รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายปัญจพล   สอลี
 
1. นางสมยง  แก้วกุ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงปภาดา  ธาตุดี
 
1. นางบัวทอง  สารจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. นางสาวน้ำฝน  คำสุด
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พนัสสิลา
 
1. นางสาวภวรรค์อัมพร  แถวโนนงิ้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  สิทธิพรเจริญชัย
 
1. นางยุพาพักตร์  สะเดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. นางสาวฐาปณา  ขัดคำ
 
1. นางปภัชญา  มิ่งขวัญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มั่นวงค์
 
1. นางโฉมยงค์  ขุมดินพิทักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. นางสาวจันทราลักษณ์  สารถี
 
1. นางวิภาพร  อาธนู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำสอนจิก
 
1. นางละมุล  สินทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงมนัสชนก  สีโพนเพ็ก
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. นายอภิสิทธิ์  รอไธสง
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กชายธนกฤต  เหลาค้า
2. เด็กชายศุภโชค  ชานนท์
3. เด็กหญิงสุทธิมา  ชานนท์
 
1. นางนงลักษณ์  เทียมจันทร์
2. นางสาวทิพรัตน์  สุดวิเศษ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กหญิงงามพรรณ   ประจง
2. เด็กหญิงศศิภรณ์   คบทองหลาง
3. เด็กหญิงสโรชา   พิมวิเศษ
 
1. นางเกศสุดา   อุปลา
2. นางสาวเพ็ญศรี   ภูชาดา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ฝ่านสูน
2. เด็กหญิงสุธาสินี  สีสุยิ่ง
3. เด็กหญิงสุนันทรา   เตโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นางพูลศิลป์   พาบุ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปากดาว 1. เด็กหญิงฉัตริยา  จันทร์วิเศษ
2. เด็กชายศรัณญ์  สารสี
 
1. นางมลิวรรณ  รูปหล่อ
2. นางสาวกมลทิพย์  เทพคำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ไชยคุณ
2. เด็กหญิงอาภาพร  สงจันทร์
 
1. นางจิระประภา  ศรีสุธรรม
2. นางนงลักษณ์  เทียมจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายสุทักษ์  เรืองไชยวุฒิ
 
1. นางสิริวิภา  อุณชาติ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายอัศวเมธ   สุตธรรม
 
1. นางเกษร  พิมพะทิตย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. นางสาวทานตะวัน  คอนเต้า
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สีพันดอน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายพัทธดนย์   ดงเจริญ
2. เด็กหญิงภริดา   สมบัติคำ
3. เด็กหญิงอริศรา   โรจน์จันทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  หวังชนะ
2. นางณัฐณมนต์   ไฉไลสุขสมบัตื
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. นางสาวจินดา  แก่นพิมพ์
2. นางสาวนภัสวรรณ  พรมภักดี
3. นางสาวศุภนิวัฒน์  คงทรัพย์
 
1. นางกิ่งแก้ว  แก้วชูสกุล
2. นางสาววิมล  จำปานิล
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  มูลกัน
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จันทะเกษ
3. เด็กหญิงอังคณา  ชินป่า
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  จำปาวงษ์
2. นางภานุมาศ  จันทร์ศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. นายฐิติกร  โคจร
2. นางสาวศศิประภา  วรวงษ์
3. เด็กหญิงอารียา  สิงคาม
 
1. นายสำรวย  พรประไพ
2. นางสุภาพร  พรประไพ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายคมสันต์  สว่างไตร
2. เด็กชายธรรมคุณ  บุญหล้า
 
1. นางอำนวยพร  จันทร์ภิรมย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายพงศกร  แอแป
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  มูลนิภา
 
1. นางสาวปนัดดา  จันตะคุณ
2. นางสาวอรกมล  ระว้า
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 1. เด็กชายณัฐพงศ์   กระแสร์
 
1. นายพิทักษ์   ทาจัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 1. เด็กชายวรพงษ์  วิชัยเนาว์
 
1. นายอรรณพ  ยอดสุวรรณ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวปริยาภรณ์  สุดดี
 
1. นางสุนิสา  เกษนอก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายกำกับ  กีรติศิวกุล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ศิริรจน์
3. เด็กหญิงรสิตา  ทรัพย์สงวนชัย
 
1. นางปนัดดา  เจริญศรี
2. นางรติยาพร  นาสมบูรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. นายกลมฉัตร  กุลวงษ์
2. นางสาวชุติมา  ไสวงาม
3. นายเกรียงศักดิ์  ก้อนจันทร์
 
1. นางสาวสุขฤทัย  พรหมรับ
2. นางสาวจันทวี  ว่องไว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  สุทธิ
2. เด็กหญิงศิรประภา  จันทร์สด
3. เด็กหญิงสิริกานต์  เนตรพุกกณะ
 
1. นางอัมรินทร์  ศรีทัพสกุลชาย
2. นางเดือนเต็ม  แพงไทย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 1. เด็กหญิงกัลยา  ลวงงาม
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  พุทธโค
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ลำพรรณ์
 
1. นางสาวบารมีย์  เจริญสุข
2. นางพรทิพภา  วรรณชัย
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  กองแสง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  วรดี
3. เด็กชายธนพนธ์  พิตอน
 
1. นางสาวจิรารัตน์  มุสิกะพันธ์
2. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวชนิดา  ดวงศรี
2. นางสาวพัชราภรณ์  เพียยุระ
3. เด็กชายไกรวิทย์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสมหวัง  สินธุเทา
2. นางอภันตรี  ภูดวงดาษ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงภัณทิรา  แก้วนามอม
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  อันโยธา
3. เด็กหญิงศศิพร  พงศ์ศิริวัฒนกุล
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  สีหะบัณฑิต
2. นางตวงพร  แฝงเมืองคุก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. นางสาวมินทดา  อ่อนก้านเหลือง
2. นายวิรุฬ  รัตชาตา
3. นางสาวสุดใจ  เดชบุญ
 
1. นางสาวสมหวัง  สินธุเทา
2. นางวันทนี  ตุติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงจิรนันท์  มุสิกะพันธ์
2. เด็กหญิงมัชรินทร์  ศรีสังข์
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กชายพัทธดนย์  ประจันตะเสน
2. เด็กชายโชติวัฒน์  ชนะบัว
 
1. นางสาวบัวทอง  ทาจัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลีทอง
2. เด็กชายวรวิช  บำรุงสุข
 
1. นายพิทักษ์  เขตคาม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 1. เด็กชายภราดร  เค้าแคน
2. เด็กชายเจษฏา  ฤทธิ์แผลง
 
1. นายประมวล  บุญเทพ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 1. เด็กชายกอบกาญจน์  กมล
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยบัวลา
 
