หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุเทพ บุบผาดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
2 นายบุญส่ง เหล็กสัก ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
3 นายสัญญา เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
4 นายคมสัน โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
5 นางธีราพร โกศาเกต รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
6 นางสุวรรณี ศรีอวน ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
7 นางสาววิไลวรรณ ไชยรา ครู โรงเรียนบ้านหนอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
8 นางสาวนันทิกานต์ ไชยรบ ครู โรงเรียนบ้านหนอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
9 นางปาริชาติ โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านตอแก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
10 นางหอมหวน มูลศรี ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
11 นางกล้วยไม้ ชัยทองคำ ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
12 นายประเวทย์ ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
13 นางทิพวรรณ ตาตะมิ ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
14 นางดรุณี ตาตะมิ ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
15 นายประสิทธ์ มูลศรี ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
16 นางสาวบุษรินทร์ โคตรชมภู ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
17 นางสาวรมิดา ไชยมงคล ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
18 นางนารีรัตน์ สนธิหา ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
19 นางเคลือวัลย์ กามะพร ครู โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
20 นางสาวจุฑาทิพย์ พิลาน ครู โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
21 นางสาวอมรรัตน์ คะสีทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนโพนสิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
22 นายวีระเทพ พัดพรม ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
23 นายบุษกร ผาณิบุศย์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
24 นายปรีชา นิคมภักดิ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
25 นายสุรศักดิ์ เที่ยงภักดิ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
26 นายนวพล บัลลังค์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
27 นางสาวณัฐณิชารช์ สิงห์สถิตย์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
28 นางกรนาภา ดีนาม ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
29 นางสาวประชุม โกมล ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
30 นางลัคนา กองอุดม ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
31 นางสาวขนิษฐา สวัสดิ์ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
32 นางสาวอรุณวรรณ ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
33 นางปัญญากานต์ ไชยชนะ ครู โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
34 นางจารุวรรณ บุตสีทัด ครู โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
35 นายประพันธ์ คล้อยตาม ครู โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
36 นายกิตติ จักรทองดี ครู โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
37 นายวรพต เมืองชมภู ครู โรงเรียนหนองผือวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
38 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
39 นางธันยนันท์ ตาตะมิ ครูโรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
40 นายอดิศร แสนแก้ว ครูโรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
41 นายอุดร พรประธาน ช่างไม้ ช.4 โรงเรียนราษฏร์นุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
42 นางดาราภรณ์ ไชยวงศ์ ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
43 ว่าที่ร้อยตรีหญิงประชุม โกมล ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
44 นางสาวอัจฉราพรรณ พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลสังคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
45 นางอุไร ไชยศรี ครู โรงเรียนบ้านหนอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
46 นางสาวสุภาพร นาหัวนิล ครู โรงเรียนบ้านหนอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคาย  
47 นายถาวร พุฒเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
48 นายสิทธิพงศ์ วงศ์นุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
49 นายศักดิ์ทวี ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธาตุ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
50 นายพศิณ เนตรนี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
51 นายสงัด จันะพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
52 นางจำปา ปัญญาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
53 นางรัตนา ชากุทน ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
54 นางสาวอมรรัตน์ คำภูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
55 นางคำสีพจน์ ไพเราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
56 นายปรีดา หาญชาตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
57 นายภัทรวรรช บรรหาร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
58 ว่าที่ ร้อยตรีนที ศรีเหลา ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
59 นางนิรมล ไหลมนู ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
60 นายโย ริยะบุตร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
61 นางอุราวรรณ อินทะวงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
62 นายสรวิชญ์ ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
63 นางสาวพลอยไพริน สุขเกษม ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
64 นางรชยา ภูตะมาตย์ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
65 นางจิตธิดา กิจติกาล ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
66 นายกิตติคุณ ขึ้นเสียว ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
67 นายวิวัฒน์ จันทร์ศร ครู โรงเรียนเหล่าฝ่ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
68 นายโสทร กมุทศรี ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
69 นายมนูญ ภูมิประสาท ครู โรงเรียนบ้านบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
70 นางไพริน พุฒเขียว ครู โรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
71 นางสาวสายใจ ไชยชิน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
72 นางสาวแพรวพรรณ แจ่มจันทร์ นึกศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
73 นางสาวนุชธิดา เผาทองงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
74 นางสาวพรชิรัตน์ ใจทัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
75 นางสาวพรพรรณ โจทน์จันทร์ นักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลวัดธาตุ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
76 นางรุ่งอรุณ อะโคตรมี พยาบาลวิชาชีพสถานีส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
77 นายประวี บุญมี นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
78 นายณัฐภูมิ แสงทวีป นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
79 นายนคร ศิริมาศ นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
80 นายสุริยา พลหลงศรี นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
81 นางจิดาภา เขียวแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
82 นายถาวร พุฒเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
83 นายสิทธิพศ์ วงศ์นุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
84 นายศักดิ์ทวี ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธาตุ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
85 นายพศิณ เนตรนี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
86 นายสงัด จันทะพล ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
87 นางจำปา ปัญญาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
88 นางรัตนา ชากุทน ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
89 นางสาวอมรรัตน์ คำภูแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
90 นางคำสี พจน์ไพเราะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
91 นายปรีดา หาญชาตะ ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
92 นายภัทรวรรช บรรหาร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
93 ว่าที่ ร้อยตรีนที ศรีเหลา ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
94 นางนิรมล ไหลมนู ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
95 นายโย ริยะบุตร ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
96 นางอุราวรรณ อินทะวงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
97 นายสรวิชญ์ ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
98 นางสาวพลอยไพริน สุขเกษม ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
99 นางรชยา ภูตะมาตย์ ครู โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
100 นางจิตธิดา กิจติกาล ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
101 นายกิตติคุณ ขึ้นเสียว ครู โรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
102 นายวิวัฒน์ จันทร์ศร ครู โรงเรียนเหล่าฝ่ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
103 นายโสทร กมุทศรี ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
104 นายมนูญ ภูมิประสาท ครู โรงเรียนบ้านบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
105 นางไพริน พุฒเขียว ครู โรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
106 นางสาวสายใจ ไชยชิน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
107 นางสาวแพรวพรรณ แจ่มจันทร์ นึกศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
108 นางสาวนุชธิดา เผาทองงาม นึกศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
109 นางสาวพรชิรัตน์ ใจทัด นึกศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
110 นางสาวพรพรรณ โจทน์จันทร์ นักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลวัดธาตุ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
111 นางรุ่งอรุณ อะโคตรมี พยาบาลวิชาชีพ สถานีส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดธาตุ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
112 นายประวี บุญมี นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
113 นายณัฐภูมิ แสงทวีป นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
114 นายนคร ศิริมาศ นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
115 นายสุริยา พลหลงศรี นักการภาร โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
116 นางจิดาภา เขียวแจ่ม ครู โรงเรียนบ้านหนองหมื่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สว่างวิทยา  
117 นายสมบัติ เทพวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
118 นายวีรศักดิ์ มาตรนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
119 นายวิทยา บุรณสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
120 นายวุฒิพันธุ์ ธีรเกียรติปภาดา ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
121 นางสาวสุพิมลรัตน์ นามหนองปรือ ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
122 นายสุนตัน ไชยทองคำ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
123 นายณรงฤทธิ์ หลาบนอก ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
124 นางสาวมลฤดี สิงห์ศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
125 นางรัตติกาล ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
126 นางภัทริกา ตันสะอาด ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
127 นางปราณี ศักดิ์ดาคำ ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
128 นางสร้อยสุดา มาดี ครู โรงเรียนครุราษฏร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
129 นางลักขณา บำรุงเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
130 นางสมจิตร วังซ้าย ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
131 นางจุฬารัตน์ ธุนันทา ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
132 นางสาวภาชินี พิมพ์สักกะ ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
133 นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
134 นางสุวรรณี จิตรักษ์ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
135 นางสาวศศิตา รพีวรรณ์ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
136 นางสาวกัญพัช รมะนัส ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
137 นางสาวอัญญารัตน์ นาคเหนือพงษ์ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
138 นางปิยานันท์ บุรณะสุทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
139 นางรัตนาวดี พิสัยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
140 นางเดือนเพ็ญ โสดาวิชิต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
141 นางสร้อยสุดา มาดี ครู โรงเรียนครุราษฏร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
142 นางลักขณา บำรุงเอื้อ ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
143 นายอรุณ สีหาคุณ ช่างไม้ โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
144 นางหนูแดง ศรีวาลัย ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
145 นายนเรศร์ พิลาวัลย์ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
146 นางศรีวิไล แก้วปรีชากร ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
147 นางจุฑาทิพย์ สุกใส ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
148 นางนิภารัตน์ บุญชิต ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
149 นายวุฒิพันธ์ุ ธีรเกียรติปราดา ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
150 นางสาวปัทมาพร พินธะ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
151 นางสาวมยุรา มหิวรรณ ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
152 นางสุพัตรา แก้วบัณฑิต ครู โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
153 นางสาวกัญญพัชร มะนัส ครู โรงเรียนบ้านสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
154 นางสาวอรุณี สาวรีย์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
155 นางสาวศิรินลักษณ์ นนทชาติ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านสมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
156 นายณัฐพล พูนประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
157 นายนิมิตร วิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
158 นายวันชัย ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
159 นายอัครนิจ พิมพะนิตย์ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
160 นางสำลี นันทะมีชัย ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
161 นายเรืองศิลป์ แก้วมณี ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
162 นางแสงรวี ศรีธร ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
163 นายโสภณ ศรีไชยเชิด ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
164 นางปราณิสา จันทราคีรี ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
165 นางประเทียบ นันทโพธิ์เดช ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
166 นางสนิท ยศติวงศ์ ครู โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
167 นางพิมพรรณ สุขเสริม ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
168 นางลำไพ จันทบิน ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
169 นางมณฑา กัณหา ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
170 นางไชยนา สูตรสุคนธ์ ครู โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
171 นางอุดม ธรรมสุข ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
172 นางอรุณรุ่ง วชิรกัลยากรณ์ ครู โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
173 นายเคื่อม เหลี่ยมจัตุรัส ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
174 นางรัชดาพร แสนโภชน์ ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
175 นายรังสรรค์ กุลาสา ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
176 นางสุกัญญา บุญเลิศ ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
177 นางสมศรี สิงห์คศิริ ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
178 นางชัชฎา ศรีสถิตย์ธรรม ครู โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
179 นางปุษยา ไชยจักร ครู โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
180 นางสาวลัดดา วรรณแสนคำ ครู โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
181 นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพะนิตย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
182 นางสาววาสนา โสดาวิชิต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
183 นางสาวประภัสสร หัสสา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
184 นางสาววริศรา ทิมแดง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
185 นายสุระสิทธิ์ สาวาโย ช่างไม้ โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
186 นายประสาท นันทโพธิ์เดช ช่างไม้ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
187 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์เจริญ ครูธุรการ โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  
188 นายสมชัย การมาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
189 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต๑ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
190 นางจริยาภรณ์ ออฟิกกูโรว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
191 นางธนัสสา ศรีตะบุตร ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
192 นางทิพวรรณ ศรีเพ็ง ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
193 นางสาวทัศวรรณ พรมโคตร ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
194 นางสาวชญาดา ภูมิประสาท ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
195 นางสวานวินดา โพชราช ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
196 นางสาวกัลยาณี ปิยะสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
197 นางสาวกัลยาณี ปิยะสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
198 นางสาวผกามาศ คำขวา ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
199 นางยาดา จินตนานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
200 นางสาวอุมารินทร์ ราชไมตรี ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
201 นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
202 นายอำนาจ ชื่นนอก นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
203 นางสาวไตรวพัตร พรหมวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
204 นางสาววัลภา แสงรุ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
205 นางสาวรัตติยา ลำสมุทร ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
206 นางสาววราภรณ์ จันทะ ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
207 นายพิทักษ์ คำสุก ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
208 นางสาวสิรินลักษณ์ ทองสุขโข ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
209 นางสาวรัชฎา เหล่าฆ้อง ครูโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
210 นายสุรศิลป์ หวาวันจารย์ ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
211 นางวาสนา การมาโส ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
