หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 คำจันทร์ รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 ณรงค์ สุราลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 ศุภกฤต ไกรสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 ณัฐนนท์ ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 มนตรี ก้องเวหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
6 วิทยา พันธุระ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
7 กัญญา โทสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 ดรุณสวาท มูลการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
9 ชนานันท์ สุคันธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
10 วิไลลักษณ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ  
11 มนัส นาคเสน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ประสานงาน สพม. ๒๑  
12 นายพิทักษ์ ตุ้มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
13 นายประพันธ์ โคนุตะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
14 นายนราวุธ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
15 นายกมลพันธ์ แก้วโชติ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
16 นางลำพูน เบอร์นาร์ด ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
17 นายอานุพล ทะรักษา ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
18 นายขวัญชัย วังสองชั้น ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
19 นางสาวรัศวี เพ็งคำปั้ง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
20 นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาพัฒน์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
21 นางสาวศศิธร ผาใต้ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
22 นางสาวอรพิณ คำยา ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
23 นางสาวภัทราธร บ่อทอง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
24 นางสาววาสนา วงศ์ประจิตร ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
25 นางสาวญาณกร บุราณเดช ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
26 นางอดิศร เหมืองทอง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
27 นางสุกัญญา โคตรธรรม ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
28 นายศาสตรา พรหมมาแดง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
29 นางสาวกฤตยฉัตร บุปผารักษ์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
30 นางนัฏยา ด้วงอ่อน ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
31 นายพิทักษ์ เหล่าเจริญ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
32 นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียร ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
33 นายประเสริฐ โลหิต ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
34 นายศรีนคร ปู่วัง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
35 นายอานุ พลทะรักษา ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
36 นายพลกฤษณ์ รอดถาวร ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
37 นายพรทวี ยาตาล ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
38 นายธนวัฒน์ พรมเมือง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
39 นางสาววัจนีย์ ดอกไม้ทอง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
40 นางสาวรำไพ วงษ์คำซาว ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
41 นางละอองทิพย์ พลทะรักษา ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
42 นางสาวนรินทรา มีคำแสน ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
43 นางสาวประภาพรรณ ชนะสาร ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
44 นางสาวปิยนุช คำพูล ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
45 นางอัญธิญา แจ่มบาน ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
46 นางบุศรา ทองอ่อน ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
47 นางสาวเหมือนไหม ชัยสวัสดิ์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
48 นางสาวปรีชญา ไชยคุณ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
49 นางสุภาพร เอสลีย์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
50 นางสาวธนิพรรณ์ อันทรง ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
51 นางสาวทัศนีย์ เสถียรภัทรนันท์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
52 นางสาวแทุมพร เยี่ยมวิชิต ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
53 นางปาริชาต บุญราช ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
54 นางสาวทิพาวรรณ วรรณพฤกษ์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
55 นางสาวเกวรินทร์ อุดมเพ็ญ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
56 นางสาวสุภาพร โคตรวิทย์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร  
57 นายประยูร ยวนยี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
58 นายไพศาล ชุมพล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
59 นายอรุน ทองแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
60 นางปาริฉัตร เทียนทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
61 นายวิทยา ศรีวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
62 นางศิริพร ตริยาวธัญญู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
63 นายเกรียงไกร ฉัตรกิตติชัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
64 นางฉลาด ทองทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
65 นายประเสริฐ ทองทิพย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
66 นางกาญจนา ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
67 นางสมศรี โคตะบุญมี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
68 นายวิชชา ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
69 นายวสันต์ แก้วมณี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
70 นายประนอม เคหฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
71 นางจินตนา โนนวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
72 นายศักดิ์ชัย อึ้งวัฒนศิริกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
73 นางสมจิตร วิเศษสุนทร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
74 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์สุริยา กาหลง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
75 นางยุพาพร ประจันติ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
76 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
77 นาย ฉลองชัย เราะไทยสงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
78 นางสาว ลัดดาวรรณ แก้วม่วง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
79 นาง กาญจนา ผดุงศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
80 นางสาว สุภาวดี ผาตะเนตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
81 นาง กาญจนสุดา ไชยเพ็ชร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
82 นางสาว รุ่งอรุณ เพ็ญกุลกิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
83 นา่ง วรรณรัตน์ อินพินิจ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
84 นาง ไพบูลย์ เสมอสมัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
85 นาง วิไลศักดิ์ ชาธิรัตน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
86 นาง ลักษณา ทองแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
87 นาง ภิญญาพัชญ์ ชัยกิจธนพัฒน์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
88 นาง พิมลจันทร์ กิตติรัตนบุตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
89 นางสาว สุดารัตน์ อริยะศิริวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
90 นาง รัชฎาภรณ์ สีหาภูธร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
91 นาย รัฐพงษ์ ภูชมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
92 นางสาว กุลชา เทศศรีเมือง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
93 นางสาว ปานตะวัน ประวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
94 นาง พวงผกา ชาบุตรบุณฑร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
95 นาง อรพินท์ อึ้งวัฒนศิริกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
96 นาง นำนภา บุญสอน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
97 นางสาว สาลินี แสนสุข โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
98 นางสาว อันทิพร จิรฐานิด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
99 นางสาว สุดารัตน์ เอนกนันต์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
100 นางสาว ประภัสรา ดงจารย์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
101 นางสาว จิราภา ศิลาคม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
102 นางสาว อภิญญา มะธุผา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
103 นางสาว รัตติยา ศรีจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
104 นางสาว ธนิยา ธรรมวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
105 นาง จินตนา โนนวงศ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
106 นาย ประดิษฐ์ สุวรรณวงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
107 นายสมร มาลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
108 นายคำพัน โอตาคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
109 นายวินัย โนนวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
110 นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
111 นายรชานนท์ ลีเพ็ญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
112 นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
113 นายบุญคุ้ม นามปัญญา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
114 นายประครอง ดวงแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
115 นายณัฐพล หวานเหย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
116 นางหนึ่งฤทัย อุเทศ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
117 นางสาวเกศรินทร์ ดีแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
