หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดกง 1 1 1
2 004 โรงเรียนขาทรายมะเขือสามัคคี 5 10 7
3 005 โรงเรียนขาม 1 1 1
4 006 โรงเรียนขุมเงิน 9 14 11
5 007 โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 5 8 5
6 008 โรงเรียนคุยตับเต่า 3 4 4
7 010 โรงเรียนชุมชนกู่จาน 15 34 22
8 011 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 16 36 26
9 211 โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่(ขยายโอกาส) 4 11 6
10 012 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 2 8 4
11 013 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแก 13 43 23
12 226 โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา (ขยายโอกาส) 2 5 2
13 014 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 8 16 12
14 209 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง(ขยายโอกาส) 11 22 14
15 015 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 18 34 23
16 217 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) 8 25 14
17 016 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 9 22 9
18 205 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง(ขยายโอกาส) 6 22 9
19 017 โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 2 4 3
20 020 โรงเรียนดอนยางกล้วยสำโรง 0 0 0
21 019 โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 7 21 11
22 023 โรงเรียนบ้านกลางนา 5 14 10
23 024 โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม 11 30 18
24 025 โรงเรียนบ้านกุดกุง 1 2 2
25 208 โรงเรียนบ้านกุดกุง (ขยายโอกาส) 12 17 14
26 026 โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 3 5 4
27 027 โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 3 9 6
28 028 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 11 34 21
29 251 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) 10 22 16
30 030 โรงเรียนบ้านกุดพันเขียว 8 20 14
31 031 โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 6 10 8
32 029 โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 4 8 6
33 032 โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่ 7 12 9
34 216 โรงเรียนบ้านขุมเงิน (ขยายโอกาส) 13 22 17
35 037 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 1 1 1
36 221 โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง (ขยายโอกาส) 6 9 6
37 036 โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 1 2 2
38 038 โรงเรียนบ้านคำม่วง 3 6 4
39 237 โรงเรียนบ้านคำม่วง(ขยายโอกาส) 6 14 7
40 041 โรงเรียนบ้านคำฮี 4 14 8
41 218 โรงเรียนบ้านคำฮี (ขยายโอกาส) 2 5 3
42 039 โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า 8 12 12
43 040 โรงเรียนบ้านคำแหลม 2 4 4
44 042 โรงเรียนบ้านคุ้ม 3 6 5
45 204 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ขยายโอกาส) 6 9 7
46 044 โรงเรียนบ้านคูสองชั้น 3 3 3
47 043 โรงเรียนบ้านคูเมือง 3 3 3
48 035 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 2 3 3
49 219 โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง (ขยายโอกาส) 8 28 14
50 047 โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 10 14 12
51 050 โรงเรียนบ้านชาดศาลา 0 0 0
52 053 โรงเรียนบ้านซำ 4 7 4
53 054 โรงเรียนบ้านดงขวาง 0 0 0
54 055 โรงเรียนบ้านดงจงอาง 8 14 10
55 222 โรงเรียนบ้านดงจงอาง (ขยายโอกาส) 0 0 0
56 057 โรงเรียนบ้านดงบัง 11 26 15
57 058 โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 1 1 1
58 059 โรงเรียนบ้านดงยาง 2 5 4
59 212 โรงเรียนบ้านดงยาง (ขยายโอกาส) 2 5 4
60 056 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 4 21 9
61 241 โรงเรียนบ้านดงเจริญ(ขยายโอกาส) 3 21 6
62 060 โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 11 21 16
63 061 โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 0 0 0
64 062 โรงเรียนบ้านดอนกลอย 3 7 3
65 220 โรงเรียนบ้านดอนกลอย (ขยายโอกาส) 6 10 8
66 063 โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 6 6 6
67 064 โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 2 2 2
68 213 โรงเรียนบ้านดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง(ขยายโอกาส) 2 6 4
69 065 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 8 13 12
70 223 โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน (ขยายโอกาส) 4 12 6
71 068 โรงเรียนบ้านตับเต่า 5 16 8
72 069 โรงเรียนบ้านตาดทอง 15 29 15
73 070 โรงเรียนบ้านติ้ว 8 19 12
74 252 โรงเรียนบ้านติ้ว ( ขยายโอกาส ) 5 10 7
75 071 โรงเรียนบ้านตูม 7 19 11
76 073 โรงเรียนบ้านทรายงาม 12 19 16
77 078 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 10 22 13
78 244 โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 7 16 10
79 079 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 5 8 8
80 238 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ขยายโอกาส) 8 11 11
81 077 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 9 16 12
82 246 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้(ขยาย) 5 6 6
83 074 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 7 10 8
84 076 โรงเรียนบ้านท่าสมอ 6 6 6
85 075 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 2 4 2
86 082 โรงเรียนบ้านนาคำ 5 6 6
87 081 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 7 14 11
88 232 โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด(ขยายโอกาส) 7 8 7
