หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสำราญ มาตย์เทพโรงเรียนบ้านหนองทุ่มประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตย์ซื่อโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางกัลยา แสงแก้วโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสว่าง คุณมีโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ไชลพิลาโรงเรียนหนองบอนเวียงชัยกรรมการ
3. นางสาวนุชเรศ คำดีบุญโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายพรชัย กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านสาครพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพวันดา เงินแพงโรงเรียนหยวกกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐ์ชญาดา วรสาโรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นายธรรมรัตน์ รุจิราทวีพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวขัวประธานกรรมการ
2. นางสาวทองกูล ศรีสว่างโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นางดายิน ประวันโตโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางวรรณนภา เจริญชนม์โรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางบังอร รัตนทิพย์โรงเรียนบ้านหนองแวง (น้ำโสม)กรรมการ
3. นางวิลาสินี ทวีจันทร์โรงเรียนบ้านกุดจับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายสมควร ภักดีวุฒิโรงเรียนบ้านกุดเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาวพุทธรัตน์ มิ่งมิตรวันโรงเรียนบ้านกาลึมกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ ไกยวรรณโรงเรียนอุนบ้านบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายจรัญ เพียรโคกกรวดโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นประธานกรรมการ
2. นางภิญญาภัทร เกษหอมโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววัลภา โพธิ์นาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายดอม พรมทองโรงเรียนบ้านเทื่อมประธานกรรมการ
2. นางกลอยใจ ใหลสุขโรงเรียนนำ้โสมประชาสรรค์ฯกรรมการ
3. นางนฤมล สุวรรณแสงโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายปฏิภาณ ป้องนางไชยโรงเรียนบ้านนาเตยประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ชุ่มหินโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางบุญเหลือ บำรุงวงศ์โรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายชินวุธ จันนาหว้าโรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัยประธานกรรมการ
2. นางกรภัทร อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
3. นางพนิดา ชัยมณีโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายคำมร หลอดแพงโรงเรียนบ้านคำด้วงประธานกรรมการ
2. นางบุญไทย พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นางชนัญชิดา บุญจิตโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางอังคณา ชาคำมีโรงเรียนบ้านนางิ้วประธานกรรมการ
2. นางไพลิน โสภารักษ์โรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
3. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแป้นหินโงมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวนิภารัตน์ อินทนามโรงเรียนบ้านนาคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ จันทร์อ่วมโรงเรียนบ้านสว่างปากรางกรรมการ
3. นางนาตยา ภูนามูลโรงเรียนเตชะไพบูลย์2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายเจริญชัย บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านสะคุวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ จรรยาวาณิชกุลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางสาวเรียมน้อย ยานจรัสโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายวิสันต์ชัย เครือเนตรโรงเรียนบ้านเขือน้ำประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ก้อนคำโรงเรียนนาแคกรรมการ
3. นางประดุจดาว บรรดาศักดิ์โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายประมวล นิลรักษาโรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ ศรีจันทราโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นางระออย วงษ์แก้วโรงเรียนบ้านนาล้อมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายคำพูน ศรีครามโรงเรียนบ้านหนองหัวคูประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา สีดารักษ์โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
3. นายทินกร อันเกรียงไกรโรงเรียนบ้านดงพัฒนากรรมการ
4. นางไพจิตร เชื้ออ่ำโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิต ดั้งชารีโรงเรียนจำปาทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา บำรุงภักดีโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเทวฤทธิ์ ประพลดรโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณัฐวรรณ เรืองฉายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโพธิ์ชัย เจริญธรรมโรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวางประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บูชาอินทร์โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นายวัฒนา ศรัทธาคลังโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุนิษา คงคำโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรุณนีย์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนบ้านสมประสงค์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางตรัยรัตน์ เนมียะวงศ์โรงเรียนบ้านกาลึมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอาทิมา สุขหาโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทรกาญจน์ ภัทรนิธิโสตถิกุลโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายชัชวาล นันทวงศ์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายอัมพนธ์ ประพันธ์โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวดี โคครโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการ
3. นายสุนทร โสภัยโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายพูนลาภ นาคสุทธิ์โรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ กระโจมค้าโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวปัญญาวีร์ อุ่นทรัพย์โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายพิศาล ผิวศิริโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกประธานกรรมการ
