แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอำนาจเจริญ 111 94 91.26% 6 5.83% 1 0.97% 2 1.94% 103
2 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 100 73 79.35% 10 10.87% 5 5.43% 4 4.35% 92
3 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 79 66 88% 5 6.67% 4 5.33% 0 0% 75
4 โรงเรียนปทุมราชวงศา 81 60 81.08% 10 13.51% 3 4.05% 1 1.35% 74
5 โรงเรียนพนาศึกษา 66 54 83.08% 5 7.69% 4 6.15% 2 3.08% 65
6 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 68 47 72.31% 6 9.23% 5 7.69% 7 10.77% 65
7 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 63 40 70.18% 12 21.05% 1 1.75% 4 7.02% 57
8 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 76 40 70.18% 6 10.53% 6 10.53% 5 8.77% 57
9 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 83 37 56.92% 14 21.54% 4 6.15% 10 15.38% 65
10 โรงเรียนนาวังวิทยา 51 34 69.39% 5 10.2% 5 10.2% 5 10.2% 49
11 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 42 26 66.67% 6 15.38% 3 7.69% 4 10.26% 39
12 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 45 24 68.57% 7 20% 0 0% 4 11.43% 35
13 โรงเรียนนายมวิทยาคาร 30 22 84.62% 3 11.54% 1 3.85% 0 0% 26
14 โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม 47 20 54.05% 9 24.32% 5 13.51% 3 8.11% 37
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 55 19 59.38% 8 25% 2 6.25% 3 9.38% 32
16 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม 36 19 59.38% 5 15.63% 2 6.25% 6 18.75% 32
17 โรงเรียนเสนางคนิคม 34 18 62.07% 8 27.59% 2 6.9% 1 3.45% 29
18 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 36 18 56.25% 7 21.88% 6 18.75% 1 3.13% 32
19 โรงเรียนลือวิทยาคม 37 18 66.67% 5 18.52% 0 0% 4 14.81% 27
20 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 33 17 60.71% 4 14.29% 1 3.57% 6 21.43% 28
21 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 29 10 37.04% 11 40.74% 4 14.81% 2 7.41% 27
22 โรงเรียนมัธยมแมด 23 9 42.86% 6 28.57% 1 4.76% 5 23.81% 21
23 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 19 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
24 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 11 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง