รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงพิชญานี  ศรีสองเมือง
 
1. นางกัลยา  แสงแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูดิน 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวบัวไล  ภูเวียง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนอุบล
 
1. นางสาวเรียมน้อย  ยานจรัส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์   ปิตะฝ้าย
 
1. นางดายิน  ประวันโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายปุณยาวัฒน์  ยงไชยสงค์
 
1. นางอังคณา  เหลืองประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กหญิงอำภาพร  ชัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ไกยวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1. เด็กชายรพีภัทร  พรมคำน้อย
 
1. นางฐิติมาพร  สมบัติบูรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมกูล
 
1. นางฉายวรรณ  บุญกอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงรมย์รวินทร์  วงษ์จันทร์
 
1. นางกนกลักษณ์  ปัตตายะโส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 1. เด็กชายตะวัน  ทรเสนา
 
1. นางศิลาพร  คงใจดี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  พะธุนิ
 
1. นางปิยพร  สุวรรณศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1. เด็กหญิงนันธิธาดา  แก้วนอก
2. เด็กชายพัฒน์  พัฒนขจร
3. เด็กหญิงพีรยา  สิงโต
 
1. นางสาวสุนิทษา  สิงห์โคตร
2. นางกรรณิกา  แวงแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชกร  คำมีทอง
2. เด็กหญิงนิวาริน  เตโช
3. เด็กหญิงสิรินดา  สินสมบัติ
 
1. นางเบญจพร  คำมีทอง
2. นางประภาพร  ไตรนิรันดร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์   แก้วกงพาน
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ   ไพรวัน
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา   พรมเบา
 
1. นางสาวศกุลวรรณ   วินทะไชย
2. นางสาวปวีณา  ใจซื่อ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วดวงดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วพิลา
 
1. นางดายิน  ประวันโต
2. นางสาวนพรัตน์  จันทร์อ่วม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองทิพย์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วงแก้ว
 
1. นางทัศนียา  ศรีทะหา
2. นางสาวกรรณิกา  พินิจ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงญาณิศา  มีลา
 
1. นางสาวรัตน์ชนก  พรหมจารีย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  แสงแก้ว
 
1. นายไตรรัตน์  แสงแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  โพขี
 
1. นายธวัช  พิมพ์สุวรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายพิรัชย์  หลักมั่น
2. เด็กชายรินระวี  จันทะรัตน์
3. เด็กหญิงลลิตา  มาปะเภา
 
1. นางสายฝน  มีชัย
2. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นางสาวมยุริญ  วันโส
2. นางสาวมาริษา  คุณประทุม
3. นายสังวาลย์  มงคล
 
1. นางสายฝน  มีชัย
2. นางสาวจริญยา  พั้วมณี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทิพย์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพียงตา
3. เด็กชายรัชชานนท์  วังแสนแก้ว
 
1. นางสายฝน  มีชัย
2. นางพรทิพย์  ไชยรถ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นางสาวชบาพร  แสนโง
2. นางสาวชรินญา  มีศีล
3. นางสาวสุรัสวดี  กาละพันธ์
 
1. นางสายฝน  มีชัย
2. นายชัชวาล  นันทะวงศ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายชิดดนัย  ตรังค์คุณากร
2. เด็กชายภูมิ  กำเนิดกาลึม
 
1. นางสาวทัชนี  เดชโฮม
2. นางสาวรัตน์ชนก  พรหมจารีย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  พรมมี
2. เด็กหญิงสาริกา  คำทุย
 
1. นางสุภาภรณ์   ภาโนมัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีสร้างคอม
 
1. นางสาวกาญจนา  สีดารักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์
 
1. นายไตรรัตน์  แสงแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นายพิทักษ์  สิงห์อ้น
 
1. นางจันหอม  สิงสุพรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจินตนาภา  อั้วชนะ
2. เด็กชายพิทักษ์พลไกร  มะเสนา
3. เด็กหญิงสริยา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายนิโรจน์  มะเสนา
2. นางสาวบุญถม  โคตรชาดา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นางสาวจิราพร  รอบคอบ
2. นายทศพร  บรรจง
3. นายธนพล  จันทะสอน
 
1. นางสุนันทา  ไชยศิริ
2. นางพัชรภรณ์  สนสุรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุภาพ
2. เด็กหญิงวริศรา  ดื้อภูเขียว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทาบุดดา
 
1. นายนิโรจน์  มะเสนา
2. นายอัชพล  ถาวรวรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซึม 1. นางสาวปนัดดา  น้ำทิพย์
2. นางสาวพันธสา   บุญประคม
3. เด็กหญิงสุจิตรา   เนตรวงษ์
 
1. นางสุกัญญา   ไพศาล
2. นายสุรเกียรติ   ธรรมวงศ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคี 1. เด็กหญิงชนิษฐา  บุญยียวน
2. เด็กหญิงนิชาดา   ทองแกม
3. เด็กหญิงวิชิตา   พันชัย
 
1. นางศิริรัตน์   เปปะตัง
2. นายเพ็ชรรัตน์   ไพศาล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ภูผาแนน
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชัยบุดดา
3. นายชัยมงคล  แสนทวีสุข
 
1. นายสันติ  แก้วลอดหล้า
2. นางสาวสุภาพร  ชัยจันทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  สำแดงไชย
2. เด็กหญิงภควดี  กองมณี
3. เด็กหญิงอภิรมณ  ทิพเนตร
 
1. นางทิวาพร  แสงวิจิตร
2. นางสาวจริญยา  พั้วมณี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายธีรภัทร์  เนียมหวาน
2. นางสาวเมธาพร  แพงน้อย
3. นางสาวเอมวิกา  คันธี
 
1. นางวิไลวรรณ  ห่วงวัลย์
2. ว่าที่ร้อยเอกจักรพงษ์  เพ็ญศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เซ่งอั้น
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ทองดี
 
1. นางอุรารัตน์  ศรียุทธ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  บุญมาก
2. เด็กหญิงไพริน  ชาญสมร
 
1. นางพัชรภรณ์  สนสุรัตน์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายจิรพนธ์  ประกอบศรี
2. เด็กชายณัฐพล  บุญนะที
 
1. นางพิทูรย์  แก้วดวงดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกบนาแมน 1. เด็กชายชินนวัฒน์  จันทร์วงษ์
2. เด็กหญิงอัจฉรา  มีชัย
 
1. นายอุดม  สาระรัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกบนาแมน 1. เด็กชายทิวากร  ชาวดร
2. เด็กหญิงวาสนา  ใจหาญ
 
1. นายอุดม  สาระรัตน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กชายจักรินทร์  ดวงประทุม
2. เด็กชายวิรัตน์  พานะ
 
1. นายศิรวิทย์  ฉลี
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมศรี
2. เด็กชายนาวิน  อุทสาร
 
1. นายอัคคณัฐ  พรหมเสนา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทมาศ
2. เด็กหญิงพิมพ์โพชญา  ยาใจ
3. เด็กหญิงสิริพัชร  พรรณา
4. เด็กหญิงสุธิชา  สำเรียนรัมย์
5. เด็กหญิงอิศริญาพร  ศรีอำพล
 
1. นางสาวณัฏฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาวศิริวรรณ  พันธ์ชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กหญิงนิติพร  พระวิที
2. เด็กหญิงวรภัทร  อ่อนเงิน
3. เด็กหญิงวืชิตา  ป้อมหาญ
4. เด็กหญิงอมิตา  เหลาวงศ์
5. เด็กหญิงเทพิตา  ยึดพวก
 
