รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธินันทา  แก่นลา
 
1. นายวิทยา  บุญเพ็ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงชลดา  โพธิขำ
 
1. นางกัลยาสุภรณ์  มาลานนท์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายสมชาติ  อินทรภูมิ
 
1. นางสาคร  พาเสน่ห์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวจิรัชญา  ผลาจันทร์
 
1. นายพุฒิสาร  สุวรรณรงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา   ประเสริฐพงษ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยงยืน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงศิวนาถ   สิทธิพร
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา   จันทร์เปรียง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพจนียา  ใจภักดี
 
1. นางมนธยา  ไชยเดือน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎยา  คำแดง
 
1. นางสนิดาพร  รอดไว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอิสระพงษ์  สัชนะกุล
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 1. นางสาวอัจฉรียา  สุทธาภรณ์
 
1. นายสุนทร  ชัยโคตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  จันทร
 
1. นายวสันต์  พาอ้ม
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตรีเพชร
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  นามวิเศษ
 
1. นางมลิวัลย์  เภาพาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์
 
1. นางพฤศจิ  วัฒนภูมิชัย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายคมสันต์  แสนแก้ว
 
1. นางพิมพ์นิภา  เศรษฐจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  ทองเย็น
 
1. นางสาววราพร  ศรีเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. นางสาวสุภัทรา  ทวีจันทร์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  มาสาซ้าย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงอภิญญา  พงษ์ธนู
 
1. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายอนุชา  พุทธิชาติ
 
1. นางเทพสุดา  สวัสดิ์รัมย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  น้อยโสมศรี
 
1. นางปิยมาศ  ไชยเทศ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิรายุทธ  โฮ้หนู
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายฐิติชัย  ดุ้งกลาง
 
1. นายเจียมศักดิ์  ชนะค้า
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 1. นายบัณฑิต  รวยสันเทียะ
 
1. นายวรกฤษณ์  อุ่นจังหาร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงฐิติมน  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงมณีนาถ  สมบัติพุทธ
3. เด็กหญิงสันตกมล  ไหลหลั่ง
 
1. นางรัตนาภรณ์  ติดตารัมย์
2. นางชุติมันต์  จรัสสุทธิอิศร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกตัญญู  เย็นจอหอ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตาลเจิม
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ไกรรัตน์
 
1. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  มะนิตรัมย์
2. เด็กหญิงธันยพร  ทองสุขใส
3. เด็กชายภาณุพงศ์   เทียมพล
 
1. นางสาวชญานิศ  ไกรสีห์
2. นางชลิดา  โอทารัมย์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. นางสาวศิริลักษณ์  เชื้อลิ้นฟ้า
2. นางสาวสุทธิดา  นิลผาย
3. นางสาวสุธีร์วรา  สาลำ
 
1. นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
2. นางธัญพร  นามไพร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวจิรัฐฏิกานต์  โลหากาศ
2. นางสาวภักดิ์ศิริ  ร่วมรส
3. นางสาวศิริรัตน์  เลี่ยวไพโรจน์
 
1. นางผ่องผิว  แก้วกล้า
2. นายดิเรก  ศิริเวชกุลศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  แสงวงศ์
2. นางสาวพรรณิศา  กองสุข
3. นางสาวมายารัตน์  แก้วคูณ
 
1. นางพรรณี  บุญเลิศ
2. นางสุธินรัตน์  พานอ่อน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงพรรภษา  ศิหิรัญ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  โททุมพล
 
1. นางสาวกริกา  งามแสง
2. นางสาวสุภัทตา  พรมลา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงฐานิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
2. นางพัชรี  อุ้ยเลิศ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติยาพร  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวจรีพร  คำคอน
2. นายสุจินต์  หาญโสภา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายวัชรเกียรติ  พรมคุณ
2. นางสาวเบญจพร  โม้อินทร์
 
1. นางรัชนีกร  ผิวสว่าง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธัญธร  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวศรัณยา  สีตาแสง
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวสิรินทรา  หรรษาวงศ์
2. นางสาวอุบลพรรณ  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวกัลยา  วิเศษศรี
2. นางเยาวลักษณ์  ศรีภักดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายภูชิสส์  เกิดสิริ
 
1. นางปรารถนา  ชื่นตา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายเชื้อพงศ์  วชิรเมธารัชต์
 
1. นางวารีย์  รัตนภักดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายยุทธการ  นันจำรัส
 
1. นางกาญจนา  ลาภบุญเเรือง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายนนท์ปวิธ   บัวทอง
 
1. นายชินวัตร  นามแสน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายกฤษกร  ต่อสกุลแก้ว
 
1. นางคณัสนันท์  มณีศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธร 1. นายธันว์  เตียถาวรชัย
 
1. นายศราวุฒิ  สนใจ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกรกวี  ประไพวัชรพันธ์
2. เด็กหญิงนันทภัค  อิสรานุกิจ
3. เด็กหญิงอรกช  พรหมฝาย
 
1. นายปกครอง  บุญปลื้ม
2. นางสาวศิริพร  พงศ์วิเศษ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ทองแม้น
2. เด็กหญิงนิสากร  เหลาคม
3. นางสาวอนุศรา  รัตนแสง
 
1. นางสาวนิลาวัลย์  เพิ่มผล
2. นายเทพรัตน์  กิ่งแก้ว
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสนสุข
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เทียนไทย
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แช่มพุดซา
 
1. นางประทุม  ปราบจะบก
2. นางศิริวรรณ  ไม้พรต
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  รักษาภักดี
2. นายวัลลภ  พรมมา
3. นายอธิวัฒน์  โคตรชมภู
 
1. นายพร้อมพงศ์  แก้วกัลยา
2. นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายชญานนท์  แก้วแสนเมือง
2. นางสาวบุณยอร  อุดมเวช
3. นางสาวอารียา  เอกบวรวงศ์
 
1. นางสิริพร  ภูหัวดอน
2. นายสวัสดิ์   จันทมนตรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวจิดาภา  วรรณโอภาส
2. นายเฉลิมเกียรติ  ยะพลหา
3. นายไชยวัฒน์  คำประมวล
 
1. นายปรัชญากร  ฮดมาลี
2. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายชนาธิป  บุญจวง
2. เด็กหญิงพินทุณิชา  เปรมกมล
3. เด็กหญิงมุนิสสรา  อุณาศรี
 
1. นางยุพิน  ศรีมันตะ
2. นายคณิต  ไวท์ยางกูร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คึมยะราช
2. เด็กชายณัฐดนัย  สูงภิไลย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เกษจัตุรัส
 
1. นางสาวณัฐริกา  เม่นเกาะ
2. นางประไพ  สูงภิไลย์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  เเสนลัง
2. นางสาวกาญจน์ดา   รัชโน
3. นางสาววราภรณ์   ต้นสวรรค์
 
1. นางสาวพัชรพร  เชื้อดวงผุย
2. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  บูรณะปิยะสกุล
2. นางสาวภาวิณี  ยึดพวก
3. นางสาวเจนจิรา  หงษ์ขาว
 
1. นางสาววราภรณ์  นวลโคกสูง
2. นายเดช  ดีหมื่นไวย
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายพิจักษณ์  สังวรศิลป์
2. นายพุทธิตรัย  นันตะนะ
3. นางสาวสุนิษา  โพนภูงา
 
1. นางวัลลยา   โคตรนรินทร์
2. นางนงนุช  ฐากุลธเนศ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐริณีย์  หนองภักดี
2. นางสาวนิภาพร  พิมนาม
3. นางสาวพรธิดา  ทองพรม
 
1. นางสาวรัชนี  วัฒโน
2. นางศรัญญา  บัวรัตน์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  ไกยวรรณ์
2. เด็กชายศุภกานต์  มาทะวงษ์
 
1. นางสาววิราวรรณ  เวชกามา
2. นางณัฏฐกานต์  วัฒนานุสิทธิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์ศิลา
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วอาสา
 
1. นางสาวรัชฏาพร  เชียงทอง
2. นายเจษฎา  อินพินิจ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปภาดา  วนไชยสงค์
2. เด็กหญิงปวริศา  ดาก่ำ
 
1. นายวรวัฒน์  ชาญนรา
2. นางพิสมัย  เจริญรักษ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายศุภกร  สารชัย
2. นายศุภกิตติ์  คูนาเอก
 
1. นางวราภรณ์  แจ่มพงษ์
2. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ก่ำแก้ว
2. นางสาวสุดาพร  ศรีวิเศษ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภาวะชัย
2. นางอรทัย  วันดี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายกิตติศักดิ์  พรหมรักษา
2. นายธีรดนย์  วิไลรัตน์
 
1. นายปรัชญากร  ฮดมาลี
2. นายทนงเกียรติ  พลไชยา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  แม่นยำ
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอรรถชัย  ดีรักษา
 
1. นายจักรพงษ์   แผ่นทอง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาววิยะดา  ภูหัดสวน
 
1. นางพรทิพย์  หล้าจางวาง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กหญิงครองขวัญ  คำจันทร์ลา
2. เด็กหญิงพัชรีย์  เมธาถิระสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สายงาม
 
1. นางนุชนาถ  ศรีงาน
2. นางธัญกมล  คำจันทร์ลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายปริญญาพล  มณีโรจน์
2. เด็กชายพิชากร  อ้มเถื่อน
3. นางสาวรัตตินันท์  ฤทธิพิชัยวัฒน์
 
1. นางสาวอรอุมา  ศรีสารคาม
2. นางพงษ์ลดา  กาญจนปภากูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายชนาธิป  จันสำโรง
2. เด็กชายพลรัตน์  ไชยศิริ
3. เด็กชายเกริกพล  โกวิทางกูร
 
1. นางธิดารัตน์  ประเสริฐสังข์
2. นางวลักษวรรณ  วาเหลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปัณฑารีย์  ประวิทย์ธนา
2. นายภูเบศ  วัฒนสกุลไทย
3. นายวรภัทร  ละครพรหม
 
1. นางสาวช่อผกา  เตียวสุวัฒน์์
2. นางปริศนา  สดสร้อย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนครียา  รุ่งพัฒนาชัยกุล
2. นางสาวปวิชญา  โล้เจริญรัตน์
3. นายวสุ  โพธิ์งาม
 
1. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์
2. นางพวงผกา  ไชยพงษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายพิชชากร  นิธิพรเดชะ
2. นางสาววีระญา  สายคำ
3. นายเอกลักษณ์  หัตถนิรันดร์
 
1. นางสาวธารทิพย  จันทรนิมะ
2. นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปรีย์วรา  เรืองอร่าม
2. เด็กหญิงวริศรา  เต็งรังสรรค์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บัญโสภา
 
1. นายสุเทพ  แพทย์จันลา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงนงนภัส  ยอดพรหม
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  แก้วสุจริต
3. เด็กหญิงพิมพ์มาตา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวปฏิญญา  สอนกล้า
2. นางวรรณี  มณีพงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศรีพลลา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  รักกุศล
3. เด็กหญิงแม่น้ำ  เนื่องไชยยศ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ปัดตาเคนัง
2. นางพิสมัย  เนื่องไชยยศ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวทิฆัมพร  วงษ์วาสน์
2. นางสาวสินีกานติ์  เจริญโสภารัตน์
3. นางสาวอริสา  รัตนวัน
 
1. นางสาวกรรณิกา  ธาดา
2. ดร.นรินทร  รัตนทา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวนงลักษณ์   ประขันธ์
2. นางสาวปัทมินี  ปะระกา
3. นางสาวปิยธิดา  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางน้ำทิพย์  ศรีแก้ว
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวธิดารัตน์  โยธาฤทธิ์
2. นางสาวปนัดดา  ปรีพูล
3. นายยุทธพงษ์  ศรีตระการ
 
1. นายสมทบ  สีริต
2. นายธนศักดิ์  เจริญธรรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  พลเยี่ยม
2. นางสาวพิรญาณ์  นาทองคำ
3. นางสาวอรจิรา  ศิลปักษา
 
1. นางพัชรี  ศิลแสน
2. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายฉันท์ชนก  อุตส่าห์
2. เด็กชายทองแท่ง  ใจเครือ
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายไพบูลย์  บุญชม
2. นางจิตติมา  ใจเครือ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนโชติ  สุนทรา
2. เด็กชายปณิธาน  ทองบ่อ
3. นายเมธิชัย  สิทธิ์ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปราณี  วงเวียน
2. นางภิรพา  สุวรรณเพชร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวภัทรสุดา  พสุรัตน์
2. นายวรเลิศ  อินนันทะ
3. นางสาวเรือนฤทัย  สมชอบ
 
1. นางสาววิไล  จวนสาง
2. นางจารุวรรณ  จุ้ยสุวรรณทัต
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธวัชชัย  ฦาชา
2. นางสาวสุนิศา  โคตรโนนกอก
3. นายอนวัช  ศรีหานาม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
2. นางวิไลลักษณ์  แสนสะอาด
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชลธาร  แสนสุข
2. นางสาวอริศรา  ปะหุปะไพ
3. นางสาวเกศกนก  ดีพรม
 
1. นางปิยนาฏ  มาคิน
2. นายดุสิต  วรวัฒนธรรม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  คำปลิว
2. เด็กหญิงธีรนุช  ชโลธร
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  บุญตา
 
1. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
2. นายธัชกร  สุริยวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  บัวเก่า
2. เด็กหญิงรัตน์ชา  รักสนุก
3. เด็กหญิงแสงระวี  สุระเสน
 
1. นางสาวนนทยา  เชิดทอง
2. นางอณุสรา  บัวลอย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรพัชร  จิตรดาภา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พาเสน่ห์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุริยะแสง
 
1. นางเบญญาภา  ขาวไป๋
2. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวพิชชาพร   อาษา
2. นางสาววชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
3. นางสาววิมลเรขา  ประทีปะเสน
 
1. นายไพบูลย์  บุญชม
2. นางวรรณกร  คำอุดม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธงธานี 1. นายชัยอนันต์  สัจจาวาท
2. นายวิวัฒน์  ศิริภูธร
3. นางสาวไพลิน  เสนารัตน์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  สุ่มมาตย์
2. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัญญาภรณ์  รุ่งเรืองวาณิช
2. นางสาวณิชามญชุ์  อุปพงษ์
3. นางสาวพรณิชชา  ตงศิริ
 
1. นางสาวกัณธิมา  กระเดา
2. นายพงศธร  ศรีอาจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวสิริวรรณ  ไชยบิน
2. นายอชิระ  ประลอบพันธ์
 
1. นางอุษาพรรณ  ติงมหาอินทร์
2. นางพรพิศ  แสนมนตรี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายธีรพรรณ  พิมพิสาร
2. เด็กชายรัฐพงษ์  พูดเพราะ
 
1. นายสุเมธ  วิเศษเรียน
2. นายสุเทพ  ชัยภูมี
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายวัทธิกร  วาระสิทธิ์
2. เด็กชายไอน้ำ  พยอม
 
1. นายสายัน  พยอม
2. นายคำพล  พุทธพันธุ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนพัฒน์  ผดาเวช
2. นายปิยพงษ์  โสภา
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ    เงินงอก
2. นายอนุเดช   พลรัตน์
 
1. นางสาวอาภากร  สงวนนาม
2. นางปาริฉัตร   วงศ์พรหม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 1. นางสาวณิชมน  หมีกุละ
2. นางสาวอัญชนา  มูลพลึก
 
1. นางพรพรรณ  ศิลา
2. นางสาวบุญถิ่น  อินทร์วิเศษ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  มนต์คาถา
2. เด็กชายศราวุฒิ  เพชรดีคาย
 
1. นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตานีวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  กางรัมย์
2. เด็กชายนนทกานต์   สมัครสมาน
 
1. นางสาวดวงใจ   บุตรดี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทศพล  เสนาวงษ์
2. เด็กชายบัญชา  สมแคล้ว
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพันธกร  เสียงใส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นักผูก
 
1. นายเมธี  หินทอง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายนวพล  พรมมานอก
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  ประจวบมอญ
 
1. นายโชคชัย  สุขผล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 1. นายอนุชิต  บุญชม
2. นายไกรศิษฎ์  จักรไกรฤทัย
 
1. นายสุเมธ  ศรีวิไล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายพงศกร  สถาวรินทร์
2. นางสาวสมฤทัย  รักษา
3. นางสาวสุวรรณภา  วารีเจริญชัย
 
1. นางชัญญาภัค  จงอุตส่าห์
2. นายอนุพงศ์  วุฒิฐิติการ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 86.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 1. นายจิราญุ  ศรีบุญเรือง
2. นายดำรง  อุดมชุม
3. นายสราวุฒิ  รานอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  การปลูก
2. นายมนตรี  มาปะเม
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80.56 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  จอนทะผา
2. นางสาวธัญญารัตน์  อุปริที
3. นายนวพล  ดินไธสง
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
2. นางราตรี  จันทเสน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงชลธิชา  สามีแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล  สมพร
3. เด็กหญิงนฤมล  คนชาญ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีทิม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมั่น
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นามเดช
2. นางสาวศุภกาญจน์  ศรีโสดาพล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  เทพวงศ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์เพชร
3. เด็กหญิงณริศราวรรณ  จันทรัตน์
4. เด็กหญิงพิราภรณ์  อุดด้วง
5. เด็กหญิงสริญญาพร  ธิเดช
 
1. นางสาวภาวดี  จัตตุเรศ
2. นายนรินทร์  แสงสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 1. เด็กชายจิรายุทธ   ดวงดุ
2. เด็กหญิงชมพูนุท   แคนมืด
3. เด็กชายพลพศุตม์   จราฤทธิ์
4. เด็กหญิงอภิชญา   โสรัตน์
5. เด็กชายเจษฎาภัทร   บุตตาศรี
 
1. นางนิตยา  พิมาลัย
2. นายไกรวิทย์  พิมาลัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายประศาสน์  จันใด
2. นางสาวพิกุล  สินสมุทร
3. นางสาวศุภรัตน์  ทองบ่อ
4. นายอนุรักษ์  พันธ์ุครู
5. นางสาวเพ็ญนภา  สีหามาตย์
 
1. นายกฤษฎางค์  พื้นแสน
2. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์  มีแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา   ทรงคะรักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์   ชินบุตร
3. นางสาวสุนารีย์   ดรกระจ่าง
4. นางสาวเชาวริน   ชุริชน
5. นางสาวเสาวนีย์   เถาเมฆ
 
1. นางสาวกฤษณา   ไฝชอบ
2. นายชาติชาย   ศรีวรสาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เทศสุพล
2. นางสาวจิรารัตน์  สิงห์ทอง
3. นางสาวนลินนิภา  บาลวงศ์ษา
4. นางสาวรุจิรา  พรมเกษ
5. นางสาวอรัญญา  บุรารัตน์
 
