ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 0 0 34 34 0 0 0 34
2 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 14 7 10 31 36 7 2 1 45
3 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 12 15 10 37 43 4 0 0 47
4 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 12 10 6 28 29 1 1 0 31
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 8 7 27 26 7 0 0 33
6 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 10 4 8 22 29 3 1 1 33
7 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 9 4 0 13 12 0 0 1 12
8 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 8 3 0 11 6 1 1 3 8
9 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 6 11 6 23 28 5 0 0 33
10 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 6 9 5 20 30 5 0 0 35
11 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 4 7 8 19 28 5 1 0 34
12 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 4 7 2 13 23 4 1 1 28
รวม 131 85 62 278 324 42 7 7 373