1. นางภัสสรา  ยอดประทุม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายภูริวัฒน์  แขนส่วย
2. เด็กชายอนุรักษ์  สุขโข
 
1. นายประพันธ์  อันภักดี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โคชารี
2. เด็กชายจิรวัฒน์  สมสา
 
1. นายสายชล  จารีย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปัชชามอญ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงษา
3. เด็กหญิงณิชานันท์  วงษ์คำหาญ
4. เด็กหญิงนันทิดา  เพชรเด็ด
5. เด็กหญิงอรัญญา  ใจแน่น
 
1. นางสุพรรณา  วิลัยสัย
2. นางสุภาพ  สอนบาล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจด 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรารมภ์
2. เด็กหญิงวรัญญาพร  โจทา
3. เด็กหญิงศศิธร  มาตโค
4. เด็กหญิงอภัสรา  จันทะลือ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยุทธอาจ
 
1. นางธิติมน  คำมี
2. นางณัฐยา  แพงเพ็ง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงชลดา  ปัสสา
3. เด็กหญิงบุณยาพร  ทองนิ่ม
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เวชสถล
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  พวงยาว
 
1. นางสาววรรษมนตร์  เดชบุรัมย์
2. นายชัยบดี  เดชบุรัมย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หงษาวงษ์
2. เด็กชายธนพัฒน์  จู่ฮ่วน
3. เด็กหญิงธันยพร  เจือมา
4. เด็กหญิงมณฑิตา  ดีเลิศ
5. เด็กชายวงศกร  คลังจันทร์
 
1. นางสาวงามตา  สิงห์ชู
2. นายสุนันท์  สงค์จันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงชลลดา  สมีดี
2. เด็กหญิงนิ่มนวล  สมนาค
3. เด็กหญิงนุชนารถ  สีสะอาด
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  อินพยม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ไสวงาม
 
1. นางสุวาสนา  โฮชิน
2. นางสาวณัฐกฤตาพร  ชญาดากร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกิ้ง 1. นางสาวชญาดา  บุญรอดตระกูล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คู่กระสังข์
3. เด็กหญิงปานฤทัย  หวานเสร็จ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ขันทะ
 
1. นางวิรงรอง  อุดม
2. นางสาวมณีรัตน  อุดม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภา  สวัสดิ์
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ธงทอง
4. เด็กชายรัชวุฒิ  บุดตุ
5. เด็กหญิงอริสรา  ประพาเมือง
 
1. นายสมพร  แจ้งภูเขียว
2. นางเตือนใจ  ดิษฐแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกิติมา  ศรัทธาคลัง
2. เด็กชายจีรวัฒน์  กมลกลาง
3. เด็กหญิงดวงพร  คำหงษา
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สามหมอ
5. เด็กชายสุรชัย  สีทวน
 
1. นายอุทัย  ชัยนาฮี
2. นางศิริพร  มาตรกำจร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงธนิตา  พูลทอง
 
1. นางนางฐิติอร  แสนบุญศิริ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงสรัญญา  นาลิน
 
1. นางอารีพร  ทิพย์พิลา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 1. เด็กหญิงวิภาพร  โนนพะยอม
 
1. นางสาวสุกัญญา  เทพาขันธ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 1. เด็กชายปุณยวัจน์  อุทัยกัน
2. เด็กหญิงพรรณรัตน์  รุ่งแสง
 
1. นางเพ็ญพิศก์  นำพลอภิเดชกุล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กชายนนทนันท์  สุนาโท
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูกาบ
 
1. นางฉวีวรรณ  แจ้งภูเขียว
2. นางสาวกรรณิกา  แสนบรรณหาร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กหญิงนริศรา  ขุ่มด้วง
2. เด็กชายเจษฎา  อ่อนสันเทียะ
 
1. นางรวิวรรณ  นาคสวัสดิ์
2. นางเสาวภา  แสงกล้า
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วจันทึก
3. เด็กหญิงกัญติมา  สมอหมอบ
4. เด็กหญิงกุลสตรี   คุชิตา
5. เด็กหญิงชิดชนก  จ่าบาล
6. เด็กหญิงณัฐรุจา   ศรีคำไสย
7. เด็กหญิงรสิกา   น้อยตำแย
8. เด็กหญิงสุชาดา   ศรีเฉลิม
9. เด็กหญิงอรปรียา   สมีน้อย
10. เด็กหญิงอริสสา   มะธิปิไข
 
1. นายวีระยุทธ  สุดสงคราม
2. นางนิยาภรณ์  ศรีประจันทร์
3. นางสาวประภาพร   วงสมบูรณ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ดอนเส
2. เด็กหญิงญาสุมิน    พันธุชิน
3. เด็กหญิงดวงฤทัย   จ้านกันหา
4. เด็กหญิงพัชนิดา   บัวใหญ่
5. เด็กหญิงมิยาวตี   หาญสีนาจ
6. เด็กหญิงวรินทยา   โพธิ์หอม
7. เด็กหญิงสุธาสินี   บุญศรี
8. เด็กหญิงสุพัตรา   แสนพุทราช
9. เด็กหญิงสุมินตรา   มีลุน
10. เด็กหญิงอารยา   หล่าแก้ว
 
1. นางภานุมาศ  จันทร์ศรี
2. นางอรุณ  เชื้อสีดา
3. นางสาวอัจฉราวรรณ   จำปาวงษ์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เพชรแสง
2. เด็กหญิงณัฐพิสุทธิ์   แปซา
3. เด็กหญิงทิพสุดา    จันทมล
4. เด็กหญิงนริศรา   บุรีพัฒน์
5. เด็กหญิงบัณณิตา  ป่าคอง
6. เด็กหญิงปัทมพร   ติยะเมธา
7. เด็กหญิงปาริชาติ    โกยชัย
8. เด็กหญิงพรพิมล    วัฒนพงษ์
9. เด็กหญิงวาสนา   ถามะณาศาสตร์
10. เด็กหญิงสายธาร    สินแสง
11. เด็กหญิงสุกัลยา   อยู่สำราญ
12. เด็กหญิงสุดารัตน์   สอนวงศ์
13. เด็กหญิงสุธิตา    จันทมล
14. เด็กหญิงอริยา   ทองกาสี
15. เด็กหญิงอิงอร  ดวงจำปา
 
1. นางกัลยา  ขจรบุญ
2. นางสาวชัญญาภัค  ผุยไธสง
3. นางสาวรัตยา   บัวสี
4. นางสาวศุภาพิชญ์   สินโพธิ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่าง 1. เด็กหญิงชุติมา  วิชัยเนาว์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษา
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  วันสี
4. เด็กหญิงทอฝัน  พืชผักหวาน
5. เด็กหญิงธีมาพร  ปิยะสุวรรณวานิช
6. เด็กหญิงพรชิตา  พิมพาสร้อย
7. เด็กหญิงพรนภา  พืชผักหวาน
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะพู
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีอุดร
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  พรมดง
11. เด็กหญิงวรัญญา  เกยสันเทียะ
12. เด็กหญิงวรินยุพา  วงษา
13. เด็กหญิงสุพัตรา  พุทธรัตน์
14. เด็กหญิงอภิญญา  ทิทา
15. เด็กหญิงอริสา  นามสนธ์
 
1. นางสุพรรณา  วิลัยสัย
2. นางสุภาพ  สอนบาล
3. นายสุรศักดิ์  ปัญญาคำ
4. นายอาทิตย์  พิมมี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 1. เด็กชายลัทธพล  เหล่าดิ้ม
2. เด็กชายอดุลวิทย์  อินธิแสน
 
1. นายจรัญ  แคนลาด
2. นายสุวสันต์  ชัยภิรมย์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กหญิงวริศรา  สมีเพ็ชร
2. เด็กหญิงอภิญญา  นามะเขต
 
1. นายสุชาติ  สันเสนาะ
2. นางศรุดา  ศรีบุญสม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรประภา  โพธิ์ปัสสา
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธีระพงษ์  หายักวงษ์
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ใสชิต
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพาขวัญ  โควินทะสุด
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ชุมมุง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  อรรถนาท
 
1. นายวิระ  มีนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไชยเทพ
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงปาริษา  พันลพ
 
1. นางนภาวรรณ  ปุริสา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วิลาชัย
 
1. นายพฤหัส  เสนไสย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำน้อย 1. เด็กหญิงธนิวรรณ  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุทัยเลี้ยง
 
1. นายธนายุทธ  อุทธคำ
2. นางสาวดารุณี  ดีเลิศ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  พิธรรม
2. เด็กหญิงนัฐยา  แกะปพาน
 
1. นางทัศนียา  สายประกอบ
2. นางสาวศิริวรรณ  เค้างิ้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กหญิงพิมพิลา  ดอนมา
2. เด็กหญิงภาวิณี  ภูสีนาค
 
1. นางปิยรัตน์  ประจันตะเสน
2. นางปพิชญา  ปากเมย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. นายพิชิต  หมวดนามน
 
1. นายวิศณุพันธ์  อนุชน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  เทพจั้ง
2. เด็กชายพิพัฒน์พล  สินโพธิ์
3. เด็กชายอนุวิท  ศรีเมือง
 
1. นายปริญญา  บาไส
2. นายวุฒิชาติ  ศรีสังข์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  หนูตา
2. เด็กชายจักรพงษ์  เด็ดเดี่ยว
3. เด็กชายธรรมนูญ  เงินมูล
 
1. นายกำธร  ชาติดวงผจญ
2. นายณัฏฐพล  สุขไพบูลย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. นายณัฐพงศ์  อุทะกัง
2. นายธิบดินทร์  สมีพวง
3. นายพีระพัฒน์  คำภู
 
1. นางกฤษณา  มงคล
2. นางกฤษณา  มงคล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
 
1. นางสาวนงเยาว์  พรมมากูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงมิรินทร์ลดา  บัวหลวง
 
1. นายวรเชษฐ  แก้วสถิตย์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พลขันธ์
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่่มุก
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์งาม
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่่มุก
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงเอมิกา  มาศรี
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรคุณ
 
1. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
 
1. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พลขันธ์
 
1. นางสาวนัตยา  โสมาศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายณัฐภัค  สินนอก
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรคุณ
3. เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย
4. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  พลขันธ์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์งาม
7. เด็กหญิงสรณ์ศิริ  ไข่่มุก
8. เด็กหญิงเอมิกา  มาศรี
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
2. นางสาวนงเยาว์  พรมมากูล
3. นางหฤทัย  หมั่นบ้านต้อน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายชาคริต  ไทยประทาน
2. เด็กชายฐณะวุฒิ  แดงเจริญสุข
3. เด็กชายณัทภัค  สินนอก
4. เด็กหญิงดรุณี  ปัญญะ
5. เด็กชายพรศักดิ์  ฝางขันธ์
6. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรคุณ
7. เด็กชายพีรภัทร  เรือนสวัสดิ์
8. เด็กหญิงยอดขวัญ  เพียชัย
9. เด็กชายรพีภัทร  ป้องคำแสน
10. เด็กหญิงวราภรณ์  พลขันธ์
11. เด็กหญิงศศิธร  วิชัยวงษ์
12. เด็กชายศิรภัสสร  โพธิ์งาม
13. เด็กหญิงสรณ์สิริ  ไข่มุกข์
14. เด็กหญิงอุรุณี  ปัญญะ
15. เด็กหญิงเอมิกา  มาศรี
 
1. นางณัฐวิภา  สีมาพล
2. นางสาวนงเยาว์  พรมมากูล
3. นางหฤหัย  หมั่นบ้านต้อน
4. นางสาวยุวดี  สัตนาโค
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานดา  สีสะอาด
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สุดใด
3. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีทับทิม
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สืงสา
5. เด็กหญิงนฤมล  ดีแป้น
6. เด็กหญิงนฤมล  สุทธิ
7. เด็กหญิงนวพรรณ  นาหนองตูม
8. เด็กชายนัทธพร  สุทธิ
9. เด็กหญิงนันทนียา  ทีทา
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุทธิ
11. เด็กหญิงพรชิตา  เสือไพร
12. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุดสอาด
14. เด็กหญิงพัชรี  บุญทา
15. เด็กหญิงภัคธีมา  ไกยะเลิศ
16. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุดดี
17. เด็กชายยุทธศาสตร์  ซุยเพ็ง
18. เด็กหญิงวริยา  สุดสอาด
19. เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญพุ่ม
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยศรี
 
1. นางณัฐชยา  มาลาสาย
2. นายสมจิตร  สว่างตา
3. นายจรินทร์  จันทบูรณ์
4. นางรัตนาพร  พุทธจักร
5. นางไกรษร  ประดับเพชร
6. นายเลิศศักดิ์  เพชรดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. นายชานนท์  โพธาราม
2. นายธนาธร  รอบรู้
3. เด็กชายนัฐพงษ์  คามตะสีลา
4. นายวรรธนัย  ศิลากากิ
5. นายสุภัทรชัย  คงอิ่ม
6. นายเกียรติศักดิ์  ชาวทองหลาง
 
1. นายอนวัช  อุปชิตกุล
2. นางสาววรัฏฐา  อุปชิตกุล
3. นายพิชิต  งามเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ 1. เด็กชายณัฐเอก  ทอนสูงเนิน
 
1. นายจงเสถียร  อุณชาติ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายธนกร  จ่าบาล
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ภูมิรินทร์
 
