รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ศรีชนะ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีสงคราม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงปาณรวี  เชื้อทอง
 
1. นางพูลศรี  แก้วปัชฌาย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงรังสิยา  ศรัทธาพันธ์
 
1. นางวราณี  ภูมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ตรีภพ
 
1. นายรุ่งใจ  คำทวี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงกิตติยา  โอวเต็ง
 
1. นางแสงดาว  สุภารีย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อรกุล
 
1. นางสาวสุดใจ  แปนนาค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชื่นตา
 
1. นายธีระพล  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวเจียมใจ  สายรัตน์
 
1. นางพรพรรณ  สว่างวงศ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิยดา  พรานป่า
 
1. นางบุษราคัม  คลังดงเค็ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 1. เด็กหญิงนิธิพร  สว่างวงษ์
 
1. นางพนมยงค์  เมืองแวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงพรชิตา   นาคำ
 
1. นางบุษกานต์  ชาลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงจินต์จุฑากานฏ์  จุนโนนยาง
2. เด็กหญิงชญานันท์  ติ้นอ๋อง
3. เด็กหญิงนันทนา  เวรุวณารักษ์
 
1. นางสุภลักษษ์  วิเศษรัตน์
2. นางละอองดาว  ทองใบ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงณัฐสิมา  สว่างวงค์
2. เด็กชายสรณะ  บุญชู
3. เด็กหญิงอัจฉรา  จันทมาศ
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  นักพรรษา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ลาด 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงวริสรา  มหิศยา
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  ทองไชย
 
1. นางอวิรดาฎ์  ทองสุข
2. นางสาวสมปาน  ยวงแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. เด็กหญิงดาราวดี  พลเมือง
2. เด็กหญิงปรัชพร  เสนานนท์
 
1. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
2. นางปารวี  วายโสกา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุรัญชนา  ไชยลี
2. เด็กหญิงอมิตา  อุสาหะพันธ์
 
1. นางวราณี  ภูมี
2. นางสุวรรณา   สีสง่า
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 1. เด็กหญิงวรัญญา  พยุงวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  บุญทวี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายพงศกร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวพิริยากุล  สิงหรา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายวุฒิเกียรติ  อาษากิจ
 
1. นายสุริยา  จันเหลือง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ขันติยู
2. เด็กหญิงสุพรรษา  วงศ์คำซาว
3. เด็กชายอิทธิบรรณ์  เกื้อกูล
 
1. นางสาวปาริชาติ   รวมแก้ว
2. นายอภินันท์  สำราญสุข
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจิราพร   วิจิตรสระน้อย
2. เด็กหญิงศศินา   พรมกสิกร
3. เด็กชายสาโรชน์   สุดแสน
 
1. นางสาวปาริชาติ   รวมแก้ว
2. นางศรีนวล   ปภุสสโร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ไชยสัจ
2. เด็กหญิงนฤมล  เสนาพรหม
3. เด็กหญิงปวิชญา  ไปใกล้
 
1. นางสาวมยุรี  ไชยแสง
2. นางศศิธร  ไตรยสุทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงวริษา  สีทา
2. เด็กชายสุรวุฒิ  วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กชายอดิศร  มีไชย
 
1. นางสาวนฤมล  แปยอ
2. นางศิริภรณ์  กุดหอม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กชายกฤษดา  ลีทหาร
2. เด็กหญิงบุญยธร  ธามณี
 
1. นางสาวพิริยากุล  สิงหรา
2. นางสาวอมรรัตน์  พระธานี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงธัญทิพย์  แสงชู
2. เด็กหญิงสุชาวดี  มาตขาว
 
1. นางสาวปิยะภรณ์  สาริบูรณ์
2. นายวิเชียร  สาริบูรณ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายทักษิณ  นาขาว
 
1. นางเพียรพรรณ  สมดี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ดวงตา
 
1. นางสาววรางคณา  ไชยรักษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวศุภิสรา  สง่างาม
 
1. นายธนง  โพธิ์พรม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงพริมาพร  ลครชัย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทองน้อย
 
1. นายบุญส่ง  จันทร
2. นางเทียมใจ  จันทร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมนึก 1. เด็กชายฐาปนกรส์  ยศโยธินกุล
2. เด็กหญิงพรบุญ  ถึงแสง
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  สัตย์ศรี
 
1. นางปภาวรินทร์  คงอุ่น
2. นางสาวอริศรา  ศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงกรรญารัตน์  ประทุมวัน
2. เด็กหญิงชญานิศ  ดวงศรี
3. เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  พิลาคำ
 
1. นายบุญส่ง  จันทร
2. นางเทียมใจ  จันทร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงชลาลัย  จันทรังษี
2. เด็กหญิงมัทนา  มีสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัชราภรณ์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวมณัชญา  ห้องแซง
2. นางกาญจนา  ธุระกิจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  หมุนสุข
2. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธาระพันธ์
3. เด็กหญิงเกณิกา  นำพา
 
1. นางปภาวรินทร์  องอาจ
2. นางมุกดา  ศรีธาตุ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฤกษ์มา
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  บัวบาน
3. เด็กหญิงโสภิดา  แสวงผล
 
1. นางหทัยรัตน์  เคหาบาล
2. นายจรัส  บูรณกิตติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิงณิชญาภา  วงศ์อนันต์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  สีมาเมือง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ดอกไม้
 
1. นายจันทรานนท์  ไตรยสุทธิ์
2. นางไพรินทร์  มีปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กชายปัญจพล  คนไว
2. เด็กชายรัฐประชา  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงสายใหม  คณานันท์
 