1. นางจุฑามาส  บุตตะคาม
2. นางสาวศิวะรักษ์  ศรีละ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กหญิงจารุภรณ์  ปากเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินกอง
3. เด็กหญิงปนิดา  วิชัย
4. เด็กหญิงวรรณนิภา  ผาจันทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  หินแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  ศรีสุชาติ
2. นายพิทักดิ์  ใจบุญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกรกนก  สิมทอง
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  จันปัญญา
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  ปัญญากุล
4. เด็กหญิงชลธิชา  โทมถา
5. เด็กชายธนวัฒน์  คันธี
 
1. นางสาวออระดี  แก่นกงพาน
2. นางสาวจิรัชยา  จันทะวงศ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภรณ์  นามแก้ว
2. เด็กหญิงธันยกาญจน์  ใจซื่อ
3. เด็กหญิงนฤภรณ์  สีอ่อน
4. เด็กหญิงนิชา  ณ น่าน
5. เด็กหญิงยลดา  จันทุมมา
 
1. นางประไพศรี  ฮวดชัย
2. นางณัฐนรี  หลอดแพง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ก 1. เด็กหญิงนลินนิภา  หนูแก้ว
2. นางสาวประณิตา  นาสมยนต์
3. นางสาวมาริษา  ผุริจันทร์
4. นางสาววิไลรัตน์  เลิศเสนีย์
5. นางสาวอารียา  นามดี
 
1. นายวิรัตน์  วงษ์เที่ยง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทองทิพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ศรีอ่อน
2. เด็กชายธนากร  ลุนะหา
3. เด็กชายปฐพี  สีหานาค
4. เด็กชายภูรินทร์  กันทะเสน
5. เด็กชายสุทธิพล  แก้วกันหา
 
1. นายวีระศักดิ์  พันธุ์พัฒน์
2. นางสาวรุ่งทิวา  บำรุงภักดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำฤทธิ์
2. เด็กชายธีระภัทร   รักญาติ
3. เด็กชายวัชรพล  แซ่กล
4. เด็กชายวีรวัฏ  คงอ้น
5. เด็กชายอัษฏาวุธ  เสือมั่น
 
1. ดร.วิเชียร  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์  วงษ์ดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  แก้วมหาวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาสมวาด
3. เด็กชายณัฐกิจ  แย้มโกสุม
4. เด็กหญิงดวงกมล  ดีสวน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  กลางบุรัมย์
6. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ณุวงษ์ศรี
7. เด็กชายพลวัฒน์  ไชยราชา
8. เด็กชายพีรณัฐ  วรราช
9. เด็กชายพีระภัทร  ค้าช้าง
10. เด็กชายภัทรดนัย  พลาเลิศ
11. เด็กชายรัฐระพี  ทองเนื้อนิ่ม
12. เด็กหญิงวณิดา  ภูหนององค์
13. เด็กหญิงวิณิชชา  ภูหนององค์
14. เด็กหญิงวิมวิภา  เรือนเจริญ
15. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญมาวงษ์
16. เด็กหญิงศิริพร  อาจหาญ
17. เด็กหญิงสุมิตรา  ชินรัตน์
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีสนิล
19. เด็กหญิงอรปรียา  ตระการดี
20. เด็กหญิงเบญญาภา  กุลชาติ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ผุยม่อง
2. นางสาวทองกุล  ศรีสว่าง
3. นายศุภวัฒน์  นามมี
4. นางสาวเสาวนีย์  พรหมมาหล้า
5. นางสาวชนัญดา  สุทธารักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  แย้มศรี
2. เด็กชายกุลเทวะ  ศิริเสาร์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสนสุพรรณ์
4. เด็กชายฉัตรกฤษฎ์  ศรีนาเมือง
5. เด็กหญิงฐิตารีย์  วันละคำ
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กองพิลา
7. เด็กชายณัฐพงษ์  โยธา
8. เด็กหญิงณิชาภรณ์  ภูหนององค์
9. เด็กชายทัสสมา  ศรีหอมชัย
10. เด็กชายธนภูมิ  แสนอภัย
11. เด็กหญิงธิตินันท์  เกียรติ์พงษ์ลาภ
12. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ขจร
13. เด็กชายภานุวัฒน์  ถิ่นถาวร
14. เด็กหญิงมาลัยทอง  ชื่นบุญเพิ่ม
15. เด็กหญิงศศินา  ภูครองเงิน
16. เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองคำแสน
17. เด็กชายศิรวิทย์  เถาจันทร์ต๊ะ
18. เด็กชายศิวกร  พิมหนวด
19. เด็กชายสิรดนัย  ตรังค์คุณากร
20. เด็กชายเวชพิสิฐ  ศิรวตานนท์
 
1. นายวรพงษ์  อาษาศรี
2. นายสมพงษ์  ฮวดชัย
3. นางสาววิลาวัณย์  บัวทา
4. นายธีระวัฒน์  สาขะสิงห์
5. นางสาววารุณี  ขันซ้าย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ถูหลงเพีย
 
1. นางสาวรัติยา  ผลธุระ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 1. เด็กหญิงศิริยา  ปิ่นทอง
 
1. ดาบตำรวจรัศมี  สิทธิธรรม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวสาร 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  เรืองแสง
 
1. นางวราภณณ์  ศรีสุชาติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ชาวดร
2. เด็กหญิงอารยา  ประดับศรี
 
1. นางนิตยา  ปราบพาล
2. นายธนะชัย  ปราบพาล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงธิติมา  คำอุ่น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  โวหาร
 
1. นางสาวณัฏฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาววนิดา  สุทธิสิงห์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พุฒตาลดง
2. เด็กชายอัครพล  ผ่องใส
 
1. นายสุรเดช  คำสิงห์ศรี
2. นายสังคม  บุญกอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วมหาไชย
2. เด็กหญิงขวัญนภา  ชาภักดี
3. เด็กหญิงจินตพร  เกณฑ์วิถี
4. เด็กหญิงนิตยา  บุญหอม
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สำราญ
6. เด็กหญิงปฏิมา  บุญสะอาด
7. เด็กหญิงพรชิตา  พินิจ
8. เด็กหญิงวรัญญา  ประทุมวัน
9. เด็กหญิงวิภาดา  มูลหาร
10. เด็กหญิงเกตมณี  นาฬิกุล
 
1. นางสมทรัพย์  คำชมภู
2. นางขนิษฐา  จันทา
3. นางสายอาลัย  อดทน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรชัย
2. เด็กหญิงคุณัญญา  โคตะมี
3. เด็กหญิงณัฐริดา  นันโท
4. เด็กหญิงณิรัญญา  ตาดี
5. เด็กหญิงธัญธร  สุวรรณศรี
6. เด็กชายพงศกร  ชินทวัน
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  เพ็งตา
8. เด็กชายวิรวัฒน์  ชัยทวี
9. เด็กชายสัญญา  หาลินไสล
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาเห็นสอน
 
