หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313,314,315 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313,314,315 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-14.30
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323,324,325 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323,324,325 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-14.30
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 1,2,2 ห้อง 316,326,327 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 1,2,2 ห้อง 316,326,327 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
13.00-14.30
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 501,507 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30 วันที่ 7 แข่งขันตอนที่ 1 ตอบคำถามจากบทอ่านวรรณคดี ลำดับ 1-61 ตอนที่ 2 อ่านออกเสียง ลำดับ 1-30
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 511 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.30-16.30
-
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 502-506 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61

7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 วันที่ 7 แข่งขันตอนที่ 1 ตอบคำถามจากบทอ่านวรรณคดี ลำดับ 1-61 ตอนที่ 2 อ่านออกเสียง ลำดับ 1-30
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 512-516 7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61

7 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30 วันที่ 7 แข่งขันตอนที่ 1 ตอบคำถามจากบทอ่านวรรณคดี ลำดับ 1-61 ตอนที่ 2 อ่านออกเสียง ลำดับ 1-30
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 313,314,315,316 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าบ่อ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323,324,325,325 8 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]