1. นายกฤษฎา  โภคพันธ์
2. นางสาวยวนใจ  แท่งทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายกนกพล  พากเพียร
2. เด็กชายภัทรพล  สุทธิวงศ์
 
1. นางรุ่งศรี  โมระดา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. นายจักรพงษ์  วงษ์จันทร์
2. นายยุทธติกร  สันซะ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  นักธรรม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายกฤษดาพร  บุญศรี
2. เด็กชายชัยอนันต์  สุดรัก
 
1. นางอุมาพร  ศรีพิกุล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษกร  ชื่นบาล
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  มุ่งงาม
 
1. นายทองสุข  แก้วลี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กชายอภิรักษ์   แสวงดี
2. เด็กชายอิทธิบรรณ   เกื้อกูล
 
1. นายชำนาญ   อยู่เย็น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ธีระโครตร
2. เด็กชายพีระพัฒน์  หอมจำปา
 
1. นางสุกานดา  เวสา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายภาณุพงค์  แพงหอม
2. เด็กชายศรายุธ  พานดวง
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หนองหงอก
2. เด็กหญิงบัณธิตา  โสภาส
3. เด็กหญิงพนิดา  นาคำ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  โคตรวิชา
5. เด็กชายสถิตคุณ  ศรีอ่อน
 
1. นางอุปสร  พรมจันทร์
2. นางนุษณีย์  ใกล้ชิด
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสายสมร 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วรโยธา
2. เด็กหญิงทิพประภาพร  เหมวัน
3. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  ทองเบ้า
4. เด็กหญิงสุจิรา  โคตรรสขึง
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุตรกาล
 
1. นายวิทยาวุฒิ  รสจันทร์
2. นางสาวรัตนะพร  มิระสิงห์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงจรรยา  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงนรินทร์  อินทนาม
3. เด็กหญิงมลวินี  ไชยรักษ์
4. เด็กหญิงวิลาสินี  เทพสุข
5. เด็กหญิงอภิญญา   บุญยืน
 
1. นายศุภชัย  ไปใกล้
2. นางศิริภรณ์  กุดหอม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กหญิงกชกร  ชนะเคน
2. เด็กชายคุณากร  บรรจง
3. เด็กชายชัดเจน  วิลัยหล้า
4. เด็กหญิงอริสรา  สาระคร
5. เด็กหญิงโอมิจาง  มูลสาร
 
1. นางสาวปริศนา  สีลาพันธ์
2. นางสาวแสงระวี  ทวีธรรม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 1. เด็กชายกฤติธี  ชนะเคน
2. เด็กหญิงกันยาภัค  มูลสาร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันสัมฤทธิ์
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เส้นเศษ
5. เด็กหญิงสุรีวรรณ  นามสุวรรณ
 
1. นางราตรี  ศิริบุตร
2. นางพรรณณัฎฎา  คำขาด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 1. นางสาวฐาปนี  สายเหลา
2. นางสาวพรรณภษา  เนินทราย
3. เด็กหญิงมารีอา  ปั้นทอง
4. นายมินทะดา  จารุจิต
5. นางสาววราภรณ์  เนินทราย
 
1. นายพรชนะ  นางาม
2. นางพรรณิพา  บรรใดทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายคมสันต์  ภาคน้อย
2. เด็กชายจิตติ  เสนสอน
3. เด็กหญิงณฐพร  อุ่นอ่อน
4. เด็กชายณัฐพล  ผิวทอง
5. เด็กชายสิทธิพล  ผดาเวช
 
1. นายชนินทร  จันละบุตร
2. นางเนรมิตร  โสภาพ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. นางสาวกิติยา  กุดเป่ง
2. เด็กชายจิตติอนันต์  ทับทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันเที่ยง
4. เด็กชายธนชัย  ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองหนุน
 
1. นางเอมอร  แม้นพวก
2. นางจีระวรรณ  เข็มเพชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงขวัญดารา   เฉิดเจือ
 
1. นางดารา  เฉิดเจือ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กชายเกรียงไกร  ปาละวงษ์
 
1. นายสมชาย  มุกดาดี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงราณี  อานุภาพ
 
1. นางสุมจิตร  ชูรัตน์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายวีรยุทธ  สังคฤกษ์
2. เด็กหญิงสุมณฑา  นิลพยัคฆ์
 
1. นางสาวพลอยณะลิน  สุทธิประภา
2. นายรัชเดช  มลิวัลย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินอ่อน
2. เด็กชายรพีภัทร  ชัยสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรวดี  โกสุม
2. นางนกูล  มะราช
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กหญิงจิราพร  ศิริโสม
2. เด็กชายภาณุวิชณ์  คงดี
 
1. นางมณิกานต์  นาโควงค์
2. นางฐาปนีย์  ดีสมดู
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงจิราพร  ยศศรียา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตู้ทรัพย์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองน้อย
4. เด็กหญิงปภัทรธิดา  ช่างไถ
5. เด็กหญิงปราลวี  ลุนาชัย
6. เด็กหญิงมานิตา  พันธ์เลิศ
7. เด็กหญิงวนัสนันท์  สีมันตะ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยสุทธิ์
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  เวฬุวนารักษ์
10. เด็กหญิงเพชรา  จันทร์เรือง
 
1. นางสมบัติ  เศิกศิริ
2. นางอุรา  เวฬุวนารักษ์
3. นางฉวีวรรณ  คำสะอาด
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญยอด
2. เด็กหญิงกัญธิดา  ธรรมเที่ยง
3. เด็กหญิงชลธิชา  สราญรมย์
4. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุขะวัน
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมจันทร์
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  เดชเสน
7. เด็กหญิงวนิดา  สุจรักษ์
8. เด็กหญิงวรฎา  บุดติ
9. เด็กหญิงวรนาฎ  บุดติ
10. เด็กหญิงอรวี  ทองมี
 
