สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บริบาลภูมิเขตต์ 64 4 6 3 74
2 บ้านท่าโสม 55 3 2 0 60
3 บ้านดงหวายดงขวาง 32 8 1 2 41
4 บ้านสร้างก่อ 28 7 1 1 36
5 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 25 0 1 0 26
6 บ้านหัวช้าง 23 3 2 1 28
7 คำด้วง 23 1 4 1 28
8 บ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 19 8 1 2 28
9 บ้านเทื่อม 19 4 1 1 24
10 ปากเจียงโนนทอง 18 7 3 0 28
11 อนุบาลบ้านก้องวิทยา 18 7 1 2 26
12 ชุมพลนาคลัง 18 6 0 1 24
13 ชุมชนบ้านสร้างแป้น 17 8 0 2 25
14 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 17 3 2 0 22
15 ยางโกนวิทย์ 17 1 1 0 19
16 บ้านคูดงประชาสรรค์ 17 0 0 0 17
17 บ้านเม็ก 16 5 1 0 22
18 บ้านหลุมข้าว 16 2 1 1 19
19 บ้านหัวขัว 16 2 0 0 18
20 บ้านหยวก 16 1 1 1 18
21 บ้านน้ำซึม 15 7 0 0 22
22 บ้านท่าลี่ 15 5 1 2 21
23 บ้านผักบุ้ง 15 3 0 1 18
24 น้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 15 3 0 0 18
25 บ้านท่าโปงทอง 15 2 0 0 17
26 บ้านสะคุวิทยา 15 1 1 1 17
27 บ้านน้ำปู่ 14 6 1 1 21
28 บ้านหนองแวง 14 4 4 1 22
29 บ้านกาลึม 14 4 0 0 18
30 บ้านนายูง 14 2 0 0 16
31 บ้านนาคำน้อย 13 4 1 1 18
32 คำบงเจริญสุข 13 4 1 1 18
33 บ้านนาเมืองไทย 12 3 3 2 18
34 เชียงดีกุดเซือม 12 1 1 1 14
35 บ้านโชคเจริญ 11 5 2 0 18
36 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 11 4 1 1 16
37 บ้านข้าวสาร 11 2 3 0 16
38 บ้านธาตุประชานุกูล 11 2 1 2 14
39 บ้านหนองทุ่ม 11 2 1 1 14
40 บ้านใหม่ 10 6 1 1 17
41 บ้านนาแค 10 6 0 0 16
42 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 10 2 0 0 12
43 บ้านสว่างปากราง 10 2 0 0 12
44 ภูมิพิชญ 10 1 2 1 13
45 บ้านนาเก็น 10 1 2 0 13
46 บ้านหนองโนไชยวาน 9 4 2 0 15
47 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 9 4 1 2 14
48 บ้านสามัคคี 9 3 1 1 13
49 บ้านทุ่งทอง 9 1 1 0 11
50 บ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 9 1 0 0 10
51 บ้านสมประสงค์ 9 0 0 0 9
52 โนนทองโนนหวาย 8 4 2 0 14
53 ชุมชนบ้านแวง 8 1 1 0 10
54 บ้านนาคำ 8 0 0 0 8
55 อนุบาลนันทวดี 7 2 1 1 10
56 บ้านนาอ่าง 7 2 0 0 9
57 บ้านกานต์สามัคคี 7 2 0 0 9
58 บ้านขอนยูง 7 1 1 0 9
59 ดอนตาลดงบังวิทยา 7 0 0 0 7
60 บ้านภูดิน 6 2 2 0 10
61 นาแคทุ่งขวาง 6 2 1 0 9
62 บ้านหนองกุงหนองเจริญ 6 2 1 0 9
63 บ้านดงบัง 6 2 0 0 8
64 บ้านนางัว 6 1 0 0 7
65 ชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 6 0 2 0 8
66 บ้านโสกแกคำเจริญ 6 0 0 0 6
67 หนองกุงวังแสง 6 0 0 0 6
68 บ้านสาครพัฒนา 5 3 2 0 10
69 บ้านโนนสว่าง 5 3 0 1 8
70 ศศิกานต์น้ำโสม 5 2 2 2 9
71 ศศิกานต์วิทยา 5 1 0 1 6
72 บ้านหนองหัวคู 5 1 0 0 6
73 อนุบาลญาริดา 5 0 0 3 5
74 บ้านแหลมทองพัฒนา 5 0 0 1 5
75 บ้านนาเตย 5 0 0 0 5
76 บ้านโนนทอง 5 0 0 0 5
