หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางพรทิทักษ์ ยาศิริข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจิราพร ธีระสารโรงเรียนปากสวยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางดารารายณ์ พรหมพื้นโรงเรียนคูหาสวรรค์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสังคม กองธรรมโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
5. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางนิ่มนวล โพนพุทธโรงเรียนหินโงมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา นามวิจิตรโรงเรียนมัญจาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสัจจา ภูพลผันโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารกรรมการ
4. นางปิติยา เศวตธีรมาดาโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ นาพังโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สารเงินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจพร ศรีบรรพตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิรมล เตชณัชถิรกุลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวรินขวัญ แก้วอุ่นเรือนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิกรรมการ
5. นางสาวธีรนันท์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกกรานต์ อินทร์ตาแสงโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา ไพรามโรงเรียนหนองบัวระเหวกรรมการ
4. นางกัญญ์วรา ธรรมดาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมโภช บรรณารักษ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางรัญจวน กุลฮักโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิจ ภูเฮืองแก้วโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุดถวิล ปัดถาทุมโรงเรียนเผ้าไร่วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์ ผ่า่นชมพูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางพิชญา สุวงศ์โรงเรียนพานพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายเฉลียว ดอนกวนเจ้าโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางไกษร กองธรรมโรงเรียนบ้านหนองพันทากรรมการ
4. นายภาสกร หวังหมู่กลางโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ วันเพ็ญโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายอาคม ปัญญาทิพย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย กองธรรมโรงเรียนบ้านจับไม้รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวขวัญศิริ โคตรปัญญาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางยุพิน ศรีเรืองโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศรีสังวาลย์ เพ็ญลองตองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อภัยพันธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา ฮามวงศ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางดวงแข นามแสงโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ จุโทปะมาโรงเรียนจักราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางธนันภรณ์ จำเริญสรรพ์โรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นางสาวปุณญภัส ตระกูลมาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมนิดา คำภูแก้วโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายวิจิตร ชาธิรัตน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ศรีแสนดีโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ วารินทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวกุลจิรา โพธิพรหมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางศรีฉลวย กัติยบุตรข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ผิวสว่างโรงเรียนบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา สารโทโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เริงนิสสัยโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางพุทธชาด ตุ้มมีโรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นางประดับศรี พจนพิมลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอักษรวดี กงทาโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิชัย ไชยเดชโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นางทิพวัลย์ แก้วกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเถลิง ศรีนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายอนุพูล เทศารินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสุภวรรณ ภาคศัพท์ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30กรรมการ
4. นายเชิดศักดิ์ ไชยเดชครูโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24กรรมการ
5. นายเชษฐการ ไชยคำหาญครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรจิตย์ ผิวงามผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา สพม. เขต 21กรรมการ
2. นายเกริกชัย ศรีปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21กรรมการ
3. นายปติพล มานิสสรณ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.เขต 23กรรมการ
4. นายอุดร กล้าขยันครู โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24กรรมการ
5. นายสุชาติ พาอยู่สุขครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคฤหัสถ์ บุญเย็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย สพม. เขต 29ประธานกรรมการ
2. นางอทิณา สุ่มมาตย์ครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมสพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายภูวดล ถวิลคำครูโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สพม. เขต 23กรรมการ
4. นางเพ็ญนี เบ็ญชูสิทธิ์ครูโรงเรียนเซกา สพม. เขต 21กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ พิลาบุตรครูโรงเรียนบึงกาฬ สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเดชา แสงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพชร ทิศคำครูโรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางไสว ทองเพ็ชรครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28กรรมการ
4. นายอโศก หอมหวลครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สพม. เขต 24กรรมการ
5. นายโชคชัย ศรีวิโรจน์วงศ์ครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายไสว พลพุทธาผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสมครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลภา ปรีชาเขียวครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม. เขต 30กรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา อิ่มจำรองครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม. เขต 24กรรมการ
5. นางวรรณภา ต่อติดครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสุวัฒน์ อินทวงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 24รองประธานกรรมการ
3. นางมัณฑนา อินธิแสงครูโรงเรียนโพนพิทยาคม สพม. เขต 23กรรมการ
4. นายวชิรดล คำศิริรักษ์ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21กรรมการ
5. นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์ครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ คำเพชรดีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา ทวีอุทิศครูโรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายสุวิทย์ สังข์ชาตรีครูโรงเรียนนามนพิทยาคม สพม. เขต 24กรรมการ
4. นายชัยยันต์ คำนันท์ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต 27กรรมการ
5. นางสาวสุพัธศรี มาตาครูโรงเรียนอนุบาลปากคาดพิทยาคม สพป.บึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางลักษณาศิริ คำภูแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ณดา วังทะพันธ์ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ อาจวิชัยครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 24กรรมการ
4. นางดารา สร้อยเงินครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28กรรมการ
5. นายพเยาว์ จันทะราชครุุ โรงเรียนเซกา สพม. เขต 21กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มายูรรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางรวีวรรณ สงประเสริฐครูโรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ แสนแก้วครูโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต 19กรรมการ
4. นายวุฒิไกร กองเขียวครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม. เขต 30กรรมการ
5. นางสาวอภิญญา จตุเทนโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21กรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ทัศมาลีโรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม. เขต 21กรรมการ
7. นางดาหวัน มูลเมืองโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
8. นางสุชานาฎ คำพินันท์โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
9. นางสาวเสน่หา ชมภูวงโรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
10. นางสาวชนัญณิชา เกษาพันธ์โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19กรรมการ
11. นางภคมน ภูมิชูชิตโรงเรียนวาปีประทุม สพม. เขต 26กรรมการ
12. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบึงโขงวิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายธนากฤต เปรินรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ วิภาวินครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางวิสาขมาส คำสีลาครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 23กรรมการ
4. นายอมรเทพ ฮามวงศ์โรงเรียนนาดีพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ แก้ววงศาโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สพม. เขต 21กรรมการ
6. นายเฉลิม ลิชัยมูลโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม. เขต 21กรรมการ
7. นายวีรยุทธ ศรีมูลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
8. นางอทิณา สุ่มมาตย์โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
9. นายวิทยา เสนาเสถียรโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม. เขต 20กรรมการ
10. นายยุทธนา ปรังประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สพม. เขต 32กรรมการ