1. นางสาวธาริณี  บุญทวี
2. นายพิชิต  หาริชัย
3. นายบุญส่ง  จันทร์ใด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1. นางสาวจรรยาพร  ไชยเม็ง
2. เด็กหญิงดารินทร์  กาลสุข
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  นามวงษา
4. เด็กหญิงนันทกาญ  สิงห์เรือง
5. เด็กหญิงปริยาภรณ์  ดิษฐ์กิ่ง
6. เด็กหญิงพรมพร  ประกอบสุข
7. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงรัตมณี  แสวงหา
9. เด็กหญิงวนิดา  ทิ้งเย็น
10. เด็กหญิงศิรินภา  โสวรรณี
11. เด็กหญิงศิวาพร  วรกันทักษ์
12. เด็กหญิงสรินยา  ชะรุรัมย์
13. เด็กหญิงอารีรัตน์  หวังกลุ่มกลาง
14. เด็กหญิงเกวรินทร์  อินทร์พันธ์
15. เด็กหญิงเกวลิน  สีทา
 
1. นางปวีนา  รวมธรรม
2. นางอัมพร  พุฒแก้ว
3. นางวัชราภรณ์  บุญมาศ
4. นางศิริพร  ปฐมสุรทิน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   มานัต
2. เด็กหญิงชุติมา   โพนขุนทด
3. เด็กหญิงฐิฏิญา   สาระทัย
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   กันภัย
5. เด็กหญิงณัฐนันท์   ปะวะภูชะกัง
6. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ขันเงิน
7. เด็กหญิงวิลาสินี   กรรมจันทร์
8. เด็กหญิงศรินทิพย์   สรรพทรัพย์
9. เด็กหญิงสริทร   สาระคร
10. เด็กหญิงสุชาวดี   ประทีปอรุโณทัย
11. เด็กหญิงสุธาสินี   อภิวัฒนอลงกรณ์
12. เด็กหญิงสุรีพร   แก้วมิ่ง
13. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์   สร้อยพรม
14. เด็กหญิงอุราวรรณ   ขันเงิน
15. เด็กหญิงไพลิน  เชื้อวงษ์
 
1. นางพิมพ์ชยาณัฐ   ศรีชัย
2. นางสาววชิรญา  สุนทรารักษ์
3. นายไกรษร   เพริศแก้ว
4. นายสวัสดิ์   เอมสมบูรณ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 1. เด็กชายก้องภพ  พรมรส
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  ภูมิเขตร
 
1. นางจงกล  พรมรส
2. นายบุญมี  ศรีวะโสภา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กชายธนากร  เนตรวงศ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  โพธิ์สาพิมพิ์
 
1. นายภูมิศักดิ์  ชายทวีป
2. นายไกรวุฒิ  สระบัว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ตรีภพ
 
1. นางเกษร  ตรีภพ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงรินรดา  เมฆชัยภักดิ์
 
1. นางสิริวิภา  รมย์รส
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายอรรถชัย  ศรีวะอุไร
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กหญิงนันท์ธิชา  นาควัน
 
1. นางสิริวิภา  รมย์รส
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหาด 1. เด็กชายจิรายุ  พรมจันทร์
 
1. นางสิริวิภา  รมย์รส
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นายธนพล  จันดารัตน์
 
1. นายประภากร  สอนศาลา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายวัชรินทร์  เมืองโคตร
 
1. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์ประสิทธิ์
 
1. นางรติรส  โคตหา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุมนุม
2. เด็กหญิงณัฐิดา  ศรีชนะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
2. นางสุวรัตน์  วันธานี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กลิ่นพิกุล
2. เด็กหญิงณัชนิชา  สุริโย
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
2. นายไพโรจน์  ภูกองไชย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงกันยาพร  ชาวยศ
 
1. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
2. นายไพโรจน์  ภูกองไชย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายวุฒิชัย  หลอดแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  เจียรกุล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงจุุฬารัตน์  สุขนา
2. เด็กชายณฐวัฒน์  ทานะกาญจน์
3. เด็กหญิงบุญญรักษ์  ชูศรียิ่ง
 
1. นางสาวบังอร  ทานะกาญจน์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ยวนยี
2. เด็กหญิงฑิฐิวรดา   ดอกไม้
3. เด็กชายภัทรนันท์   สุดช่วย
 
1. นางดารา  เฉิดเจือ
2. นางสาววนิดา  มะโข
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  เพ็งธรรม
2. เด็กชายวีระพงษ์  คอยตาม
3. เด็กชายศรายุทธ  สงค์เขียว
 
1. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซึม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ชื่นตา
 
1. นายธนัติพล  แสวงผล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กชายเรืองรินทร์  เกตุหนองโพธิ์
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโครกกรวด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตติยาพร  เบื้องบน
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโครกกรวด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฐดนัย  หนองหงอก
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายธนกร  สีลาวงค์
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันทะไชย
 
1. นายเนรมิต  ธามณี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายพรหมมินทร์  คำภา
 
1. นายโกสัย  โกษาแสง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภาคภูมิ  วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไตรยวงศ์
 
1. นายพิชิต  หาริชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 1. เด็กชายธีรโชติ  ยันนี
 
1. นายมนตรี  ศิริดล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายณัฏฐนันท์  น้ำจั่น
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงปณิสา  หงษ์คำจันทร์
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  นครธรรม
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  เมฆไชยภักดิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายทรงพล  ปางแก้ว
2. เด็กชายธนกร  ครองบุญ
3. เด็กชายธนกร  สีลาวงค์
4. เด็กชายธนวัฒน์  พรดี
5. เด็กหญิงธาริณี  คำพา
6. เด็กชายพรหมมินทร์  คำภา
7. เด็กหญิงพลอยชมภู  ลุณบุตร
8. เด็กชายภาคภูมิ  วิไลพรรัตนา
 
