินธรา  สารมานิตย์
 
1. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
2. นายบันลือ  ใบภักดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พิษสุวรรณ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำมุนนา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  อ่อนจงไกร
 
1. นายวรางกูร  ซีด้วง
2. นางสาวสลิตตา  วงศ์ษาพาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 1. เด็กชายวงศ์พัทธ์  บุตะเขียว
2. เด็กหญิงศศิธร  ป้องทัพไทย
3. เด็กชายสหภูมิ  บุญชูสร
 
1. นายสมชาย  อธิวาโส
2. นายสมพรชัย  บุตรวาปี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เพชรโสภา
 
1. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงหาดงาม
2. เด็กหญิงพลอยใจ  จันทะภา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เดชารัมย์
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายกันตพงศ์  กุณโฮง
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ์  เม็ดมะ
3. เด็กหญิงวริศรา  นิลสมัคร
 
1. นางสาวแสงจันทร์  สอนสะอาด
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิณฑ์นิภา   วรรณพันธ์
2. เด็กหญิงปรารีญา  บุดดาเพ็ง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คุณโพธิ์
 
1. นางประภาพรรณ   โซ่มาลา
2. นางวงษ์เดือน  ทนจันทา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปาลิดา   สุระสิงห์
2. เด็กหญิงปิ่นทองคำ   นาเสงี่ยม
3. เด็กหญิงภักชริญา   วังทอง
 
1. นางเอื้อมพร   ชัยชาญ
2. นางสิริยาภรณ์   สุพิณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา 1. เด็กหญิงจริยพร  พันธ์แสนซา
2. เด็กหญิงณัฐนรี  พูลมณี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์ทวี
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 1. เด็กชายชัยชนะ  แก้วกันยา
2. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  สุขสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปัดทาศรี
 
1. นางธนาวรรณ  มีภูงา
2. นางสาวพิไลพร  พัฒนสระคู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงธิญาดา  คุตนาม
2. เด็กหญิงพรสินี  จันทะวงษา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองแท้
 
1. นางสารชา  เพิ่มพูล
2. นางนิสิตรา  สุทธิอาจ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เหลาทอง
2. เด็กหญิงภูธนิสา  ภู่ธูป
3. เด็กหญิงวิภาดา  กิจสาริกรรณ์
 
1. นางอรพันธุ์   กาลนนท์
2. นางสาวภควดี   จิระศิริ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปวีณา  สุทธิ
2. เด็กหญิงวรรณษา  กริดรัมย์
3. เด็กหญิงศิริพร  เริงรัมย์
 
1. นางรักคณา  ไชยทอง
2. นางสาวอารีย์  สุรินทร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุรินทาบูรณ์
2. เด็กหญิงดวงดาว  จิรัมย์
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ฤกษ์ชัย
 
1. นางรักคณา  ไชยทอง
2. นายประพล  กระเชิญรัมย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้วสีฟอง
2. เด็กหญิงอภัยพร  ก้อมมณี
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีทน
 
1. นายราชวัตร  สายา
2. นางรัตนาภรณ์  สมัตถะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำเพียก 1. เด็กหญิงนาราภัทร  ค้าโค
2. เด็กหญิงพาณิภัค  สุนทรัตน์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงจันทร์
 
1. นางเพชรไพลิน  นิลบุตร
2. นายณพณัฐสรณ์  สิงห์โค
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงกมลพร  ธงศรีนารถ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พึ่งแสงจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทองพิมพ์
 
1. นายเฉลิมชัย  อภิวัชรกุล
2. นางนิตยา  สมจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงคันธารัตน์  ติตารัมย์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ตั๋นใจ
3. เด็กหญิงประภาพร  ยิ้มเสมอ
 
1. นางสุกัญญา  เชาระกำ
2. นางกัลยาณี  บุตรทา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันตยานันท์ 1. เด็กหญิงนาราดา   เสนาคำ
2. เด็กหญิงปุณยาพร   แก้วบุดตา
3. เด็กหญิงอาทิตยา   อมูลราช
 