11. นายรังสิต บุญภาครูโรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ พรหมโสภาครูโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางสมสวย วิชามุขครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดมครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทร์ชริญา ฟองสมุทรครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวธนิยา ธรรมวิเศษครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายเทพทิพย์ วิชาเงินครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี ดวงจันทร์เทียมครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีประดิษฐ์ครูโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ วังสะพันธ์ครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. ดร.ดวงสมร กองกูลครูโรงเรียนสร้างคอมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน มีศิลป์ครูโรงเรียนนาวังศึกษาวิชรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมีครูโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ศรีสุจันทร์ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอำพันธ์ วันธงไชยครูโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสรินทิพย์ วงษ์สำราญครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีรองเมืองครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางบัวไล ขันทองครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ศรีโสภาครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายจำนง ศิลารินทร์ครูโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ วงศ์คำจันทร์ครูโรงเรียนบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณนิการ์ จำปาชัยครูโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นางสาวชญาณิศา บุตรสิมครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย กุนเสนครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต ทวีลาภครูโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐพร กงบุราณครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย พงษ์ศรีลาครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณกร คำอุดมครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนรารัตน์ สุกไพครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางศิริวรรณ ชาตรีครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวไข่มุก มูลมีครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางรันดร ปากอุตสาห์ครูโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคายครูโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิชาภร หนุนภักดีครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวนวิยา เนาว์แก้งใหม่ครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวอุษา วงษาสมหนองบัวแดงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ จุลดาลัยครูโรงเรียนสว่างแดนดินประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ อินทรพาณิชย์ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพงษ์ เครือแก้วครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
4. นายคำพล พุทธพันธุ์ครูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางชลธิชา นามวงษ์ครูโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์ครูโรงเรียนภูเขียวประธานกรรมการ
2. นายทวี ทินเตครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดอกไม้ สุวรรณ์สารครูโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางอรทัย ลำพุทธาครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญถม ปุระพรมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
5. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายวสันต์ พินิจมนตรีโรงเรียนท่่าบ่อกรรมการ
7. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางสาวสะใบคำ ทองอุบลโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวญาฐิตา วงศ์ก่อโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย พลเยี่ยมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
12. นายพูนศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
13. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญถม ปุระพรมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
5. นายพรหม กรมวังก้อนโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายภราดร หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายตรีภพ นามบุปผาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นางสาวธนิกานต์ ศรีต้นวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวญาฐิตา วงศ์ก่อโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
10. นางมลฤดี ชัยชมภูโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย พลเยี่ยมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
13. นายพูนศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายบุญถม ปุระพรหมโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชตุ ทับเปียโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓กรรมการ
4. นายณฐนน ธีรกาญจนากุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙กรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ หัดคำหมื่นโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
6. นายวสันต์ พินิจมนตรีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
7. นายเจษฎา ขามรัตน์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
8. นายตรีภพ นามบุปผาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ หงษ์ศรีทองโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
10. นางมลฤดี ชัยชมภูโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแน่งน้อย พลเยี่ยมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยตรีสมประสงค์ บุญวงศ์โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
13. นายพูนศักดิ์ บุทเสนโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณรัตน์ อินพินิจโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ประธานกรรมการ
2. นางอนุรักษ์ ภูสมหมายโรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐินี ลีปาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ศรีสงครามโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณธิดา ศรีมุงคุณโรงเรียนปากสวยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
4. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายภัทรพล สุรินพาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลชา เทศศรีเมืองโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ทองจีนมหาวิทยาลัยราชภฏอุดรธานี ศูนการศึกษาบึงกาฬกรรมการ
4. นายณัฐดนัย ท้าวนิลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร โพสาวังโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิภาจิตร บัวรอดโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นางระยิ้ม อ่อนสุระทมโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภภา สุวรรณวงษ์โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัทธนันท์ สังขะรมย์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุวอโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐภูมินทร์ กฤษณาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ มูลมีโรงเรียนศรีวิไลกรรมการ
4. นายคัมภีรภาพ วรรณกุลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายคมสันติ์ หาญปรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุพล พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายวีระวัชร สัมเลิศรัมย์โรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายคำนึง เลื่อนแก้วโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
4. นายภัทร พุทธิวงศ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธนากร นาคโคตรโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวอรุณีย์ โรจนไพบูลย์มหาวิทยาลัยราชภฏอุดรธานี ศูนการศึกษาบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายเอน่ง คุ้มคงโรงเรียนสตรีชัยภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ เกษแก้วโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางอัมรินทร์ นารินทองโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสำราญ จำปาทองโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ คงรักช้างโรงเรียนขามแก่นนครรองประธานกรรมการ
3. นางปาจรีย์ นาระกุลโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางปราณี มูลสารโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายณพัชร เอกภูมิพัฒโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปานตะวัน ประวิเศษโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียวโรงเรียนชุมแพศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ สุวะศรีโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกรรมการ
4. นายศตวรรษ ชาวโพธิ์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสลักจิตร เฉิดฉายโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเฉลียว ชินโณโรงเรียนสามผงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวจี รัศมีโรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา เหลาสาโรงเรียนคอนสารวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิสิทธ์ บุพศิริโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ วิลาวรรณโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนันทยา พรหมกูลโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ไวยวรณ์โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายปุณณพัฒพล เวียงสิมมาโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวดลพร เพ็ญไพบูลย์เสถียรโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา ชาบุตรบุณฑริกโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์โรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสุพร ตอพลโรงเรียนสตรีชัยภูมิกรรมการ
4. นายธงชัย จันบาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางประไพศรี ศรีทองโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
6. นางสาวเจนจิรา ทองใคร้โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
7. นางสาวสงเมือง ตังทนามโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายอธิการ สุขศรีโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ ภักมีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายณัฐพล รักไทยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร นามสอนโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายกฤติกร อินทะกิจครูโรงเรียนภูเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ประธานกรรมการ
2. นายภูอิสรา ตรีชิตครูโรงเรียนท่าบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
3. นายสุชาติ สุวรรณอติชนโรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐กรรมการ
4. นายปรีดา บุตตาราชโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