1. นายปริญญา  รัตนะ
2. นายนัฑพงศ์  พานิชย์
3. นายแถลง  นาโควงค์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 1. เด็กหญิงจันทรวิมล  ศรีชนะ
2. นางสาวจิรประภา  เวฬุุวนารักษ์
3. เด็กหญิงศิริยากร  สีมันตะ
4. เด็กหญิงสุภาพร  มูลสาร
5. เด็กชายเจนรินทร์  อินทร์รัสมี
6. เด็กชายเอกภูมิ  บุญสมบัติ
 
1. นายวรวิทย์  บุญก้านตง
2. นางรจนา  บุญก้านตง
3. นายเดชอุดม  สาวาโย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมันปลา 1. เด็กชายภูวไนย  โสภารุณ
 
1. นายเดชปรีดา  รัศมี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1. เด็กชายศุภกร  จันทะวงศ์
 
1. นางสาวอุษา  ธนานันท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 1. เด็กหญิงนราพร  บุตรสาร
 
1. นางอุบล  จันสว่าง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขเกษม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายสมชาย  ศรีตาแสง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กชายเจษฎา  รุ่งเรือง
 
1. นายรุ่งอรุณ  สุราสา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ไพโรจน์ธนาพงศ์
 
1. นางจิรภา  แสนสิ่ง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีวสุทธิ์
 
1. นายสมจิตร  จำปาทิพย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. เด็กหญิงพิมพร  กล้าหาญ
 
1. นายเดวิทย์  รมย์ราช
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กชายยศพงษ์  พลโยธา
 
1. นางบุษบง  บุญมาก
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุม 1. เด็กชายสุวิจักขณ์   สีสิงห์
 
1. นางสาวดาวเรือง  สว่างแสง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวริศรา  ศรีมันตะ
 
1. นายนิพนธ์  จันทร์เพชร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดอกไม้
 
1. นางสาวปัจฉิมาพร  ศรีตาแสง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กชายนิพพิชณน์  แก้วทอง
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  โสมณวัฒน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายเทิดศักดิ์  บุตทศ
 
1. นางละอองดาว  ทองใบ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 1. เด็กหญิงนิยดา  ก่ำมอญ
 
1. นางภาวนา  บริบูรณ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงกนกพร  พันธ์ศรี
 
1. นายอนุชาติ  นามนนท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กหญิงกาญจนา  สายชนะ
2. เด็กชายจิรภาส  บุญทศ
3. เด็กหญิงจิราพร  สีลาทอง
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไชยศรี
5. เด็กหญิงชลธิชา  หอกคำ
6. เด็กหญิงชลมาศ  นางาม
7. เด็กชายชัยวัฒน์  สายลวดคำ
8. เด็กหญิงฐิติยา  มูลนาม
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  อดกลั้น
10. เด็กหญิงทิพานัน  เอสามี
11. เด็กชายธณัณธร  ศรีบุตร
12. เด็กชายธนวัฒน์  สายลวดคำ
13. เด็กชายธนวัฒน์  ผุดผ่อง
14. เด็กชายนพรุจ  สิงค์คำ
15. เด็กชายนันทชาติ  สายลวดคำ
16. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ทีอุทิศ
17. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ตาซื้อ
18. เด็กหญิงยลรดี  เขียวสุดตา
19. เด็กหญิงศุภิสรา  ชิงชัย
20. เด็กชายสกุลเพชร  ทีอุทิศ
21. เด็กหญิงสงกรานต์  โกมลหิรัญ
22. เด็กหญิงอติชา  แสงมืด
23. เด็กชายอนันตสิน  ชิงชัย
24. เด็กหญิงอรฤดี  กิ่งคำ
25. เด็กหญิงเบญจพร  ทองนาค
26. เด็กหญิงเมจิ  สามเกสร
 
1. นางศศิธร  ปัญญาจิตร
2. นางกิตติพร  โนนจันทร์
3. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 1. เด็กหญิงกนกอร  เปรมทา
2. เด็กชายกรวิชญ์  สมควร
3. เด็กชายกฤษฎา  ชารีมาตร์
4. เด็กหญิงกาญจนา  มูลวงศ์
5. เด็กหญิงกุลธิดา  สายยืน
6. เด็กหญิงจรัสศรี  คำไข
7. เด็กหญิงจริญญา  จันทร์บาง
8. เด็กชายชลธาร   เสาเสมา
9. เด็กชายชัยมงคล  พรมทา
10. เด็กหญิงญาดา  บุญมา
11. เด็กชายทศพล  มณีสาย
12. เด็กหญิงทิพย์กมล  พิมพนัส
13. เด็กชายธนภัทร์  รัตนศรี
14. เด็กหญิงธยานี  เปรมะทา
15. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมสิงห์
16. เด็กหญิงนฤมล  เนาวนิตย์
17. เด็กหญิงนันธิดา  โสมอินทร์
18. เด็กชายประกาศิต  จันทะปัญญา
19. เด็กหญิงปวัณรัตน์  แก้วคำจันทร์
20. เด็กชายพชรพล  สรรพทรัพย์
21. เด็กชายพนมพร  สามารถ
22. เด็กหญิงพรพิมา  โจมคำ
23. เด็กหญิงพัณณิตา  ผดาเวช
24. เด็กชายพีรพัฒน์  เทพโภชน์
25. เด็กชายภาสกร  มีศรี
26. เด็กหญิงรัชนีกร  กุดราษี
27. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  สุวรรณโซ
28. เด็กหญิงวนิดา  แสนสุข
29. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นิ้วทอง
30. เด็กหญิงศิลารักษ์  รุ่งเรือง
31. เด็กหญิงสาวิกา  สิงห์วี
32. เด็กชายสิทธิชัย  ศิลธรรม
33. เด็กหญิงสุทิตา  ซ้อนพุดซา
34. เด็กหญิงสุภัทรา  เปรมทา
35. เด็กชายอนุชิต  หินอ่อน
36. เด็กชายอภิรักษ์  สุริวงศ์
37. เด็กหญิงอัญชลี  โสมอินทร์
38. เด็กหญิงอาภาศิริ  รูปไข่
39. เด็กหญิงอุไรพร  ช่วยตา
40. เด็กหญิงเมธินี  รักชนะศรี
 
