สรุปเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโนนยาง 26 7 3 3 36
2 บ้านโคกนาโก 20 5 7 4 32
3 บ้านเตาไห 19 2 0 4 21
4 บ้านโนนประทาย 18 3 1 0 22
5 ซ่งแย้ทิพยา 17 11 2 2 30
6 บ้านคำสร้างช้าง 16 3 1 6 20
7 บ้านหนองชุม 16 2 2 3 20
8 บ้านหนองแคน 15 1 2 7 18
9 บ้านหนองหมี 14 6 3 3 23
10 อนุบาลเลิงนกทา 13 11 3 2 27
11 มารีย์นุเคราะห์ 13 8 2 1 23
12 บ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 13 4 0 6 17
13 กุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 13 3 1 2 17
14 บ้านสมสะอาด 12 2 1 0 15
15 บ้านโคกกลาง 11 4 1 0 16
16 อนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 11 3 1 2 15
17 บ้านหนองยางห้วยสะแบก 11 2 3 2 16
18 บ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 11 1 2 2 14
19 บ้านหนองแข้ 11 0 1 0 12
20 บ้านม่วงกาชัง 10 5 2 2 17
21 อนุบาลสายสมร 10 5 2 1 17
22 บ้านสุขเกษม 10 2 2 0 14
23 บ้านดงมะไฟ 10 0 2 2 12
24 ป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 10 0 0 0 10
25 ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 9 4 1 3 14
26 บ้านโพง 9 3 3 3 15
27 บ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 9 3 1 1 13
28 น้อมเกล้า 9 3 1 1 13
29 บ้านโนนหาด 9 2 0 0 11
30 บ้านกุดแดง 8 4 1 1 13
31 ชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 8 3 2 5 13
32 บ้านเหล่าเมย 8 2 1 1 11
33 บ้านโคกเจริญ 8 2 0 0 10
34 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 7 6 4 3 17
35 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 7 6 2 2 15
36 บ้านคำผักหนาม 7 3 2 0 12
37 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 7 3 1 1 11
38 ชุมชนบ้านศรีฐาน 7 2 3 0 12
39 บ้านดอนฮี 7 2 2 0 11
40 บ้านแดงหนองแซง 7 2 0 1 9
41 บ้านหนองโสน 7 2 0 0 9
42 บ้านเซซ่งพัฒนา 7 2 0 0 9
43 บ้านหนองบาก 7 1 1 1 9
44 บ้านนาโส่ 7 1 1 0 9
45 บ้านหินสิ่ว 7 0 1 1 8
46 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 6 4 2 3 12
47 บ้านหวาย 6 3 1 2 10
48 บ้านนาเวียง 6 2 2 2 10
49 บ้านหนองเลิงคำ 6 2 2 0 10
50 บ้านหนองบอน 6 2 1 1 9
51 บ้านกุดเชียงหมี 6 1 1 1 8
52 บ้านกุดแห่ 6 1 0 3 7
53 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 6 1 0 2 7
54 บ้านหนองเหี่ย 6 1 0 1 7
55 บ้านคำน้ำสร้าง 5 4 2 4 11
56 บ้านห้องแซง 5 2 2 3 9
57 บ้านศรีแก้ว 5 2 1 0 8
58 กระจาย 5 2 1 0 8
59 บ้านนาจาน 5 2 0 2 7
60 บ้านดู่ลาด 5 1 1 2 7
61 บ้านห้องคลองร่องคำ 5 1 1 0 7
62 ชุมชนห้องแซงวิทยา 5 1 0 1 6
63 บ้านหนองบึง 5 1 0 0 6
64 บ้านโป่งหนองสิม 5 1 0 0 6
65 โสกน้ำขาว 5 0 1 0 6
66 อนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 5 0 0 0 5
67 บ้านผักกะย่า 4 3 0 0 7
68 บ้านกลางสระเกษ 4 2 2 2 8
69 อนุบาลสมนึก 4 2 1 0 7
70 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 4 2 0 0 6
71 ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 4 1 0 2 5
72 บ้านดงสำราญ 4 1 0 0 5
73 บ้านส้มผ่อ 4 0 2 2 6
74 บ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 4 0 2 2 6
75 บ้านแยประชาสรรค์ 4 0 0 1 4
76 บ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 4 0 0 0 4
77 บ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 0 0 0 4
78 บ้านหนองเมืองกลาง 4 0 0 0 4
79 บ้านคำครตา 3 6 1 0 10
80 บ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 3 5 1 2 9
81 บ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 3 4 0 3 7
82 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 3 3 0 1 6
83 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 3 2 0 1 5
84 บ้านป่าชาด 3 2 0 0 5
85 บ้านเสาเล้า 3 2 0 0 5
86 บ้านหนองแก 3 2 0 0 5
87 เทศบาลเลิงนกทา 3 1 1 0 5
88 บ้านสองคร 3 1 0 1 4
