ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 43 4 0 0 47
2 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36 7 2 1 45
3 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 0 0 0 34
4 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 30 5 0 0 35
5 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 29 3 1 1 33
6 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 29 1 1 0 31
7 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 28 5 1 0 34
8 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 28 5 0 0 33
9 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 26 7 0 0 33
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 23 4 1 1 28
11 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 12 0 0 1 12
12 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 6 1 1 3 8
รวม 324 42 7 7 380