1. นายทองดี  คณะศรี
2. นายไชยทวี  อารีรักษ์
3. นายกิตติศักดิ์  ทองใบ
4. นายคำผัด  วงศ์สุข
5. นายอโณทัย  ดวงจันทร์
6. นางธัญญลักษณ์  แก้วสุข
7. นางนปภา  ไชยเสนา
8. MissKoharu  Hiyori
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณ์ณิกา  ทับแสง
2. เด็กชายณัฐชนน  มูลสาร
3. เด็กหญิงนริศรา  พันโนราช
4. เด็กชายนิธิพงศ์  กุมารสิทธิ์
5. เด็กหญิงปนัดดา  ภูด่านงัว
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สมาวัตร
7. เด็กชายภูวดิน  จำปาน้อย
8. เด็กชายสรสิช  ดอกบัว
9. เด็กชายสิทธิพล  ป้องแก้ว
10. เด็กหญิงสุกัญธารา  จันทร์บุญเรือง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรคาม
2. นางสาวเอลียาห์  ผลดี
3. นายพันทิพย์  ทรัพย์ทวี
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงชลิตา  แก่นจำปา
3. นายทินกร  ผิวอ่อน
4. เด็กหญิงทิวาพร  พุฒป่า
5. นายธนากร  มลิวัน
6. เด็กหญิงรัตติยากร  ผ่านเมือง
7. นายวีระพล  จันพลทัน
8. นายสัตยา  ลำพุทธา
9. นายเดชฤทธิ์  ดาวเรือง
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อกอุ่น
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นางสาวรัชนีกร  สุวรรณมุข
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ป้องกัน
2. เด็กหญิงพิณทิพย์  สมอินทร์
3. เด็กหญิงรุ่งนภาพร  จันใด
4. เด็กหญิงวริษฐา  ปรีชาวิทย์
5. เด็กหญิงสุนิตา  จันใด
6. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ไชยนา
7. เด็กหญิงอุษณีย์  บุญทศ
8. เด็กหญิงแพรไหม  ขะลีลัมย์
 
1. นายวิทวัฒน์  แสงส่อง
2. นางยุพยงค์  เขียวขำ
3. นางนิสาชล  เดชศิริ
4. นางสาวอุบล  ขุนศรี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 1. เด็กหญิง-  -
2. เด็กหญิงจิราภัทร  พันวิเศษ
3. เด็กหญิงนิโลบล  สรรพทรัพย์
4. เด็กหญิงยุภารัตน์  สามาอาพัฒน์
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ช่างพิมพ์
6. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  บุตรอำคา
7. เด็กหญิงเกวลิน  ผ่านเมือง
8. เด็กหญิงเอมิษา  โสมรักษ์
9. เด็กหญิงไอลดา  ผลทับทิม
 
1. นางสาวรมิตา  พรมดี
2. นางจันทิดา  มาตขาว
3. นายจันทรานนท์  ไตรยสุทธ์
4. นางสาวอรุณรัตน์  โสมณวัตน์
5. นางสาวจุฑาภรณ์  อินทนนท์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  ทุ่มโมง
2. เด็กชายธนากร  แก้วงาม
3. เด็กหญิงวราลักษโนดม  แก้วโชติ
4. เด็กชายศาสตราวชิรา  สมบุญ
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  เพ็ชรไกร
 
1. นางสาวช่อผกา  พรมจันทร์
2. นายจตุรงค์  พูนสวัสดิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 1. เด็กหญิงศุภสุตา  สุยคำไฮ
2. เด็กหญิงศุภาวดี  ช่างทำ
 
1. นางสาวช่อผกา  พรมจันทร์
2. นายธงชัย  นัยจิตร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  เข็มเพชร
 
1. ส.ต.ต.อรัญ  โสมาบุตร
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี
2. เด็กชายธวัชชัย  มณีสร้อย
3. เด็กหญิงวิยะดาภา  บูรณกิตติ
4. เด็กชายศิวัช  แสงพล
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แสนน้อย
6. เด็กหญิงสาธิต  สุทธิประภา
 
1. นางเงินตรา  ยาวะโนภาส
2. นายหนูทัศ  สนศรี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กชายขวัญชัย  ลำไพ
2. เด็กชายธนกฤต  สินโสกา
3. เด็กชายพายุ  อดกลั้น
4. เด็กชายศุภวิชญ์  วันเที่ยง
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ธาตุทอง
6. เด็กชายอดิศร  ประสมสู่
 
1. นายทองพูน  บุญประสพ
2. นางไพวรรณ  จันใด
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กชายชญานนฑ์  ทองเกลี้ยง
2. เด็กชายชรัญวิทย์  พาเรือง
3. เด็กชายพนาวัล  เตียนิกุล
4. เด็กชายพิสิทธิ์ศักดิ์  ดอกไม้
5. เด็กชายพีระพล  งามพรม
6. เด็กชายภูวดล  หิตะรัตน์
7. เด็กชายวิชยุตต์  จรูญพงษ์
8. เด็กชายเกียรติยศ  พันธ์ุดวง
 