212 นายบุญตา ใฮงาม ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
213 นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
214 นางสาวชมกนก ใจหาญ ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
215 นางสาวพิริยา มาสุข ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
216 นางสุรัชณีย์ โอษฐวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
217 นางสาวสิรินาฏ แก่นดี ครูโรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
218 นางสาวดาริกา ฆ้องวง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
219 นางสาวอนุศรา จันทเวทย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
220 นายวีระ บัวแก้ว ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
221 นายอดุลย์ หงส์แก้ว ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
222 นางสาวปริศนา ชมพูวงศ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
223 นางสาวนภาพร ชมพูวงศ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
224 นางสาวพรทิพย์ ป้องสุวรรณ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
225 นางสาวไพลิน พลเวียง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
226 นางสาววิจิตรา ติ้บธง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
227 นางสาวเฉลิมพร ผลาหงส์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
228 นางสาวสุภาสร รูปงาม ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
229 นางดวงใจ คุณวุฒิ์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
230 นางสาวศุทธินี ยุนิลา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
231 นางสาวละอองดาว พรมรัตน์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
232 นางสาวสุพัตรา สุวรรณคีรี ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
233 นางสาววราภรณ์ จันทสุรี ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
234 นางสาวพรรณิภา บุษบา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
235 นางรัตนา พรวิภักดิ์ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินโรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
236 นางสาวเมทะนี โสภาพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
237 นายกู้ อิฐถารัตน์ รักษาความปลอดภัย โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
238 นายสุรพล น้อยสมศรี คนสวน โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
239 นายบุญตา สุขสบาย คนสวน โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
240 นางสาวตีรณันท์ เหล่าฮ่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลน้้ำผึ้ง  
241 นายสมพร โสดาวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
242 นายจินดา อุปฮาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
243 นายนคร เกตุพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
244 นายสมบุญ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
245 นางทดทรง ทีนาวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
246 นางอนงค์ คำแสงทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
247 นางกฤตชยา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
248 นางละออง เกษานุช ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
249 นางขวัญตา ชัยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
250 นางฉวีวรรณ เนื่องชมภู ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
251 นางฉวีวรรณ สารีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
252 นางกมลชนก เรืองเดช ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
253 นางรัชนี สิงหาพรม ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
254 นางรัตนา รัตนคุณ ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
255 นางสาวณัฐยา ดอนเกิด ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
256 นางสาวพิไลลักษณ์ สิงห์ชา ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
257 นางเปรมจิตร โพธิจินดา ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
258 นางชุติมา โพธ์สุ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
259 นางธนัญญา ทรงทันตรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
260 นางสาวจิตติวัลย์ สาหล้า ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
261 นางสาวรำพรรณ ผามา ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
262 นางสาวรุจิรา เวียกไทยสงค์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
263 นางอนงค์ พจนสารวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
264 นายนำชัย ทรงทันตรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
265 นายรุ่ง บุญยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
266 นางกุหลาบ สุราลัย ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
267 นางบุษราคัม อุตคะวาปี ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
268 นางพิมลภรณ์ ถึงปัดชา ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
269 นางยุพิณ เทพวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
270 นางสาวโศภิณ สีมา ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
271 นางสุภีร์ ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
272 นายชิน คำแสงทอง ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
273 นายนฤทธิ์ จันทราช ครู โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
274 นางสาววิชชุวรรณ โวหาร ครู โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
275 นางหนูพัฒน์ สิงห์โอ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
276 นางอาทร ลือหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
277 นางสาวอุ้มรัก สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
278 นายนฤทธิ์ ศรีอวน ครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
279 นายวีรศักดิ์ ชัยวงศ์ศิริ ครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
280 นางพรรณผกา พวงกันยา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
281 นางพรรณี คิดตะเสน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
282 นางสาวสมคิด จันทสุรี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
283 นางสุธาสินี ทองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
284 นางอรุณณี พรหมโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
285 นายไชยยงค์ พรหมโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
286 นายสุวิจักขณ์ สาศรีรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
287 นายรำพอง หงษ์ศา ช่างไม้ โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
288 นายตุ่น วัดแทน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
289 นางสาวรัชนี สุครีพ ครู โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙  
290 นายกฤศภณ หล้าวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
291 นายวันชัย ธรรมวงศา ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
292 นางสาวอภิญญา ตังประพฤธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
293 นายจรัส นามบุปผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนาด"ครุราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
294 นายบุญทัน แสงคาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกดงหนองบอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
295 นายมหันต์ เวทไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
296 นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
297 นายประยูร พรมสูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
298 นายสมชาย ปัญญาทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
299 ว่าที่พันตรีพิฑูรย์ พิลาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
300 นางปณิศรา สิทธิสมาน ครูโรงเรียนโพนสว่างป่าตอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
301 นายวิทวัส สินทร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
302 นายธรรมนูญ แสงมณี ครูโรงเรียนบ้านเทา-นาบอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
303 นายพรชัย ถมพลกรัง ครูโรงเรียนบ้านแก้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
304 นางสมอาจ ใจหวังดี ครูโรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
305 นายชาตรี โคตะวัน ครูโรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
306 นายเจษฎา สารรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
307 นายวีรพงศ์ เสียงเย็น ครูโรงเรียนบ้านโพนพระ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
308 นางยุพิน วิชัยดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านชำเจียง-ดงป่าเปลือย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
309 นางสาววัชราภรณ์ มอญขาม ครูโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
310 นายโอภาส โคตรชมภู ครูโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
311 นายสุริยะ น้อยยะ ครูโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
312 นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุล ครูโรงเรียนบ้านน้ำทอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
313 นายสมมาตร อัคราช ครูโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้า คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
314 นายพงษ์พยัคษ์ กองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาปากจำปลาทอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
315 นางสาวมะลิ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
316 นางสาวนุสรา นิลเกตุ ครูโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
317 นางฐิติพร พระนุรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
318 นางสมหวัง พุทธวงค์ ครูโรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
319 นางอัญชัน ศรีสาร ครูโรงเรียนสีกายวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
320 นายโสธร กมุทศรี ครูโรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
321 นางกมลพร มณีแสน ครูโรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
322 นางเกศฎาภรณ์ บรรหาร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
323 นางเตือนใจ แก้วรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
324 นางกนกวรรณ นามบุดดี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
325 นางจันทรา กรมวังก้อน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
326 นางจารวี สินทะนา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
327 นางจิตติมา จิตตะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
328 นางฉันทนา พุฒิพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
329 นางฉันทนา พุทธิวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
330 นางชุติเกศ ดงบังสถาน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
331 นางณิชกานต์ รัตนวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
332 นางณิชาภัทร ชอบสูงเนิน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
333 นางดวงหทัย คำสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
334 นางธนาพร ศรีสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
335 นางนบชุลี ตะกลมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
336 นางนิรมล ใจซื่อ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
337 นางประไพพิศ ภานุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
338 นางปวีณา ขัยนคร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
339 นางผกาวรรณ แดงตะโคตร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
340 นางพงษ์ลดา รัตนติสร้อย ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
341 นางพนาวัลย์ โนนเดช ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
342 นางพัชฌาดา ชัยอาวุธ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
343 นางมุขระวี สุวรพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
344 นางวงเดือน ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
345 นางวิไลวรรณ จันทร์ค้ำ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
346 นางสมพร วิไลลักษณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
347 นางสาวกัลยาณี พลศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
348 นางสาวคณิฐา ปัชชามาตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
349 นางสาวชวนพิศ อยู่ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
350 นางสาวพจมาลย์ สารเสน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
351 นางสาววลัยวรรณ จิตต์วิญญาณ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
352 นางสาวอรนุช ขุนใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
353 นางอรพรรณ แก้วโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
354 นางอังคณา ชูเดช ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
355 นายไพศาล เพชรศรีงาม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
356 นายฉัตรชัย ชะโยจะ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
357 นายชัยยุทธ ภวภูตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
358 นายดิลก แสงรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
359 นายพิศิษฐ์ สุวรรณทรพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
360 นายมัธยันต์ ศรีสันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
361 นายสนธยา วิเศษศรี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
362 นายอดุลย์ พรหมสารา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
363 นายอัมพร คำวันดี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
364 นางนาตยา ทุมา ครูโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
365 นางสาวพูนสมบัติ เสนจันทรฒิไชย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
366 นางสาวศรัญญา คุณาวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
367 นายตุ๊ จงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
368 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
369 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
370 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
371 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
372 นางสาวกรรณิกา วิลัยธรรม ครูโรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
373 นางศศิประภา อ่อนพรหม ครูโรงเรียนบ้านหนาด"ครุราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
374 นางสุปราณี ไตรยางค์ ครูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
375 นางสาวขวัญฤทัย มุลทาทอง ครูโรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
376 นายอดุลย์ พรหมวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
377 นายเอกสิทธิ์ อินมียืน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย  
378 ว่าที่ พันตรี สมภูมิ รวิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
379 นายวิทยา หงษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
380 นายสัมฤทธิ์ ไกยราช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
381 นายเกรียงไกร พลศักดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
382 นางฉันทนา สังข์วงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
383 นางศิริพรณ์ รักษ์วรโชติ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
384 นางลักษณา ปัจจัยยัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
385 นางดวงจันทร์ ปัญญาวจี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
386 นางแก้วใจ ผิวเหลือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
387 นายจิรัฏฐ์ หัสสา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
388 นางสาวปาริฉัตร ชัยจิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
389 นางนัทธมน ก้องเวหา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
390 นางรัศมี วิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
391 นางปภาพินท์ สาจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
392 นายเดชฤทธิ์ ผิวเหลือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
393 นายกฤติน ไชยคุณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
394 นางนันทนา จิประพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
395 นายเจริญ จันทรประพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
396 นางพรอนงค์ อุปฮาด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
397 นายสุริยนต์ สุมะลัด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
398 นางสุระทิน จอกแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
399 นางสุรัตน์ ตะโก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
400 นางระเบียบ สุวรรณะ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
401 นางชุติมา กองภา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
402 นางฐิติพร พระนุรักษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
403 นางสาวชนกนารท บุญศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
404 นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  
405 นายนิติพล ทิพยสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพวก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
406 นายวัฒนา ปู่วัง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
407 นางพรทิพย์ บุญที ครู สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
408 นายสมัยศรี ภูมิภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
409 นางพิศมัย จันทวงษ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
410 นายณัฐกฤษณ์ พิมพ์พันธุ์ ครูสอนคนพิการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
411 นางสาววรดา กุลเสน พนักงานราชการครู สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
412 นางสาวธนาพร เพชรสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
413 นางสาวอรอุมา วารีรัตน์ พนักงานราชการครู สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
414 นางรสริน ศรีราช ครู โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
415 นางนันทนา เภาพาน ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
416 นางสาวกนกอร สุวรรณมาลัย พนักงานราชการครู สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบล คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
417 นายสนทะยา พะคะนิยม พนักงานราชการครู สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตำบล คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
418 นางสาวเพียรพร มาลาอบ ครูสอนคนพิการ สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
419 นายธนาวัฒน์ ไกยราช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
420 นางสาวศุรดา พรหมโคตร ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
421 นางวรัทยา เหมะธุลิน พนักงานราชการครูอาสาฯ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
422 นางอัญชลินทร์ อินทลักษณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
423 นางยุพาพร ชมภูวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
424 นางพรพันธ์ เจริญชัย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
425 นางวิไลวรรณ ยางธิสาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพวก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
426 นางวรรณธยา เหล่าตระกูล ครู โรงเรียนบ้านหัวหาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.)  