1. นางรัชนี  ราชเพ็ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ดงกระโทก
 
1. นายวีรพล  เพียรยิ่ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 1. เด็กชายจิรายุ  สมลือแสน
 
1. นางทองปัน  สอนเอี่ยม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายณัฐวุฒิ  โสภา
 
1. นายสุบรรณ์  แหล่ป้อง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงวณิชฌา  วามะลุน
 
1. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจณิตยากร  เชื้อคำ
 
1. นางสาววรรษมนตร์  เดชบุรัมย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซูโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายสหรัฐ  พวงเพ็ชร
 
1. นายสำราญ  ใจกล้า
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กชายชินราช  อุทะกัง
 
1. นางสาวรัตณา  สุพรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อักษร
 
1. นายสะอาด  หินตะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 1. เด็กหญิงกันทิมา   กันทะ
 
1. นายมิ่งศิษฏ์  พิมพ์วงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 1. เด็กชายมินฐฎา  คามนา
 
1. นางทองปัน  สอนเอี่ยม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายเอกรินทร์  ขุ่มด้วง
 
1. นางรัตนาพร  ชัยนา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กหญิงมัธนา  หวานเนื้อ
 
1. นางสาวสุนทรี  ป่าเกลือ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงสินจัย  แก้วมูลมุข
 
1. นางกัตติกา  คำสีแก้ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อัคคะนันท์
2. เด็กหญิงขนันญา  กล้าสำโรง
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ลีทหาร
4. เด็กหญิงชุติมา  อ่อนนาเมือง
5. เด็กหญิงณัฐกมล  ภูเดชา
6. เด็กหญิงทิพย์   แซ่ท้าว
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มะลาด
8. เด็กหญิงธารารัตน์  เหล่ามาลา
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงกลาง
10. เด็กหญิงธิตินันท์  ตอบไธสงค์
11. เด็กหญิงธิติมา  ม่วงกลาง
12. เด็กหญิงนันทพร  แก้ววิเศษ
13. เด็กหญิงนันธิพร  ยิ้มทองหลาง
14. เด็กหญิงบูรญา  ราสามศรี
15. เด็กหญิงปภาวดี  บางสำรวจ
16. เด็กหญิงปรียานุช  มุทาพร
17. เด็กหญิงปาลิตา  ไปนั้น
18. เด็กหญิงพนัสนันท์  พงษ์จันทร์
19. เด็กหญิงพรชลิตา  ประกายศรี
20. เด็กหญิงพรพิมล  ทะจังขา
21. เด็กหญิงภิระดา  พานเมือง
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
23. เด็กหญิงวนิดา  อัยดร
24. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทรโชติ
25. เด็กหญิงวราลี  ดรก่าน
26. เด็กหญิงวิจิตรา  ธรรมไหม
27. เด็กหญิงวิชญาพร  ดรก่าน
28. เด็กหญิงวิภาวดี  สังหมื่นเม้า
29. เด็กหญิงวิมลพรรณ  คัฒทะจันทร์
30. เด็กหญิงศศิมา  พิมพ์คำไหล
31. เด็กหญิงศุภธิดา  จันสุคนธ์
32. เด็กหญิงสุชัญสินี  บุญเกาะ
33. เด็กหญิงสุชาดา  สุขใหม่
34. เด็กหญิงอรันดา  อันโยธา
35. เด็กหญิงเจตนภา  พิมพ์พัฒน์
36. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทริมา
 
1. นางสาวสุพัชชา   ตลาดขวัญ
2. นางละอองดาว  พึ่งสุข
3. นางอภิชา  ถีระพันธ์
4. นายณรงค์รัชช์  โชคธนาประสิทธฺ์
5. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
6. นางสาวสมใจ  บุรีขันธ์
7. นายสันติ  สกุลเดช
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สินทร
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ขันฮูม
3. เด็กหญิงจิรวดี  นามศรี
4. เด็กชายณวพล  เอี่ยมสะอาด
5. เด็กชายตนุภัทร์  เขียวหนู
6. เด็กหญิงนันทิยาลักษณ์  ไชยเสนา
7. เด็กชายยุทธนา  สีชาลี
8. เด็กชายวิทวัฒน์  วิจิตรจันทร์
 
1. นางสุภาดา  คงถาวร
2. นายภาณุวัฒน์  เขี่ยงสถุ่ง
3. นางสาวศิวพร  โควินทะสุด
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  ขอนจันทร์
2. เด็กชายชินวัฒน์  คันธรส
3. เด็กชายณัฐกานต์  บุญเพี้ย
4. เด็กหญิงณัฐกาล  เหล่าคำ
5. เด็กชายณัฐพล  สันเสนาะ
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ศิริบูรณ์
7. เด็กหญิงธนาภร  มาป้อม
8. เด็กชายธีรวุฒิ  ชุ่มเพชร
9. เด็กชายปรเมศวร์  ศิริสงค์
10. เด็กหญิงสวรส  โพธิ
 
1. นางตติยา  เอ่นลุน
2. นางสาวมยุรา  แสงอ่อน
3. นางสาววารุณี  พิมพิสนธ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 1. เด็กหญิงงามศิริ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยภูมูล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันมณีรัตนะ
4. เด็กหญิงบุษรา  ปะทาสี
5. เด็กหญิงอารยา  บุญธรรม
6. เด็กหญิงเมษามณี  ชาลี
 
1. นางสุธาสินี  เอื้ออภิวัชร์
2. นางเกศรินทร์  นามแก้ว
3. นายจักรี  ชาตะ
4. นางสาวนุชจรี  นาราษฎร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอโนนทัน 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นามทะปัด
2. เด็กหญิงรัตติการ  ดวงทิพย์
3. เด็กหญิงสุกัลยา  แก้วเกตุ
4. เด็กหญิงสุธีมนต์  อิงแก้ว
5. เด็กหญิงอภิญญา  เพิ่มศักดิ์
6. เด็กหญิงอิสราภรณ์  มงคลชัย
 
1. นางสาวธิดาวดี  วิลาศรี
2. นางสาวหทัยรัตน์   เชื้อเมือง
3. นายคเชน  นามมัน
4. นายภูมิราช  นาพยัพ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานทอง
2. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดศิลา
3. เด็กหญิงนิลมัย  วิเชียรเทียบ
4. เด็กหญิงวรัญญา  เทนสุนา
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  น้อมกลาง
6. เด็กหญิงหฤทัย  ภักดียา
 
1. นายภาณุวัฒน์  ภาโนชิต
2. นางกาญจนา  ศรเสนา
3. นางภัทรานิษฐ์  หวลศรีไทย
4. นางสาวนิภาพร  ชุมหิน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิง อิสริยาภรณ์  เงาะเศษ
2. เด็กหญิงอภิรดี   สังหมื่นเม้า
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  บุญอุ่น
4. นางสาวอุษามณี  จำวัน
5. นางสาวเกวลิน  ทาหลาบ
6. นางสาวเกศฎาภรณ์  ราชมี
 