1. นางสาวธิชาธร   บุญรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 1. เด็กหญิงบังอร  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงรัชนีกร   มะโนวรรณ์
3. เด็กหญิงสุมาลี   สำราญดี
 
1. นางช่อรัตนา  ปัททุมมา
2. นางสาวณัฐกฤตา   เมืองแสน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวณิดา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ยอดคำ
3. เด็กหญิงแกมกาญจน์  อานนจารย์
 
1. นางณิชาดา  ศรีบุญวงษ์
2. นางบัวผัน  คะเนนอก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงรันตรี  หว่านเครือ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ผมไผ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ผมไผ
 
1. นางสาวสิริขวัญ  ขมวดทรัพย์
2. นางเพ็ญพิศ  อุไร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กหญิงฐิติมา  ฮะสูงเนิน
2. เด็กชายธีรศักดิ์  เดือดขุนทด
3. เด็กหญิงศศิธร  อุปลี
 
1. นางลำดวน  ระโยธี
2. นางพิมลรัตน์  ทองไพรวรรณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงวนัชพร  ภูสมศรี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  บุญสมบัติ
3. เด็กหญิงสมิตา  บัวคำ
 
1. นางณัฐกาญจน์  ภูลายเหลือง
2. นางสมาพร  ประสมศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อ่อนมิ่ง
2. เด็กหญิงชนนันท์  ไชยสี
3. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางละม่อม  พรหมวิชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงปภาดา  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม  ขุมคำ
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 1. เด็กหญิงกิ่งมะนาว  คงสม
2. เด็กชายพงษ์เพชร  สิทธิเวช
3. เด็กหญิงวันทนา  ปัญญาแสง
 
1. นางกีรติ  โพธิ์ขุนทด
2. นางสาวนุชจรินทร์  แสงอรุณ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงทักษพร  ปะวะเสนะ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ภิญโญ
3. เด็กหญิงอลินนันท์   บุตรศรีเมือง
 
1. นางอรชร  ปะวันโน
2. นางมณฑา  วงษาไฮ
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสานแว้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ข้าตะโปน
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  ชาวดง
 
1. นางชนิดา  เจริญภูมิ
2. นางสาวอาภาพร  คล่องแคล่ว
 
0 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านช่างปี่ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีเกิด
2. เด็กหญิงธมลวรรณ   กองแก้ว
3. เด็กหญิงวรุณพรรณ   เกตุแก้ว
 
1. นางเบญญา   นพพิบูลย์
2. นางสะท้อน  เนตรอุดมสุก
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทิลารักษ์
2. เด็กหญิงศิลารัตน์  สุนะ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินเอม
 
1. นางสมจิต  เกื้อทาน
2. นางพรรณิภา  พระพล
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังผา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  คำวัน
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีแก้ว
3. เด็กชายเอกวัฒน์  สุทาผา
 
1. นางนิตยา  แก้วยาศรี
2. นางสาวจารุวรรณ  ฮาดนิล
 
0 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ฤทธาโย
2. เด็กหญิงธนิดา  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  สารกาล
 
1. นางอัฐฏภิญญา  จูมแพงจารุพงศ์
2. นางอรุณลักษณ์   คำมณี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ซาทองยศ
 
1. นางอภัสสร  บาลลา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านซับม่วง 1. เด็กหญิงจิดาภา  กองสุข
 
1. นางภคนันท์  เปล่งศรี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 1. เด็กชายสายฟ้า  ปัดนา
 
1. นางสาวนงคราญ  ชนะเคน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายพีระวิชญ์  จงเจตน์ดี
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายผดุงเดช  ภูอ่างทอง
 
1. นางณัฐณิชา  พลภักดี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงวันชนก  เขียวอัมพร
 
1. นางสุวัลรีย์  เขียวอัมพร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงปานวาด  เสียดกำปัง
 
1. นางจิราภรณ์  อารีรัมย์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายอนุกูล  จักรศรี
 
1. นางสาวอมรลักษณ์  นามโยธา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายพิชิต  แพงศรี
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ฉัตร์พิมาย
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เพชรประไพ
 
1. นางสาวมาติกา  รัตนประทุม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. นางสาวหฤทัย  อิ่มจันทึก
 