89 083 โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 3 4 4
90 084 โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 5 7 6
91 085 โรงเรียนบ้านนาถ่ม 4 13 8
92 088 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 5 14 6
93 243 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์(ขยาย) 10 17 13
94 089 โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 6 13 6
95 090 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 2 2 2
96 234 โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง(ขยายโอกาส) 5 14 5
97 091 โรงเรียนบ้านนาห่อม 4 23 9
98 087 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 12 22 13
99 242 โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ (ขยายโอกาส) 8 15 11
100 080 โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 4 8 8
101 086 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 7 14 11
102 093 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 3 12 6
103 245 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) 6 14 9
104 094 โรงเรียนบ้านน้ำคำใหญ่ 0 0 0
105 096 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 5 14 11
106 233 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม (ขยายโอกาส) 9 17 14
107 092 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 1 6 3
108 095 โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 2 4 2
109 104 โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 3 3 3
110 106 โรงเรียนบ้านบัวขาว 5 22 10
111 109 โรงเรียนบ้านบาก 2 7 4
112 107 โรงเรียนบ้านบากเรือดอนเรือ 4 14 7
113 108 โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 1 2 2
114 110 โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 10 25 17
115 105 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 6 9 6
116 230 โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน (ขยายโอกาส) 7 12 10
117 111 โรงเรียนบ้านปลาอีด 9 14 9
118 112 โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 12 25 16
119 114 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 3 4 4
120 115 โรงเรียนบ้านผิผ่วน 1 5 2
121 118 โรงเรียนบ้านผือฮี 13 23 18
122 228 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) 21 34 27
123 117 โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 10 16 12
124 116 โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 5 16 5
125 206 โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)(ขยายโอกาส) 16 20 17
126 120 โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ(มหาชัยชิโนบล) 2 2 2
127 119 โรงเรียนบ้านพลไว 5 49 15
128 123 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 17 40 27
129 236 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) 13 23 18
130 125 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 14 44 24
131 240 โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม(ขยายโอกาส) 11 28 16
132 124 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี 1 1 1
133 227 โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี (ขยายโอกาส) 1 2 1
134 126 โรงเรียนบ้านยางกลาง 1 2 1
135 129 โรงเรียนบ้านยางน้อย 8 16 10
136 127 โรงเรียนบ้านยางเครือ 1 5 2
137 128 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 22 34 30
138 248 โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม(ขยาย) 6 20 10
139 130 โรงเรียนบ้านราชมุนี 5 9 7
140 133 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 3 4 4
141 231 โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา (ขบายโอกาส) 1 1 1
142 135 โรงเรียนบ้านสงยาง 18 34 25
143 229 โรงเรียนบ้านสงยาง (ขยายโอกาส) 11 21 16
144 134 โรงเรียนบ้านสงเปือย 5 13 9
145 210 โรงเรียนบ้านสงเปือย (ขยายโอกาส) 5 10 8
146 136 โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 2 3 3
147 137 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 15 31 20
148 139 โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 10 21 16
149 138 โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 3 4 4
150 140 โรงเรียนบ้านสะเดา 0 0 0
151 215 โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา) (ขยายโอกาส) 1 3 2
152 141 โรงเรียนบ้านสังข์ 2 6 4
153 142 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 8 14 11
154 224 โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา (ขยายโอกาส) 3 4 4
155 143 โรงเรียนบ้านสำราญ 6 37 10
156 144 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 1 1
157 145 โรงเรียนบ้านสิงห์ 10 14 13
158 146 โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 4 9 6
159 147 โรงเรียนบ้านหนองตุ 7 19 14
160 207 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) 7 16 12
161 148 โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 12 27 20
162 150 โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 1 10 3
163 153 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 6 5
164 152 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 1 1 1
165 151 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาโพนเขวา) 2 4 3
166 158 โรงเรียนบ้านหนองยาง 18 46 29
167 161 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0 0 0
168 164 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1 10 3
