สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 28 7 3 3 38
2 บ้านโคกนาโก 26 5 7 4 38
3 บ้านโนนประทาย 21 4 1 0 26
4 บ้านเตาไห 20 4 0 4 24
5 บ้านโพง 18 4 4 3 26
6 บ้านหนองชุม 18 2 2 3 22
7 ซ่งแย้ทิพยา 17 11 2 2 30
8 บ้านคำสร้างช้าง 17 3 1 6 21
9 บ้านหนองหมี 15 7 3 3 25
10 บ้านหนองแคน 15 1 2 7 18
11 อนุบาลเลิงนกทา 14 11 3 2 28
12 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 14 4 0 6 18
13 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 14 3 1 2 18
14 มารีย์นุเคราะห์ 13 8 2 1 23
15 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 13 3 4 2 20
16 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 13 2 2 2 17
17 บ้านหนองแข้ 13 0 1 0 14
18 บ้านโคกกลาง 12 4 2 0 18
19 บ้านสมสะอาด 12 2 1 0 15
20 บ้านม่วงกาชัง 11 5 2 2 18
21 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 11 3 1 2 15
22 น้อมเกล้า 10 6 1 1 17
23 อนุบาลสายสมร 10 5 2 1 17
24 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 10 5 1 3 16
25 บ้านสุขเกษม 10 2 2 0 14
26 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 10 2 0 0 12
27 บ้านดงมะไฟ 10 0 2 2 12
28 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 9 6 4 3 19
29 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 9 4 1 3 14
30 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 9 3 2 5 14
31 บ้านคำผักหนาม 9 3 2 0 14
32 บ้านโนนหาด 9 2 0 0 11
33 บ้านเซซ่งพัฒนา 9 2 0 0 11
34 บ้านโคกเจริญ 9 2 0 0 11
35 บ้านกุดแดง 8 4 1 1 13
36 ชุมชนบ้านศรีฐาน 8 2 3 0 13
37 บ้านเหล่าเมย 8 2 1 1 11
38 กระจาย 8 2 1 0 11
39 บ้านแดงหนองแซง 8 2 0 1 10
40 บ้านหนองบาก 8 1 1 1 10
41 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 8 1 0 2 9
42 บ้านหินสิ่ว 8 0 1 1 9
43 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 7 6 2 3 15
44 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 7 6 2 2 15
45 บ้านผักกะย่า 7 5 0 0 12
46 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 7 3 1 1 11
47 บ้านดอนฮี 7 2 2 0 11
48 บ้านหนองโสน 7 2 0 0 9
49 บ้านนาโส่ 7 1 1 0 9
50 บ้านคำน้ำสร้าง 6 4 2 4 12
51 บ้านนาเวียง 6 4 2 2 12
52 บ้านหวาย 6 3 1 2 10
53 บ้านหนองเลิงคำ 6 2 2 0 10
54 บ้านหนองบอน 6 2 1 1 9
55 บ้านกุดเชียงหมี 6 1 1 1 8
56 บ้านกุดแห่ 6 1 0 3 7
57 บ้านหนองเหี่ย 6 1 0 1 7
58 โสกน้ำขาว 6 0 1 0 7
59 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 5 4 0 3 9
60 บ้านห้องแซง 5 2 2 3 9
61 บ้านกลางสระเกษ 5 2 2 2 9
62 บ้านศรีแก้ว 5 2 1 0 8
63 บ้านนาจาน 5 2 0 2 7
64 บ้านป่าชาด 5 2 0 0 7
65 บ้านดู่ลาด 5 1 1 2 7
66 บ้านห้องคลองร่องคำ 5 1 1 0 7
67 ชุมชนห้องแซงวิทยา 5 1 0 1 6
68 บ้านดงสำราญ 5 1 0 0 6
69 บ้านหนองบึง 5 1 0 0 6
70 บ้านโป่งหนองสิม 5 1 0 0 6
71 หนองบัวบาน 5 0 0 1 5
72 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 5 0 0 0 5
73 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 5 0 0 0 5
74 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 4 5 1 2 10
75 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 4 3 1 1 8
76 บ้านส้มผ่อ 4 2 3 2 9
77 อนุบาลสมนึก 4 2 1 0 7
78 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 4 2 0 0 6
79 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 4 1 0 2 5
80 บ้านโพนดินแดง 4 1 0 1 5
81 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 4 0 2 2 6
82 บ้านนาโป่ง 4 0 1 1 5
83 บ้านนางาม 4 0 1 0 5
84 บ้านแยประชาสรรค์ 4 0 0 1 4
85 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 0 0 0 4
86 บ้านหนองเมืองกลาง 4 0 0 0 4
87 บ้านคำครตา 3 6 1 0 10
88 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 3 3 0 1 6
89 ชุมชนบ้านกำแมด 3 3 0 1 6
90 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 3 2 0 1 5
91 บ้านหนองลุมพุก 3 2 0 0 5
92 บ้านเสาเล้า 3 2 0 0 5