5. สิบเอกอัครเดช ตรงใจครูโรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ธรรมชอบครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ตานุชนม์ครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์ ระศรครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
4. นายมนูญ คูณศรีโรงเรียนเตรียมอุดรศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรรมการ
5. นายศิริชัย พรมมานิจครูโรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางทิวาวรรณ จันทคิตครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณนิรัตน์ ขานนามครูโรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙รองประธานกรรมการ
3. นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์ครูโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
4. นางสาววิมล ประสพศิลป์ครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
5. นางสาวมณีรัตน์ รัตนเพชรครูโรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจตุชัย ชนะมารครู โรงเรียนหนองหลวงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ไพรินทร์ครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนงค์คราญ ชายสาครู โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ พิเนตรเสถียรครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์ครู โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอนก ตรีภูมิครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎาคม ปัญจะครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสัญญา ศรีนุกูลครู โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา พนาลิกุลครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา อังสนั่นครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ หอมสินครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางมาลินี อาบสุวรรณ์ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ลาภไธสงค์ครู โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางอรัญญา สาริกาครู โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสัณฐิติ จ้ำนอกครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบันลือ ยุบลมาตย์ครู โรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุ มีทีครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัชราวุธ บริบาลครู โรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายไกรรวี สุวรรณชัยรบครู โรงเรียนสังคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีนุกูลครู โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เกษจันทร์ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ สุวรรณภักดีครู โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายจินดา พนาลิกุลครู โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทศยันต์ โยชัยครู โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจิรพร หงส์วิลัยครู โรงเรียนสตรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ศรีบุญเรืองครู โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งอรุณ กุลกิจครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองครู โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายฤชุวิญญ์ วงศ์ตาขี่ครู โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายเอนก พรมสาครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถิต วิเศษสัตย์ครู โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายคมสัน นาสมโภชน์ครู โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปครราชครู โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์ครู โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ ผุดผาครู โรงเรียนขุขันธ์รองประธานกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ จันทรวิจิตรครู โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบกรรมการ
4. นายสวัสติ์สกุล แก้วก่าครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
5. นายนิรันดร พัมทรัพย์ครู โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เถาว์ชาลีครู โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนิสา อุตราครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิตสุดา อาวรณ์ครู โรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
4. นายนิโรธ นิ่มวิวัฒน์ครู โรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางพิชญาภัค ภูเขม่าครู โรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุชิน โพธิวิทย์ครู โรงเรียนท่าบ่อประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ พันธรัตน์ครู โรงเรียนมัญจาศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสมควร พลทองครู โรงเรียนกุมภวาปีกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกาครู โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกัตติกา พันพรมครู โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนภดล พิทักษ์พลครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิประธานกรรมการ
2. นางอรพิน ศรีวงค์แก้วครู โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายบรรพต รู้เจนทร์ครู โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายเจษฎา อังสนั่นครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการ
5. นายเดชอุดม สมหมาย ครู โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทวี พรมมาครู โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทินกร สดสุชาติครู โรงเรียนนครขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายกรกฎ วงศ์สุวรรณครู โรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
4. นางสาวบุษบา สุขกวีโรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา โพธิสิงห์ครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายปรีชา สุทธิราวุธครู โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลชัย แก้วยาศรีครู โรงเรียนท่าลี่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิราช คำโสภาครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นายวัฒนา ขมวดทรัพย์ ครู โรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์ครู โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิรันด์ จิตรมณีวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปัญญา ไข่พรมราชโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ไข่พรมราชมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนิรันด์ จิตรมณีวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ไข่พรมราชโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย จริตธรรมโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัลยาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายฉัตรชัย ตั้นวัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศุภวัฒน์ ยามสุขวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เสละสัยโรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนบ้านดุงกรรมการ
3. นางกรกนก ศรีมาตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศุภวัฒน์ ยามสุขวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ เสละสัยโรงเรียนเทศบาล 2 ชุมชนบ้านดุงกรรมการ
3. นางกรกนก ศรีมาตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวิริยะ ทองดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. ดร.วันนพร สิทธิสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. ดร.วันนพร สิทธิสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เมืองไทยโรงเรียนบุญวัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางปราณี เพียรชนะวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คำเกษมวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวสุรางค์รัตน์ ซาซุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปราณี เพียรชนะวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ คำเกษมวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางสาวลลิตวดี ขันทะวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตรวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตรวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางลัดดา ล้อจรัสศรีกุลโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ คงวัฒนาครูดนตรีไทย จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศุภนิมิต พิมพ์ศรีโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำอ้อมกรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ คงวัฒนาครูดนตรีไทยกรรมการ
4. นายพิพัฒน์พงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดาโรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจทิพย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎาการ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวกมลณัฐ สร้อยสีดาโรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมมรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แก่นบุปผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประภาส กิติศัพท์โรงเรียนปทุมมรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุุภาพ แก่นบุปผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากร้า ราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายนฤพน เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากร้า ราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายนฤพน เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพิไลลักษณ์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริชัยวัตร ซ้ายสุดครูดนตรีไทย จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางรัชตพร จารย์รัตน์โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางพิไลรัตน์ เพชรสมวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายศิริวัตร ซ้ายสุดครูดนตรีไทย จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
4. นางรัชตพร จารย์รัตน์โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางพิไลรัตน์ เพชรสมวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายชัยมงคล ศรีปัตเนตรวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายนฤพน เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวชฎากาญจน์ รักการโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวเบญจพิทย์ เพชรสมวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนิรันดร์ จิตรมณีวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
2. นายธนกฤต เจริญชีพวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นายธิบดี เพชรสมโรงเรียนจันทรุเบกษานุสรณ์กรรมการ
4. นายพีระวัฒน์ คงวัฒนาครูดนตรีไทย จังหวัดนครราชสีมากรรมการ
