สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 58 3 6 2 67
2 บ้านท่าโสม 48 3 2 0 53
3 บ้านดงหวายดงขวาง 32 8 1 2 41
4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 25 0 1 0 26
5 บ้านสร้างก่อ 23 6 1 1 30
6 บ้านหัวช้าง 21 3 2 1 26
7 ปากเจียงโนนทอง 18 7 3 0 28
8 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 18 7 1 2 26
9 บ้านเทื่อม 18 4 1 1 23
10 ชุมพลนาคลัง 17 6 0 1 23
11 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 16 8 1 2 25
12 บ้านน้ำซึม 15 7 0 0 22
13 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 15 6 0 2 21
14 บ้านเม็ก 15 5 1 0 21
15 บ้านผักบุ้ง 15 3 0 1 18
16 คำด้วง 15 1 3 1 19
17 บ้านสะคุวิทยา 15 1 1 1 17
18 บ้านน้ำปู่ 14 6 1 1 21
19 บ้านหนองแวง 14 4 4 1 22
20 บ้านกาลึม 14 3 0 0 17
21 บ้านหยวก 14 1 1 1 16
22 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 13 3 2 0 18
23 ยางโกนวิทย์ 13 1 1 0 15
24 บ้านท่าโปงทอง 13 1 0 0 14
25 บ้านท่าลี่ 12 5 1 1 18
26 บ้านนาคำน้อย 12 4 1 1 17
27 คำบงเจริญสุข 12 4 1 1 17
28 บ้านนาเมืองไทย 12 3 3 2 18
29 บ้านโชคเจริญ 11 5 2 0 18
30 บ้านข้าวสาร 11 2 2 0 15
31 บ้านใหม่ 10 6 1 1 17
32 บ้านนาแค 10 6 0 0 16
33 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 10 3 0 0 13
34 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 10 2 0 0 12
35 บ้านสว่างปากราง 10 2 0 0 12
36 บ้านหัวขัว 10 2 0 0 12
37 ภูมิพิชญ 10 1 2 1 13
38 บ้านนาเก็น 10 1 2 0 13
39 บ้านทุ่งทอง 9 1 1 0 11
40 บ้านหนองโนไชยวาน 8 4 2 0 14
41 บ้านสามัคคี 8 2 1 1 11
42 บ้านธาตุประชานุกูล 8 1 1 2 10
43 บ้านหลุมข้าว 8 1 1 1 10
44 บ้านนายูง 8 1 0 0 9
45 บ้านคูดงประชาสรรค์ 8 0 0 0 8
46 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 7 4 1 1 12
47 อนุบาลนันทวดี 7 2 1 1 10
48 บ้านนาอ่าง 7 2 0 0 9
49 บ้านกานต์สามัคคี 7 2 0 0 9
50 ชุมชนบ้านแวง 7 1 1 0 9
51 บ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 7 1 0 0 8
52 เชียงดีกุดเซือม 7 0 1 1 8
53 ดอนตาลดงบังวิทยา 7 0 0 0 7
54 บ้านหนองทุ่ม 6 2 1 1 9
55 บ้านดงบัง 6 2 0 0 8
56 บ้านนางัว 6 1 0 0 7
57 บ้านนาคำ 6 0 0 0 6
58 บ้านสมประสงค์ 6 0 0 0 6
59 บ้านสาครพัฒนา 5 3 2 0 10
60 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 5 3 1 2 9
61 ศศิกานต์น้ำโสม 5 2 2 2 9
62 โนนทองโนนหวาย 5 2 2 0 9
63 บ้านขอนยูง 5 1 1 0 7
64 ศศิกานต์วิทยา 5 1 0 1 6
65 บ้านหนองหัวคู 5 1 0 0 6
66 อนุบาลญาริดา 5 0 0 3 5
67 บ้านแหลมทองพัฒนา 5 0 0 1 5
68 บ้านนาเตย 5 0 0 0 5
69 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 4 4 1 0 9
70 บ้านภูดิน 4 2 2 0 8
71 บ้านโนนสว่าง 4 2 0 1 6
72 บ้านนาต้องนาสมนึก 4 1 1 0 6
73 บ้านสวัสดี 4 1 1 0 6
74 ตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 4 1 0 0 5
75 บ้านวังแข้ 4 0 2 1 6