77 บ้านหนองแวง(น้ำโสม) 4 4 1 0 9
78 ชายแดนประชาสรรค์ 4 3 1 0 8
79 บ้านนาสี 4 2 0 0 6
80 บ้านนาต้องนาสมนึก 4 1 1 0 6
81 บ้านสวัสดี 4 1 1 0 6
82 บ้านกุดจับ 4 1 0 0 5
83 ตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 4 1 0 0 5
84 บ้านวังแข้ 4 0 2 1 6
85 บ้านกุดเม็ก 4 0 1 1 5
86 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 3 4 1 0 8
87 บ้านนาล้อม 3 4 0 0 7
88 บ้านโนนม่วง 3 4 0 0 7
89 บ้านติ้ว 3 3 0 0 6
90 เตชะไพบูลย์ 2 3 2 0 0 5
91 ราษฎร์จุฬาสามัคคี 3 2 0 0 5
92 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 3 1 0 0 4
93 บ้านหนองนกเขียน 3 1 0 0 4
94 บ้านเหล่าตำแย 3 1 0 0 4
95 บ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 3 0 2 0 5
96 บ้านนาไฮ 3 0 1 0 4
97 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 3 0 1 0 4
98 อุดรวัฒนานุสรณ์ 3 0 1 0 4
99 บ้านข่า 3 0 0 1 3
100 บ้านหายโศก 3 0 0 0 3
101 บ้านลาดหอคำ 3 0 0 0 3
102 บ้านโคกสว่าง 3 0 0 0 3
103 บ้านหันเทาผักกาดย่า 2 4 0 0 6
104 บ้านวังเลาโสมสวรรค์ 2 3 0 1 5
105 บ้านหินตั้ง 2 2 0 0 4
106 หนองกบนาแมน 2 1 1 0 4
107 บ้านม่วง 2 1 1 0 4
108 บ้านโคกสะอาด 2 1 0 1 3
109 บ้านโนนสะอาด 2 1 0 0 3
110 บ้านวังบง 2 1 0 0 3
111 บ้านจำปาทอง 2 1 0 0 3
112 บ้านถิ่น 2 1 0 0 3
113 บ้านนางาม 2 1 0 0 3
114 ตชด.บ้านเมืองทอง 2 1 0 0 3
115 บ้านนาตูม 2 1 0 0 3
116 บ้านโนนอุดม 2 1 0 0 3
117 บ้านหนองสร้างไพร 2 0 2 2 4
118 บ้านน้ำทรง 2 0 1 0 3
119 บ้านโคกสีแก้ว 2 0 1 0 3
120 บ้านดงธาตุ 2 0 0 1 2
121 ตชด.ห้วยเวียงงาม 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองบอนเวียงชัย 2 0 0 0 2
123 บ้านโพธิ์ 2 0 0 0 2
124 จอมศรีโคกก่องวิทยา 2 0 0 0 2
125 บ้านเขือน้ำ 2 0 0 0 2
126 เมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 0 0 0 2
127 บ้านผากลางนา 2 0 0 0 2
128 บ้านวังสวย 2 0 0 0 2
129 บ้านเชียงเพ็ง 1 3 0 1 4
130 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล 1 2 1 0 4
131 บ้านขัวล้อ 1 1 0 0 2
132 บ้านโพธิ์โนนแดง 1 1 0 0 2
133 บ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 1 1 0 0 2
134 บ้านดงหมูชัยเจริญ 1 0 1 1 2
135 บ้านนาหลวง 1 0 1 0 2
136 ชุมชนสงเคราะห์ 1 0 1 0 2
137 บ้านโนนฐานะ 1 0 1 0 2
138 บ้านดงเย็นพัฒนา 1 0 0 0 1
139 บ้านนารายณ์ 1 0 0 0 1
140 บ้านจำปาโมง 1 0 0 0 1
141 บ้านดงน้อย 1 0 0 0 1
142 บ้านตาดน้ำพุ 1 0 0 0 1
143 บ้านเจริญสุข 1 0 0 0 1
144 บ้านโนนแดง 1 0 0 0 1
145 โนนสูงวิทยา 1 0 0 0 1
146 บ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1
147 ปะโคสามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1
148 บ้านนางิ้ว 0 1 0 0 1
149 บ้านนาคูณ 0 1 0 0 1
150 บ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 0 1 0 0 1
151 บ้านโนนดู่ 0 1 0 0 1
รวม 1,147 275 99 59 1,580