5. นายอภิชาติ เสละสัยโรงเรียนเทศบาล2 ชุมชนบ้านดุงกรรมการ
6. นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศุภวัฒน์ ยามสุขวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พันธ์รอดวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
3. นางปราณี เพียรชนะวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากร้า ราชประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางกรกนก ศรีมาตย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการ
6. นายฉัตรชัย ตั้นวัฒนามหาวิทยาลัยราภัฏสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ คำเกษมวิทยาลัยนาฎศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒพงษ์ สุวรรณโสภาโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา แสงสีโรงเรียนสว่างแดนดิน กรรมการ
4. นางวันนพร สิทธิสารมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายนิคม แป้นแจ้งโรงเรียนคำตากล้าราชประชากรรมการ
7. นางสาวสุรางค์รัตน์ ซาซุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ ชำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายอัศวิน นาดีมหาวิทยาลัยราภัฏสุรินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายบพิตร เค้าหันมหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายสุภีร์ แรงน้อยโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
6. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
7. นายสิทธิราช สรรพทรัพย์โรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเสนีย์ ขันขวาโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายสกุลชาย สุขเกษมโรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายนพดล เทียมเมืองแพนโรงเรียนขัติยวงษากรรมการ
6. นายสุรชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุกิจ พลประถมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายณภาศรัณย์ ภักดีสังข์รองประธานสมาพันธ์ดนตรีแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการ
3. นายมนูศักดิ์ เรืองเดชมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
4. นายพัฒนโรจน์ เจริญยุทธโรงเรียนเขมาภิรตารามกรรมการ
5. นายรุ่งชาย เย็นตาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวิจิตร แสนอุบลผู้บริหารค่ายเพลง AMG อุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนคร วงศ์ไชยรัตนกุลวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดประธานกรรมการ
2. นายจินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. นายสัจธรรม พรทวีกุลมหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ดกรรมการ
4. นายมาวิน จำปาลอยมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษกรรมการ
5. นายสมคิด มหาเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
6. นายทิวา พุทธะสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน นาคทัตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเจษฎาพงษ์ เชิงชุมพิทักษ์โรงเรียนโพธิเสนวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนัน ปลัดกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๔รองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ นิโคระโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนันชัย ปลัดกองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโนศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๒๔รองประธานกรรมการ
3. นางกนกวรรณ นิโคระโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสายชล แก้วรอดโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร โสดเสียวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร โสดเสียวโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำอ้อมประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสนโรงเรียนสตรีศึกษากรรมการ
3. นายชาคายัน จำปากุลโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางอรนิจ แผ้วชมภูโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายมนตรี นาคพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางอรัญญา ภูมิมิตรโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไกรกฤษณ์ ดุสิตโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ กำลังฤทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นายธีระพงษ์ บุญเข็มโรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ กัลยบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางอรัญญา ภมิมิตรโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สายโสภาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ ยงเพชรโรงเรียนกระแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีระ คำปังโรงเรียนพังโคนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนชุมชนบ้านหยวกกรรมการ
4. นายรัตติกรณ์ ทัศนภักดิ์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัตนพร ศรีขัดเค้าโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกชญา หารธงชัยโรงเรียนศึกษาหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญโฮม พรศรีโรงเรียนตาดทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุณี ทัศนภักดิ์โรงเรียนหัวโทนวิทยากรรมการ
5. นางกนกชณา หารธงชัยโรงเรียนศึกษาหนองหลวงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายศิริพงศ์ สมบูรณ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามประธานกรรมการ
2. นายปิยนันท์ แนวคำดีมหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคามรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัตร เชื่อมกลางมหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายสง่า กำจัดพาลภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. นายกิตติคุณ จันทร์เกษมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
6. นายชาญชัย ตั้งสุวรรณชัยนักวิชาการศึกษาหัวหน้าชมรมมาร์ชชิ่ง อุดรธานีกรรมการ
7. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านคร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปรมาณู มุกดาม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรธานีพิทยานุกูล๒ประธานกรรมการ
2. นายกิติพงศ์ เวทย์บูชาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสรองประธานกรรมการ
3. นายไชยเนตร กรมธรรมมาโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
4. นายไวพจน์ ภักดี โรงเรียนเขวาไร่ศึกษาวิทยากรรมการ
5. นายบรรชา ใจกล้าโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายธีระพล ทะวาปีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นายจิรภัทร เฉิดวาสนาโรงเรียนตาเบาวิทยากรรมการ
5. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนบรบือกรรมการ
6. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลักขณา ไชยเทพโรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเผียวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษร วรรณราชโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายยอดยิ่ง ราชตั้งใจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคายประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ฝ่ายเผียวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมากรรมการ
3. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายเกษร วรรณราชโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเรืองชัย นากลางวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติยา ทาธิสาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปรียา สาริโกโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์กรรมการ
5. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคารวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเรืองชัย นากลางวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุปรียา สาริโกโรงเรียนเทศบาล 4 ฉลองรัตน์กรรมการ
4. นางสุดาพร ผลาจันทร์โรงเรียนหนองคารวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายจุมพฏน์ หรรษาวงศ์โรงเรียนมารีย์ธงชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ชาญรอบรู้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายจุมพฏน์ หรรษาวงศ์โรงเรียนมารีย์ธงชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนงคราญ จันพุทธาโรงเรียนเทศบาล 5 มีชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร ชาญรอบรู้โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายนพดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนมพร ชินวรจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุมิยาภรณ์ คามะดาโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นายนินนาท รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร วิเศษสุนทรโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายนพดล โคตรมิตรวิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนมพร ชินวรจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุมิยาภรณ์ คามะดาโรงเรียนสังคมวิทยากรรมการ
5. นายนินนาท รัตนโชติโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายฤทธิรณ โพนสูงเนินข้าราชการบำนาญ สพม.22ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พึ่มชัยโรงเรียนกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นายนพกร อุสาห์ดีโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
4. นายกันทรากร แหลมกีก่ำโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤเบศร์ แก้วคำงามโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิจารณ์ ราชป้องขันธ์โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ หลอดสว่างโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกัลย์ณพงษ์ ขุราษีโรงเรียนหนองคารวิทยาคารกรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ มานะศรีโรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย วิชัยวงค์โรงเรียนชุมพวงศึกษาประธานกรรมการ
2. Ms.Zhu Tijunโรงเรียนบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. Ms.Yan Migoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
4. นางสาวลิชา เฉิงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภนิตย์ ลีนาคโรงเรียนปากช่องกรรมการ
2. Ms.Zhou Huanyiโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. Ms.Peng Rongวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคายกรรมการ
4. MissWang Jingโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นางสาวคัทลียา ปรีชมโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจรรยวรรธน์ วงค์ชาญศรีโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐิยา พาทีโรงเรียนบ้านไผ่รองประธานกรรมการ
