สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ยโสธร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลยโสธร 23 14 1 38 46 11 4 5 61
2 บ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 6 2 0 8 8 1 0 0 9
3 อนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 5 2 2 9 17 6 6 1 29
4 บ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 4 3 2 9 9 2 1 0 12
5 บ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 4 3 2 9 8 2 0 4 10
6 บ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 4 3 1 8 8 1 1 0 10
7 อนุบาลค้อวัง 4 2 2 8 11 3 2 2 16
8 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 4 2 0 6 9 0 0 0 9
9 อนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 4 2 0 6 7 5 2 5 14
10 บ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 4 1 3 8 9 2 0 0 11
11 บ้านสงยาง 3 3 2 8 11 2 0 3 13
12 บ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 3 3 1 7 8 5 0 0 13
13 บ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 3 1 3 7 7 1 1 2 9
14 ชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 3 0 2 5 4 1 1 2 6
15 มหาชนะชัย 2 3 3 8 8 1 0 0 9
16 บ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 2 2 1 5 7 1 0 0 8
17 บ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 2 2 0 4 4 3 0 1 7
18 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 2 1 3 6 4 1 0 2 5
19 บ้านปอแดงโคกสะอาด 2 1 1 4 8 1 0 1 9
20 บ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 2 1 1 4 5 1 1 0 7
21 บ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 2 1 1 4 4 1 0 0 5
22 บ้านหนองเป้า 2 1 0 3 6 0 0 0 6
23 บ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 2 1 0 3 4 3 0 1 7
24 บ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 2 1 0 3 4 1 0 0 5
25 บ้านท่าสมอ 2 1 0 3 4 0 0 0 4
26 บ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 2 0 1 3 4 2 0 0 6
27 โซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 2 0 0 2 4 2 0 2 6
28 บ้านกุดระหวี่ 2 0 0 2 4 0 1 1 5
29 บ้านเหมือดป่าตอง 2 0 0 2 3 2 0 2 5
30 บ้านทุ่งแต้(ขยาย) 2 0 0 2 2 1 0 1 3
31 บ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 ชุมชนกู่จาน 1 3 2 6 6 7 1 0 14
33 บ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 1 3 0 4 6 0 1 1 7
34 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 1 2 2 5 15 3 2 1 20
35 บ้านนาสะไมย์(ขยาย) 1 2 2 5 6 1 2 0 9
36 บ้านผือฮีนาลานาจาน 1 2 0 3 7 1 1 1 9
37 สันติธรรมวิทยาคม 1 2 0 3 4 5 1 0 10
38 บ้านดวนบากน้อย 1 2 0 3 4 3 0 3 7
39 ชุมชนบ้านหัวเมือง 1 2 0 3 3 2 1 2 6
40 บ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 1 2 0 3 2 2 0 0 4
41 ชุมชนบ้านสำโรง 1 1 2 4 4 2 0 0 6
42 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 1 1 2 4 1 3 3 0 7
43 บ้านเลียบ 1 1 1 3 7 4 1 2 12
44 บ้านสร้างแป้น 1 1 1 3 6 4 2 1 12
45 ชุมชนบ้านหนองคู 1 1 1 3 5 4 2 5 11
46 บ้านจานทุ่ง 1 1 1 3 5 3 1 1 9
47 ชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 1 1 1 3 3 1 0 0 4
48 บ้านติ้ว ( ขยายโอกาส ) 1 1 1 3 3 0 0 1 3
49 บ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 1 1 1 3 3 0 0 0 3
50 บ้านตาดทอง 1 1 0 2 7 1 3 2 11
51 บ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 1 1 0 2 3 1 0 0 4
52 บ้านคำฮี 1 1 0 2 2 1 1 0 4
53 บ้านนาถ่ม 1 1 0 2 2 1 1 0 4
54 บ้านดงยาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านฟ้าห่วน 1 0 5 6 10 5 1 0 16
56 บ้านแข่โพนเมือง 1 0 2 3 7 3 0 1 10
57 บ้านเขื่องคำ 1 0 2 3 5 0 1 1 6
58 บ้านเหล่าฝ้าย 1 0 1 2 7 3 1 2 11
59 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 1 0 1 2 7 2 0 1 9
60 แคนน้อยหนองเลิง 1 0 1 2 4 2 1 0 7
61 บ้านดงเจริญ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
62 บ้านเหล่าน้อย 1 0 1 2 2 0 1 1 3
63 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 1 0 0 1 6 2 1 1 9
64 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 0 0 1 5 1 1 1 7
65 ชุมชนดงแคนใหญ่ 1 0 0 1 4 2 4 4 10
66 บ้านเดิด 1 0 0 1 4 1 2 3 7
67 บ้านสว่างดอนดู่ 1 0 0 1 3 4 1 2 8
68 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย 1 0 0 1 2 4 1 0 7
69 บ้านเวินชัย 1 0 0 1 2 2 0 0 4
70 บ้านนาห่อม 1 0 0 1 2 0 0 2 2
71 บ้านคูเมือง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
