หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 12 67 27
2 003 โรงเรียนคำด้วง 32 56 45
3 004 โรงเรียนคำบงเจริญสุข 19 40 30
4 005 โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 2 2 2
5 006 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 8 19 14
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 9 22 11
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 29 55 45
8 008 โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 10 25 18
9 010 โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 2 6 4
10 011 โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยา 8 25 16
11 012 โรงเรียนชุมพลนาคลัง 26 43 34
12 014 โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 7 14 12
13 017 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนาชมพู 5 31 10
14 019 โรงเรียนนาแคทุ่งขวาง 9 20 15
15 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1 0 0 0
16 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 22 54 39
17 020 โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 22 49 37
18 026 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 78 276 144
19 027 โรงเรียนบ้านกลางน้อยเหล่ามะแงว 0 0 0
20 028 โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 10 43 17
21 029 โรงเรียนบ้านกาลึม 20 44 31
22 030 โรงเรียนบ้านกุดจับ 5 7 6
23 031 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 6 12 9
24 032 โรงเรียนบ้านขอนยูง 10 22 12
25 002 โรงเรียนบ้านขัวล้อ 2 3 3
26 034 โรงเรียนบ้านข่า 4 11 7
27 033 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 16 80 27
28 038 โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 17 37 25
29 036 โรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร) 0 0 0
30 037 โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 0 0 0
31 043 โรงเรียนบ้านจำปาทอง 3 5 4
32 044 โรงเรียนบ้านจำปาโมง 1 2 1
33 048 โรงเรียนบ้านดงธาตุ 3 8 5
34 049 โรงเรียนบ้านดงน้อย 1 3 2
35 050 โรงเรียนบ้านดงบัง 8 8 8
36 051 โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 5 12 9
37 053 โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 3 3 3
38 055 โรงเรียนบ้านดงหวาย 0 0 0
39 054 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 43 82 62
40 052 โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา 1 1 1
41 057 โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 1 10 2
42 058 โรงเรียนบ้านติ้ว 8 9 9
43 059 โรงเรียนบ้านถิ่น 3 4 4
44 063 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 11 34 15
45 061 โรงเรียนบ้านท่าลี่ 25 86 41
46 060 โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 18 25 22
47 062 โรงเรียนบ้านท่าโสม 61 282 127
48 066 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 21 67 40
49 070 โรงเรียนบ้านนาคำ 8 16 13
50 068 โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 3 4 3
51 069 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 19 41 28
52 071 โรงเรียนบ้านนาคูณ 1 2 1
53 073 โรงเรียนบ้านนางัว 7 24 16
54 074 โรงเรียนบ้านนางาม 4 10 7
55 075 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 1 5 2
56 076 โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 1 1 1
57 078 โรงเรียนบ้านนาตูม 3 10 4
58 077 โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 6 16 11
59 081 โรงเรียนบ้านนายูง 16 39 26
60 082 โรงเรียนบ้านนารายณ์ 1 10 3
61 083 โรงเรียนบ้านนาล้อม 7 14 11
62 084 โรงเรียนบ้านนาสี 6 11 9
63 085 โรงเรียนบ้านนาหลวง 2 3 2
64 086 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 9 22 15
65 067 โรงเรียนบ้านนาเก็น 14 40 23
66 079 โรงเรียนบ้านนาเตย 5 10 8
67 080 โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 20 59 35
68 072 โรงเรียนบ้านนาแค 19 48 32
69 087 โรงเรียนบ้านนาไฮ 4 9 6
70 088 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 0 0 0
71 089 โรงเรียนบ้านน้ำซึม 24 42 34
72 090 โรงเรียนบ้านน้ำทรง 3 7 4
73 091 โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 26 40 27
74 102 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 21 84 41
75 103 โรงเรียนบ้านผากลางนา 2 6 4
76 108 โรงเรียนบ้านภูดิน 10 22 16
77 109 โรงเรียนบ้านม่วง 4 7 6
78 111 โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 3 8 6
79 112 โรงเรียนบ้านลาน 0 0 0
80 113 โรงเรียนบ้านลำภู 0 0 0
81 115 โรงเรียนบ้านวังบง 4 18 8
82 117 โรงเรียนบ้านวังสวย 2 2 2
83 116 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 6 6 6
84 114 โรงเรียนบ้านวังแข้ 7 11 10
85 118 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 11 30 19
86 119 โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 0 0 0
87 120 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 43 81 63
88 121 โรงเรียนบ้านสวัสดี 6 8 7