118 นายอนุชาติ ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
119 นายธนภณ อุ่นวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
120 นางเพชรจู นามขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
121 นางสาวอังคณา ชื่นฤทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
122 นางสาวศิริรัตน์ บุญตา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
123 นายสราวุธ ตรีโรจน์พร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
124 นายณัฐพงษ์ ภูชมศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
125 นางสาวลัดดาวรรณ แก้วม่วง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
126 นางประนุตร วรรณสา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
127 นางสาวมัณฑนา ศรีสุจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
128 นางสาวจันทร์เพ็ญ โครตภูธร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
129 นางสาวภรภัทร ศรีศิลป์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
130 นางสาวเพ็ญนภา ทองแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
131 นางสาวสุภลักษ์ เสมอสมัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
132 นางสาวนันทิยาวรรณ สรสิทธิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
133 นางมาฆวรรณ คำพูล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
134 นายวสวัตติ์สกุล แก้วคำ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
135 นายพิชิต สิงหศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
136 นางขวัญใจ พลอยงาม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
137 นางสาววลักษณ์ โอตาคาร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
138 นางบุญธรรม อนุญาหงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
139 นางไพบูลย์ เสมอสมัย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
140 นางสาวจิราภา ศิลาคม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
141 นายสุรชัย สุกใส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
142 นายยงยุทธ สวหักเบี้ย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
143 นางธนาภา คูโพนทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
144 นางสาวธนิยา ธรรมวิเศษ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
145 นางสาวสุดารัตน์ เอนกนันท์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
146 นางสาวศุภรดา สอนสุภาพ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
147 นายเทอดศักดิ์ ไตรแก้ว โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
148 นายเนติ บุญพิมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
149 นางภาพร สนิทบรรเลง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
150 นางสกาวรัตน์ ทริมเทพาธิป โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
151 นางนงเยาว์ อันทรง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
152 นางสาวสุภาวดี ผาตะเนตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
153 นางนุษบา เตชะศิรินุกุล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
154 นางสาวทิพย์สุคนธ์ สมรูป โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
155 นางสาวภูษิตา สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
156 นางนพคุณ สุวจันทร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
157 นางสาวพเยาว์ โอภาส โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
158 นายลิขิต แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
159 นายสงกรานต์ ภาคี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
160 นางชื่นจิต สิงหศิริ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
161 นางสาวยาจิตร์ แสนชัยยา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
162 นางสาวบัวมี เหนือโพธิ์ทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
163 นางสาวสุมิตรา โคตรปัญญา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
164 นางจิตรามาศ คำดีบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
165 นางสาวมยุรี สุวรรณรอด โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
166 นายปราโมทย์ ไสทอง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
167 นายพิชญกิตติ์ ทัศคร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
168 นางสาวยุภาพร แวดล้อมธนบุญ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
169 นางสาวปรียาอร สาริสี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
170 นายณัฐพงศ์ น้อยลา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
171 นางสาวธิดาภรณ์ จันทราเสวี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
172 นายนิติคุณ พลแสน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
173 นายโกญจนาท ปาณศรี โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
174 นายองอาจ นาดอน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
175 นายเนติ บุญพิมล โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
176 นายชิดณรงค์ การไร่ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
177 นายอนิรุทธิ์ มุงเพีย โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
178 นายอนุชาติ ทองจบ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
179 นายยุทธพงษ์ โฮมหงษ์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
180 นายวิทยา อินกง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
181 นายจีรวัฒน์ ศรีชัยชนะ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
182 นางอรัญญา บริจาค โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  
183 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
184 นายรุ่งโรจน์ ตัณฑรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
185 นายไพฑูรย์ เชื้อเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
186 นายสมคิด มหาเสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
187 นางเพชรา พิมพ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
188 นางพรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
189 นายเจริญ รอดมา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
190 นายคำนึง เลื่อนแก้ว ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
191 นายนาฎยา จันทร์ธานี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
192 นายสมจิตร นาผม ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
193 นายนพพร ศรีทองอินทร์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
194 นายสำรวย วิเศษเรียน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
195 นายณัฐวัติ พงษ์เผ่า ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
196 นายวันชัย โสภาพร ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
197 นายเชาวรัตน์ ศรีชมภู ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
198 นายสุชิน โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
199 นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
200 นางพิกุล กรมวังก้อน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
201 นางสาวเปรียวดี โลกานิตย์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
202 นางสาวศศิธร ตีบไธสง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
203 นายสิทธิศักดิ์ บัวจาน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
204 นางสลับศรี อ่อนฉลวย ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
205 นางรัชนี กุลสิทธาวิเวท ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
206 นายวีรยุทธ วาทยะจินดา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
207 นายชานน ตรงดี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
208 นายอุเทน ทนทาน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
209 นายนัฐธิกร สุวัฒนะ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
210 นายวสันต์ พินิจมนตรี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
211 นายชัยวิชิต ดงหลวง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
212 นายศิริศักดิ์ สุขใจ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
213 นายวรวุฒิ ใจดี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
214 นายทองพาส บุดดา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
215 นายสรไกร พรูแล่นเร็ว ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
216 นางไพจิตร สุขเกษม ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
217 นางกรรณิการ์ คำทะริ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
218 นางจาตุพร เลพล ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
219 นางสาวอลิศรา พิมพ์จำปา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
220 นางสุวณี ตู้จันโต ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
221 นางสาวอัจฉรา ทองโพช ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
222 นางสาวกชพรรณ แสงนา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
223 นางศิริพร แพงมา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
224 นางสาวธนิการต์ ศรีต้นวงศ์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
225 นางนาฏยา จันทร์ธานี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
226 นางแสงมณี ตาวงษ์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
227 นางวิมลจันทร์ ปานขาว ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
228 นางจิตติพร คูหาทอง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
229 นางอภิญญา วานิช ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
230 นางน้ำทิพย์ เมืองพวน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
231 นางสาวขนิษฐา ศรีบุญ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
232 นางอนันต์ ศรีโคตร ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
233 นางสาวเนืองนิตย์ ศรีสะเทือน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
234 นางสาวกรรณิการ์ ระวิโรจน์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
235 นางสาวธิติสุดา แก้วหาญ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
