รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 1. เด็กหญิงอรปรียา  ใจใส
 
1. นางนิรมล  เอ็มรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงธารารัตน์  คงปัญญา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  คงปัญญา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ใจใส
 
1. นายสัมพันธ์  คาดสนิท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงประกายวัลย์  คำเอี่ยม
 
1. นายเชิด  แสงกล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงชลมาศ  หลักทอง
 
1. นางสาวศุภมาส  ทิพย์สิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงอภิญญา  เวียงจันทร์
 
1. นางอรุณวรรณ  สังฆะพันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วทับทิม
 
1. นางอนงค์  สัตย์ซื่อ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. นางสาวภัทรวดี  คำตา
 
1. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูเมือง 1. เด็กหญิงพรนัชชา  กรรมจันทร์
 
1. นางกชพร  สุภารี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกู่จาน 1. เด็กหญิงจิราพร  กลมเกลียว
 
1. นางพัชรรินทร์  ดิษยโสธรศิลป์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  มงคลนำ
 
1. นางนงลักษณ์  โสภารัตน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกานต์กนกศ์  เดชพละ
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดิษฐ์ภักดี
3. เด็กหญิงปาณิสรา  เที่ยงธรรม
 
1. นางณปภัช  สุกใส
2. นางสาวอรณิชา  แก่นจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทนทาน
2. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ใหญ่ล้ำ
3. เด็กหญิงอลีนา  ขวัญคำ
 
1. นางวันทา  จิตต์เพียร
2. นางอรพัทธ  ศิริแสง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  คมไธสง
2. เด็กหญิงปณิดา  เพ็งนาม
3. เด็กหญิงวีรฑิตา  ต้นคำ
 
1. นางจุฬารัตน์  คมไธสง
2. นางสาวชุติมา  บุตรจินดา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เฒ่ากระโทก
2. เด็กหญิงพัชรี  สีวัง
 
1. นางบรรเย็น  ศิริบุตร
2. นางบังอร  พิลาวัน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงศิวาพร  จิตจะโปะ
2. เด็กหญิงศุภลัคณ์  ทองลุม
 
1. นางอาภรณ์  เกษโมลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายธุวานันท์  ยุคันตวรานันท์
 
1. นางวนิดา  นิ่มนวล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพียรหัตถ์
 
1. นางอัมพร  พรมลี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้(ขยาย) 1. นางสาววิรัญดา  แสนหว้า
 
1. นายสุขสันต์  แก้วไวยุทธ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สุวรรณราช
2. เด็กหญิงศิศิรา  สุวรรณเมฆ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีสุรัตน์
 
1. นายเกษมศักดิ์  ปราบณรงค์
2. นางปิยเนตร  แสงชาติ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายวัชรพล  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวัลวิภา  พรมจันทร์
3. เด็กหญิงอรทัย  ชิงชัย
 
1. นายสมชาย  แพงโสม
2. นางสกุลตา  แพงโสม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่ม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองหอม
2. เด็กชายรพีภัทร  อุทธชาติ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  พันธ์มา
 
1. นายนันทวุฒิ  ยอดขำ
2. นางสาวอมรา  กิจเกียรติ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  พรมจารี
2. เด็กหญิงพรปรีดา  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงสุริสา  สมดี
 
1. นางพิสมัย  จักรไชย
2. นางจิราพรรณ  ผองขำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้อย 1. เด็กชายจิตวรรณ  ศรีทองคำ
2. เด็กชายสิทธิโชค  แนบเนียร
 
1. นายประเวช  ห่อพร่าม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายคุณากร  คามราช
2. เด็กหญิงสรนันท์  บุญมาก
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร
2. นางสาวอทิตยาภรณ์  ศิริบุตร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายพงศภัค  ตุดถีนนท์
 
1. นายเด่นศักดิ์  ตุดถีนนท์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายจารุวิทย์  แสนทวีสุข
 
1. นางนงนุช  แก้วคำชาติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายพรสวรรค์  สีหมอก
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กชายกิติเชษฐ์  คำนึง
2. เด็กหญิงชลธิชา  แสงกล้า
3. เด็กหญิงยิ่งรัก  ประสานพันธ์
 
1. นางณัฐชยา   ชุมศรี
2. นายสนั่น  เบ้าทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ธรรมวิฐาน
2. เด็กชายวัฒนา  สีดาบุญมา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  องอาจ
 
1. นางวารีย์  หลอดแก้ว
2. นายอำนวย  โพธิ์ชัยเลิศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนวัน
2. เด็กหญิงศิรินธร  ภูคำ
3. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์สาราช
 
1. นางโชติกาญจน์  เพชรผา
2. นายอนุชา  เด่นดวง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1. นายธนิษฐ์  คุณุรัตน์
2. นายนาวิน  อุดมพรม
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  ราชาธร
 
1. นางณภาภัช  แสวงสาย
2. นางสาวดวงสมร  ศรีใสคำ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 1. เด็กชายกฤษณะ  สินธุประเสริฐ
2. เด็กชายปราชญ์วิรุฬห์  ประสานสืบ
3. เด็กชายเกษมศักดิ์  พรหมจารีย์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางมะณี
2. นางสาวนันท์นภัส  วงษ์ทวี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กชายจักพงษ์  ชูรัตน์
2. เด็กหญิงวริศรา  สาเสนา
3. เด็กหญิงเฟื่องลดา  ไชยชนะ
 
1. นายอุดร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวเย็นฤดี  ศรีละโคตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วิชาโคตร
2. นางสาวอภิญญา  จิตมงคล
3. นางสาวอรรวรรณ  มณปราณีต
 
1. นางไพฑรูย์  อุทัยแพน
2. นายไตรภพ  อุทัยแพน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ศรีวะรมย์
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  โสรถาวร
 
1. นางเบญญาภา  บึงเจริญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บุตรดา
2. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  วระจันทร์
 
1. นางสุภาพร  ทานนท์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชายวีรพล  ศรีสงคราม
2. เด็กชายศิรวิทย์  แก้วดวงใหญ่
 
1. นางวารีย์  หลอดแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ทองด้วง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  จำปาพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทถวัลย์  นาเวียง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 1. เด็กชายการุณ  เวชกามา
2. เด็กชายณโสธร  ทิพย์สมบัติ
 
1. นายมงคล  สุดสนอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายบุญมี  สีหมอก
2. เด็กชายอภิชาติ  สีหมอก
 
1. นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายภูมิปัญญ์  ลุผล
2. เด็กชายศักดิ์ครินทร์  ถินบุญ
 
1. นายทองใบ  สมเพาะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  เวชกามา
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  เครินิล
3. เด็กหญิงบิวเกตุ  ไกรยรัตน์
4. เด็กหญิงศิริดาวัลย์  ขันธ์โมลี
5. เด็กหญิงแพรวา  พรมลี
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นางฉวีวรรณ  ศรีใสคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ปุเลโต
2. เด็กหญิงญาณิศา  คุณพิมพ์
3. เด็กหญิงนภธร  ชาระมาลย์
4. เด็กหญิงมินิชา  พรานเนื้อ เมเรดิท
5. เด็กหญิงอัญชิษา  สูงห้างหว้า
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นางสุกาญฎา  แก้วบุปผา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์(ขยาย) 1. นางสาวปริดา  ไชยวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  อุปชัย
3. นางสาวสุภาวดี  เทนแก้ว
4. นางสาวสุวนันท์  อุปชีย
5. นางสาวอัญชลี  ผุดผ่อง
 
1. นางกุมารี  สิงห์คง
2. นายบุญเลิศ  รัตน์อนันต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายกวิน  อ่อนเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หาศร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทคง
4. เด็กหญิงปรียดา  สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กชายอลงกช  สุขกล่ำ
 
1. นางมณีพร   ทองแท่ง
2. นางคัชรินทร์นี  ฝูงดี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กอมะณี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กลักโพธิ์
3. เด็กหญิงธนัตตา  หอมหวล
4. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์เหลือง
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  ยาวะโนภาส
 
1. นางระพีพรรณ  เวชกามา
2. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสาหงษ์
2. เด็กชายธนกร  ไชยโคตร
3. เด็กหญิงมณฑิตา  สาระดี
4. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  ปาจันทร์
5. เด็กชายไชยพศ  เย็นไธสง
 
1. นางหัชยานันท์  เทือกเทพ
2. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กชายชลธิศ  โคตรสมบัติ
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  คำนวน
3. เด็กหญิงชุติมา  เงางาม
4. เด็กหญิงภูริชญา  จันทรัตน์
5. เด็กชายแทนไท  สวัสดี
 
1. นางธิติยา  เสมอภาค
2. นางลัดดาวัลย์  สมชัย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 1. เด็กหญิงกิตติมา  มหามาตย์
2. เด็กหญิงภคพร  เวชกามา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  แซ่ลิ้ม
4. นายอดิเทพ  ขุ่มทอง
5. เด็กหญิงเก็จมณี  ใจมั่น
 
1. นางสิรินาฎ  จันทร์ทรง
2. นายสมจิต  ขันธุปัทม์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  มาตขาว
 
1. นางบลวิภา  อินทรสัตยพงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทองก้านเหลือง
 
1. นางวันทา  จิตต์เพียร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงศศิธร  กองศรี
 
1. นางปทุมวัน  ชูมานะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกันยกาญจน์  พลไชย
2. เด็กชายปรัตถกร  จันทรุทิน
 
1. นางโสมศิริ  รสจันทร์
2. นายสราวุฒิ  ปุริสา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกศิมา  โทสมบูรณ์
2. เด็กชายเจษฎา  เดชพละ
 
1. นางระพีพรรณ  เวชกามา
2. นางโสมศิริ  รสจันทร์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแต้(ขยาย) 1. นายคณิน  บุญน้อม
2. เด็กหญิงแก้วตา  สาระบัน
 
1. นายสุดใจ  แก้วคำจันทร์
2. นางศิริสมร  เจริญทรัพย์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติทัต  สุตะคาน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สุขแสน
3. เด็กชายฐิติพงษ์  อิ่มสำราญ
4. เด็กหญิงพลอยชมพู  พรมนวล
5. เด็กชายภูวนาท  คำวิไชย
6. เด็กหญิงวรรณพร  เภตรา
7. เด็กหญิงวัชรวรรณ  มาลัย
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  ชั้นชิต
9. เด็กชายสุภากร  ดาวอร่าม
10. เด็กหญิงอุษณีย์  อิ่มสำราญ
 
1. นายสุริยัน  มาลัย
2. นางพิมพา  มาลัย
3. พระครูรัตนศีลวัฒน์  มาลัย
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  จันชุลี
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ประสงค์แก้ว
3. เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิลัย
4. เด็กหญิงณัฐชา  สิทธิลัย
5. เด็กหญิงดวงพร  อินทรเสน
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  เสมสูงเนิน
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  สายงาม
8. เด็กหญิงยุรี  อังคะวงษ์
9. เด็กหญิงวรนุช  หลักทอง
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใหญ่ล้ำ
 
1. นายยรรยง  ปกป้อง
2. นางบุญปลูก  เสงี่ยมศักดิ์
3. นางสาวกรพรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โพธิ์อ่อน
2. เด็กหญิงคันธรส  ศรีบุญมี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อักษร
4. เด็กหญิงณัชริดา  ขนันเนือง
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  อรัญมิตร
6. เด็กหญิงปพิชญา  พูลเมือง
7. เด็กหญิงปิยนุช  เทียนหอม
8. เด็กหญิงพรนภิส  เสริฐศรี
9. เด็กหญิงรัชนีพร  จิระประสูติ
10. เด็กหญิงวรัญญา  สีดา
11. เด็กหญิงวาสนา  สืบศรี
12. เด็กหญิงสุวรรณา  ศิลาธร
13. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  หล้าอำพันธ์
14. เด็กหญิงอภิชญา  แสงทอง
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายเชาวลิต  ธานี
2. นายสุวรรณ  พันธ์แน่น
3. นางปราณี  สานนท์
4. นางบุษบา  ศิริชัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กชายกฤษ  ยุวพรพงศ์กุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิณมาตย์
 
1. นายพิชัย  ศรีโชค
2. นางสาวกุสุมา  ขจรวิทย์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจีรนันทพร  พันธ์นา
2. เด็กหญิงวิภาดา  โยนากุล
 