3. Ms.Yumiko Masakiโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. Ms.Fumiko Hagiwaraวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนหนองคายกรรมการ
5. นางสาวบุญละออ อัตถาวงศ์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอินทิพร จิรฐานิดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นายวรกันต์ สาเมฆโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชรองประธานกรรมการ
3. Mr.Shimazaki Toshimoriโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. Ms.Mai Takashimaโรงเรียนธาตุพนมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล คำเชื้อโรงเรียนนารีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอรพิน พุบูวงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพัธส์ จันทร์เพชรโรงเรียนนารีนุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพันณพัสราภรณ์ ศรีพิทักษ์โรงเรียนคอนสารพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.๋๋่Jason Allainโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางเกษแก้ว หนูภักดีโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา แก่นจันทร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล วงศ์ประณุทโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. Mr.Kim Tae Junโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางอันธนา มงคลสินธ์ุโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล พงษ์ถาวรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรัสวดี เขมวิวิธโรงเรียนพิมายวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissShao Yunhuiโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. MissXie Huipingโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
5. นางจตุพร มหิงษาโรงเรียนหนองนางพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพันธานันท์ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายณัฐชัย เพชรสุวรรณโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. MissShen Qingโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ศรีโคตรจันทร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ทวีโรงเรียนบุญวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสัณฐิติ ทองน้อยโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. Ms.Chieri Atobeโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. Mr.Mazuhika Matsunoโรงเรียนสิรินธรกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สู้ศึกษาโรงเรียนปากช่องกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเรืองจุฬา มาคูณตนโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบรองประธานกรรมการ
3. Mr.Ito Eijiมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
4. Mr.Shinohara Takanoriโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรีย์มาศ บุญลือโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญชรี มั่นสนธิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลขวัญ โอษะคลังโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. Mr.Jason Allainโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางนันทรัตน์ เข็มอุทาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย สุขขวดโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตรา สอนดาโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Mr.OH MINWOOโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. Ms.Jang Hae Yoonโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยากรรมการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางคัลทิยา จรัสศิริรัตน์โรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. Ms.Lisha Jingchunโรงเรียนสตรีสิริเกศกรรมการ
3. MissWei Ziyuโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายปิยรัตน์ แสนวังศรีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ หานามชัยโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Takashi Kuwanoโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
4. Ms.Kaori Endoโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ วันโสภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงสุดา สุปมาโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะ แก้วหลวงโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุทธิ์จิตธรรมโรงเรียนอำนาจเจริญกรรมการ
4. Mr.Jason Allainโรงเรียนท่าบ่อกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐ์นารี ปิยะสมบูรณ์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราเจต อัตตโนคติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุหัธยา เงินขาวโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฮายอง ปาร์คโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ วงศ์ไชยาโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางวาริน วรรณาวงศ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissXie Jiahuiโรงเรียนสตรีสิริเกศรองประธานกรรมการ
3. MissQiu Lingyunโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. Ms.Li Yuan Yuanโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ทวีเดชโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรองประธานกรรมการ
3. Mr.Keisuge Kimuraโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกรรมการ
4. Ms.Megu Konnoโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชกรรมการ
5. นายรัชพงษ์ พิลาคุณโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนสตรีราชินูทิศประธานกรรมการ
2. นายจักรี ชมภูศรีโรงเรียนคำม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ บุญอาจโรงเรียนรัตนบุรีกรรมการ
4. นางอรวัสน์ มูลมณีโรงเรียนพังโคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางมะลิ พ่อค้าช้างโรงเรียนท่าบ่อกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชชาภัทร มณีวงศ์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissPark Suahโรงเรียนสุรนารีวิทยากรรมการ
3. Ms.Kang Dong Hwaโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ ยุภาศรองผู้อำนวยการ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไวพร ดาบพิมพ์ศรีครู โรงเรียนหนองหลวงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอภิสัณห์ ลาภเสถียรครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐรานี สุดตะนาครู โรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ปรักมาศครู โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิรัตน์ พงษ์มิตรครู โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงครู โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
8. นายสิทธิกร คำอ้อครู โรงเรียนร่มธรรมมานุสรณ์กรรมการ
9. นายคำพัน โอตาคารครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการ
10. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มครู โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
11. นายนฤพล ประทุมพงษ์ครู โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา รังสีครู โรงเรียนโนนแดงวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายโดม เศรษฐจันทร์ครู โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายนิติภูมิ พยุงวงษ์ครู โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิม ลิชัยมุลครู โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ บุญสร้อยครู โรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นายณัฏฐกิตติ์ จิตต์วิริยกานต์ครู โรงเรียนสีดาวิทยากรรมการ
7. นายสมกิจ ผดุงสุนทรครู โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายศรีคิง แสงพรมครู โรงเรียนเสิงสางกรรมการ
9. นางสมร ต้องโพนทองครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรีกรรมการ
10. นายพัศกร คำโคตรครู โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
11. นางรพิธร เสนาไชยครู โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
12. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติครู โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
13. จ.ส.ต.ถวัลย์ จันทะรังครู โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
14. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มครู โรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
15. นายเฉลิม รัตนชัยครู โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่มรองผู้อำนวยการ โรงเรียนคูเมืองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเชษฐพงศ์ โพธิ์แสงครู โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสกฤษดิ์ ศรีพนมยมครู โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายจำรัส แสนศรีครู โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางจิรกานต์ สุภสรรองผู้อำนวยการ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบประธานกรรมการ
2. นางเฉลิมศรี ศิริวาลย์ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกลักษณ์ มนต์ไธสงค์ครู โรงเรียนนาวังศึกษาวิชกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พูลเพิ่มโรงเรียนพานพร้าวกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ไชยกาลครู โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายจตุรงค์ สอดเสนครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายธงชัย ศิริวาลย์ครู โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายดิลก คำเพราะครู โรงเรียนกันทรารมณ์รองประธานกรรมการ
3. นางประไพศิริน พระศรีเจริญครู โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ โสดาครู โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายบุญคุ้ม นามปัญญาครู โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเพชรินทร์ นาทศรีทาครู โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาพัฒน์ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายนิคม ชมภูพงษ์ครู โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเพชรินทร์ นาทศรีทาครู โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพจนปกรณ์ ประยูรพรหมครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาพัฒน์ครู โรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
4. นายนิคม ชมภูพงษ์ครู โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ปณิธานยุติธรรมครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา พิเนตรครู โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์กรรมการ