427 นายธงชัย นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
428 นายธรรมรัตน์ ทิมแดง ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
429 นายสงกรานต์ ระวิวรรณ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
430 นายนพฤทธิ์ สิทธิสาร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
431 นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัย ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
432 นางสาวดาวร แท่นหิน ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
433 นางสาวกุสุมาลย์ สุพรมวัน ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
434 นางสาวผกามาศ ปัญละมี ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
435 นางชุติกาญจน์ ธรรมเกษร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
436 นายวิศรุต ตันสมรส ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
437 นางฉัฐฆ์ปารุดา แก้วเนตร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
438 นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท์ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
439 นายคำปอน เสนาคำ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
440 นายอัมพร ศรีบุตรตา ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
441 นายภุชงค์ นิยมธรรม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
442 นางปิยวรรณ ชัยเนตร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
443 นางกรรณิกา น่าบัณฑิต ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
444 นางสุดใจ คำอ้อ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
445 นางสมเพ็ชร ยะงาม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
446 นายชัยวัฒน์ คำอ้อ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
447 นายสุทัศน์ ยะงาม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
448 นายธงชัย นิลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
449 นายธรรมรัตน์ ทิมแดง ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
450 นายสงกรานต์ ระวิวรรณ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
451 นายนพฤทธิ์ สิทธิสาร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
452 นายภาณุรักษ์ กำแพงศิริชัย ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
453 นางสาวดาวร แท่นหิน ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
454 นางสาวกุสุมาลย์ สุพรมวัน ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
455 นางสาวผกามาศ ปัญละมี ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
456 นางชุติกาญจน์ ธรรมเกษร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
457 นายวิศรุต ตันสมรส ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
458 นางฉัฐฆ์ปารุดา แก้วเนตร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
459 นางสาวสุดารัตน์ สุจริตตานันท์ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
460 นายคำปอน เสนาคำ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
461 นายอัมพร ศรีบุตรตา ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
462 นายภุชงค์ นิยมธรรม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
463 นางปิยวรรณ ชัยเนตร ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
464 นางกรรณิกา น่าบัณฑิต ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
465 นางสุดใจ คำอ้อ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
466 นางสมเพ็ชร ยะงาม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
467 นายชัยวัฒน์ คำอ้อ ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
468 นายสุทัศน์ ยะงาม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย  
469 นายปิยะพงษ์ คนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
470 นายทรงวุฒิ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
471 นายพุฒิพงษ์ พัวตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
472 ว่าที่ ร้อยตรี วิฑูรย์ พิสัยพันธ์ ครู โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
473 นางสาวยุพาพรรณ ราชตั้งใจ ครู โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
474 นางสาวกนกอร โฮมแพน ครู โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
475 นางชุลีพร ขันแข็ง ครู โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
476 นางสาวสุดใจ ดวงสีเสน ครู โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
477 นางกรรณิกา วิสัยธรรม ครู โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
478 นายวิสิทธิ์ วิสัยหมู ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
479 นางวรางคนางค์ วิชิตพันธ์ ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
480 นางลาวัลย์ มิตรพะมา ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
481 นางพันธ์ณี จันทร์น้อย ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
482 นายโสทร กมุทศรี ครู โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
483 นางจิดาภา จันทร์ใบ ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
484 นายนพพล คำบุญเรือง ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
485 นางวิภาลัย ทุนิจ ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
486 นางทิพย์ปภา หมั่นพลศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
487 นางสดใส ทรงศิลา ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
488 นางอารณีย์ ชัยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
489 นายบวร พระราช นักการภารโรง โรงเรียนจันทราราม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี  
490 นายวันชัย อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
491 นางเกสร เหลืองอิงคสุต ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
492 นางนารีรัตน์ คงดี ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
493 นางมงคล ผาจวง ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
494 นางมลฤดี ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
495 นางสาววาสนา ดอนเสนา ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
496 นางจันทณา หวาวันจารย์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
497 นางสุมาลี วงศ์พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
498 นางวลัยพร ดงประจำ ครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
499 นางอรุณลักษณ์ เทจุรัตน์ ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
500 นางรุ่งฤดี วงษ์เสียงดัง ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
501 นางวิระภา โสดา ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
502 นางสาวธัญชนก ปีแสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
503 นางสาวพิมพิลัย อินทะช้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
504 นางอรสา ชินวงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
505 นายเกียรติพงษ์ พลเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
506 นายสะเทือน สลักษร ช่างไม้ 4 โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
507 นางสาวณัฐกานต์ อุตโรกุล ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
508 นายวันชัย อารีราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
509 นางเกสร เหลืองอิงคสุต ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
510 นางนารีรัตน์ คงดี ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
511 นางมงคล ผาจวง ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
512 นางมลฤดี ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
513 นางสาววาสนา ดอนเสนา ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
514 นางจันทณา หวาวันจารย์ ครู โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
515 นางสุมาลี วงศ์พรหมบุตร ครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
516 นางวลัยพร ดงประจำ ครู โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
517 นางอรุณลักษณ์ เทจุรัตน์ ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
518 นางรุ่งฤดี วงษ์เสียงดัง ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
519 นางวิระภา โสดา ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
520 นางสาวธัญชนก ปีแสน ครุอัตราจ้าง โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
521 นางสาวพิมพิลัย อินทะช้อย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
522 นางอรสา ชินวงษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
523 นายเกียรติพงษ์ พลเสน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
524 นายสะเทือน สลักษร ช่างไม้ ๔ โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
525 นางสาวณัฐกานต์ อุตโรกุล ครู โรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ลานจอดรถวัดโพธิ์ชัย  
526 นายวีรชน ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
527 นายวิรัตน์ แก้วมหาชัย ครู โคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
528 นางปรียา องค์นาม ครู โคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
529 นางสาววิชชุดา โคตรชมภู ครู โคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
530 นางนันท์นภัสร์ ภักดีบรรดิษฐ์ ครู โคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
531 นางรัศมี วิชิต ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
532 นางปภาพินท์ สาจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
533 นางดวงจันทร์ ปัญญาวจี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
534 นายสมโภช บรรณารักษ์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
535 นางปาณิสรา ภานุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
536 นางสาวชนกนารถ บุญศรี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
537 นายพูลศักดิ์ โคตรชมภู นักการภารโรง โคกคำทุ่งสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
538 นายสรรวัตร ปัญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑  
539 นายธีรยุทธ สิงห์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
540 นายสงกรานต์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
541 นายบุญทัน แสงคาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
542 นายวันชัย อารีย์ราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉันทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
543 นายเสน่ห์ สุวิธรรมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
544 นายเกษม บัวป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอแก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
545 นางหนูแดง นามบุปผา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
546 นายสมรัตน์ บุตรแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
547 นายสุกาญจน์ นามบุปผา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
548 นางสุภาภรณ์ เมืองเหลา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
549 นางสมพร แสงคาร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
550 นางพิมพ์ชนก แม้นศิริ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
551 นางปัทมาวดี รัตนคุณ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
552 นางบุศกริณ ธนธีระกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
553 นางอัญชลี ราชครุฑ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
554 นางสาวสมใจ สีมา ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
555 นางสาวชุติมดี ชาธิรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
556 นางสาวจิรารัตน์ สุดตาสอน ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
557 นางสาวอภิญญา พิสัยสวัดิ์ ครูโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
558 นายกิตติชัย เขียวศรี ครูโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
559 นายสิทธิพงษ์ รัตนะคุณ ครูโรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
560 นางพิศวาส สุวรรณมิตร ครูโรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
561 นางสาวชวาลา สุระคาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
562 นางกฤษณา ผิวเหลือง ครูโรงเรียนบ้านนากอ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
563 นางสุดารัตน์ ลาแสง ครูโรงเรียนบ้านนากอ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
564 นางสาวปนัดดา ไชยภักดี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนากอ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
565 นางสาวณัฐกานต์ อุตโรกุล ครูโรงเรียนฉัทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
566 นางสาวอัชนา วิภาทิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโนนแดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
567 นายสมยศ ราชบัณฑิต ช่างไม้ โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
568 นายสะเทือน สลักษร ช่างไม้ โรงเรียนฉัทนาวัณรถ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
569 นายสมบูรณ์ โพชะดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
570 นายประยูร อุบลหลง ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
571 นางสุจิตรา ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
572 นายพงศนาถ ศรีเทียน พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน  
573 นายประจักษ์ บุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
574 นายอาทิตย์ ลุนสำโลง ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
575 นายประจักษ์ สีปุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
576 นายธวัชชัย กองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
577 นายประคอง โคตะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
578 นายพรชัย พรอภิญญากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
579 นายล้วน มาตสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
580 นางสุกัญญา ธาดาสกุล ครู โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
581 นางวันทนีย์ ถาวรจักร์ ครู โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
582 นางสาวพีรญา วิไลพรม ครู โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
583 นางมัลลิกา จันทฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
584 นายสายันต์ เชิญชม ครู โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
585 นางอารีรัตน์ บุตรดี ครู โรงเรียนอนุบาลสังคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
586 นายวัฒนา ต้นมิ่ง ครู โรงเรียนบ้านวังมน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
587 นางณัฐณิช ฉิมหลวง ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
588 นางสาวจินดา แผนเมือง ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
589 นางสาวธัญญา วิธรรมมา ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
590 นางสาวธันวลัย ไพศาลอนันต์ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
591 นางสาวนุสรา นิลเกตุ ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
592 นางสาวอรอนงค์ คำภาพงษา ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
593 นายมนูญ สีหาปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
594 นางพิมพร ลุนสำโรง ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
595 นายจักรภพ พุทธลา ครู โรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
596 นางธนภร จิตประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
597 นางอุทัยวรรณ สอนสุภาพ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
598 นายศรศักดิ์ เศษตะคำ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
599 นายสรรเพชร สรรพิสุทธ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
600 นางเฉลิมศรี รัตนชัย ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
601 นางชาลินี กาญจนพฤฒิพงศ์ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
602 นางสาวกรรณิกา คุปนัติ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
603 นางสาวชารดา จิตต์อำมาตย์ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
604 นางสาวปวีณา เอี่ยมน้อย ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
605 นางสาวสุดใจ ดวงสีเสน ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
606 นางสุจิตรา หล้าศักดิ์ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
607 นางสุภาภรณ์ พรอภิญญากุล ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
608 นายจรูญ เทพเสน ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
609 นายชุมพล ศรีสุภาพ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
610 นายบุญมี หล้าศักดิ์ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
611 นายบุญมี ทิณาภูวงศ์ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
612 นายวิวัฒน์ จันทศร ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
613 นายสราวุธ แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
614 นายอภินันท์ แก้วสาย ครู โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
615 นางสาวทิพสุคนธ์ วิโยธา ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
616 นางสาวสุชาดา ศิริกันรัตน์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
617 นายศรีระศักดิ์ แสนอภัย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
618 นายอารมณ์ สีอ่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
619 นางสาววิรัญญา หมั่นจิต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
620 นายอัศวิน ศรีสว่าง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนางิ้ว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
621 นางสาวสุจิตรา ศิริกันรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
622 นายครอง ชัยสาลี ช่างไม้ 4 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
623 นายเจริญ เทพเสน ช่างไม้ 4 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
624 นางสาวประภัสสร หน่อเมือง ธุรการโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
625 นายธีรชัย โกนากัน ธุรการโรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน สวนสาธารณะหนองถิ่น  
626 นายอเนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
627 นายโกวิทย์ ทุมา ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
628 นางประภัสสร บุภู่ ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
629 นายสมหมาย รัตนะ ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
630 นางสิริยาภรณ์ อัคราช ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
631 นายสมบูรณ์ อัคราช ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
632 นางบุญชู ศรีเดช ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
633 นางประไพศรี ทุมา ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
634 นางเพ็ญศรี จันทรเสนี ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
635 นางสาวพิชญา วงศ์รัตนะ ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
636 นางสาวกมลชนก ชากุทน ครูอัตรจ้าง โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
637 นายธรัช ภักดีบรรดิษฐ์ ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
638 นายสุพจน์ คินาพิทย์ ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
639 นายอเนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
640 นายโกวิทย์ ทุมา ครูโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
641 นางสาวกมลชนก ชากุทน ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
642 นางประภัสสร บุภู่ ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
643 นายสมหมาย รัตนะ ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
644 นางสิริยาภรณ์ อัคราช ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
645 นายสมบูรณ์ อัคราช ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
646 นางบุญชู ศรีเดช ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
647 นางประไพศรี ทุมา ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
648 นางเพ็ญศรี จันทรเสนี ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
649 นางสาวพิชญา วงศ์รัตนะ ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
650 นายธรัช ภักดีบรรดิษฐ์ ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
651 นายสุพจน์ คินาพิทย์ ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
652 นางวัชราลัย มูลหา ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
653 นางดาลักษณ์ จันทร์เบาะ ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
654 นางรำไพพรรณ ชำนาญยา ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
655 นางธนาพร คล้อยตาม ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
656 นายพูนผล พิชัย ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
657 นางวัชราลัย มูลหา ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
658 นายชูศักดิ์ กาบบัวไข ช่างไม้ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
659 นายสายัญ สีพัน นักการภารโรง โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
660 นางดาลักษณ์ จันทร์เบาะ ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
661 นายสมหมาย รัตนะ ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
662 นางรำไพพรรณ ชำนาญยา ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
663 นางธนาพร คล้อยตาม ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
664 นายพูนผล พิชัย ครู โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
665 นายชูศักดิ์ กาบบัวไข ช่างไม้ โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
666 นายสายัญ สีพัน นักการภารโรง โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
667 นายสมหมาย รัตนะ ครู โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
668 นายโกสินทร์ ทุมา ครูโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ศาลากลางหลังเก่า)  
669 นางโยวดี ชาวพรอน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
670 นางโยวดี ชาวพรอน ผู้อำนวยการโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
671 นายชนะ อัคราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