1. นางสุปราณี  นามบุญลือ
2. นายวิชัย   จันทร์แสง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กชายนัฐพล  พันดี
 
1. นางศรีวิไล  รักษา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หินทอง
 
1. นายพิสิทธิ์  ไชยช่วย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายภูมินทร์  ผาสุจิตร
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1. เด็กหญิงเจนสุดา  จิตรเสงี่ยม
 
1. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชยวิเศษ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  วงษ์ปัจตา
 
1. นางสาวเมตตา  ภัทรวงศา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  โศรกศรี
 
1. นายวิทยา  รักศิลป์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงศิริพร  ภายศรี
 
1. นายดุษฎีธร   บุญเริ่ม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายภูมินทร์  อินทรสมบัติ
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงธิระดา  ขันติวงค์
2. เด็กหญิงวรัฐญา  บุญเล่ห์
 
1. นางสุทร  พิเคราะห์แน่
2. นางสาวขนิษฐา  นาคสุข
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชาวดง
2. เด็กหญิงฑิอัมพร  เห็มรัตน์
 
1. นายไชยณรงค์  พงศ์สุวรรณ
2. นางศันสนีย์  ศรีเสน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เสือพุฒ
2. เด็กหญิงศศิธร  พิระภาค
 
1. นายแสวง  ช้อยชด
2. นางจันทร์เพ็ญ  ช้อยชด
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญสมัคร
 
1. นางสาววรรณนิสา  โทณะสุต
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเดิด 1. เด็กชายธนบดี  รวยธนพานิช
2. เด็กชายนพณัฐ  คำสอน
3. เด็กหญิงสุมลรัตน์  รูปสะอาด
 
1. นางสุริยันต์  เจริญทัศน์
2. นางสมจิตร  บุญปก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กชายธนภัทร  เขินไพร
2. เด็กชายธนวัฒน์  กาหลง
3. เด็กชายอรรถกร  บุญธรรม
 
1. นายกฤษณ์  การินทร์
2. นายภาณุพงศ์  ภาคะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายชัยวุฒิ  สมสืบ
2. เด็กชายสราวุฒิ  สุวรรณรัตนศรี
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ยวนใจ
 
1. นายธรรมนูญ  จันทร์สาร
2. นายประพันธ์  เพลินสมบัติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายกรวิชญ์  สมหนองหาร
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายวุฒิชัย  จิตรักษ์
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญหยาด
 
1. นางสาวมะลิลา  แสงภักดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกอย 1. เด็กชายปัญญา  พวงมาลัย
 
1. นางประภัสสร  จันทร์โคตร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กชายสุรเสกข์  เตโช
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณภัทร  ทาระพันธ์
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 1. นางสาวประภาภรณ์  สว่างแสง
 
1. นางสกุลตา  แพงโสม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  จุฑาสงฆ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  โสธรวัตร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายสิทธิเดช  แสวงแก้ว
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  แสวงแก้ว
 
1. นายทองฤทธิ์  โคตรสมบัติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง 1. เด็กหญิงช่อทิพย์  วิรุณพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงนีรนุช  อาจอาษา
 
1. นายกฤษณะ  กัลปดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เปลี่ยนสี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีกากู่
3. เด็กชายธนิสร  บุญปก
4. เด็กหญิงพิมพิกา  โพพันนา
5. เด็กชายพิสิทธิ์  สุวรรณไตร
6. เด็กหญิงสุภนิดา  ลำพุทธา
7. เด็กชายสุริยา  จันทร์เหลือง
8. เด็กหญิงแพรฟ้า  โคหนองบัว
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
2. นางจินตนา  เรืองบุตร
3. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกุณญะรัตน์  กัญญะบุญ
2. เด็กหญิงชวิศา  มนปราณีต
3. เด็กชายญาณกร  แสงชาติ
4. เด็กชายณภัชนนท์  ลุล่วง
5. เด็กหญิงตรีนุช  บรรลือหาญ
6. เด็กชายธนบดี  พุฒพันธ์
7. เด็กชายธนพนธ์  อาจญาทา
8. เด็กชายธนพัทธ์  บรรสุทธี
9. เด็กหญิงนลินนิภา  ยาวะโนภาส
10. เด็กหญิงนาราดา  วงค์ชาลี
11. เด็กชายปรัตถกร  สายจันทร์
12. เด็กชายปวริศ  กุมลา
13. เด็กหญิงพรปรียา  ไชยศรี
14. เด็กหญิงภคพร  สิงห์แก้ว
15. เด็กหญิงยลธิดา  เลาหวิวัฒน์
16. เด็กหญิงรุจิษยา  เวชกามา
17. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ศุภผลา
18. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ศรีเนตร
19. เด็กชายวสุธร  ศรีวิเศษ
20. เด็กชายวิทวัส  ดาวัลย์
 
1. นางรักรุ่ง  พัฒนวสันต์พร
2. นางจินตนา  เรืองบุตร
3. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
4. นางรุ่งนภา  บุญถูก
5. นางวงจันทร์  มาสขาว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สงวนรัตน์
2. เด็กชายจักรินทร์  โวหารลึก
3. เด็กชายพิเชษฐ์ชัย  ทองขาว
4. เด็กชายยุสินธร  เดือนแจ่ม
5. เด็กชายอาทิตวรรณ  กลิ่นผกา
6. เด็กชายโกวิทย์  เวชกามา
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
2. นายมงคล  สุดสนอง
3. นางจิราพร  สุดสนอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายวสุพล  พิศเพ็ง
 
1. นางชิดหทัย  อ่อนสนิท
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 1. นายเจษฎา  ผิวดำ
 
1. นางสุขเพ็ญ  คำหอม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลียบ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  จูมศิลป์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  มูลมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. นางสาวธิดารัตน์  มัฆวิน
 
1. นางกิตติพร  เสริมศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โสภาแสง
 
1. นางสุมาลี  สังเกิด
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. นายคณิศ  มาลัย
 
1. นางลักษ  ไชยช่วย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงพัชริดา  ทิมา
 
1. นางเจริญวัย  โขนชัยภูมิ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงสโรชา  เวชกามา
 