1. นางอารีลักษ์  พรมจารย์
2. นางจิตรถนอม  ศรีบุรินทร์
3. นายจีรศักดิ์  แสงสวัสดิ์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นางสาวดารณี  สมศักดิ์
2. นางสาวทาริกา  คำไพ
3. เด็กหญิงพรกนก  ลียะวงค์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  จันทพล
5. เด็กหญิงมลธิชา  ใจเย็น
6. เด็กชายวุฒินันท์  ดีลุนชัย
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  หยวกกุล
8. เด็กหญิงศุภรา  สาลีแสง
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ลาฤทธิ์
10. นางสาวสิริยากร  สุวรรณดี
11. เด็กหญิงสุชาดา  เบ้าคำ
12. เด็กหญิงอาภัสรา  เรืองเดช
13. เด็กหญิงอิศริยา  อินทฤทธิ์
14. นางสาวเกตุสุดา  ศักดิ์เสริม
15. เด็กชายโรจนชัย  ปิตตานัง
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นายประสาน  พรหมทา
3. นางวินัย  ่มะเสนา
4. นายคุณากร  สีเชียงสา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายจักรกริช  สาลีแสง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ทรัพย์พงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  จำปาดะ
4. เด็กชายชัชวาลย์  สายจันทร์ดี
5. เด็กหญิงดวงเนตร  บรรเทา
6. เด็กหญิงประภาพร  เสเร
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  ดวงทา
8. เด็กหญิงพรพิไล  กิ่งก้าน
9. เด็กหญิงพัชริดา  พรมสนิท
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  วิมลสุข
11. เด็กหญิงรัตนาพร  อินทรฤทธิ์
12. เด็กหญิงวัลพร  กล่อมจอหอ
13. เด็กหญิงศศิวิมล  ประกูลนิตย์
14. เด็กหญิงสุพรรษา  สาลีแสง
15. เด็กหญิงเกสริน  แก้วโก
 
1. นางนฤมล  พรหมทา
2. นายประสาน  พรหมทา
3. นางสาวพุทธธิดา  ทองสมุทร
4. นายสฤษฎ์ภัทร  จงกล
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิกวด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศิริประเสริฐ
 
1. นางประไพศรี  ฮวดชัย
2. นางสาวดลฤดี  โนนสุรัตน์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงพรรณษา  วิเศษคำใส
2. เด็กหญิงสุภนิดา   โคตรทา
 
1. นายบุญมี  วิวาจารย์
2. นางอภิญญา  วิวาจารย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พรมเทศ
 
1. นายเสมียน  ประสานชีพ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายวรวุฒิ    ประทุมรัตน์
 
1. นางสาวมนัสชา  แววไธสง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปาละ
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  อ้วนภา
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีไพร
 
1. นางสาวมนัสชา  แววไธสง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาลีแสง
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายพิเชษฐ์  ลุนแก้ว
 
1. นางปัณฑารีย์  ศรีสุนทร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นางสาวจุฑามาศ  วันไชย
 
1. นายธัญปกรณ์  ปิ่นแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลญาริดา 1. เด็กหญิงกัลยา  พนาสูร
2. เด็กหญิงบุญธิชา  ดวงเทียน
 
1. นางชิยาวีร์  ศรีมงคล
2. นางธนันท์รัฐ  กีรติพงศ์ศักดา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงโสภิตรตรี  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงไผ่ทอง  แก่นจันทร์
 
1. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
2. นางชะอ้อน  สีแก้ว
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แพงวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  สมสนุก
 
1. นางรักษ์ฤทัย  สมพวงภักดี
2. นางสาวศศิธร  พรมน้อย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  เรืองประทีป
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์  ศิริมาท
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กหญิงณัฐยมล  โพธิ์ราช
2. เด็กหญิงรินรดา  จึ่มมี
3. เด็กหญิงโชติกา  แก้วสีหา
 
1. นางยุภาพรรณ  พัชรเลขกุล
2. นางแจ่มจันทร์  โง่นแก้ว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจิตธนา  แสนศรี
2. เด็กชายปฏิภาณ  วาริสาร
3. เด็กชายศักรินทร์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกัญธิญา  หาบ้านแท่น
2. นางวนิดา  โลทัง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโชค
2. เด็กชายภานุเดช  อินทะจำปา
3. เด็กชายสิทธิโชค  ผิวหอม
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นางลักขณา  ภูวิลัย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  มาระตัง
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  มาระตัง
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงเยาวภา  ชนะกาญจน์
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริมณี
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  มาระตัง
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นางสาวอรพินท์  ตัญญาภักดิ์
 
1. นางพิมพ์ประไพ  จงพิมาย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงเยาวภา  ชนะกาญจน์
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นางสาวชุติมา  ผากอง
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 1. เด็กหญิงปานรุ้ง  ปัจจัย
 
1. นางฐิติรัตน์  สาคมิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หล้าเรืองแสง
 
1. นางพิมพ์ประไพ  จงพิมาย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาลึม 1. นางสาวกนกวรรณ  ยวงทอง
 
1. นางสาวพุทธรัตน์  มิ่งมิตรวัน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  บุตรมาร
 
1. นายธวัชชัย  ไชยธงรัตน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นายกฤษดา  ชาวป่า
 
1. นายสายันต์  จงพิมาย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงมินตรา  แข็งขัน
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นางสาวภัสสร  จันทคาม
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 1. เด็กชายกฤษดา  บัวลพบุรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สีลาคำ
3. เด็กชายคณาธิป  วิจาร
4. เด็กชายจิรายุส  แสนจันทร์
5. เด็กหญิงณิชาพร  ชาวดร
6. เด็กหญิงณิชามล  ชาวดร
7. เด็กหญิงธนิดา  แพงน้อย
8. เด็กหญิงนงนภัส  นารายณ์
9. เด็กชายนัทธพงษ์  ชาวดร
10. เด็กชายปณิธาน  พิมพ์ปาน
11. เด็กหญิงปภาวดี  ธรรมโรเวช
12. เด็กชายพงศกร  ทุมพลแก
13. เด็กหญิงพรชุดา  คันธี
14. เด็กหญิงภีรพัฒน์  สิงห์คะ
15. เด็กหญิงรารีรัตน์  อินทร์แต้ม
16. เด็กชายศิวกร  ปราบพาล
17. เด็กหญิงสราญตา  มาริบุตร
18. เด็กชายสุจินดา  ตะวงษา
19. เด็กหญิงอรอุมา  บุญมานาง
20. เด็กชายอัศวิน  คำแสง
 
1. นายณเรศน์  ทรัพย์ห่วง
2. นายธงชัย  บุญไชยะ
3. นางศรัณย์พร  มูลธิ
4. นางดวงรัตน์  ทรัพย์ห่วง
5. นางสุจันทรา  บุญไชยะ
6. นางสาววรรณา  กัลยาบุตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแค 1. เด็กชายจักรกฤษ  ผิวศิริ
2. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ชัยนนท์
3. เด็กชายทินกร  เครือแดง
4. เด็กชายศักดิ์ดา  วรยศ
5. เด็กชายส่งศักดิ์  ศรีบุญเรือง
6. เด็กชายเรืองศักดิ์   สายโคตร
 
1. นายมานิตย์  แสงสุวรรณ์
2. นายตันติกร  สุรภักดิ์
3. นายอัคราช  แพงแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นายกิติศักดิ์  อรรควงษ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เหมจัตุรัส
3. เด็กหญิงจันเพ็ญ  สังข์วงศ์
4. เด็กหญิงจิรัชยา  พาชนะ
5. เด็กหญิงชญานิช  ท่อนทอง
6. เด็กชายญัฐพงษ์  ต้อนสิมมา
7. เด็กหญิงญาลดา   ตันนารักษ์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  เครือแดง
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  บินโส๊ะ
10. เด็กชายธรรมโรจน์  ขจรเดช
11. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองก่ำ
12. เด็กหญิงธิติมา  เพชรนาดี
13. นายธีรพล  ภูมิดิษฐ์
14. เด็กชายนาวา  อรรควงษ์
15. เด็กหญิงนุชธิดา  มีศิลป์
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทุมทอง
17. เด็กหญิงปิยะพร  แก้วประดับ
18. เด็กชายพงษ์พัฒน์  วงษ์สามารถ
19. เด็กหญิงพรทิพา  บุญเลิศ
20. เด็กหญิงพัชรา  รัตนแสง
21. เด็กชายภรันยู  หงษ์นาง
22. เด็กชายภูวดล  แข็งขัน
23. เด็กหญิงรัชดา  ศรีมงคุณ
24. เด็กหญิงรัตนา  แวงแก้ว
25. เด็กชายวัชรันทร์  กรสุวรรณ
26. เด็กหญิงวิภารัตน์  พรมเทศ
27. เด็กหญิงศุภสิริ   น้อยนาง
28. นายสรศักดิ์  ปราบพาล
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  อาสนานิ
30. เด็กชายสุทธิวัฒน์  อ่อนแสง
31. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีวังไสย
32. เด็กหญิงสุพิชชา  งาหอม
33. เด็กชายอภิเดช  ชาวดร
34. เด็กชายเจษฎา  ศรีวิชัย
35. เด็กชายเวนิด  สายเนตร
 
