สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 10 8 5 23 28 7 3 3 38
2 บ้านโนนประทาย 9 3 1 13 21 4 1 0 26
3 บ้านสมสะอาด 9 0 2 11 12 2 1 0 15
4 บ้านโคกนาโก 8 9 5 22 26 5 7 4 38
5 บ้านเตาไห 8 5 2 15 20 4 0 4 24
6 บ้านโพง 7 5 2 14 18 4 4 3 26
7 ซ่งแย้ทิพยา 6 4 3 13 17 11 2 2 30
8 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 6 1 1 8 9 4 1 3 14
9 บ้านหนองแข้ 5 1 4 10 13 0 1 0 14
10 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 4 3 1 8 14 3 1 2 18
11 บ้านผักกะย่า 4 2 0 6 7 5 0 0 12
12 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 4 0 3 7 13 2 2 2 17
13 อนุบาลเลิงนกทา 4 0 2 6 14 11 3 2 28
14 บ้านหนองหมี 3 5 5 13 15 7 3 3 25
15 บ้านหนองชุม 3 4 2 9 18 2 2 3 22
16 บ้านหนองแคน 3 4 1 8 15 1 2 7 18
17 บ้านโนนหาด 3 3 1 7 9 2 0 0 11
18 บ้านม่วงกาชัง 3 3 0 6 11 5 2 2 18
19 บ้านป่าชาด 3 2 0 5 5 2 0 0 7
20 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 3 1 2 6 10 5 1 3 16
21 บ้านแดงหนองแซง 3 1 2 6 8 2 0 1 10
22 บ้านดงมะไฟ 3 1 1 5 10 0 2 2 12
23 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 3 1 0 4 11 3 1 2 15
24 บ้านดงสำราญ 3 1 0 4 5 1 0 0 6
25 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 3 0 0 3 8 1 0 2 9
26 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 2 4 5 11 13 3 4 2 20
27 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 2 3 5 10 10 2 0 0 12
28 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 2 3 3 8 14 4 0 6 18
29 บ้านคำสร้างช้าง 2 3 2 7 17 3 1 6 21
30 บ้านสุขเกษม 2 3 1 6 10 2 2 0 14
31 บ้านกุดแดง 2 3 0 5 8 4 1 1 13
32 น้อมเกล้า 2 2 1 5 10 6 1 1 17
33 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 2 2 1 5 5 0 0 0 5
34 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 2 2 1 5 3 3 0 1 6
35 บ้านเซซ่งพัฒนา 2 2 0 4 9 2 0 0 11
36 บ้านหนองบาก 2 1 2 5 8 1 1 1 10
37 บ้านหนองโสน 2 1 1 4 7 2 0 0 9
38 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 2 1 0 3 9 6 4 3 19
39 บ้านหนองเหี่ย 2 1 0 3 6 1 0 1 7
40 บ้านนาจาน 2 1 0 3 5 2 0 2 7
41 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 1 0 3 5 0 0 0 5
42 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 2 1 0 3 4 2 0 0 6
43 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 2 0 4 6 9 3 2 5 14
44 บ้านโคกกลาง 2 0 3 5 12 4 2 0 18
45 บ้านคำน้ำสร้าง 2 0 2 4 6 4 2 4 12
46 หนองบัวบาน 2 0 1 3 5 0 0 1 5
47 บ้านส้มผ่อ 2 0 1 3 4 2 3 2 9
48 บ้านคำผักหนาม 1 5 0 6 9 3 2 0 14
49 อนุบาลสายสมร 1 2 3 6 10 5 2 1 17
50 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1 2 3 6 7 6 2 2 15
51 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 1 2 2 5 4 5 1 2 10
52 บ้านนาโส่ 1 2 0 3 7 1 1 0 9
53 บ้านดู่ลาด 1 2 0 3 5 1 1 2 7
54 ชุมชนบ้านศรีฐาน 1 1 2 4 8 2 3 0 13
55 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1 1 1 3 4 0 2 2 6
56 บ้านกลางสระเกษ 1 1 0 2 5 2 2 2 9
57 บ้านศรีแก้ว 1 1 0 2 5 2 1 0 8
58 บ้านหนองบึง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
59 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 1 1 0 2 4 3 1 1 8
60 อนุบาลสมนึก 1 1 0 2 4 2 1 0 7
61 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 1 1 0 2 4 1 0 2 5
62 บ้านโพนดินแดง 1 1 0 2 4 1 0 1 5
63 บ้านสองคร 1 1 0 2 3 1 0 1 4
64 บ้านหนองเรือ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
65 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1 1 0 2 2 2 0 3 4
66 ชุมชนบ้านโคกยาว 1 1 0 2 2 0 0 1 2
67 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 0 2 3 3 2 0 1 5
68 บ้านหนองเลิงคำ 1 0 1 2 6 2 2 0 10
69 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2 6 1 0 3 7
70 บ้านนาโป่ง 1 0 1 2 4 0 1 1 5
71 บ้านโคกเจริญ 1 0 0 1 9 2 0 0 11
72 ชุมชนบ้านกำแมด 1 0 0 1 3 3 0 1 6
73 บ้านหนองลุมพุก 1 0 0 1 3 2 0 0 5
74 บ้านห้วยยางฯ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
75 บ้านบะคอม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
76 บ้านม่วงไข่ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านโสกผักหวาน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านมันปลา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 1 0 0 1 1 4 0 0 5
80 บ้านกุดกว้าง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
81 บ้านนาซึม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านป่าขี้ยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโคกศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 กระจาย 0 3 0 3 8 2 1 0 11
87 เทศบาลเลิงนกทา 0 3 0 3 3 1 1 0 5
88 บ้านหนองบอน 0 2 3 5 6 2 1 1 9
89 บ้านนางาม 0 2 1 3 4 0 1 0 5
90 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 2 0 2 5 1 1 0 7
91 บ้านแยประชาสรรค์ 0 2 0 2 4 0 0 1 4
92 บ้านโคกก่อง 0 2 0 2 2 1 0 2 3
93 บ้านนาเวียง 0 1 3 4 6 4 2 2 12