1. นางสุวรรณเกษร  สุวรรณมุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์  โภชโน
 
1. นางชิดหทัย  อ่อนสนิท
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อยู่คง
 
1. นางไพรินทร์  ภักดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  โยธารส
 
1. นางเพ็ญแข  แก้วปัตตะ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปู่ญวน
 
1. นายวิศัลย์  หินเมืองเก่า
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 1. เด็กชายธนากร  ศรีหล้า
 
1. นายสิทธิพล  ศิริวัฒน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายบารมี  ทิพวัน
 
1. นายสมชาย  เทียมสอาด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สิงยะเมือง
 
1. นางวนิดา  ปิยรัตนพันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยศรี
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงกชกร  เล่าเขตวิทย์
2. เด็กหญิงกนกพร  มาสเหลือง
3. เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว
4. เด็กหญิงกรพินธุ์  แสงศรี
5. เด็กหญิงจารุภัญญ์  บุญรอด
6. เด็กหญิงจิรภัทร  นามวาท
7. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญขาว
8. เด็กหญิงณัฐภัทร  นามแก้ว
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  นามแก้ว
10. เด็กชายณัฐสิทธิ์  กันศรีนวกุล
11. เด็กชายทรงยศ  ชัยนิตย์
12. เด็กชายธนภัทร  เตมีรัศมี
13. เด็กชายธนภูมิ  เนื้อทอง
14. เด็กชายธนาคาร  จันทคุปต์
15. เด็กหญิงธนาภา  สังฆะชาย
16. เด็กชายธีรภัทร  โชคลาภ
17. เด็กชายธีรวัฒน์  ขอสุข
18. เด็กหญิงนภัสสร  หลักทอง
19. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเจริญ
20. เด็กหญิงปริยา  สุพร
21. เด็กชายปิยวัชร  จันดี
22. เด็กชายพงศธร  เฉียบแหลม
23. เด็กหญิงพรณภัส  เพ็ญเนตร
24. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญปอง
25. เด็กหญิงพัชรี  พิจารณ์
26. เด็กชายพีรพัฒน์  ทับสมบัติ
27. เด็กชายภูติภัทร  ชัยพันธุ์พร
28. เด็กชายยศพศิษฐ์  เดชกิตติวัชร
29. เด็กหญิงรุ่งรัตนากร  ติ่งทอง
30. เด็กหญิงวรรณวนัช  วงศ์ฉัตรสกุล
31. เด็กชายวราวุธ  เลิศพรประเสริฐ
32. เด็กชายวัชรชัย  วิโทจิตร
33. เด็กชายวีรพล  ชาติศรี
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  พัดทอง
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาษาจิตร
36. เด็กหญิงสุภัสสร  จันใด
37. เด็กชายสุระชัย  สุระรัมย์
38. เด็กหญิงอทิติยา  พึ่งโพธิ์
39. เด็กหญิงอภิญญา  ไวว่อง
40. เด็กหญิงอินทร์ธพร  กิ่งชา
 
1. นางสาวกุสุมา  ขจรวิทย์
2. นางอะฑิฆัมพร  ป้องโล่ห์
3. นางสุภาพร  ตุดถีนนท์
4. นางรชนก  ส่องแสง
5. นายชลธิศ  รุ่งเรือง
6. นางวจินดา  พุทธวัน
7. นางรณิดา  ทิพยวัฒน์
8. นางเยาวลักษณ์  ดวงคำน้อย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายกนกพล  หินทอง
2. เด็กชายกรวิชญ์  วงศาสนธิ์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชวงศ์
4. เด็กชายกันต์ธร  มาลัย
5. เด็กหญิงกาญจนา  สีคุณหลิ่ว
6. เด็กชายกิตติชัย  ไชยช่วย
7. เด็กชายกิตติพล  ขลิดรัม
8. เด็กชายจิรวัฒน์  กกฝ้าย
9. เด็กชายจิระเดช  แก้วทา
10. เด็กชายจีระศักดิ์  โพธิ์จักร
11. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขแสน
12. เด็กชายชนสิษฎ์  ใจปิง
13. เด็กหญิงชลธิดา  ตรีประโคน
14. เด็กชายณัฐพล  จันทะคุณ
15. เด็กชายธนพล  กาศักดิ์
16. เด็กชายธนพล  สมอ่อน
17. เด็กชายธนวัฒน์  หินทอง
18. เด็กชายธนาวุฒิ  ผิวผ่อง
19. เด็กชายธันวา  ศิลารักษ์
20. เด็กชายธีรเทพ  ชาวเมือง
21. เด็กชายนิติภูมิ  โครตวิชัย
22. เด็กหญิงปพิชญา  เทนอิสระ
23. เด็กหญิงพรชนก  สุตะคาน
24. เด็กชายพิพัฒน์  ทองปาน
25. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พูลรักษา
26. เด็กชายภราดร  นามแสง
27. เด็กชายภานุวัฒน์  นิระบุตร
28. เด็กชายภูมิพัฒน์  นิระบุตร
29. เด็กหญิงรัตน์ลดา  พิมพ์ทอง
30. เด็กหญิงรุจิภา  คัชกร
31. เด็กหญิงวนิดา  โทพิลา
32. เด็กชายวัชรพงษ์  ขันธุรา
33. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  หลุบเลา
34. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดาษดื่น
35. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แฉ่งสวัสดิ์
36. เด็กชายอณวัฒน์  ยอดคำมี
37. เด็กหญิงอภิญญา  ตรีประโคน
38. เด็กหญิงอรยา  ห้วยนันท์
39. เด็กชายเกษมสันต์  นักร้อง
40. เด็กหญิงเบญญาภา  เสริฐศิริ
 
1. นางช่อผกา  หงษ์ศรี
2. นางบัวเรียน  อรรคบุตร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกนกพร  อดกลั้น
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  คำแพง
3. เด็กหญิงณัฐชา  มีชัย
4. เด็กชายนนน  เวชกามา
5. เด็กหญิงนภัสสร  บุญทวี
6. เด็กหญิงนิยุตา  เวชกามา
7. เด็กชายปภังกร  กาหลวงรัตน์
8. เด็กชายภีมวัจน์  ต้นหลุบเลา
9. เด็กชายรัฐพล  เทพมณี
10. เด็กหญิงศจิษฐา  ป้องโล่ห์
 
