หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกระจาย 11 40 22
2 004 โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 20 28 25
3 003 โรงเรียนกุดไกรสร 3 4 4
4 005 โรงเรียนคึมชาดตาดบกศรีสมพร 3 7 4
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 7 16 10
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 13 38 25
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 19 43 30
8 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 3 5 4
9 010 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 19 59 32
10 012 โรงเรียนชุมชนประชาสรรค์ 0 0 0
11 013 โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 7 16 11
12 020 โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 0 0 0
13 022 โรงเรียนนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 6 14 10
14 019 โรงเรียนน้อมเกล้า 18 42 26
15 024 โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 12 18 16
16 025 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 2 4 3
17 026 โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 12 24 16
18 031 โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 1 3 2
19 032 โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 5 8 7
20 034 โรงเรียนบ้านกุดหิน 3 4 3
21 029 โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 10 18 14
22 027 โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 3 5 4
23 030 โรงเรียนบ้านกุดแดง 15 29 21
24 035 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 10 25 13
25 028 โรงเรียนบ้านกุดโจด 1 1 1
26 037 โรงเรียนบ้านคำกลาง 1 5 2
27 038 โรงเรียนบ้านคำก้าว 1 2 1
28 042 โรงเรียนบ้านคำครตา 10 43 15
29 044 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 16 23 18
30 045 โรงเรียนบ้านคำบอน 4 4 4
31 046 โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 14 29 20
32 049 โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 29 66 46
33 040 โรงเรียนบ้านคำเกิด 1 1 1
34 039 โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 1 5 2
35 043 โรงเรียนบ้านคำเตย 2 2 2
36 048 โรงเรียนบ้านคำเลา 4 5 4
37 041 โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 1 2 1
38 047 โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 1 1 1
39 050 โรงเรียนบ้านคึมยาว 3 6 4
40 066 โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 0 0 0
41 071 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 14 21 16
42 072 โรงเรียนบ้านดงยาง (คุรุราษฏร์บำรุง) 5 7 7
43 073 โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 1 2 2
44 074 โรงเรียนบ้านดงสวาง 0 0 0
45 075 โรงเรียนบ้านดงสำราญ 6 25 13
46 077 โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 4 6 4
47 076 โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 1 3 1
48 078 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 2 3 2
49 079 โรงเรียนบ้านดอนฮี 11 21 13
50 015 โรงเรียนบ้านดู่ลาด 10 19 14
51 080 โรงเรียนบ้านด่าน 6 21 9
52 083 โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฎร์) 12 20 15
53 085 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 6 20 12
54 084 โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 1 1 1
55 016 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 2 3 2
56 089 โรงเรียนบ้านนางาม 5 11 7
57 090 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 12 10
58 091 โรงเรียนบ้านนาซึม 2 2 2
59 021 โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 18 30 26
60 093 โรงเรียนบ้านนาทม 1 15 4
61 092 โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 2 2 2
62 095 โรงเรียนบ้านนาเรียง 6 9 8
63 096 โรงเรียนบ้านนาเวียง 16 21 17
64 098 โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 12 20 17
65 094 โรงเรียนบ้านนาโป่ง 6 6 6
66 097 โรงเรียนบ้านนาโส่ 9 12 10
67 101 โรงเรียนบ้านนิคม 2 6 4
68 100 โรงเรียนบ้านน้ำคำ 2 2 2
69 107 โรงเรียนบ้านบะคอม 3 5 4
70 108 โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 1 1 1
71 109 โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 1 1 1
72 110 โรงเรียนบ้านป่าชาด 7 29 13
73 111 โรงเรียนบ้านป่าตอง 1 1 1
74 112 โรงเรียนบ้านป่าตาว 0 0 0
75 115 โรงเรียนบ้านผักกะย่า 12 23 20
76 116 โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 2 4 3
77 117 โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 20 50 33
78 118 โรงเรียนบ้านพืชคาม 0 0 0
79 123 โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 0 0 0
80 127 โรงเรียนบ้านมันปลา 2 3 2
81 126 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
82 124 โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 21 36 28
83 125 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 3 6 3
84 129 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 2 4 2
85 128 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 8 35 16
86 131 โรงเรียนบ้านสมสะอาด 15 34 25
87 132 โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 24 63 41
88 134 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 2 3 2
89 133 โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 8 22 12
90 135 โรงเรียนบ้านสองคร 6 13 9
91 137 โรงเรียนบ้านสามัคคี 1 1 1
92 136 โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 1 3 2
93 192 โรงเรียนบ้านสีสุก 1 5 2
94 139 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 14 16 15
95 138 โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาคำม่วงไข่) 3 5 5
96 130 โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 19 38 27
97 151 โรงเรียนบ้านหนองชุม 26 48 36
98 152 โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 0 0 0
99 153 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 2 3 2
100 154 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 5 11 9
101 155 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 20 14
102 156 โรงเรียนบ้านหนองบาก 13 36 18
103 157 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 11 7
104 159 โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 25 77 40
105 161 โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 0 0 0
106 162 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 5 13 6
107 165 โรงเรียนบ้านหนองสนม 2 3 3