169 165 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 3 2
170 166 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 3 3
171 149 โรงเรียนบ้านหนองเทา 1 2 2
172 154 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 12 27 20
173 155 โรงเรียนบ้านหนองเป้า 6 17 11
174 159 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 4 19 6
175 162 โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 1 3 2
176 156 โรงเรียนบ้านหนองแฝก 0 0 0
177 163 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 4 2
178 157 โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 5 13 8
179 160 โรงเรียนบ้านหนองไร่ 5 19 8
180 167 โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธฺ 1 3 2
181 169 โรงเรียนบ้านหัวขัว 3 9 7
182 170 โรงเรียนบ้านหัวดง 2 3 2
183 171 โรงเรียนบ้านหัวดอน 5 20 9
184 168 โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 9 14 13
185 033 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 7 11 8
186 214 โรงเรียนบ้านเขื่องคำ(ขยายโอกาส) 13 20 16
187 052 โรงเรียนบ้านเชือก 2 8 4
188 051 โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 4 5 5
189 066 โรงเรียนบ้านเดิด 10 20 15
190 113 โรงเรียนบ้านเปือย 0 0 0
191 131 โรงเรียนบ้านเลียบ 15 23 18
192 132 โรงเรียนบ้านเวินชัย 4 6 5
193 172 โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 1 3 2
194 173 โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 7 16 11
195 174 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 5 6 5
196 250 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) 7 20 14
197 175 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 13 24 17
198 176 โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 7 10 8
199 177 โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 4 10 6
200 178 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 8 16 14
201 179 โรงเรียนบ้านเหล่าไฮหนองแวงชาตะยานนท์ 4 7 4
202 034 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 11 30 17
203 249 โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง ( ขยายโอกาส ) 8 11 10
204 235 โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง(ขยายโอกาส) 12 64 15
205 049 โรงเรียนบ้านแจนแลน 3 3 3
206 048 โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 0 0 0
207 067 โรงเรียนบ้านแดง 2 7 3
208 181 โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 1 30 7
209 180 โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 4 11 5
210 045 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 18 6
211 046 โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 3 3 3
212 072 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 0 0 0
213 097 โรงเรียนบ้านโนนกอย 2 7 3
214 098 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 0 0 0
215 099 โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 5 10 6
216 100 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 3 7 6
217 101 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 5 7 7
218 102 โรงเรียนบ้านโนนยาง 3 5 5
219 103 โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 3 6 5
220 121 โรงเรียนบ้านโพนทัน 6 15 10
221 122 โรงเรียนบ้านโพนแบง 5 10 7
222 182 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 4 13 6
223 183 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 10 21 13
224 184 โรงเรียนมหาชนะชัย 13 31 20
225 188 โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 1 1 1
226 189 โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุษฎ์อุปถุมภ์ 1 5 2
227 191 โรงเรียนสหประชาสรรค์ 1 1 1
228 192 โรงเรียนสะแนน(สามัคคีวิทยา) 5 11 7
229 195 โรงเรียนหนองนางตุ้มบากหัวคำ 11 26 17
230 197 โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 18 30 25
231 199 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม 20 57 35
232 254 โรงเรียนอนุบาลยโสธร 70 195 117
233 201 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) 34 117 51
234 187 โรงเรียนเรียนบ้านหมากมาย 2 12 6
235 009 โรงเรียนแคนน้อยหนองเลิง 7 19 9
236 021 โรงเรียนแดงประชาสรรค์ 5 8 7
237 018 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 4 5 5
238 239 โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา(ขยายโอกาส) 9 14 13
239 196 โรงเรียนใหม่ชุมพร 6 15 10
240 225 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓ (ขยายโอกาส) 0 0 0
241 022 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 5 10 8
242 186 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 10 38 20
243 185 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร 37 108 57
244 190 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 6 14 10
245 193 โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม 10 16 14
246 194 โรงเรียนสาธิตอนุบาลพรเพชร 8 19 8
247 198 โรงเรียนอนุบาลทองขาว 0 0 0
248 203 โรงเรียนอนุบาลอินทร์โฮม 0 0 0
249 202 โรงเรียนอนุบาลใหม่่ปัญญานุสรณ์ค้อวัง 0 0 0
250 002 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์คำเขื่อนแก้ว 0 0 0
251 003 โรงเรียนแก้วปัญญาอุปถัมภ์มหาชนะชัย 0 0 0
รวม 1558 3617 2281
5898

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางดารารัตน์ ทานะเวช กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]