1. นางรุ่งนภา  บุญถูก
2. นางสาวทิพวรรณ  ขันซ้าย
3. นางรัชนีกร  รักแร่
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจารุภัทร  ดวงศรี
2. เด็กชายจีรพัฒน์  ทองแสง
3. เด็กหญิงชนิดา  ดวงศรี
4. เด็กหญิงชยากร  อ้อยแขม
5. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันละมา
6. นายธรรมนูญ  สืบวงศ์
7. เด็กชายธีรวัสส์  มารศรี
8. เด็กหญิงปิยะดา  ภูมิสะอาด
9. นายปุรเชษฐ์  มงคล
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สืบวงศ์
 
1. นางอนุกูล  สุทธิอาคาร
2. นางสาวอรนุช  ทองสมบัติ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทบทาบ
2. เด็กหญิงจินตนา  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงชลดา  จริยภิญโญ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มูลสาร
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธีระแนว
6. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วพรหม
7. เด็กหญิงภาขวัญ  ขุมคำ
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  พวกดี
9. เด็กหญิงลดาวัลย์  วงษ์จันทร์
10. เด็กหญิงศวิตา  ทุ่งมน
11. เด็กหญิงอรปรียา  สีวิไลย์
12. เด็กหญิงอัลปรียา  พันธ์เลิศ
 
1. นางนิตยวรรณ  เอนกแสน
2. นางสาวดาวนภา  นาคพันธ์
3. นายกัณวรินศ์  นามแก้ว
4. นายทนงศักดิ์  ส่วนบุญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกิติมา  ไชยมี
2. เด็กหญิงทยิตา  ขันเงิน
3. เด็กหญิงนนทรี  พลไชย
4. เด็กหญิงพรรณทิวา  มุกดา
5. เด็กหญิงสุขิตา  สุภามูล
6. เด็กหญิงสุพิตรา  เลื่อนรัมย์
7. เด็กหญิงสุภาวิณี  สมจิตร
8. เด็กหญิงอมลรดา  หูตาชัย
9. เด็กหญิงเกศรา  สุภามูล
 
1. นางสิริจันทรา  เวชกามา
2. นางสาวสุริยงค์  แสนวงษ์
3. นางสินีพรรณ  ปุริสา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงกัญญานันท์  เชิญบ่อแก
2. เด็กหญิงกัลยา  จันทร์เหลือง
3. เด็กหญิงจีรภัทร  วงษ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงฉันทพิชญา  เบ้าช้างเผือก
5. เด็กหญิงชนิสรา  ภูมิเรศสุนทร
6. เด็กหญิงชาลิสา  สืบศรี
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมอเนื้อ
8. เด็กหญิงทิพย์กมล  อยู่คง
9. เด็กหญิงธัญทิพย์  บรรจุทรัพย์
10. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมใจ
11. เด็กหญิงผกามาศ  ดวงบัญชา
12. เด็กหญิงพริ้วพร  บัวมี
13. เด็กหญิงพิรสรณ์  ศุภวงค์ธนาศิริ
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  หงษ์มณี
15. เด็กหญิงอนุธิดา  คุ้มหมู่
16. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  สายรัตน์
 
1. นางรุ่งนภา  บุญถูก
2. นางวงจันทร์  มาสขาว
3. นางจินตนา  เรืองบุตร
4. นางสาวทิพวรรณ  ขันซ้าย
5. นางสาวปุณยวีร์  ศิริพูลมัทนาพร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายจรูญเกียรติ  วันธนา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ราชณุวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  เภาวะนะ
4. เด็กหญิงญดาวรรณ  ศรีวิเศษ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  หุ้มห่อ
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  อินทนนท์
7. เด็กหญิงพรรณมณี  เทพวาที
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีนระสิทธิ์
9. เด็กหญิงพุทธิดา  หารลี
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ศาลา
11. เด็กหญิงศรีกมล  หารลี
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลามพัด
13. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิมา
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  อ่อนสีทอง
15. เด็กหญิงอมรศรี  นนทะวงษ์
16. เด็กหญิงเขมมิกา  ทองแก้ว
 
1. นางสมยศ  พิลาวุฒิ
2. นางเพ็ญศรี  ผ่านเมือง
3. นางสุวรรณี  จันทร์ศิริ
4. นางฉันนิถา  ชูรัตน์
5. นางสาวปรียาภรณ์  ไตรเทน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กชายชัชวาลย์  เสี้ยวทอง
2. เด็กชายธรรมนูญ  เสี้ยวทอง
3. เด็กชายประยุทธ  จันขาว
4. เด็กชายภูชิต  สุเค
5. เด็กชายลิขิต  หนูนัง
 
1. นายกิตติศักดิ์  การัตน์
2. นางกัญจนพร  การัตน์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 1. เด็กชายสุทธินันท์  มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  ผาสุกจิตร์
 
1. นายทรงวุฒิ  ทองขำ
2. นายสวัสดิ์  ศิริพัฒน์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายชินกฤต  ลิ้มธนาสวัสดิ์
 
1. นางสาวนุชลี  โคตรภักดี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านติ้ว ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กหญิงอรดา  พองคำ
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  สุดแสวง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาห่อม 1. เด็กชายธรรมนูญ   แสงกล้า
2. เด็กชายปริญญา  ไชยมี
3. เด็กหญิงมินตรา  บุญจันทร์
4. เด็กชายสิรวิชญ์  เดชเดิม
5. เด็กชายอนุชาติ   แสนสุด
6. เด็กชายเสฐวุฒิ  บุระกรณ์
 
1. นายบรรพต  ไชยช่วย
2. นายวนิด  กลิ่นแก้วนพรัตน์
3. นายรชตะ  แสนสวงศ์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 1. เด็กชายคณิต  ไชยช่วย
2. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยช่วย
3. เด็กชายศิริภูมิ  เหล็กล้า
4. เด็กชายอภิชาติ  เหล็กกล้า
5. เด็กชายเรวัฒน์  แสนสวาสดิ์
6. เด็กชายเอื้ออังกูร  โพธิ์ศรี
 