89 บ้านกุดสำโรง 3 1 0 1 4
90 บ้านคำบอน 3 1 0 0 4
91 บ้านนาโป่ง 3 0 1 1 4
92 บ้านหนองเรือ 3 0 0 0 3
93 บ้านคำเลา 3 0 0 0 3
94 บ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 3 0 0 0 3
95 บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 2 3 1 1 6
96 ชุมชนบ้านกำแมด 2 3 0 1 5
97 บ้านด่าน 2 2 2 0 6
98 บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 2 2 0 3 4
99 บ้านห้วยยางฯ 2 2 0 1 4
100 บ้านหนองนกเขียน 2 2 0 1 4
101 บ้านหนองลุมพุก 2 2 0 0 4
102 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา 2 1 1 0 4
103 บ้านดอนมะซ่อม 2 1 1 0 4
104 บ้านโคกก่อง 2 1 0 2 3
105 นาโพธิ์อ่างสร้างหิน 2 1 0 1 3
106 บ้านโสกผักหวาน 2 1 0 0 3
107 บ้านหนองหว้า 2 1 0 0 3
108 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 2 1 0 0 3
109 บ้านนางาม 2 0 1 0 3
110 บ้านคึมยาว 2 0 1 0 3
111 บ้านหนองสำโรง 2 0 1 0 3
112 อนุบาลบ้านเด็กยศวดี 2 0 1 0 3
113 ชุมชนบ้านโคกยาว 2 0 0 1 2
114 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 2 0 0 1 2
115 บ้านมันปลา 2 0 0 0 2
116 อนุบาลชื่นใจ 2 0 0 0 2
117 บ้านดอนหวาย 2 0 0 0 2
118 บ้านหัวนา 2 0 0 0 2
119 บ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 2 0 0 0 2
120 บ้านคำเตย 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองตาไก้ 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองสนม 2 0 0 0 2
123 บ้านเหล่าตำแย 2 0 0 0 2
124 บ้านไทยเจริญ 1 3 0 1 4
125 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 1 2 1 2 4
126 หนองแหน 1 1 2 1 4
127 อนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 1 1 1 1 3
128 บ้านกุดกว้าง 1 1 0 0 2
129 บ้านน้ำคำ 1 1 0 0 2
130 บ้านพรหมนิยม 1 1 0 0 2
131 คึมชาดตาดบกศรีสมพร 1 1 0 0 2
132 บ้านบะคอม 1 1 0 0 2
133 บ้านม่วงไข่ 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองแวง 1 0 1 1 2
135 บ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 1 0 1 0 2
136 บ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 1 0 1 0 2
137 กุดไกรสร 1 0 0 2 1
138 บ้านนาซึม 1 0 0 1 1
139 บ้านเซโนนม่วง 1 0 0 1 1
140 บ้านโพนดินแดง 1 0 0 1 1
141 หนองบัวบาน 1 0 0 1 1
142 ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
143 บ้านป่าขี้ยาง 1 0 0 0 1
144 บ้านโคกศรี 1 0 0 0 1
145 บ้านดงสวรรค์ 1 0 0 0 1
146 บ้านสามแยกภูกอย 1 0 0 0 1
147 บ้านคำก้าว 1 0 0 0 1
148 บ้านเที่ยงนาเรียง 1 0 0 0 1
149 บ้านกุดโจด 1 0 0 0 1
150 บ้านคำกลาง 1 0 0 0 1
151 บ้านคำเกิ่ง 1 0 0 0 1
152 บ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 0 0 0 1
153 บ้านดอนม่วงป่าโมง 1 0 0 0 1
154 บ้านท่าลาดโนนตูม 1 0 0 0 1
155 บ้านนาทม 1 0 0 0 1
156 บ้านนิคม 1 0 0 0 1
157 บ้านป่าตอง 1 0 0 0 1
158 บ้านห้วยยาง 1 0 0 0 1
159 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ 1 0 0 0 1
160 โนนใหญ่ 1 0 0 0 1
161 บ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 0 4 0 0 4
162 บ้านหนองแคนน้อย 0 3 2 0 5
163 บ้านนาเรียง 0 2 2 2 4
164 บ้านกุดหิน 0 2 0 1 2
165 บ้านแสนสำราญ 0 2 0 0 2
166 บ้านโสกสาน 0 2 0 0 2
167 บ้านหนองแสงโคกสะอาด 0 1 1 1 2
168 บ้านศรีสว่าง 0 1 0 1 1
169 บ้านนาเซแสงวิไล 0 1 0 0 1
170 บ้านสามัคคี 0 1 0 0 1
171 บ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 0 0 1 0 1
172 บ้านคำแขนศอก 0 0 1 0 1
173 บ้านบุ่งค้า 0 0 1 0 1
174 บ้านแก้งนาคำ 0 0 0 1 0
175 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 0 0 0 1 0
176 บ้านโพธิญาณ 0 0 0 1 0
177 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0 0
178 บ้านเหล่าหันทราย 0 0 0 0 0
179 บ้านโคกสุวรรณ 0 0 0 0 0
180 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 0
รวม 796 276 124 156 1,352