72 บ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 2 0 0 0 2
73 บ้านโนนหนองแฝก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 2 1 1 4
75 บ้านทุ่งมน 1 0 0 1 1 2 1 1 4
76 ประชาสงเคราะห์ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
77 บ้านยางน้อย 1 0 0 1 1 0 2 3 3
78 บ้านกุดตากล้า 1 0 0 1 1 0 2 0 3
79 บ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
80 บ้านโนนกอย 1 0 0 1 1 0 1 0 2
81 บ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82 แดงประชาสรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านเหมือดขาว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านผือฮี 0 3 0 3 7 1 1 1 9
87 บ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 0 3 0 3 4 5 0 2 9
88 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 0 3 0 3 2 2 1 3 5
89 ยโสธรวิทยาคาร 0 2 2 4 18 9 3 6 30
90 บ้านมะพริกดู่โพนสิม 0 2 1 3 5 2 1 1 8
91 บ้านนาเวียงคำศิริ 0 2 1 3 3 5 0 2 8
92 ชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 0 2 1 3 3 1 0 1 4
93 บ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 0 2 1 3 2 2 0 2 4
94 บ้านกว้างท่าเยี่ยม 0 2 0 2 6 5 0 0 11
95 บ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 0 2 0 2 6 4 0 2 10
96 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 0 2 0 2 2 3 1 0 6
97 บ้านราชมุนี 0 2 0 2 2 3 0 0 5
98 บ้านโนนทรายงาม 0 2 0 2 2 2 0 1 4
99 บ้านโนนธาตุ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
100 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม(ขยาย) 0 1 2 3 3 1 0 0 4
101 บ้านดงจงอาง 0 1 1 2 5 2 0 1 7
102 บ้านสามเพียแสนจำปา 0 1 1 2 5 1 1 1 7
103 บ้านหนองตุ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
104 บ้านเหล่าหุ่ง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
105 บ้านหนองขอนโพนสิม 0 1 1 2 3 0 1 0 4
106 บ้านหนองไร่ 0 1 1 2 3 0 0 2 3
107 บ้านดอนขะยอม 0 1 1 2 2 1 0 0 3
108 บ้านสำราญ 0 1 1 2 2 0 1 2 3
109 บ้านบัวขาว 0 1 1 2 1 3 0 1 4
110 บ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 0 1 1 2 0 3 0 1 3
111 บ้านดงบัง 0 1 0 1 3 5 0 3 8
112 บ้านทุ่งแต้ 0 1 0 1 3 3 1 2 7
113 บ้านนาคำปักแฮด 0 1 0 1 3 2 2 0 7
114 บ้านแหล่งแป้น 0 1 0 1 3 1 0 0 4
115 บ้านน้ำคำน้อย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 บ้านติ้ว 0 1 0 1 2 4 0 1 6
117 บ้านพลไว 0 1 0 1 2 2 1 0 5
118 บ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 0 1 0 1 2 0 0 1 2
119 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
120 บ้านยางเครือ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
121 บ้านหนองบกโนนสวาท 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 0 1 0 1 0 2 2 0 4
123 บ้านหนองยาง 0 0 2 2 8 4 4 1 16
124 บ้านขั้นไดใหญ่ 0 0 2 2 4 0 0 1 4
125 ชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 0 0 2 2 3 3 2 1 8
126 บ้านโพนทัน 0 0 2 2 3 1 2 0 6
127 คำเขื่อนแก้ว 0 0 2 2 3 1 0 0 4
128 บ้านคุ้ม 0 0 2 2 1 2 0 0 3
129 บ้านตูม 0 0 1 1 5 0 0 2 5
130 บ้านทรายงาม 0 0 1 1 3 7 2 0 12
131 บ้านสิงห์ 0 0 1 1 2 3 0 3 5
132 บ้านบุ่งหวาย 0 0 1 1 2 2 2 2 6
133 บ้านกุดพันเขียว 0 0 1 1 2 2 1 0 5
134 บ้านนาดีนาอุดม 0 0 1 1 2 2 1 0 5
135 บ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 0 0 1 1 2 1 1 0 4
136 บ้านนาสะไมย์ 0 0 1 1 2 0 1 2 3
137 บ้านหนองเรือ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
139 บ้านคูสองชั้น 0 0 1 1 1 2 0 0 3
140 บ้านนาดีดอนจาน 0 0 1 1 1 1 1 0 3
141 เรียนบ้านหมากมาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
142 บ้านหนองหงอก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 วุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
145 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 0 0 1 1 0 1 1 0 2
146 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
147 ชุมชนบ้านบึงแก 0 0 0 0 4 3 1 1 8
148 สาธิตอนุบาลพรเพชร 0 0 0 0 4 1 3 0 8
149 บ้านหนองเป็ด 0 0 0 0 3 5 2 2 10
150 หนองนางตุ้มบากหัวคำ 0 0 0 0 3 3 2 3 8
151 บ้านปลาอีด 0 0 0 0 3 2 2 2 7
152 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 0 0 0 0 3 2 0 0 5
153 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 3 1 2 1 6
154 บ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 0 0 0 0 3 1 1 1 5
155 ใหม่ชุมพร 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านหนองทองหลางโนนกุง 0 0 0 0 2 3 2 4 7