672 นายวิสิฐ รัตนะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสว่างป่าตอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
673 นายณเรศ ดาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
674 นางชนิดา ภาคำสิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
675 นายภุชงค์ นิยมธรรม ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
676 นางสุภาภรณ์ ถิตย์ประดิษฐ์ ครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
677 นางจุฑาภรณ์ ดวงดี ครู โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
678 นางสาวพัชราพร สุทธิรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
679 นางสาววัชราภรณ์ มอญขาม ครู โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
680 นางอัญชนา ศรีพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
681 นางรุ่งทิวา สิงหัดชัย ครู โรงเรียนบ้านว่าน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
682 นายชนะ อัคราช โรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
683 นายวิสิฐ รัตนะคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสว่างป่าตอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
684 นางขวัญฤทัย พรมวัน ครู โรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
685 นางนิรชร พันตา ครู โรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
686 นางละมัย ศรีชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
687 นายนเรศ ดาวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
688 นายวรวิทย์ สังข์วงศ์ ครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
689 นางอัญชัญ ศรีสาร ครู โรงเรียนสีกายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
690 นางชญานิศ อินทะวงศ์ โรเบิร์ตสัน ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
691 นางศิริมา สักขวา ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
692 นางสมร ปริวัติ ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
693 นางสาวปาริชาต ชิตตะเสน ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
694 นางสาวเพ็ญพักตร์ รังสิพุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
695 นางสุปราณี ไตรยางค์ ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
696 นายณรงค์ สุดตา ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
697 นายบรรดิษฐ์ จำนงอุดม ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
698 นางจรรยา นิลเกตุ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
699 นางสาวเสาวนีย์ อะทุมซาย ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
700 นางสาวกนกพร บุตรเสน ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
701 นางสาวขวัญทอง ยินดี ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
702 นางสาวจริยาพร สีอ่อน ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
703 นางสาวธิดารัตน์ ยกเทพ ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
704 นางสาวพัลลภา มั่นสง่า ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
705 นายจารุพงษ์ วุฒิวงศ์ ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
706 นายปรีดา รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
707 นางชนิดาภา คำสิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
708 นายพชร ภูดี ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
709 นางงามตา บุญตาทิพย์ ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
710 นางปทุมพร พรมรินทร์ ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
711 นางปิ่นนภา ลุสีดา ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
712 นางมยุเรศ สอนมี ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
713 นายภุชง นิยมธรรม ครูโรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
714 นางสาวนริศรา ศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
715 นางสาวปวีณา ยาวาปี ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
716 นางสาวไพลิน ลองทอง ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
717 นางสาวรุ่งนภา พิมพ์สุข ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
718 นางสาววิภาภรณ์ ขันทะเนตร์ ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
719 นางสุภาภรณ์ ถิตย์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
720 นางสาวสิริรัตน์ ขันทะเนตร์ ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
721 นายทะนง ลิ้มมณี ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
722 นายอรรถมาตร ทองทาย ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
723 นางสาวเบญจวรรณ นิตย์วงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
724 นางจุุฑาภรณ์ ดวงดี ครูโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
725 นายประเสริฐ สัตบุตร นักการภารโรงโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
726 นายสวัสดิ์ ชาภิรมย์ นักการภารโรงโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
727 นายเอกลักษณ์ รัตนพิมาตร์ นักการภารโรงโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
728 นางสาวพัชราพร สุทธิรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านกองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
729 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
730 นายตุ๊ จงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
731 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
732 นางสาววัชราภรณ์ มอญขาม ครูโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
733 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
734 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
735 นางอัญชนา ศรีพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
736 นางรุ่งทิวา สิงหัดชัย ครูโรงเรียนบ้านว่าน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
737 นางขวัญฤทัย พรมวัน ครูโรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
738 นางนิรชร พันตา ครูโรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
739 นางละมัย ศรีชัยชนะ ครูโรงเรียนบ้านสร้างพอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
740 นายวรวิทย์ สังข์วงศ์ ครูโรงเรียนร่วมมมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
741 นางอัญชัญ ศรีสาร ครูโรงเรียนสีกายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
742 นางชญานิศ อินทะวงศ์ โรเบิร์ตสัน ครูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
743 นางศิริมา สักขวา ครูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
744 นางสมร ปริวัติ ครูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
745 นางสาวปาริชาต ชิตตะเสน ครูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
746 นางสาวเพ็ญพักตร์ รังสีพุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
747 นางสุปราณี ไตรยางค์ คูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
748 นายณรงค์ สุดตา ครูโรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
749 นายบรรดิษฐ์ จำนงอุดม ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
750 นางจรรยา นิลเกตุ ครูโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
751 นางสาวเสาวนีย์ อุทุมซาย ครูโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
752 นางสาวกนกพร บุตรเสน ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
753 นางสาวขวัญทอง ยินดี ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
754 นางสาวจริยา ศรีอ่อน ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
755 นางสาวธิดารัตน์ ยกเทพ ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
756 นางสาวพัลลภา มั่นสง่า ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
757 นายจารุพงษ์ วุฒิวงศื โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
758 นายปรีดา รัตนติสร้อย ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
759 นายพชร ภูดี ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
760 นางงามตา บุญตาทิพย์ ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
761 นางปทุมพร พรมรินทร์ ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
762 นางปิ่นนภา ลุสีดา ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
763 นางมยุเรศ สอนมี ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
764 นางสาวนริศรา ศิริศักดิ์ ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
765 นางสาวปวีณา ยาวาปี ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
766 นางสาวไพลิน ลองทอง ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
767 นางสาวรุ่งนภา พิมพ์สุข ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
768 นางสาววิภาภรณ์ ชันทะเนตร์ ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
769 นางสาวสิริรัตน์ ขันทะเนตร์ ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
770 นายอรรถมาตร ทองทาย ครูโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
771 นางสาวเบญจวรรณ นิตย์วงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
772 นายประเสริฐ สัตบุตร นักการภารโรงโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
773 นายเอกลักษณ์ รัตนพิมาตร์ นักการภารโรงโรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
774 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
775 นายตุ๊ จงรักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
776 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
777 นางมติภา ชัยชิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
778 นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
779 นายทนง ลิ้มมณี ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
780 ว่าที่ ร.ต.สุริยัน โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
781 นางปฐมาวดี โยธิกุล ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
782 นายถวิล อินทะจะกะ ครู โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
783 นางดาวลอย พิชัยกุล ครู โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
784 นายสมชัย อรรคมีจิตต์ ครู โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก  
785 นางมณี โพธิเสน ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ ๑๖ สถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
786 นายวัชกร เบ้าแดง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลศิริกุล คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
787 นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
788 นางสิรินาถ ราชตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชตั้งใจวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
789 นายสุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อดำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
790 นางเพ็ญไพลิน เพียรเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัสดีศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
791 นางชลันดา สุทธากรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจินลดา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
792 นางอุดมลักษณ์ หล่มศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชโลบล คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
793 นางจิรารัตน์ ชลประทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
794 นางสาวพรนภา ปรัชญาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
795 นางจรรยา ศรีเจริญชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
796 นางสาววาสนา ไชยศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
797 นางเพ็ญสุข สุตตสันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโสมมนัส คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
798 นางสาวสุมิตรา วรสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
799 นางสาวสุนิดา ใจวารี ครู โรงเรียนหัสดีศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
800 นางสาวศิริรัตน์ ภานุรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
801 นางกนกอร พลขยัน ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
802 นางจุฑามาศ พุทชา ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
803 นางนิศานาถ พลทะรักษา ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
804 นางเบญญาดา เปศรี ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
805 นางปภาดา นันทะรัตน์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
806 นางประภาพร ช่วยโสม ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
807 นางปิยะฉัตร ขาวนอก ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
808 นางพัฒนา คะศรีทอง ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
809 นางเพียงเพชร แก้ววังสันต์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
810 นางวงศ์ลักษณ์ ละครรำ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
811 นางวรรณพรรธน์ ชื่นบุญเพิ่ม ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
812 นางสาวจตุพร พรหมจักร ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
813 นางสาวจรินทร์ แท่นทองชัย ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
814 นางสาวจิรนันท์ นาราษฎร์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
815 นางสาวจิรารักษ์ พิมพ์โพธิ์พันธ์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
816 นางสาวญาดา สุวรรณรินทร์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
817 นางสาวดรุณี ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
818 นางสาวธันยา เสรีนนท์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
819 นางสาวนารี อินทะชุม ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
820 นางสาวผ่องใส พิสถาน ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
821 นางสาวภัทรานิษฐ์ ทองใบ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
822 นางสาวภัทราภรณ์ แจ่มจำรูญ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
823 นางสาวมณีรัตน์ จันทร์สูงเนิน ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
824 นางสาวมยุรี ใจดี ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
825 นางสาวยุวดี ครองทรัพย์ดี ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
826 นางสาวรัฐพร ศรีแสน ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
827 นางสาววงเดือน เจริญดี ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
828 นางสาววัชรีวรรณ เจริญชัย ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
829 นางสาววิลาวัณย์ กระแสร์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
830 นางสาวสตรีรัตน์ ภูจอมผา ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
831 นางสาวสุภาพร ฝ้ายขาว ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
832 นางสาวสุภาวดี จอมศรี ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
833 นางสาวอลิษา พรศรี ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
834 นางสาวอัจฉรี โยธิไกร ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
835 นางสาวอุมาพร สีสมพา ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
836 นางสุดา สีหะไตร ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
837 นางสุนิต อุยภิตัง ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
838 นางอรอุมา สาสุข ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
839 นางอลิษา พันธ์สง่า ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
840 นางอารยา ศรอาจ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
841 นายจิตรกร พลไพร่ฟ้า ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
842 นายเจษฎา ประวรณา ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
843 นายชัยพงษ์ กองสมบัติ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
844 นายชาญชัย ศรีกุล ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
845 นายธนกร รุ่งเรืองภาวรรณ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
846 นายนันทวุธ พิมลพร ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
847 นายวชิระ ต้นนามล ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
848 นายวีระศักดิ์ พวกเมืองพล ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
849 นางสาวรัตนพร อุปพงศ์ ครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
850 นางนุชนาฏ ธรรมเรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจินลดา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
851 นางสาวนันทกานต์ ปิ่นกระโทก ครูโรงเรียนอนุบาลจินลดา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
852 นางสาวสุภาพร ธาตุมี ครูโรงเรียนอนุบาลจินลดา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
853 นางสาวจงจิน สุขสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลจินลดา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
854 นางสาวศิตาพร ยอดทอง ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
855 นางจันทร์เพ็ญ เตสะกุล ครูโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
856 นางวาสนา วิลาวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
857 นางวิไลวรรณ อาจหาญ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
858 นางสาวกนกวรรณ พรมมิตร ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
859 นางสาวจิติญาพร ยะสุนทร ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
860 นางสาวธัญรดี เทพวงษา ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
861 นางสาวธัญรัศมิ์ สินทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
862 นางสาวธารญา ภูชมศรี ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
863 นางสาวธิดารัตน์ กาญจนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
864 นางสาวบุณยวีร์ มูลกัน ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
865 นางสาวพัชรี จำนงพันธธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
866 นางสาวรจนา ปัตรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
867 นางสาววรรณลักษณ์ จันทะดวง ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
868 นางสาววราภรณ์ ปึงทิพย์พิมานชัย ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
869 นางสาววิจิตรา บุญมา ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
870 นางสาวสมฤทัย สุวิหาร ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
871 นางสาวสุชาดา ชัยคำ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
872 นางสาวสุรภา ยศติวงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
873 นางสาวหนึ่งฤทัย กิริยา ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
874 นางสาวหยาดรุ้ง กำจัดภัย ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
875 นางสาวอรุชา ฉายวัฒนา ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
876 นางสาวเอ็นดู หิระเดช ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
877 นางสิริลักษณ์ เกื้อกูล ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
878 นางสาวอลิสา ดอกสี ครู โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
879 นางกชกร ยศติวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
880 นางบังอร นาราษฎร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
881 นางพรพิมล ทองเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
882 นางสายใจ บุญสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
883 นางสาวกัลยา จันทะพิสัย ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
884 นางสาวเกศราภรณ์ คำแดง ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
885 นางสาวจตุพร ป้องกัน ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
886 นางสาวจิรฐา ปานิเสน ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
887 นางสาวณัฎฐนันท์ มะลิวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
888 นางสาวดวงกมล ชัยกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
889 นางสาวเพชรรัตน์ คชรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
890 นางสาวศรัญญา บุดดา ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
891 นางสาวอัจฉรา ไชยศาสตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
892 นายจตุพงษ์ คงศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
893 นายธนพล แสงศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
894 นายสุเมธ ตั้งมั่นดี ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
895 นายอลงกต มาลายุทธศรี ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
896 นางสาวพุทธวรรณ กองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
897 นางสาวมฆนุช โกสีลา ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
898 นายนวรัตน์ ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
899 นายโบน บัวพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
900 นางสาวใจลักษณ์ คุณดิลกคงคา ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
901 นางสาวณัฐธิมา นามหานวล ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
902 นางสาวภัทราพร สุตตสันท์ ครู โรงเรียนอนุบาลโสมนัส คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
903 นางจินตนา ศิริเชษฐ์ พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
904 นางฉลอง พรมนิวาส พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
905 นางนวลจุฑา ศิริเชษฐ์ พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
906 นางเพชรรัตน์ ถนิมแนบ พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
907 นางรจนา ราชชมพู พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
908 นางสาวพรชนก ทวีโชคจินดา พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
909 นางสาวสบาไพ เคณาภูมิ พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
910 นางสุกใจ ไชยะพัด พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
911 นางสุพัตรา สีหะไตร พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
912 นายศราวุธ นนต์สุข พนักงานโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