1. นางภัทรานิษฐ์  สิงห์ทอง
2. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดามณี  มีพรหม
2. เด็กหญิงฐิตา  ลีทอง
3. นางสาวณพฤกษา  ถือสัตย์
4. เด็กหญิงนภสร  ช่างนิรันดร์
5. เด็กหญิงพิมมาดา  แก้วขาว
 
1. นางสาวชุลีกร  คำหล้า
2. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  ขอสุข
2. นางสาวนิราวัลย์  บำรุงภักดี
3. นางสาวภินญดา  ศรวิเศษ
4. นางสาววาสนา  ชาญณรงค์
5. นางสาวอาริสา  เอี่ยมนูญ
 
1. นางสาวดารานี  อุดชา
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทรสมบัติ
2. เด็กชายธนชิต  ชื่นนิรันดร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนกระสินธุ์
4. เด็กหญิงบุรีรัตน์  ทีคันโท
5. เด็กหญิงลิลลิล  วรวะไล
 
1. นายปัณณทัต  มาตย์นอก
2. นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายฐิติพงษ์  พัสรางกูล
2. นางสาวธัญญลักษณ์  บุตรชาติ
3. นางสาวพรหมพร  เหลาพรม
4. นางสาวศรัญยา  หมั่นเสนา
5. นางสาวอารียา  จันทร์หล้า
 
1. นายสายฝน  กุละนาม
2. นางระยิ้ม  อ่อนสุระทุม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นางสาววลัยลักษณ์  เหมาะเจาะ
2. นางสาวศศิจุฑา  ทองเกษ
3. นางสาวสมฤทัย  ปานุเวช
4. นางสาวเดือนฉาย  คัชรินทร์
5. นางสาวเพรชรา  ศรีไชย
 
1. นายวิษณุ  จินดาแต้สกุล
2. นางวิลาวัลย์  ชัยปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 1. นายจิรศักดิ์  พระสุวรรณ
2. นางสาวณัฐทิญาพร  ศิริวิ
3. นางสาวสมฤดี  สุพรมอินทร์
4. นางสาวหทัยภัทร  หารวาระ
5. นางสาวอรอนงค์  หันตุลา
 
1. นางบรรณฑรวรรณ  ศิริบุตร
2. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกันติพัฒน์  ด่านขุนทศ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อุไรโรจน์
4. เด็กชายวิชชากร  อนวัชศิริวงค์
5. เด็กชายอังคาร  สิมมาโคตร
 
1. นางลดาวัลย์  อุปราเรืองโรจน์
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายชาติชาย  ซ่อนกลิ่น
2. นายนครินทร์  คำดำ
3. เด็กชายสิทธิภาคย์  เสริฐศรี
4. นายอดุลยวัฒน์  ใยดี
5. เด็กชายอัครเดช  แซ่จ๋าว
 
1. นายเวียงชัย  สวัสดี
2. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจน์หทัย  ขันติยู
2. นางสาวณัฐสุดา  ศรีสร้อย
3. นายภูตะวัน  โคตเครื่อง
4. นางสาวมัลลิกา  สาขามุละ
5. นายเมธากร  วัฒนาวารีกุล
 
1. นายธวัฒชัย  หอมแพน
2. นางอุไรพร  จันฤาไชย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" 1. นางสาวกชกร  บัวล้ำล้ำ
2. นางสาวนันทนา  อินธิจักษ์
3. นางสาวประภัสรา  โพนพันธ์
4. นายวิทยาธร  เยาวรัตน์
5. นายสุริยะ  อุส่าห์
 
1. นายวรวิทย์  ไชยวงศ์คต
2. นายบัญญัติ  ผิวงาม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชยพล  โพธิ์ศรี
2. นายบุญฤทธิ์  สุนทรพินิจ
3. นายปริญญ์  พรมโสภา
4. นางสาวสวิชญา  บุญทศ
5. นางสาวสุชานันท์  พรหมจารีย์
 
1. นางสาวอนัญพร  สุขเฉลิม
2. นายนพคุณ  ดาโรจน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐกาน  โสมคำ
2. นายธนพล  โนนทนวงษ์
3. นางสาวธัญญาเรศ  เทศสาย
4. นายภูวดล  เนาว์โสภา
5. นายวรกมล  ลิ้มมหาคุณ
 
1. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
2. นายอรรถกร  เกษรแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายคฑาวุธ  จันทร์กอง
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุดานนท์
3. เด็กหญิงทักษพร  ไชยมาโย
4. นายธนาธิป  นาคำ
5. นางสาวปภัสรา  บุญเทียม
6. นายพีระวัฒน์  คัดทะนะ
7. นางสาวภัทรนันท์  วรรัตน์
8. นางสาวภัทราภา  วรรัตน์
9. เด็กชายรณกร  จันทะวงษ์
10. นางสาววลีรัตญา  นิลคง
11. นายวัชรธร  ชุ่มเมืองเย็น
12. นางสาววิมลรัตน์  ไชยสุระ
13. นายศราวุธ  สุวอ
14. นางสาวศิวรักษ์  ไชยมาโย
15. นายสหภาพ  วะสุรี
16. นายสิทธิศักดิ์  พันธุ์เมือง
17. นายสุทัศน์  จิตจักร
18. นายสุรชัย   บุพศิริ
19. นางสาวอัญชลี  สุรันต์
20. นางสาวเจนจิรา  แก้วสิมมา
 
1. นายเอกลักษณ์  ติระ
2. นางสาวมัลลิกา  สีดาเดช
3. นางสาวณปภัทร์  แก้วแสนชัย
4. นายนิธิพัฒน์  บัวผัน
5. นางพิไลวรรณ  พลหาราช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  ศึกนอก
2. นางสาวกัญญารัตน์  เพิ่มพูน
3. นางสาวกัลยา  โต่นวุธ
4. นางสาวจันทนิภา  หลักบึง
5. นางสาวจารุนันท์  แก้วลาย
6. นางสาวจิระนันท์  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวชมัยพร  จานมีชัย
8. นายชิตวัฒน์  ภารมาตย์
9. นางสาวนริศรา  ดงษา
10. นายพลชนะ  วงศ์ทอง
11. นางสาวมุฑิตา  โจมเสนาะ
12. นายรัชชานนท์  พนาจารย์
13. นายวิทยา  แก้วพันจันทร์
14. นายวิษณุ  เลิศศรีดา
15. นางสาวศศิประภา  วงทองทิพย์
16. นางสาวศิริวรรณ  บุญละคร
17. นางสาวสกุลแก้ว  แก้วล้วน
18. นางสาวสุดารัตน์  กาสิงห์
19. นายอนุชิต  พวงภู่
20. นางสาวเบญจมาศ  ชุนสาย
 
1. นายบุญเลิศ  ขนานแข็ง
2. นายวัชระ  เข็มแก้ว
3. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
4. นางชญานิศ  ตาลกุล
5. นายบัญชา  วงค์เสนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. นายกิตติพิชญ์  ทองชุม
2. นายกิติศักดิ์  อินทร์พวง
3. นางสาวขนิษฐา  การปลูก
4. นายคัมภีร์  วรรณทอง
5. นายชลสิทธิ์  พิมพ์สนิท
6. นายนครินทร์  บุญค้ำ
7. นายนิรันดร์  คุณธรรม
8. นางสาวพิชญา  พิมเพ็ง
9. นายพิเชษฐศิลป์  พึ่งหนู
10. นายยุทธภูมิ  เสภูมี
11. นางสาววรัญญา  อุ่นวงค์
12. นางสาววรางคณา  ดงทอง
13. นายศักนรินทร์  ทองแลง
14. นายสารินทร์  คุณเถื่อน
15. นายสุวัจชัย  ศรีสวัสดิ์
16. นายหฤษิต  ก้านกิ่ง
17. นายอนันตชัย  ถนอมชาติ
18. นางสาวอมิตา  อิ่มใจ
19. นายอานุภาพ  อ่อนสกุล
20. นายเกียรติวงค์  คุณรักษา
 
1. นายสังข์วาล  สิมมะลี
2. นางสาวเกสร  ลาภสาร
3. นางเยาวภา  แพงดี
4. นายผดุงศักดิ์  ละพรมมา
5. นายพรประสิทธิ์  โสวันนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกมลสิริ  สุดจันทร์ฮาม
2. นายกฤษกร  บุยกวาง
3. นายกฤษณะ  แสงนภา
4. นางสาวกิรกิติ  อินทริกานนท์
5. นางสาวจินดาหรา  มองธรรม
6. นายชาติศิษฐา  คงนาวัง
7. นางสาวณัฐรัชน์  ศิริภัคกุลวัฒน์
8. นายดรัสพงศ์  สกุลคู
9. นางสาวดวงหทัย  สรชิตสาลี
10. นางสาวธันยพร  เลิศธีระวิวัฒน์
11. นางสาวธันย์ชนก  โพธิ์แย้ม
12. นายนราธิป  มูลสมบัติ
13. นายปรัชญา  ประจันตเสน
14. นายพศิน  เสียงใหม่
15. นางสาวมุทิตา  อินทะราช
16. นางสาวลลิตา  ศรีอุดม
17. นายสหัสวรรษ  พาคำ
18. นางสาวอัจฉริยา  เกียรตินอก
19. นางสาวอินทิรา  แซ่จัง
20. นายโฆษิต  บูชาชัยรัตน์
 
1. นางนลินี  กบิลพัฒน์
2. นางสาวบุษบากร  บงแก้ว
3. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
4. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
5. นายกิตติพล  ตางจงราช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุเทนพัฒนา 1. นายกุลยศ  วดีศิริศักดิ์
2. นายคเชนทร์   จันทรนี
3. นางสาวจิตรลดา  อุ้น
4. นายชนาธิป  นนสุมี
5. นางสาวญานิกา  อ่องรักษ์
6. นายณรงค์ชัย   ไสยกุล
7. เด็กชายนวมินทร์  นิมมิตตานนท์
8. นายนันทวัฒน์  นิวงษา
9. นายภควัฒน์  ศิริดำรงค์
10. นายภานุพงษ์  ชาดีกรณ์
11. นายภาสกร  ธิสาคร
12. นายภูวนัตถ์  นครังสุ
13. นางสาวลลิตา  สุวรรณะ
14. นายศฎาวุฒิ  ไชยวงศ์
15. นางสาวสัจจพร  อุปสุ
16. นายสุรชัย  บุพศิริ
17. นางสาวอนุตสรา  ยะเทียม
18. นางสาวอรอุมา  เบ้าลี
19. นายอริสมันต์  นนทะศรี
20. นายเจตนิพัทธ์  พิมพ์หาร
 
1. นายเจษฎา  ราชบุตร
2. นายสมพงษ์  รัตนวงษา
3. นายพิพัฒน์พงศ์  พรมจันทร์
4. นางอรทัย  บุตรสิงขรณ์
5. นายมานิต   เที่ยงธรรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  วงษา
2. นางสาวขวัญนภา  วรรณศรี
3. นายคณากร  ลือจันดา
4. นางสาวจันทิมา  สหะไชย
5. นางสาวฐิฏิยา  คณะโท
6. นายตรีทเศศ  จ่าภา
7. นายธีรวัต  พินิจลำ
8. นางสาวนภัสสร  จำปานวน
9. นางสาวปวีณา  พาลาด
10. นายปิยพันธ์  ทองชนะ
11. นายพงศกร  เตียงพลกรัง
12. นายภูธเนตร  รัตนเทพ
13. นางสาวมุทิตา  เพิ่มพูน
14. นายวัชรินทร์  ออมอด
15. นายวิทยากร  แถวถิ่น
16. นางสาวศุภาพิชญ์  บุญค่ำ
17. นางสาวสุวีรญา  มุลริยะ
18. นายอภิชิต  พรมสิงห์
19. นายอิสระ  แดงสีดา
20. นางสาวไอลดา  ชัยดี
 
1. นายมิตรชัย  บุญมา
2. นายพงษ์เทพ  วงศ์ทอง
3. นางนันทนาตรี  เผ่าศิริ
4. นายมิตรชัย  แก้วอินตา
5. นายเรืองเดช  เกิ้นโนนกอก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 1. นายพงศภัค  สวยสะอาด
 
1. นางสลักจิตร  เฉิดฉาย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
 
1. นางนาตยา  นาศรีเคน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กหญิงนันทนา  ชุสาวัน
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม 1. นางสาวอินทอร  ปัญหาชัย
 
1. นางวราภรณ์  หอมจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวสุปรียา  บริบรูณ์มังสา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภูลับ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายภาณุ  ปะรินรัมย์
 
1. นางนิภาพร  อุรีรัมย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายพชร  สากุล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางวิภา  เมืองสอน
2. นางนันทยา  พรหมกูล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ชาติชำนาญ
2. เด็กชายณัฐกานต์   จีนแพง
 
1. นางรจนา  ฦๅชา
2. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชพร  พุฒิประภาส
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  โกฏแสน
 
1. นางสาวจิตวิไล  คำภา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายณัฐพงษ์  น้อยหา
2. นางสาวอาทิตยา  เพ็งทะเล
 
1. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
2. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชนนิกานต์  แต่งภูมิ
2. นายวรวุฒิ  มนต์ชัยภูมิ
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางวลิดา  ชาวนา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวจิราวรรณ  จันสาลี
2. นายอรรถพล  ศิริรักษ์
 
1. นายนนทนันท์  สุนันทะนาม
2. นางพวงผกา  ชาบุตรบุณฑริก
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกิติยากร  เวียงคำ
2. นางสาวชลลัดดา  ศรีตระการ
3. เด็กหญิงนันทัชพร  อินกง
4. เด็กหญิงประภัสสร  สามัคคี
5. นางสาวพรมยุรินทร์  โยธะวงศ์
6. นางสาวรัตนาภรณ์  เยาวเสริฐ
7. เด็กหญิงวริศรา  ธรรมนัติ
8. เด็กหญิงสุนิตา  โยธาคุณ
9. นางสาวอริญา  ชมภูวง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรสุวรรณ์
 
1. นายณัฐพงศ์  น้อยลา
2. นางนงเยาว์  อันทรง
3. นางกาญจนสุดา  ไชยเพ็ชร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกิ่งเพชร  พิมพ์ศรีจันทร์
2. นางสาวฐิติวรดา  ประศรี
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ตางจงราช
4. เด็กชายพงศกร  ชนะบุญ
5. เด็กชายพงศพัทธ์  พรมจันทร์
6. นางสาวพรนภา  งามสนิท
7. เด็กชายภูบดี  รัดเสนสี
8. นางสาววชิราภรณ์  ไชยวงษ์
9. นางสาวอาริยา  กงเพชร
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กองสำรี
 
1. นางปราณี  เที่ยงทำ
2. นางอนุช  พลลาภ
3. นางประภาพร  ประสงค์ศิลป์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาแสง
2. นายคณิน  ธงยศ
3. นายจักรพันธ์  พุทธถนอม
4. เด็กหญิงดุษฎีพร  อุทธาหรณ์
5. นางสาวตติยา  ผะจวบบุญ
6. นายธนกร  บุตรอินทร์
7. นายภานุวัฒน์  จันทร์ทอง
8. นายวรพล  ยุสนอง
9. นางสาววรรณภา  ฟองน้ำสังข์
10. นางสาวอัจฉราวรรณ  อินทิพันธ์
 
1. นางสาวจิรพรรณ  บุญยเพ็ญ
2. นางเอื้อมพร  นิตยารส
3. นายสุบรร  พรหนองแสน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายกฤษฎา  คำเคน
2. นายฉัตรชัย  เพ็ชรยิ้ม
3. นายณัฐพงษ์  บรรหาร
4. นายณัฐวัฒน์  คำบา
5. เด็กหญิงนันธิฌา  ฤทธี
6. นายนายณัฐฐิชา  เชยคำดี
7. เด็กหญิงมณีวรรณ  กรมวังก้อน
8. เด็กหญิงมานิตา  ทวีสุข
9. เด็กหญิงรัชญาดา  นิธิเจริญพฤฒา
10. เด็กหญิงลภัสลดา  บุตรสามี
11. นางสาวศิริวรรณ  ธงภูเขียว
12. นายสุทธิพัฒน์   เตียนสายอ๋อ
13. เด็กหญิงสุมินตรา  สืบมงคล
14. นางสาวเจนจิรา  อุปสาแก้ว
15. เด็กหญิงเมธาพร  แฝดกลาง
 
1. นางสาวณัฐริยา  วงศ์โยธา
2. นางสาวจริตา  แสงมณี
3. นางสาวอุบล  ชูรัตน์
4. นายเจริญ  รอดมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา 1. นางสาวจันทร์จิรา  เกวิรัตน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทอง
3. นางสาวธัญญลักษณ์  มาลา
4. นางสาวนัชชา  พรมโล
5. นางสาวปุณณมา  ยางงาม
6. นางสาวพนมพร  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงพิไลวรรรณ  ศรีรงค์
8. เด็กหญิงมงคลรัตน์  วงษ์สิงห์
9. นางสาวรจนา  เมหิ
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญมา
11. นายศราวิน  ศรีรงค์
12. เด็กชายศิวกร  เขื่อนขันธ์
13. เด็กหญิงสุจิตรา  เหรียญ
14. เด็กชายอรรคพล  เขื่อนขันธ์
15. เด็กหญิงเพียงฟ้า  บ้งชมโพธิ์
 
1. นายชิษณุพงศ์  พลหาราช
2. นายวราวุธ  เหมะธุลิน
3. นางน้ำฝน  อินทะสร้อย
4. นายชัยนาจ  ศิรินุมาศ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์สมศรี
2. เด็กชายจักรชัย  ชินสมบัติ
3. นางสาวชื่นกมล  ณ นิยม
4. นางสาวณัฐธิดา  อินทร์สุข
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นภักดี
6. นายธนภัทร  ศรีทอง
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พันธุ์โม้
8. เด็กชายบุรินทร์  ยิ่งงาม
9. นางสาวประภาภรณ์  ฉลาดเอื้อ
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุวรรณ
11. นางสาวพิมพ์ชนก  สินธุศิริ
12. เด็กหญิงศิรประภา  เอี่ยมภูงา
13. เด็กหญิงอาภา  ชูชื่น
14. เด็กชายเจษฎา  เวียงนนท์
15. เด็กหญิงโสภิตสุดา  กาฬสุวรรณ
 
1. นางดาวเรือง  รัตนพล
2. นางศุภรัตน์  ไชยวงศ์
3. สิบเอกทักษิณ  ศรสุทธิ์
4. นายบุญส่ง  จอมหงษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาพร  สีอ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงสุปรียา  อาษาพนม
 
1. นายภาสกร  ภูช่างทอง
2. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยศ  ทานตะโทก
2. เด็กหญิงวรินยา  เทียมทะนงค์
 
1. นางวารุณี  โพธิ์ลักษณ์
2. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงสิริพิมพ์  พงศ์สุภา
2. นายอิสรานุวัฒน์  สาสาย
 
1. นางสาวภาณี  พนมอุปถัมภ์
2. นางทัศนา  ไชยวงษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสัณห์หทัย  สมัญญา
2. นายสุทธินันท์  เผยกลาง
 
1. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
2. นางสมพร  ไชยจักร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายณัฐพล   สวยกลาง
2. นางสาวรัตนากร  จงรวยกลาง
 
1. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
2. นายประยง  กำประโคน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์วิชัย
2. นางสาววิลาวรรณ  สิทธิเสนา
 
1. นายกำจร  นุชมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  นามกอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงอนงนาฏ   ศรีนอก
 
1. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกุศลศิริ  โทนุการ
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 1. เด็กหญิงวิภาดา  จันทเทพ
 
1. นายวิทยา  หวานอารมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนิโลบล  สัมทาน
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 1. นางสาวปิ่นทิรา  พันศรี
 
1. นายสมเกตุ  ใจเมือง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1. เด็กชายปัญญาเลิศ  คำตา
 
1. นางพิศมัย  ข่าทิพย์พาที
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงวันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. นายเกียรติศักดิ์  จงเทพ
 
1. นายทวียศ  วิทโยปกรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายพลวัฒน์  สามิดี
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา 1. นางสาวธณมฬ  วงษา
 
1. นายอรรคพงษ์  สินเธาว์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพนิดา  ภู่ทอง
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายจักรินทร์  พิมพะลา
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 1. เด็กชายกษิดิศ  อาษากลาง
 
1. นายสุริชัย  ศิริบูรณ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายชาญยุทธ  จุฬารมย์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วิวิตรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สนทาธร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงอุทุมพร  ภิยาชัย
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณศรี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นายโกเมนทร์  เชื้อเจริญ
 
1. นายวันชัย  นิลหุต
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจักรกฤษ  ตู้เงิน
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงนพรัตน์  สินทรัพย์
 
1. นางสาวปาริณีย์  ชารีแก้ว
2. นายประกาย  พยุงวงษ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   วงเยาว์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  สุริยมาตร
2. เด็กหญิงอาทิติยา  มาตราช
 
1. นางสาววิสณี  สีนนตรี
2. นายวิเชียน  มาตราช
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณธาดา
 
1. นายจิตกร  เชิดศิวกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  บรรโล
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา 1. นางสาวกฤติยา  กิ้วลาดแยง
 
1. นายรัตนพล  คำเพชร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายไตรวิทย์  โนนทะพิมพ์
 
1. นางสาวรุจิราภรณ์  สายบุญรอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายปริญญา  ยอดกระโทก
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 1. นางสาวธัญญารัตน์  วาริชน
 
1. นายสถิตย์  ศรีโลห้อ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  แวงวรรณ
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
2. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภู่วิทยา 1. เด็กชายจตุพล  ปิดตาธะสา
2. เด็กชายพิทักษ์  นาสาลี
3. เด็กชายอัษฏายุธ  กล้วยกลาง
 
1. นายชำนาญ  นาคนอก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฝ่ายเทศ
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิเศษศรี
3. นายมินทดา  ดวงมาลา
 
1. นายเฉลิมชัย  ชินพร
2. นายปกรณ์  สีดาพาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
2. นายนันทวัฒน์  โทอรัญ
3. นางสาววรัญญา  ปาปะทา
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางสาวจีรภรณ์  ศรีมุงคุณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายคุณากร  จันทรทัย
2. นายพลายงาม  ปิ่นวันนา
3. นายภาสกร  กลางเหลือง
 
1. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
2. นายมนิตย์  ปรัชญคุปต์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. นายรัฐธรรมนูญ  อ้อมชมภู
2. เด็กชายศราวุธ  สมพงษ์
3. นายเกรียงศักดิ์  สีดาน้อย
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร   กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐภัทร   อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นายนทศิลป์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวรากุล  แวววุฒินันท์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงศิฏานันท์  เจริญ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐนิชา   เอกศิลป์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายปรเมศวร์  กลางมงคล
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร   กิขุนทด
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาววริศรา  ไทยน้อย
 
1. นายอัครเดช  แดนงูเหลือม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวคุนัญญา  เสมอสุข
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไทยบุรีรัมย์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
 
1. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวปัทมะธิดา  โปริสา
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนางรอง 1. นายอานพ  บุญประสาท
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  บุตรเทศน์
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พลศักดิ์
 
1. นางสาวเพชรแพรว  เนติศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายทศพร  ใจดี
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 1. นายไกรวิทย์  ปะการัมย์
 
1. นายณรงกรณ์  กะการดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงวณรรชพร   บุญสนธิ์
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินท์  นาคเสน
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวแพรวรรณ   วรรณมานะ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายณัฐวัชร์  บุญชู
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปทิตตา  บุดดาวงศ์
 
1. นายยศสรัล  มลัยไธสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปาลิตา  เมตตาวรคุณ
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. นางสาวณัฐณิชา  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวนภาพร  ชนะชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวธัญมน   ปราโมช ณ อยุธยา
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บำรุงภักดิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธร 1. เด็กหญิงฐิตวันต์  โอชรัมย์
 
1. นางละออ  ศรีไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล   หนูกระโทก
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวบุณฑริกา   ศรีโคกกรวด
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นางสาวธิยาภรณ์  ระดมงาม
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวปวริศา  สามารถ
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพล  สุภาษา
 
1. นางจงชญา  นวลสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นางสาวพัชรชา  สมคำศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายเจตน์  อินทร์อร่าม
 
1. นายวินัย  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.07 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูริทัต  บุญคล้อย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉรียา   ภิงคะสาร
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
 
1. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1. นางสาววิมลรัตน์  พูลเพิ่มสิน
 
1. นายปัญญา  ไข่พรมราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นายรัตนะ  ฮุยนอก
 
1. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
2. นางสาวณัฐธยาน์  พิเคราะห์กิจ
3. เด็กชายณัฐวัชร์  บุญชู
4. นายทักษ์ดนัย  พิมพ์พัฒน์
5. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
6. เด็กชายปริญญา  ทองคู่
7. นางสาวปวริศา  สามารถ
8. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายธารธารา  มีทรัพย์
3. นายวราวุฒิ  เรืองบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  โจทย์กิ่ง
2. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
3. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
4. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
5. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
6. นางสาวมนัญญา  เรืองรัตนา
7. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
8. นายอนุสิทธิ์  มะโน
 
1. นายศักดิ์ชัย  คำยืน
2. นายพิทักษ์  เนื่องกระโทก
3. นายณัฐภัทร  กลิ่นจะโป๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
2. เด็กชายธีรพงศ์  โคตรโยธา
3. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
4. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
5. นายราชัน  แสนสว่าง
6. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
7. นายสราวุธ  อาดน้อย
8. นายสุทิน  ศิริเสาร์
9. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
3. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เหกระโทก
2. นางสาวกุลสตรี  เสนาบุญ
3. นายขจรศักดิ์  ญวนกระโทก
4. นางสาวจณิสตา  เสียมกระโทก
5. นายตะวัน  รินกระโทก
6. เด็กหญิงปนัดดา  จปันครบุรี
7. นายประเสริฐ  อุ่นกระโทก
8. นายพิสิษฐ์  เพียงโนนดา
9. นางสาวมนัญญา  เรืองรัตนา
10. นายวรวิช  รุนกระโทก
11. นางสาวศิริพร  จันทวายศ
12. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มูล
13. นายอนุสิทธิ์  มะโน
14. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรเกษม
15. นางสาวโสภิดา  จรรยา
 
1. นางสาวสุภาวดี  ชาวเสมา
2. นางสาวพจนีย์  บุพรัง
3. นายพิสิฏฐ์  ชาวเสมา
4. นางสาวสุวพิชญ์  ประจิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกนกอร   ชนะภักดิ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   ไทยบุรีรัมย์
3. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
4. นางสาวชนารดี   คุ้มมือ
5. นางสาวณัฐชา   แม้นพยัคฆ์
6. นางสาวธชาภรณ์   กัณหาไชย
7. นางสาวธัญมน   ปราโมช ณ อยุธยา
8. เด็กหญิงนันทิชา   แปวสูงเนิน
9. นางสาวนิรัชพร   ใหม่โพธิ์กลาง
10. นางสาวปิยวรรณ   อินทรโชติ
11. เด็กหญิงวรากุล   แวววุฒินันท์
12. นางสาวหทัยกาญจน์   ภิงคะสาร
13. นางสาวอักษราภัค   วงษ์กวน
14. เด็กหญิงอัจฉรียา   ภิงคะสาร
15. นางสาวแพรวรรณ   วรรณมานะ
 
1. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
2. นางสุภาวดี   ญาติบำรุง
3. นางกันยา   สุดสายเนตร
4. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
2. เด็กชายชินวัตร  มองเพ็ชร
3. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
4. นายธนากร  กุระกัน
5. เด็กชายธีรพงศ์  โคตรโยธา
6. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
7. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
8. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
9. นายราชัน  แสนสว่าง
10. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
11. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
12. นายสราวุธ  อาดน้อย
13. นายสุทิน  ศิริเสาร์
14. นายอภินันท์  จันทเจียง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญจริง
2. เด็กชายจักรพันธ์  ทองคู่
3. นายชยานันต์  พิเคราะห์กิจ
4. นายนิธิศักดิ์  มานะพิมพ์
5. นางสาวบัณฑิตา  ขันธเกษ
6. เด็กหญิงประภัสสร  สายพิมพ์
7. เด็กชายปรเมศวร์  วนะรมย์
8. เด็กหญิงพรรณนิภา  บุตรพรม
9. นายสพลกรณ์  สกุลตียาพันธ์ุ
10. เด็กชายอชิรปวีร์  พรหมนิมิตร์
11. นายเทพวาทิต  ไชยกาล
 
1. นางรุจีวรรณ  อาจกมล
2. นายคุรุศึกษา  ภารการ
3. นายธนวัฒน์  บุตรทองทิม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1. นางสาวกานต์มณี   ระหาญนอก
2. นางสาวจุฑามาศ   ภิรมย์เลิศ
3. นางสาวชไมพร   เปลี่ยนนอก
4. นางสาวณัฐชา   แม้นพยัคฆ์
5. นางสาวณัฐธยา   ฉับจันทึก
6. เด็กหญิงณัฐธยาน์   พันพิพัฒน์
7. นางสาวณัฐนิชา   เอกศิลป์
8. นางสาวธัญมน   ปราโมช ณ อยุธยา
9. นางสาวปิยวรรณ   อินทรโชติ
10. เด็กหญิงภัทราพร   กิขุนทด
11. นางสาวหทัยกาญจน์   ภิงคะสาร
 
1. นางรัตติมา   พานิช
2. นางช่ออัญชัน   เครือศุภมาส
3. นายวุฒิไกร   กิขุนทด
4. นายสุเทพ   กิขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. นางสาวชนิดา  พรมประดิษฐ์
3. นางสาวญาณิศา  ชิณพันธ์
4. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
5. นายทัตธน  นวลสังข์
6. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
7. เด็กชายปฏิธาน  สวิล
8. นายพัชรพล  ด้วงลอย
9. นางสาวพิรญาณ์  ศรภภักดี
10. เด็กหญิงรพิพรรณ  รองสนาม
11. เด็กชายไวย์วิทย์  อัศดร
 
1. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
2. นายไพบูลย์  ปุณขันธ์
3. นายอดุลย์  แก้วภักดี
4. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. เด็กชายกริช  กลอกกระโทก
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ฤทธิ์วัชร
3. เด็กชายกีรติ  พันสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจตุรพร  วงศ์กีรติจินดา
5. เด็กชายชวนากร  เนาวิรัตน์
6. เด็กหญิงธนวรรณ  วรรณูปถัมภ์
7. นายธนากร  ทองคำดี
8. เด็กชายธีรพัฒน์  คุ้มญาติ
9. นางสาวนิสรา  แพงน้อย
10. นางสาวบุญสิตา  ปี่กระโทก
11. เด็กหญิงประภัสสร  พลดอน
12. เด็กหญิงพรชนก  พิบูลย์แสงรุ้ง
13. เด็กชายพันธกานต์  รักษาล้ำ
14. เด็กหญิงภานุมาศ  จักรสันเทียะ
15. เด็กชายภูริพัฒน์  บพิตรสุวรรณ
16. นายรัตนะ  ฮุยนอก
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เพ็ชรกลั่น
18. นางสาวอิสริยา  เปล้ากระโทก
19. เด็กชายเขตตะวัน  พันธศรี
20. นายเอกภพ  ภักดี
21. เด็กหญิงแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสุรีพร  กลิ่นศรีสุข
2. นายศิริชัยวัตร  ซ้ายสุข
3. นางสาวสุรัตน์ดา  โหมกจันทึก
4. นายวีระศักดิ์  สุภาพ
5. นางสาวสุภาพร  เมืองไทย
6. นายพีระวัฒน์  คงวัฒนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. นายจตุพล  ลาคำ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชวดกลางลา
3. นายดุชกาล  จันทรังษี
4. นางสาวธนัชชา  บุญยานันท์
5. เด็กหญิงธนารีย์  น้อยแสงศรี
6. นายนนท์ธวัฒน์  มันตะ
7. เด็กชายนันทวุฒิ  ตันมูล
8. นางสาวปภัสรา  คำสงค์
9. นายปัณณวัตร  ทานาลาด
10. นางสาวปาริฉัตร  ยะไชยศรี
11. นางสาวพรธิดา  พืมพ์มีลาย
12. เด็กชายภคดิฐ  พิมเสน
13. นางสาววิรดา  ดากาวงค์
14. นายศักดิ์สิทธิ์  โสภาจร
15. นางสาวษมาพร  ทิพย์บุรี
16. เด็กชายสมภพ  วงศ์เตซะ
17. นางสาวสุพัตรา  โพธิ์ศรีลา
18. นายอรรถพล  มะลิทอง
19. นางสาวเกวลิน  นนสะเกต
20. นางสาวเนตรนภา  จูมสีสิงห์
21. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พังแสงสุ
 
1. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
2. นางทัศวรรณ  ภูผาดแร่
3. นางปัญจพร  แสนภูวา
4. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
5. ดร.อุทัย  มุ่งกั้นกลาง
6. นางวิภารัตน์  คู่คิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. เด็กชายจักรพรรดิ์  อินทราชา
5. เด็กชายจักรเพชร  ทรงอาจ
6. เด็กหญิงจิตรัตดา  เวียงอินทร์
7. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
8. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
9. เด็กชายณัฐพงศ์  พลเหลา
10. เด็กชายธราดล  วินไธสง
11. เด็กหญิงธันชนก  ศรีหงษ์ทอง
12. เด็กชายธีรพงษ์  เลิศรักษ์
13. นายนิกร  แสงโทโพ
14. เด็กหญิงปนัดดา  กองเกิด
15. เด็กหญิงรวิสรา  สายจันทร์
16. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มวัด
17. นางสาวศราวดี  ขวาลา
18. นางสาวศิรนันท์  มาลาสาย
19. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
20. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
21. เด็กหญิงแพรภิรมย์  เรือนสวัสดิ์
 
1. นางนวลลออ  พลรักษา
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
4. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
5. นายมนตรี  เบ้าศรี
6. นายสนั่น  มาลาสาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายจตุพล  ศรีขาว
2. นางสาวจิณัฐตา  ประทุมพันธ์
3. เด็กหญิงณิชกมล  อรุณศรี
4. นายมะโกะโตะ  สิทธิไตรย์
5. นายสุรดิษ  ศรีพูล
6. นายอาจณรงค์  เพิ่มพูล
 
1. นายวีระวัฒน์  ผกานนท์
2. นายประดิษฐ์  แสงใส
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 1. เด็กหญิงพีรดา  มามะเริง
2. เด็กหญิงมนทิราลัย  กุฎมพี
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  วนาภรณ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  หวานสูงเนิน
5. เด็กชายสุริยะพงษ์  มูลภักดี
6. เด็กชายอดิศร  โคตภูชร
 
1. นายภุมรินทร์  รอสูงเนิน
2. นายเสนีย์  ศิริสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 1. เด็กชายดนตรี  ม่อมพะเนาว์
2. เด็กชายพัทธพล  รอดอุตม์
3. เด็กหญิงรัตนา  ถิถา
4. เด็กชายวาสุกรี  ทุมมาเกิด
5. นายสิทธิชัย  พวาศิริ
6. เด็กชายสุริยันต์  ขันธรรม
 
1. นางพรพิรุณ  งอยจันทร์ศรี
2. นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี
3. นายบดินทร์  นารถโคษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนพงษ์  มะหิเดช
2. นายนันทวัฒน์  มีแก่น
3. นายพีระณัฐ  ชัยมูล
4. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
5. เด็กชายอภิรักษ์  หงษาคำ
6. นายอิทธฺพงษ์   ราชหงศ์
 
1. นายพิเชษฐ์  วงศ์จันทร์
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกฤษดา  ชะอุ่มรัมย์
2. นายชยานันท์  จุลเสวก
3. นายดนุพล  โฉมสวย
4. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
5. นายบุตรพฤทธิ์  บุตรสิงห์
6. นายปฏิภาณ  ชำรัมย์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายสุธรรม  บุญเย็น
3. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายกันตินันท์  นันตสุข
2. นายคธาวุฒิ  เพียลาดใหล
3. นายชุมพล  เรืองรื่น
4. นายนฤดม  ยาทองไชย
5. นายปัณญวิชณ์  ยี่มี
6. นายอัษฎาวุธ  ยางธิสาร
 
1. นายระวี  ศรีคำมุล
2. นายกวีวัฒน์  ประพันธ์
3. นางนงค์รักษ์  เคนไชยวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณะศิริ
2. เด็กหญิงกุลลัธ  บุญประสาน
3. นายคเชนทร์  ตรีฉิมพลี
4. เด็กหญิงจันทิมา  สุดกระโทก
5. นางสาวจิรนันท์  ชอบพรมราช
6. เด็กชายจีรศักดิ์  เกตุนอก
7. นายชัยวัฒน์  สนสระน้อย
8. เด็กหญิงชุลีกร  หารคำ
9. นางสาวณัญมน  มรกฎ
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุเมธานนท์
11. นายณัฐพงษ์  สุขตะคุ
12. นางสาวณัฐสุดา  สิงห์ดอน
13. นายตะวัน  เลิศสระน้อย
14. นายทรงศักดิ์  สุขตะคุ
15. นายธนกฤต  ถนอมสัตย์
16. เด็กชายธนากร  สินปรุ
17. เด็กหญิงธีรธิดา  ดุลไธสง
18. เด็กหญิงนรกมล  แสนฉิมพลี
19. นายนัทธพงศ์  แปลกจังหรีด
20. เด็กหญิงพรทิพย์  เพียรโพธิ์กลาง
21. นางสาวพัชราภรณ์  เนยสูงเนิน
22. เด็กหญิงพิชาพร  ทองคำสุข
23. นายพิพัฒน์  พิพวนนอก
24. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชิดสระน้อย
25. นายพิสิฐ  ปรุงกระโทก
26. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
27. เด็กหญิงรักษิกา  แสงนอก
28. เด็กชายวัชรชัย  น้อยหนองสรวง
29. นายวัชรพงษ์  หารคำ
30. นายวิสิฐ  ป้องทองหลาง
31. เด็กชายสหภาพ  อถมพรมราช
32. เด็กชายสิทธิพร  กันตะบุตร
33. นายสิทธิโชค  ยิ่งยง
34. นางสาวสิรินทิพย์  สังข์ดอน
35. เด็กหญิงอธิชารัตน์  ช่องกิ่ง
36. เด็กชายอนุวัฒน์  รมยาคม
37. นายอภิชัย  ชูทอง
38. นายเฉลิมเกียรติ  ทุมจังหรีด
39. เด็กหญิงเอื้อมพร  มาอยู่
40. นางสาวใจงาม  บุญคำ
 