1. นางสาวภัทรวดี  เพลินขุนทด
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  รสหอม
 
1. นางสาวบุศรา  บุญทศ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายชาย  บุญหนุน
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทางาม
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  พาลแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุริยะ  ตาลประเสริฐ
 
1. นางมัธติกา  ศรีหาคลัง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กชายศุภากร  ฉิมพาลี
 
1. นางสลาย  ปลั่งกลาง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงแก้วมณี  บุญวอน
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ตักกศิลาพันธุ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญย่า  หยั่งบุญ
 
1. นางณัฐกฤตา  วุฒิพันธ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เทาศิริ
 
1. นางสาวบุศรา  บุญทศ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร 1. เด็กหญิงสิรินทรา  วิเชียรโชติ
 
1. นางพิมกุลเพชร  เรืองพัทร์ธิกุล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 1. เด็กชายก้องฟ้า   สีกะพา
 
1. นางรัชดาวัลย์   อุปลาบัติรัชต์ธร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงกานดา   ศิลาไชย
 
1. นางขวัญพัฒน์   รตนอารีย์พร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงปอทิพย์  ชูจันทร์
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด 1. เด็กชายศิลากรณ์  กุลสันเทียะ
 
1. นางอัญธิฌา  ปิ่นแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 1. เด็กชายกิตติกุล  ศิริโส
 
1. นางรุจิรา  ทองพระพักตร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนครบุรีวิทยา 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   อินทร์พิทักษ์
 
1. นางนัยน์ปพร   รัตนธรินทร์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสัณหชัย  สุดวิสัย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อินทลี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงพัชรมนต์  วงษ์แสวง
 
1. นางรำไพ   อดทน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 1. เด็กชายธนดล  พงษ์วิเศษ
 
1. นางสาวปัณณพร  แสนยะมูล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กหญิงณัฎฐิกา   กัปโก
 
1. นางสุบิล    สุมะลิ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ปรียานนท์
 
1. นางทองใส  โยธะคง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ควินรัมย์
 
1. นางกนกกาญจน์  ศรีตะวัน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1. เด็กชายมินธาดา  โชคถิรโภคิน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  พิมพิสาร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  มูลหอม
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุุ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอมร  อุสาพรหม
 
1. นางธิวรินทร์    วจีสิงห์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 1. เด็กหญิงพอหทัย  แสนทวีสุข
 
1. นางสลัด  เพิ่มเพียร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงพรธิตา  เกตุวงษา
 
1. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี 1. เด็กชายรพีภัทร  ชามะกรม
 
1. นางฐิติมา  คานโพนทัน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1. เด็กหญิงไปรยา   เมืองแสน
 
1. นางอุไร   ชูคำ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผำ 1. เด็กหญิงปรียะนุช  วุฒิฉันท์
 
1. นางสาวอรวรรณ  โสประดับ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คล้ายห้างหว้า
 
1. นางลำพูล  กิ่งเมือง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแตล 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  สมานทอง
 
1. นางพิมล  หายทุกข์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กชายโชคอนันต์  ปัตตาเทสังข์
 
1. นางอุไร  ฉายพิมาย
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 1. เด็กชายพรภวิชย์   โพธิสาร
 
1. นางสาวสุมณฑา   ปาคำดี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายนภสินธ์  ทองโกย
2. เด็กหญิงพิยดา  ไชยพิเดช
3. เด็กชายอัมรินทร์   ขวัญสุข
 
1. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
2. นางสาวปวริศา  พลสว่าง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  อสิพงษ์
2. เด็กชายศักดิธัช  ดวงใจ
3. เด็กชายอนุชิต   แหวนเงิน
 
1. นางสาวนงค์นิตย์  มโนรัตน์
2. นางณัฐธิดา   มโนรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  มียิ่ง
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สีสาวแห
3. เด็กหญิงโฉมนภา  กุดรังนอก
 
1. นางอริสา  สิงห์บุตร
2. นางวรรณภา  ธิติพิศุทธิ์กุล
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาโชติ
2. เด็กหญิงมันทนา  ภารพิบูลย์
3. เด็กหญิงรติพร  การปรีชา
 