1. นายชัยชาญ  ศรีรุ่งเรือง
2. นางนงนุช  โพธิไชยแสน
3. นางสาวพรรณนภา   นิลจุลกะ
4. นางสาวโสภา  สมอหมอบ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปานทอง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พงษ์นะเรศ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักษรเสือ
4. เด็กหญิงดิษยนันท์  หินอัคคีเดช
5. เด็กชายธนดล  นาราชย์
6. เด็กชายธนวัฒน์  สันเสนาะ
7. เด็กหญิงธัญชนก  ยอดศิลา
8. เด็กหญิงนิลมัย  วิเชียรเทียบ
9. เด็กชายปิยะ  ปลั่งกลาง
10. เด็กหญิงมณธการ  หารกล้า
11. เด็กหญิงวรัญญา  เทนสุนา
12. เด็กหญิงวาสนา  สันเสนาะ
13. เด็กหญิงวิลาวัลย์  น้อมกลาง
14. เด็กชายศุภากร  โนนเสนา
15. เด็กหญิงหฤทัย  ภักดียา
16. เด็กหญิงอัญชัญ  บุญเต็ม
 
1. นายภาณุวัฒน์  ภาโนชิต
2. นางกาญจนา  ศรเสนา
3. นางภัทรานิษฐ์  หวลศรีไทย
4. นางสาวสีไพร  ปัญญะ
5. นางสาวณปภัช  ศรีตะสังข์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อันภักดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อ่อนปุย
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชินคำ
4. เด็กหญิงปฐมาวดี  จรูญแสง
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วันสี
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พุทธวงษ์
7. เด็กหญิงสุดาพร  รินสมบัติ
8. เด็กหญิงอรนลิน  อัฒจักร์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  เพ็ญเนตร
2. นางณัฐพร  สุนทร
3. นางสาวพิศมัย  บุษราคัมภ์
4. นางวรรณพร  โสมนัส
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมูลนาค 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  โชคมีสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   รอบรู้
3. นายธวัฒชัย   เทียมกระโทก
4. เด็กชายยงยุทธ  มิ่งขวัญ
5. เด็กชายเต้ย  สิทธิโล
 
1. นางพวงแก้ว  เหล่าคนค้า
2. นางวิภาพร  อาธนู
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงจุตพิมาน  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงสุนิษา  สุริยันต์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
2. นางอัญชลี  เพิ่มพูน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  ชิดทอง
 
1. นางณฐมน  สีแสนยง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงวฤนดา  นาภิรมย์
 
1. นายอาณัติ  สุภัทรากุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สุจริต
 
1. นายศุภชัย  ไสยลาม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายกำพล  สมีพันธ์
2. เด็กชายกิตติชัย  สันเสนาะ
3. เด็กชายชัยธวัช  หวานนอก
4. เด็กชายนนทพัทธ์  เหง่าเลียบลับ
5. เด็กชายนันทเดช  วงหาแก้ว
6. เด็กชายพรมรินทร์  นรจันทร์
 
1. นางสุมาลี  พร้อมพรั่ง
2. นางสมแพง  กระพี้สัตย์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 1. เด็กชายตระกูล  ร่วมกระโทก
2. เด็กชายธนกฤต  สารมณี
3. เด็กชายพิชญะ  จินดา
4. เด็กชายภัทรจารินทร์  รวมสิทธิ์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  มุงคุณ
6. เด็กชายอดิศร  พรชัยสง
 
1. นายปิยะวุฒิ  สุนทอง
2. นายลิขิต  ฉิมลี
3. นายเอิบ  ปลัดศรีช่วย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 1. เด็กชายจตุรพร  วัชรปราณี
2. นายณัฐพล  สอนชา
3. เด็กชายทัดไท  ทิทา
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ทับเพ็ง
5. เด็กชายประสิทธิ์  ชาคำลอด
6. เด็กชายพุฒินันท์  คูหา
7. นายวรเพชร  น้อยตำแย
8. เด็กชายวุฒิชัย  อ่อนพันธ์
 
1. นายนพดล  วิจารย์
2. นายสุเมศ  พรมมากุล
3. นางอภันตรี  ภูดวงดาษ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลิญญา  รู้หลัก
2. เด็กชายชินวัตร  นุ่นพล
3. เด็กหญิงทิพปภา  เย็นใจ
4. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ทะนิน
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ดีกลาง
6. เด็กหญิงวรรณิษา  รู้หลัก
7. เด็กหญิงศศิกาญ  หอมโคกค้อ
8. เด็กชายศาตรายุ  ดีเลิศ
 
1. นายบุญหลาย   หวานเพราะ
2. นายรณะนันทน์  ราชโคตร
3. นางจุลีย์  ศาลางาม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  ดวงท้าวเศษ
2. นายกิตติพงษ์  ยมสีดำ
3. เด็กหญิงชิโรรส  พระศรี
4. นางสาวพรกนก  โคตรชา
5. เด็กหญิงพรชิตา  กายนาคา
6. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ลาสา
7. นายยุทธภูมิ  ยอดสุวรรณ์
8. นางสาวศศิวรรณ  ยอดนิยม
9. เด็กหญิงสวรรยา  ชาสุด
10. เด็กหญิงอารยา  มีดี
 
1. นายประพัฒ  วรรณศรี
2. นายสุเนตร  ดวงท้าวเศษ
3. นางสุภาพร  พรประไพ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงนิตยา  โซ่เงิน
2. เด็กหญิงปราณปริยา  จงรักกลาง
3. เด็กชายพีรวัฒน์  แดงสุข
4. เด็กหญิงสุรีย์พร  ขันตี
5. นางสาวอรปรียา  มูลกัน
 
1. นายเสนอ  วิชัยวงษ์
2. นางวิรัญชนา  วิชัยวงษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 1. เด็กหญิงตรียาทิพย์  มั่งเมือง
2. เด็กหญิงรสิตา  จันทร์สนิท
3. เด็กหญิงโสรยา  ไสยกิจ
 
1. นายพุฒิพงษ์  สีโฮย
2. นางสาวนิตยา  วังหอม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เปล็นรัมย์
2. เด็กหญิงกานต์มณี  ส่งศรี
3. เด็กหญิงวิมลทิพย์  ไสวงาม
 
1. นางสาวบุษรา  เชื้อไทย
2. นางสุกัลยา  แก้วไชยะ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พิมหานาม
2. เด็กชายจิรภัทร  แสนโสม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พืชผักหวาน
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางธันยพร  ไชโย
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 1. เด็กหญิงลลิตา  สีกาลี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงสุพินดา  นาภิรมย์
 