1. นายสุนัย  ไม่โศก
2. นายอำนวยชัย  วงษ์นาม
3. นางนิศาชล  อรศรี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดแดง 1. เด็กหญิงจารุพัตร์  ทองน้อย
2. เด็กชายจิรครินทร์  มาตขาว
3. เด็กหญิงนภัสสร  ห้องหาร
4. เด็กหญิงปาลิตา  ชัยอมฤต
5. เด็กชายภวรัญชน์   มุละศรีวะ
6. เด็กหญิงภัครจิรา  ทองน้อย
7. เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุละศรีวะ
8. เด็กชายวีรพัฒน์  สุชาติพงษ์
9. เด็กชายอดิศร  บุญญะศรี
10. เด็กหญิงอลิศรา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายปรีดีวัฒน์  น้อยมาลา
2. นายสราวุทธ  วันเมืองเก่า
3. นางนุชรีย์  สระน้ำคำ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบาก 1. เด็กหญิงกฤติยา  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงจิรประภา  ขันเงิน
3. เด็กหญิงบุษริน  อรรคบุตร
4. เด็กหญิงปณิชา  ประสมศรี
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ประสารศรี
6. เด็กหญิงอนุธิดา  ละครไชย
7. เด็กหญิงอภัสรา  นางาม
8. เด็กหญิงอรอนงค์  ศรีคราม
9. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ประชุมชัย
 
1. นายสัชฌบุญ  สมรักษ์
2. นายรังสรรค์  งามสาย
3. นางไพวรรณ  จันใด
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 1. เด็กหญิงจันทรา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงรัชนีกร  จันทสิงห์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุภิวงค์
4. เด็กหญิงเบญจพร  มลิวรรณ
5. เด็กหญิงไพลิน  ปิ่นทอง
 
1. นางเพ็ญแข  โพธิสิงห์
2. นางนิศาชล  อรศรี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงจิราภา  ช่างเหล็ก
3. เด็กหญิงสุรีทิพย์  โปแอ
 
1. นางอัมไพร  บุญประกอบ
2. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่เย็น
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงชาลิดา   ธนารักษ์
2. เด็กหญิงสุธิตา   สาลือศรี
3. เด็กหญิงโยษิตา   คำเพย
 
1. นางปานทอง   ยั่งยืน
2. นายชัชวาลย์  ยั่งยืน
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โมระดา
2. เด็กชายนพชัย  บุญสร้าง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุขเกิด
 
1. นางสาวอรทัย  ผิวทอง
2. นายยุทธนา  วรโยธา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโส่ 1. เด็กหญิงจณิสตา  ศรีกวี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สามสี
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ฐิตะนนท์
 
1. นางอัจฉราพร  พุทธพรหม
2. นางนภาพร  ชนะเคราะห์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  คำแสน
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีแพงมนต์
 
1. นางพิกุล  ไกรการ
2. นางเพียรพรรณ  สมดี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กหญิงชญาดา  ผาเวช
2. เด็กหญิงพรนรินทร์  เร่งมาตร
 
1. นางสาวอาริยา  ชื่นชม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณัฐวดี  สุราวรรณ
2. นางสาววรัญญา  อินทร์พวง
 
1. นายครรชิต  เพชรกอง
2. นายธีรวัฒน์  มูลสาร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 1. เด็กชายธีรภัทร์   ชาวกัณหา
2. เด็กชายพันธกานต์  ประทีปอรุโณทัย
 
1. นายสวัสดิ์   เอมสมบูรณ์
2. นายไกรษร   เพริศแก้ว
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกิตติภณ  ศรีวะอุไร
2. เด็กชายปรเมษฐ์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงปิยพร  เรืองสุข
2. เด็กหญิงอริสรา  กุมารสิทธิ์
 
1. นางวรรนิศา  ทุราช
2. นางสาวนวลใย  ศรีอุบล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. นางสาวฉัตรธิดา  ทองโกฏิ
2. นางสาวปิยะธิดา  ปรางค์ทอง
 
1. นายนิพนธ์  ทองโกฏิ
2. นางสุรัตน์วดี  สร้อยแก้ว
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กหญิงนิรมัย  ทองเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอารยา  ทองพันธ์
 
1. นายประยุทธ  โพธิสิงห์
2. นายชัยวัฒน์  ทับแสง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมสะอาด 1. เด็กชายภูริทัศน์  จักสอง
2. เด็กชายวายุภัทร  คำภา
 
1. นายเสถียร  นิลบุตร
2. นางนวลฉวี  ฬานันท์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 1. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญพวง
2. เด็กชายพัชรพล  สีดำ
 
1. นายประยุทธ  โพธิสิงห์
2. นายสมยศ  แพงศรี
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชัยวินิตย์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สังสาย
 
1. นางสาววันทนีย์  ศรีสำอางค์
2. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายปิติชล  ธงไชย
2. เด็กชายภานุพงษ์  เพชรไพร
3. เด็กชายอัษฎายุธ  คำลือ
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นางสาวสุภาพ  สิงห์แก้ว
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อินทร์บำรุง
2. เด็กชายกุลพิพัฒน์  อุปชัย
3. เด็กชายวสันต์  ศรีมันตะ
 