236 นางสาวสะใบคำ ทองอุบล ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
237 นางสาวจารุพรรณ ศรีบุญ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
238 นางนงเยาว์ ศรีแก้ว ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
239 นางปัทมา โพธิวิทย์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
240 นางนพพร ศรีทองอินทร์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
241 นายสุวิทย์ ดวงดี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
242 นางปิยะนุช ดวงดี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
243 นายพิษณุ สาระจันทร์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
244 นายธนากร สีขาว ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
245 นางสาวชลธิชา บุนนท์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
246 นางยลดา ลือชัย ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
247 นายธนากร จันดา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
248 นายชินชวกร ทองทิพย์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
249 นางสาวชินมนา อินทรักษา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
250 นางนิตยา ศรีประดิษฐ์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
251 นางภาณิดา ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
252 นายไพบูลย์ ปราบพาล ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
253 นายไฉน นามราช ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
254 นายนเรศ คำทวี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
255 นายทรงเจิม กองอุดม ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
256 นายภักดี วงษาเนาว์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
257 นางสาวศิรประภา อ่อนฉลวย ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
258 นางสาวจุฑารัตน์ พรมมา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
259 นางสาววัฒนารมย์ พรหมมา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
260 นายธรรมนูญ ผ่านสำแดง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
261 นางสาวพิชญานี สรรพศิลป์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
262 นางสาวศิวรรณ อะวะตา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
263 นายนันทภพ บุพศิริ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
264 นางจารุวรรณ ตุ้มมี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
265 นางสาวณัฐริยา วงศ์โยธา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
266 นายนิคม เคหฐาน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
267 นายธีรยุทธ ตุ้มมี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
268 นายเทพฤทธิ์ สุดจริง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
269 นายสมสุข ศรีเมือง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
270 นางทองวัน เบ้าสิงห์สวย ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
271 นางรัชนก สุบิน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
272 นางสาววัชราภรณ์ คนยืน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
273 นางสาวชบาไพร คำพวง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
274 นางสาวชนิดา พรรณรังสี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
275 นางสาวสุรีย์ฉาย ชำบุญมี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
276 นางสาววัลลี จำปาทอง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
277 นายเจษฎา ขามรัตน์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
278 นางสาวสุวิมล โพธิ์ศิริ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
279 นางสาวอรวรรณ พุทธโคตร ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
280 นางสกุนตลา โลหะปาน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
281 นางวรัทยา มาร์เมท ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
282 นางสาวภัทรา เทพมงคล ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
283 นางสาวธิดาวรรณ ไกรจูมพล ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
284 นางสาวศิริพร เถือกคำ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
285 นายสุริยา ห้าวหาญ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
286 นางเกษแก้ว หนูภักดี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
287 นายวัชระ ปะติโก ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
288 นางพนิดา หนูเพลา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
289 นางไพรินทร์ สีลาคำ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
290 นายเกษม วานิช ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
291 นางนันทรัตน์ เข็มอุทา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
292 นางสาววิมลวรรณ ลักษณะลาย ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
293 นายเอกวิทย์ อมตฉายา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
294 นางสาววราภรณ์ วงศ์ไชยา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
295 นางมะลิ พ่อค้าช้าง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
296 นางสาวเกศราภรณ์ โพธิเนตร ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
297 นายภราดร หนูภักดี ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
298 นายพรหรม กรมวังก้อน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
299 นายตรีภพ นามบุปผา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
300 นางสาวศิริญา สุวัฒ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
301 นายเอกพงษ์ ดวงมาลา ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
302 นางศิริลักษณ์ พจนสุนทร ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
303 นางสุภลักษณ์ ผิวนวล ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
304 นางสังวาล นามสีอุ่น ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
305 นางสาวปิยวรรณ พระภิเภก ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
306 นางสุจิตรา วงศ์รัตน์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
307 นางชฎาวัลย์ กาญจ์แก้ว ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
308 นางเพ็ญสิริ บุญยืน ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
309 นางสาวปนัดดา เนินนิล ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
310 นางสาวเยาวเรศ อาจนาวัง ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
311 นางสาวอุบล ชูรัตน์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
312 นางสาวญาฐิษตา วงศ์ก่อ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
313 ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ บุญวงศ์ ครู โรงเรียนท่าบ่อ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนท่าบ่อ  
314 นายอดุลย์ พรมวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
315 นายพงษ์ไทย บัววัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
316 นายเมธากุล อุระภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
317 นางสาวอราภรณ์ สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
318 นางสาวทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
319 นายสุพันธ์ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
320 นายเจริญ แดงเจริญ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
321 นายเฉลิม นาคเสน ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
322 นางขวัญชีวา จริญสูงเนิน ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
323 นางสาวอุราพร ผลบุญ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
324 นายเสน่ห์ ไม้แสนดี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
325 นายสากล คล่องดี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
326 นายนครินทร์ พรมกลาง ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
327 นายธีระศักดิ์ บุตรโคตร ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
328 นายจเรศักดิ์ สาริศรี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
329 นายปรัชญาพล จำปากุล ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
330 นายอนุศักดิ์ นะตา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
331 นายบุญญะเดช ร่มเย็น ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
332 นายปริญญา พลานิกุล ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
333 นายวินัย โสหะ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
334 นายเสกสรร พรหนอง ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
335 นายมาวิน จำปาลอย ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
336 นายขัตติยะ ขุ่มด้วง ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
337 นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตร ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
338 นายสุชาติ พาอยู่สุข ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
339 นายวุฒินัย วังหอม ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
340 นายศรายุทธ ชนะศรี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
341 นายทิฏฐานุ นาคเสน ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
342 นายดำรงค์เดช เวียงอินทร์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
343 นายธงไทย ไชยคำภา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
344 นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
345 นางสาวฐานิสา พลายวิเคราะห์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
346 นางสาวเวทิดา เรืองเดช ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
347 นางสาวแคทลียา เคนทุม ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
348 นางสาววิยะดา เกษมสานต์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
349 นางสาวนีรนุช สลอดสุข ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
350 นางสาวนิศากรณ์ ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
351 นางสาวมัลลิกา หงษ์ชุมแพ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
352 นางสาวจินตนา ทองผา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
353 นางสาวณัฐธิดา อินนะระ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
354 นางสาวบังอร บุตรอินทร์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
355 นางสาวสุขุุมาลย์ ตันลา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
356 นางสาวสุพัตตรา ฆราวาศ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
357 นายเรวุฒิ ศรีโมลี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
358 นายณัฐสิทธิ รัดรองใต้ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
359 นางสาวมนัสนันท์ ชุมแวงวาปี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
360 นางสาวอัจฉราวดี เมืองบาล ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
361 นางสาวอัจฉรา หนูยศ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
362 นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
363 นางรจนา ชื่อดี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
364 นางสาวปวีณา ดรบัณดิษฐ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
365 นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมือง ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
366 นางสุวาทินี คำสา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
367 นางกิติยา ชาวหนอง ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
368 นายชวดล ศรีนวล ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
369 นางสาวพิชามญชุ์ โยธาสม ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
370 นางสาวกฤติพร คำปันศรี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
371 นางสาวอรนุช ศรีวัตร ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
372 นางสาวพิมพ์ดาว ดาวแก้ว ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
373 นางสาววิมลรัตน์ คำเพชร ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
374 นางสาวพงษ์ลดา กองพิลา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
375 นางสาววัชราภรณ์ พลราช ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
376 นางสาวปิยดา เทียงแก้ว ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
377 นางสาวศรีสุดา ชาญสุข ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
378 นางสาวจิรัฏฐิตกานต์ ชนะศรี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
379 นางภรณ์ทิพย์ แสงสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
380 นางสาวนุสรา ทองขันธ์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
381 นางสาวอาทิตญา แดงเจริญ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
382 นางเจนจิรา แสนไชย ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
383 นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
384 นางสาวสุภาพร อำนวจรัตน์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
385 นายเสนีย์ เชื้อดวงผุย ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
386 นายปิยณัฐ แก้วหานาท ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
387 นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
388 นางสุชีรา ขรรค์แก้ว ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
389 นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลด ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
390 นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
391 นางณัฐกานต์ บุรีรัตน์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
392 นางสาวกิรณา แสงไสย์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
393 นางสาวธัญลักษณ์ หัสดร ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
394 นางวาริน วรรณาวงศ์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
395 นายสุรินทร์ ขรรค์แก้ว ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
396 นายครินทร์ พรมกลาง ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
397 นายวีระชัย วะชุม ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
398 นางสาวดารารัตน์ ชนชิต ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
399 นางสาวสุธิดา วงศ์ชารี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
400 นางสาวทัศนีย์ แก้วอาษา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
401 นางสาวชนากาน อินทขีณี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
402 นางรัชนีกร ไชยคำภา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
403 นางสาวชัญญา สายโน ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
404 นางละเอียด ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
405 นางสาวณิชาภา มิ่งบุญ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
406 นางสาวกันยา น้อยพูล ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
407 นางสาวสุเนตรา วิชัยวงษ์ ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
408 นางสาวปาริชาติ โคตรสุโน ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
409 นางซ่อนกลิ่น กาหลง ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
410 นายจิรวัฒน์ พิลาสา ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
411 นางวชิราณี ภูเฮืองแก้ว ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
412 นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรี ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
413 นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตร ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
414 นางสาวปริศนา ริยะบุตร ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
415 นางพานี นาคเสน ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปากคาดพิทยาคม  
416 นายจิตการ หนูจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
417 นางมณีรัตน์ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
418 นางเกตุแก้ว หนูจันทร์ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
419 นางดรุณี ไชยมานันท์ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
420 นางองุ่น ผาจันทร์ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
421 นายไพโรจน์ สังฆะคุณ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
422 นายนัทธศาสตร์ ลาดเหนือ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
423 นายสมบูรณ์ หินอำคา ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
424 นายสุบัน พิชิตชัย ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
425 นายสัมพันธ์ สวัสดิ์ธรรม ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
426 นายคำสิงห์ แสนพันธ์ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
427 นางสาวพัชรี สวรรค์วิจิตร ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
428 นางมะลิจันทร์ ริมสกุล ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
429 นางสาวชลกนก ปัญญาวัน ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
430 นางสาวพรอุมา ศรีแก้ว ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
431 นางสาวณภาภัช ถาไชยลา ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
432 นายศุภชัย พัดพรม ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
433 นายประยูร ใจปานแก่น ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
434 นายชูวิทย์ ประชุมชน ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
435 นายวัชรพล รักษาภักดี ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
436 นายสมบูรณ์ หินอำคา ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
437 นางสมจิตร์ พิชิตชัย ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
438 นางศรีไพร สังฆะคุณ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
439 นางสาวปาริฉัตร จตุรงค์พรไพศาล ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
440 นางพิชญา สุงวงศ์ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
441 นางสาวปาริชาต เวียงอินทร์ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
442 นางบุญทัน พิชิตชัย ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
443 นางอรุณี แสนคำคิ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
444 นางวัชรีพร ชัยจักร์ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
445 นางสาวเพ็ญนภา ผาจวง ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
446 นายสุเมธ ถาไชยลา ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
447 นางสาวกนกวรรณ ถำวาปี ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
448 นายชำนาญวิทย์ ประเสริฐ ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
449 นางวิญญู คำภัคดี ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
450 นายวิษณุ รักษาพล ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
451 นางประชิต เกษรพรหม ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
452 นางนันธิยา พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
453 นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพานพร้าว  
454 นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
455 นายไพศาล พรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
456 นายไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
457 นายโพธิยา คำผิว ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
458 นายเรืองวิทย์ สีหไตร ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
459 นายสุระศักดิ์ ทัพวิเศษ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
460 นางอาภาณี โคตะดี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
461 นายวิชัย ทองสีสุขใส ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
462 นายสุรพจน์ สมบูรณ์สิน ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
463 นายวิทยา สินทรัพย์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
464 นางศิริรัตน์ จันทระ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
465 นางอารยา ขันทอง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