1. นายสัญญา  นาทา
2. นางสาวธัญญวัน  สุวรรณไตร
3. นายอนงค์  พันพินิจ
4. นางลัดดาวัลย์  สำราญ
5. นางสาวสมปอง  ใจแก้ว
6. นางสาวชื่นสุมล  ไชยศิริ
7. นางสุภัญญา  จันทรวงศ์
8. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำ 1. เด็กชายวงศกร  พระสุรัตน์
 
1. นางมันทนา  กิ่งก้าน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กชายพีรภัทร  แสงแก้ว
 
1. นายจีระศักดิ์  ศรีหะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกุญณภัธร์  กองดี
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 1. นางสาวณัฐกานต์  อโศกบุญรัตน์
 
1. นายชลทิศ  สีหานาวี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายธนากร  แสงเสน
 
1. นายสุภีร์  แรงน้อย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็งไธสงค์
 
1. นางอชิรญาณ์  สัตย์ซื่อ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงอริษา  ทิพย์มาตย์
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 1. เด็กชายยุวรัตน์  บัวเทพ
 
1. นางสาวเอื้อการย์  ศรีบุรินทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ไชยพร
 
1. นายสุรเดช  แฝงทรัพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือง
 
1. นางสาวมัณฑนา  วรรณขันธ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพลนาคลัง 1. เด็กชายกัลญา  ภูพวก
 
1. นายสุรเดช  แฝงทรัพย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันสมุทร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นายธนากร  แสงเสน
 
1. นายสุภีร์  แรงน้อย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เพ็งไธสงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ  แพะขุนทด
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นางสาวศิริลักษณ์  บัวขัน
 
1. นายสุดสาคร  ศรีทะหา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แปลา
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  บริบูรณ์มังสา
3. เด็กหญิงกัลยาพร  บุญพงษ์
4. เด็กหญิงกิตติมา  กมล
5. เด็กชายจักรภัทร  ชัยพานิชย์
6. เด็กหญิงฉันทิศ  สาองษ์นาม
7. เด็กหญิงชนากานต์  เขื่อนขัน
8. เด็กชายชลศักดิ์  ยิ่งยอด
9. เด็กชายชัชวาล  มุสิกะบุญเลิศ
10. เด็กชายชิดชัย  จันทะบาล
11. เด็กหญิงฐิติพร  ต้นกันยา
12. เด็กหญิงณัฐฑกานต์  คันธี
13. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีสว่าง
14. เด็กหญิงตุลรญา  บุตรเต
15. เด็กชายตุลา  ศรีเทศ
16. เด็กชายถนัดกิจ  แก้วโบราญ
17. เด็กชายธนพล  หาญโงน
18. เด็กชายธนพล  พันธ์วงษ์
19. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยทิพย์
20. เด็กหญิงบวรลักษณ์  พูดเพราะ
21. เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองแดง
22. เด็กหญิงบัณฑิตา  โสภา
23. เด็กหญิงปริยากร  พรมสอน
24. เด็กหญิงปรียาลดา  แสนตา
25. เด็กหญิงพิมรฎา  ชานุบาล
26. เด็กชายมหาศาล  แก่นท้าว
27. เด็กหญิงรมิดา  ราชธานี
28. เด็กชายรัตนโชติ  นะรารัมย์
29. เด็กชายรัศมิ์ภูมิ  สินศุภฤกษ์
30. เด็กหญิงวรรณพร  คำมุงคุณ
31. เด็กชายวรวุฒิ  เชื้อดี
32. เด็กหญิงวิภาพร  ชาลีสมบัติ
33. เด็กหญิงสกุลทิพย์  กิติราช
34. เด็กหญิงสโรชา  ภูครองเงิน
35. เด็กหญิงหยกมณี  คตชัง
36. เด็กหญิงอนุสรา  จันทรเสนา
37. เด็กหญิงอรธิดา  ปุริเส
38. เด็กหญิงอริสรา  ทีภักดี
39. เด็กหญิงอุษณีย์  ประดิษฐวงศ์
40. เด็กหญิงเจนจิรา  น้ำเที่ยง
 
1. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
2. นายฉัตรชัย  วิระพันธ์
3. นางสุชญา  นาจาน
4. นางลีรัตน์  ถาโคตร
5. นางบุญน้อม  จันทร์กุล
6. นางสาวภัทรวดี  สาขะสิงห์
7. นางอรุณี  สุดตะพรม
8. นางสาวจุนลารัตน์  เอกพงษ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกรรชัย  อุตมา
2. เด็กหญิงกัญธญารัตน์  มาลี
3. เด็กหญิงกาญจนา  โยทากุล
4. เด็กชายกีต้าร์  หอมพรมมา
5. นายณัฐพัชร์  ลายคำ
6. เด็กหญิงณัฐวิณี  คงไพสาร
7. เด็กชายทักษ์ดนัย  ธรรมรักษา
8. เด็กหญิงธนัดดา  บัวบน
9. เด็กชายธนโชติ  แซ่ซ้ม
10. นายธีรพงษ์  บุญเรือง
11. เด็กชายธีรภัทร  ชากุทน
12. เด็กหญิงน้ำเพชร  พรหมบุตร
13. เด็กชายบัญญวัต  ขันทะวงษ์
14. เด็กหญิงบุษบรรณ  โคตรชมภู
15. เด็กหญิงปาณิศา  ศรีสะอาด
16. เด็กหญิงปาริชาติ  แวววงศ์
17. เด็กหญิงปียะวรรณ  เจริญสิงค์
18. เด็กหญิงพนิตพร  บุญวิเศษ
19. เด็กหญิงพรรนิภา  เอียมใสย
20. เด็กชายพรหม  พรามระเบียบ
21. เด็กชายพลากร  หงทวี
22. เด็กหญิงพันธิตา  น้อยรอด
23. เด็กหญิงภัสสร  พงษ์เภา
24. เด็กหญิงรุจิรา  สามารถกุล
25. เด็กหญิงวรกมล  ดวงศรี
26. เด็กชายวรชิต  ผลเหลือ
27. เด็กหญิงวรรณกานต์  ประเสริฐศรี
28. นายวรุฒ  วงศ์จันทะ
29. เด็กชายวัชรพล  ยางชัย
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงษ์ไชย
31. เด็กชายศุภกานต์  ยาพุทธา
32. เด็กชายศุภชัย  คันธี
33. นายสุทธิพงษ์  พันธ์แก่น
34. เด็กชายสุรกาญจน์  จิตวิขาม
35. นายสุริยา  คุณแก้ว
36. เด็กหญิงอภิสพร  โนนทะแสง
37. เด็กหญิงอรปรียา  พรมดี
38. เด็กหญิงอรัญญา  สุขวงษ์
39. เด็กหญิงอัชณา  เครือแก้ว
40. เด็กชายโชคชัย  กันหาพันธ์
 