76 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 4 0 2 0 6
77 บ้านกุดเม็ก 4 0 1 1 5
78 หนองกุงวังแสง 4 0 0 0 4
79 บ้านโนนทอง 4 0 0 0 4
80 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 3 4 1 0 8
81 บ้านติ้ว 3 3 0 0 6
82 บ้านหนองนกเขียน 3 1 0 0 4
83 เตชะไพบูลย์ 2 3 1 0 0 4
84 บ้านเหล่าตำแย 3 1 0 0 4
85 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 3 0 2 0 5
86 บ้านนาไฮ 3 0 1 0 4
87 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 3 0 1 0 4
88 บ้านข่า 3 0 0 1 3
89 บ้านหายโศก 3 0 0 0 3
90 บ้านลาดหอคำ 3 0 0 0 3
91 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
92 บ้านหันเทาผักกาดย่า 2 4 0 0 6
93 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 2 3 0 1 5
94 นาแคทุ่งขวาง 2 2 1 0 5
95 บ้านนาสี 2 2 0 0 4
96 บ้านหินตั้ง 2 2 0 0 4
97 บ้านโนนม่วง 2 2 0 0 4
98 หนองกบนาแมน 2 1 1 0 4
99 บ้านม่วง 2 1 1 0 4
100 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 2 1 1 0 4
101 บ้านโคกสะอาด 2 1 0 1 3
102 บ้านโนนสะอาด 2 1 0 0 3
103 บ้านวังบง 2 1 0 0 3
104 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
105 ตชด.บ้านเมืองทอง 2 1 0 0 3
106 บ้านนาตูม 2 1 0 0 3
107 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 2 1 0 0 3
108 บ้านหนองสร้างไพร 2 0 2 2 4
109 บ้านโคกสีแก้ว 2 0 1 0 3
110 อุดรวัฒนานุสรณ์ 2 0 1 0 3
111 บ้านดงธาตุ 2 0 0 1 2
112 ตชด.ห้วยเวียงงาม 2 0 0 0 2
113 บ้านโพธิ์ 2 0 0 0 2
114 จอมศรีโคกก่องวิทยา 2 0 0 0 2
115 บ้านเขือน้ำ 2 0 0 0 2
116 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 0 0 0 2
117 บ้านผากลางนา 2 0 0 0 2
118 บ้านวังสวย 2 0 0 0 2
119 บ้านโนนอุดม 2 0 0 0 2
120 บ้านโสกแกคำเจริญ 2 0 0 0 2
121 บ้านนาล้อม 1 4 0 0 5
122 บ้านเชียงเพ็ง 1 3 0 1 4
123 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 1 2 1 0 4
124 ชายแดนประชาสรรค์ 1 1 1 0 3
125 บ้านขัวล้อ 1 1 0 0 2
126 บ้านกุดจับ 1 1 0 0 2
127 บ้านจำปาทอง 1 1 0 0 2
128 บ้านโพธิ์โนนแดง 1 1 0 0 2
129 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 1 1 0 0 2
130 บ้านดงหมูชัยเจริญ 1 0 1 1 2
131 บ้านนาหลวง 1 0 1 0 2
132 ชุมชนสงเคราะห์ 1 0 1 0 2
133 บ้านโนนฐานะ 1 0 1 0 2
134 บ้านนารายณ์ 1 0 0 0 1
135 บ้านน้ำทรง 1 0 0 0 1
136 บ้านจำปาโมง 1 0 0 0 1
137 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
138 บ้านตาดน้ำพุ 1 0 0 0 1
139 บ้านเจริญสุข 1 0 0 0 1
140 บ้านโนนแดง 1 0 0 0 1
141 โนนสูงวิทยา 1 0 0 0 1
142 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
143 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1
144 บ้านนางิ้ว 0 1 0 0 1
145 บ้านนาคูณ 0 1 0 0 1
146 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 0 1 0 0 1
147 บ้านโนนดู่ 0 1 0 0 1
รวม 981 250 96 57 1,384