1. นางพรชัย  พิกุลหอม
2. นางนงนุช  เขียวไกร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. นางสาววนิดา  มานาง
2. นางสาวสุภาวดี  สีเล
3. นายอัคเดช  เตโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นางพูลศิลป์   พาบุ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฐิกา   พรพิพัฒน์
2. เด็กหญิงศุตา   บุตรบาล
3. เด็กหญิงเนตรนภา   บรรพต
 
1. นางสาววิไลวรรณ   ธานี
2. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  นนทะโคตร
2. เด็กชายเจนวิทย์  วันทองสังข์
 
1. นางสุมาลา  พุ่มอิ่ม
2. นางฉวีวรรณ  ศรีบุตตา
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา  ขุนทิพย์
 
1. นางประกอบกิจ  โฮงคำอุตย์
2. นางสาวทิพวัลย์  มิ่งคำ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สาวิยศ
2. เด็กหญิงปนิดา  ไชยโก
 
1. นางอุมาลี  ศรีสงคราม
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางละกอ 1. เด็กหญิงธิดานุช  กายสิทธิ์
2. เด็กชายอภิชาติ  เติมพันธ์
 
1. นางสาวกมลชนก  คิ้วสูงเนิน
2. นางสาวจิรวดี  ชาวดง
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 1. เด็กหญิงพัชรา  ศรีพิมาย
2. เด็กชายวีรพงษ์  ลือนา
 
1. นางจรัสศรี  มณีแสง
2. นางชลิดา  กสิประกอบ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายอดิเทพ   ดอกดวง
2. เด็กหญิงเกศมณี   ดอกดวง
 
1. นางสาวอภิชญา   คำทู
2. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วิเจ้ยวาระ
2. เด็กหญิงวิรดา  คีรีวงษ์
 
1. นางคายคำ  ขาวขำ
2. นายคมสัน  แข็งแอ
 
0 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพานพร้าว 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สวัสดิพอ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยอู
 
1. นางชนิกา  ศรีระษา
2. นางสาวกาญจนา  สว่างวงค์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  แหวนเงิน
 
1. นางนันทา  อุ่นใจ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนางเข็ม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แจทอง
 
1. นางนงค์คราญ  คุณารักษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณฑนา  ทองชุม
 
1. นางสาวสิริพร  มนัส
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝ้าย 1. เด็กหญิงวรรณษา  อรรคฮาด
 
1. นางสิริปัญญ์  ศรนอก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำราญ 1. เด็กชายกฤตกร   ภาคทอง
 
1. นางเสริมสวย  ค้าธัญญะ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงนิตยา  จงจอหอ
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอารีญา  กำจัดภัย
 
1. นางนงนุช  เขียวไกร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เรืองมณีนพ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กชายสุรจิตร์  บุญทศ
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตะแบก 1. เด็กชายทินกร  ทินกระโทก
 
1. นายกฤษณะ  แตงกระโทก
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองทัศนีย์พร
 
1. นางอรอุมา  เลี้ยงวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมรักษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีคำ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1. เด็กหญิงจุฑานรินทร์  หาดี
 
1. นายอุดมพร  ไตรศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  รอดวินิจ
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสุจิตรา  กระเดา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังสนวน 1. เด็กชายพิทักษ์  บวกโพธิ์
 
1. นายธีรพันธ์  หมั่นพิทักษ์พงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 1. เด็กชายนพเก้า  พันโนลิต
 
1. นางสาวมัลลิกา  นาศพัฒน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  นามบ้านผือ
 
1. นางสุุจิรา  ชาวพงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร์   ปัญญาหาญ
 
1. นางจุฬารัตน์   แถวไธสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงนัดดา  เกิดบุตร
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะมา
 
1. นางอนงค์  สาสนาม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนากร  ศรีไสย์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ซุยโพธิ์น้อย
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงยลรดา  จันทร์ตา
 
1. นางเนาวรัตน์  กาญจนะแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันบุตร
 
1. นายพจนปกรณ์  ถนัดไร่
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 1. เด็กชายณัฐพงษ์  น้อยพุทธา
 
