หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   7 ธ.ค. 2559   8 ธ.ค. 2559   9 ธ.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ธ.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 501,507 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
2 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 511 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
3 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 502-506 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61

7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 512-516 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61

7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313,314,315,316 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323,324,325,325 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 1 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
3 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
6 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อาคาร 3 ห้อง com1, com2, com3 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
7 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา ห้อง ประชุมศรีพรเจริญ (ห้องโสตฯ) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง ห้องสมุด (ชั้นล่าง) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ลานหน้าเสาธง 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ลานสนามฟุตซอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ลานสนามฟุตซอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
6 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร เวที (ลานสนามเซปักตะกร้อ) 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
7 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
8 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ลานสนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
9 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ลานสนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.00
10 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ หอประชุม 1 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป
11 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ สนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522-526 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
3 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ ห้อง ระเบียงอาคารศรีบึงกาฬ และถนนเชื่อมคาร 4 และอาคาร 5 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
4 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง ุ626 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00
5 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ห้อง 621 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล หน้าอาคาร 2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสราญรมย์ ห้อง หอประชุมสราญรมย์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-18.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ห้อง ห้อง MEP 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-18.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง ุ636 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 631 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
11 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641-644 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ สนามฟุตซอลด้านหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412(1-30),413(31-61) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414(1-30),415(31-61) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416(1-30),417(31-61) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422(1-30),423(31-61) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427(1-30),428(31-61) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ลานหน้าสถานเชิญธง 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 622 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 625 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 325 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 335 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 642 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 3 ห้อง 644 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 628 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 646 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 6 ห้อง 648 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง โสต 2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 อบต.จุมพล ลานจอดรถ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
12 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 อบต.จุมพล ลานอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
13 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
14 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ริมโขงหน้าวัดไทย ลานพญานาคเบิกฟ้า 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
15 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามฟุตซอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
16 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคี 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
17 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามแบตมินตัน 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
18 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย หอประชุมนาคา 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
19 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 สพป.หนองคาย เขต2 หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
20 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 สพป.หนองคาย เขต2 หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
21 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สนามเปตอง 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
22 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ลายเวทีใต้อาคารใหม่ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
23 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
24 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.หนองคาย เขต2 ห้องประชุม สพป.นค.2 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
25 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร 3 ชั้น 1 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หอประชุม ชั้น 2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร อาคาร 2 ชั้น 1 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เวที สนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08.30 เป็นต้นไป
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เวทีข้างเรือนพยาบาล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
08.30 เป็นต้นไป
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เวที สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 60
09.00 เป็นต้นไป
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
9 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตฯ 1 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
10.00 เป็นต้นไป
11 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
10.00 เป็นต้นไป
12 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
13 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61

8 ธ.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพร้าว แปลงเกษตร ห้อง แปลงเกษตร 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09:00-16:00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพร้าว สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09:00-16:00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพานพร้าว อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09:00-16:00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพร้าว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121-122 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09:00-16:00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพร้าว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117-118 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09:00-16:00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพร้าว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213-216 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09:00-16:00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพานพร้าว อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ลานกิจกรรมห้องสมุด 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09:00-16:00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพานพร้าว หอประชุม ห้อง หอประชุม 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09:00-16:00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ม.ราชภัฏอุดรธานี ศูนย์ฯ จ.บึงกาฬ อาคารอำนวยการ ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-17.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 2301-2302 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ โดมอเนกประสงค์ ห้อง โดมอเนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร ศรีบึงกาฬ ห้อง ศรีบึงกาฬ 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
5 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 425 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หอประชุม ห้อง หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
2 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ห้องแนะแนว ห้อง แนะแนว(ลานหน้าเสาธง) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00
3 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
08:30-16:00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม (เล็ก) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โรงจอดรถนักเรียน 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา โดม40ปีพรเจริญ 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
5 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 8 ธ.ค. 2559 09.00-16.30
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา หอประชุม2 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ห้อง ห้องประชุม,ห้องสมุด 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 4 ชั้น 1 ห้อง 401 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
8.30-12.00,13.00-16.00
2 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 403 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
8.30-12.00,13.00-16.00
3 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม หอประชุม 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
8.30-12.00,13.00-16.00
4 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีชั่วคราว(สนามวอลเล่ย์บอล) 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
8.30-12.00,13.00-16.00
5 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม เวทีคนเก่ง 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
8.30-12.00,13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อาคาร1 ห้อง 121,111,112 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ สนามบาสเกตบอล ห้อง สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ สนามบาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศาลาไทย 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศาลาไทย 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ สนามบาสเกตบอล 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ สนามบาสเกตบอล 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารชั่วคราว 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารชั่วคราว 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-18.00
9 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 จังหวัดบึงกาฬ land mark ริมโขง 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 20

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 21 - 40

9 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-22.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]