สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 10 8 3 21 26 7 3 3 36
2 บ้านสมสะอาด 9 0 2 11 12 2 1 0 15
3 บ้านเตาไห 8 5 1 14 19 2 0 4 21
4 บ้านโนนประทาย 7 2 1 10 18 3 1 0 22
5 ซ่งแย้ทิพยา 6 4 3 13 17 11 2 2 30
6 บ้านหนองแข้ 5 1 3 9 11 0 1 0 12
7 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 5 1 1 7 9 3 1 1 13
8 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 4 3 1 8 13 3 1 2 17
9 บ้านโคกนาโก 3 9 4 16 20 5 7 4 32
10 บ้านหนองหมี 3 4 4 11 14 6 3 3 23
11 บ้านหนองแคน 3 4 1 8 15 1 2 7 18
12 บ้านโนนหาด 3 3 1 7 9 2 0 0 11
13 บ้านหนองชุม 3 2 2 7 16 2 2 3 20
14 บ้านแดงหนองแซง 3 1 2 6 7 2 0 1 9
15 บ้านดงมะไฟ 3 1 1 5 10 0 2 2 12
16 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 3 1 0 4 11 3 1 2 15
17 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 3 0 3 6 11 1 2 2 14
18 อนุบาลเลิงนกทา 3 0 2 5 13 11 3 2 27
19 บ้านโพง 3 0 2 5 9 3 3 3 15
20 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 2 3 4 9 10 0 0 0 10
21 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 2 3 3 8 13 4 0 6 17
22 บ้านคำสร้างช้าง 2 3 2 7 16 3 1 6 20
23 บ้านสุขเกษม 2 3 1 6 10 2 2 0 14
24 บ้านม่วงกาชัง 2 3 0 5 10 5 2 2 17
25 บ้านกุดแดง 2 3 0 5 8 4 1 1 13
26 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 2 2 1 5 3 3 0 1 6
27 น้อมเกล้า 2 2 0 4 9 3 1 1 13
28 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 2 1 2 5 9 4 1 3 14
29 บ้านหนองบาก 2 1 2 5 7 1 1 1 9
30 บ้านหนองโสน 2 1 1 4 7 2 0 0 9
31 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 2 1 1 4 4 0 0 0 4
32 บ้านหนองเหี่ย 2 1 0 3 6 1 0 1 7
33 บ้านนาจาน 2 1 0 3 5 2 0 2 7
34 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 2 1 0 3 5 0 0 0 5
35 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 2 1 0 3 4 2 0 0 6
36 บ้านดงสำราญ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
37 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 2 0 3 5 8 3 2 5 13
38 บ้านโคกกลาง 2 0 2 4 11 4 1 0 16
39 บ้านคำน้ำสร้าง 2 0 1 3 5 4 2 4 11
40 บ้านส้มผ่อ 2 0 1 3 4 0 2 2 6
41 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 2 0 0 2 7 6 4 3 17
42 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 1 4 5 10 11 2 3 2 16
43 บ้านคำผักหนาม 1 3 0 4 7 3 2 0 12
44 อนุบาลสายสมร 1 2 3 6 10 5 2 1 17
45 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 1 2 3 6 7 6 2 2 15
46 บ้านนาโส่ 1 2 0 3 7 1 1 0 9
47 บ้านดู่ลาด 1 2 0 3 5 1 1 2 7
48 บ้านผักกะย่า 1 2 0 3 4 3 0 0 7
49 บ้านป่าชาด 1 2 0 3 3 2 0 0 5
50 ชุมชนบ้านศรีฐาน 1 1 1 3 7 2 3 0 12
51 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 1 1 1 3 4 0 2 2 6
52 บ้านศรีแก้ว 1 1 0 2 5 2 1 0 8
53 บ้านหนองบึง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
54 บ้านกลางสระเกษ 1 1 0 2 4 2 2 2 8
55 อนุบาลสมนึก 1 1 0 2 4 2 1 0 7
56 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 1 1 0 2 4 1 0 2 5
57 บ้านสองคร 1 1 0 2 3 1 0 1 4
58 บ้านหนองเรือ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
59 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 1 1 0 2 2 2 0 3 4
60 ชุมชนบ้านโคกยาว 1 1 0 2 2 0 0 1 2
61 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 1 0 2 3 3 2 0 1 5
62 บ้านหนองเลิงคำ 1 0 1 2 6 2 2 0 10
63 บ้านกุดแห่ 1 0 1 2 6 1 0 3 7
64 บ้านโคกเจริญ 1 0 0 1 8 2 0 0 10
65 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 1 0 0 1 6 1 0 2 7
66 ชุมชนบ้านกำแมด 1 0 0 1 2 3 0 1 5
67 บ้านห้วยยางฯ 1 0 0 1 2 2 0 1 4
68 บ้านโสกผักหวาน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
69 บ้านมันปลา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
70 บ้านกุดกว้าง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
71 บ้านนาซึม 1 0 0 1 1 0 0 1 1
72 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านป่าขี้ยาง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 บ้านโคกศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 เทศบาลเลิงนกทา 0 3 0 3 3 1 1 0 5
76 บ้านหนองบอน 0 2 3 5 6 2 1 1 9
77 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 0 2 2 4 3 5 1 2 9
78 บ้านเซซ่งพัฒนา 0 2 0 2 7 2 0 0 9
79 บ้านห้องคลองร่องคำ 0 2 0 2 5 1 1 0 7
80 บ้านแยประชาสรรค์ 0 2 0 2 4 0 0 1 4
81 บ้านโคกก่อง 0 2 0 2 2 1 0 2 3
82 บ้านนาเวียง 0 1 2 3 6 2 2 2 10
83 บ้านคำครตา 0 1 2 3 3 6 1 0 10
84 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 0 1 2 3 2 1 1 0 4
85 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 0 1 1 2 7 3 1 1 11
86 บ้านดอนฮี 0 1 1 2 7 2 2 0 11
87 บ้านหินสิ่ว 0 1 1 2 7 0 1 1 8
88 บ้านหวาย 0 1 1 2 6 3 1 2 10
89 บ้านโป่งหนองสิม 0 1 1 2 5 1 0 0 6
90 บ้านเสาเล้า 0 1 1 2 3 2 0 0 5
91 บ้านด่าน 0 1 1 2 2 2 2 0 6
92 บ้านนางาม 0 1 1 2 2 0 1 0 3
93 บ้านคำบอน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
94 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 0 1 0 1 2 1 0 1 3