1. นายพิชัย   อายุยืน
2. นายเชิดชัย  โภคสวัสดิ์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. นายชินดนัย  หงษา
2. นายดนุพร  เสียงใส
3. นายทนงศักดิ์  สีอ่อน
4. เด็กชายประจวบ  สมจิตร
5. นายปามิลา  ชุยหิรัญ
6. นายพายุ  โพธิ์งอก
7. นายราชัน  ประสพดี
8. เด็กชายวรสินธุ์  ขยันทำ
 
1. นายไพฑูรย์  โภคสวัสดิ์
2. นางพันธุ์ทอง  พินิจผล
3. นางละออ  ศรีบัวบาล
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 1. เด็กหญิงดวงสมภณ  กันภูมิ
2. เด็กหญิงรัตนวดี  การุณ
3. เด็กหญิงอินทิรา  หาญกล้า
 
1. นางธิติยา  เสมอภาค
2. นางวนิดา  ปิยรัตนพันธ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. นายจักรกฤษ  พรอิ่ม
2. เด็กหญิงลาวัลย์  โสภาวัตร์
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุมัชฌิมา  โยนากุล
2. นายพงศ์ภัค  จารักษ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อ้อยแขม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พลอาจ
3. เด็กหญิงศรินยา  ใจหาญ
 
1. นายสุนทร  เสาวะพาน
2. นางวิฬาวรรณ  เสาวะพาน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. นางสาวมะลิสา  เหล็กกล้า
2. นางสาววรรณภา  ภักดุยุทธ
3. นางสาวศศิประภา  เหล็กกล้า
 
1. นางลัดดา  จำปาแดง
2. นางวงเพ็ญ  ต้นพุฒ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กหญิงประถมาภรณ์  มีศิริ
2. เด็กชายภัชรพล  ยอดแย้ม
 
1. นางปิ่นไท  นิลผาย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  สายเมฆ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงศศิธร  อ่อนอภัย
2. เด็กหญิงเกษสุดาภรณ์   แสงมาศ
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายขวัญชัย  เคณาภูมิ
2. เด็กชายอัครพล  หาญกล้า
 
1. นายพงศ์ภัค  จารักษ์
2. นางสาวสุมัชฌิมา  โยนากุล
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1. เด็กชายจักรินทร์  อาจญาทา
2. เด็กชายธนพล  โสมณวัฒน์
 
1. นายสราวุธ  สุริยโรจน์
2. นางคนิดา  ธงชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงรุ่งเจริญ  ศรีเสมอ
2. เด็กหญิงศศิพร  ลีลา
 
1. นางสาวสุนันทา  พุฒพันธ์
2. นางวรัชญา  แจ่มศรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุนาครัว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกษกัน
 
1. นายอุทัย  เกษกัน
2. นางสุนิดา  เกษกัน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  วรรณใส
2. เด็กชายวุฒิภัทร  จันที
 
1. นายพงศ์ภัค  จารักษ์
2. นางสาวศิรินาฏ  สุริโย
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1. เด็กชายอธิภัทร  โลสันเทียะ
2. เด็กชายเจษฎากรณ์  โสภี
 
1. นางสาวสมฤทัย  คำพุ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มูลสิงห์
2. เด็กหญิงอุบลพรรณ  ศิริบุตร
 
1. นายวทันย์  ประจวบสุข
2. นางกุลศิรภรณ์  จิบจันทร์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทองโสม
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ขุนวงษา
 
1. นายสุรีย์  นิลผาย
2. นางสาวปนิดา  แสนเลิง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีเสมอ
2. เด็กชายเดชาวัตน์  ศรีเสมอ
 
1. นายวทันย์  ประจวบสุข
2. นางกุลศิรภรณ์  จิบจันทร์
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 1. นางสาวกฤษณา  กาละปักษ์
2. นางสาวดวงกมล  สุขมีผล
3. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  มณีงาม
 
1. นายไสว  เกษกัน
2. นางละมัย  เกษกัน
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงพิริฒิพา  ศิริโชคมาวิน
2. เด็กชายวรภพ  โชติสุวรรณ
3. เด็กหญิงอลีนา  แซ่เตีย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  โยธานันท์
2. นางสาวจิราภรณ์  พละมาตย์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  มีศิริ
2. เด็กชายอนุรักษ์  โสมะวงษ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิจักร์
 
1. นายมนูญกิต  ขอสุข
2. นายอุ่นใจ  ทองไพร
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คูเมือง
2. เด็กชายธีรพรรณ  เชื้อทอง
3. เด็กชายเดชณรงค์  ขันมณี
 
1. นายผ่องศิลป์  สุโพธิ์
2. นางวราพร  ใจทน
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 1. นายณัฐวัฒน์  หลุมนา
2. นายวริทธิ์  ประการแก้ว
3. นายสุทธิชัย  หนองดี
 
1. นายสมศักดิ์  ทองทา
2. นางพิมล  สารการ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวินชัย 1. เด็กหญิงชลิดา   คำแก้ว
2. เด็กชายปิยะพงษ์  วงศ์แดง
3. เด็กชายศุภฤกษ์  บุญราช
 
1. นายสมศักดิ์  กิ่งแก้ว
2. นายวัชรพล  คำแก้ว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายกอบชัย  ทองด้วง
2. เด็กชายกิติโชค  สิงห์ดง
3. เด็กชายตะวัน  ชมภู
 
1. นายอุชัย  สายสวาท
2. นางเกษร  สายสวาท
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเป้า 1. เด็กหญิงนวพร  มีศิริ
2. เด็กหญิงบุษบากร  มีศิริ
3. เด็กหญิงศิวราพร  สมหวัง
 
1. นางสุทัศ  มีสิทธิ์
2. นายสฤษดิ์  บุญปก
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1. เด็กชาย อนุวัฒน์  ผ่องใส
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สมหวัง
3. เด็กหญิงอนุสรณ์  องอาจ
 
1. นายประเสริฐ  องอาจ
2. นางสิริพร  ธนูศรี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกุลปรียา    พันธ์เพ็ง
2. เด็กหญิงขวัญสุดา    กันทาสัก
3. เด็กชายจักริน    บุญทศ
4. เด็กหญิงธนพร   ขันเงิน
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ปทุมวัน
6. เด็กหญิงลัคณา    เฉลยกุล
 
