สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 29 19 6 54 64 4 6 3 74
2 บ้านท่าโสม 20 10 13 43 55 3 2 0 60
3 บ้านดงหวายดงขวาง 11 6 3 20 32 8 1 2 41
4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 11 3 4 18 25 0 1 0 26
5 บ้านหัวช้าง 9 4 1 14 23 3 2 1 28
6 ยางโกนวิทย์ 8 0 3 11 17 1 1 0 19
7 บ้านท่าโปงทอง 7 2 0 9 15 2 0 0 17
8 เชียงดีกุดเซือม 6 1 2 9 12 1 1 1 14
9 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 5 2 1 8 10 2 0 0 12
10 บ้านหัวขัว 5 1 3 9 16 2 0 0 18
11 บ้านธาตุประชานุกูล 4 3 3 10 11 2 1 2 14
12 บ้านหนองทุ่ม 4 3 2 9 11 2 1 1 14
13 ชุมพลนาคลัง 4 2 3 9 18 6 0 1 24
14 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 4 2 2 8 18 7 1 2 26
15 นาแคทุ่งขวาง 4 0 0 4 6 2 1 0 9
16 บ้านเทื่อม 3 5 3 11 19 4 1 1 24
17 บ้านนาเก็น 3 4 2 9 10 1 2 0 13
18 บ้านหยวก 3 4 0 7 16 1 1 1 18
19 บ้านนาเมืองไทย 3 3 2 8 12 3 3 2 18
20 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 3 2 3 8 17 8 0 2 25
21 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 3 2 3 8 17 3 2 0 22
22 บ้านหลุมข้าว 3 2 2 7 16 2 1 1 19
23 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 3 0 1 4 11 4 1 1 16
24 บ้านโชคเจริญ 3 0 0 3 11 5 2 0 18
25 บ้านสร้างก่อ 2 7 4 13 28 7 1 1 36
26 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 2 5 2 9 15 3 0 0 18
27 บ้านผักบุ้ง 2 3 2 7 15 3 0 1 18
28 บ้านสะคุวิทยา 2 3 2 7 15 1 1 1 17
29 บ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 2 3 0 5 9 1 0 0 10
30 โนนทองโนนหวาย 2 2 2 6 8 4 2 0 14
31 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 2 2 0 4 9 4 1 2 14
32 บ้านนาคำ 2 2 0 4 8 0 0 0 8
33 บ้านเม็ก 2 1 4 7 16 5 1 0 22
34 บ้านหนองแวง 2 1 2 5 14 4 4 1 22
35 ภูมิพิชญ 2 1 2 5 10 1 2 1 13
36 บ้านทุ่งทอง 2 1 1 4 9 1 1 0 11
37 ชุมชนบ้านแวง 2 1 1 4 8 1 1 0 10
38 ศศิกานต์วิทยา 2 1 1 4 5 1 0 1 6
39 บ้านกุดจับ 2 1 0 3 4 1 0 0 5
40 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 2 1 0 3 3 1 0 0 4
41 บ้านข้าวสาร 2 0 2 4 11 2 3 0 16
42 บ้านโสกแกคำเจริญ 2 0 2 4 6 0 0 0 6
43 บ้านหนองหัวคู 2 0 1 3 5 1 0 0 6
44 บ้านสว่างปากราง 2 0 0 2 10 2 0 0 12
45 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 2 0 0 2 2 3 0 1 5
46 หนองกบนาแมน 2 0 0 2 2 1 1 0 4
47 บ้านคูดงประชาสรรค์ 1 8 4 13 17 0 0 0 17
48 คำด้วง 1 6 2 9 23 1 4 1 28
49 บ้านน้ำซึม 1 6 0 7 15 7 0 0 22
50 บ้านกาลึม 1 4 4 9 14 4 0 0 18
51 บ้านนางัว 1 3 0 4 6 1 0 0 7
52 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 1 2 4 7 19 8 1 2 28
53 บ้านนาอ่าง 1 2 3 6 7 2 0 0 9
54 บ้านหนองโนไชยวาน 1 2 1 4 9 4 2 0 15
55 บ้านภูดิน 1 2 1 4 6 2 2 0 10
56 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 1 2 0 3 6 2 1 0 9
57 หนองกุงวังแสง 1 2 0 3 6 0 0 0 6
58 บ้านสาครพัฒนา 1 2 0 3 5 3 2 0 10
59 บ้านสามัคคี 1 1 4 6 9 3 1 1 13
60 บ้านนาแค 1 1 3 5 10 6 0 0 16
61 อนุบาลญาริดา 1 1 0 2 5 0 0 3 5
62 บ้านนาต้องนาสมนึก 1 1 0 2 4 1 1 0 6
63 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 1 1 0 2 3 0 2 0 5
64 บ้านนาเตย 1 0 3 4 5 0 0 0 5
65 บ้านขอนยูง 1 0 2 3 7 1 1 0 9
66 ชายแดนประชาสรรค์ 1 0 1 2 4 3 1 0 8
67 บ้านนาสี 1 0 1 2 4 2 0 0 6
68 ตชด.ห้วยเวียงงาม 1 0 1 2 2 0 0 0 2
69 บ้านโนนสว่าง 1 0 0 1 5 3 0 1 8
70 บ้านกุดเม็ก 1 0 0 1 4 0 1 1 5
71 บ้านหายโศก 1 0 0 1 3 0 0 0 3
72 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านหนองบอนเวียงชัย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
74 บ้านโพธิ์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านดงเย็นพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านท่าลี่ 0 3 3 6 15 5 1 2 21
77 บ้านนาคำน้อย 0 3 3 6 13 4 1 1 18
78 บ้านใหม่ 0 3 3 6 10 6 1 1 17
79 บ้านน้ำปู่ 0 3 1 4 14 6 1 1 21
80 บ้านนายูง 0 3 1 4 14 2 0 0 16
81 บ้านดงบัง 0 3 1 4 6 2 0 0 8
82 ปากเจียงโนนทอง 0 2 8 10 18 7 3 0 28
83 บ้านสมประสงค์ 0 2 0 2 9 0 0 0 9
84 ศศิกานต์น้ำโสม 0 2 0 2 5 2 2 2 9