157 บ้านดู่ทุ่งคำบอน 0 0 0 0 2 3 0 1 5
158 บ้านน้ำอ้อม 0 0 0 0 2 2 1 0 5
159 บ้านกลางนา 0 0 0 0 2 2 0 1 4
160 โซงเหล่าโป่วิทยา 0 0 0 0 2 1 1 0 4
161 ไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 0 0 0 0 2 0 1 2 3
162 บ้านกุดเป่ง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
163 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 0 0 0 0 2 0 1 0 3
164 บ้านโพนแบง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
165 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 2 0 0 2 2
166 บ้านสังข์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านแจนแลน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 0 0 0 0 1 3 2 0 6
169 บ้านนาคำ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
170 ขุมเงิน 0 0 0 0 1 2 2 3 5
171 บ้านตับเต่า 0 0 0 0 1 2 2 0 5
172 บ้านเหล่ามะเขียว 0 0 0 0 1 2 1 3 4
173 ขาทรายมะเขือสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 1 3
174 บ้านท่าช้าง 0 0 0 0 1 1 1 4 3
175 บ้านหัวดอน 0 0 0 0 1 1 1 2 3
176 บ้านซำ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
177 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 0 0 0 0 1 1 1 1 3
178 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
179 บ้านศิริพัฒนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
180 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
181 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านบ่อบึงโพนจาน 0 0 0 0 1 0 2 1 3
186 บ้านแดง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
187 บ้านบาก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านกุดกุง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านคำน้ำสร้าง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านคำน้ำเกี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านยางกลาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านศิริพัฒนา (ขบายโอกาส) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองเสียวชัยมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหัวขัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 วัดบ้านเปาะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 3 1 1 4
198 สะแนน(สามัคคีวิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 1 4
199 บ้านผักบุ้ง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
200 พระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 0 0 0 0 0 2 0 1 2
201 บ้านดอนมะยาง กม.3 0 0 0 0 0 2 0 0 2
202 บ้านน้ำโผ่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
203 ศรีธรรมวิทยา 0 0 0 0 0 1 2 3 3
204 บ้านสงเปือย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
205 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 1 2
206 บ้านสว่างเชียงหวาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
207 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
208 บ้านโคกป่าจิก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
209 บ้านคำแหลม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
210 บ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
211 บ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
212 คุยตับเต่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 กุดกง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
214 ขาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
215 บ้านดงมะหรี่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
217 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
218 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
219 สหประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
220 บ้านเชือกน้อย 0 0 0 0 0 0 2 2 2
221 บ้านเชือก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
222 บ้านบากเรือดอนเรือ 0 0 0 0 0 0 1 3 1
223 ชุมชนย่อวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
224 บ้านสมสะอาดหนองแวง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
225 บ้านดอนกลอย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
226 บ้านผิผ่วน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
227 บ้านหนองบั่ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
228 บ้านหนองหอย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
231 บ้านหนองเทา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 162 144 110 416 693 348 163 191 1,204