89 122 โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 13 25 20
90 123 โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 18 34 24
91 124 โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 10 39 18
92 125 โรงเรียนบ้านสามัคคี 14 26 18
93 128 โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 10 24 17
94 129 โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 4 12 6
95 130 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 15 40 24
96 131 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 4 4
97 133 โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 2 3 3
98 136 โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 6 9 8
99 137 โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 6 14 9
100 135 โรงเรียนบ้านหนองแวง 31 57 47
101 134 โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 9 29 17
102 132 โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 15 19 15
103 138 โรงเรียนบ้านหยวก 24 54 37
104 139 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 20 48 30
105 141 โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 6 9 8
106 142 โรงเรียนบ้านหัวขัว 22 54 35
107 143 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 31 114 54
108 144 โรงเรียนบ้านหายโศก 3 7 4
109 145 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 4 6 5
110 140 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 17 39 27
111 035 โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 2 9 5
112 045 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1 3 2
113 046 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 5 11 8
114 064 โรงเรียนบ้านเทพประทาน 0 0 0
115 065 โรงเรียนบ้านเทื่อม 26 64 46
116 104 โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์) 32 69 38
117 110 โรงเรียนบ้านเม็ก 23 58 40
118 146 โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 4 19 8
119 056 โรงเรียนบ้านแดง 0 0 0
120 147 โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 6 22 10
121 039 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 4 5 5
122 040 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 9 4
123 041 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 9 8
124 042 โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 3 7 6
125 047 โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 19 41 29
126 092 โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 2 4 3
127 093 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 2 1
128 095 โรงเรียนบ้านโนนทอง 5 11 9
129 096 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 7 9 7
130 097 โรงเรียนบ้านโนนสมบุรณ์(นำ้โสม) 11 41 23
131 098 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0
132 099 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 9 21 12
133 100 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 3 11 7
134 101 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 3 3 3
135 094 โรงเรียนบ้านโนนแดง 1 6 3
136 106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 2 6 4
137 105 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 2 5 3
138 107 โรงเรียนบ้านโพน 0 0 0
139 126 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 7 18 11
140 127 โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนา 2 4 4
141 148 โรงเรียนบ้านใหม่ 19 33 28
142 149 โรงเรียนปะโคสามัคคีวิทยา 2 4 2
143 150 โรงเรียนปากเจียงโนนทอง 29 65 46
144 151 โรงเรียนภูมิพิชญ 16 49 28
145 153 โรงเรียนยางโกนวิทย์ 19 47 34
146 154 โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 5 8 7
147 156 โรงเรียนศศิกานต์วิทยา 7 25 12
148 157 โรงเรียนหนองกบนาแมน 5 7 5
149 158 โรงเรียนหนองกุงวังแสง 7 20 12
150 159 โรงเรียนอนุบาลญาริดา 8 20 13
151 160 โรงเรียนอนุบาลนันทวดี 11 25 11
152 161 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 28 67 47
153 162 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ 26 50 37
154 163 โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 17 30 25
155 164 โรงเรียนอนุบาลหนองกอง 0 0 0
156 165 โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 4 12 8
157 013 โรงเรียนเชียงดีกุดเซือม 19 32 26
158 018 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2 5 11 8
159 152 โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 2 8 4
160 023 โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 14 33 22
161 024 โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 4 20 10
162 025 โรงเรียนโนนสูงวิทยา 1 1 1
163 155 โรงเรียนศศิกานต์น้ำโสม 11 17 14
164 015 โรงเรียนตชด.บ้านเมืองทอง 3 10 6
165 016 โรงเรียนตชด.ห้วยเวียงงาม 2 2 2
รวม 1670 4199 2641
6840

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]