2. นางจารวี ทองสมุทรโรงเรียนบ้านน้ำทรงกรรมการ
3. นางจิตรถนอม ศรีบุรินทร์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ พาภักดีโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ญาสูญโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
3. นางสาวชื่นสุมล ไชยศิริโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวดารุณี อัคเทพโรงเรียนบ้านทุ่งทองประธานกรรมการ
2. นางอวยพร นาคสุทธิ์โรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ พรมสุโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สารีวงษ์โรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสายสินทร์ เงินดีโรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ฉัตรกิตติชัยโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการ
3. นายชราวุฒิ สิงห์แดงโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
4. นางสาวปนิดดา วงศ์รัตนะโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลแสงโรงเรียนบ้านวังแข้ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ภาโนมัยโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นายชาญชัย ไหลสุขโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางจันหอม สิงสุพรรณโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนาวา สุขรมย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสุวรรณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2กรรมการ
3. นางวไลพรรณ ไชยเวชโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวพาฝัน พระเห็นศรโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากรโรงเรียนบ้านหัวช้างประธานกรรมการ
2. นางจิตตรียา พรหมกูลโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการ
3. นายปรีชา วัชเรนวงศ์โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สนสุรัตน์โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอาณัติ ผิวสว่างโรงเรียนบ้านค้อ (ธัญญวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางศศิอร ศรีอำไพวราภรณ์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
3. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุพรต ศิริธรโรงเรียนบ้านนาสีประธานกรรมการ
2. นางพรนิภา รัตนนท์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นางยุภาวดี โคตรทองโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพิชิต พันทะสีโรงเรียนบ้านนาตูมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นางอังคณา ที่ภักดีโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอาคม สีพิมพ์สอโรงเรียนชุมชนบ้านแวงประธานกรรมการ
2. นางพรพิรุณ บุตรดาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางศศิธร อัปปะมะโนโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี ชูเลิศโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา กุณรักษ์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย จำปาฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาแคประธานกรรมการ
2. นายธงชัย บุญไชยะโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ขจรคำโรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสไว พังคบุตรโรงเรียนบ้านกาลึมประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสนันท์ ศรีหอมโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร จงรักษ์โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสอนชัย พรมประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นายนิวัติ แสงอรุนโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางสุกัญญา ไพศาลโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายประหยัด ขันภิบาลโรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวทิรากร ทองประทับโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
3. นายเศรษฐชัย สายพรมโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ อำไพโรงเรียนบ้านน้ำทรงประธานกรรมการ
2. นายสหกิจ ดงอนนท์โรงเรียนบ้านติ้วกรรมการ
3. นายวระวุฒิ ลีทับขวาโรงเรียนห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายถนอม ไพรหลวงโรงเรียนบ้านโชคเจริญประธานกรรมการ
2. นายพรสกุล เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นายสมัย ประเสริฐโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.อนิวัติ บุพศิริโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอุดม สาระรัตน์โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนกรรมการ
3. นางสาวฐิติกาญจน์ ทองดีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2กรรมการ
4. นางสาววนิดา โพตะสีโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ หมู่มากโรงเรียนบ้านโพนประธานกรรมการ
2. นายศราวุฒิ อัตถากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2กรรมการ
3. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางปิยนุช สนั่นไทยโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุพัฒน์ ชิณโนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายยุทธพงษ์ บุญประคมโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ บาทชารีโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ บุญแสงโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ มาณะศิลป์โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพรกรรมการ
3. นายปิยะวัฒน์ พรมลีโรงเรียนนำ้โสมประชาสรรค์ถิรธัมโมอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพวงเพชร ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ศรีภูพานโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอัมพร วารีรัตน์โรงเรียนบ้านนางิ้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์โรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ อุ่นท้าวโรงเรียนบ้านภูดินประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย วงษาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง2กรรมการ