1. นายเสกสรรค์  ศรีบุญ
2. นายสุชาติ  ศรีรังกรณ์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายฐิติภัทร  สาลี
2. เด็กชายประยงค์  ศรีสันต์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ราชอาษา
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นางเกษศรินทร์  ดอกพิกุล
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนภูมิ  สีบุญ
2. เด็กชายธนวัฒ  สีบุญ
3. เด็กชายเขษมศักดิ์  ชาติทอง
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นายสมบัติ  ประธาน
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กชายธนกร  สาลี
2. เด็กชายวรัญญู  เสาะแสวง
3. เด็กชายสรรพสิทธิ์  บุญทศ
 
1. นายภาคภูมิ  ป้องโล่ห์
2. นายสมชัย  ดอกพิกุล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก 1. เด็กชายกฤตเมธ  วงสมัคร
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เปรยรัตน์
3. เด็กชายสิงหราช  ทุมจันทร์
 
1. นางสาวอรฤดี  อรมาตร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองคร 1. เด็กชายดิเรก  พรมจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ  สุทธิประภา
3. นายวัชรพล  อินชิด
 
1. นายยอดชาย  ลำพุทธา
2. นางจินดา  ลำพุทธา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 1. เด็กหญิงกฤติพร  ป้องศรี
2. เด็กหญิงศรุตา  ครผา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มะลิวัลย์
 
1. นางทองปิน  ตรีภพ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีคะเณย์
2. เด็กหญิงสุธิดา  พันธ์ลี
3. เด็กหญิงสุภัชชา  สีลาวงษ์
 
1. นางวิภาวี  หม่องคำมี
2. นายโชติกวัฒน์  หม่องคำมี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุนนท์
2. เด็กหญิงนุสรา  เจริญตา
3. เด็กหญิงพรชิตา  ขาวเอี่ยม
4. เด็กหญิงภคพรสิริ  เจริญตา
5. เด็กหญิงมณฐิกา  พลรักษ์
6. เด็กหญิงวาริสา  ก๊กศรี
 
1. นางเพ็ญศรี  บุญสงค์
2. นางสาวพรพรรณ  ศรเผือก
3. นางสาวแสงจันทร์  ศรเผือก
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงธารารัตน์  พันธ์กุล
3. เด็กหญิงปิยสาขา  มาโยธา
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำแสน
5. เด็กหญิงอรพิน   พิมพ์สินธุ์
6. เด็กหญิงเดือนเต็ม  บุญไสว
 
1. นางรุ่งทิพย์  เบ้าจังหาร
2. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
3. นางวิไลวรรณ  ภูกองไชย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงปณิดา  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลสาร
3. เด็กหญิงศิริรัก  เครื่องสาร
 
1. นางวาสนา  วารีศรี
2. นางเกษร  บานชล
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมี 1. เด็กหญิงจิตติมา  สาบัญฑิต
2. เด็กชายธีระวุฒิ  บุตรวงษ์
3. นางสาวสุดารัตน์  พินทรัพย์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี
2. นายมนัส  วิเศษรัตน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไหลรินทร์
2. เด็กหญิงนภาภัทร  เรียงรัตน์
3. เด็กหญิงนัทนา  รุ่งเรือง
 
1. นายรุ่งอรุณ  สุราสา
2. นางนุชนาถ  สุราสา
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชยากร  ประทุมชัย
2. เด็กชายทวีศักดิ์  มณีกัญย์
3. เด็กชายบุรินทร์  พิมพ์บูรณ์
 
1. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
2. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  บุญศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  โคตะนนท์
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  โคตะนนท์
 
1. นางอนัญญา  สันดี
2. นางสาวสุดารัตน์  โสสุด
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กหญิงบุบผาชาติ  ท้องที่
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษารี
3. เด็กหญิงเกสุดา  โพธิ์คำ
 
1. นางสาวธิคณา  ชูรัตน์
2. นางอรวิน  เต้าทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กหญิงสุณิชา  ดาทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ตัน
3. เด็กหญิงอุมากร  พันธ์เพชร
 
1. นางวารุณ๊  บัวทอง
2. นางสาวปราณี  สุพรรณโน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 1. นางสาวผกามาศ  สว่างวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  ลัดดาวงศ์
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สายรัตน์
 
1. นางรุ่งอรินทร์  คำทวี
2. นายโพธิ์ชัย  คำแสน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบึง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  พวงเพชร
2. เด็กหญิงลลิตา  คอกสิงห์
3. เด็กหญิงวนิชชา  ห้องแซง
 
1. นางเลิศวิไล  นามสมบูรณ์
2. นางประภาพร  ตันติวาส
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงชลิดา  นารีจันทร์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ชมมอญ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อกอุ่น
 
1. นางวิมลรัตน์  วรรณอ่อน
2. นางบุญสุข  ศิริสนธิ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงปรายแก้ว  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  เศษลือ
 
1. นางสาวจรัสศรี  กุณรัตน์
2. นายปิยะรัฐ  ศรีวะสุทธิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เทพช่วย
2. เด็กหญิงพลอยสวย  ก้อนบุญใส
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ห้องแซง
 
1. นางพิมพ์พิมล  นวลศิริ
2. นางนริศรา  คชอาจ
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงจินดามณี  วงศ์คำซาว
2. เด็กชายชยากร  ลาภูตะมะ
3. เด็กชายสุชินบัญชร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุปรียาพร  ศรีโชค
2. นางสาวอรุชา  พงษ์แสน
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกานต์ปภา  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงจินตนา  กุลการแก้ว
3. เด็กหญิงปทิตตา  กานา
 
1. นางงามนิตย์  ไพรศรี
2. นางสุวรัตน์  วันธานี
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 1. เด็กชายสุทธิเดช  อุ่นตา
 
1. นางวิมลรตน์  วรรณอ่อน
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายจักรพร  เนินทราย
 