1. นายสุภีร์  แรงน้อย
2. นายพิทักษ์  หาฤทธิ์
3. นายสุพจน์   ธิคะบุตร
4. นางสาวจิตรลดา  คนยืน
5. นายเกรียงศักดิ์  โสภาอุทก
6. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกัญทิมา  ทองเต็ม
2. เด็กชายณิชากรณ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงธญานี  ชาวดร
4. เด็กชายธนากร  วงษาเทียนม
5. เด็กชายธฤต  ฤาชาพันธ์
6. เด็กหญิงปาลิตา  มาลาแสง
7. เด็กชายพงศกร  ลาฤทธิ์
8. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำศรี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทรสมัย
10. เด็กหญิงสุณิตา  พรมแสวง
 
1. นางสาวพรนภา  อรรคะ
2. นายวุฒิชัย  สังข์สุข
3. นางสาวนุจรี  วงศ์พันธ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มหาพรหม
2. นางสาวจิราพร  มอดลี
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุริวงค์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์วงษ์
5. เด็กชายภัทรพล  เจริญยศ
6. นายวาเลน  ชัยภูมี
7. เด็กชายอนันต์  ผาบหนูดำ
8. เด็กหญิงอรัญญา  คำจันโท
 
1. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
2. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
3. นางศรีสอาด  มณีโรจน์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้หนู
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทำนุ
3. เด็กหญิงธนบุพผา  บุสดี
4. เด็กหญิงนัฏฐินี  กองศูนย์
5. เด็กหญิงพิชยา  โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงอุดมพร  โคตรเพชร
 
1. นางพรนภา  อรรคะ
2. นายสุรชาติ  ยั่งยืน
3. นางสุภาพ   โสภากุล
4. นางพรพิชชา  สุทธิแพทย์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1. นางสาวนวลละออง  แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงนิธิพร  ดาหอม
3. เด็กหญิงวริษฐา  โพธิ์แข็ง
4. นางสาวสัตตกมล  ทองปั้น
5. นางสาวสุภาวี  ทัสศรี
6. นางสาวอรพิน  เทศศรีเมือง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  บุญศรีทุม
2. สิบเอกพรพนา  เชิดชู
3. นายพิชชาชาญ  สุวรรณพรหม
4. นางสาวเกษร  สุวรรณศรี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงกิริยา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงนุชนาถ  พรมวัน
3. เด็กหญิงปาริชาด  ผลบุญ
4. เด็กหญิงพัชราพร  น้อยแสงศรี
5. เด็กหญิงพิลาวัลย์  กันภัย
6. เด็กหญิงสัณห์สิรี  คนเที่ยง
7. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  กองมณี
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขอดภูเขียว
 
1. นางรัชนีวรรณ  งามประกอบ
2. นางพูนทรัพย์  วิชากุล
3. นางสาวบุญโฮม  บุญชูสุข
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 1. นางสาวนวลละออง  แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงนิธิพร  ดาหอม
3. เด็กหญิงวริษฐา  โพธิ์แข็ง
4. นางสาวสัตตกมล  ทองปั้น
5. เด็กหญิงสุภาวี  ทัสศรี
6. นางสาวอรพิน  เทศศรีเมือง
 
1. นางสาวเสาวคนธ์  บุญศรีทุม
2. นางสาวภานุมาศ  ผลเจริญ
3. นางสาวยุพยงค์  พรหมพาน
4. นางสาวสุภาพร  ชัยจันทา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 1. เด็กหญิงชญาภา   เชื้อปรีชา
2. เด็กหญิงชลธิดา  นาทองบ่อ
3. เด็กหญิงปารวี  บุตรสา
4. เด็กหญิงพัชนี  ศรีอ่อน
5. เด็กหญิงพิไลพร   คุณาคม
6. เด็กหญิงภัทราพร   ค้ายเพชร
7. เด็กชายศราวุธ  อินศิริ
8. เด็กชายศิริมงคล  เหล่าวรรณะ
9. เด็กหญิงศโรรัตน์  รัตนทิพย์
10. เด็กหญิงสลินทิพย์   ดีมั่น
11. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   นามลุน
12. เด็กชายอนุชา  ปัตถาวะโร
13. เด็กชายอัครเดช  แซ่กิม
14. เด็กหญิงอัญชลี  ไชยบล
15. เด็กหญิงอัญชุลี   ลิ้นเสือ
16. เด็กหญิงอาริสา   หอมบุญ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   ชัยคินี
2. นางสาวนุชธิดา  หาที
3. นางวารุณี  บุตรโคตร
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. นางสาวกรรณิกา   ชอบค้า
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สิงห์นวน
3. เด็กชายจารุวิทย์  บุตรโคตร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สวรรค์
5. เด็กหญิงดอกเหมย  กาน
6. เด็กชายนราชิต  ประทุมรัตน์
7. เด็กชายมนตรี  บุญเรือง
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  เกสรมาลา
9. เด็กชายรุ่งแสง  มนตรี
10. เด็กชายลุนโบ  กาน
11. เด็กชายวิทยากร  เว้นบาป
12. เด็กชายสุริโย  เรืองจันทร์
13. เด็กชายอดิศร  เรืองจันทร์
14. เด็กหญิงอภิญญา   ศรีสะอาด
15. เด็กชายอมรเทพ  เรืองจันทร์
16. นางสาวแพรวทิวา  ไชยราชา
 
1. นางพนิดา  ผลวิลัย
2. นางสุพรักษ์  ปิ่นสุวรรณ
3. นางสาวน้ำฝน  นิติโยธิน
4. นางทิพวัลย์  ชูศรีทอง
5. นางปฐมาพร  สิงห์แม่ง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 1. เด็กหญิงนิญากรณ์   อ่อนบำรุง
2. เด็กหญิงปาณิตา   สุภา
3. เด็กหญิงพาทินธิดา   มณีชัย
4. เด็กชายอภิวัฒน์  คตภูธร
5. เด็กชายแดนชัย   โคตรคำ
 
1. นายวัฒนา  ศรัทธาลัง
2. นางสาวปัณณธวัล  เทพทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 1. เด็กชายธนพร  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวกัญญาภัค  กาละปัด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงปรียานุช   ไชยา
 
1. นางสาวสุธีรา   จรรยาคำนึง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นางสาวอารียา  ชาวอุบล
 
1. นางสาวยุพิณ  ผิวขาว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงกนกพร   ปาณะวงษ์
 
1. นายฉัตรวัชระ   เสนะบุตร์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเก็น 1. เด็กหญิงสุภัทรา  พรมกุลัง
 
1. นายกฤษฎาง  ศรีบุญเรือง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 1. เด็กชายกิตตินันท์   คำจันทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โหมดนอก
3. เด็กชายพลศักดิ์  บังจันทร์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  เขื่อนไชย
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีวงศ์
6. เด็กชายศุภกร  โสรักนิต
 
1. นางเสวียง  ไชยช่วย
2. นายพิทักษ์  จันทร์ใส
3. นางสาวริรัญญา  สันประเทียบ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกษิด์เดช  ปราบพาล
2. เด็กชายธนัชชา  ชาวดร
3. เด็กชายธนากรณ์  มีลา
4. เด็กชายธีรภัทร  พลยามา
5. เด็กชายวิทวัส  ทาทัดลัย
6. เด็กชายสรวิศ  ราชบัญดิษฐ์
 