466 นางทิภาพร บุตรโคตร ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
467 นายคำเขียน บรรเทา ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
468 นางสาวสุพรรณิกา อินทริง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
469 นางวริศฐา โกสิลา ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
470 นายปริญญา อันภักดี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
471 นายณัฐพล กันพล ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
472 นางศรุตยา รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
473 นางสาวธิดาวรรณ กุลโฮง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
474 นางทิพย์วาณี บุญปรุง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
475 นางมะลิ สวรรค์สมบัติ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
476 นางปัตมา แก้วมณีทิชา ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
477 นายศรีธร มูลมณี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
478 นายมานพ ลาราช ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
479 นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
480 นายธนกฤต ช่วยแสง ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
481 นายสายัณห์ อินทมาตย์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
482 นายอุทัย วงศ์อามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
483 นายเกริกชัย ศรีปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
484 นายสุวัฒน์ อินทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
485 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
486 นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
487 นายนิเวศน์ เติมประชุม ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
488 นางมณีวรรณ กุลสอน ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
489 นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
490 นายสมพงษ์ ภูกองสังข์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
491 นางทิพวัลย์ แก้วกันหา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
492 นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
493 นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
494 นางสาวรัตนา วัฒนะนนท์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
495 นางสุชาดา ศรีนนท์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
496 นางสาวคนิตตา พลพิทักษ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
497 นางดอกแก้ว สิงห์เผ่น ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
498 นางนาฎละดา บุญลาด ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
499 นางยุพาภรณ์ ทองทา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
500 นางสาวภควรรณ แสงสิทธิ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
501 นางสาวสุภาพร บุญสาย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
502 นางสาววิรันดร์ คนเพียร ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
503 นางลำไพร กวีกรณ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
504 นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
505 นางสาววัชรี อาจวิชัย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
506 นายเจษฎา วิณโรจน์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
507 นายพิชิตชัย วงษ์ชัย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
508 นายพิชิตชัย วงษ์ชัย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
509 นายวัชรินทร์ ถันชนนาง ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
510 นางวนิดา ศรีตาแสน ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
511 นางสาวนิรัตติยากร กอแก้ว ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
512 นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
513 นางสาวสุภัค ชัยบัณฑิต ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
514 นางสาวสุรารักษ์ ธรรมวิฐาน ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
515 นายจักรพงษ์ แก้วตรี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
516 นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
517 นางชนาภา ไพศาล ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
518 นายปกาศิต ก้อนกั้น ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
519 นางไพบูรณ์ ทุมโยมา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
520 นายตรรญติภัทร์ เยี่ยมรัมย์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
521 นายทนงศักดิ์ สิงห์หนสวย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
522 นายสุรชัย สิงห์เผ่น ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
523 นายรักษา คุ้มบุญ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
524 นายณัฐพัชร กิติอาสา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
525 นายวิจิตร หงษาคำ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
526 นายบุญเพ็ง ชินคำ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
527 นายสมศักดิ์ ศรีชัยญา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
528 นายชาติชาย ทุมโยมา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
529 นายชัยสิทธิ์ นังตะลา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
530 นายชุมพร ไชยตันเทือก ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
531 นายวชิรดล คำศิริรักษ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
532 นายสุวรรณ ชัยขันธ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
533 นายเด่นชัย นันทา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
534 นายวัชรากร แก้วกำ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
535 นายวริศิษฏ์ ชุมนุมราษฎร์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
536 นายทศพร บุญเลิศ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
537 นายพงษ์สิทธิ์ โพนชัยญา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
538 นายพงศธร ทองโคตร ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
539 นายธวิจักร พลวงษ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
540 นายสัญญา ศรีนุกูล ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
541 นายเพชรดนัย ภูจำเริญ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
542 นางพูลศรี พลหงษ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
543 นางวัฒนา วิชัย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
544 นางประพรรณ พิเภก ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
545 นางสาวสุนีรัตน์ สอนบาล ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
546 นางพรพิไล บุญเลิศ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
547 นางสาวสุพิชชา แก้วกำ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
548 นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
549 นางสาวสุวนันท์ อุ่นผาง ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
550 นางสาวสำอาง หมายมี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
551 นางสาวนนท์นรัฐ พิเภก ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
552 นางสาวศิริวรรณ กิ่งนนท์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
553 นางนิลรัตน์ ส่งศรี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
554 นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหม ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
555 นายกัมปนาท ยุทธมานพ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
556 นางสมจิตร เกษบึงกาฬ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
557 นางสาวพิมพ์ณดา วังทะพันธ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
558 นางจันทนา สมบัติมนต์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
559 นายสุกรรณ พิเภก ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
560 นายชุมพล ทองอันดัง ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
561 นายวินัย มหาชัย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
562 นายนิติวัฒน์ แดนนาสาร ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
563 นายอนุรักษ์ หาญศรีภูม ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
564 นางเบญณุรัศมิ์ วิบูลย์กุล ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
565 นายทรงศักดิ์ สิงห์หนสาย ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
566 นายวรศิษฐ์ ชุมนุมราษฎร์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
567 นางสาวภานุมาศ บุญสมรนาง ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
568 นิลรัตน์ ส่งศรี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
569 นางสาววิลารัตน์ รังโคตร ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
570 นางสาวรัตนา วัฒนะนนท์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
571 นางสาวณีย์ ยุทธมานพ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
572 นางสุรส เนื่องชมภู ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
573 นางวิภาวดี วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
574 นางสาวสุพัตรา จันทบาล ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
575 นางสาวตะวันฉาย โทบุดดี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
576 นางสาวรัตนา โถปาสอน ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
577 นางวณิดา ศรีตาแสน ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
578 นางจตุพร วิณโรจน์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
579 นางวรรษชล ภูลวรรณ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
580 นางสาวทัศดาพร พิมมะทา ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
581 นางภานุมาศ บุญสมร ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
582 นางธีรนันท์ ไชยเชษฐ์ ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
583 นายนิมิต กวีกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
584 นางวรางคณา โทสาลี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