94 โสกน้ำขาว 0 1 2 3 6 0 1 0 7
95 บ้านคำครตา 0 1 2 3 3 6 1 0 10
96 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 1 2 3 2 1 1 0 4
97 บ้านหินสิ่ว 0 1 1 2 8 0 1 1 9
98 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 1 1 2 7 3 1 1 11
99 บ้านดอนฮี 0 1 1 2 7 2 2 0 11
100 บ้านหวาย 0 1 1 2 6 3 1 2 10
101 บ้านโป่งหนองสิม 0 1 1 2 5 1 0 0 6
102 บ้านเสาเล้า 0 1 1 2 3 2 0 0 5
103 บ้านด่าน 0 1 1 2 2 2 2 0 6
104 บ้านคำบอน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
105 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 0 1 0 1 3 0 0 1 3
106 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
107 บ้านเซโนนม่วง 0 1 0 1 2 1 0 1 3
108 บ้านคึมยาว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
109 อนุบาลชื่นใจ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
110 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 1 0 1 1 2 1 2 4
111 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 บ้านพรหมนิยม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
113 บ้านดงสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านสามแยกภูกอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านกุดเชียงหมี 0 0 2 2 6 1 1 1 8
116 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 0 0 2 2 5 4 0 3 9
117 บ้านห้องแซง 0 0 2 2 5 2 2 3 9
118 มารีย์นุเคราะห์ 0 0 1 1 13 8 2 1 23
119 บ้านเหล่าเมย 0 0 1 1 8 2 1 1 11
120 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 0 0 1 1 7 6 2 3 15
121 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
122 บ้านหนองแก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
123 บ้านคำเลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
124 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 1 2 2 0 1 4
125 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
126 บ้านหนองสำโรง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
127 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 0 0 1 1 2 0 1 0 3
128 บ้านดอนหวาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
129 บ้านนิคม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
130 บ้านหัวนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านไทยเจริญ 0 0 1 1 1 3 0 1 4
132 บ้านคำก้าว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
133 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
134 ชุมชนห้องแซงวิทยา 0 0 0 0 5 1 0 1 6
135 บ้านหนองเมืองกลาง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
136 บ้านกุดสำโรง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
137 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
138 บ้านดอนมะซ่อม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
139 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
141 บ้านคำเตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
142 บ้านหนองตาไก้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
143 บ้านหนองสนม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 หนองแหน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
146 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 0 0 0 1 1 1 1 3
147 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
148 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
150 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 0 0 1 0 1 0 2
151 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
152 กุดไกรสร 0 0 0 0 1 0 0 2 1
153 บ้านกุดโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านคำเกิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านนาทม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านป่าตอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านสีสุก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 โนนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองแคนน้อย 0 0 0 0 0 3 2 0 5
165 บ้านนาเรียง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
166 บ้านกุดหิน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
167 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
168 บ้านโสกสาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
169 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
170 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
171 บ้านนาเซแสงวิไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านคำเกิด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านคำแขนศอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านบุ่งค้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
178 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านโพธิญาณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านโคกสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 202 167 136 505 887 302 128 158 1,317