913 นางมณีรัตน์ อาทิตย์ตั้ง ครู โรงเรียนอนุบาลสาริกา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย  
914 นายพิเชษฐ์ เชาว์ชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
915 นางพัชรินทร์ ชัยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
916 นางสาวจริยา จันทำมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
917 นายปัญญา มั่งมี ครู โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
918 นายปกาศิต เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
919 นางกมลพร มณีแสน ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
920 นางชไมพร พจน์พงษ์ ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
921 นางสุปะวีณ์ วงษ์ลิขิตเลิศ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
922 นางสุรัสวดี ศิริณวัฒน์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
923 นายสงัด จันทะพล ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
924 นางสุจริตรา จันทะพล ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
925 นางดาวนคร โพธิดา ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
926 นายธวัชชัย วงอุตส่าห์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
927 นายชำนาญ ฤทธิ์ศรีบุรณ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
928 นายประกอบ ประดาศรี ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
929 นายแสงสุริยา ศรีพูน ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
930 นางวิภาดา พั้วลี ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
931 นายทัศพล ลัสีดา ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
932 นางนภัสวรรณ ขาดา ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
933 นางสาวนิภาพร นครภักดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
934 นายอรรถพล รัตนจันท์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
935 นางสาวสุลัดดา ศักดิ์ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
936 นางสาวบุษบง ดวงขันเพ็ชร ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
937 นางรัตติกร ไตรยางค์ ครู โรงเรียนบ้านดงเจริญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
938 นายสายคำ ศรีเทียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
939 นางพิสมัย คุ้มถิ่นแก้ว ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
940 นางวิไลรัตน์ แสงทอง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
941 นางอมรรัตน์ สวัสดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
942 นางพวงเพชร ชัยจันทร์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
943 นางเสาวลักษณ์ ใจดี ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
944 นางสาวพรรณรัตน์ สุริยวงศ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
945 นงจำปา ปัญญาสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
946 นายมนูญ ภูมิประสาท ครู โรงเรียนบ้านบงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
947 นายณัฐพงษ์ ปัญญาแก่น ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
948 นางพจนีย์ ธิติธรกุล ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
949 นายอลงกต บุตรส ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
950 นายชัยวัฒน์ แสนสุนนท์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
951 นางอมรรัตน์ สุขเสริม ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
952 นางสุธาค์รัตน์ ภูที ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
953 นายกฤษฎา ชาวพรอน ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
954 นางสาวหทัยทิพย์ ผลบุญ ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
955 นางสาวมนัสนันท์ รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
956 นางลลิตา ชาวพรอน ครู อัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
957 นายชนทัศน์ โคติกาวิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
958 นางรัชนีวรรณ ยมโคตร ครู อัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
959 นายวิชชากร บุตรโยธี ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
960 นายไพรวัลย์ คิ้วสุนทรเนตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
961 นางสาวพรทิพย์ เนตรบังอร ครูอัตราจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
962 นางสาววิภาวดี สระทองชัง พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
963 นางศิริลักษณ์ แสงรัตน์ พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
964 นางสาววัลวิษา สายเหลี่ยม พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
965 นางสาวอชิรญา แวงวรรณ พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
966 นายธนิต รูปขันธ์ พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
967 นางสาวหทัยชนก แก้วประสาน พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
968 นายณัฐรภัทร อุ่นจันทร์สา พนักงานจ้างโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
969 นายคมสันต์ ราชบัณดิษฐ์ นักการภารโรงโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
970 นายพิคิด แข็งขัน นักการภารโรงโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
971 นายอาทิตย์ โสภาเวทย์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
972 นายสุวภัทร มธุผา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
973 นายชัยศักดิ์ สมประสงค์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
974 นายวัชรพงษ์ ศิริกุล นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
975 นายธรรมนูญ ศรีหะไตร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
976 นายสุพัตร รังจิตร นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
977 นายสุเมธา รอยศรี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
978 นายตะวัน ไม่หวั่น นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
979 นายอัมรินทร์ นิลเทศ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
980 นายคุณากร คอนซ้าย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
981 นายนครินทร์ นันทรักษ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
982 นายนคเรศ นันทรักษ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
983 นายณรงค์ชล พลศักดิ์ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
984 นายกิตภณ ศรีพั่ว นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
985 นายดนุพร ดอนจันทร์ดี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
986 นายจักรกฤษณ์ สุยบุดดา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
987 นายตะวัน ทาชิบาน่า นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
988 นายพีรวัฒน์ นันทะสุข นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
989 นายประสาน หาวันชำนาญกิจ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
990 นางปิยมาศ ยุนิสา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
991 นางสาวเบญจลักษณ์ บัวพรมมา นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
992 นางสาวสุทธิดา สาระคำ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
993 นางสาวกนกทิพย์ ชินคำ นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
994 นางสาวศิริวรรณ ดิษสร้อย นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
995 นางสาวตรีชฎา แสงดี นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
996 นางสาวอภิญญา เทศศรีเมือง นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเทศบาล ๓ ยุวบูรณ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
997 นางอมรรัตน์ อาษานอก ครู โรงเรียนหินโงมวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง  
998 นายเจริญ สอนคำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
999 นายสมร ไชยวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1000 นางสาวศิริพร อาสนชัย ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1001 นางสาวสุภาภรณ์ หารปรี ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1002 นางทชาภร ภูวนารถ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1003 นางสาวจริญยา แก้วสวนจิก ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1004 นายไกรษร แก้วฝ่าย ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1005 นายนภัทรพี ตระกูลพรพงศ์ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1006 นางพนิดา สิงหเสรี ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1007 นางวิไลลักษณ์ ตระกูลพรพงศ์ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1008 นางทิศารัตน์ มงคลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1009 นางสาวประกายมาศ สอนคำหาร ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1010 นางสาวพรพิศ หิมรัตน์ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1011 นางพรรณราย ขอคำ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1012 นางทิพย์สุดา เทพนีรมิตร ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1013 นางสาวอรวรรณ สุกใส ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1014 นางประดับ จันทะ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1015 นางสาวอรุณสตี จิตติพิมพ์ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1016 นายวีระชัย สีหานาม นักการภารโรง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1017 นางกุสุมา ธรรมถาวร ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนธนากรสงเคราะห์  
1018 นายอดิศักดิ์ ทิพกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1019 นายสังคม หินกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1020 นางเดือนฉาย วงนวนตา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1021 นายเฉลิมพันธ์ เกตุศิริ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1022 นางกฤษณา ปานมีศรี ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1023 นางฐาปดา จันทร์ผาย ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1024 นางนิตยา พิณรัตน์ ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1025 นางสิริผล เที่ยงตรง ครู โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1026 นายชาตรี โคตะวัน ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1027 นายสมเกียรติ โคธิเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1028 นางนพภัสสร สุเพ็งคำภา ครู โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1029 นางสุพิชญา พิพัฒน์กานต์กุล ครู โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1030 นางกรรณิกา พลเยี่ยม ครู โรงเรียนบ้านเมืองหมี”พรหมวิทยา” คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1031 นางนันทนิจ บทมาตย์ ครู โรงเรียนบ้านเมืองหมี”พรหมวิทยา” คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1032 นายชำนาญ สิงหเสรี ครู โรงเรียนบ้านเมืองหมี”พรหมวิทยา” คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1033 นางโชติกา สีหาบุตร ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1034 นางสาวอรอนงค์ มงคลเกตุ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1035 นางสาวจิราพร วงศ์ชัยยา ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1036 นางสาวบัวคำ บุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1037 นางสุนันทา เศษสวย ครู โรงเรียนบ้านเวียงคุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1038 นายสาคร กางเกตุ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1039 นางสาวนันฑะณา เรืองศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยยา" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1040 นายจันทร์ถัน รัตนมงคล อปพร. เทศบาลตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1041 นายเจริญ พันธศรี อปพร. เทศบาลตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1042 นายถนัด ศรีวิชา อปพร. เทศบาลตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1043 นายมา มากสุด อปพร. เทศบาลตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1044 นายรันดร นทะปัญญา อปพร. เทศบาลตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1045 นายลำดวน คำตะนิต อปพร. เทศบาลตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1046 นางสมพร บุตรโคตร อสม.ตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1047 นางสำเนียง พาพิมพ์ อสม.ตำบลกวนวัน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1048 นางดาราณี อัศฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา”  
1049 นายอบชัย เวียนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1050 นายสิริศักดิ์ นิลเกตุ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1051 นายเสกสิน ศรีปากดี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1052 นางพิสมัย รัตนดี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1053 นางมาริสา สมิตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1054 นางทิพวรรณ คุณาวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1055 นางดอกไม้ มั่งมี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1056 นายปัญญาโชติ สั้นจันดา ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1057 นายอนุพงษ์ เหล่าทะนนท์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1058 นางสาวรัชนีกร กิ่งก้าน ครูโรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1059 นางปราณี พลภูมี ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1060 นางพีรยาภรณ์ ปัดภัย ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1061 นางกิติยา สีสงค์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1062 นางรัชนี มั่งเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1063 นางสาวอภิญญา พิมพา ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1064 นางสาวอัญชลี บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1065 นายสมจิต จันทำมา ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1066 นายวัฒการณ์ โสภาหัสดร กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1067 นางสาวสายสุนีย์ แรกเลียง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1068 นางจรรยา นิลเกตุ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1069 นายวิจัย โสภาหัสดร ผญบ.หมู่ 8 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1070 นายสมชัย เดชฤทธิ์ ผญบ.หมู่ 3 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1071 นายธนวัต สุมรินทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1072 นางสาวชฏาพร หาบุญมี เจ้าหน้าธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านเดื่อใต้  
1073 นายอัครชาติ เชื้อเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1074 นายประมงค์ วงษ์ตาแพง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1075 นางบานชื่น จันทราช ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1076 นายคำมูล กิตติรัตน์ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1077 นางอมรรัตน์ บุญปัน ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1078 นางพิรุณรัตน์ โคตรหลักเพชร ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1079 นางชุดาภา ปาลสมบูรณ์ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1080 นางจุฑามาส เพ็ญบุญมี ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1081 นางนวพร โชติกานต์ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1082 นางนาตยา ทุมา ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1083 นางเสาวนีย์ อะทุมชาย ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1084 นางอังสณา ชาวประมงค์ ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1085 นางนภา จันทร์ทรง ครู โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1086 นางโสพิศ บุญพรม ครู โรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1087 นางไพริน พุฒิเขียว ครู โรงเรียนบ้านวังยาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1088 นายสมศักดิ์ มนตรี ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1089 นายสมพร สีสันต์ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1090 นางภัทราภรณ์ การุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา  
1091 นายสุรังศรี ดวงบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1092 นายอนันต์ รัตนคช ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1093 นางสาวพิศมัย บุตรโยธี ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1094 นางสุจิตรา หมอดู ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1095 นางจิดาภา โสภาเวทย์ ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1096 นางปริญญา วิริยะ ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1097 นางสาวขวัญชีวา ไชยเสน ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1098 นางไพฑูรย์ กันณารักษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนาด"ครุราษฎร์อุทิศ" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1099 นางรำไพ บุญยิ่ง ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1100 นายณัฐชัย เขียวแจ่ม ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1101 นายน้ำมนต์ มุสิกา ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1102 นางสาววันทนีย์ คงน้อย ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1103 นางสมพร โสภาเวทย์ ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1104 นายไมตรี กองใจ ครู โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา  
1105 นายสุริยา ไสยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1106 นางสาวโสพิศ ตินราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1107 นางกานดา ถันชนนาง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1108 นางชดาภร พยัคฆชาติโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1109 นางนิตยา ราชอินทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1110 นางประพร ระวะรักษ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1111 นางพิศมัย โกมาร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1112 นางลัดดา เป้าวงษ์คอน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1113 นางวรรณภา สมจิตศรีปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1114 นางศิริพร บทมาตย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1115 นางสาวกาลดา คินาพิทย์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1116 นางสาวภัชทา สุดประเสริฐเลิศล้ำ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1117 นางสาวปฏิมา สีอุดุ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1118 นางสาวอริญรดา ฝ่ายเป็น ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1119 นางสุนัยพร ราชกิจ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1120 นางอรวรรณ เกษมสุข ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1121 นายจีระเดช พรหมสูตร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1122 นายชิติพัทธ์ ชนะแสบง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1123 นายทิพากร สิงหวงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1124 นายวิทวัส สินทร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1125 นายเศรษฐา สมจิตศรีปัญญา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1126 นายอัมพร รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1127 นางอิสรีย์ จันทรมนตรี รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1128 นางสาวอรอนงค์ นามอาษา พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1129 นายสัมฤทธิ์ มีปัญญา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1130 นางสาวปนัดดา โคตรชมภู เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  
1131 นายสมพงษ์ วงละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1132 นายชูเชิด เจียมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1133 นางบุษยา คำจันวงษา ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1134 นางรัศมี สิงหเสรี ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1135 นางสมคิด สุขกระโทก ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1136 นางสมบูรณ์ ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1137 นางสาววิจิตรา บรรจงปรุ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1138 นางสุดารัตน์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1139 นางสุพรรณี สุวรรณเทพ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1140 นายคุณภาพ แก้วบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1141 นายสังวาล เนตะเทศ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1142 นายอานนท์ณัฎฐ์ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1143 นางสาวชนิตา บุญประกอบ ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1144 นางสาวบุญยิ่ง ลาดพิลา ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1145 นางสุภาพร พันเหลา ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1146 นายเสถียร บัวชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1147 นายรังสรรค์ ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1148 นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันนทึก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1149 นางกานต์พิชชา ปัญญาใส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1150 นางสาววาสนา ต้นเดียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1151 นายสมนึก พรหมพิภักดิ์ ช่างไม้ ช.4 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1152 นายวันชาติ คำภาจันทร์ ช่างไม้ ช.4 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1153 นางเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจี ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1154 นายสมพงษ์ วงละคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1155 นายชูเชิด เจียมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1156 นางบุษยา คำจันวงษา ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1157 นางรัศมี สิงหเสรี ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1158 นางสมคิด สุขกระโทก ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1159 นางสมบูรณ์ ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1160 นางสาววิจิตรา บรรจงปรุ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1161 นางสุดารัตน์ ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1162 นางสุพรรณี สุวรรณเทพ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1163 นายคุณภาพ แก้วบริสุทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1164 นายสังวาล เนตะเทศ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1165 นายอานนท์ณัฎฐ์ แสงรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1166 นางสาวชนิตา บุญประกอบ ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1167 นางสาวบุญยิ่ง ลาดพิลา ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1168 นางสุภาพร พันเหลา ครู โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1169 นายเสถียร บัวชัย ครู โรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1170 นายรังสรรค์ ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านเมืองบาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1171 นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันนทึก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1172 นางกานต์พิชชา ปัญญาใส ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1173 นางสาววาสนา ต้นเดียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1174 นายสมนึก พรหมพิภักดิ์ ช่างไม้ ช.4 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1175 นายวันชาติ คำภาจันทร์ ช่างไม้ ช.4 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1176 นางเพ็ญจันทร์ ปัญญาวจี ครู โรงเรียนบ้านคุยนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงยิมสนามกีฬาอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  