1. นายฐนปพัฒน์  เครื่องกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  นะธี
3. นางสาวพรธิวา  วงษ์สอาด
4. นางสาวจุฑาพร  วัชรวิทยานนท์
5. นายมานะ  พิณจะโปะ
6. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิณะโรจน์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  อองตัน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีจิตร
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำเมืองคุณ
5. เด็กชายณัฐพล  พรมดวงดี
6. นายธนกร  อนุลุน
7. นายธนพงษ์  มะหิเดช
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  สนองเดช
9. เด็กหญิงนภสร   พรมสาขา ณ สกลนคร
10. นางสาวนรินทิพย์  วงษ์วาน
11. นางสาวนฤมล  สมหมั้น
12. นางสาวนางสาวฐิติมา  เลพล
13. นายนายศรีพร  ไชยวงศ์
14. เด็กหญิงนิศากร  เขจรรักษ์
15. นางสาวบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
16. นายประกาศิต  มิกระกาญจน์
17. เด็กหญิงปิยพร  อุดรธรณ์
18. เด็กหญิงพรชิตา  ตาลไธสงค์
19. เด็กหญิงพิมพ์พิสูทธิ์  ชัยวรรณ
20. นายพีรณัฐ  ชัยมูล
21. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสาร
22. เด็กชายยืนยง  ไกรรัตน์
23. นายวราวุธ  นันทะลาด
24. นางสาววาศินี  โสดา
25. นางสาววาสิฐี  จันทวงค์
26. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
27. นายวุฒิชัย  มีมูลทอง
28. นายศรีพร  ไชยวงศ์
29. นายศุภกร  เมืองปลอด
30. เด็กหญิงสริดา  ประสงค์สุข
31. นางสาวสิริขวัญ  วันทาหัด
32. นางสาวสิรินยา  พิศาลเศรษฐพงษ์
33. นางสาวสุกัญญา  โสดาบุตร
34. นางสาวหงส์หยก  วรไสย์
35. นายอภิชัย  คำศรีพล
36. เด็กชายอภิรักษ์  หงษาคำ
37. นางสาวอมรรัตน์  ศิลาไสล
38. เด็กชายอิทธิพงศ์  ราชหงส์
39. เด็กหญิงเกศรา  คำทอง
40. เด็กชายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นางสาวชมพูนุช  ศรีเทา
2. นายก้านแก้ว  อุ่นใจ
3. นางยุภาพร  ศรีโคตร
4. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
5. นายฤชุวิญญ์   วงศ์ตาขี่
6. นายอดิศร   ภาโนชิต
7. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
8. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกรกนก  สุขจิต
2. เด็กชายกฤษดา  ดาแสง
3. นางสาวกัญญาพัชร  พลเยี่ยม
4. นายจตุพล  วรรณศิลป์
5. นายจิรายุส  มาศมุททิก
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ม่วงวันดี
7. นางสาวชลธิชา  ป้องแดง
8. นายชัยวัฒน์  เสียงเสนาะ
9. เด็กหญิงฌัชฎาภรณ์  บุญเรือ
10. นายณัฐทนันท์  แสงโชติ
11. นายณัฐภูมิ  ปะโสทานัง
12. นายธนากร  สีละออ
13. เด็กหญิงนิชานันท์  เกตุดี
14. นายนิติพงษ์  สุ่มมาตย์
15. เด็กชายปฏิภัทร์  พุทธาวัง
16. นายปฏิภาณ  พุทธาวัง
17. นายปิยวัฒน์  วรรณปะเก
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  ตะชา
19. นางสาวพัชรียา  ปาปะไพ
20. เด็กหญิงพิชชาภา  ลำภาย
21. นางสาวพิมชนก  ปนะทานัง
22. นางสาวพิมพ์กมล  มงคล
23. นายภัทรพรรณ  เภาอ้วน
24. เด็กหญิงรัตติกาล  ไม่ยาก
25. นางสาววรรณิษา  วัฒนราช
26. นางสาววิชุดา  แสงเกตุ
27. เด็กหญิงศิริยากร  บุญเขื่อง
28. นางสาวศิริรัตน์  มัชปะโม
29. นายสุรบดินทร์  อรุณโณ
30. นางสาวสุรัชนี  สุวรรณศรี
31. นายอดิศักดิ์  เขาเหิน
32. นางสาวอภิญญา  ปาสาจัง
33. นางสาวอภิญญา  ปติเต
34. นางสาวอรญา  หนันดี
35. นางสาวอัจฉรา  จันโทสุทธิ์
36. นางสาวอินทร์ทิรา  จันทวะฤทธิ์
37. นางสาวเจษฎาภรณ์  เจริญสุข
38. เด็กชายเดชนา  วรรณี
39. นายเมธานี  คำจ้อย
40. นายไกรวิชญ์  บัวรัตน์
 
1. นายสมศักดิ์  เรืองบุญ
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. ดร.นิตยปภา  จันทะปัสสา
4. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
5. ดร.มณูญ  เพชรมีแก้ว
6. นายประเพียร  ลดาวัลย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤตเมธ  ปานทอง
2. นายกฤษฏา  อั้นทอง
3. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ้ว
4. นายชญานนท์  ธรรมชาติ
5. นายชนัญชิดา  นันภูเขียว
6. นายชนัทธน  มาลัยทอง
7. นายชยพล  ลาผา
8. นางสาวฐิติชญา  แพงไทย
9. นางสาวทับทิมทิพย์  ศรีรักษา
10. เด็กชายธนาดิษฐ์  ขันอาสา
11. นายธนาวุฒิ  ชาติสุวรรณ
12. นายนนทภัทร  หงส์คำ
13. นางสาวนิชาภา  วงศ์เมือง
14. เด็กชายนิสิต  สิทธิคุณ
15. นางสาวบุษราคัม  คูเวนเบิร์ก
16. นายปฎิภาณ  ลาดทอง
17. นายพงศ์พัทธ์  ชนชี
18. นายพลศักดิ์  เลิศคอนสาร
19. เด็กชายพัชรพล  เตือนประโยชน์
20. นายพันธกานต์  มะนารัมย์
21. นางสาวพิจิตรา  ตู้ทอง
22. นายพิมลเมธ  ศรีธรรม
23. นายภัคพล  วงษ์สุรไพฑูรย์
24. เด็กชายภานุวัฒน์  สีหานารถ
25. นายภิรมย์  พุทธเสน
26. นายวัชรินทร์  โสดอน
27. นายวันชัย  มุ่งเงิน
28. เด็กชายวิวัฒน์  จันทร์ทอง
29. นายศราวุธ  พิมพ์คำไหล
30. นางสาวศิรินธร  กูดทา
31. เด็กหญิงศิริพร  โปร่งสันเทียะ
32. นายสกลวรรธน์  อู่เหล็ก
33. นายสถาพร  หลอดอาสา
34. นายสุทธิพงษ์  จอมหรรษา
35. เด็กชายอนิวัฒน์  พรหมวิเศษ
36. นายอนุพงศ์  กำลังทวี
37. นายอภิชัย  โม่ลา
38. นายอภิรักษื  พิโสรัมย์
39. นายอภิสิทธ์  ปินะโต
40. นางสาวอินทิรา  หลวงกอง
 
1. นางสาวอภิญญา  แฮดจ่าง
2. นายอภิชาติ  ขันบา
3. นางสาคร  พันธะลี
4. นายธีรศักดิ์  วิจิตรปัญญา
5. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
6. นายจิราวัฒน์  หารคำจันทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกนกศักดิ์  แก้วพะเนาว์
2. นางสาวกฤษณา  กินรี
3. นางสาวกัณณิกา  เคลื่อนไธสง
4. นายจิรายุ  เลื่อยไธสง
5. นางสาวจีรนันท์  บุบผาโต
6. นางสาวชนิดา  คงเจริญ
7. นางสาวฐิติรัตน์  ห่อไธสง
8. นางสาวณัฐฐาณิกา  รักษ์ศิลป์
9. นางสาวณัฐภรณ์  กิ่งไธสง
10. นายณัฐภาส  มณีเนตร
11. นายณัฐวัชร  จันภักดิ์
12. เด็กชายธนกฤษ  รบเพชร
13. นายธนภณ  เดิมทำรัมย์
14. เด็กชายธนวัฒน์  บุญประคม
15. นางสาวนภสร  ตุใยรัมย์
16. นายนิรากร  รุ่งเรือง
17. นางสาวบุษษา  สีเขียว
18. นางสาวปริศนา  ฉวีวงษ์
19. นางสาวปรียาภัทร  ปลอดกลาง
20. นางสาวปวีณา  บุญเหลือ
21. นางสาวปิยนุช  จิตจันทึก
22. นางสาวพรรณิภา  หินราชา
23. นางสาวรสริน  สมบูรณ์ภานะ
24. นายวราเทพ  พันลา
25. นางสาววไลพร  ลือโสภา
26. นางสาวศิริลักษณ์  ชลาประเสริฐ
27. นางสาวสร้อยสุวรรณภา  สนไธสง
28. นางสาวสาวิตรี  ศรีไพรสนธ์
29. นางสาวสุกัญญา  กุลอุปฮาด
30. นายสุถาพร  ขัมรักษา
31. นางสาวสุพิญชา  ดาไธสง
32. นางสาวสุภาวดี  แก้วคำภา
33. นายอนุชิต  ปลั่งกลาง
34. นางสาวอัจฉราภา  กลั่นเพ็ชรพะเนาว์
35. นายเกริกพล  โพธิบัตร
36. นางสาวเจนจิรา  สวัสดิ์ไธสง
37. นายเทิดเกียรติ  ศรีลาโชติ
38. นางสาวเบญมาศ  วิชา
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ดาวทอง
40. เด็กชายโยธิน  จุนสอน
 
1. นายอวยชัย   เบ้าไธสง
2. นายวิทยา  สืบสำราญ
3. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
4. นายอดิศักดิ์  นัดที
5. นายสุนทร  ฉอมไธสง
6. นางสาวจุฑามาศ  ค่าไธสง
7. นายบัณฑิต  รุ่งเป้า
8. นายจักรพล  ชาวสวน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกานต์ศินา  สีสุแล
2. นางสาวจินทภา  วิเศษ
3. นางสาวจิรภิญญา  ปะมะพุดโต
4. นางสาวจุฑารัตน์  ชะช้างรัมย์
5. นางสาวชนินันท์  จันทะไพร
6. นายชัยยันต์  กูนา
7. นางสาวฐิติยา  กิติราช
8. นางสาวฐิติรัตน์  จันเต
9. นายณัฐกร  วงสีสา
10. นายณัฐดนัย  สอนวงษ์แก้ว
11. นางสาวณัฐธิดา  พิลาพันธ์
12. นางสาวณัฐธิดา  ปะติตัง
13. เด็กชายธนโชติ  สีหาโบราณ
14. เด็กหญิงธิตินันท์  ขจัดโรคา
15. นายปฐมพร  สาวันดี
16. นายปณชัย  พรมมากุล
17. นางสาวปัตถมาพร  กิลี
18. นายพงศธร  แพงพงษ์มา
19. นางสาวพรนภา  ปินะพัง
20. นางสาวพัชริดา  ปินะสา
21. เด็กชายพุฒิพงษ์  กองแก้ม
22. นางสาวภัททิยา  บุสดี
23. นายภูมิรินทร์  นาสินส่ง
24. นายมหัคฆพันธ์  สังเสวี
25. นางสาวมัญชิษฐา  กรอบมาศ
26. นางสาววรรณิภา  ปะจุนลา
27. เด็กหญิงวริศรา  วิไลวรรณ
28. นายวรเมธ  วงค์คำ
29. นายวีรวุฒิ  ผาพงษา
30. นางสาวศศิธร  พงษ์สวัสดิ์
31. นางสาวสุนิษา  ดาราช
32. เด็กหญิงสโรชา  ขันตี
33. นายอภิชิต  อนุศิริ
34. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีทรัพย์ทอง
35. นางสาวอรอนงค์  โทมมนัส
36. นายอัครพล  บุญแผน
37. นางสาวอัจฉรา  ทองบ่อ
38. นายอินทนนท์  ตื้อเปลื่ยน
39. นางสาวเพ็ญศิริ  เชื้อพลบ
40. นายไกรวิชญ์  ชาชำนาญ
 
1. นายพงศธร  กันชัย
2. นางสาววิภาภรณ์  อินง้อง
3. นางสาวภคอร  ภูมิศรีจันทร์
4. นางศุภวรรณ บัวบุญ  ลิ้มมั่น
5. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
6. นายพรมมา  ประทังวา
7. นายณัฐพล  เตชะลือ
8. นางสาวศุภลักษมี  พลเสนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีจันทึก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เขลาขุนทด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายวิศรุต  สุริยะ
 
1. นายปรัชญา  ต่อสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  วันทะวงษ์
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. นายวรพจน์  จันทยา
 
1. นางลัดดา  ล้อจรัสศรีกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นายพิสิษฐ์   คำโสภา
 
1. นางใบศรี  ปัดน้อย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงภิชชาพร  หอมขุนทด
 
1. นายกฤษฎา  กองสวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงจุฑาพัชร  เก่งนอก
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี
 
1. นายคมศักดิ์  บุญถือ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาววรางคณา  จินดาไพศาล
 
1. นางมณีกานต์  วาวแวว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 1. นางสาวสุธารทิพย์  บัวจันทร์
 
1. นายปัญญา  สร้อยสระคู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. นายสถาพร  ศรีมหาพรหม
 
1. นายทวีวัฒน์  ริดชัยนาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อำนวย
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญ 1. นายอนุชาติ  อาลัยรักษ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ใจเอื้อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา 1. นายพิทักษ์ชน  คำสงค์
 
1. นางทองม้วน  พันธ์เลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายชยพล  ลุนเสนา
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1. เด็กหญิงปานชนก  ขามรัตน์
 
1. นางอนุทิน  บูรณปัทมะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กหญิงศรีวิลัย  ปาคำทอง
 
1. นางจิรายุ  บุญสะอาด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ 1. นางสาวทิพย์พรรณมณี  ใสสะอาด
 
1. นายปิโยรส  โลหพรหม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวศศิกาญจน์   หมั้นจิต
 
1. นายสฤษธิ์  มุลมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 1. เด็กชายปิตินันท์  มุขมนตรี
 
1. นางเกตนิกา  อมร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 1. เด็กชายกีรติ  ใจกันธิยะ
 
1. นายขบวน  ใจกันธิยะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กชายโธมัส  เดวิด มาติน
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจิรานุวัฒน์   วงค์สมบัติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากช่อง 1. นายฉัตรชนก  เหง่าพันธ์
 
1. นางเพ็ญแข  กิจเจริญปัญญา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  ผงอ้วน
 
1. นายชาญนรงค์  บุญหลักคำ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 1. เด็กหญิงแพรไหม  ภูดิสาพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพิชญ์  เกษียรพรหมราช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นางสาวอภิชญา  ศรีกลาง
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวนันท์นภัส  ธรรมเจริญ
 
1. นายสมปอง  สาระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 1. นางสาวภัณฑิรา  ทนงธนสิทธิ์
 
1. นางสาวแสงดาว  แสนคำราง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายยุทธนันท์  คำป้อง
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบัวใหญ่ 1. เด็กชายวีรพรต  วัชรภิรมย์
 
1. นายกฤษฏิ์  ศรีพูน.
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 1. นายศิรวิทย์  ผันพลี
 
1. นางวริณี  ธนะคำดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. นายธนวัฒน์  โพธิระดา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บัวทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายขจรเกียรติ  พลหาญ
 
1. ดร.นิพินธุ์  สุวรรณรงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยวงศ์
 
1. นายวัชรพล  แดงจีน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์  พุ่มเทียน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  ลาดสีดา
 
1. นางบานเย็น  สิงห์จินดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. นางสาวอาทิตยา  สมเพราะ
 
1. นายศุภชัย  พิมพ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประทาย 1. นางสาวสุวาทินี  ยังหวาน
 
1. นางสาวสิทธิวรรณ  บุญยะมาลิก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์วิทยา 1. นายธนาธิป  นวลงาม
2. นางสาวธัญญชนก  ขำโพธิ์
3. นางสาวปณิตา  หีบโคกสูง
4. นายวรเมธ  แซ่จิว
5. นายวรโชติ  พิพิธกุล
6. นายวุฒิภัทร  โสดา
7. นางสาวสมิตา  แซ่จิว
8. นายอัมรัตน์  ทรงศิริมงคลกุล
9. เด็กชายเอซูเกะ  วาตานาเบ้
 
1. นายวรรณชัย  ศิริปรุ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกิตติรวิชญ์  คิดอ่าน
2. นายจตุรวิทย์  กองบุญมา
3. นางสาวจิราลักษณ์  ลิ้มประเสริฐ
4. นางสาวชุติญา  มาเจริญ
5. นายณัฐชนน  จรัสพันธุ์
6. นายนครินทร์  บำรุงบ้านทุ่ม
7. เด็กหญิงพรพิมล  สวนอ่อน
8. นายพีระภัทร  สิทธิเจริญสวัสดิ์
9. นายสุวิจักษณ์  สิทธิสงวนพันธ์
10. นายอภิภู  เครือมาศ
 