95 บ้านคึมยาว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
96 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
97 อนุบาลชื่นใจ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 0 1 0 1 1 2 1 2 4
99 บ้านน้ำคำ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านพรหมนิยม 0 1 0 1 1 1 0 0 2
101 บ้านดงสวรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านสามแยกภูกอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านกุดเชียงหมี 0 0 2 2 6 1 1 1 8
104 บ้านห้องแซง 0 0 2 2 5 2 2 3 9
105 โสกน้ำขาว 0 0 2 2 5 0 1 0 6
106 มารีย์นุเคราะห์ 0 0 1 1 13 8 2 1 23
107 บ้านเหล่าเมย 0 0 1 1 8 2 1 1 11
108 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 0 0 1 1 4 0 0 0 4
109 บ้านหนองแก 0 0 1 1 3 2 0 0 5
110 บ้านนาโป่ง 0 0 1 1 3 0 1 1 4
111 บ้านคำเลา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 บ้านหนองนกเขียน 0 0 1 1 2 2 0 1 4
113 บ้านหนองหว้า 0 0 1 1 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองสำโรง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 0 0 1 1 2 0 1 0 3
116 บ้านดอนหวาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
117 บ้านหัวนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
118 บ้านไทยเจริญ 0 0 1 1 1 3 0 1 4
119 บ้านคำก้าว 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านเที่ยงนาเรียง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
121 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 0 0 0 0 6 4 2 3 12
122 กระจาย 0 0 0 0 5 2 1 0 8
123 ชุมชนห้องแซงวิทยา 0 0 0 0 5 1 0 1 6
124 บ้านหนองเมืองกลาง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
125 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 0 0 0 0 3 4 0 3 7
126 บ้านกุดสำโรง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
127 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
128 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
129 บ้านหนองลุมพุก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 บ้านดอนมะซ่อม 0 0 0 0 2 1 1 0 4
131 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
132 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านคำเตย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านหนองตาไก้ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองสนม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
136 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
137 หนองแหน 0 0 0 0 1 1 2 1 4
138 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 0 0 0 0 1 1 1 1 3
139 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
140 บ้านบะคอม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
141 บ้านม่วงไข่ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
143 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 0 0 0 0 1 0 1 0 2
144 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
145 กุดไกรสร 0 0 0 0 1 0 0 2 1
146 บ้านเซโนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
147 บ้านโพนดินแดง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
148 หนองบัวบาน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
149 บ้านกุดโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านคำกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านคำเกิ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
152 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
153 บ้านดอนม่วงป่าโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
154 บ้านท่าลาดโนนตูม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
155 บ้านนาทม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
156 บ้านนิคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านป่าตอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านห้วยยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 โนนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 0 4 0 0 4
162 บ้านหนองแคนน้อย 0 0 0 0 0 3 2 0 5
163 บ้านนาเรียง 0 0 0 0 0 2 2 2 4
164 บ้านกุดหิน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
165 บ้านแสนสำราญ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
166 บ้านโสกสาน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
167 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 0 0 0 0 1 1 1 2
168 บ้านศรีสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
169 บ้านนาเซแสงวิไล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
170 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
172 บ้านคำแขนศอก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
173 บ้านบุ่งค้า 0 0 0 0 0 0 1 0 1
174 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
175 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
176 บ้านโพธิญาณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
177 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 บ้านโคกสุวรรณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 164 146 118 428 796 276 124 156 1,196