1. นางสาวจินตนา  นุ่มนวลศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสชนก  โนรินทร์
 
1. นางสุวิมล  สร้อยบัว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธีระพงษ์  วงศ์โหง่น
 
1. นายวีระ  อาษาพงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ถนนกลาง
 
1. นายจักรพงค์  เวียงอินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านชุมแพ 1. เด็กชายอำเภอ   คมเฉลียว
 
1. นายสาคร   สามารถ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กหญิง สุดารัตน์  กุสะรัมย์
 
1. นางนงนภัส  จรดรัมย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. เด็กชายปิ่นเพชร  เพ่งพิศ
 
1. นางสุจิรา  ประทุมดวง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนไทย 1. เด็กหญิงการะเกด  พูนสูงเนิน
 
1. นางเกตแก้ว  พรหมหมื่นไวย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 1. นายอภิรักษ์  ใจกว้าง
 
1. นางเพลินทิพย์  วรรณโพธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายภูรินทร์   มนตรี
 
1. นายสิทธิพงษ์   วอทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกาญจนา   กุมรีจิตร
 
1. นางบัณฑิตา   โสรเนตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดนโคตผม
 
1. นางแสงเดือน   ปากเมย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสีดา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เมฆกลาง
 
1. นางสุจิตรา  รัตนดาวเรือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1. เด็กหญิงมนฤดี  เงินอุปถัมภ์
 
1. นางวัชรินทร์  กินรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กชายวัชรพล  ขุนทิพย์ทอง
 
1. นางวงเดือน  ธรมีฤทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวัชรพล   แสนแก้ว
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิรมย์ใส
 
1. นางสาวธนภรณ์  ศิริสวัสดิ์คุณ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 1. เด็กหญิงกชพร  มองเพชร
 
1. นางกมลชนก  สมบัติภูธร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยดี
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาเป้า
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กหญิงสมฤดี  หวังเติมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพร้อมพงษ์  วงษ์พุฒ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 1. เด็กชายวุฒิชัย   ปัญญาทอง
 
1. นายวิวัฒน์    จันทรศร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายประเสริฐ  อำมะ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง 1. เด็กชายมงคล  แทนจำรัส
 
1. นางวัชนี  ตาลผาด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายกลวัชร   กิเหิบ
 
1. นางสุจิตรา    เมืองแสน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะทาย 1. เด็กหญิงนิตยา  นิรอรัมย์
 
1. นายกรภัฏ  ทุมวรรณ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 1. เด็กชายไชยวัฒน์  เทือกมูล
 
1. นายจักรพงษ์  เสนงาม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. เด็กหญิงวรนุช   มากพูน
 
1. นางพรลภัส   สุขชีวี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายวัชรากร  บัวส่อง
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ลาภประเสริฐ
 
1. นางลัดดา  อัฒจักร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันครู2502 1. เด็กชายนิติพล  โสภณสิริ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์  พรมมาดี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 1. เด็กชายกมนดนัย  โคตรชมภู
 
1. นางนันทา  ศรีหาวงศ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 1. เด็กชายเพชร  วงศ์ศิลป์
 
1. นางอุบล  สิงห์อำพล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 1. นายณัฐสิทธิ   มาขุมเหล็ก
 
1. นางนิตยา  แพ่งสัมฤทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายลิปภัทร   ปารีต
 
1. นางดารา  ดอกไม้
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต
3. เด็กหญิงลักขณาวรรณ  สำราญสุข
4. เด็กหญิงลูกหว้า  ไกรรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาดา  กลางโสภา
6. เด็กหญิงอภิสสรา  ด่านวิชัย
7. เด็กหญิงเบญญาภา  สีหานาม
 
1. นายอุดร  เลไธสง
2. นางศรัญญา  คมพยัคฆ์
3. นางคนึงนิจ  เลไธสง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชาติวิทยา 1. เด็กหญิงจศิริพร  สารนอก
2. เด็กหญิงปาวีณา  น้อยสถิตย์
3. เด็กหญิงพรรธนาภรณ์  พูนนอก
4. เด็กหญิงพิชสินีย์  เรือนบัว
5. เด็กหญิงวรกานต์  กุลสอนนาน
6. เด็กหญิงสุพิชญา  วินทะชัย
7. เด็กหญิงอภิญญา  สารนอก
 