108 166 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 7 10 9
109 167 โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 3 5 4
110 170 โรงเรียนบ้านหนองหมี 28 67 42
111 171 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 7 6
112 158 โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 4 7 5
113 160 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 15 5
114 163 โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 13 64 23
115 172 โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 8 18 10
116 146 โรงเรียนบ้านหนองแก 5 15 9
117 148 โรงเรียนบ้านหนองแข้ 14 36 23
118 150 โรงเรียนบ้านหนองแคน 26 53 36
119 149 โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 6 10 9
120 164 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 7 5
121 168 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 3 5 4
122 169 โรงเรียนบ้านหนองโสน 9 14 11
123 147 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว 0 0 0
124 177 โรงเรียนบ้านหวาย 12 32 19
125 176 โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 0 0 0
126 180 โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 2 7 4
127 181 โรงเรียนบ้านหัวนา 2 5 4
128 182 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 10 26 17
129 174 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1 3 2
130 175 โรงเรียนบ้านห้วยยางฯ 5 13 7
131 173 โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 20 41 26
132 178 โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 7 17 12
133 179 โรงเรียนบ้านห้องแซง 13 30 18
134 067 โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 6 11 8
135 069 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 11 40 22
136 070 โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 5 8 8
137 082 โรงเรียนบ้านเตาไห 28 71 42
138 086 โรงเรียนบ้านเทพเจริญสาขาไทยเจริญ 0 0 0
139 087 โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 1 3 2
140 140 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 5 9 5
141 183 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 2 5 3
142 185 โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 1 10 3
143 184 โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 12 20 18
144 036 โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 1 1 1
145 081 โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 12 28 18
146 190 โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 5 13 7
147 141 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 2 4 3
148 053 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 18 38 22
149 051 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) 7 25 14
150 052 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 2 9 4
151 054 โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 1 1 1
152 055 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 5 8 6
153 056 โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 5 15 8
154 058 โรงเรียนบ้านโคกนาโก 45 72 58
155 059 โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 11 41 15
156 060 โรงเรียนบ้านโคกศรี 1 6 2
157 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 9 14 12
158 062 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 7 30 15
159 063 โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 1 3 1
160 064 โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 9 25 16
161 057 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 12 29 16
162 065 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
163 068 โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 2 3 2
164 104 โรงเรียนบ้านโนนประทาย 30 70 49
165 105 โรงเรียนบ้านโนนยาง 45 90 71
166 106 โรงเรียนบ้านโนนหาด 11 17 14
167 103 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 1 1
168 102 โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 3 6 3
169 113 โรงเรียนบ้านโป่ง (คำประชานุกูล) 4 8 4
170 114 โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 6 23 9
171 187 โรงเรียนบ้านโพง 29 42 35
172 119 โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 1 1 1
173 120 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 22 31 28
174 121 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 17 30 22
175 122 โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 7 10 8
176 142 โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 4 19 8
177 143 โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 0 0 0
178 144 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 3 5 4
179 145 โรงเรียนบ้านโสกสาน 2 4 2
180 088 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 5 10 7
181 186 โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 12 28 20
182 194 โรงเรียนหนองบัวบาน 6 11 9
183 195 โรงเรียนหนองแหน 5 6 5
184 198 โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนาศรีวิสารรังสรรค์ 17 28 21
185 202 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 31 56 41
186 023 โรงเรียนโนนใหญ่ 1 6 2
187 193 โรงเรียนโสกน้ำขาว 7 17 13
188 014 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 32 64 40
189 188 โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ 25 53 35
190 189 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร 0 0 0
191 197 โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพล 4 12 8
192 199 โรงเรียนอนุบาลจำรูญพุทธรินทร์ 5 14 9
193 200 โรงเรียนอนุบาลชื่นใจ 2 5 4
194 201 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี 3 6 4
195 203 โรงเรียนอนุบาลสมนึก 8 16 11
196 204 โรงเรียนอนุบาลสายสมร 18 40 28
197 009 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก 7 13 9
198 033 โรงเรียนบ้านกุดเสถียร 0 0 0
199 191 โรงเรียนส่วนการศึกษาเทศบาลห้องแซง 0 0 0
200 196 โรงเรียนหนองแหนพัฒนาวิทยาคม 0 0 0
201 205 โรงเรียนเทศบาลตำบลทรายมูล 0 0 0
202 017 โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา 6 9 7
203 018 โรงเรียนเทศบาล๑กุดชุมบำรุงราษฎร์ 0 0 0
204 001 โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ 1 1 1
รวม 1547 3389 2228
5617

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]