93 บ้านหนองแก 3 2 0 0 5
94 เทศบาลเลิงนกทา 3 1 1 0 5
95 บ้านสองคร 3 1 0 1 4
96 บ้านกุดสำโรง 3 1 0 1 4
97 บ้านคำบอน 3 1 0 0 4
98 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 3 0 0 1 3
99 บ้านหนองเรือ 3 0 0 0 3
100 บ้านคำเลา 3 0 0 0 3
101 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 3 0 0 0 3
102 บ้านด่าน 2 2 2 0 6
103 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 2 2 0 3 4
104 บ้านห้วยยางฯ 2 2 0 1 4
105 บ้านหนองนกเขียน 2 2 0 1 4
106 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 1 1 0 4
107 บ้านดอนมะซ่อม 2 1 1 0 4
108 บ้านโคกก่อง 2 1 0 2 3
109 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 2 1 0 1 3
110 บ้านเซโนนม่วง 2 1 0 1 3
111 บ้านบะคอม 2 1 0 0 3
112 บ้านม่วงไข่ 2 1 0 0 3
113 บ้านโสกผักหวาน 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
115 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 2 1 0 0 3
116 บ้านคึมยาว 2 0 1 0 3
117 บ้านหนองสำโรง 2 0 1 0 3
118 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 2 0 1 0 3
119 ชุมชนบ้านโคกยาว 2 0 0 1 2
120 บ้านมันปลา 2 0 0 0 2
121 อนุบาลชื่นใจ 2 0 0 0 2
122 บ้านดอนหวาย 2 0 0 0 2
123 บ้านนิคม 2 0 0 0 2
124 บ้านหัวนา 2 0 0 0 2
125 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 2 0 0 0 2
126 บ้านคำเตย 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองตาไก้ 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองสนม 2 0 0 0 2
129 บ้านเหล่าตำแย 2 0 0 0 2
130 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1 4 0 0 5
131 บ้านไทยเจริญ 1 3 0 1 4
132 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1 2 1 2 4
133 หนองแหน 1 1 2 1 4
134 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1 1 1 1 3
135 บ้านกุดกว้าง 1 1 0 0 2
136 บ้านน้ำคำ 1 1 0 0 2
137 บ้านพรหมนิยม 1 1 0 0 2
138 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 1 0 0 2
139 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 1 0 0 2
140 บ้านหนองแวง 1 0 1 1 2
141 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1 0 1 0 2
142 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1 0 1 0 2
143 กุดไกรสร 1 0 0 2 1
144 บ้านนาซึม 1 0 0 1 1
145 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
146 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 0 0 0 1
147 บ้านป่าขี้ยาง 1 0 0 0 1
148 บ้านโคกศรี 1 0 0 0 1
149 บ้านดงสวรรค์ 1 0 0 0 1
150 บ้านสามแยกภูกอย 1 0 0 0 1
151 บ้านคำก้าว 1 0 0 0 1
152 บ้านเที่ยงนาเรียง 1 0 0 0 1
153 บ้านกุดโจด 1 0 0 0 1
154 บ้านคำกลาง 1 0 0 0 1
155 บ้านคำเกิ่ง 1 0 0 0 1
156 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 0 0 0 1
157 บ้านดอนม่วงป่าโมง 1 0 0 0 1
158 บ้านท่าลาดโนนตูม 1 0 0 0 1
159 บ้านนาทม 1 0 0 0 1
160 บ้านป่าตอง 1 0 0 0 1
161 บ้านสีสุก 1 0 0 0 1
162 บ้านห้วยยาง 1 0 0 0 1
163 โนนใหญ่ 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองแคนน้อย 0 3 2 0 5
165 บ้านนาเรียง 0 2 2 2 4
166 บ้านกุดหิน 0 2 0 1 2
167 บ้านแสนสำราญ 0 2 0 0 2
168 บ้านโสกสาน 0 2 0 0 2
169 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 1 1 1 2
170 บ้านศรีสว่าง 0 1 0 1 1
171 บ้านนาเซแสงวิไล 0 1 0 0 1
172 บ้านคำเกิด 0 1 0 0 1
173 บ้านสามัคคี 0 1 0 0 1
174 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 0 0 1 0 1
175 บ้านคำแขนศอก 0 0 1 0 1
176 บ้านบุ่งค้า 0 0 1 0 1
177 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 1 0
178 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 0 1 0
179 บ้านโพธิญาณ 0 0 0 1 0
180 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0
181 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 0
182 บ้านโคกสุวรรณ 0 0 0 0 0
183 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0
รวม 887 302 128 158 1,317