1. นางภักดี  สมบัติภูธร
2. นายมงคล  โคตชัง
3. นางมณีรัตน์  สายทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ปฐมรักษ์
2. เด็กหญิงชลลดา  หอมสุด
3. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีภักดี
4. เด็กหญิงปาริชาต  โอษคลัง
5. เด็กหญิงวิรยา  วิเศษขลา
6. เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิเศษขลา
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มงคลศิริ
 
1. นางจุฬวดี  ศรีโยธี
2. นางช่อฟ้า  โพธิ์ธา
3. นางสาวปรียาฉัตร  สนธิรักษ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแคน 1. เด็กชายชินวัฒน์  ทิพย์กระโทก
2. เด็กชายวัฒน์ศรี  นาบุญ
3. เด็กหญิงไอรดา  กระต่ายจันทร์
 
1. นางสาวมลิวัลย์  ปะวะถา
2. นางสาวสำอางค์  พิศเพ็ง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลุงตามัน 1. เด็กหญิงสิรีธร  เตชะโคบุตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลิศนา
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ภาสการ
 
1. นางสาวหริณยา  ตีเหล็ก
2. นางสาวศิริพร  ปลายสวน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายกรชวัล  เบ็ญพันธ์
2. เด็กชายนิรันดร  ดอนเมืองพรม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้ววงษา
 
1. นางศิริสุข  พงษ์ผา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิส  ลือเกียงคำหล้า
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปิดตามานัง
2. เด็กชายวายุ  ทองภาพ
3. เด็กชายอรุช  วงษ์สวัสดิ์
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   เชื้อบุญมี
2. เด็กชายสิทธิชัย   เทพิน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชัยมงคล
 
1. นางกิ่งดาว   ชินบุตร
2. นางสาวชลทิพย์   ไพคำนาม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐชริกาน  ธรรมสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญกาญจน์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  โสภาบุญ
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สายทอง
2. เด็กหญิงปณิตา  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุขเกษม
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กชายทวีชัย  มุงธิสาร
2. เด็กชายวรพล  คำลือ
3. เด็กชายเจษฎา  คุณบุราณ
 
1. นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ
2. นางวิระวรรณ์  คิดโสดา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย 1. เด็กชายกรกมล  คงสา
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เทศไทย
3. เด็กชายศราวุธ  หอยทอง
 
1. นางยุพาพร  นามบัณฑิต
2. นางรัศมี  ครุธาโรจน์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหม้าหนองข่าวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วังสนาม
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ตามบุญ
3. เด็กหญิงอุมากร  ภูปัง
 
1. นางปราณี  สามิบัติ
2. นางนันทพร  บุตรศาสตร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายนภดล  กมลวิบูลย์
2. เด็กชายอรรถพล  ผลวิลัย
3. เด็กชายอิสระศักดิ์  วาปีโย
 
1. นายศรีทอง   พูนประโคน
2. นางสาววรลักษณ์  สุขกลาง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 1. เด็กหญิงจารุพร  คำทองยศ
2. เด็กหญิงนงนภัส  โสมคำ
3. เด็กหญิงปารียา  ไชยสนาม
 
1. นางจรรยารักษ์  นามบัณฑิต
2. นางสุภาวดี  เข็มทอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง 1. เด็กชายบูรพา  คงกลาง
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  ศรีเกาะ
3. เด็กชายพรอนันต์  ทัดชัยภูมิ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ววินท์  อินทรโชติ
2. นางมาลัย  วังศรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร  จันที
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สมจันทร์
3. เด็กชายศิรวัฒน์   แสนคำคิด
 
1. นางอนงนุช  บรรณกาล
2. นางนวลตา  จันทร์ศรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 1. เด็กชายชินวัตร  จันทร์หนองขาม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมีกุละ
3. เด็กชายสิริพงษ์  แสนโหน่ง
 