585 นายจักรพงษ์ กลมลี ครู โรงเรียนพรเจริญวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขันโรงเรียนพรเจริญวิทยา  
586 นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
587 นายเรืองทรัพย์ ติดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
588 นายนิติญวัฒน์ วรรทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
589 นายนิรุต อุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
590 นายศุภชัย จันทระ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
591 นายสุกรรณ โพธิสว่าง ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
592 นายสมพร กมลธรรม ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
593 นางขวัญเรือน กมลธรรม ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
594 นายประดิษฐ์ โพธิ์นักขา ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
595 นายสมภพ มูลมี ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
596 นายไพริน เสียระหัง ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
597 นายพูลศิลป์ ทองลาด ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
598 นางนริศรา วงศ์อามาตย์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
599 นางสาวศุภสุตา เทพรักษ์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
600 นางสาวรัตติกาล การุญ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
601 นายมนัส ทวีกัน ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
602 นายวัฒนา สุริวรรณ์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
603 นายพุทธิทรง บุญทวี ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
604 นายจรูญพงษ์ พรมสุวรรณ์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
605 นายอาณัติ คำมณี ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
606 นายเสกสรรค์ อัตถสาร ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
607 นายศราวุธ ถาวร ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
608 นายทัศรัญ อุปครราช ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
609 นายพิทยา เสมาสถิตย์พันธ์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
610 นายสังคม คนเพียร ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
611 นายกีรติ ไพรสณฑ์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
612 นายดาม ภูมิพันธ์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
613 ว่าที่ร.ต.ชัยเมธี ใจคุ้มเก่า ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
614 นางสาวศรัญญา อาจโยธา ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
615 นางมณีวรรณ วิภาวิน ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
616 นางสาวไข่มุก มูลมี ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
617 นางสาวณัฐกฤตา สายเนตร ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
618 นางสาวสวรี ศรีโยวงค์ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
619 นางสาวอรฤดี จันทรัตนา ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
620 นายไชยยง เตียเจริญ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
621 นางจันทร์ทิพย์ อินธิกาย ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
622 นางสาวอัญชลี ป้านภูมิ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
623 นางสาวอุมาพร ศรีสมชัย ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
624 นางสาวแพรวนภา องอาจ ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
625 นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพร ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
626 นางสาวเยาวพา ยอดทุม ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
627 นายกิตติ ลุนอุบล ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
628 นายบุญชู บุตรทีจักร ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
629 นางสาวสุปราณี ภูมิมิตร ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
630 นายวราวุฒิ จินดา ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
631 นายวิจิตร พรมกุล ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
632 นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าว ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
633 นายกิติพงษ์ สัพโส ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
634 นางสาวทิพวัลย์ ถือศิล ครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา  
635 นายธานินทร์ อยู่ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
636 นายวันเฉลิม ไชยยงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
637 นางศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
638 นางพัชราภรณ์ มูลมณี ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
639 นางสุชาดา ศรีทอง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
640 นายปัญจวุธ คำมงคล ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
641 นางสาวสุปรียา ภูมิภักดิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
642 นางสุกัญญา นันทะมีชัย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
643 นายสมาาน มาแก้ว ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
644 นางนวลสวาท แสงรัตน์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
645 นางสัจจา ณ หนองคาย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
646 นายวรวุฒิ พันธ์ศิริ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
647 นางสาวสุบรรณ โทดำมา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
648 นางสาวกอบกาญจน์ พลหาราช ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
649 นางสาวกิ่งกาญจน์ เทศศรีเมือง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
650 นางสุดาพร ผลาจันทร์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
651 นายปริญญา อุณาพรหม ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
652 นางสาวบุณฑริกา คำใบ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
653 นางสุภาพร คำมงคล ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
654 นายเจษฎา อังสนั่น ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
655 นายศักดิ์ชัย ฐิติธนานนท์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
656 นายนิวัช อ่างมัจฉา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
657 นายประการ กองพิมพ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
658 นายเกียรติศักดิ์ แสนพิพิต ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
659 นายสุนทร คำกวดแก้ว ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
660 นายคมสันติ ผลาจันทร์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
661 นางรำไพ เลพล ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
662 นางไตรรัตน์ โชติพงษ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
663 นางเครือวรรณ โพธิ์พนา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
664 นางสาววราภรณ์ ยุบลมูล ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
665 นางปิยวรรณ หอมสมบัติ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
666 นางสาววิภาพรรณ เคณาอุประ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
667 นางนิรดา นันทะมีชัย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
668 นางยุพา รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
669 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
670 นางปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
671 นางชลิดา ตลาดธานี ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
672 นางพวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
673 นางสาวนิตยา มงคลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
674 นางเรไร โยคิน ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
675 นางจิระนันท์ ไตรแสง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
676 นางพัชริษา เงินโพธิ์กลาง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
677 นางศิตา ก้องเวหา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
678 นางสาวนฤนันท์ ปิติพัฒนวงศ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
679 นางพรศิริ เทียนวรรณ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
680 นางอรพิน ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
681 นางวิชุระดา กุลสอน ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
682 นางภาวณีย์ ธินาวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
683 นางกัญญาภัทร แป้นคง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
684 นางจารุภา สาสนสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
685 นางสาวณัฎฐวี ศรีอุปัชฌาย์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
686 นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุข ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
687 นายปรีชา แก้วอุ่นเมือง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
688 นางนิตยา เลิศสมพร ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
689 นายกัลย์นพงษ์ ขุราศี ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
690 นายศิริพงษ์ น้อยเสนา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
691 นางปัจฉิมาพร รัตนอุปการ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
692 นางศศิมนต์ วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
693 นางนฤมล ปุยนุเคราะห์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
694 นางบุญเนื่อง สูตรสุคนธ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
695 นางจิรภัทร์ อิตถาฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
696 นางกชพรรณ มหิศนันท์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
697 นางกาญจนาพร กาญจนศิริพงษ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
698 ส.ต.ต.สมบูรณ์ ชัยทอง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
699 นางอุษณีย์ ดีแป้น ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