1177 ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ สร้อยสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1178 นายชัชวาล ปัณขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1179 นายอาทิตย์ สิรวัฒนผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1180 นางศิริธร พิมพ์ฝด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1181 นายชัชกร จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1182 นางวิรินทร์ โคตรอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1183 นายบรรจงศักดิ์ พินธะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1184 นายฉัตรณรงค์ สีต่างคำ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1185 นายศุภกร สิงห์ไกรหาญ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1186 นางทรงฉลวย ทาเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1187 นางวิภา คำสุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1188 นางวีรกัญญา แลบัว ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1189 นางพุทธรักษ์ นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1190 นางวราพร อัคราช ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1191 นายประกรณ์ สุขเสน ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1192 นายศุภชัย ตาตะมิ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1193 นายสมมาตย์ อัคราช ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1194 นางจรัสศรี น้อยยะ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1195 นางปารณีย์ มูลกัน ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1196 นางสมหวัง พุทธิวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1197 นายคำจันทร์ ศรีเดช ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1198 นายอดิศร ศรีลาพัฒน์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1199 นางประจักร์ สุบิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1200 นางสาวปิยะวดี ศรีเดช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1201 นายธีรวุฒิ ลาภทวี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1202 นายชนันต์ จันทเวทย์ ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1203 นายวิชัย กิจติกาล ช่างไม้ 4 โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1204 นายสิทธิจันทร์ วรรณเสน ช่างไม้ 4 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1205 นางปรีญาพร พรมสุข ธุรการโรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1206 ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ สร้อยสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1207 นายชัชวาล ปัณขันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1208 นายอาทิตย์ สิรวัฒนผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1209 นางศศิธร พิมพ์ฝด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1210 นายชัชกร จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1211 นางวิรินทร์ โคตรอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1212 นายบรรจงศักดิ์ พินธะ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมค่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1213 นายฉัตรณรงค์ สีต่างคำ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมค่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1214 นายศุภกร สิงห์ไกรหาญ ครู วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมค่อเรือหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1215 นางฉลวย ทาเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1216 นางวิภา คำสุนันท์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1217 นางวีรกัญญา แลบัว ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1218 นางพุทธรักษ์ นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1219 นางวราพร อัคราช ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1220 นายประกรณ์ สุขเสน ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1221 นายศุภชัย ตาตะมิ ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1222 นายสมมาตย์ อัคราช ครู โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1223 นางจรัสศรี น้อยยะ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1224 นางปราณีย์ มูลกัน ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1225 นางสมหวัง พุทธิวงศ์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1226 นายคำจันทร์ ศรีเดช ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1227 นายอดิศร ศรีลาพัฒน์ พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1228 นางประจักษ์ สุบิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1229 นางสาวปิยะวดี ศรีเดช ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1230 นายธีรวุฒิ ลาภทวี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดพระธาตบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1231 นายชนันต์ จันทเวทย์ ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1232 นายวิชัย กิจติกาล ช่างไม้ ๔ โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1233 นายสิทธิจันทร์ วรรณเสน ช่างไม้ ๔ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1234 นางปรีญาพร พรมสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ต่อเรือหนองคาย  
1235 นายวรรธนศักดิ์ พรมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1236 นายอิสระ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1237 นายอลงกรณ์ วงศ์นุกูล ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1238 นางชนดา ประจันตะเสน ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1239 นางนันทนา โคตรชมพู ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1240 นางพรรณอร ปริปุรณะ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1241 นางศิริพร สิงห์ไกรหาญ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1242 นางศิริพร อุ่นทะยา ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1243 นายปรีดา โอดสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาล ๕ มีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1244 นางวิจิตรา มูลสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1245 นางอัญชิษฐา วงศ์สง่า ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1246 นายนรินทร์ ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1247 นางฉวีวรรณ ตุธรรม ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1248 นายวิชา ไกยราช ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1249 นางกุลวนิตย์ บุดดา ครู โรงเรียนบ้านสวยหลง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1250 นายวาทิน พุฒคำ ครู โรงเรียนบ้านสวยหลง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1251 นางสิริรัตน์ เหลืองอุทัย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1252 นางสาวรัตนาภรณ์ โสมปิตะ ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1253 นางศรีภิรมย์ กาจนสิน ครู โรงเรียนอนุบาลหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1254 นายพรมแสงกลา หาญธงชัย นักการภารโรง โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1255 นายชาลี ศิริปัญ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสวยหลง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1256 นางสาวยุภานันท์ ศิลาคำ ธุรการโรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยา  
1257 นายอำนาจ ดรศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1258 นางสาวกรพินธ์ุ ดาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1259 นางสาววิรัตน์ ชาวขุนห้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1260 นางสาวสุดาวดี คงอริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1261 นางแก้วประทาน ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1262 นางจันทร์สด ขันธ์เดช ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1263 นางจิราพร เหมนิล ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1264 นางจุไรรัตน์ ศรีนาดี ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1265 นางดวงจันทร์ ธรรมจักร ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1266 นางทรรศนีย์ สาครเจริญ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1267 นางทิพวรรณ ศรีตันติประวิทย์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1268 นางธนวรรณ สุวัตร์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1269 นางนภาพร ขวัญปัญญา ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1270 นางนภาพร อินทร์บุหรั่น ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1271 นางนิรมล ถาวร ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1272 นางบุดสดี เสาะก่าน ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1273 นางพรทิพย์ แสงหิรัญ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1274 นางเฟริซิตา ภานุรักษ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1275 นางมัฑณา แก้วคูณเมือง ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1276 นางมิตรธิรา ภานุรักษ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1277 นางยุภา สุทวิ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1278 นางระหงส์ โคธิเวทย์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1279 นางรัฐติยาพร คำภูแก้ว ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1280 นางรัตนา อินมียืน ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1281 นางเรมี ธาตุวิสัย ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1282 นางเรียนรัก โคตรชมภู ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1283 นางลัดดา ผิวฝาด ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1284 นางวัชรากร ผิวฝ้าย ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1285 นางวารุณี ผิวขาว ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1286 นางวาสนา โมทนา ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1287 นางวาสนา แซ่ตั้ง ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1288 นางวิไลวรรณ ศรีวะวงศ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1289 นางสาวกรองขวัญ พรมภิภักดิ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1290 นางสาวกัลยา พิชัย ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1291 นางสาวใครสี อาศพล ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1292 นางสาวจารุวรรณ ลาโสภา ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1293 นางสาวชนิดา จันทบุตร ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1294 นางสาวชมัยพร คล่องดี ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1295 นางสาวนาถรพี โคตะวัน ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1296 นางสาวนุสรา ธินาเทศน์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1297 นางสาวปนัดดา ศิริดล ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1298 นางสาวมาลัยรัตน์ ศรีพูแพน ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1299 นางสาวยุพิน แก้วประดับ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1300 นางสาววิชลลดา ขวัญทองห้าว ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1301 นางสาวสุกัญญา บุญตาทิพย์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1302 นางสาวสุนทราภรณ์ บุญหนา ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1303 นางสาวสุพิศ ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1304 นางสาวสุภาวดี มูลโพธิ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1305 นางสาวสุรัตติกานต์ ภานุรักษ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1306 นางสาวสุรางค์ กุประดิษฐ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1307 นางสาวอภิญญา แสงทอง ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1308 นางสุพัตรา นนเข็มพรม ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1309 นางอรทัย แสงทอง ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1310 นางอัจฉรา นามบุรี ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1311 นางอัศรา ภานุรักษ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1312 นายจักรี โทสาลี ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1313 นายเชิดตระกูล หนูปาน ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1314 นายฐปนวัฒ์ คำมีทอง ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1315 นายณคหพล ณ นคร ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1316 นายเดชา สุวัตร์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1317 นายถาวร พรมภิภักดิ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1318 นายธนพล วิจิตรปัญญา ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1319 นายบัญหยัด นามหนองปรือ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1320 นายบุญส่ง เสาะก่าน ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1321 นายปราโมทย์ โสดา ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1322 นายพสิษฐ์ อธิษฐ์ธรรมธัช ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1323 นายศักดิ์อนุชา ปานมีศรี ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1324 นายสมเกียรติ ธรรมวงค์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1325 นายสันติภาพ สว่างวงค์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1326 นายสุรชิต ภานุรักษ์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1327 นายสุริยัน แสงทอง ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1328 นายอธิกรณ์ มารัตน์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1329 นายเอกสิทธิ์ รัตนมโนรมย์ ครู โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1330 นางพลิยา จันทะบาล พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1331 นายเที่ยง โภคาพานิช พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1332 นายนพรัตน์ บุญหนา พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1333 นายมนัส แสงทอง พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1334 นายนิธิกรณ์ ชัยทองคำ พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1335 นายสุเนตร บุดสีทัด พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1336 นายสุรพงษ์ ปัขชามาตย์ พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1337 นายสุสันต์ แจ่มจันทึก พนักงาน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโรซารีโอวิทยา  
1338 นายดุสิต เหมือนบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1339 นายเฉลิมพล ใยนนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่าน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1340 นายอานนท์ ถิ่นภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1341 นายสมคิด โพธิ์จุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนพระ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1342 นายสฤษดิ์ ใจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1343 นายคำดี จันทะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1344 นางสาวสุภาพร ศรีจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1345 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1346 นางกิตติมา ศรีสว่าง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1347 นายเอกพันธ์ ทองสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1348 นายสมโภชน์ จันทร์ดา ครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1349 นางอุดมลักษณ์ ไชยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1350 นางมุกดาภรณ์ จันทร์ใส ครู โรงเรียนบ้านนาบง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1351 นางสาวเพชรฤดี ยานิตย์ ครู โรงเรียนบ้านเป้า คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1352 นางสาวรุ่งทิวา สิงหัดชัย ครู โรงเรียนบ้านว่าน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1353 นางเนาวรัตน์ ศรีสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1354 นางอุทัย ศรีต้นวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1355 นายวิทยา อินทะขีณี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1356 นายสมาน พิมพ์ภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1357 นางจรูญลักษณ์ เชื้อเมือง ครู โรงเรียนป่าสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1358 นายสถาน สายนนท์ ครู โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1359 นายจันทร์สุริยะ ฤทธิ์เมือง ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1360 นางวิลาวัณย์ ตัฒฑรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1361 นางชมพูนุช ศรีษะ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1362 นางทัศพร วงศ์ไชยา ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1363 นางนาฏรัชดา ชัยสมทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1364 นางพัฒนา บัวติก ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1365 นางสาวฐิตานันท์ นามทองจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1366 นางจตุรพร อาษาทำ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1367 นางจิตรลดา ศรีชัยชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1368 นางจินตลา โคตรชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1369 นางนลินี เสริมทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1370 นางนิยม มงคุณแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1371 นางบัวลอย พรหมกูล ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1372 นางปภาดา พรหมรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1373 นางวรรณณิชา หูตินุ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1374 นางสาวณัฐมล สิขาระภา ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1375 นางสาวนงลักษณ์ พิมพา ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1376 นางสาวน้ำฝน ทิพย์แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1377 นางสาววิจิตรา จอมสวรรค์ ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1378 นางสาวสันทนา หอทอง ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1379 นางสาวสุมาลี โคตรภูธร ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1380 นายฑนวัฒน์ หนูทอง ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1381 นายภัทรพล ชัยสีดา ครู โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1382 นางวชิรา วงศ์ภูธร ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1383 นายดอม โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1384 นางสาวธิดารัตน์ สมัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1385 นางรัฐนันท์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1386 นายชยานันท์ สรวงศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1387 นายประภาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1388 นายวีระสิทธิ์ รัตนโกศล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1389 นายณัฐเดช มุลาสี ปลัดอาวุโสอำเภอท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1390 พ.ต.อ.จักรทิพย์ กูลพฤกษี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1391 พ.ต.ท.ประเสริฐ ธรรมชัย รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1392 พ.ต.ท.อนันต์ สุพรรณเภสัช สารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1393 ร.ต.อ.สุทิน เห็มสมัคร รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1394 ร.ต.ท.วีระชาติ คำเพราะ รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1395 นายวัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1396 นางสาวธัญพร พงษ์สิทธิศักดิ์ พนักงานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1397 นางนันทนา วงศ์สุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1398 นางสาวนัฐนันท์ พลหลวงสี พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1399 นางสุชาฏา ส่งไพศาล พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1400 ว่าที่ ร.ต.หญิงเครือฟ้า มัทนาพฤกษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอาโอยาม่า ๒ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1401 นายวีรุด ศรีบุญราช พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนร่วมมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1402 นางสาวประภัสสร หัสสา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1403 นายบุญเรือง ใจหวังดี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1404 นางสาววริศรา ทิมแดง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1405 นางชนิดา พรหมภิภักดิ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านหนองบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1406 นายประสิทธิ์ ภูบาทา ช่างไม้ ๓ โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1407 นายเรืองชัย ป้อมหาร ช่างไม้ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1408 นายสัมพันธ์ สังข์เพชร ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1409 นายชัยโย อุดมชัย ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1410 นายสวัสดิ์ ทองทิพย์ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านว่าน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1411 นายเสวก นักรำ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนบ้านแสนสุข คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1412 นายอดุลย์ หลวงแก้ว ช่างไม้ ๓ โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1413 นายพชร บัวฝั้น ช่างไม้ ๓ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1414 นายวีรพงศ์ ปัญญาศิริ ช่างไม้ ๓ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1415 นายวิรัตน์ นิลกำเนิด ช่างไม้ ๓ โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1416 นางสาวกรุณาพร จันทคูณ ธุรการโรงเรียนบ้านศูนย์กลาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ  