1. นายกิตติชัย  มาลัยไธสงค์
2. นางสาวณัฐกฤตาพร  ชญาดากร
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงวรพักตร์  ยัดไธสง
2. เด็กชายวรภัทร  ช้างหล่อ
 
1. นายบัณฑิต  เจริญใจ
2. นายธีรพงษ์  แก่นวงษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายวรเดช  นิลทราช
2. นางสาวสุภิญญา  สมบัติหา
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 1. เด็กชายคณิน  มีบ้านแท่น
2. นายนรบดี  คำหอม
 
1. นายภูวเนศวร์  ศรีทอง
2. นางรัตนภรณ์  เหล่าดี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กชายพงศธร  หวานหมด
2. เด็กหญิงพรนภา  ศิริเภตรา
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม  ขุ่มด้วง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กชายจักรพรรด  โพธิ์ภา
2. นายทักษิณ  แก้วมณี
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธีระชัย  สีพันดร
2. เด็กชายพีรภัทร  ชัยทา
 
1. นายจิรพัฒน์  โนราช
2. นายธวัชชัย  มีชำนาญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายชานนท์  สุขเจริญ
2. เด็กชายพุธติพาน  ตอเงิน
 
1. นายกิตติคุณ  วาระกูล
2. นายอานุภาพ  พานพิมพ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สัยแสง
2. เด็กหญิงวิชญาพร  ราตรี
 
1. นางศิริศิลป์  ขุ่มด้วง
2. นายอาคม  ขุ่มด้วง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทพร  ปลูกปลื้มทรัพย์
2. เด็กหญิงอภัสรา  บัวสิม
 
1. นายธารินทร์  คนคม
2. นางสาวณัฐิดา  สร้อยพาน
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุณาศึกษา 1. เด็กชายอภิรติ  แสงเขียว
2. เด็กชายอิศรากร  ทองภูธรณ์
 
1. นายศุภเชษฐ์  สีหาราช
2. นางสาวจารุณี  สุดจันทร์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกลีบบัว  นรดี
2. เด็กหญิงพัชราพร  ดวงจิตร
 
1. นายธารินทร์  คนคม
2. นางสาวณัฐิดา  สร้อยพาน
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 1. เด็กหญิงนฤมล  ป้องเทพ
2. นายศราวุฒิ  ตรงพิลา
3. เด็กหญิงโสรญา  ค่าเจริญ
 
1. นางสุภาพร  พรประไพ
2. นายสำรวย  พรประไพ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายก้องภพ  แทนสอ
2. เด็กชายจารุวัฒน์  กะลาม
3. เด็กชายปริเยศ  หอศิลาชัย
 
1. นายชินรัตน์  ศิริไพบูลย์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กชายณฐกฤษ  แสนรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ตีกา
3. เด็กชายวัชรพงษ์  อุดม
 
1. นางสาวจิรชยา  หวานขม
2. นางสาวพชรมล  ประสานศรี
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายมานะ  โนนเกลือ
2. เด็กชายวัชรพล  ไสวงาม
3. เด็กชายอภิชัย  ดอกสันเที๊ย
 
1. นายธรรมนูญ   ไชยธงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  มาตย์นอก
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนรัตน์
2. เด็กชายพงศกร  ป้อมสุวรรณ
3. เด็กชายอนุชา  พิลาดา
 
1. นางสาวชุลีพร  ชาญประไพร
2. นางสาวจิรชยา  หวานขม
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  บุญโพธิ์
2. เด็กชายศรันทร  สอนบาล
3. เด็กชายศุภรัตน์  เวียงสมุด
 
1. นายธรรมนูญ   ไชยธงรัตน์
2. นายวีรศักดิ์  มาตย์นอก
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กชายกฤษดา  ไสวดี
2. เด็กชายพลพิทักษ์  อธิราช
3. เด็กชายรังสรรค์  จ่าบาล
 
1. นายวีระพล   บัวคำภู
2. นายภูดิศ  จันทบูรณ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนข่า 1. เด็กชายจุลจักร  คำมะนาง
2. นายยุทธพงษ์  ศรีวัฒนพงษ์
3. นายไกรสร  แผนสมบูรณ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลารังสิทธิ์
2. นายสราวุธ  โพธิจันทร์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายกริศนัย  เหลื่อมทองหลาง
2. เด็กชายพลากร  สุระศรี
3. เด็กชายสรยุทธ  ศรีจุมพล
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปิระกัง
2. นายสนอง  จอมคำสิงห์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังม่วง 1. เด็กชายจักรภพ  ขันแก้ว
2. นายธีรภัทร  สิงห์หลง
3. เด็กชายวัชระ  ประพันธ์
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ปิระกัง
2. นายอดุลย์  ไชยบัง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณัฐณันท์  งากระโทก
2. เด็กหญิงนีรชา  ยนจอหอ
3. เด็กหญิงปานตะวัน  บานเย็น
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วน้อย
5. เด็กชายศาสตราวุธ  งากระโทก
6. เด็กหญิงอภิชญา  ปานด้วง
 
1. นางสาววรรณภา  หอมตา
2. นางเรณู  ตุแก้ว
3. นางแสงจันทร์  บุญพรหมมา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงจิระภา  ทองยศ
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พลหาญ
3. เด็กหญิงปิรันทา  ผิวใส
4. เด็กหญิงพรชิตา  แทนอันดา
5. เด็กหญิงวนิดา  บัวระบัดทอง
6. เด็กหญิงอุษา  มีอ่อน
 
1. นางพวงเพ็ชร  มูลสมบัติ
2. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
3. นายปัญญา  สอลี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ปานาไทย
2. เด็กหญิงน้องแพรว  สงวนจิตร์
3. เด็กหญิงลักษิกา  คามะนา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชิณะวิ
2. นางสาววราภรณ์  ทะวะระ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำสุด
2. เด็กหญิงปริษา  โพชะกะ
3. นายอภิสิทธิ์  รอไธสง
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
2. นางสาวนัยนา  ผ่านบุตร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีนุเสน
2. เด็กหญิงชลธิชา   สุดาเดช
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญหลักคำ
 
1. นางสาววาสนา  สีลุน
2. นางวิระวรรณ  สมบัติราช
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายกิตติ  สังสีราช
2. เด็กชายวัฒนากร  พลหลง
3. เด็กหญิงเปรมวดี  สังสีราช
 
1. นางเอื้องภรณ์  วิชาโคตร
2. นางสาวนัยนา  ผ่านบุตร
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิราช
2. เด็กชายอรรถพล  รักษาศีล
3. เด็กหญิงอริศรา  พลโยธา
 