3. นายภานุพันธ์ เฉียบแหลมครู โรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ เป้าทุมมาครู โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายนิวัช อ่างมัจฉาครู โรงเรียนหนองคายวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ ห้วยจันทร์ครู โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นางกันตินันท์ ทิพย์นนท์ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
4. นางภัสธนนันท์ รัตนกิติพงศ์ครู โรงเรียนเซิมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภรัตน์ อามาตสมบัติครู โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรยุทธ เวสา โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีพร ภูแสงสีโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุขุม ธีระสารโรงเรียกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
4. นายวรวุฒิ กกขุนทด โรงเรียนน้ําพองศึกษา กรรมการ
5. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อัตรสารรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำตากร้าราชประชาสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพนาถ พระนครโรงเรียนบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมี โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
4. นายอธิวัฒน์์ รัตน์สีวอ โรงเรียนโนนคําพิทยาคม กรรมการ
5. นายเอกพล สระแก้ว โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทูลย์ ดอนพรทัน โรงเรียนอนุกูลนารีรองประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา รองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนบึงกาฬ กรรมการ
4. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโชคดี โนนหิน โรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรุต อุดมศักดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานันท์ อัครวงค์โรงเรียนบานแฮดศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา มูลเมือง โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพิรดา มาลาม โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวทิพวัลย์ ถือศิลโรงเรียนศรีวิไลวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิระ โกสุมาลย์โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายวีระชน แสงศรีเรืองบ้านแฮดศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นายเรืองกิตต์ เอราวรรณโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร กรรมการ
4. นายคินพรรณ ภูโตนนา โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม กรรมการ
5. นางอรุณี ช่างปั้นโรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชญ์ชิสา อภิกุลวราศิษฐ์โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนสังคมวิทยา กรรมการ
4. นางสาวพัชรี ศรีแนนโรงเรียนโนนคําวิทยากรรมการ
5. นางสาวชไมพร วรรณสุทธะโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายรัชศักดิ์์ ปรีดาวัฒนศักดิ์ครู โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยนันท์ คําหลายโรงเรียนน้ําพองศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางวรรณิภาภรณ์ ยลยุบลโรงเรียนคําม่วงกรรมการ
4. นางสาวสุมาลี จุลลาศรี โรงเรียนเซกา กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภัทรกฤต สวนดีโรงเรียนนาวังศึกษาวิชประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ แสงจันโทโรงเรียนหนองนางพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ พยุงวงษ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยยา ตามชัย โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร กรรมการ
5. นางเจนจิรา แสนไชย โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปัฐฎิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา พลหาญ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายวัญญู อุตระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔กรรมการ
4. นายสุรชัย โพธิ์คำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายวิศรุต โชติบุพรมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แสงจันทรโรงเรียนเซกา รองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร แวดล้อม โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กรรมการ
4. นายสุรจิต โลหะมาศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร ผานิจมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น กาหลงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรัชศักดิ์ ปรีดาวัฒนศักดิ์โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ โพธิ์นา โรงเรียนสตรีราชินูทิศกรรมการ
5. นางสาวพรนับพัน หรรษา โรงเรียนศรีสําราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวณิดา ศรีตาแสนโรงเรียนพรเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุสรา ห้องแซง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
4. นายพิริยะ ทองเหลือง โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี กันนุลาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ดร.นิตยาพร กินบุญ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนเซการองประธานกรรมการ
3. สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โรงเรียนโนนคําพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
5. นายนาถดนัย โชติจํารัส โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเอมอร วัฒนสุชาติ โรงเรียนสุมเสาพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ฐาตุจิรางค์กุล โรงเรียนเซิมพิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์ วงษ์ดี โรงเรียนบ้านสรางก่อ สพป.อุดรธานี เขต 4กรรมการ
5. นายมารุต ดวงพระราชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายนวรัตน์ พรหมจักรครู โรงเรียนโพนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอดครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนครูโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
8. นายลิขิต กองแก้วครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
9. นายยรรยง ลอยหาครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
10. นายวิทยา บุตรโยธีครูโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
11. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1กรรมการ
12. นายคมสันต์ อันมากโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
13. นายเสกสรรค์ คำแพงเมืองโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
14. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงวิทยาคารกรรมการ
15. นายธนกฤต ช่วยแสงครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุทัศน์ จิประพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมานะ ประจงจิตรครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลรองประธานกรรมการ
3. นายนวรัตน์ พรหมจักรครูโรงเรียนโพนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธง ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
5. นายศราวุธ บุญปลอดครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
7. นายธีรพงษ์ นามแสงครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
8. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนครูโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
9. นายลิขิต กองแก้วครูโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
10. นายยรรยง ลอยหาครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นายวิทยา บุตรโยธีครูโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
12. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทองศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1กรรมการ
13. นายธนกฤต ช่วยแสงครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ สอนกุลภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรเวทย์ อินธิสารครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายคมสันต์ อันมากครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายิอธิคม ศรีไสครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งรัศมี ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
7. นายวัฒนา เจียวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายจิโรจ จิ๋วแหยมครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
10. นายมาโนชญ์ สุขสมครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
12. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
13. นายสายัณห์ อินทมาตย์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ สอนกุลภักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรเวทย์ อินธิสารครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางวิมล ประจงจิตรครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยากรรมการ
4. นายคมสันต์ อันมากครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายอธิคม ศรีไสครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยากรรมการ
6. นางรุ่งรัศมี ต่อยอดครูโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
7. นายวัฒนา เจียวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
8. นายวิษณุ อ้นบางเขนครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายจิโรจ จิ๋วแหยมครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
10. นายมาโนชญ์ สุขสมครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
11. นางสาวอรวรรยา เย็นวัฒนาครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
12. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามครูโรงเรียนกุดบงพิทยาคารกรรมการ
13. นายสายัณห์ อินทมาตย์ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพทูลย์ แสนเสนาครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบุญเที่ยง คนกล้าครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรังสรรค์ วงศ์ษาครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
7. นายครรชิต เทพวงศ์ษาครูโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุุ่มกรรมการ
10. นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
11. นายวรณัฐ หมีทองครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
12. นายพีระชัย อากาศวิภาตข้าราชการบำนาญ จ.พิษณุโลกกรรมการ
13. นายอนุชา บุญแสนแผนครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายลำเพย พิเคราะห์แนะผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพทูลย์ แสนเสนาครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
4. นายบุญเที่ยง คนกล้าครูโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายรังสรรค์ วงศ์ษาครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษากรรมการ
6. นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านอินทร์แปลงกรรมการ
7. นายครรชิต เทพวงศ์ษาครูโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริครูโรงเรียนนครพนมวิทยาคมกรรมการ
9. นายจาตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกุุ่มกรรมการ
10. นางสาวจันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์ครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยกรรมการ
11. นายวรณัฐ หมีทองครูโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
12. นายพีระชัย อากาศวิภาตข้าราชการบำนาญ จ.พิษณุโลกกรรมการ
13. นายอนุชา บุญแสนแผนครูโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายคม ราชคำโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารประธานกรรมการ
2. ดร.ชญาดา สุระวนิชกุลมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายรองประธานกรรมการ
3. นายธนภัทร วงศ์คำจันทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายกรรมการ
4. นายคมสันต์ อันมากโรงเรียนศรีชมภูวิทยา กรรมการ
5. นายนิติเวทย์ จิตรวิขามโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ
6. นายเสกสรรค์ คำเมืองแพนโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์กรรมการ
7. นายลิขิต กองแก้วโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิทยา บุตรโยธีโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กรรมการ
10. นายยรรยง ลอยหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
11. นายสายัณห์ อินทมาตย์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธวัช บรรเลงรมย์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.กริช สมกันทามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกรรมการ
4. นายสิทธิชัย สิงห์มหาไชยวิทยาลัยเทคนิคหนองคายกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง เพ็ญกุลกิจวิทยาลัยเทคนิคหนองคายกรรมการ
6. นายศรีธร มูลมณีโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการ
7. นายครรชิต เทพวงศ์ษาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายธีระพล นามแสงโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ
9. นายอนุชา บุญแสนแผนโรงเรียนหินโงมพิทยาคมกรรมการ
10. นายปรีชา ดีนางโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมกรรมการ
11. ผศ.กฤษณพงศ์ สมสุขอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีกรรมการ
12. นายธนกฤต ช่วยแสงโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ แสงสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม สพม. เขต21ประธานกรรมการ
2. นายสมพร กมลธรรมครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายวีระยุทธ จันทร์สดครูโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สพม. เขต 24กรรมการ
4. นายชัยวิชิต ทองคำครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
5. นายสุรชัย สิงห์เผ่นครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายอภิรัฐ แสงสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาพิทยาคม สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายสมพร กมลธรรมครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์ครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม.เขต 24กรรมการ
4. นายเดชา ศิริดลครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.เขต 23กรรมการ
5. นายสุรชัย สิงห์เผ่นครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอมรเทพ วิภาวินผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายไชยยงค์ เตียเจริญครูโรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายสมเด็จ ภักมีครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา สพม.เขต 24กรรมการ
4. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลครูโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สพม.เขต 19กรรมการ
5. นายชาติชาย ทุมโยมาครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพนัสเทพ กุลวงศ์รองผู้อำนวยโรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายไชยยงค์ เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติชัย คู่วัจนกุลครูโรงเรียนส้รางคอมวิทยา สพม.เขต 19กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ขันเงินครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21กรรมการ
5. นายชาติชาย ทุมโยมาครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุวรรณเลิศรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม.เขต 25ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ยามดีครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ประสงค์ศิลป์ครูโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม.เขต 19กรรมการ
4. นางอมร เขียวน้ำชุมครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21กรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ ระหูภาครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญมากรองผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25ประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ยามดีครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตนา ประสงค์ศิลป์ครูโรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม สพม.เขต 19กรรมการ
4. นางอมร เขียวน้ำชุมครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ ระหูภาครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรำไพ ดวงศิลาครูโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุคุณพันธ์ครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางมริดา สุขะหาครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ บุญซื่อครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม สพม.เขต 30กรรมการ
5. นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้วครูโรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ เวียงทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม.เขต 25ประธานกรรมการ
2. นางสาวนรวี ศรีเชียงสาครูโรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ชาวน้ำปาดครูโรงเรียนท่าลี่วิทยา สพม.เขต 19กรรมการ
4. นางวรรณรัชต์ แข็งแรงครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
5. นายไกรวิชญ์ เทพนีรมิตรครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม. เขต21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายดิเรก โพธิ์สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา วานิชครูโรงเรียนท่าบ่อ สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายวีรพล จันทร์จิราครูโรงเรียนขามแก่นนคร สพม.เขต 25กรรมการ
4. นายปิยชัย ไกรทองครูโรงเรียนกัลยาณวัตร สพม.เขต 25กรรมการ
5. นางสมบูรณ์ เหลืองอิงคศุตครูโรงเรียนสังคมวิทยา สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวินิจ ชานุชิตผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ภูกองสังข์ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นายปิยชัย ไกรทองครูโรงเรียนกัลยานวัตร สพม.เขต 25กรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28กรรมการ
5. นางสาวอลิษา เต่าทองครูโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุกุสรณ์ สพม.เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายไสว จันทร์อ้วนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เติมผลครูโรงเรียนละหารเจริญวิทยา สพม.เขต 30กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ชาวงษ์ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ สพม.เขต 27กรรมการ
5. นางสาวมะลิวรรณ ระหูภาครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ พลเยี่ยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางจารุณี แสงหิมครูโรงเรียนอนุกูลนารี สพม. เขต 24กรรมการ
4. นางสุวรรณ ถาพรครูโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม. เขต 27กรรมการ
5. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์ครูโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ คามตะศิลาครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางอนุตร ปลั่งศิริครูโรงเรียนเกัลยาณวัตร สพม. เขต 25กรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาครูโรงเรียนเซกา สพม. เขต 21กรรมการ
5. นางประพรรณ พิเภกครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอนุตร ปลั่งศิริครูโรงเรียนเกัลยาณวัตร สพม. เขต 25ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ คามตะศิลาครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาครูโรงเรียนเซกา สพม. เขต 21กรรมการ
4. นางอินถวา หัสดรครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23กรรมการ
5. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.28กรรมการ
6. นางแสงจันทร์ ศิริสรณ์ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23กรรมการ
7. นางประพรรณ พิเภกครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายคูณ จันทรประทักมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางสุวาทิณี คำสาครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดครูโรงเรียนชุมแพศึกษา สพม.เขต 25กรรมการ
4. นางดอกไม้ เจริญชัยครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. เขต 23กรรมการ
5. นายธัญญา ศรีสูงเนินครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายไพศาล ผาละนัดรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21ประธานกรรมการ
2. นางสุวาทิณี คำสาครูโรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางปัชชา รัตนพรครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28กรรมการ
4. นางบัวเรียน สุดาปันครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สพม. เขต 27กรรมการ
5. นางระเบียบ สุทธิสังข์ครูโรงเรียนบึงกาฬ สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหฤทัย สิมมะลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23ประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ จุลโสมครูโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
4. นางมัณฑนา เขตชมภูครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สพม. เขต 24กรรมการ
5. นางสุชาดา ศรีนนท์ครูโรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ผาพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม สพม. เขต 25ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ใจสู้ศึกครูโรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม. เขต 21รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบัวพันธ์ หลาทองครูโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล สพม. เขต 29กรรมการ
4. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม. เขต 21กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาครูโรงเรียนเซกา สพม. เขต 21กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวรำไพ ดวงศิลาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติญา บุญสินชัยศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร เนตรผง โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชนี ดุลย์แสงโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
5. นางเทียมจันทร์ ภูผาลัยโรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิกานดา เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววาทิณี ศรีธรรมโมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสมฤดี สิมงามโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา เลิศสมพรโรงเรียนหนองคารวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี ฐาตุจิรางค์กุลโรงเรียนเซิมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวิยา พวงพี่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุทัย สิงหาภูโรงเรียนกันทรารมณ์กรรมการ
4. นางชวนพิศ นาถธีระพงษ์โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญกรรมการ
5. นางสาวพรอุมา ศรีแก้วโรงเรียนพานพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล สิทธิอมรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี สุวรรณรอดโรงเรียนชุมพลโพนพิสัยรองประธานกรรมการ
3. นางเกษม พิลาดิษฐ์โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ อันมากโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางธันญนภัสส์ โพธิ์ธนอำนวยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน บุญใสโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำสิงห์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวนิตย์ คำบุญเรืองโรงเรียนถ่อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวภควรรณ สอนสิทธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ประจันติข้าราชการบำนาญ จ.หนองคายประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บุญเกาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเศรษฐวิชญ์ อังคะฮาดโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวมวลมาศ บึงราษฎร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางบงกช วิลาศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมเพ็ชร โลจันทร์ต๊ะโรงเรียนหนองนางพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวกอบกาญจน์ พลหาราช โรงเรียนหนองคายวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกกร ฐานะดี โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนีรนุช สลอดสุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนิษา บัวดงโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พรมเมือง โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาวละเอียด วงศ์ภูมิเมืองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมรักษ์ ศรีนาคโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเดชอุดม สมหมายโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบเพชร มีทองโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา อินนะระโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยูร ใจปานแก่นโรงเรียนพานพร้าวประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร พันธ์ทรัพย์ โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ โพธิ์ศรีขามโรงเรียนฝางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลินี ทุมสะกะโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนภูทอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริขวัญ วันทาวงศ์ โรงเรียนเดื่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายนิคม ชมโลกโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิษา ชาวะหาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เข็มทอง โรงเรียนหนองนางพิทยาคม กรรมการ
4. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรยุทธ พั้วสุข โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวคนธ์ ผงสีนวน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายจำนาญ บูรณ์เจริญโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกฤตยาณี สีสลวยโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา อุณาพรหม โรงเรียนหนองคารวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางมณีนุช การุญ โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางวิจิตรา เกื้อธนสกุลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายศุุภชัย สายเย็นโรงเรียนท่าแร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร อภัยโคตร โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ นาเชียงใต้โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางบานเย็น สิงห์จินดาโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ เกื้อธนสกุลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย เพลิดพราวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา โสมชัยโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมพล อาษาพลโรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายพัฒนา พฤกษชาติโรงเรียนประชาบดีพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทพีรภัทร สัตยาธฐาน โรงเรียนน้ำสวยวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจริญญา ปะจักโก โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนนทรัตน์ เทศารินทร์ โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางอรุณี แสนคำคิดโรงเรียนพานพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎากร เกริกกานต์กุลโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวจินตนา โฉมมงคลโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ นาถธีระพงษ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ประภาพร โยคะสิงห์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสมสมัย คำภูษา โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวกุสุมา โคตรชมภูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายประสิทธิ์ หาญอาษาโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปานใจ โพธิ์หล้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาววิลัยลักษณ์ คำวงศ์ศาโรงเรียนปากสวยพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวินัย โนนวงศ์โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยประธานกรรมการ
2. นางปรางทิพย์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิราพัชร อินทะริงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐาปรานี แก้วแวงสิ่วโรงเรียนนาดีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา เอื้อการครูโรงเรียนอนุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ประธานกรรมการ
2. นายสันติพงษ์ ยมรัตน์ครูโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗กรรมการ
3. นายเอกชนก สิทธิรักษ์ครูโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑กรรมการ
4. นางสาววันศิริ บุญเพลิงครูโรงเรียนทศพรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา เอื้อการครูโรงเรียนอนุกูลนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ประธานกรรมการ
2. นางสาววันศิริ บุญเพลิงครูโรงเรียนทศพรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔กรรมการ
3. นายเอกชนก สิทธิรักษ์ครูโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอเนก อุดมวงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ประธานกรรมการ
2. นายทินกร สุดชารีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗กรรมการ
3. นายสยุมภู ชัยปัญหาครูโรงเรียนบ้านโป่งเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอเนก อุดมวงษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนาไพรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ประธานกรรมการ
2. นายทินกร สุดชารีครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗กรรมการ
3. นายสยุมภู ชัยปัญหาครูโรงเรียนบ้านโป่งเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย พันธุโนครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ประธานกรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักสินครูโรงเรียนลานทรายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗กรรมการ
4. นายศุภชัย โสวันครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย พันธุโนครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ประธานกรรมการ
2. นายอาทร วรรณปักสินครูโรงเรียนลานทรายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓รองประธานกรรมการ
3. นายสันติพงศ์ ยมรัตน์ครูโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗กรรมการ
4. นายศุภชัย โสวันครูโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
5. นายสุรชัย มรรควันครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้วครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันครูโรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬรองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
4. นายชัชพงศ์ ไชยรัตน์ครูโรงเรียนวังกระแส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒กรรมการ
5. นายสิยะตรา คันธีครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้วครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ พันธุ์โยธินครูโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
3. นายชัชพงศ์ ไชยรัตน์ครูโรงเรียนวังกระแส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒กรรมการ
4. นายสิยะตรา คันธีครูโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายพงษ์เทพ มุธุตารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ สนสุนันครูภูมิปัญญาชาวบ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ วรรณะอาจารย์ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเฉลิมเกียรติ คำไพครูโรงเรียนปลาปากวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒กรรมการ
5. นายศราวุธ วงค์พิมสอนครูโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓กรรมการ
6. นายสมบัติ เถาว์ชาลีครูโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการ
7. นางวิภาภรณ์ วงศ์ษาครูโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑ กรรมการ
8. นางสาวอภิญญา เฉยฉิวครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕กรรมการ
9. นายอัษวนนท์ ชัยบินครูโรงเรียนบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]