1. นางสินีพรรณ   ปุริสา
2. นางบัวสา  สมบูรณ์
3. นางบุญเตรียม  ศรีสารคาม
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจงจิตร  พลไชย
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญล้น
3. เด็กหญิงวิสุดา  คิดรอบนอก
4. เด็กหญิงศรีสุดา  รู้รอบ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขุมคำ
6. เด็กหญิงสุวิภา  พิมพ์โพชา
 
1. นางบัวสา  สมบูรณ์
2. นางจารุณี  ขันเงิน
3. นางสาวภัสสรา  เหรียญทอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 1. เด็กหญิงปราณี  ทวีผล
2. เด็กหญิงวรจรรย์  เสนกาบ
3. เด็กชายสุกัญญา  นนทบุตร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  กลางมะณี
2. นางสาวนันท์นภัส  วงษ์ทวี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายทนงเดช  อัคบุตร
2. เด็กหญิงนุจรี  อัคบุตร
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  พิษหนอง
 
1. นายยรรยง  สาริพันธ์
2. นางณัฐวิภา  สาริพันธ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 1. เด็กหญิงชฎาวีร์  ถึงแสง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สีอ่อน
3. เด็กชายสิทธิชัย  บุญค้ำชู
 
1. นายเอกวิทย์  ศรีธานี
2. นางอรทัย  แสงดี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  น้อยใส
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เข็มเพชร
3. เด็กชายอนุชา  สุทธิประภา
 
1. นายปรวีร์  ประจวบสุข
2. นางประภาพร  ประจวบสุข
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 1. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิชัย
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ต้นจันทร์
3. เด็กหญิงศิรินยา  จักษุดำ
 
1. นางประพิมพร  ศรศิลป์
2. นางสาวสุมาลี  จักรไชย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 1. นางสาวพัชรินทร์  เกษสุภะ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงศ์งาม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  นามสะเกษ
 
1. นางสากอน  พุทธคี
2. นางมุฑิตา  บุญเริ่ม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทองสา
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงกล้า
3. เด็กหญิงเด็กหญิงบุษยมาส  ทองภู
 
1. นางทิพย์วารี  นาควังไทร
2. นางละมุล  เนื้อทอง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลือไพบูลย์
2. เด็กหญิงจิตติมา  โพธิ์งอก
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  รามณี
 
1. นางกชมน  สุโพธิ์
2. นางวิไลวรรณ  เด่นดวง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1. เด็กหญิงชวิษา  ถิ่นสำอาง
2. เด็กชายภีรภัทร  ขันธรรม
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ยุพาพันธ์
 
1. นายสุนทร  เกตุเหม
2. นางสาวชนชนก  ชาฎา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กหญิงดรุณี  จันทา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  สายคำพันธ์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทาบุญเมือง
 
1. นางสาววรรณภา  สมสาย
2. นางสุภาพร  ทานนท์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี 1. เด็กหญิงจตุพร  มีศิริ
2. เด็กหญิงทิชาวรรณ  ศรีคร่ำ
3. เด็กหญิงสุรางค์พิมล  ศรีเกษม
 
1. นางสาวสุภาวดี  พาลพล
2. นางเพชรา  สารโท
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจีราภา  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ชำนาญรบ
3. นางสาวอรวรรณ  องอาจ
 
1. นางเพชรา   สารโท
2. นายอนน  สารโท
 
161 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เวชกามา
2. เด็กชายธนพล  โสภา
3. เด็กชายศุภโชค  ศิริจันทร์
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
2. นางชูศรี  บุญประสพ
 
162 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายคงณัฐ  อารีรักษ์
2. เด็กหญิงนิลวรรณ์  แก้วทองคำ
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  ศรีธรรม
 
1. นางจินตนา  เรืองบุตร
2. นางชูศรี  บุญประสพ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 1. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วมณี
 
1. นางจรัส  ขอสุข
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เป็งโท
 
1. นางสาวนัยนา  เสียงอ่อน
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 1. เด็กชายศุภกร  เกตุบุญเรือง
 
1. นางสุพรรณี  ธงชัย
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกฤติยา   เศษโถ
 
1. นางหนูประไพ   โตไทยะ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัย 1. เด็กหญิงนันณาชา  นางาม
2. เด็กหญิงแพรวา  วรรณวงษ์
3. เด็กชายแสนชัย  ทองพูล
 
1. นางสุวรัตน์  ศรีโชค
2. นางศรีวิไล  รักษา
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายณัฐพล   สาระอาสิงห์
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  ยอดนคร
3. เด็กชายสุรพงศ์   สาระบุตร
 
1. นางสาวนพมาศ  เมืองมุงคุณ
2. นางวันเพ็ญ  ศรีโสพันธ์
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกฤติยา   เศษโถ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   พิลาจันทร์
 
1. นางหนูประไพ    โตไทยะ
2. นางอมรรัตน์  อุปมา
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิงห์ 1. เด็กชายปรัชญา  ชูรัตน์
 
1. นางจิตติมา  คุณพาที
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงอัจฉรา  คำบุดดี
 
1. นายกรภัทร์  กัลปดี
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 1. เด็กชายปาฏิหารย์  ศรีวาโสม
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  สังเกตุ
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 1. นางสาวธิดารัตน์   เตชะชัย
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1. เด็กหญิงสุชาวดี  วระจันทร์
 
1. นางสุวพร  เห็มทอง
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สาระวัน
 
1. นางสาวพัณณิตา  แก้วยนต์ประเสริฐ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 1. เด็กชายเดชากุล  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวบังอร  ชื่นชม
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายธวัช  ไชยบุตร
 
1. นายชรินทร์ชัย  มูลสุวรรณ
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะไมย์(ขยาย) 1. เด็กชายออม  เป้าศิริ
 
1. นางสุรภี  เพ็ชร์งาม
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุภิญญา  ปวงสุข
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงปรารถนา  ดวงชาคำ
 
1. นางวิลาวัลย์  เกษมสุข
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  สวามิไชย
 
1. นางสาวนริศรา  นครวงษ์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 1. เด็กหญิงรุจิภา  ป้องกัน
 
1. นางยุพารัตน์  ดลศรี
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พิลาธร
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แผ่นศิลา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดทอง 1. เด็กชายปฐมพร  ท่าวกลาง
 