1. นายกมล  เหล่าคำ
2. นายมวลชน  เทศแก้ว
3. นายสมชาย  คำหล้า
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปานชื่น
2. นายกิตติภัทร์  รจนัย
3. เด็กชายณัฐนนท์  พรหมคุณ
4. นายธนัชรัช  จันทเสน
5. เด็กหญิงปัทมา  บุญภามา
6. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
7. เด็กชายภานุพงศ์  จิวตระกูล
8. นางสาววรินทร  มนู
9. เด็กหญิงอุษณีย์  เข็มรักษ์
10. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายคเณศ  หิปะนัด
2. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
3. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรกนก   ละม่อมพร้อม
2. เด็กชายกฤตพล  มัคนา
3. เด็กชายกวีรพัชร์   เบ็ญจรูญ
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ศรีอักษร
5. เด็กหญิงกุลนิดา  บุษบงศ์
6. เด็กชายจิรทีปต์  ผาสุข
7. เด็กหญิงจิรพัชร   เย็นอนงค์
8. เด็กชายจิรัฏิ  แดงขาว
9. เด็กหญิงชญานิษฐ์   อมรพิมลธรรม
10. เด็กชายฐานนันตร์  ธงภักดี
11. เด็กหญิงฐิติญาดา   สุตะพันธ์
12. เด็กหญิงณชญาดา   แผ่ผายบุญปัญญา
13. เด็กชายตริมีซี   รัมภูษา
14. เด็กหญิงทัศนีย์   รื่นภาคทรัพย์
15. เด็กหญิงธันยนันท์   วุฒิวรเศรษฐ์
16. เด็กชายธีรกานต์   พรมศรี
17. เด็กหญิงนันท์นภัทร   จันทจิต
18. เด็กหญิงปรการ   เพ็ชรินทร์
19. เด็กหญิงประกายดารา   พันธ์คำ
20. เด็กชายปราบชัย  ศรีผกาแก้ว
21. เด็กหญิงปาระมี   ปริสัจจนันท์
22. เด็กชายพลพรรธน์   สีลาลาด
23. เด็กหญิงพัทธนันท์   คำเพราะ
24. เด็กชายพิเชษฐ์  มันตา
25. เด็กหญิงภัทรมน   ทะนงค์
26. เด็กชายภานุพงศ์   จิวตระกูล
27. เด็กชายรภัสสิทธิ์   ธนินพงษ์วัฒนา
28. เด็กหญิงรัชฎากรณ์  พรหมภักดิ์
29. เด็กชายรัฐนันท์  จอมคำสิงห์
30. เด็กชายราชย์พล  เบ้าทอง
31. เด็กหญิงวรรณลดา   ตังสุข
32. เด็กชายวสันต์  เรืองหงษา
33. เด็กหญิงวิภาดา  พัชรพงศ์พันธ์
34. เด็กหญิงศาตพร   อินโสม
35. เด็กหญิงศุภศร   สมบัวคู
36. เด็กชายสิรภูมิ์   บุตรมาตย์
37. เด็กชายอรรคพล   สายคง
38. เด็กหญิงเจณิสตา   โคตรชัย
39. เด็กหญิงเจนจิรา   คำนึง
40. เด็กชายเชิดศิริ   จิตรโชติ
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศลัญญา   ขันทอง
3. นางสาวสรรนิภา  สีทา
4. นางสาวขนิษฐา  แก่นแก้ว
5. นายคเณศ  หิปะนัด
6. นายอภิรักษ์  ลำภา
7. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
8. นายวิรุจ  มิ่งสอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกนันท์  ทวีคูณ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทวยทองสา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จันอ่อน
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญพละ
5. เด็กชายชัยชนะ  ชูแสง
6. เด็กชายณัฐพล  แสงคำ
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
8. เด็กหญิงทัศดา  เจิมขุนทศ
9. เด็กชายธนกร  ปทุมพร
10. เด็กชายธวัชชัย  เพิ่มพูล
11. เด็กชายธีรพล  พรมวัน
12. เด็กชายนนทยา  เมืองแสน
13. เด็กชายบุญญากร  อินกอง
14. เด็กชายพรชัย  เพียรแก้ว
15. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์ใหญ่
16. เด็กหญิงพิยดา  สัมมิตร
17. เด็กชายภัคพล  ไชยงาม
18. เด็กหญิงมลธิญา  บุรีนอก
19. เด็กชายยุทธภูมิ  ขันแข็ง
20. เด็กหญิงวรรนิศา  อุทัยเรือง
21. เด็กชายวันชัย  ศรีมงคล
22. เด็กหญิงวารุณี  อินธิแสน
23. เด็กชายวิษณุศักดิ์  ศรีระเทศ
24. เด็กหญิงศศิประภา  ลำไพเราะ
25. เด็กชายศิวพันธ์  อุชี
26. เด็กหญิงศุภสร  ลอยคลัง
27. เด็กชายสถาพร  เที่ยงทัศน์
28. เด็กหญิงสุนันทา  แสงโรราชา
29. เด็กหญิงสุมารินทร์  มะโนราช
30. เด็กหญิงสโรชา  สีมารักษ์
31. เด็กหญิงอนิสา  สีชุม
32. เด็กหญิงอรญา  บุญพัน
33. เด็กชายอรรถชัย  ชัยสอน
34. เด็กชายอักษรณรงค์  วงศรี
35. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  มีฤทธิ์
36. เด็กชายอิสรา  ดอกไม้
37. เด็กหญิงเกศราภรณ์  คำหมื่นแสน
38. เด็กชายเฉลิมชัย  แคนอินทร์
39. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ใจกล้า
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพียรสิงห์
 
1. นายนิมิต  นวลจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  คลคิด
3. นางสุพัฒตรา  นาคยา
4. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
5. นางสาวกาญจนา  ทัพสุริย์
6. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว
7. นายเสกสรร  สังฆะมณี
8. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกนกพร  สุคันธรังษี
2. เด็กชายกฤตภพ  ศรีประย่า
3. เด็กชายจิรวัฒน์  ชินอาด
4. เด็กชายจีรพงษ์  ปิ่นประยูร
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปาปะเขา
6. เด็กหญิงชัญญา  พินิจมนตรี
7. เด็กหญิงชาณิดา  ตรีประทุม
8. เด็กหญิงชุตินันท์  ช่างปัน
9. เด็กหญิงณัฏฐา  มูลพงษ์
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จันทวงศ์
11. นายธนพัฒน์  แก้ววิเศษ
12. นายธีรัศมิ์เทพ  สิทธิเสรี
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมกลาง
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวงดงบัง
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  พรมลี
16. เด็กหญิงปิยฉัตร  ประทุม
17. เด็กหญิงพิยะดา  มาตราช
18. เด็กหญิงวรนุช  บุษบา
19. เด็กหญิงวราพร  พันธากูล
20. เด็กชายวัทธิกร  มะธุเสน
21. เด็กหญิงศศิกานต์  ปักกาเต
22. นางสาวศศิธร  หนันดี
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไทยโส
24. นายศิวกร  อำพินธ์
25. เด็กชายสันติ  ปาปะสา
26. เด็กหญิงสิริยากร  สังเจิด
27. นายสุริโย  ปทุมทอง
28. เด็กหญิงอธิวรรณ  สวาหลำ
29. เด็กหญิงอรอิศรา  อินศร
30. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ดอนขันธ์
31. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ศรีโฮง
32. เด็กหญิงแพรกาญจน์  หงส์วิไล
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  คำนึง
2. นายกรนันท์  คุ้มรักษ์
3. นางสาวกฤติยา  จันโท
4. นางสาวกานติมา   เกตุขุนทด
5. นายกิตภัทร  รจนัย
6. นายคมสัน  มณีวงษ์
7. นายจิรพัฒน์  มีสุข
8. นางสาวฑิตยา  สามสี
9. นายณัฐชนน  สุทาวัน
10. นายณัฐชนน   สืบหล้า
11. นายดนุสรณ์  แปงแสง
12. นางสาวธนาภรณ์  บุญวัน
13. นางสาวนริศรา   พระพรหม
14. นายนัฐพงศ์  เจริญลอย
15. นางสาวนันทพร  ชัยชาญ
16. นางสาวบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
17. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตน์
18. นางสาวปัทมพรรษ  เสนรัตน์
19. นางสาวปิยดา  มิ่งขวัญ
20. นางสาวปิยะดา  บัวคำ
21. นางสาวปิยะดา  ปิยะสอน
22. นายพชรพล  ปิยวงศ์
23. นายพชรภูมินทร์  เพชรสมัย
24. นางสาวพรวรินทร์  อัครเกริกณรงค์
25. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
26. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
27. นายภูวดล  หินเงิน
28. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
29. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
30. นายสิรภพ  สุวรรณวงศ์
31. นางสาวสุทธินันท์  เทียนขาว
32. นายสุธนัย  จันทร์พราว
33. นางสาวสุนิตา  พิมพ์สระเกษ
34. นายอดิศักดิ์  เพ็งกระจาด
35. นางสาวอรียา  เจริญสุข
36. นายอานุภาพ  นามคำ
37. นายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
38. นางสาวเต็มจิตร  โพธิ์ศรี
39. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
40. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายไพฑูรย์  หิปะนัด
2. นายปกาศิต  ศรแก้ว
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
4. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
5. นางศิรินนภา  จวงพลงาม
6. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
7. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
8. นางดาววิชา  หิปะนัด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกติกา  มารศรี
2. นายกรกฏ  บุษบง
3. นางสาวกัลยารัตน์  ภิรมย์
4. นางสาวกาญจนา  ชัยชนะ
5. นายจตุพล  กลมลี
6. นางสาวจิราวัช  พระนา
7. นางสาวชญานี  พลสนอง
8. นางสาวชวิศา  แก้วจันดี
9. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
10. นายชินราช  จำนงศิล
11. นายทศพล  วงษ์อั้ว
12. นายธนพล  จันทร์คำ
13. นายธนากร  สอนสร้อย
14. นายนัทธพงศ์  ชัยปัญญา
15. นายพงศ์ศิริ  บัวมาศ
16. นางสาวพรสุดา  พลกันยา
17. นายพศิน  สุขบรรเทิง
18. นางสาวพัชราภรณ์  คำทัพ
19. นายพิชิตพล  ทัดวงศ์
20. นางสาวพิสมัย  ไชยเสนา
21. นายพีระวัฒน์  มะโนราช
22. นายภาณุวิชญ์  จันทร์โสม
23. นางสาวยุพิน  บุญหล้า
24. นางสาวลักษ์คณา  จันคำ
25. นายวรพจน์  เกิดโสภา
26. นางสาววัชราภรณ์  ทศราช
27. นางสาวศศินา  สาฆ้อง
28. นายศักรินทร์  ซิซา
29. นางสาวศิรประภา  ลุนเดชา
30. นางสาวศุภรัตน์  พรมสีดา
31. นายสิทธิชัย  เค้าแคน
32. นายอนาวิล  แก้วหล่อน
33. นายอนุสรณ์  สีพั้ว
34. นางสาวอภัสรา  บรรฤทธิ์
35. นางสาวอัญมณี  โพธิ์อ่อน
36. นายอิทธิชัย  เทพชมภู
37. นางสาวอ่อนจันทร์  คำภู
38. นางสาวเนตรนภา  ถวิลวงษ์
39. นางสาวเมธาวี  พละบรรจง
40. นายเมธาสิทธิ์  ใจทน
 
1. นางสาววนิดา  นนฤาชา
2. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
3. นางนงรักษ์  โพธิ์ศรี
4. นางสุชาดา  สุขบรรเทิง
5. นายสายัณห์  ใจใส
6. นายปิยะพงศ์  ผลเจริญ
7. นายเสกสรร  สังฆะมณี
8. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวกมลวัณย์  ตุลยวัฒน์
3. นายกีรติ  ราชพัฒน์
4. นางสาวจุธารัตน์  วิชาศรี
5. นายชัชชัย  คลังชำนาญ
6. นายชิดติพงษ์  แถวอุทุม
7. นายณภัทร  นาอุดม
8. นางสาวธิติมา  ปุณขันธ์
9. นางสาวนภัสสร  สายลาด
10. นายปัญวิชญ์  โสคำ
11. นางสาวปานหทัย  แสนดา
12. นายพงศกร  อินทะผิว
13. นางสาวภัทราพร  อัญชุลี
14. นายภูมิมินทร์  พรมลารักษ์
15. นางสาวรชนา  ประสงค์
16. นางสาวรัตติยากร  คุนาเมือง
17. นางสาววณิชยา  ลีลาพาณิชย์ชัย
18. นางสาววราพรรณ  จันทสาน
19. นางสาววีรยา  ศรีอุ้มสุข
20. นางสาวสุกัญญา  ปริกุลโน
21. นายอธิวัฒน์  เนตรแสงสี
22. นายอนุวัฒน์  พรมมาวัน
23. นางสาวอรปรียา  สีมหานาม
24. นายอรรคพล  รามคำ
25. นางสาวอริศรา  กำเนิด
26. นางสาวอันทิรา  หอมเทียนทอง
27. นางสาวอาริยา  ดานิตย์
28. นางสาวเพลงตะวัน  วัฒนขำ
29. นางสาวเพลงพร  พะกะยะ
30. นายเมธา  จันทะวงษ์
31. นายเอกกมล  จวนมาศ
 
1. นางสาวปานขวัญ  บุญประคอง
2. นายณัฐพล  สุพรมอินทร์
3. นายณัฐพงศ์  สอนสุภาพ
4. นายประวิตร  บุญประคอง
5. นายสถิต  วิเศษสัตย์
6. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
7. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
8. นางสาวเพชรรัตน์  ภูธรศรี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  ท้าวนันท์
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บาริศรี
4. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
5. เด็กชายธนธร  บึงเจริญ
6. เด็กชายธีระพล  ประทุมชาติ
7. เด็กหญิงพิชญา  ชินอ่อน
8. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจสาลี
9. เด็กชายมงคล  คงภิวัฒนา
10. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
2. นางรับขวัญ  ดอกไม้
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  วาปีโท
2. เด็กชายกัมปนาท  ค้าขาย
3. เด็กหญิงจณิสตา  หมายสุข
4. เด็กชายจักรภัทร  วัชระวงศ์ทองดี
5. เด็กชายพงศ์พจน์  สกุลวัฒนาพิทักษ์
6. เด็กชายภูริพัฒน์  เหล็กทอง
7. เด็กหญิงระวิวรรณ  ควบพิมาย
8. เด็กหญิงศวัลย์ญา  จันทะ
9. เด็กชายอนามฤณ   ศรีอ่อนหล้า
10. เด็กหญิงไอรยา  อัตตวิริยะสุวร
 
1. นายสมบัติ   จันทร์ตรี
2. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
3. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  จีนกลาง
2. เด็กหญิงนาตยา  รอรักกลาง
3. เด็กชายปฏิภัทร   ขอด่านกลาง
4. เด็กชายประวีณพล   โยแก้ว
5. เด็กชายปรัชญา  ประดิษฐ
6. เด็กหญิงพรพรรษา   ขยันกลาง
7. เด็กหญิงวรัญญา  กนกพรพรรณ
8. เด็กชายศตวรรษ   หวังหมู่กลาง
9. เด็กชายสรายุทธ   บุญทูล
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  แขสันเทียะ
 
1. นายไพรัช  เชื้อประทุม
2. นางสาวจินดาพร  ชาญนอก
3. นางสาวนวลศรี  ทองชุม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวัฒนา 1. นางสาวขนิษฐดา  พิมพ์พงษ์
2. นายณรงค์  ปรายกระโทก
3. นางสาวณัฐพร  ตรีสงวนจันทร์
4. นายธีรเมธ  มุ่งเจียกกลาง
5. นางสาวพิมพ์ชนก  เงินโคกสูง
6. นางสาวภัทรศินี  ชวนเชย
7. นายวทัญญู  ปิ่นน้อย
8. นายสุรชัย  ใจหมั่น
9. นายอภิสิทธิ์  ศรีอำไพ
10. นางสาวอารีรัตน์  มนปาน
 
1. นางนิยม  พื้นทะเล
2. นายกฤช  ศุภบุญพิทักษ์กุล
3. นายกฤตยพงษ์  บานเย็น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. นางสาวกชกร  วรรณศิริ
2. นายฐิติวัฒน์  แสนบุญศิริ
3. นายณรงค์ศักดิ์  มีฤทธิ์
4. นายณัฐพล  พลชนะ
5. นายธนพัฒน์  โฉมพูดดี
6. นางสาวบุญสิตา  ตุ้มจันทึก
7. นางสาวปรายฟ้า  วงษ์สิม
8. นางสาวศิรินทิพท์  ปาปะขำ
9. นางสาวสุภาภรณ์  สุรสิทธิ์
10. นายอธิวัฒน์  ผ่านพิเคาระ
 
1. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
2. นางสาวกนิฏฐา  ธนุการ
3. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นายธนวิชญ์  ปัตชามาตย์
2. นายธีรวัฒน์  กว้างกลาง
3. นางสาวนฤมล  พรมโคตร
4. นางสาวปิยะธิดา  ผาละนัด
5. นางสาวมาริสา  กิติรัตน์
6. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
7. นายวรเมธ  วรรณรักษ์
8. นางสาวสุทธาภรณ์  มิรินทร์
9. นายโชติภูมิ  เอกนิตย์
10. นายไชยวัธ  มารศรี
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 1. นางสาวกุลณัฐ  แจ้งไชยศรี
2. นางสาวขวัญจิรา  หมั่นหาโชค
3. นางสาวจุฑารัตน์  คำผอง
4. เด็กหญิงชุติมา  นิยมคุณ
5. เด็กหญิงนิชา  จีนนำหน้า
6. นางสาวนิษฐิดา  พรมบุตร
7. นางสาววิรยา  พนุมรัมย์
8. นางสาววิไลลักษณ์  โสมสุพิน
 
1. นายณธกร  นันทะวงศ์
2. นายพิษณุ  อันเกรียงไกร
3. นางสุคนธ์ทิพย์  อันเกรียงไกร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กหญิงกมลชญา  พรมบุตร
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นามมัน
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรสุวิทย์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญมนตรี
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์ธิ
6. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชัชวาลย์ปรีชา
7. เด็กหญิงวันเพ็ญ  มณีทัศน์
8. เด็กหญิงเพชราพร  เคนคม
 
1. นางสาวไพลิน  พานิชเจริญ
2. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
3. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
4. นายปราการ  สีชมภู
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสนชัยยา
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ธิวาศรี
4. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
5. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
6. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
7. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมพู
8. เด็กหญิงสุนันทา  วันนะศร
 
1. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
2. นายพัลลภ  รักษาพล
3. นางสาวกนิฏฐา   ธนุการ
4. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐวดี  พ่อลีละ
2. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
5. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
6. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
2. นางสาวสุภาพร  ใครลามเมา
3. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
4. นายปราการ  สีชมภู
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์จันทร์
2. นางสาวกิ่งเพชร  ฉุดพิมาย
3. นางสาวฉัตรชนก  บุญศิริ
4. นางสาววิลาสินี  ศิลา
5. นางสาวสกุลตลา  เพลงดี
6. นางสาวอนุสรา  เทียนชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  พึ่งพิมาย
2. นายปองวิชญ์  ศรีพิริยกุล
3. นายกิตติศักดิ์  รัตนจันทร์
4. นางวรรณี  อมัติรัตนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  พงษ์พุทรา
2. นางสาวธนาพร  สุระขันต์
3. นายธวัชชัย  ศรีสุขโข
4. นางสาวนางสาวพัชราภา  อัตตะมณี
5. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
6. นางสาวพิชชาภรณ์  ภููคำวงค์
7. นางสาวภิชญากร  กัณทำ
8. นางสาวสุดธิดา  แก้วศิลา
9. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
10. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาภิรมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
4. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุรีย์
5. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกชพร  บูชากุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสนชัยยา
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ธิวาศรี
4. เด็กหญิงวชิรชา  ทองตาม
5. เด็กหญิงวิยะดา  มารศรี
6. เด็กหญิงศุลีพร  เขยไชย
7. เด็กหญิงสุทธิดา  พ่อชมพู
8. เด็กหญิงสุนันทา  วันนะศร
 