1. นางสาวอุนนดา  สมสอาด
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 1. เด็กหญิงปฑิตา  แวดล้อม
 
1. นางเปรมิกา  ธนาคุณ
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายธนธรณ์  ศรีมันตะ
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายปัญจพล  มารัตน์
2. เด็กชายรพีภัทร  สรณไตรรัตน์
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุสินธ์
 
1. นางสาวปนิดา  เนินทราย
2. นางสาวปวีณา  นาเวียง
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กหญิงพรฤดี  ศรีมันตะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  โพธิจักร
 
1. นางนาฏยา  วังคะฮาด
2. นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์
 
171 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  คดเกี้ยว
2. เด็กชายเอกชัย  เนินทราย
 
1. นางสุกัญญา  อ่อนแสง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 1. เด็กชายทศพล  สืบสุวรรณ์
 
1. นางอัญชลี  หมวดจุ้ย
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายเจนรงค์   คำหาร
 
1. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายชนะพงศ์  เผือกผล
 
1. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมนึก
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กชายปฏิพล  บุญศรี
 
1. นางมัณฑนี  โภคาแสง
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงแก้วดวงแสง   สมจิตร
 
1. นางพิชญาภา   เสถียรเขต
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 1. เด็กหญิงสุจิราภร  บุญตะวัน
 
1. นางผการัตน์  บุญแนบ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1. เด็กชายภูมิกร  วันฤกษ์
 
1. นายพิชาญ  เมืองหงษ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 1. เด็กชายประกรณ์  มีพร้อม
 
1. นางวิภาวรรณ  สุขสงสาร
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กชายชวลิต  บุญมา
 
1. นางพรรณี  ปาละจูม
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กชายลิปภัทร   ปารีต
 
1. นางดารา  ดอกไม้
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 1. เด็กชายคณาวุฒิ  สิงห์คำ
2. เด็กชายธนากร  ปั้นทอง
3. เด็กชายภาณุพล  ชาภิรมย์
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเจริญราษฎร์
 
1. นางสาววริษา  ไขขุนทด
2. นางสมหวัง  มามั่งคั่ง
3. นางสาวปนิดา  เนินทราย
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 1. เด็กหญิงชนันธร  อาทร
2. เด็กหญิงปวีณา  ทารส
3. เด็กหญิงวราพร  สามารถ
 
1. นางสมพันธ์  รากทอง
2. นายไมตรี  สร้อยศิลา
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบาน 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทองบ่อ
2. เด็กชายดำรง  มูลสาร
3. เด็กชายธราเทพ  มูลสาร
 
1. นางนาฏยา  วังคะฮาด
2. นางสาวนิรมล  ดอกจันทร์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสำราญ 1. เด็กชายพนมกร  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงอรกมล  อุณหะพันธ์
3. เด็กชายอัศนีศักดิ์  ทบบุญ
 
1. นางประภัสสร  แพงสุวรรณ์
2. นางสาวขวัญเรือน  งามหลาย
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เดชอุทัย
2. เด็กชายภัทรภูมิ  พรานเนื้อ
3. เด็กหญิงยลรดี  เขียวสุดตา
 
1. นางสาวกฤษณาพร  ่สายคำวงศ์
2. นางสาวมาลินี  อยู่เย็น
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนาโก 1. เด็กหญิงชญุฎาพร  สิมมะลี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันรุทิน
3. เด็กชายสันติภาพ  ผิวทน
 
1. นางสาวปริศนา  อภัยโคตร
2. นางสาวพิจิตรา  สายแสง
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนิศาชล  คนไว
2. เด็กหญิงเนตรมณี  นรินทร์
 
1. นางสาวพัสสุนีย์  สีมาเมือง
2. นายสินทอง  อุคำ
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะคอม 1. เด็กชายวัฒนา  ทองเฟื่อง
2. เด็กชายสรายุทธ์  อุตอามาตย์
 
1. นางดวงจันทร์  ธาระรัตน์
2. นางสาวทิพภิวรรณ์  โพนารินทร์
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักกะย่า 1. เด็กชายชัชนนท์  คะเณทา
2. เด็กชายอัญนพ  บุตรดี
 
1. นางฐิติมาพร  สุระขันธ์
2. นายบัณฑิต  ศรีวะสุทธิ์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนประทาย 1. เด็กหญิงกัญญา  มาโยธา
2. เด็กชายพิทักษ์ชัย  จันทภูมิ
3. เด็กชายสุนทร  ปรีชา
 
1. นางกฤษณรัตน์  วะชุม
2. นางปัทมาภรณ์  ม่วงมูลตรี
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1. เด็กหญิงปาณิตา  จิตเสนาะ
2. เด็กหญิงสโรชา  มูลบุตร
3. เด็กชายอาทิตย์  มะลิทอง
 
1. นางสาวจิระนิตย์  สุขบัติ
2. นางสาวอมรรัตน์  รัตนศรี
 
194 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงสุชีรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวแสงจันทร์  ศรเผือก
 
195 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กชายธนาวุุฒิ  ศรีวะอุไร
 
1. นางสาวนภาพร  สายเชื้อ
 
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กชายนิทิศ  อุคำ
 
1. นางสาวกมลพรรณ  ศรีสุพรรณ์
 
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรักษ์
 
1. นายเผด็ด  บุญสิงห์
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชาด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ละคร
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรเผือก
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 1. เด็กหญิงทักษอร  ทองโกฏิ
 
1. นายนิพนธ์  ทองโกฏิ
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอภิศรา  มูลหลวง
 
1. นายสังวรณ์  แสงวงศ์
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพง 1. เด็กชายนพกานต์  ขำโตนด
 
1. นางสาวกุลริศา  บุญทันเอกธนัช