1. นางพุทธชาติ  อันชำนาญ
2. จ.ส.อ.อนันต์  ซ่อมเซียง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  กองโส
2. นายณัฐพล  อุดมชัย
3. เด็กชายนันทวัฒน์  หล่อนจำปา
4. นายบุญฤทธิ์  ไชยอ่อนสา
5. นายบุญส่ง  ทุเรียน
6. เด็กชายพิชิตชัย  มูลมาตร
7. เด็กชายวัชรพล  บรรเทา
8. เด็กชายสุทธิรักษ์   วงศ์ศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์  ภูพันนา
2. นางสาวศราลักษณ์  ลุนสะแกวงษ์
3. นางสาวจรรยา  ชัยชนะ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจินดามณี  ผิวสว่าง
2. เด็กชายพงศ์ตุลา  ชานุบาล
3. เด็กชายวรวิทย์  เดชกุลรัมย์
4. เด็กชายศุภมงคล  เครือเพียกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา  ทองไหม
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาวดอน
7. เด็กหญิงสุวภัทร  เจริญวงศ์
8. เด็กหญิงองค์อุมา  ธงไชย
9. เด็กชายอภิวัชร์  วิชัยสา
10. เด็กหญิงเมธาวี  มหาวิชัด
 
1. นายศิรศิษฏ์  โพธิ์เย็น
2. นายวิรัช  บัวทา
3. นายวิเศษ  โสภากุล
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นางสาวฉวีวรรณ  วุฒิพินิจธรรม
2. นางสาวชลดา  แถววงศ์
3. นางสาวชไมพร  ผลเหลือ
4. นางสาวปนัดดา  ผุริจันทร์
5. เด็กหญิงวิภาวดี  ผิวสว่าง
6. นางสาวศิริวรรณ  ศรีลิ้นพงษ์
7. นายสมมาตร  บุญเที่ยง
8. นางสาวสุวนันท์  จันทะคาม
9. นายอานุภาพ  ติ่งรุ่งเรือง
10. นางสาวเรือนแก้ว  แพงน้อย
 
1. นางสังข์ทอง  พลดี
2. สิบเอกพัฒนะ  ต้นแก้ว
3. นายสุวัฒน์  ผิวสว่าง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. นางสาวปิยธิดา  ไชยแสง
2. นางสาวพรไพลิน  แพงน้อย
3. นางสาวพัชราภรณ์  สีปานแก้ว
4. นายอนุพัฒน์  คอนดี
5. นางสาวเจนจิรา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วไชย
2. นางสาวกรรณิกา  พินิจ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทเสน
2. เด็กหญิงลาวัลย์  นามโคตร
3. เด็กหญิงสุชานันท์  กุลไชย
 
1. นางจิตต์เกษม  รอดชมภู
2. นางอุษณีย์  โสพิลา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็ก 1. นางสาวกฤษฎาพร  คำดวง
2. นางสาวปิยะพร  คาดีวี
3. เด็กหญิงพนิตสุภา  ภูบังดาว
 
1. นางอรอุมา  เรียงพรม
2. นางสาวโสรญา  แสนเมือง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงจตุพร  เจริญรัตน์
2. เด็กชายปรเมศวร์  โนนสุรัตน์
3. เด็กหญิงพรธิรา  จันไทย
 
1. นางกัลยา  แสงแก้ว
2. นางสาวมะลิวรรณ  ศรีสว่าง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงจิรพร  ลาฤทธิ์
2. นางสาวอพิสมัย  อุไร
3. เด็กหญิงอริสา  สาลีแสง
 
1. นางสุกัญญา  หงษ์ศรี
2. นางดุจดาว  ภูมิเดชาวัฒน์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กหญิงกัญธิตา  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เสนาวงษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จำปาฤทธิ์
2. นายธีรพงษ์  อินทรสิทธิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  แสงมณี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แพงน้อย
 
1. นางอพินทร  วิชากุล
2. นายธวัชชัย  จันทะแจ้ง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  เรือนเจริญ
2. นายพงศ์ธารา  โพนธาตุ
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
2. นายปรีชา  ศรีสุนะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กชายมารุจ  หลงเจ๊ะ
2. เด็กชายวีระพล  บัญนะธิ
 
1. นางกษิรา  หัตถนัตย์
2. นางสาวสุปรีญา  ศรีพุทธา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  อุทัยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วมาตร
 
1. นายพุฒิพงษ์  วงษ์จิต
2. นางสาวกนกวรรณ  จำปาฤทธิ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  กุลโคตร
2. เด็กหญิงเมขลา  เมฆสุวรรณ
 
1. นางสาวสยามล  ศิริธร
2. นางอพินทร  วิชากุล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  ใจรักเรียน
2. เด็กหญิงพรจรัส  ปกป้อง
 
1. นางอพินทร  วิชากุล
2. นางสาวสยามล  ศิริธร
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรพร  มงคล
2. เด็กหญิงสุริษา  โคตรชมภู
 
1. นางสุธาสินีย์  สายพรหม
2. นายจีระศักดิ์  ศรีหะ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายจักรี  ผดุงเวียง
2. เด็กชายดนัย  รัตนเชิดชูวงศ์
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
2. นางอังคณา  ที่ภักดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรธร  สีด้วง
2. เด็กชายองค์เอก  ผาแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงนภัทร  ศรีซุย
2. เด็กหญิงรุธิกา  รูปแข็ง
 
1. นายธวัชชัย  จันทะแจ้ง
2. นายสมเกียรติ  ดิ่งแก้ว
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงจิตตพร  ศรีบานเย็น
2. เด็กชายปฐพีพงศ์  กลิ่นแย้ม
3. นางสาวอภิญญา  จันคูหา
 
1. นางโกมล  ชัยธัมมาวุธ
2. นางสาวมนัสชนก  บุตรสีโคตร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชาญสิงห์ขรณ์
2. เด็กชายศราวุธ  จันทรอุดร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาดี
 
1. นางทิวาพร  แสงวิจิตร
2. นายสุวัฒน์  ผิวสว่าง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายธนดล  พื้นชมพู
2. เด็กชายวินิธา  จูมไม้เมือง
3. เด็กชายไกรวี  โคตะมี
 
1. นายเศรษฐชัย  สายพรหม
2. นายคณากร  สุขรมย์
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีปราบหล่ม
2. เด็กหญิงอัปสร  หน่อสีดา
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คำตัน
 
1. นางสาวนันทินี  ไม่แพ้
2. นางสาวสุมาลี  พิพวนนอก
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายฉัตรชัย  ตะลุนจันทร์
2. เด็กชายศุภกฤต  ธงชัย
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ยิ้มลมัย
 
1. นางสาวนัยนา  ซื่อสัตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์  สุขมานพ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 1. เด็กชายกฤษนัย  พรมชัย
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สีทน
3. เด็กชายเสกสรร  ก้อนทอง
 
1. นายจำเนียร  ศิริสวัสดิ์
2. นายทวี  วิชุมา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายชาญชัย  ตาสว่าง
2. เด็กชายธมร  วรรณสุข
3. เด็กชายสิทธิกร  กุตัน
 
1. นางธิดาพร  จังจริง
2. นางรวงทอง  วงษ์ลา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กชายกังวาน  ราชโยธา
2. เด็กชายธนภัทร  น้ำศรี
3. เด็กชายพายุราช  สิงห์มอ
 
1. นายกุศล  สีร้อยคำ
2. นายวิโรจน์  น้อยอิ๋ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  วงษ์เพ็ชร์
3. เด็กหญิงวรรณิศา  หล้าสิม
4. เด็กหญิงสุรมณ  ชาวดร
5. เด็กชายองค์การณ์  ชาวอุบล
6. เด็กชายไวพจน์  ลาสิงห์
 
1. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
2. นางรจนา  คำพิมพ์
3. นางศุภมาส  พลศักดิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  โพนทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ผมอุต
3. เด็กหญิงนิตยา  แดงนา
4. เด็กหญิงสุภาวดี  หลวงถนนเจริญ
5. เด็กหญิงอภิรมณ์หลิน  บุญยัง
6. เด็กหญิงแววดาว  ชาวดร
 
1. นางเสงี่ยม  ศรีพุทธา
2. นางรจนา  คำพิมพ์
3. นางศุภมาส  พลศักดิ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  น้อยฉิม
2. เด็กหญิงวรัญลักษณ์  วงษ์ฮาด
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เรืองฤาหาร
 
1. นางสุมามาลย์  จำปานิล
2. นางกาญจนา  ผดุงโกเม็ด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นางสาวขวัญใจ  พิมพ์พงษ์
2. นางสาวปนัดดา  คำพิธรรม
3. นางสาวภาวิณี  วงศ์แต้ม
 
1. นายสมคิด  จุปะมะตัง
2. นางพนิดา  ชัยมณี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 1. เด็กหญิงกัลยา   แกมวิรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ถิ่นก้อง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  โลมรัตน์
 
1. นางบังอร  สุขรมย์
2. นางอำไพ  ราชวงษา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีหาบุตร
2. เด็กหญิงจุฑามาส  ถาเรืองโคตร
3. เด็กชายฐิติณัฐ์  ภาวะพรหม
 
1. นางอำไพ  ราชวงษา
2. นางบังอร  สุขรมย์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัว 1. เด็กหญิงปรียานีย์  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญใหม่
3. เด็กหญิงอมลรดา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางไพฑูรย์  วรรณขันธ์
2. นางดารินทร์  ชื่นบุญเพิ่ม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงปวรรณรัตน์  ถิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อนุรักษณ์
3. เด็กหญิงสุจิวรรณ  ถิ่นสุวรรณ
 
1. นางวันดี   สมจิตร
2. นางสาวพนมวัลย์   จันทร์ศรี
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเตย 1. เด็กชายณรงค์วิทย์  บุญคำ
2. เด็กหญิงสุจิรา   บุญพงษ์
3. เด็กหญิงไหมฟ้า  จำปาฉิม
 
1. นางเจนจิรา  อู่จอหอ
2. นางสาวสุภาวิตรี   บุญเวิน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทื่อม 1. เด็กหญิงมุชิตา  หลงเจ๊ะ
2. เด็กหญิงมุธิตา  ศรียังคะบุตร
3. เด็กหญิงอัญชุรีพร  มายุรส
 
1. นางวันดี   สมจิตร
2. นางสาวอิชยา  ตันตะโยธิน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  ภารพิบูลย์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ธรรมมา
3. เด็กหญิงวิภา  ภูแหวน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชมภูวิเศษ
2. นางนิตย์  หนูราช
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. นางสาววชิราภรณ์  ป้อมเชียงพัง
2. นางสาวศิริวรรณ  สิงหราช
3. นางสาวสุดารัตน์  ชนะบุญ
 
1. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
2. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายดนัย  พั่วแพง
3. เด็กชายปรัชญา  กุลราช
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นางลักขณา  ภูวิลัย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันลา
2. นายธนโชติ  แพงน้อย
3. นายไตรภพ  พั่วแพง
 
1. นายเตชินทร์  แสงสอดแก้ว
2. นางกานต์พิชชา  คุณพระเมือง
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงพัชริดา  มหาพรม
2. เด็กหญิงพิมพ์พิกา  ไชยสีหา
3. เด็กหญิงมนรีลักษณ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางศรีสอาด  มณีโรจน์
2. นางปรางทอง  ศรีวรรณวัฒนา
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  วงษ์ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงภคพร  จันทะวงษ์
3. เด็กหญิงเขมจิภา  บุตรใส
 
1. นางรัตนา  แผลงสูงเนิน
2. นางละไม  ทองคำ
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายพรากร  วงค์โคกสูง
 
1. นางพรพิรุณ  บุตรดา
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กหญิงรัศมี  เพ็งแก่นท้าว
 
1. นางนัยนา  ตุ่นลำ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงฟ้าใส ซีเอน่า  นัทธิดา มูลเลอร์
 
1. นางสาวสุรรัตน์  กาละปัด
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายจงเจตต์  หีบแก้ว
 
1. นางพรพิรุณ  บุตรดา
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 1. เด็กชายชาญณรงค์  มะณีชม
 
1. นางสุดา  กาศลุน
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กชายกนกศักดิ์  พงษ์สระพัง
 
1. นางณฐิกา  มังคละแสน
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กชายสรายุทธ   อุดมศิลป์
 
1. นางวิลาสินี   ทวีจันทร์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กหญิงเพียงทิพย์  สุดษาน
 
1. นางสมควร  น้อยเสนา
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 1. เด็กชายรัตนากร  ศรีทะ
 
1. นางสุดา   กาศลุน
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงศุภรัตร  เทศทอง
 
1. นางพิมพา  สีหานาวี
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กชายณภัทร  เทพช่วย
2. เด็กหญิงธนาภร  นินทะการ
3. เด็กหญิงรัศมี  พิพิธศาลา
 
1. นางจิตต์เกษม  รอดชมภู
2. นายวิทยา  บ่อบัวเงิน
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. นางสาวธัญลักษณ์  ราชพลแสน
2. นายภานุวัฒน์  คานทอง
3. นางสาวสาวิตรี  สีดาหอม
 
1. นางวิลาวัลย์  จรรยาวาณิชกุล
2. นางบัวภา  คำกันยา
 
188 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 1. เด็กหญิงจิตสรา  โรจน์แจ้ง
2. เด็กชายชุติวัตร  สีทอง
 
1. นางสมควร  น้อยเสนา
2. นางสุภาวดี  สุทธิสา
 
189 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว 1. เด็กหญิงวริษา  วังใจ
2. เด็กชายสมชาย  ประกอบพงษ์
 
1. นางบัวภา  คำกันยา
2. นายประธาน  นนท์ขุนทด
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายนราวิชญ์  สระงาม
 
1. นางหัสดี  สระงาม
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเจมส์ภพ  ไชยนนท์
 
1. นายภิญโญ  มีทาษี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงศรัญญา  เนาศรี
 
1. นางชวัลลักษณ์  พิทักษ์แสงใส
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เหล็กเพชร
 
1. นางวิไลวรรณ  คุลีดี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ภูปลา
 
1. นางไพจิตร  เชื้ออ่ำ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กชายกฤตนัย   เตียไธสงค์
 
1. นายชาญยุทธ  การะหว้า
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อุดมจิตร์
 
1. นางสาวชุติพัฒน์  สมปัญญา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. นายกิตินันท์  ลาฤทธิ์
 
1. นางสาวชุติพัฒน์  สมปัญญา
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 1. เด็กชายกฤษฏา  พันธุ
 
1. นางศรีนารถ  สิทธิขวา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 1. เด็กชายพีระพล  ไชยคำ
 
1. นางวิไลวรรณ  คุลีดี
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  คุ้มตะบุตร
 
1. นางณัฐธยาน์   การะหว้า
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  กุลโนน
 
1. นายวีระศักดิ์  ไชยพิลา
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยวก 1. เด็กหญิงจิราพร  โยธากุล
 
1. นายวันชนะ  บุพศิริ
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์วงษ์
 
1. นางทิวาพร  แสงวิจิตร
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำด้วง 1. เด็กหญิงน้ำริน  เครือทอง
 