1. นางสุภารัตน์  ฝ่ายดี
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จำเริญ
2. เด็กชายต้นรัก  จารึกธรรม
3. เด็กชายธีรภัทร  สายหยุด
4. เด็กหญิงนิตยา  ชนะภูมิ
5. เด็กหญิงโสภณา  แสงกล้า
 
1. นายพนา  ทองเจียว
2. นางวิไลพร  ทองเจียว
3. นางมยุรี  สุขส่ง
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1. เด็กหญิงณัฐชริกาน  ธรรมสิงห์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญกาญจน์
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  โสภาบุญ
 
1. นางนภัสชญา  บัพพระครุช
2. นางสาวทัศนีย์  เส้นเศษ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายจิณณวัตร   จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายชนะชัย   พรสุรินทร์
3. เด็กชายศรายุทธ   ขาวสะอาด
 
1. นางเจียมจิตต์   แก้วพลงาม
2. นางภิวาพร   ศิริบูรณ์
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  ราญณรงค์
2. เด็กชายสิทธิพล   ถนอมบุญ
3. เด็กชายอานนท์  ศรมะณี
 
1. นายอัคเรศ   เหมือนชาติ
2. นางวันเพ็ญ   ราชตาจ้าย
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  นามวงษ์สา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  ไชยนา
3. เด็กชายหนึ่งตะวัน  สายคำวงษ์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญเฉลียว
2. นางสุมาลี  บุญเฉลียว
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กชายกฤษฎา   ถาจันทร์
2. เด็กชายวชิรวิทย์   นิราพาธ
3. เด็กชายอรุนันท์   ไชยว่อง
 
1. นางลำดวน   วงษ์สมุทร
2. นางณัฐชนฉัตร   สิงห์ประกอบดี
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1. เด็กชายสหรัฐ  สินไชย
2. เด็กหญิงอัมพิกา  จันทรุนัย
 
1. นางวิภา  โคตรสมบัติ
2. นายสราวุธ  สุริยโรจน์
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายณัฐพล  ประจำสุข
2. เด็กชายอนุชา  ศิริเมฆ
 
1. นางกลิ่นกุหลาบ  สุมาพา
2. นางภรณ์นิภา  แก้วเคลือบ
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภาคะ
2. เด็กชายศิริเจริญ  วงชาลี
 
1. นายภาณุพงศ์  ภาคะ
2. นางสุวิมล  เชษฐา
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายณัฐชนน  ใจน้อย
2. เด็กชายปราณรวิชย์  มาลากุล
 
1. นายใบ  ข่าวกระโทก
2. นางวิไลพร  ทองเจียว
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 1. เด็กชายถาม์พร  ใจกว้าง
2. เด็กชายวิทวัส  เสาหงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไพรินทร์
2. นางแอมรา  วงศ์ดอกพวง
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แสนโคตร
2. เด็กชายศุภฤกษ์  นิศารัตนชัย
3. เด็กชายศุภสิทธิ์  ประสารศรี
 
1. นางสาวณัฐกัญญา  ชวีวัฒน์
2. ว่าที่ร้อยโทถวัลย์  นาเวียง
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 1. เด็กชายณัฐพล  อารนะจินดา
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  สระคำจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  สาระบัว
 
1. นางสาวณัฐกัญญา  ชวีวัฒน์
2. นางมัณฑนา  กันหาวรรค
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสมอ 1. เด็กชายวัชระชัย  แสงรุ่ง
 
1. นางสมถวิล  บุญโถน
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายฐิติพร  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสุภาพ  สายสุด
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายศุภพล  จันทมาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายทะนงศักดิ์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางสุภาพ  สายสุด
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บุญรัตนสุทโธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรเชษฐ์  แถวนาชุม
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 1. เด็กชายเจษฎา  ดาษดื่น
 
1. นางลัดดา  จำปาแดง
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 1. เด็กชายอดิศร  ศักดิ์ศรี
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทุม
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 1. เด็กชายศิริวัฒน์  กรวยสวัสดิ์
 
1. นางแสงอาทิตย์  กสิพันธ์
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สืบวงศ์
2. เด็กชายขวัญ  ผันอากาศ
3. เด็กชายคมธัช   คำศรี
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์   โฆษา
5. เด็กชายชนกานต์   ถึงแสง
6. เด็กหญิงชุตินาฏ   พรมรังษี
7. เด็กหญิงฌานพร  พิมเสน
8. เด็กหญิงฑิติญาพร   ศรีบุญ
9. เด็กหญิงดวงพร  ยศบุญ
10. เด็กชายนราธิป  จันเหลือง
11. เด็กชายนักรบ  บุตรดี
12. เด็กหญิงนัฏฐวรรณญา  พรมรังษี
13. เด็กหญิงนิยากรณ์  บุญโท
14. เด็กชายนิรุทธิ์  พิจารณ์
15. เด็กหญิงบำเพ็ญพร  นิยม
16. เด็กชายปฏิภาน   บรรทุจันทร์
17. เด็กหญิงปฏิมา  จุลพันธ์
18. เด็กหญิงปลิตา   รื่นเริง
19. เด็กหญิงปวีนา   ทองแสง
20. เด็กหญิงปัณฑิตา   มนต์ขลัง
21. เด็กหญิงปารมี   รื่นเริง
22. เด็กหญิงปาริฉัตร   นำพา
23. เด็กชายปิยวัฒน์  สุมะมาน
24. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เศษคำ
25. เด็กหญิงวิภาวี   สิมลี
26. เด็กหญิงศศิกานต์   กุลวงศ์
27. เด็กชายศุภวุฒิ  ถนอมเชื้อ
28. เด็กหญิงสุดารัตน์   มนต์ขลัง
29. เด็กชายอนุวัฒน์  เขตสินชัย
30. เด็กชายเทิดชัย  จิตรประสงค์
 
1. นายสุนันท์  กุบแก้ว
2. นายจุฬา   สำโรง
3. นางรุ่งอุษา  จันทร์หอม
4. นางสาวสุพรรษา  สดศรี
5. นางสุธัญญา  จักรไชย
6. นางเบญจพร  สืบวงศ์
7. นางวาสนา  สุดแสน