700 นางสุบรรณ โทดำมา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
701 นางละอองฝน กองแก้ว ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
702 นายลำพูน นิรมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
703 นายสัญญา ลิธรรมมา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดำเนินงานจัดการแข่งขัน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  
704 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารและดูแลระบบการแข่งขัน  
705 นายสัญญา ลิธรรมมา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน (Admin)  
706 นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์ โรงเรียนบึงกาฬ ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน (Admin)  
707 นายกฤษณพงศ์ วิวาห์สุข ครูพนักงานราชการ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
708 นายวิทยา อินกง โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
709 นางสาวนิภาพร ลุนงามหาร โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
710 นายขจรเกียรติ เอกสามารถ โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
711 นางสาวนิรินดา เศรษฐแสงศรี โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
712 นางสาวนพรัตน์ นามเนาว์ โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
713 นางสาวณัฐชนิกา ศิลปเจริญ โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
714 นางสาวพิมพ์ชนก โหราจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
715 นางลักขณา วงษ์ใบแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
716 นางสาวปรารถนา บุญหว่าน โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
717 นางสาวจินดาหรา ราชาฐา โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
718 นางสาววัชรีภรณ์ แสงจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
719 นางสาวทรายวะริน อ้วนออ โรงเรียนบึงกาฬ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
720 นนทชัย พิมพิสนท์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
721 วราชัย จิตตินันทน์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ๒ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
722 สุชาติ เข็มอุทา ครู โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
723 สมศักดิ์ พูลเพิ่ม ครู โรงเรียนพานพร้าว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
724 ชมัยพร ถิ่นสำราญ ครู โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
725 วิภาดา คำผาย ครู โรงเรียนท่าบ่อ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
726 ทิพาวรรณ วรรณพฤกษ์ ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
727 เทวากร ต่างโอฐ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
728 นภกาญจน์ ผดุงศรี ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
729 กัญญา ตาลชัยภูมิ ครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
730 ชิติมา มินดอน ครู โรงเรียนหนองนางพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
731 ว่าที่ร้อยตรีหยก ชัยเจริญ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
732 นิติคุณ พลแสน ครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล  
733 นายบุญทัน ชาตรี โรงเรียนบึงกาฬ ลงทะเบียนและรับรายงานผล  
734 นางรัศมี ชัยมูล โรงเรียนบึงกาฬ ลงทะเบียนและรับรายงานผล  
735 นางอรวรรณ สุวรรณภักดี โรงเรียนบึงกาฬ ลงทะเบียนและรับรายงานผล  
736 นางสาวจันทร์จิรา พรมแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ลงทะเบียนและรับรายงานผล  
737 นายอริสมันต์ เมธีปฏิภาณ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
738 ศิริพร ตริยาวธัญญู ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
739 นรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
740 พรทิพา นันตะสุข ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
741 ทิพวรรณ ฤทธิ์ฐิติ ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
742 วิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
743 ไพรบูลย์ ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
744 กมลพันธ์ แก้วโชติ ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
745 ศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
746 จิดาภา มิ่งมิตรมี ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
747 สมคิด ขันทอง ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
748 ศุภชัย จันทระ ศึกษานิเทศก์ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
749 นายบัณฑิต ชิดนอก โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
750 นางอุบลวรรณ กงบุราณ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
751 นางสาวภัศรา โพธิเสน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
752 นางสุจิตรา ราชป้องขันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
753 นางสาวกฤติยา แสงสว่าง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
754 นางเพียรพิศ ศรีปิยะพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
755 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ บัวทะราช โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
756 นางสาววิภาสา สิทธิสมาน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
757 นายสุริยาวุธ ดวงคำน้อย โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
758 นายประจักษ์ เกษแก้ว โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
759 นางสาววภาพร สุขรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
760 นายสมชาย สุวัตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
761 นายกรกฏ ธรรมโหร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
762 นายสุธานิล นิลเนตร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
763 นายภูวนัย มากเพ็งมี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
764 นายอภิชาติ ชุมแสง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
765 นางสาวจุไลลักษณ์ มูลอำคา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
766 นางประไพศรี ศรีทอง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
767 นางสาวเจนจิรา ทองใคร้ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
768 นางกานดา เจริญดี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
769 นางสาวกัลยา ศรีผา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
770 นางสาวฐิตามร พะมุลิลา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
771 นางสาวบุณยนุช เทพโคราช โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
772 นางสาวมนฑิตา เศรษฐรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
773 นางสาวศศิภา เทพโคราช โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
774 นางสาวศิริรัตน์ จันทร์อ้วน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
775 นางสาวขวัญทิพย์ ศรีจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
776 นางสาวนมีนตรา วงศ์หาบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
777 นางสาววังฤดี บุญมีบัตร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
778 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ร่มเย็น โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
779 นายสถาพร เทากระโทก โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
780 นางสาวธันยพร ศัพท์พันธุ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
781 นางสาวจิตติวรดา ผาบุญมา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
782 นางสาวจีรภิญญา เตรียบประโคน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
783 นางสาวสุชานันท์ พิมพ์สังข์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
784 นางสาวมณนิภา สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
785 นางสาวนิภาดา โททอง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
786 นายสิริภาส วงศ์เกลี้ยง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
787 นางสาวฐิติรัตน์ บุตวาระ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
788 นางสาวณัฐพร ทศรักษา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
789 นางสาวนันท์นภัส จำปาแดง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
790 นางสาวปนัดดา อุปคุณ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
791 นายณัฐพงษ์ ประขันพ็ชร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
792 นายนนธวัฒน์ นามคำมูล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
793 นายกฤษดา กมุทชาติ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
794 นางสาวปรีวิช ภาภูตานนท์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
795 นางสาวจุไลรัตน์ สันโคตร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
796 นางสางนงนุช ไชยสุริยวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
797 นางสาวลักขณา แสงเจริญ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
798 นายจรุฒ บุตรพรม โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
799 นางสาวชลลดา สวัสดี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
800 นางสาวอำพร พิมพ์นิวาส โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
801 นางสาวผกามาศ ลี้พล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
802 นางสาวกัญญาลักษณ์ แปะทา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
803 นายสนธิรัตน์ คำมี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
804 นายธนกฤษ สุนันทนาม โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
805 นางสาวนริศรา นันทะโพธิเดช โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
806 นางสาวนิรมล โคตรมี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
807 นายวรายุทธ ชาตะบุตร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
808 นายเฉลิมเกียรติ พระสุรักษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
809 นายชนะศักดิ์ จันแหล้ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
810 นางสาวจุฑารัตน์ แสงกองมี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
811 นางสาวพัชิตรา ไวยวรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