1. นางนภารัตน์  ขุมดินพิทักษ์
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจับ 1. เด็กชายสรายุทธ  อุดมศิลป์
 
1. นางสาวดอกรัก  แสนผล
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์หาจักร
2. เด็กหญิงปวีณา  ปานะพิมพ์
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ธรรมวงค์
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงห์เสนา
5. เด็กหญิงอรุณี  สายน้อยยาว
6. เด็กหญิงเกณิกา  วงค์หาจักร
7. เด็กหญิงเพ็ญผกา  แสงอ่อน
 
1. นางศศิธร  จันทร์ศรี
2. นางสาววรินทร  มนัสศิลา
3. นางสาวศิริกัลยา  กระพี้สัตย์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรนิกา  จันทรักษา
2. เด็กหญิงธนัญญา  นันทกุล
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วดวงดี
 
1. นางนิศารัตน์  ประสานศักดิ
2. นางสาวบุญญาพร  แสนใจ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สมบัติมาก
2. เด็กชายพัชระดนัย  โทกุล
3. เด็กชายศักรินทร์  ปุณขันธ์
 
1. นางประคอง  เกตุรุน
2. นางพรนิภา  รัตนนท์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กชายชินกร  จันแดง
2. เด็กชายพรมนัส  วงศ์ภูธร
3. เด็กชายอัษฎา  บัวชัย
 
1. นายโชคชัย  เหล่าบ้านค้อ
2. นายเสถียร  มาบุญ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 1. เด็กชายชาญชนะ  สุทธิแพทย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญควร
3. เด็กชายมารุต  ดอนประสิม
 
1. นางนุสรา  สิงห์วงษ์
2. นางอินทิวร  หอมดอก
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กชายกมลชัย  พะกะนวน
2. เด็กหญิงชลวิษา  รั้งจันทึก
3. เด็กหญิงรินรดา  ดาจันทร์พันธ์
 
1. นางโสภิต  พฤกษติกุล
2. นางนัยนา  ตุ่นลำ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 1. เด็กชายฤทธิเดช  ยอดช้าง
2. เด็กชายศิรชัช  ชิยางคะบุตร
3. เด็กชายเก้า  มงคลสวัสดิ์
 
1. นางสาวนัยนา  ซื่อสัตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีพัชรินทร์  สุขมานพ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 1. เด็กชายนภัทร  พรมโสภา
2. เด็กชายพัชระ  ธรรมวงษ์ศา
3. เด็กชายรัชพล  แสงคำ
 
1. นางประคอง  เกตุรุน
2. นางพรนิภา  รัตนนท์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 1. เด็กหญิงมุกริน  ไชยแหม่ง
2. เด็กหญิงอรทัย  ปกติ
3. เด็กหญิงแพรวา  มั่นพุฒ
 
1. นางกนกพร  คงไพร
2. นางสาวพรทิพย์  จันทร์ลา
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เงินกระโทก
2. เด็กชายณัฐการณ์  สารบิล
 
1. นางนัยนา  ตุ่นลำ
2. นางสาวสุชาดา  วรรณคำ
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนยูง 1. เด็กชายคฑาทร  ทองบุตร
2. เด็กชายจตุพล  ทองภู
 
1. นายสุทัศน์  ศรีบุญเรือง
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 1. เด็กหญิงศศินิภา  เนตรน้อย
2. เด็กชายอนุรักษ์  ฤทธิ์อินทร์
 
1. นางสุธาสินีย์  สายพรหม
2. นายชำนาญ  กองคำ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองเข็ม
2. เด็กชายอนุุภาพ  มีชัย
 
1. นายอภิชัย  วันประเสริฐ
2. นางสาวทิพวรรณ  อินทะไชย
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสี 1. เด็กชายนัทธพงษ์  ผดุงราช
2. เด็กชายสุริยา   ผาโคตร
 
1. นางสาวปิยาภรณ์   วรรณขันธ์
2. นายอาทิตย์  แก้ววรสูตร
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. นางสาววรนาถ  นันทะแพทย์
2. นางสาวเหมือนฝัน  มุ่งหมาย
 
1. นายพร้อม  บริบูรณ์มังสา
2. นางสาวสุธาสินี  สวัสดิ์ศรี
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 1. เด็กชายกฤษฎา  ขวดชัยภูมิ
2. เด็กชายยสินทร  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เนื่องไชยศ
 
1. นายธรรมนูญ   อัฒจักร์
2. นางศศิอร  ศรีอำไพวราภรณ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงวังแสง 1. เด็กหญิงกานติมา  ไชยราช
2. เด็กชายธีรพงษ์  แสนคูณ
3. เด็กชายยศพล  หมั่นพลศรี
 
1. นางบานเย็น  แก้วศรีสุข
2. นายพิทักษ์  วงษ์ศรีจันทร์
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายชาญณรงค์  มะชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนนท์  ภูพันนา
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. เด็กชายวีรวัช  ธรรมดี
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 1. เด็กชายวรพงศ์  อุตะเนตร
 
1. นายศิวกร  เกรงขาม
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายศุภกิตต์  โพธิ์ศรี
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 1. เด็กชายเจริญทอง  จันทร์เหลือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนครไทย  ขอนยาง
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกนวิทย์ 1. นายนพพร  สาคุณ
 
1. นายอภิรมย์  ผิวละออ
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กชายจิรภัทร  คำพิมพ์
 
1. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 1. เด็กชายปฏิวัติ  ปากแก้ว
 
1. นายเจษฎาภร  สีดา
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโสม 1. เด็กหญิงกัญทิมา  ทองเต็ม
2. เด็กชายก้องภพ  ทำนุ
3. เด็กหญิงขวัญมาดา  โฮ้หนู
4. เด็กชายจักรภัทร  โสดา
5. เด็กชายจิรภัทร  คำพิมพ์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ทำนุ
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เทพเดช
8. เด็กหญิงชุติภา  คำวงษ์
9. เด็กชายณิชากรณ์  ศรีจันทร์
10. เด็กชายทนงศักดิ์  พรมรัตน์
11. เด็กชายทีปพนธ์  จตุพรโภคา
12. เด็กหญิงธญานี  ชาวดร
13. เด็กหญิงธนบุพผา  บุสดี
14. เด็กชายธนวัฒน์  วิชาสวัสดิ์
15. เด็กชายธนากร  วงษาเทียม
16. เด็กชายธฤต  ฤาชาพันธ์
17. เด็กชายนฤบดินทร์  สมโชค
18. เด็กหญิงนัฏฐินี  กองศูนย์
19. เด็กหญิงปาลิตา  มาลาแสง
20. เด็กชายปิยะวัฒน์  สุวรรณดี
21. เด็กชายพงศกร  ลาฤทธิ์
22. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  โสดา
23. เด็กชายพรพิพัฒน์  คำศรี
24. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทรสมัย
25. เด็กหญิงพิชยา  โพธิ์เงิน
26. เด็กชายวัชรพงษ์  วงษ์จิต
27. เด็กชายสิรภพ  เชื้อสาวถี
28. เด็กหญิงสุณิตา  พรมแสวง
29. เด็กชายอติวิชญ์  รัตทิพย์
30. เด็กหญิงอุดมพร  โคตรเพชร
 
1. นายฉัตรชัย  วิระพันธ์
2. นายวัชรินทร์  ป้องป้าน
3. นางสาวพรนภา  อรรคะ
4. นายวุฒิชัย  สังข์สุข
5. นางสาวเกษวลี  ป้องศิริ
6. นางพรพิชชา  สุทธิแพทย์
7. นางศิรินภา  ป้องภักดี