1. นายพัลลภ  รักษาพล
2. นางสาวนงนุช  เพชรหึง
3. นางสาวกนิฏฐา   ธนุการ
4. นางสมจิตร  วิเศษสุนทร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 1. นางสาวกัญจนพร  เดชไกร
2. นางสาวกิติยา  ขันแข็ง
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุรักษ์
4. เด็กหญิงชไมพร  อ่อนคำวงษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จอมคำสิงห์
6. เด็กหญิงทยิดา  จันทะศักดิ์
7. นางสาวศศิประพร  รัตนะพิมาตย์
8. นางสาวศศิประภา  รัตนะพิมาตย์
 
1. นางสุดาพร  ผลาจันทร์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
2. นางสาวชลิตา  คุณาพรม
3. นางสาวพจนีย์  น้อยเดชา
4. นางสาวพรพรรณ  พิมพ์มณี
5. นางสาวมาลิษา  ญาญสิทธิ์
6. นางสาวศรัญญา  ทิ้งโคตร
7. นางสาวสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
8. นางสาวอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา 1. นายกฤษณะ  สักคุณี
2. นางสาวจินต์จุฑา  เขมศิริกุล
3. นางสาวจีรนันท์   กุลประดิษฐ์
4. นายณัฐวุฒิ  อมรพันธ์พร
5. นางสาวปาลิกา  มูลพรม
6. นางสาวพรทิพย์  รัตนโสภา
7. นายพลวัต  คิดที
8. นางสาวพิมลพัฒน์   ชิดขุนทด
9. นางสาวสิตา  พลจันทึก
 
1. นางกาญจนา  ชลประทิน
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวณัฐวดี  พ่อลีละ
2. นางสาวพัชรินทร์  คำวุฒิ
3. นางสาวพิมพ์ลภัส  วงค์ตาผา
4. นางสาวรัชนีวรรณ  พุทธา
5. นางสาวรามาวดี  พุ่มโยนก
6. นางสาวศรารัตน์  สองเมือง
7. นางสาวอรัญญาณี  ศรีวรสาร
8. นางสาวเอมิกา  โพนชัยยา
 
1. นางสาวศุจินทรา  ริศด้วง
2. นางสาวสุภาพร  ใครลามเมา
3. นางสาวสุธานิจ  แสงหมื่น
4. นายปราการ  สีชมภู
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทชิต
2. เด็กหญิงชลลดา  ไชยวารี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วชิน
4. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์ใหญ่
5. นายนพพันท์  รักษาชาติ
6. เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณพัฒน์
7. เด็กหญิงปรมาพร  ยังไม่ทราบ
8. เด็กชายพรอนันต์  พันธ์เทียม
9. เด็กหญิงพิมชนก  สอนเสนา
10. เด็กชายภานุวัฒน์  ฝ่ายขันธ์
11. เด็กหญิงวรัญญา  วรรณวัลย์
12. เด็กชายวรินทร  บุตรวงษ์
13. เด็กชายวุฒิพร  สร้อยสูงเนิน
14. เด็กหญิงศุภจันทร์  สายยาพัด
15. เด็กชายสราวุธ  หมวดนา
16. เด็กหญิงสุนิตา  ทองหน่อหล้า
 
1. นางนิ่มนวล  แสงวงค์
2. นางพรทิพย์  สินธนันชัย
3. นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวจริยาภรณ์  ศิริวารินทร์
2. เด็กหญิงจิตภินันท์  พีระเศรษฐวุฒิ
3. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญศรี
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดอนเส
5. เด็กหญิงณัฏฐี  เจริญศรีสันต์
6. เด็กหญิงณิชา  ประสาทศรี
7. เด็กหญิงปริยากร  ผ่องแผ้ว
8. เด็กหญิงพชรมัย  แสงงาม
9. เด็กหญิงพันธ์วิรา   ทุมมา
10. เด็กหญิงวรีภรณ์  สำอางค์อินทร์
11. นางสาววิวาห์  บุญศรี
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุราษฏร์
13. เด็กหญิงเขมจิรัสย์  เวชสวัสดิ์
14. เด็กหญิงเบญญาภา   กล้าหาญ
 
1. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 1. เด็กหญิงฉันทิมา  สายมายา
2. เด็กหญิงชามาวีร์  ดีจันทึก
3. เด็กหญิงณัฐพร  บรรจงหมื่นไวย
4. เด็กหญิงธันยากร  ชมลัง
5. เด็กหญิงบุญญารักษ์  แซ่แต้
6. เด็กหญิงปวิชญา  วิชาผา
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สายไพศรี
8. เด็กหญิงพิมรดา  ไกลจัตุรัส
9. เด็กหญิงฟ้าพราว  เทินสระเกษ
10. เด็กหญิงวนิดา  ถนอมศักดิ์
11. เด็กหญิงศลิษา  บวดขุนทด
12. เด็กหญิงสุกฤตา  ตรางด่านกลาง
13. เด็กหญิงสุภาวิตา  พิมพิศาล
14. เด็กหญิงสุรัตนวดี  โนใหม่
15. เด็กหญิงเมวดี  เกิดหมื่นไวย
 
1. นางสาวสุวรรณรัตน์  นามคำ
2. นางสาวเกษร  คำมะกุล
3. นางสาวสุธารดี  จันทพรม
4. นางสมาพร  แก้วปนทอง
5. นางสาวจารุวรรณ  ศรีทรัพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
3. นายชนายุ  ปานรุ่ง
4. นางสาวณิชชาอร  เมฆมนต์
5. นายนธันเอล  ไวสุวรรณ์
6. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
7. นางสาวปริยกร  ศรีสุวรรณ์
8. นางสาวมาลินี  ชูมณี
9. นางสาวยศวีร์  สาสุข
10. นางสาวรัมภาภัค  จีนประชา
11. นายศุภสรรค์  ทบนอก
12. นายสุวิทย์  เนตรน้อย
13. นายเอกรัตน์  ทองประเทือง
 
1. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
2. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
3. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
4. นางสาวบุณย์ศศิร์  เลิศเสนา
5. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นางสาวกานติมน  ปิติทศพล
2. นางสาวธัญญมล  ดาผา
3. นางสาวปลายฟ้า  ฟองแก้ว
4. นางสาวปวริศา  ศรีหานนท์
5. นางสาวภัทราวดี  ปรองดอง
6. นางสาวมณีรัตน์  จาคาภิรมย์
7. นางสาววิธริน  อเนกบุณย์
8. นางสาวศจีพิมุข  ปัสโป
9. นางสาวสิรภัทร  ทวีสิทธิ์
10. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์ศรี
11. นางสาวเจนจิรา  ไชยสุทธิ์
12. นางสาวไอยรดา  อ่อนสนิท
 
1. นางสาวอังศุนิตย์  วรรณลี
2. นางเกศรา  มรกตเขียว
3. นางวรรณพร  สิงคิบุตร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าบ่อ 1. นายณัฐกิตติ์  สีหาปัญญา
2. นายณัฐวุฒิ  คำมุงคุณ
3. นายธนากร  สีดามาตย์
4. นางสาวนริศรา  โทสาลี
5. นางสาวปณิดา  ทองสด
6. นายปรัตถกร  บัวใหญ่รักษา
7. นางสาววาสนา  พรมเทศ
8. นางสาวสุดารัตน์  พุทธชัย
9. นางสาวอมรรัตน์  พันทุกลาง
10. นายอัศฎา  สาสีรัตน์
 
1. นางสาววิจิตรา  แก่นพุฒ
2. นายอัครชัย  ศรีเชียงขวาง
3. นางสาวยลดา  ลือชัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 1. นายธีรศักดิ์  เสมอบุญ
2. นายภัทรภพ  ยังปาน
3. เด็กชายวันชนะ  ขวัญใจ
4. นายสิทธิชัย  แสงพา
5. นายอดิศักดิ์  สุวรรณเรือง
 
1. นางสาวพลอยรัชญ์  ผาแดง
2. นางสาวรัตนา  ยอดตา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายชัยมงคล  ทาลา
2. นายวันชนะ  ทองสุ
3. นายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
4. นายเกรียงไกร  บุญโยพันธ์
5. นายเกียรติศักดิ์  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายนนทพัฒน์  แก้วโวหาร
2. เด็กชายสนธยา  วงษ์ชาลี
3. นายสรวิศ  ข้อยุ่น
4. เด็กชายสรายุทธ  แหลมคม
5. นายเจษฎาวุฒิ  รักษากุล
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดีวิทยา 1. นายธนะพัฒน์  มีธรรมกุลพงศ์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วกล้า
 
1. นายวรพงศ์  มีมาก
2. นางสาวพลอยนิตา  แก้วจีระอดุลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภิญญดา  ปักกังเวสัง
2. นายศราวุธ  นามอินทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาววไลลักษณ์  อินทรปัก
2. นางสาวเขมิกา  คุณบุราณ
 
1. นายวิรัตน์  สุวะศรี
2. นายพีระพงษ์  นาชัยสิทธิ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  สงวนรักษ์
 
1. Misszhong  Han le
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. นางสาวแพรพันวา  มธุรพันธ์
 
1. นางสุนันทา  พานิชพงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรราชวิทยา 1. เด็กชายสุธี  คัฒมารศรี
 
1. MissHuang  Shaoyu
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวสุมาวรี  ประทุมแสง
 
1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 1. นางสาวพิมลวรรณ  แสนหูม
 
1. นางสาวสดใส  ชุมปัญญา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวปรายฝน  ชิณวงศ์
 
1. Misspan  yan mei
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวพิณธารพลอย  สุริยนต์
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงรัตนากร  ปัทถาพงษ์
 
1. นางสาวเจียมจิต  สุวรรณเทน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  สืบมา
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายทรงสิทธิ์  สีหามาตย์
 
1. Mr.Shinichi  Kishida
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1. นายมนัสนนท์  ไกรศรีวรรธนะ
 
1. นางทิพย์วรรณ  สุโธ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาววกัณณิการ์  มาตราช
 
1. Mr.ํYOSHIHIKO  TSUTSUI
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวปาลิดา  ปวงสุข
 
1. นางสาวศิวพร  พิมพ์ภู
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายร่มธรรม   หมื่นน้อย
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีนุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  หอมสิน
 
1. นางปัทมาพัทธ์  จันทร์เพชร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวภัทรา  นาติโน
 
1. นางจิตตรา  สอนดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนิลาวรรณ  อันเนตร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวขนิษฐา  แหวนวงษ์
 
1. MissํYeonhee  Park
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. นายวัชรินทร์  ขันติวงค์
 
1. MissRuan  xiao yun
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 1. เด็กหญิงกรุณา  หล้าสุวงษ์
 
1. MissZhu  Dandan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อันทะโคตร
 
1. นายสมตระกูล  สิทธิจินดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นางสาวกัลยาลักษณ์  สังข์วงษ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชโลธร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวศิริวรรณ  วะราวัง
 
1. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 1. นางสาวหทัยชนก  บุญอารีย์
 
1. นายณัฐชัย  เพชรสุวรรณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  รองประโคน
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภัควณิช
 
1. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ขะทุม
 
1. นายกฤษฎากร  พุ้มบัณฑิต
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาวสุจิตราพร  องค์นาม
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมายวิทยา 1. นายเจษฎา  ชูชีวา
 
1. นางสาวศศิธร  แอบโคกสูง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  เสนาเลี้ยง
 
1. นางสาวบุษบัน  รอดรังษี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
 
1. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวมลฤดี   ปรีพูล
 
1. นางจินตนา  โยวทิตย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวอธิติยา  ดอนอ่อนสา
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเปรมสินี  ภูหนองโอง
 
1. Mr.OH  MINWOO
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวญาดา  ทรัพย์ภารีย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ปะตินัง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววิภาวี  ธงภักดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 1. นางสาวกัญญาภัค  บุญแท้วีระกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศิริเวชมงคล
3. นายจิระวัฒน์   พลสวัสดิ์
4. นายทศวรรษ  เรืองบุญ
5. นางสาวศรินยา  บุญประชม
 
1. Missyao  Lu
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานติมา  คำแพง
2. นางสาวพิชามญช์  หลักงาม
3. นางสาวรัชรินทร์  สารพล
4. นางสาวสุจิตรา  มณีโชติ
5. นายอภิวัฒน์  งอมสงัด
 
1. MissLian  Jingchun
2. นางปิยลดา  หารไชย
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวจีรนันท์  นันท์ดี
2. นายชาคริต  วงหาแทน
3. นางสาวธนัชชา  ต้นสูง
4. นางสาวภักดิพร  ลื่นกลาง
5. นางสาวศิริยากร  สุขศิริ
 
1. MissGe  Chungan
2. นางสุพร  สิงห์ศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิระยุทธ  ยางเยี่ยม
2. นายภูตะวัน  แข็งขัน
3. นางสาววิภาดา  สมตา
4. นางสาวศิริวรรณ  เค้าโนนกอก
5. นางสาวเกศณี  ซุซายสงค์
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
2. นางสาวเสาวภา  แก้วแก่นคูณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ศรีใสแก้ว
2. นายส่งศักดิ์  มลิวรรณ
3. นางสาวเกศรินทร์  อรุณโรจน์
4. นายเขตโสภณ  บูรณะ
5. นายเทียนชัย  วงค์ดี
 
1. นายศักรินทร์  สุทารส
2. นายHashiba  yuta
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. นางสาวกมลชนก  พิมทอง
2. นางสาวธัญนาฎ  แสงพรมชาลี
3. นายธิติวุฒิ  บุญโสม
4. นางสาวนริศรา  เทพประเสริฐ
5. นางสาวภัทรธร  นครวงค์
 
1. นางสาวชนากานต์  อินทจักร์
2. Mr.Keisuke  Kimura
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นายกฤตยชญ์  คบทองหลาง
2. นางสาวกะรัตเพชร  คชพล
3. นางสาวธนธรณ์  ปลูกกลาง
4. นางสาวพัชริดา  ทวีคูณ
5. นางสาวอรอุมา  ปากอุตส่าห์
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
2. นายวัลลภ  แก้วปัญญา
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพรอนันต์   พวงนาค
2. นายภีมกฤษฏิ์   เนตรกลาง
3. นางสาววลัยพรรณ   เอกสมบูรณ์สิน
4. นางสาววัชรสุดา   วีระกุล
5. นางสาวสิรินภา   ติตะปัน
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
2. นางสาวอภิญญา  นามแสง
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวปณิชา   สุขศรีตรี
2. นางสาวปุณณดา  รักษาเคน
3. นางสาวพรชิตา  ไลออน
4. นางสาวพิชญาพร  พรเพิ่มพูนสุข
5. นางสาวสุวิชชา   คำอินทร์
 
1. นางสาวศิวพร  พิมพ์ภู
2. Mr.Romain  Liard
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาณี  มูลสุวรรณ์
2. นางสาวปัญญพัฒน์  บัวโฮม
3. นางสาววาสนา  พลเตมา
4. นางสาวษิมารักษ์  บุญตรา
5. นางสาวเกวลิน  มีบุญมาก
 
1. นางสาวสุจิตรา  ชาสุด
2. นางสาวฉัตรฏิญาภรณ์  อุปภา
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายพลากร  ดอนเหลือม
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ชอบชื่น
3. นายเฉลิมสินธ์ุ  แหวนเงิน
4. นายเทพนิมิตร  แสนแก้ว
5. นางสาวโชติกา  ชินบุตร
 
1. MissํYeonhee  Park
2. นางสาวลักษณาวรีย์  อสิพงษ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. นายธีรภัทร  บรรณาลัย
2. นายนรบดี  สุภาผล
3. นายสกล  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวสุธิดา  วงศ์อุดม
5. นางสาวไอศวรรย์  ชะเอม
 
1. นางพรทิพย์  พงษ์พันนา
2. นางสาวเรวดี  ระภาเพศ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนัยนา  ใต้เมืองปาก
2. นายศุภชัย  จิตระวัง
 
1. Mr.Gao   Hongcheng
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชิตตา  พงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวสุภาวิดา  กรุงศรี
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  ตาไข
2. นางสาวรัตนา   ปิดสายะ
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวปาณิสรา  จิตนิยม
2. นายพลพล  ธิติโยธิน
 
1. นางบรรจบ  โนนพิลา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญาณัท  บุญส่ง
2. นางสาวสิริยากรณ์  จันทร์ประทีป
 
1. นายสำเริง  บุญตา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 1. นางสาววิพาดา  ประสงค์เสรีนนท์
2. นางสาวอสมา  สารกุล
 
1. นายรัชพงศ์  พิลาคุณ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาววิมลทิพย์  ไชยวงศ์
2. นางสาวสรัลรัตน์  ผดากาล
 
1. นางอรวัสน์  มุลมณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวฑิตณิชา   บุตรเพ็ง
2. นางสาวพัชรพร   คำมีสีนนท์
 
1. นางจินตนา  โยวทิตย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชนิตา  สมพร
2. นางสาวศศิกานต์  วิบูลอรรถ
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววราภรณ์  พันธุ์ศิริ
2. นางสาววานิต้า  ไพรัตน์
 
1. นางสาวจิราเจต  อัตตโนคติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวประภัทศร  ภูคาม
2. นางสาวพรสวรรค์  ภูคาม
 
1. Ms.Wen  Huiwen
 
0 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  พิศพาน
2. นางสาวสุธาดา  ไชยนต์
 
1. Missminae  jang
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายชนกันต์   โพธิ์วัด
2. นายธัชพล  ติดตาม
3. นายพรทวี  สมสิ่ง
4. นายวทัญญู  แวงวรรณ
5. เด็กชายวรวุฒิ   บุญเสริม
6. เด็กชายอำพันธ์ยุทธ   เหนือโพธิ์ทอง
7. เด็กชายเรวัตร   พรมบุตร
8. เด็กชายเอราวัตร   มุธุสิทธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์   เอี้ยวเฮง
2. นายจตุชัย   ชนะมาร
3. นายไวพร   ดาบพิมพ์ศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  สาตร์นอก
2. เด็กชายจิตรกร  ระหารนอก
3. เด็กชายภัทรพล   วงศ์นาโพธิ์
4. เด็กชายวสุธร  สีหามาตย์
5. เด็กชายสุริยะ  ศรีเดช
6. เด็กชายอนุชา  เต็มสว่างโชค
7. เด็กชายอภินันท์  เทพรินทร์
8. เด็กหญิงอารยา  แก้วคุณ
 