1417 นายมานิจ โยคิน อำนวยโรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1418 นายสุวิช อุณาสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1419 นายสมบูรณ์ สุบิน ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าสักวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1420 นายนิวัฒน์ นามสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่มฝาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1421 นายกิตติ จำปีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางช้างน้ำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1422 นายวารสาร เมืองพวน ผู้อำนวยการโรงเรียนสลากกินแบ่งที่ 75 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1423 นายคูณ โคตะมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโมง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1424 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1425 นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1426 นางสาวดรุณี มูลคำภา รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9 ขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1427 นายวัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1428 นางพิมลจันทร์ สัตยาวุฒิพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1429 พ.ต.ท.ประเสริฐ ธรรมชัย รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1430 พ.ต.ท.อนันต์ สุพรรณเภสัช ตำรวจจราจรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1431 นายแสงชัย นภาสกุลคู ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1432 นางดวงจันทร์ ฟอสเตอร์ ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1433 นางนงเยาว์ มุนิวงศ์ ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1434 นางนวลนิ่ม ไชยจันพรหม ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1435 นางพิศวาส หล้าวงศา ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร  
1436 นายคูณ โคตะมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำโมง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1437 นายณัฐเดช มุลาลี (ปลัดอาวุโส)อำเภอท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1438 นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1439 นายมานิจ โยคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1440 นายสัมพันธ์ โยคะสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1441 นายรังสี สุวรรณไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1442 นายกิตติ จำปีพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1443 นางชไมพร พลศักดิ์ ครู โรงเรียนโกมลวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1444 นางสาวศศิธร พรมคำภา ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1445 ว่าที่ร้อยตรี ชัยญา ยาพรม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1446 นางยุวรี จำปามูล ครู โรงเรียนท่าสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1447 นางรสริน ทิพย์เนตร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1448 นางสาวณัฏฐิญา อุตทะคะวาปี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1449 นายชานนท์ นครภักดี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อ(ท.1) คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1450 นางสาวนฤมล สุพร ครู โรงเรียนบ้านกองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1451 นางสาวพัชราพร สุทธิทักษ์ ครู โรงเรียนบ้านกองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1452 นางชลธิชา กิ่งชัยวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1453 นางอนันต์ วิรุณพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1454 นายเจษฎาวุฒิ สีลาคำ ครู โรงเรียนบ้านท่าสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1455 นายธนัยศักดิ์ ฝ่ายธีร์ ครู โรงเรียนบ้านท่าสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1456 นางปารินทร์ วงศ์สุริยา ครู โรงเรียนบ้านท่าสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1457 นางวาสนา สู่สุข ครู โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ  
1458 นายเพ็ชรมณี โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1459 นายอุย วงศ์ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1460 นายอดุลย์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงนาคำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1461 นายไชยเรศ บัวใหญ่รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1462 นางอัศราวรรณ บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1463 นายสุขสันติ์ จันทรสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้ำพาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1464 นายประสงค์ วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1465 นายเยี่ยมศักดิ์ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1466 นางฉวีวรรณ โยคิน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1467 นายพงศกร ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1468 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเลย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1469 นางยุระ สาริกา ครู โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1470 นางนันทา ศรีหาวงศ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1471 นางบุญคู่ โยคะสิงห์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1472 นางผดุงศรี โยคิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1473 นางวงศ์เพชร มีเดช ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1474 นางวราภรณ์ หนันต๊ะ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1475 นางสาวดวงกมล โคตรชมภู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1476 นางสาวสุนันยา อุตทะคะวาปี นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1477 นายบุญมี ทองชมภู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1478 นายสมสุข โคตรชมภู ครู โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1479 นางลัดดาวัน แพะขุนทด ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1480 นางสาวพนิดา วงศ์ไชยา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1481 นางสาวแรมจันทร์ พรมเลา พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1482 นางสาวหทัยรัตน์ โคตรชมภู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1483 นายณรงศักดิ์ ทันแล้ว ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1484 นางสาววิภาวดี ทาเนตร ครู โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1485 นางบังอร อดิศักดิ์ตระกูล ครู โรงเรียนบ้านน้อย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1486 นางสาวจามจุรี โคตรชมภู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1487 นายโอภาส โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1488 นางปรีดี บัวแก้ว ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1489 นางพรธิภา โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1490 นางวิมลลักษณ์ วีระเดช ครู โรงเรียนบ้านหนองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1491 ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน โคตรชมภู ครู โรงเรียนบ้านหนองนาง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1492 นายชอบ ชัยชมภู คร โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1493 นางผกาวรรณ ทองชมภู คร โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1494 นายประจิต พินธะ คร โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1495 นางสาวอมรรัตน์ คะสีทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1496 นายปริญญา นันทะมีชัย ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1497 นางสาวประวีณา เคนเครือ ครูผู้ช่วยศูนย์หนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1498 นางสุวณี เมืองวงษ์ ครูผู้ช่วยศูนย์หนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1499 นางสาวสิริพร ศิริฟอง ครูผู้ช่วยศูนย์ฯเลย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1500 นางสุนทรี ฝางนอก ครูศูนย์เลย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1501 นางสาวดุจดาว เจริญวัย ครูศูนย์หนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1502 นายประภาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1503 นายณัขฐเดช มุลาลี นายอำเภอท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1504 นายแพทย์วัฒนา พารีศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1505 นายพรชัย รัตนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1506 นางสาวเบญจพร สมบัติหา พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1507 นางศรีประภา ลาภจิตรพิสุทธิ์ พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1508 นางกาญจนา อินธิศักดิ์ พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ่อน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1509 พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าบ่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1510 นายสมสุข โยคิน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1511 นายประภัทร โคตรชมภู ช่างไม้ โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1512 นายฉลอมศรี ดวงศรี ช่างไม้ โรงเรียนบ้านนาดง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1513 นางสาวจิรปรียา พิลากุล พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1514 นางสาวสายสุณี ราชป้องกัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรีนราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1515 นางสาวปิยะวดี ศรีเดช พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1516 นางสาวพิมพิลัย อินทะช้อย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนหมากหุ่งขี้เหล็ก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1517 นางวิมล พานทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน  
1518 นายเจริญศักดิ์ บุญดี ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1519 นายประเวทย์ งามวิเศษ ผู้อานวยการโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1520 นายสายันต์ มูลทาทอง ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1521 นายมนัส วระรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านพานพร้าว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1522 นายพุทธชัย ใจชื่น ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหัวทราย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1523 นายสนธยา เพ็งนิล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1524 นางอาพร ราชติกาล ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1525 นายอาทิตย์ ศรีผู รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1526 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ สพป.นค.1 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1527 นางผกามาศ จันทร์ใส ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1528 นางสาวภวัลตรี ไกรสิน ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1529 นางสาววีณา โยธาคามี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1530 นางสาวปสุตา ชาวชายโขง ครู โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1531 นายรวินันท์ นามมัน ครู โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1532 นางคาไพวรรณ วัดปาน ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1533 นางนิชานาถ เมืองพวน ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1534 นางสุทธนา ประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1535 นางอนุธิดา นามมัน ครู โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1536 นางญาริณี จริงวาจา ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1537 นางทัศนีย์ พงษ์สุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1538 นางมณีพรรณ ภูวรรณา ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1539 นางลักขณา เพ็งนิล ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1540 นางวราพร งามวิเศษ ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1541 นางวารี สิทธิ ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1542 นางศุภวรรณ ครองผา ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1543 นางสรีย์ทิพย แสนบุญมือง ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1544 นางสาวดารารัตน์ จริยา ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1545 นางสาวปิ่นมณี ริยะบุตร ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1546 นางสาวสุนันทา บุญรักษา บุคลากรคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1547 นางสาวสุนิษา พัฒนสาร ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1548 นางสุภาพร จันทะราช ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1549 นางอรพิน พรหมปากดี ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1550 นายชัยรัช จริงวาจา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1551 นายประดิษฐ์ ผุยปุ้ย ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1552 นายปรัชญา จันเทพ ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1553 นายพจน์ จันทวัณณ์โสภณ ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1554 นายภานุพงศ์ หมื่นสุข ครู โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1555 นางนวลจันทร์ พรหมสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวทราย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1556 นายสุนทร นามนิล ครู โรงเรียนบ้านหัวทราย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1557 นายสุชาติ วัดปาน ครู โรงเรียนสานักงานสลากกินแบ่งที่ 75 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1558 นางวีณา มอร์แกน พี่เลี ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1559 นางสาวรัญชนา ยะสะโน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1560 นางสาวดรุณี พันธ์ศรีทุม พี่เลี ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1561 นางสาวมาลิณี คามะมูล ศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1562 พ.ต.อ.สมบัติ นาแถมพลอ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1563 พ.ต.ท.ณัชพล ใจดี รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1564 ร.ต.ต.อภิชาติ มาลาซาสิงห์ รองผู้กากับการสถานีตารวจภูธรศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1565 ส.ต.ต.วงศกร พรหมรักษ์ สถานีตารวจภูธรศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1566 นายแพทย์แหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1567 นางจิตต์สุภา นามบุปผา พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1568 นางปิณฑิรา ตันเจริญ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1569 นายจินดา จันภักดี พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1570 นางสาวชุตาภา พุทธาศรี พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่  
1571 นายสายันต์ มูลทาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1572 นายพงษ์วุฒิ บุญมานาง ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1573 นายสนธยา เพ็งนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1574 นายชนะรัตน์ บุญทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังษีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1575 นายมงคล ผิวผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1576 นางวันวิสา กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ "หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1577 นางอำพร ราชติกาล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1578 นายวิวัฒน์ ผาวันดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1579 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1580 นางพัชรา โพธินาม ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1581 นางเพียรจิต ใยนนท์ ครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1582 นางอุดมพร โคตรชมพู ครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1583 นางสาวลัครฎา ปุราถานัง ครู โรงเรียนบ้านขุมคำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1584 นางจันทร์เพ็ง แสงกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงบัง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1585 นางสาววัชราภรณ์ มอญขาม ครู โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1586 นายธณภณ วุฒิวงค์ ครู โรงเรียนบ้านท่ากฐิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1587 นายใหม่ สีใส ครู โรงเรียนบ้านท่ากฐิน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1588 นายสมภาร ตุนก่อ ครู โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1589 นางชนิกา ศรีระษา ครู โรงเรียนบ้านพานพร้าว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1590 นางสาวศิริพร ชัยสาร ครู โรงเรียนบ้านพานพร้าว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1591 นางกาญจนา สว่างวงค์ ครู โรงเรียนบ้านพานพร้าว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1592 นางสาวจิราพร ศรีระษา ครู โรงเรียนบ้านพานพร้าว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1593 นางสุคนธ์ เกียรตินอก ครู โรงเรียนบ้านพานพร้าว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1594 นางสาวอำภาภรณ์ มณีศรี ครู โรงเรียนวังน้ำมอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1595 นางสาวอนงค์ สงวนพร ครู โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ "หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1596 นางสาวมะลิ จันทร์ศรี ครู โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ "หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1597 นางพัชราภรณ์ บุญทวี ครู โรงเรียนพระพุทธบาท คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1598 นางสาวอาภาภรณ์ วงษ์กระนวน ครู โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1599 นายพัฒนา จันทร์ศรี ครู โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1600 นางสาวทิพวรรณ รามฤทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1601 นางสาวประนิดา เดชท้าน ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1602 นางนฤมล บัวจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1603 นางปาริชาต ลิ้มมณีประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1604 นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1605 นางแพรทองธาร มูลทาทอง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1606 นางแววมยุรี ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1607 นายสีสุวงค์ ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1608 นางสาวอุดมพร ปะโมนะตา ครูการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1609 นางสาวอดิพร สายแวว ครูผู้ช่วย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1610 นายบุญมี สุทธิ์จักร พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1611 นายธวัทร์ นาคประเสริฐ นายอำเภอปลัดอำเภอชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1612 นายพรชัย ปุริวัฒน์ นากเทศมนตรีศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1613 นายแพทย์แหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1614 พันตำรวจเอกสมบัติ นาแถมพลอย ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1615 นายพิทักษ์ มณีรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1616 นายจงกล น้อยนาง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านพานพร้าว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1617 นายชัยวัฒน์ พละเสน นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1618 นางปกิตตา อันภักดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1619 นางสาวมัตติกา พลราช พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านขุมคำ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1620 นางอรทัย พรมปากดี พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวังน้ำมอก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1621 นางสาวบุลภรณ์ สิงห์สบาย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1622 นางสาวศันสนีย์ ดวนใหญ่ พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1623 นางสาวสติมาพร ศรีระโส พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1624 นางสาวพรทิวา หล้าเรืองแสง ธุรการโรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่  