1. นายศรายุทธ  พิลาดา
2. นางสาวนาฏรภีร์  พลแสน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 1. เด็กหญิงกัณกณิตช์  ทองแสนคำ
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ขุมดินพิทักษ์
3. เด็กหญิงออมชลี  ประดับ
 
1. นางเกษมณี  จันทะโชติ
2. นายธีระวุฒิ  ดอกนางแย้ม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กชายกตัญญู  สุดโต
2. เด็กหญิงธาริณี  บุราธานี
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุดทีป
 
1. นางพรทิพย์  โนนพะยอม
2. นางนางธนัญญา  แก้วสุวรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงวนิดา  ธาระณกลาง
2. นางสาวสิริรัตน์  สวัสดิ์ละคร
3. นางสาวอุไรวรรณ  สืบศรี
 
1. นางพรทิพย์  โนนพะยอม
2. นางลำดวน  นาคศรี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 1. เด็กหญิงพิยดา  ค้ากระบือ
2. เด็กหญิงสุชัญญา  วงษ์ศรีหา
3. เด็กหญิงแพรวรรณ  เจริญใจ
 
1. นางเยาว์วาชินตน์  สีหามาตย์
2. นางสาวนำ้ทิพย์  ราชสมบัติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. นางสาวกฤษณา  รุดชาติ
2. นางสาวดาริกา  ไสวดี
3. เด็กหญิงนิออน  โพธิวงศ์
 
1. นางจันทณา  แป้นทอง
2. นางณัฐนิชากรณ์  ซ่อมวงศ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  คำเอก
2. เด็กชายธัญชนก  บ่อทอง
3. เด็กชายธีรภาพ  ชัยเมืองคน
 
1. นายปิยะชาติ  ชอบค้า
2. นายสันติ  อ่อนละออ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กหญิงปวีณา  พระบุ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อันภักดี
3. เด็กหญิงเมฆขลา  ปานทิพย์
 
1. นางนิตยา  เสมเหลา
2. นายชาญวิทย์  ชาญประไพร
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กชายธนภัทร  โม้แซง
2. เด็กชายศิรชัช  วิชาโคตร
3. เด็กชายศุภกร  สุขดี
 
1. นางสุดารัตน  แก่นจันทร์
2. นางสาววราภรณ์  ทะวะระ
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงรัชกร  ตัดโท
3. เด็กชายวรัญญาภรณ์  หลักโครตร
 
1. นางอนงค์นาฎ  ประสมบูรณ์
2. นางสาวชรินทร์รัตน์  บัวระบัดทอง
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศรุตา  เชื้อในเขา
 
1. นางพรประดิษฐ์  ศิริมั่งมูล
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายวัฒนา  แสงสี
 
1. นายแสงอุทัย  คุ้มแวง
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำน้อย 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีษา
 
1. นางจินดา  กาวงษ์กลาง
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สีกาลี
 
1. นางอรุณ  เชื้อสีดา
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 1. เด็กชายจิรายุทธ  สุวรรณหาร
 
1. นางวัชราภรณ์  กิจรุ่งสุวรรณ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธินกรณ์  มูลหอม
 
1. นางวรรณพร  โสมนัส
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางาม 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทัดเที่ยง
 
1. นางสาวศิวาพร  เทศสีหา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง 1. เด็กชายจักริน  ประจันตะเสน
 
1. นางสมพิศ   เค้าแคน
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ศรีบุดดา
 
1. นางสาวนภาพร  ชุมหิน
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาพร    นุดา
2. เด็กหญิงสสิมาพร  มลฦา
3. เด็กหญิงสุภัทรา   ธาระไทย
 
1. นางอรุณณี   เสมอไวย์
2. นางสาวกิตติมา  ปอทอง
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. นางสาววนิดา  มานาง
2. นางสาวสุภาวดี  สีเล
3. นายอัคเดช  เตโพธิ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล
2. นางพูลศิลป์   พาบุ
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายทัศน์พล  ศรีเหรา
2. เด็กหญิงแพรวา  แสงขาว
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยุทธยง
2. นางเจตศุภา  ขาวดี
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 1. เด็กชายชัสชรากร  ทันมัง
2. เด็กหญิงศิริวันดี  บัวสุข
 
1. นางณฤดี  ศุภฤกษ์ชัยศร
2. นางเพียงพิศ  ผิวแดง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  จำปาทุม
 
1. นางสาวสุปรัชญา  ศรีเสน
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 1. เด็กหญิงนริศรา  เคนโพธิ์
 
1. นางขวัญใจ  พิลาบุตร
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  ยุติรักษ์
 
1. นางดาราสรรค์  เขื่องสตุ่ง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดี 1. เด็กหญิงสุพี  ศรีพุทธา
 
1. นายวิศณุพันธ์  อนุชน
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณญาดา  จันทา
 
1. นางสาวชมภูนุช  ทองอ้ม
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์   อิ่มอ่ำ
 
1. นางวรรณวิสา  อ่อนลี
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กชายกฤติชัย  โคตรประทุม
 
1. นางศิริลักษณ์  กรวยทอง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 1. เด็กหญิงบัณฑิกา  มาลี
 
1. นางรุ่งทิพย์  สีคำบ่อ
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงวรรณิสา  ไชยโส
 
1. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สุปัญญา
 
1. นางปิยธิดา  เขตคาม
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 1. เด็กหญิงสิริยากร  หิรัญชาติ
 
1. นางกัญญารัตน์  สิมศิริวัฒน์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 1. เด็กชายไกรสร  เอ็นมีเชื้อ
 
1. นางเสาวภา  สีสด
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 1. เด็กชายทินภัทร  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นางสาวยุภารินทร์  เฉียงเหนือ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  นิกรสถิตย์
2. เด็กหญิงชลนาท  สงยิ้ม
3. เด็กหญิงทอฝัน  ชำนาญไพร
4. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  ฤทธิสร
5. เด็กหญิงรัตนา  มนทา
6. เด็กหญิงศศิประภา  ไกรคำ
 
1. นางอัจจนา  มาซา
2. นายชัยวิทย์  รักชาติ
3. นางสุจิตรา  ดวงจิตร
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 1. เด็กชายธวัช  ครูทำไร่
2. เด็กหญิงปนัดดา  กุนานัน
3. เด็กหญิงประภัสสร  สายสุทธิ
 
1. นายศรายุทธ  พิลาดา
2. นางสาวกิตติยา  อ่อนละมุล
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  ทิทึกทักษ์
2. เด็กชายสมพงษ์  สุขขัง
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก่นพรม
 
1. นางอรอนงค์  ประวันนา
2. นางสายตา  กัวะ
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ศิลาไกร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ดีแป้น
3. เด็กชายแดนชล  จ่าบาล
 