812 นางสาวนนทนัน ละล่าม โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
813 นายณัฐวัฒน์ ศรีวะรมย์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
814 นางสาวสิริกร ทองเจริญ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
815 นางสาวมินตรา หลงทวีป โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
816 นางสาวศุภาลักษณ์ ทองพันธ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
817 นางสาวเพชรา สิงหาชาติ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
818 นางสาวพีโชบล กมลเก่งเรียน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
819 นางสาวศราธร ปุระพรม โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
820 นางสาวศิรารัตน์ พินัน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
821 เด็กหญิงธนัชพร ถิ่นคำไสย โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
822 เด็กหญิงรุจิราภร ไชยสิทธฺ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
823 เด็กหญิงอรปรียา ประชาประดิษฐ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
824 เด็กหญิงอินทิราภรณ์ พรมหา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
825 นางสาวเบญจมาศ แสงเพชร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
826 นางสาววศิราภรณ์ ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
827 นางสาวกชวรรณ โอบอ้วน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
828 นางสาวกุลนิษฐ์ สินนาง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
829 นางสาววรรณภา ชมพล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
830 นายภูรินท์ ไศลบาท โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
831 นางสาวปิยฉัตร บางพงศ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
832 นางสาวสโรชา กล้าหาญ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
833 นางสาวช่อทิพ เมืองโครต โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
834 นางสาวนันทพร มาปังโม โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
835 นางสาวอังคณา สีกานิล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
836 นางสาวกรรณิการ์ นูคำดี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
837 นางสาวพรประภา การช้าง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
838 นางสาวอรอุมา จุ่นจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
839 นางสาวศันสนีย์ สุภาพ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
840 นายวีระวัฒน์ ชัยมี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
841 นายนทีกานต์ มีแก่น โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
842 นางสาวรุ่งฤดี อ่อนหวาน โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
843 นางสาววรรณภา ชมพล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
844 นางสาววิริยาพร พยัคกูล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
845 นางสาวกฤติมา งอยผาลา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
846 นางสาวชลิตา น้อยอินทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
847 นางสาวอาริยา แก้วคำฝา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
848 นางสาวณัฏฐนิช กองพิมพ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
849 นางสาวปัณฑิตา พระราช โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
850 นางสาวนุชนาฎ ภารมงคล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
851 นางสาวณัฏฐณิชา แสนจันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
852 นางสาวชฎาพร วรรณกาล โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
853 นายชัชนันท์ ชัยมานันท์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
854 นายศุภสวัสดิ์ หนูกลาง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
855 นางสาวไพลิน เรืองชานนท์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
856 นางสาวกุลนิษฐ์ สินนาง โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
857 นางสาวสิริรัตน์ ไชยวงษ์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
858 นางสาวชไมพร วรรณสุทธะ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
859 นายกิตติ ยกเทพ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
860 นายพีรวัฒน์ พิทักษ์วาปี โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
861 นายพุฒิพงษ์ แก้วเทพ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
862 นางสาวร้อยตรี ผาณีบุศย์ โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
863 นางสาวทิพนาถ พระนคร โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
864 นายราชนาวี อุทุมมา โรงเรียนบึงกาฬ ประสานงานและดูแลสนามแข่งขัน  
865 จิรนันท์ ไตรแสง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
866 สัจจา ณ หนองคาย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
867 กัญญาภัทร แป้นคง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
868 สุกัญญา นันทะมีชัย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
869 วิชุระดา กุลสอน ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
870 ณัฎฐวี ศรีอุปัชฌาย์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
871 พัชริษา เงินโพธิ์กลาง ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
872 ภาวิณีย์ ธินาวัฒน์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
873 พัชราภรณ์ มูลมณี ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
874 จิรภัทร อิตถาฤทธิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
875 นิตยา มงคลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
876 ชลิดา ตลาดธานี ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
877 จารุภา สาสนสิทธิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
878 ยุพา รัตนติสร้อย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
879 บุณฑริกา คำใบ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
880 นิรดา นันทมีชัย ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
881 ปิยลักษณ์ ศรีเชียงสา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
882 สุปรียา ภูมิภักดิ์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
883 วราภรณ์ ยุบลมูล ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
884 ศศิมนต์ วงศ์คำจันทร์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
885 รำไพ เลพล ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
886 เครือวรรณ โพธิ์พนา ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
887 อุษณีย์ ดีแป้น ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
888 ปิยวรรณ หอมสมบัติ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
889 วิภาพรรณ เคณาอุประ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
890 พวงแก้ว ลิ้มบุพศิริพร ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
891 สุดาพร ผลาจันทร์ ครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ปฏิคม  
892 สาวิตรี อุตมะ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
893 ละอองดาว บุญจันทร์ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
894 ศุภสร ไขขำ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
895 สุพัตรา แจ่มใสดี ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
896 เจษฎา เขียนจูม ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
897 ปัตมา แก้วมณีทิชา ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
898 ปิยะลักษณ์ อินหล่ม ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
899 ศุภสิทธิ์ กัญญาเขียว ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
900 อนงค์นารถ กิจสามารถ ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
901 สุทธิมา สมคิด ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
902 กิ่งแก้ว มะนะสิม ครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปฏิคม  
903 ศรีประภา สีหไตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
904 แว่นทิพย์ บุพศิริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
905 สุรัสวดี ศรีกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
906 ลินดา อาษานอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
907 พรรวินท์ หัสดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
908 ผ่องศรี ทับทิมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
909 ศศิธร เหล่ายนขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
910 กรรณิการ์ หนูพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
911 วิชุดา เวียงวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
912 สาวิตรี ขำผิวพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
913 ทองประกา จุลปาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ปฏิคม  
914 ภรณ์ชนก วิบูลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิคม  
915 ยุวเรศ ศรีหาบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิคม  
916 สิริมา สอนคำหาญ ประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ปฏิคม  
917 สุภาภรณ์ กล้าหาญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิคม  
918 กรรณิการ์ หนูพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิคม  
919 วัลลิยา พันคะชะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิคม  
920 ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย กลมเปลือย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการตรวจทานและอนุมัติผลการแข่งขัน  
921 ราเมศวร์ ดิษฐเนตร นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน  
922 นายสายลม ศรีมะโรง พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถ  
923 นายอภิสิทธิ์ ศรีวิลาศ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถ  
924 นายวีระชัย สุภาปุ ช้างไม้ ๔ พนักงานขับรถ  
925 ภรณ์ชนก วิบูลกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ สพม. ๒๑  
926 จามจุรี ฉลาดแย้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ สพม. ๒๑  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]