1625 นางสมหมาย โยธากุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
1626 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
1627 นางสาวพรธิดา ลีเพ็ญ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการอำนวยการและเลขานุการ  
1628 นางสาววิลาส นพเก้า ครูโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1629 นายสุริยา เสนารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1630 นายวุฒิไกร พงษ์ศิริกุล ครู โรงเรียนบ้านแบง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1631 นายภพธร เหง้าสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
1632 นางสุดสาคร จามพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน คณะกรรมการต้อนรับและปฏิคม  
1633 นางสาวปริศนา สุคุณพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดงดาล คณะกรรมการต้อนรับและปฏิคม  
1634 นายอภิศร ทิพเสนา ครูโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1635 นายสุรชัย โพธิ์คำ ครู โรงเรียนบ้านบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1636 นายสัญญา พันพิลา ครู โรงเรียนบ้านนาสะแบง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1637 นายสมาน ศรีจันทร์ ผอ.ร.ร.บ้านนาป่าน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1638 นายเสนอ รัมพณีนิล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1639 นายเสกศิลป์ กิณเรศ ผอ.ร.ร.บ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1640 นายศิวัธ สุภาพันธ์ ผอ.ร.ร.บ้านท่าดอกคำ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1641 นายกิจปกรณ์ คำเดช ผอ.ร.ร.บ้านโคกสะอาด(อ.โซ่พิสัย) คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1642 นายทวีศักดิ์ จันทสิงห์ ผอ.ร.ร.บ้านหนองบัวแดง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1643 นายเข้ม ศรีชนะ ครู โรงเรียนบ้านโนนยาง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1644 นายณัฐพล สาคะศุภฤกษ์ ครู โรงเรียนบ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1645 นายนรินทร์ ชนะพจน์ ครู ร.ร.บ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1646 นายธนาพัฒน์ เวฬุวนารักษ์ ครู ร.ร.บ้านนาแสง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1647 นางจุฑาทิพย์ ธนู ครู ร.ร.บ้านดงชมภู คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1648 นายกฤษณะ ไขแสงจันทร์ ครู ร.ร.บ้านบ่อพนา คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1649 นายไพบูรย์ คำภูษา ครู ร.ร.บ้านโนนเหมือดแอ่ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1650 นายวราวุฒิ มัชเลช ครู ร.ร.บ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1651 นายวรวุฒิ บุตรแสนลี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1652 นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน ลูกจ้าชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1653 นายชัชชัย จันทร์พวง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1654 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1655 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1656 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1657 นางสาวพรธิดา ลีเพ็ญ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1658 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1659 นายธวัชชัย ธรรมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแบง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1660 นายทศพล พรหมภักดี ครู โรงเรียนบ้านแบง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1661 นายสมวิทย์ สมคุณา ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1662 นางสาวขวัญใจ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านแบง คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1663 นายวัฒนา มูลมะณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ประมวลผลและรายงานผล  
1664 นางสาวสมหญิง พละแสน พี่เลี ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1665 นางสาวภวัลตรี ไกรสิน พี่เลี ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1666 นางสาวทัศนียพร นามมัน พี่เลี ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านไร่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1667 นายสงกรานต์ จันใด พี่เลี ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1668 นางจิรวดี คาจินดา พี่เลี ยงเด็กพิการ กรรมการ โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1669 นายสุวัฒน์ พรอินทร์ ธุรการโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1670 นายอนันต์ พันนึก รองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1671 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผอ.รร.บ้านโคกสำราญ (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1672 นายศักดิ์ดา แสงฟ้าม่วง ผอ.รร.บ้านนาโคก (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1673 นายนิวัฒน์ กองแก้ว ครู รร.อนุบาลศรีเชียงใหม่ (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1674 นายชวลิต ประลันย์ ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ (ผู้ดูแลระบบ) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1675 นางเบญจพร เตียวศิริชัยสกุล ครู รร.ชุมชนบ้านปะโค คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1676 นายวาทิน พุฒเขียว ครู รร.บ้านสวยหลง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1677 นางสาวธัญรัศม์ ฮาดดา ครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1678 นางสาวทิชากร ก่องคำ ครู รร.บ้านผาตั้ง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1679 นางสาวอัญชลี บุญฤทธิ์ ครู รร.บ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1680 นางสาวปวีณา ไชยสมบูรณ์ ครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1681 นางประภัสสร เจริญชัย ครู รร.อนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1682 นางสุธาสิณี ทองไสย ครู รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1683 นางสาวอภิญญา พิมพา ครู รร.บ้านเดื่อใต้ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1684 นางสาวอัจฉราภรณ์ กวนวงศ์ ครูธุรการ รร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1685 นางสาวนริณธร ด้วงไธสง ครูธุรการ รร.บ้านหนองบ่อ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1686 นางสาวธัญชนก โคธิเสน ครูธุรการ รร.อนุบาลอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1687 นางสาวอติกานต์ กล้าหาญ ครูธุรการ รร.หินโงมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1688 นางสาวธนภร ภูวนา ครูธุรการ รร.บ้านเมืองบาง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1689 นายบัญชา มาตรมูล ครูธุรการ รร.บ้านนาน้ำพาย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1690 นายณัฐพงษ์ สายเชื้อ ครูธุรการ รร.บ้านหนองแดงฯ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1691 นางสาวระพีพรรณ นิติธรรม ครูธุรการ รร.ราชประชานุเคราะห์ ๑๔ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1692 นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์เจริญ ครูธุรการ รร.คำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1693 นางสาวจิตตวดี สีตาล ครูธุรการ รร.ดาวเรืองสมสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1694 นางสาวอัจจิมา ทองโพช ครูธุรการ รร.บ้านเวียงคุก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1695 นายสุริยา สุนาอาจ ครู รร.สมสะอาดดงมุขวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1696 นางสาวกมลชนก ชากุทน ครูอัตราจ้าง รร.เชือกหม้วยวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1697 นางสาวผกามาศ ปัญจะมี ครูอัตราจ้าง รร.ดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1698 นางสาวจริยาภรณ์ แข็งแรง ครูอัตราจ้าง รร.หาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1699 นายอดิสร แสนแก้ว ครูอัตราจ้าง รร.ราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1700 นางสาวสุดใจ ดวงสีเสน ครูอัตราจ้าง รร.เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1701 นางสาววิสาขา สุดสงคราม ครูอัตราจ้าง รร.หินโงมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1702 นางสาวปิยวรรณ ชัยเนตร ครูอัตราจ้าง รร.ดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1703 นางสาววาสนา ต้นเดียว ครูอัตราจ้าง รร.บ้านโคกแมงเงา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1704 นางสาวพิมลรัตน์ สร้างช้าง ครูอัตราจ้าง รร.หมากก่องฝายแตก คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1705 นางสาวธันยธรณ์ คำสวัสดิ์ ครูอัตราจ้าง รร.ราษฎร์นุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1706 นางสาววาสนา โสดาวิชิต ครูอัตราจ้าง รร.นาฮีนุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1707 นางสาววานิช ทองคำ ครูอัตราจ้าง รร.บ้านคุยนางขาว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1708 นางสาวจิตติวัลย์ สาหล้า ครูอัตราจ้าง รร.บ้านโพนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1709 นางสาวจิรปรียา พิลากุล ครูอัตราจ้าง รร.ธนากรสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1710 นางสาวพัสดาภร พิมพากรณ์ ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1711 นายนัฐภัทร โสภาเวทย์ ครูธุรการ รร.บ้านไทยสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1712 นางสาวยุภานันท์ ศิลาคำ ครูธุรการ รร.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1713 นางสาวพรสุดา โกมลทร ครูธุรการ รร.บ้านบงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1714 นางสุนันทา โสภาพร ครูธุรการ รร.บ้านน้ำโมง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1715 นางสาวณัฐฐากุล เขียวศรี ครูธุรการ รร.อนุบาลบ้านคอกช้าง คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1716 นายสุวิจักขณ์ ทะวงค์ศรี ครูผู้ช่วย รร.บ้านโคกสะอาด สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1717 นางสาวเนตรนภา เศษตะคำ ครูธุรการ รร.บ้านคุยนางขาว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1718 นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1719 นายศิริวัฒน์ ลำพุทธา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1720 นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1721 นางสาวชณัฎดา วงค์พระไกร ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลข้อมูลเว็บไซด์  
1722 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดแข่งขัน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
1723 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดแข่งขัน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
1724 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดแข่งขัน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
1725 นางสาวกุลกนก แจ่มใส นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดแข่งขัน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
1726 นายวัฒนา มูลมะณี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดแข่งขัน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
1727 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1728 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผอ.ร.ร.ชุมชนหนองยองวิทยา คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1729 ส.ต.ท.วิทยา มาสขาว ผอ.ร.ร.บ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1730 นายวิชิต กาหวาย ผอ.ร.ร.บ้านคลองทิพย์ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1731 นายอมรศักดิ์ บัวโฮม ผอ.ร.ร.บ้านท่ากกต้อง คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1732 นายณัฐวัช อรัญมิ่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1733 นางสการะ จีนะสุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1734 นายยุทธพร ภักดีหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1735 นายพัฒนทอง ทุมโยมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1736 นางสาวจิรพร จันทรขันติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1737 นายนิรันดร์ อันทะศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1738 นายวรวุฒิ บุตรแสนดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1739 นายธนานนท์ ชาญสูงเนิน ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1740 นางสาวจีราภรณ์ ผลจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1741 นายชัยภัทร รุจาคม นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1742 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่าย ICT และระบบสื่อสาร  
1743 นายสุวรรณ ลักษณะศรี ช่างไม้โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง  
1744 นายพิสิทธิ์ ชมพูจันทร์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่/อุปกรณ์/แสง/เสียง  
1745 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1746 นายชานนท์ จันทราศรี หัวหน้าหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1747 นายสุวัฒน์ ภานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1748 นายอนุรัตน์ เนาวรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1749 นายเบญจพล สุภาจิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1750 นายพงศกร ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดื่อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1751 นายทวีศักดิ์ พุฒิสันติกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1752 นายจตุพล โพธิ์คำพก นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1753 นายมนตรี โคตะวี นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1754 นายพฤฒิพงศ์ ฝ่ายธีร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1755 นายวุฒิภัทร บุตรธนู ครู วิทยาลัยอาชีวะศึกษาหนองคาย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1756 นายปรัชญากรณ์ หอมคำ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1757 นายชาญวิทย์ กางกันยา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวะกรรมศาสตร์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1758 นางอรุณ ศรีประโชติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1759 นายภานุรักษ์ กำแพงศิริชัย ครู โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1760 นางสาวสิรินดา โคตรชมภู ครู โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1761 นายคมสันต์ สลาพิมพ์ ครู โรงเรียนโนนดู่โพนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1762 นางสาวสุจินดา สมรูป ครู โรงเรียนบ้านโคกคอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1763 นางสาวชาลิสา จันทรเสนา ครู โรงเรียนบ้านซำจียง ดงป่าเปลือย คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1764 นางสาวเสาคนธ์ หอมทอง ครู โรงเรียนบ้านเทพประทับ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1765 นายรุ่งเรือง สว่าง ครู โรงเรียนบ้านเทานาบอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1766 นางพิมพร ลุนสำโรง ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1767 นางสุเนตรา พรหมโคตร ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1768 นางสุพี สิงห์สุขศรี ครู โรงเรียนบ้านนาคลอง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1769 นางสาวอาภาวดี เครือเพียกุล ครู โรงเรียนบ้านน้ำทอน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1770 นางสาวนิตยา สุวรรณเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1771 นางนันทวดี สุดตา ครู โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1772 นางนารี พิมพ์กลม ครู โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1773 นางสาวทิชากร ก่องคำ ครู โรงเรียนบ้านผาตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1774 นายคมลิขิต นามไว ครู โรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1775 นายวาทิน พุฒเขียว ครู โรงเรียนบ้านสวยหลง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1776 นางธัญญ์นลิน ชัยศิริภัคกุล ครู โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1777 นางสาวพรทิพย์ สาริสี ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1778 นางสาวสุรีวัลย์ สร้อยสะใบ ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1779 นางชมัยพร จินาพร ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1780 นางดวงเนตร หอมตา ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1781 นางนิภาภรณ์ นันแก้ว ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1782 นางอมร โยคณิต ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1783 นางอมรรัตน์ แย้มศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1784 นางอริสรา ธรรมศร ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1785 นายเจริญ สุตสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1786 นาวสาวไพรินทร์ ปะวะเน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1787 นางสาวรวิวรรณ ขมิ้นเขียว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1788 นางสาวน้ำมนต์ ศรีหาชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1789 นางสมหวัง พุทธิวงค์ ครู โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1790 นางสาวจิดาภา จิตต์วิญญาน ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1791 นางวิไลลักษณ์ ไชยอาจ ครู โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1792 นางสาววนิดา ไชยศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสังคม คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1793 นางสาวขจีพรรณ สวยงาม ครู โรงเรียนอาโอยาม่า 2 คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1794 นายประสาท นามบุรี นักการภารโรงบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1795 นางจิตราพร ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1796 นายชาตรี ราชบัณฑิต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1797 นายทนงศักดิ์ เตียวศิริชัยสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1798 นายปริญญา นันทะมีชัย ครู โรงเรียนราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1799 นางอมรรัตน์ โยคะนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1800 นางอมร แย้มศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1801 นางดวงเนตร หอมตา ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1802 นางสาวชณัฎดา วงค์พระไกร ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1803 นางอริสรา ธรรมศร ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1804 นางสาวชรัชฎาดา วงค์พระไกร ครู โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย  
1805 นายพิทยา บริจาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1806 นายธวัชชัย รัตนติสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1807 นายชาติชาย เหง้าวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1808 ว่าที่ร.ท.รัฐฐา มานัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกำพี้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1809 ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ภูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1810 ว่าที่ ร.ต.วินัย วะหาโล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1811 นายมนตรี ฮักหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสั่ง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1812 นายสมรชย ศรีสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1813 นางสมปอง สลาพิมพ์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1814 นางเรืองสิน โสภาเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1815 นางสาวสมบูรณ์ ภูมิเทศ ครู โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1816 นายธนกร ผาสุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านดงกำพี้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1817 นางรัชนี สีหามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1818 นางสุจิตรา ป้องโกเซ ครู โรงเรียนบ้านดงกำพี้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1819 นางสาวอรุณี สองหลวง ครู โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1820 นางศศิรนันท์ โพธิรุขา ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1821 นางถวิล ชานุบาล ครู โรงเรียนบ้านดงกำพี้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1822 นางพรสวรรค์ ถนอมเมฆ ครู โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1823 นางมลิวัลย์ กองทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านดงกำพี้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1824 นายอนุชา ฝ่ายชาวนา ครู โรงเรียนบ้านดงกำพี้ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1825 นางสำราญ นาคเสน ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1826 นางนงเยาว์ สุนาคราช ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1827 นายสุเทพ วงศ์พงษ์คำ ครู โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1828 นายเปี่ยมศักดิ์ มูลสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1829 นายทองคำ ชายคา อปพร.บ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1830 นายสุริยา ดังเสนาะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านถิ่นดุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1831 นายเชิดพรม หล้าภูเขียว อปพร.บ้านถิ่นดุง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1832 นางสาวรจนา พิมพาชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1833 นางสาวอัจฉรา หล้าคอม เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1834 นายเฉลิมเกียรติ บุญสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1835 น.ส.นวลสวาท สุวรรณรินทร์ ครู โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1836 นางสำราญ นาคเสน ครูโรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง  
1837 นายไชยา บุตรศรี ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนบ้านวัดหลวง คณะกรรมการดำเนินงานสนามแข่งขัน โรงเรียนบ้านวัดหลวง