85 เตชะไพบูลย์ 2 0 2 0 2 3 2 0 0 5
86 บ้านหนองนกเขียน 0 2 0 2 3 1 0 0 4
87 ดอนตาลดงบังวิทยา 0 1 3 4 7 0 0 0 7
88 คำบงเจริญสุข 0 1 1 2 13 4 1 1 18
89 ตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 0 1 1 2 4 1 0 0 5
90 บ้านนาไฮ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
91 บ้านข่า 0 1 1 2 3 0 0 1 3
92 บ้านน้ำทรง 0 1 1 2 2 0 1 0 3
93 บ้านกานต์สามัคคี 0 1 0 1 7 2 0 0 9
94 บ้านแหลมทองพัฒนา 0 1 0 1 5 0 0 1 5
95 บ้านติ้ว 0 1 0 1 3 3 0 0 6
96 บ้านวังบง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
97 บ้านจำปาทอง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 บ้านถิ่น 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 จอมศรีโคกก่องวิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านขัวล้อ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
101 บ้านดงหมูชัยเจริญ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
102 บ้านนารายณ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านนาล้อม 0 0 3 3 3 4 0 0 7
104 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 0 0 2 2 6 0 2 0 8
105 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 0 0 2 2 3 4 1 0 8
106 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 0 0 2 2 3 0 1 0 4
107 บ้านลาดหอคำ 0 0 2 2 3 0 0 0 3
108 อนุบาลนันทวดี 0 0 1 1 7 2 1 1 10
109 บ้านวังแข้ 0 0 1 1 4 0 2 1 6
110 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 0 0 1 1 3 2 0 0 5
111 บ้านหันเทาผักกาดย่า 0 0 1 1 2 4 0 0 6
112 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 2 1 0 1 3
113 บ้านดงธาตุ 0 0 1 1 2 0 0 1 2
114 บ้านเขือน้ำ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 บ้านนาหลวง 0 0 1 1 1 0 1 0 2
117 บ้านนางิ้ว 0 0 1 1 0 1 0 0 1
118 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 5 0 0 0 5
119 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 0 0 0 0 4 4 1 0 9
120 บ้านสวัสดี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
121 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
122 บ้านเหล่าตำแย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
123 อุดรวัฒนานุสรณ์ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
124 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
125 บ้านหินตั้ง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
126 บ้านม่วง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
127 บ้านนางาม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
128 ตชด.บ้านเมืองทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
129 บ้านนาตูม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
130 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
131 บ้านหนองสร้างไพร 0 0 0 0 2 0 2 2 4
132 บ้านโคกสีแก้ว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
133 บ้านผากลางนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
134 บ้านวังสวย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
135 บ้านเชียงเพ็ง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
136 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 0 0 0 0 1 2 1 0 4
137 บ้านโพธิ์โนนแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
138 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
139 ชุมชนสงเคราะห์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านโนนฐานะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
141 บ้านจำปาโมง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านดงน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านตาดน้ำพุ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านเจริญสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 โนนสูงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
148 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 1
149 บ้านนาคูณ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 231 205 173 609 1,147 275 99 59 1,521