1. นางสาวจันญวรรย์   เดิมสันเทียะ
2. นายมงคล  พรศักดิ์หาญ
3. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 1. เด็กชายคมสัน  พรมศรีธรรม
2. เด็กชายชวัลวิทย์  อยู่แล้ว
3. เด็กชายนพรัตน์  สุวรี
4. เด็กชายนันทวิทย์  สีดี
5. เด็กชายอนิวัฒน์  โพธิ์ตา
6. เด็กชายเปรมปิติ  ทุมลี
7. เด็กชายเมธัส  ปีราตรี
8. เด็กชายโชคชัย  ฝ่ายชาวนา
 
1. นางพิจิตตรา  วิชะนา
2. นายสรไกร  งามประเสริฐ
3. นายภานุพงษ์  คำลือ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์ด้วง
2. นางสาวบุษยา  ทะกาเรนะ
3. นางสาวปณัฐดา  ทานา
4. นายวีรภัทร  นันททิพรักษ์
5. นายสหรัฐ  สีสูงเนิน
6. นายเลิศฤทธิ์  เศษอาจ
 
1. นายพัสกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายจิตติชัย   สุรินทร์
2. นายณัฐชัย   คำสวัสดิ์
3. นายธีรวัฒน์   คะแก้ว
4. นายศุภสันห์    คันที
5. นายสุนทร   โภคนา
6. นายอดิศร   คันที
 
1. นางสาวเกตุธัญญา  นิติโยธิน
2. นายสุปัญโญ   คำมุงคุณ
3. นายวัฒนา   แข่งขัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล   หอมพันนา
2. นายธนวัฒน์   แสงส่อง
3. นายพงศธร  เครือสวัสดิ์
4. นายภาณุวัฒน์  นาคราช
5. นายวารินทร์   เครือแวงมล
6. นายอดิพงษ์   จันทร์ไทย
 
1. นายไวพร   ดาบพิมพ์ศรี
2. นายวิระพล   ทองจรัส
3. นายทนงศักดิ์  เอี้ยวเฮง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกภรณ์  ปุริสังข์
2. นางสาวนภารัตน์  จันทรี
3. นางสาวนาฏศิลป์  ศรีสุข
4. นางสาวปิยะดา  จงษา
5. นางสาวปิยาพัชร  นนทะสี
6. นางสาวรัตนาภรณ์  สุรินทราช
7. นางสาวศุภรพรรณ  เที่ยงธรรม
8. นางสาวสุกัญญา  ปาจิตร
9. นางสาวสุทิยา  ปิดตามานัง
10. นายสุภัทร  การพงษ์
 
1. นายจักรพงษ์  แทบทาม
2. นางสาวสุพัตรา  ปิดจะยัง
3. นายเชษฐพงษ์  โพธิ์แสง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  บุดดาเคย
2. นางสาวจิราพร  อุบัวบล
3. นายณัฐพงษ์  อินอุเทน
4. นางสาวณัฐริกา  ประกิ่ง
5. นายธวัชชัย  วงแหวน
6. นางสาวปรียานันท์  วงษาเนาว์
7. นางสาวพักตร์วิภา  มูลศรีนวล
8. นางสาววัชราภรณ์  ชาสงวน
9. นางสาวศิริลักษณ์  บินศรี
10. นายศิวัช  หืนกระโทก
 
1. นางประไพ  เหง้าน้อย
2. นางใจปอง  เรืองศรี
3. นางมณีรัตน์  กายราช
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สีสันงาม
2. นางสาวกัลยา  หอมหวล
3. นางสาวกานดา  โห่งอ่อน
4. นางสาวทัศนีย์  สีสันงาม
5. นางสาวธรัญญา  ดาทอง
6. นางสาวนภัสวรรณ  สีสันงาม
7. นางสาวนรินทร์  สุดลาวดี
8. นางสาวน้ำฝน  แสวงทรัพย์
9. นางสาวอิสราภรณ์  รัศมีเอกลักษณ์
10. นายเนวิน  ลักขษร
 
1. นางวรรภา  กฤติยาวรรณ
2. นายประสิทธิ์  กฤติยาวรรณ
3. นางสาวสุพิชญา  ชุมศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายกนกพล  ศรีกลชาญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วันพุฒ
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บุญมานาง
4. เด็กชายพิพัฒน์พงค์  สีหนองคู
5. เด็กชายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางวรพนิต  ซิมมอนส์
2. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หินสองกอง
2. เด็กหญิงปาเกียว  รัตนะโคตร์
3. นางสาวพัสตราภรณ์  ไชยโคตร
4. เด็กหญิงอนงค์รดี  แก้วสำราญ
5. นายเจษฎา  เรือนนา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  วดีศิริศักดิ์
2. นางอังคณา  เมตุลา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวฉัตรมณี  เมืองพิล
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  แสงภักดี
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  รมย์รส
4. นางสาวพิชญาภัค  แสงศรี
5. นายอรรถสิทธ์  จันใด
 
1. นางสาวฝนใหม่  ศรีใสคำ
2. นางจรรยา  ศรีใสคำ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกิตติยา  ศรีธาตุ
2. นางสาวจิราพร  แก้วใส
3. นางสาวณัฐณิชา  ทองจันทร์
4. นางสาวนุชศรีกมล  ไชยสาคร
5. นางสาววิจิตรศิลป์  จากผา
 
1. นางจรรยา  ศรีใสคำ
2. นางสาวนันทา  ทุมจันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวปิยะธิดา  นันท์ดี
2. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
3. นายวีระพล  ศรีหลัก
4. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
5. นางสาวอุมาพร  พุทธบุตร
 
1. นางไพศรี  จันทร์แดง
2. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชยพล  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวญาศิริ   บุญจันทร์
3. นางสาวปานตะวัน  ปัญญาดี
4. นางสาวสุภานันท์  ทันที
5. นายอดิศักดิ์  ไพกะเพศ
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นายดิลก  คำเพราะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีนุกูล๒ 1. เด็กหญิงพนมพร  ศรีวังพล
2. เด็กหญิงพิมประภา  คำพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางยุพาพร  ชุมแสง
2. นายมหิศธร  ชุมแสง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังเคนพิทยา 1. เด็กชายทินกร  พัดลม
2. เด็กหญิงพิฬาภรณ์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายอำพล  ตาดี
 
1. นางสราพร  บุดดาแพน
2. ว่าที่ร้อยตรีสายัณห์  บุดดาแพน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ดาราศร
2. เด็กหญิงชวนี  สุทธิโสกเชือก
3. เด็กหญิงนันธินี  สมทรัพย์
 
1. นางสาวกมลพร  สาศิริ
2. นางกมลภัทร  ประเทพา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐนันท์  เยี่ยนทรง
2. นางสาวศศิธร  พรมพฤกษ์
3. นางสาวอรชุดา  ทองป้อง
 
1. นายธัญญา  สามารถ
2. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นางสาวฐิติชญา  ชาติชนะ
2. นายพีรพัฒน์  ชุ่มกระโทก
3. นายภานุพงศ์  วังกอเพชร
 
1. นายวิชัย  ก่ำกระโทก
2. นางสาวผกาวรรณ  สุวรรณภูมานนท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวฐิรกานดา  ศรีสุข
2. นายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. นางสาวปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  กสิพันธ์
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทัพขวา
2. เด็กชายพันธรัตน์  กุมลา
3. เด็กหญิงวรินยุพา  คำป้อง
 
1. นางถิรวรรณ  ชมพุด
2. นางกมรา  พรหมอารักษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  หอมทรง
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  อาจชัยธร
3. เด็กหญิงพิชญ์ฌานันท์  อ่อนพั้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  เพื่อบุญมาก
2. นายคำดี  ภักพวง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริญญา  ชาวจันทึก
2. เด็กหญิงธนาพร  ดวงจิตร์
3. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สิริรัตน์
2. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศิรินภา  สืบเทพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ใจดี
3. นางสาวสุธิดา  มาสุข
 
1. นางภาวิณี  วงษ์เดือน
2. นายพงษ์สุทร  จ่าพา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 1. นายชยานันท์  พวงดอกไม้
2. นางสาวณัฐฐาพร  ตันมูล
3. นายรัฐธรรมนูญ  อื้อสกุล
 
1. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์
2. นายรชตะ  ขาวดี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธัญชนก  ศรีวังพล
2. นางสาวธิติยา  จันทะวงค์
3. นางสาวนิภา  เหล่าสิทธิ์
 
1. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
2. นางสุกัญญา  พักวัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 1. เด็กหญิงธนพร  ใหญ่โสมานัง
2. เด็กหญิงนัจฉรีพร  จันทยุทธ
 
1. นางศิริพร  วิศรี
2. นายสาธิต  วิศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักราชวิทยา 1. เด็กหญิงยมลพร   อุ่นดีมะดัน
2. เด็กหญิงยมลภัทร  อุ่นดีมะดัน
 
1. นายเทอดศักดิ์  โพธิ์ขาว
2. นายสุรวุฒิ  ซอกรัมย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวปภานิจ  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงภาวัลย์  แจ่มเจริญพิศาล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  คนเพียร
2. นายธนาวุธ  พินทา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายวิทวัส  สีทัดยศ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รัตนวงศ์
 
1. นายอภิรุณห์  ไลไธสง
2. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายกฤษดา  อุทัย
2. นายธีรภัทร  เจือทอง
 
1. นางสมพร  ศรีจำปา
2. นางสาวสกุนณี  ณ นมิตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายจิระเดช  หนองเหล่า
2. เด็กชายวราวุฒิ  สุนาเค้า
 
1. นางสายบัว  พิมพ์มหา
2. นายรุ่งฟ้า  ศรีอ่อน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 1. นางสาวปราณี  แก้วสาลี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ฝ่ายสงค์
 
1. นางปาริชาติ  จารุพงศ์ ชัยแสง
2. นางสาวอรุนณี  โทเท
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสังขะ 1. นายศักดิ์ณรงค์  เจ็กมุ้ง
2. นายสิทธิชัย  สกุลแก้ว
 
1. นางอิงอร   ผลจันทร์งาม
2. นายวัชรินทร์   ผลจันทร์งาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 1. นายธีรกิต  บุตรอินทร์
2. นายศรชัย  เสมามิ่ง
 
1. นายพงศกร  โกชารักษ์
2. นางสาวสุภาพรรณ  จำปาแดง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายธนพัทธ์  วันไชย
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  ปะเพระตา
 
1. นายอนันต์  ปัดคำ
2. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์เก
2. เด็กชายศิริวุฒิ  จันทร์เก
 
1. นางสาวสุนารี  กวนทา
2. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงทิพย์กมล   ทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นายไพรนคร  ชิณะแขว
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  คำเห็น
2. นางสาวดวงกมล  บัวบาน
 
1. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
2. นางสาวศศิธร  บุญชวลิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกฤษณะ  ฐานวิเศษ
2. นางสาววรรณภา  บุญโยธา
 
1. นายวงกฎ  เหง่าชัย
2. นายธีรพล  ปาวะรีย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายปราโมทย์  สุขเสน
2. นายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกฤชฏากร  ดงแสนสุข
2. เด็กชายภูธเนศ  ทองก้านเหลือง
 
1. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
2. นายสุติพงษ์  อมูลราช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มิเถาวัลย์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อิสระกูล
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงธัญสิริ  สุพิมล
2. เด็กหญิงนภาพร  ใสไธสง
 
1. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
2. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง 1. นางสาวปัทมพร   วงษ์อัง
2. นางสาววิลาสินี   เงื่อนกลาง
 
1. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาดทวายการ
2. เด็กหญิงปนัดดา  วรสาร
 
1. นางปัณษ์วนัช  ศุภรรัตน์
2. นายสุทธิชัย  สร้างช้าง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทรา  วงษ์สุธา
 
1. นางนิตณพา  แข่งขัน
2. นายบัญชา  แข่งขัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โคพานิชย์
2. เด็กชายสัญญา  จันทร์เทศ
 
1. นางนิศรา  รักษามั่น
2. นายธงชัย  รักษามั่น
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 1. เด็กชายชตฤณ  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  เครือคำ
 
1. นายณรงค์วิทย์  สิงคิบุตร
2. นางวาสนา   เกษียร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  แม่นผล
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ใสสุด
 
1. นางกิรณา  แม่นผล
2. นายธนดล  คำเสมอ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพนม 1. นายจิรเดช  ลำลอง
2. นายเจษฎา  ปู่มรัตน์
 
1. นายชนินทร์  ทัศคร
2. นางทศพร  โคกมะณี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนิติรัตน์  ขัดผาบ
2. นางสาวพาสุกรีณ์  โคตรนรินทร์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  ลอยนอก
2. นายนฤมินทร์  สมโชค
 
1. นางสาวรจนา  ศรีทุม
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายฐิติพัฒน์  เจนวิชชุวงศ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุญศรี
 
1. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
2. นางสิริพร  ระวีกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวณัฐกานต์  งามเจริญ
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นายสมชาย  พุทธเสน
2. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธีรภัทร  พลดงนอก
2. นายปรัชญา  กาจหาญ
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  วีระรักษ์เดชา
2. นางสาวนลินนิภา  สิริประภากร
 
1. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
2. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายประชา  พรมท้าว
2. นายรชานนท์  บุญพุทธ
 
1. นายธนบัตร  กองแก้ว
2. นายพิทักษ์  ภูมิดอนมิ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 1. นายกฤษดาศักดิ์  รัตนศรี
2. นายบุญฤทธิ์  สีมาฤทธิ์
 
1. นางสาวหนูรักษ์  มาประสม
2. นางสาวหทัยชนม์  นนท์เรืองฤทธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงชนกนันท์  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงวรุณทิพย์  แก่นสุวรรณ
3. เด็กชายศิริสัก  เตชะวรานนท์
 
1. นางเนตรชนก  แสนทิพย์
2. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าบ่อ 1. เด็กหญิงจณิสตา  คำหาญพล
2. เด็กหญิงธนพรรณ  วงศ์คำจันทร์
3. นายเบ็ญจพล ริกกี้  ทองทิพย์
 
1. นางสาวศิรประภา  อ่อนฉลวย
2. นางชมัยพร  ถิ่นสำราญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านขุนทด 1. นางสาวธัญชนก  เทียนธวัชกุล
2. นางสาวริญญ์รภัส  หมายมั่น
3. เด็กหญิงวรรณิภา  เบ้าจันทึก
 
1. นางสาวนันทวัน  เหิดขุนทด
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวญาณัจฉรา  ไขศรี
2. นางสาวเกศเกล้า  ธนะสูตร
3. นางสาวเบญญาภรณ์  ชาญประเสริฐ
 
1. นายนคร  สร้อยสน
2. นายพิเชษฐ์  กัลย์ชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายนนทศักดิ์  สีสุดชา
2. นางสาววรัญญา  ลักษณสาย
3. นายอภิวัฒน์  พรมผลัด
 
1. นางกฤติกา  แกล้วกล้า
2. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายนนทกร  ศรีเจริญ
2. นางสาวนิจจารีย์  ภาดี
3. นางสาวพิชชาพร  โพธิรุด
 
1. นางนารีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายธนพล  ฉายทอง
2. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
2. นางสาวทิพย์ธิดา  ชุมชิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  ศรีสง่า
2. นายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายวุฒิชัย  สุภาพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกชกร  ทองแผ่น
2. นายอัยกานต์  สูงสันเขต
 
1. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
2. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาโควงค์
2. นายภิรมย์พร  สุริพล
3. เด็กหญิงลัคนา  บุญเพ็ง
 
1. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพีรพล  แฝงธานี
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สุโทสา
 
1. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
2. นายศรสิงห์  สิงหาราโท
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 1. เด็กชายวราพล  จิตสุข
2. เด็กชายสุทธิชัย  แก่งอินทร์
3. เด็กชายเจษฎา  นุริตมนต์
 
1. นายไกรเวทย์  อินธิสาร
2. นายวิทยะวัฒน์  แก่งอินทร์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 1. นายป๊อบ  ต้นอาษา
2. นายศักดินนท์  บัวผัน
3. นายสุรชา  สีลาอาสน์
 
1. นายสนธยา  หมู่หัวนา
2. นายนวพล  หล้าบุตรศรี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายหัสวรรษ  อัคติ
2. นายอนุพงค์  พิมพิลา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรวิทยาคาร 1. นายณัฐปกรณ์  ทัศนศร
2. นายนครินทร์  อรุณยะเดช
3. นายอมเรศ  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางปารย์พิชชา  ชีวาพรไพศาล
2. นายกฤษฎากร  แก่นดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายชานน  พัฒนเพ็ญ
2. เด็กชายธีรพง  สังกะ
3. เด็กชายภีม  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
1. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
2. นางพิไลพร  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ปักษา
2. เด็กชายภูริช  สังข์หอย
3. เด็กชายเอราวัฒน์  ขวัญเมือง
 
1. นายสนิท  แก้วอำไพ
2. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายศรายุธ  แนวทิว
3. เด็กชายอนุมาน  งาหอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางเมธาวี  สายสิน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณัฐชนนท์  เทิดเกียรติภูมิ
2. นายนราวุฒิ  ชินกลาง
3. นายนราศักดิ์  ภักดีกลาง
 
1. นายสมยศ  โคตรบรม
2. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายกิตติภณ  คอนซ้าย
2. นายณัฐดนัย  สุวรรณวงค์
3. นายเกียรติศักดิ์  หลวงกลาง
 
1. นายวีรชน  คำเห็น
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจักรินทร์  บุรพวง
2. นายจารุพล  จำเริญลาภ
3. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
 
1. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
2. นางสาวยุพดี  ปรีดี
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปานนท์
2. เด็กชายธีระวัฒน์  แก้วโท
3. เด็กชายไตรภพ  สัจธรรม
 
1. นายดารากรณ์  อัปกาญจน์
2. นายทองแสง  หน่อแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพนพิทยาคม 1. เด็กชายทิชากร  คันทะนาด
2. เด็กชายพรเทพ  แก้วเหล่ายูง
3. เด็กชายสราวุธ  เครือตาแก้ว
 
1. นายสิทธิพงษ์  จันทร์สว่าง
2. นายนวรัตน์  พรหมจักร
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. เด็กชายบุญสลัก  ธุระนนท์
2. เด็กชายพัทธกานต์  นาสพัส
3. เด็กชายรัชพล  สิงห์ปั้น
 
1. นางแสงจันทร์  ศิริสรณ์
2. นางพิไลพร  สวัสดิ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 1. นายณรงค์วิทย์  อุเทนสุด
2. นายณัฐพงษ์  ขอพลอยกลาง
3. นายวิทยากร  พงษ์แผนศรี
 
1. นายสมยศ  โคตรบรม
2. นายฉัตร์ตรา  แมบจันทึก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายภูวนาท  แก่นจำปา
2. นายศราวุธ  สามัญทิตย์
3. นายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายวิทวัช  สิมทอง
2. นายพิสัน  โพนทัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 1. นางสาวธิติมา  ลือชัย
2. นายธีร์ธวัช  วันโท
3. นายนฤพนธ์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นายวิชัย  งามวิถี
2. นายคมศร  อุดมเพ็ญ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายฑีฆายุ  แก้วสูงเนิน
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ภูมิดิน
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไกรโสม
 