1. นายสุภชาติ  พรมแพง
2. นางรจนา  ธงชัย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาสุด 1. เด็กชายธนรัชต์  สิริทรัพย์
2. เด็กชายวัชระ  รังษี
3. เด็กชายสมพงษ์  วิเศษเสาร์
 
1. นายพรรณา  ธรรมวัตร
2. นางอาภาพร   ธรรมวัตร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 1. เด็กชายคงเดช   ร่มเย็น
2. เด็กชายดวงเด่น   สัมมะนา
3. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  สังโวรี
 
1. นางพัชราภรณ์  บุญทวี
2. นางสาวอุทุมพร  หล้าวงศา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 1. เด็กชายชัยอนันต์  เหล่ามะลึก
2. เด็กชายวีรวุฒิ  ลอยชัยภูมิ
3. เด็กชายอัษฎา  ลามบุตรดี
 
1. นางวรณี  เลิศสรรสิริ
2. นางสาวหฤทัย  หมวดเอ่น
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  เทียมทนงค์
2. เด็กชายธีรชาติ  จันทบุรี
3. เด็กชายมานิตย์  สีเล
 
1. นางสุภาพร  สีละพัฒน์
2. นางสาวขนิษฐา  พันทา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนาวุธ   ศรีนาค
2. เด็กชายอครชัย   จุลท่าหว้า
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   ศรีนอเนตร
 
1. นายนิติศาสตร์   เคนมิ่ง
2. นายพิชิต   ประไพเพชร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายประวิช  อักษรดำริห์
2. เด็กชายภัชพล  อุปริมาตร
3. เด็กชายโชคอนันต์  ขันติจิตร
 
1. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
2. นางลัดดาวัลย์   จำปา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงปาริชาติ   เทียงพาที
2. เด็กชายภัทรวิทย์   ทับทิมใส
3. เด็กชายเจษฎา   ทุงฤทธิ์
 
1. นายทองปอน  ประเสริฐศร
2. นายพรชัย  วรรณเดช
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตระกวน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุดใส
2. เด็กชายภูเบศ  กินนาสน
3. เด็กชายศุภศิน   บรรพชาติ
 
1. นางจิราพร   สีดา
2. นางสาววิริยา   โยธา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  นามวงษ์สา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ไชยนา
3. เด็กชายหนึ่งตะวัน  สายคำวงษ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญเฉลียว
2. นางสุมาลี  บุญเฉลียว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พักแพง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุ้ยศรีแคน
3. เด็กหญิงพรวิลัย  แย้มเรณู
 
1. นางสาวอัจฉราวดี  ประพันธ์
2. นางนุชนารถ  ธนะคำดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรวิช  พิทักษ์โยธี
2. เด็กชายวรวุฒิ  เหาะเหิน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยทองพันธ์
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางสำราญ  สีลาวงค์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 1. เด็กหญิงพราวนภา  หาญคำแพง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  แสงจันดา
3. เด็กหญิงอารียา  รังแก้ว
 
1. นายทินกร  เทียมทัน
2. นางปิยพร  ผ่องแผ้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐวิชา  สอนโกษา
2. เด็กชายสุริยา   อุ่นวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ธุระกิจ
 
1. นางรัชตา   วิเชียรศรี
2. นางเรวดี  สุภาพ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีภา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทรักษา
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุญทัน
 
1. นางสุกัลป์  จันทวงศ์
2. นางกิตติมา  ศรีสว่าง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนไชยทอง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จิตคง
2. เด็กชายภัทราวุธ  ศาลางาม
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศาลางาม
 
1. นางฐิติมา  ทองเงิน
2. นายปิยะณัฐ  ปานเพชร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกางของ 1. เด็กชายธนรักษ์  รุ่งเรืองวรบุตร
2. เด็กชายนิพล  แก้วสุข
 
1. นางรัชนีกร  แก่นดี
2. นายมุณี  แก่นดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 1. เด็กชายชลกร  พันธ์ดอนประดู่
2. เด็กชายอาทร  เขือนอก
 
1. นายวรชัย  นนทะวิชัย
2. นางสาวกรรณิการ์  ปลั่งกลาง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีจุฬา
2. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีพรหมษา
 
1. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา
2. นายชินวุฒิ  คำมูล
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระประทีป 1. นายจิระพงศ์  แก้วใหญ่
2. เด็กชายภานุภาพ  เหยียดกระโทก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มันสาบุญ
2. นางสาวสมประสงค์  ยางแดงครบุรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 1. เด็กชายปภังกร  สุริยะ
2. เด็กชายรัตนพล  คำแก้ว
 
1. นางสาวดวงดาว  ส้านสิงห์
2. นางสุกัญญา  มีด้วง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายธีรภัทร์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิชิต   โถชาลี
 
1. นายนำพล  ถาปันแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงปาริสา   กองทรัพย์
2. เด็กชายอชิตพล   เสาศิลา
 
1. นางสาวภัคพร  วงศ์บุตตะ
2. นางสาวนิตยาภรณ์  ตรีแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชราภา  จันทะท้าว
2. เด็กหญิงศิริพร  หาญนาแซง
 
1. นายโกศล  เดชโนนสังข์
2. นางวรรณภา  กล้ารบ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 1. เด็กชายชลแดน  จาระ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ภาวัน
 
1. นายอนุพงษ์  น้อยเพ็ง
2. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุมคำวิทยา (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์๖๗๓) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   เข็มทอง
2. เด็กหญิงนุชจรินทร์   เรืองศรี
 
1. นางกัญนิกา   วรรณทวี
2. นายสายทอง  วรรณทวี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. นายดิเรก  สิงห์กัน
2. นายพีรภัทร  ไกรพรม
 
1. นางสาววิไลพร   มูลปลัด
2. นายณัฐภัทร  คำผุย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายวีรภัทร  เนตรสาร
2. เด็กชายศราวุฒ  โสดากุล
 
1. นางตติยา  ทองมงคล
2. นางจันทร์เพ็ญ  มั่นทน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทร 1. เด็กชายธนบดี  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายอรรถพันธ์  วงศ์พิทักษ์
 
1. นางแก้วตา  เกษอินทร์
2. นางกัญญาภัทร  แก้วกัณหา
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายกฤษดา  สีพิมสอ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สีหาใต้
 
1. นายดรุณ  แก้วบางพูด
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาหมื่น 1. เด็กชาย ณัฐวัชต์   จันทกรณ์
2. เด็กชายอัครวิชญ์   วรพันธุ์
 
1. นายธรรม์นวัฒน์   ศรีราตรี
2. นางเรไร   รังใส
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุระ
2. เด็กชายพีระพักตร์  บุญยัง
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 1. เด็กชายรัฐกิจ  ลุนะหา
2. เด็กชายศราวุธ  กำกูด
 
1. นายธนู  บุญตอม
2. นางวิชชุลดา  ปาระแก้ว
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นางสาววรนาถ  นันทะแพทย์
2. นางสาวเหมือนฝัน  มุ่งหมาย
 
1. นายพร้อม  บริบูรณ์มังสา
2. นางสาวสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 1. เด็กหญิงพนัสดา  เบ้าประทุม
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ขาวแดง
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปากศรี
 
1. นางกนกพิชญ์  ศิริสุข
2. นางสาวนิโลบล  วรรณพงษ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 1. เด็กหญิง กิราพร   ลุยตัน
2. เด็กหญิงจิราพร   ยี่สุ่น
3. เด็กหญิงชฎาภา  ศรีไพร
 
1. นางสาวเกษแก้ว  น้อยมิ่ง
2. นางเกษตะนา   ศรีวรบุญ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 1. เด็กหญิงธีร์วรา  แก้วฝ่าย
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงค์คำ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  คำเกษ
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายณัฐพล  พิศหวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สมบูรณ์
3. เด็กชายพิฑูรย์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางศิริกานต์  อาจหาญ
2. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคาบ 1. เด็กชายนวพล  แพงแก้ว
2. เด็กชายปวริศ  ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร  เปรียบกล้า
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  อสุชีวะ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วิชาดี
3. เด็กหญิงเพชราวรรณ  พลเสนีย์
 
1. นางไพบูรณ์  แสงเพชร
2. นางวลาภรณ์  ฤาไกรศรี