1. นายวีระพล   บัวคำภู
2. นางสาวอังคณา  ไพหนูสี
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  เทียมทนงค์
2. เด็กชายธีรชาติ  จันทบุรี
3. เด็กชายมานิตย์  สีเล
 
1. นางสุภาพร  สีละพัฒน์
2. นางสาวขนิษฐา  พันทา
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 1. เด็กชายวรเดช  ศรีพุยเดช
2. เด็กชายสกุลชัย  ภูทองเงิน
3. เด็กชายสาทร  ดาสิน
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์ชา
2. นายพัลลภ  จันทร์ร้อยเอ็ด
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยโส
2. เด็กชายปารมี  ถินรัตน์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อุ่นสำโรง
 
1. นางพวงเพ็ชร  มูลสมบัติ
2. นางสาวอร่ามศรี  หอศิลาชัย
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 1. เด็กชายขจรยศ  จุลลาบุดี
2. เด็กชายเทวาฤทธิ์  จันทฤชัย
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ผือลองชัย
2. นางเอมอร  เทาดี
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 1. เด็กชายภานุมาศ  อาจมูลตรี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ขัดคำ
 
1. นางเสาวนีย์  หล้าป้อง
2. นางสว่างจิต  หมอกไชย
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามป้อม 1. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีจูมพล
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ชาติเจริญ
 
1. นายสุรฉัตร  รัชทานี
2. นางสาวสุพรรณพร  สันที
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทัน 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ยะฟู
2. เด็กชายนรินทร์  บุตรพรม
3. เด็กชายวายุ   น้อยหว้า
 
1. นางสาววาสนา  สีลุน
2. นางวิระวรรณ  สมบัติราช
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโซ่ 1. เด็กชายทรงกรต  คามะนา
2. เด็กชายประวัตรพร  ไชยสงค์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พิพิษ
 
1. นางสำเริง  ทองสง
2. นางวิลัยพร  สีพันดอน
 
208 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไห 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชีกว้าง
 
1. นายพิบูลย์  จันทะแมด
 
209 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศิริแก้ว
 
1. นายชาติชาย  พงพรม
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายวัชชิระ  ธรรมนาม
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กหญิงใบบุญ  กางนอก
 
1. นายปัญญา  สอลี
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 1. เด็กชายพัชรพล  บุญคำ
 
1. นายสมจิตร  สว่างตา
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิงปัสสา
 
1. นายชาติชาย  พงพรม
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 1. เด็กชายปิยพัทธ์  เยาวภรณ์
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 1. เด็กชายการุญ  ใสจูง
 
1. นางพิมพ์วรา  เอื้ออภิวัชร์
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  ติธรรม
2. เด็กชายกิตติยา  คุณเศษ
3. เด็กหญิงจิตตราพร  เสมอหน้า
4. เด็กหญิงจิตรลดา  เทพชาลี
5. เด็กชายจิรภัทร  เวียงอินทร์
6. เด็กหญิงจิรัชญา  พรไตรรัตน์
7. เด็กชายชิตชยุตม์  พุทธสอน
8. เด็กหญิงฐิติยา  จินดารัตน์
9. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เกิดแก่นจิโรจ
10. เด็กหญิงณัฐชา  เสนาฤทธิ์
11. เด็กชายถิรวุฒิ  ตีเมืองสอง
12. เด็กชายธนวัฒน์  แสนมาตร
13. เด็กหญิงธิดาภา  ผิวละมัย
14. เด็กชายธีรภัทร์  บุญเรือง
15. เด็กชายนรากร  เทียนกอน
16. เด็กหญิงนรินธาร  วงษา
17. เด็กชายนำโชค  ใบบัว
18. เด็กชายปณิธาน  ชิดหนู
19. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวหนู
20. เด็กหญิงพสิกา  สุ่ยหล้า
21. เด็กชายภาดา  ปาละสาร
22. เด็กชายภูชิต  จำนงค์พันธ์
23. เด็กชายวุฒิภัทร  อินเสลา
24. เด็กชายศุภานัฐ  แสนสนิท
25. เด็กหญิงสิริกร  แก่นพรม
26. เด็กหญิงอภิญญา  สีหัดชา
27. เด็กชายอภิรักษ์  เขตนัทรี
28. เด็กชายอภิรักษ์  พลป้อง
29. เด็กหญิงอินทิรา  อุ่นสิงห์
30. เด็กชายเอกราช  ทรงอาจ
 
1. นายภูมินทร์  ชาลีคาร
2. นางสาวณฐอร  คล่องการยุทธ
3. นางสุมาลี  กลีบทอง
4. นางวัชรีภรณ์  ศรีบุดดา
5. นางพรทิพย์  นิลจุลกะ
6. นางกมลรัตน์  ศรีวิเศษ
7. นายเจนณรงค์  สวัสดิ์สิงห์
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 1. เด็กชายกัมปนาท   เสาร่อน
2. เด็กหญิงจอมขวัญ   จันทวงศ์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมที
4. เด็กชายชัยภัทร   พิมพ์ศรี
5. เด็กหญิงฌานิกา  เศษมา
6. เด็กหญิงณัฐชา  กำประทุม
7. เด็กชายณัฐดนย์   เศษมา
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ   โชติทอง
9. เด็กหญิงติวารักษ์   อินทรมณี
10. นายธนวัฒน์  ศรีโยธา
11. นายธนาวุฒิ   ลุนมาตย์
12. เด็กชายธวัชชัย   สินทร
13. เด็กหญิงธิมาพร  ทองจีน
14. เด็กหญิงนราศินี  ชาวโพธิ์
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ชูอินทร์
16. เด็กหญิงประวีณ์นุช   กอสันเทียะ
17. เด็กหญิงปราณปริยา   จงรักกลาง
18. เด็กชายพายุ   คำคูณศรี
19. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จำพร
20. เด็กชายภัทรพล   พระคุณ
21. เด็กชายวรโชติ   สิทธิ
22. เด็กชายวัชรพล  แสงโพดา
23. เด็กชายศราวุธ  สุริยะคำวงศ์
24. นางสาวศุภนิวัฒน์  คงทรัพย์
25. เด็กชายสิทธิชัย   ชนะบัว
26. เด็กชายสุทัศน์   สาสร้อย
27. นางสาวอภิชญา  วรรณาหาร
28. นางสาวอภิสรา  วรรณาหาร
29. เด็กหญิงเก่งนรี   วงค์พล
30. เด็กหญิงเขมิกา   คอนพะหม
 
1. นายประกาศ   ไชยนาม
2. นายฉัตรดนัย  เดชกวินเลิศ
3. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยทะเศรษฐ์
4. นายวิชิต  ดังยางหวาย
5. นายสมยศ  เสโส
6. นางกิ่งแก้ว  แก้วชูสกุล
7. นางเพ็ญศรี    มิ่งขวัญวัฒนะ