1. นางคิณธนา  พุ่มศรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เห็มภูมิ
2. นางสาวธัญญพัทธ์  มณีเนตรธิติพร
3. เด็กชายเสฎฐนันท์  พรมบุตร
 
1. นางสาววัชราพร  ศรีสร้อย
2. นายอภิวัฒน์  อ่อนสุระทุม
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กหญิงวรรณพร  ดำรงธรรม
2. เด็กหญิงวิภาดา  จันทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงเมลิสสา  นาดอน
 
1. นางสาวอัญชลี  รัตนนท์
2. นางกิรภา  ยุวเดชกุล
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายธนากร  วราพุฒ
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศตภิษัช  ไกรษี
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ดำริตระกูล
2. นางสาวสุธามาศ  นามเค้า
3. นางสาวอทิตยา  สิงห์กัลย์
 
1. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
2. นายกว้าง  ไปหนี้
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกฤติยากานต์  ต้นสุข
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  พุทธวงศ์
3. นางสาวเจนจิรา  พินารอด
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์บุตรสา
2. นายพิเชษฐ์  กัลป์ชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา 1. นายจักรภัทร  หลินภู
2. นายยุทธพล  วีระศรี
3. นายเทอดศักดิ์  เพ็ญศรี
 
1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นางอุศา  พาอยู่สุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัช  อุปพงษ์
2. เด็กชายปุลิน  โทษา
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  คำวงค์
 
1. นายศราวุธ  บุญปลอด
2. นายเอกภพ  ใจสุข
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา 1. เด็กชายคมสันต์  เพียรภายลุน
2. เด็กชายปฏิภาณ  แสงยะรักษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงคุณ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1. นายสนธยา  ส่องแสง
2. นายสรศักดิ์  ม่วงเพชร
3. นายอำนวยศักดิ์  หนาดเสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัสภูมิ  กิตติรัตนบุตร
2. นายทรงศักดิ์  คุนานันท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายรังสิมันต์   ผ่องใส
2. นายวิทยา   นาคลา
3. นายสุรชัย   โชกศรี
 
1. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์   คุณกัณหา
2. นายสมพร   รัตนวัตร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายทรงกรด  บุตรโคตร
2. นายธวัน  ปิดตานัง
3. นายอนาวิน  ปิดตังถาเน
 
1. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
2. นายประสิทธิ์  ปักกาเวสา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ประกอบแก้ว
2. เด็กหญิงพนิดา  ต้นโต
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางสุภาภัค  ศรียา
2. นางกนกภัทร  ศักดิ์ศินานนท์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บุญสาลี
2. เด็กหญิงปภัสรา  กวดนอก
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  สาระพันธ์
 
1. นายภาณุศักดิ์  นิชรัตน์
2. นายประสิทธิ์  สายลุน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวกิตติภรณ์  จันทร์งาม
2. นางสาววาสนา  คำแสน
3. นางสาวไอลดา  พิเคราะห์แน่
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นายจักรพงศ์  สุพลไร่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  โกมล
2. นางสาวมุกดาวรรณ  บุญยะมูล
3. นางสาวศิริลักษณ์  วิเชียรชัย
 
1. นายสุรเดช  นิลนามะ
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 1. นางสาวจีรวรรณ  เขียวขัน
2. นายฐิติพงษ์  สิงห์กุมภ์
3. นางสาววิชญาภรณ์  กำเหนิดสิงห์
 
1. นายวีรพันธ์  พรมสาศิลป์
2. นายเพ็ง  ศุภเสถียร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวขวัญสุดา  อ่อนหวาน
2. นางสาวภัทรภรณ์  ตั้งมั่น
3. นางสาวภัทราวดี  รัตนวัน
 
1. นายจรูญศักดิ์  สมสุข
2. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนากร  โสมาบุตร
2. นางสาวบุตรนภา  พานโคตร
3. นางสาวปริญญาพร  แสงทวี
4. นางสาวพิจิตรา  สิงห์น้อย
5. นางสาววิภาวี  พานโคตร
6. นางสาวอมรรัตน์  พรสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
3. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นันตะชัย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ห่วงประโคน
3. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  มาลัย
4. เด็กหญิงวาสนา  มาลาศรี
5. เด็กชายศิริ  ศักดิ์ประโคน
6. เด็กหญิงสายทิพย์  พรหมเอาะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวดี  คำเอก
2. เด็กหญิงตมิตา  ภาชะนะ
3. เด็กหญิงธีรวันต์  เขี่ยงสถุ่ง
4. เด็กหญิงพรกนก  สูนสุข
5. เด็กหญิงวิวดาว  จำปาศักดิ์
6. เด็กหญิงอทิติมา  เหล็กโชติ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์   ชาลีสมบัติ
2. นางสาวทัศนียา  ทองทุม
3. นางสมผล  โคกลือชา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เจ็กนอก
2. นายณัฐพงษ์  วงษ์สิงห์
3. นายต้นตระการ  รุณนากัน
4. นายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
5. นายอดิศร  ถือสยม
6. นายโชคชัย  คำจันทา
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวดาริกา  พวงประภา
2. นายธัญกร  ย่อมไธสง
3. นายธีรพงษ์  วันทา
4. นางสาวปรียา  เพ็งคำมูล
5. นางสาวสไบทอง  กออำไพ
6. นายเศรษฐพงศ์  แก้วคำกอง
 
1. นางสิรินทรา  สายป้อง
2. นางพิสวาท  ภาดี
3. นายประสิทธิ์  สายลุน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายวรวุฒิ  คำพิทูล
2. นายวีระชัย  ขุมดินพิทักษ์
3. นายศราวุธ  วงษ์สิ่ว
4. นายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
5. นายสิทธิโชค  ซื่อตรง
6. นางสาวสุภัทรา  นะลาคุณ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพรชิตา  นาชัยดูล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรคำโชติ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำคูณ
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  หาริกัน
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  นันทะศรี
3. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีนานาม
 
1. นางสาวปรียานุช  เค้าสีดา
2. นายอยุทธนา  แสงเดือน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วีรคม
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ลีแวง
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินดาดวิทยา 1. นายธนสิทธิ์  วิเศษขลา
2. นายศาสตรา  พิมพ์ภักดี
3. นายสันติพัฒน์  ไชยนิล
 
1. นายอภิชาติ  แสงกุรัง
2. นางแสงเดือน  เฉลิมจาน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปนิตา  เครือทอง
2. นางสาวรัตนาวดี  นวลแย้ม
3. นางสาวเมธากุล  คำสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 1. นางสาวต้นน้ำ  ใต้การ
2. นายนัทธพงศ์  กรองใจ
3. นางสาวนิรมล  มุทาพร
 
1. นางสีไพ  ทันใจ
2. นางพัฒนา  บุญไชย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวดวงฤทัย  หลักคำ
2. เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล
3. เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
2. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  คำงาม
2. เด็กหญิงอริศรา  นักทำนา
3. เด็กหญิงแทมรินทร์  อ้วยโฮม
 
1. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
2. นายประหยัด  สุ่มมาตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะสี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สำราญ
3. เด็กชายสิริชัย  ภิญโญโชค
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ
2. นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  ขาวแก้ว
 
1. นางสุภาพร  พิศฐาน
2. นายวีรพล  จันทร์ศิลา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติธัช  จันทร์เหลือง
2. นายณัฐภัทร  หลักคำ
3. นายเจตวัฒน์  แก้วแฝด
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
2. นายวิชิต  แทบท้าว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐวดี  ไพศาลวรรณ
2. นางสาวพัชรา  หินสูงเนิน
3. นางสาวศิรินทิพย์  จำปาลาด
 
1. นายอิศรา  พบแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรวดี  ต้นนาดี
2. เด็กหญิงปวริศา  โชติศรี
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  โคตะทัน
 
1. นางปวีนา  พนมอุปถัมภ์
2. นางสาววิมลสิริ  กันทาธรรม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงดวงกมล  คำด้วง
3. เด็กหญิงสิริยากร  โปสัยะคุปต์
 
1. นางมานิตา  สมรรถชัย
2. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุพโต
2. เด็กหญิงธัญญา  ดัดสันเทียะ
3. เด็กหญิงอลิสรา  งามจัตุรัส
 
1. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
2. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจีรภัทร์  ศรีทุมมา
2. นางสาวนุตประวีณ์  สมใจ
3. นางสาวเววิกา  สากุล
 
1. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
2. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจิตรา  บุญจงรักษ์
2. นางสาวฐิตินันท์  ดาวศรี
3. นางสาวศิรดา  ฤทธิ์ช่วย
 
1. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
2. นางจารุณี  แสงหิม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนบุรี 1. นางสาวจิราวรรณ  เพิ่มผล
2. นางสาวรัตนา  หล่าหมื่น
3. นางสาวอภิชญา  ลาดี
 
1. นางสาวกาญจนา  กิ่งมณี
2. นางปราณีต  เหล่าสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1. เด็กชายคณิศร  เสสา
2. เด็กหญิงจุฑาพร  ชมพุธ
3. เด็กหญิงปริกา  โคกสูงชัยโย
 
1. นายอิศรา  ภาประเวช
2. นางเหลาทอง  สมฤทธิ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  หวันเสนา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เหล่าสุพรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จุลอักษร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุตรศรี
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศึกษา 1. นางสาวจิรชยา  กงละวัล
2. นางสาวปภัสสร  เนื่องภักดิ์
3. นางสาวอัญมณี  กอผจญ
 
1. นางสาวพัชนี  สุริยพันธ์ุ
2. นางสมาน  ศุภคุณภิญโญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวญัติกาล  สีชาวนา
2. นางสาวสุพัตรา  เครือแสง
3. นางสาวอารียา  ทานะเวช
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายกันทราภรณ์  วรไวย์
2. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณาวัตร
3. นางสาวอารีญา  ปัญญาคำ
 
1. นางวัลภา  ภูมิศรี
2. นางศศิวรรณ  แสนตรง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 1. นางสาวกฤษดาพร  ฮาบเมืองซอง
2. นางสาวจณิสตา  สีเขียว
3. นางสาวนุสบา  วงค์ธรรม
 
1. นางอรวรรณ  แสงรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  มีสีสัน
2. เด็กหญิงรัฐจิญา  ชาวพ่อค้า
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุปผามาลา
 
1. นางสาวอ้อมใจ  เดชรักษา
2. นางนิตยา  ฉิมวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปภัสรา  เทียบบุญ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หล้าจาด
3. เด็กหญิงสุธิตา  ชำนาญกลาง
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางรัชนี  หล้าจาด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายราเชน  ใจหอม
2. นางสาววันวิสาข์  สมานจิตร
3. นางสาวอริศรา  แสนโคตร
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกาญจนา  เสนานิคม
2. นางสาวปนัดดา  ราชบุญโย
3. นางสาวศุภัทรียา  บุญสูตร
 
1. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
2. นางลมัย  ทัพเจริญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  มาลีนันท์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจะโป๊ะ
3. นายอภิสิทธิ์  สีสมาน
 
1. นางปัณฑิตา  ริ้งไธสง
2. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนภสร  พนมศร
2. เด็กหญิงประภากร  สุดาเดช
3. เด็กหญิงภัทรวดี  นามมนตรี
 
1. นางสาวชมนาท  พรหมโคตร
2. นางสุปราณี  พลพันธ์งาม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรงค์  เสวะนา
2. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นายปรีดา  เดชศิริ
2. นางจิรพรรณ  สนทนา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงสกุลแก้ว  จันทะไข่สร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชาตรีสาย
3. เด็กหญิงอรอนงค์  โตพังเทียม
 
1. นายสิทธิชัย  ใจสว่าง
2. นางสุดใจ  ใจสว่าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขวัญธิดา  จันทะคง
2. นางสาวพิชญา  งามแก้ว
3. นางสาวเมริยา  เศิกศิริ
 
1. นางสำอาง  บุศยอำคา
2. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  แก้วพวน
2. นางสาวสาวดี  ธะนนไชย
3. นางสาวสุทธิลักษณ์  สอนจันทร์
 
1. นางสาววิภาพร  ศรีสุลัย
2. นางพนาวัน  สงครินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรชิตา  รัตนาม
2. เด็กหญิงพัชราภา  บรรลังก์
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ผึ่งประเสริฐ
 
1. นางสาวณฐพร  ศรีบูรณ์
2. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จันดำ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  จุดโต
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายสันติพงษ์  ตัวงาม
 
1. นางตุ้มทอง  กล้าหาญ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายภูธน  เกษมสานต์
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูดี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี   สีเหลือง
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุนิตา  บัวผัน
 
1. นางณิตฐิญาณันท์  เลาหวิวัฒน์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงชุติมน  สิงห์ใหญ่
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดสมบัติ
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยด้วง
 
1. นางสาวณัฐพร  ภูธง
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุธิณี  วงค์แสง
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวสายฝน  มาตสีมา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภานัน  พุฒหอม
 
1. นางสาวสุที  คำลือชา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 1. เด็กชายอนรรฆ  นาขมิ้น
 
1. นางสาวปิยะพร  เพชรเทียม
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤตวิทย์  กลางประพันธ์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  นามศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวสุเนตร  วีระภัทร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายชวัลวิทย์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรนภา  ทัดวงค์
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  มณีรัตน์
 
1. นางภัสนันท์  เขียวอ่อน
2. นางไพเราะ  ชินวงค์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายธัญวรัตน์  เดชะนากุล
2. เด็กหญิงมยุริน  พันธ์สุข
3. เด็กหญิงใบบุญ  ธรรมคุณ
 
1. นางสาวอุมารินทร์  อินทะนัย
2. นายปรีชา  สีตะแกะ
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีดารัตน์  จันทร์เงียบ
2. เด็กหญิงสุทธดา  ผลธุระ
3. เด็กหญิงอินทิรา  จันโสม
 
1. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
2. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 1. นางสาวกมลพรรณ  ภูมูล
2. นายศราวุธ  หอมสมบัติ
3. นางสาวอรอุมา  แสงหัวช้าง
 
1. นางสาววารี  สมพงษ์เวช
2. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายชินกร  สุดใจ
2. นายประเสริฐ  ฉากงาม
3. นางสาวศิริลักษณ์  งอกนาวัง
 
1. นางบุบผา  นันโท
2. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวกนกพร   บุญขจร
2. นางสาวพรสุดา  มิทะ
3. นายสุรกานท์   บุญวิจิตร
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
2. นางนคร  นวลอินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายจิรวุฒิ  หลอดแก้ว
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ปางลีลาศ
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เชื่อมรัมย์
 
1. นางจงจิต  พรหมจิต
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธาน  คำหล่อ
 
1. นายศุภชัย  เมตตามนุษย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 1. นายพงษ์ศิริ  อันไฮ
 
1. นางจารุณี  หอมทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  พิมภา
 
1. นางเพชรมณีย์  ศรีจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายเสฏฐนันท์  ธรรมภักติพงษ์
 
1. นายสมนึก  ชาวสวน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เพ็ชรกระโทก
 
1. นายทรงศักดิ์  จิตติมณี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  วงศ์ลา
 
1. นางพจนีย์  อัตรสาร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณี  เสนาภักดิ์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ไชยธานี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาดา  ภูถวิล
 
1. นางสาวนัคมน  กำเนิดหิน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 1. เด็กชายภควุฒิ  ราชบัณฑิต
 
1. นางบุญยืน  สุขสำโรง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายชโนชัย  นาขาวกอ
 
1. นางสาวรัชติพร  กิ่งจันทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหานวิทยา 1. เด็กชายรชานนท์  พันธัง
 
1. นางฐิติโชค  อย่างสวย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. เด็กชายจงมี  ภูตาบนาค
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางสาวศจีมาศ   เพชรประไพ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วคำแสน
 
1. นางบุญเพ็ญ  ศรีพรหมษา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเทพ 1. เด็กชายปริญญา  สถิตรัมย์
 
1. นายลิขิต  สิงจานุสงค์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยภา
 
1. นางสาวกนกกาญจน์   สมบัติวงค์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายนันทกรณ์  มูลลี
 
1. นางมริดา  สุขะหา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัชชา  หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 1. นางสาวบุญสิตา   บุญประสาร
 
1. นางอาภาภรณ์  ศรไชย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ   แสนวิเศษ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสุรชาติ  ขัดโพธิ์
 
1. นางยุพาภรณ์  ลอยมา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กชายปิลันทน์  สะตะ
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช้างบุญวิทยา 1. เด็กชายภราดร  ทองหล่อ
 
1. นางยุพิน  สร้อยจิตร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศิริวรรณ  อินเทพ
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคราชพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นาหมื่นไวย
 
1. นางสาวสุมิตรา  หาญยิ่ง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขัติยะวงษา 1. นายอัครเดช  โคตนายูง
 
1. นายสมชาย  วงศ์เพชรศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 1. นางสาวปนัดดา  คามกระสบ
 
1. นางนงลักษณ์  เศวตวงษ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงษ์
 
1. นางสาวภรณ์ทิวา  รสสุนทร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาววิภาดา  อามาตย์มนตรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  กุลวงค์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1. นายนวพล  ใสสูงเนิน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปลื้มชิงชัย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. เด็กชายวิโรจน์  วิชามาก
 
1. นางพัชนี  ชิณโสม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุกัญญา  แสงมาศ
 
1. นางสาวณภัษชนันทน์  อาภรณ์ศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นายเสกสรร  ศรีโยธี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  หาริตะวัน
 
1. นายทัศนัย  มณีวงศ์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 1. เด็กชายชนวีร์  พิมพ์ปรุ
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พ่อบุตรดี
 
1. นางยินยอม  สุขเกษม
2. นางสาวชัยณรี  แสนเลิง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  ทวดอาจ
2. นายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางพิชญ์สุกานต์  แสงโทโพธิ์
2. นางสาวสุภาพร  นาร่อง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ตุลากัลป์
2. นายเกษฎา  ปิ่นโสภา
 
1. นางชนกนันท์   แสงกุดเรือ
2. นายคมกริช  บุตรอุดม
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 1. นางสาวลักษมี  ทองโยง
2. นายวัชรินทร์  เอ็มประโคน
 
1. นางอัจฉราวดี  บุญแสน
2. นายสมยศ  ระคนจันทร์
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  อินทรกัญหา
2. นายยุทธภูมิ  นาโพนทัน
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  จีนเกิด
 
1. นางตุรกี  สมสา
2. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวพัทธมน  ขนันดูล
2. นายราษฏร์ประชา  ชื่นตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายปรเมศวร์  สิงห์หลอด
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่เจียม
 
1. นางสาวอังค์วรา  บุดดาดวง
2. นางทิพวรรณ  สุภักดี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ไตรยะมูล
2. เด็กชายยศพนธ์  แก้วดวงดี
 
1. นางวนิดา  เอราวรรณ
2. นายธนธรณ์  โกมลวรรค