3. นายนภัทร แสนใจโรงเรียนนำ้โสมประชาสรรค์ถิรธัมโมอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรพล หริตกุลโรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สาวิสัยโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวคนุกานต์ พึ่งพาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายธเนศ ตรีพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชล จันทะงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมเกียรติ ดิ่งแก้วโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทิวา หอมสาสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. ดร.วิเชียร มีบุญโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นายวิรัตน์ วงษ์เที่ยงโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอภัย จรุงพันธ์โรงเรียนบ้านข่าประธานกรรมการ
2. นายสยาม ตะวงษาโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นางสาววนิดา หนูราชโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายดำรง สิทธิบุญมาโรงเรียนบ้านนาคำน้อยประธานกรรมการ
2. นายทัศดี แสนราษฎร์โรงเรียนโชคเจริญกรรมการ
3. นายเสนอ ใจซื่อโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเข็มทอง ใจหาญโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลักคณา ทัพภูตาโรงเรียนเตชะไพบูลย์2กรรมการ
3. นางนุสรา ดวงเทียนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิช ถาโคตรโรงเรียนบ้านสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายดาวเรือง รู้บุญโรงเรียนขอนยูงกรรมการ
3. นางสาวจิราภา ภูวิลัยโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นามดีโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ ทุมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการ
3. นางบัวภา คำกันยาโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายอุดม พรมโทโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร พลเดชโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นางกุหลาบสี จำปีโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้วโรงเรียนหนองกุงวังแสงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิพาภรณ์ ละครโรงเรียนบ้านนาตูมกรรมการ
3. นางสุธีรา ยาวะโนภาสโรงเรียนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย มีหาฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังบงประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ พั่วตาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ จันทระโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายวีระ ชาวดอนโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
3. นายประวิทย์ สุระวรรณะโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ปัดถาวะโรโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายสุนทร สายสมบูรณ์โรงเรียนบ้านท่าโปงทองประธานกรรมการ
2. นายวีระ ชาวดอนโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
3. นายประวิทย์ สุระวรรณะโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
4. นายวิรัตน์ ปัตถาวะโรโรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กิ่งก้านโรงเรียนบ้านโนนแดงประธานกรรมการ
2. นายบรรลือศักดิ์ จินตนากูลโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สิงหาปัดโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการ
4. นางสาวมนัสชา แววไธสงโรงเรียนบ้านทุ่งทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมชาย นุ่มตูมโรงเรียนบ้านกุดจับประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน บุญสุขโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายอัชชพล กิจนุกรโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
4. นางสาวจรัสรำไพ เจริญศิลป์โรงเรียนบ้านนำ้ขุ่นโนนผางามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัยโรงเรียนบ้านสว่างปากรางประธานกรรมการ
2. นางสุพรักษ์ ปิ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายสุรชัย นามโนรินทร์โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
4. นายวิชิต พลสรรค์โรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเปรม มีภูเวียงโรงเรียนบ้านนาล้อมประธานกรรมการ
2. นายเอกสิงห์ ปากแก้วโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายประเวทย์ จันทร์ลีโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการ
4. นายประธาน นนท์ขุนทดโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายบรรพต โพธิ์ศรีโรงเรียนชุมพลนาคลังประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิตรา ชาวดรโรงเรียนบ้านนาหลวงกรรมการ
3. นางจุุรีรัตน์ บัณฑิตกุลโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา อินทะวงษาโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นายไพฑูล ลิ้มไพโรจน์โรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นางปัณฑารีย์ ศรีสุนทรโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ธนะแก้วโรงเรียนบ้านนาเก็นประธานกรรมการ
2. นายจิรโรจน์ ธาราพรหมโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นางเพชรา ราศรีสวยโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายอนุชาติ ไชยศรีโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นายประภาส เกาะกาใต้โรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ แข็งแรงโรงเรียนบ้านน้ำซึมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ โคตะมะโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
3. นายสุชาติ ไชยวงศ์โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนพล ศิริวิเศษโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งประธานกรรมการ
2. นายพร้อม บริบูรณ์มังสาโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พันพรมโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสถาพร พิลาดีโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองพรพรหม เพ็งนวมโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นายกฤษฎา พรมสีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล คงสมบัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ ศิริมาทโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นายสุริยน ภูผาใจโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์โรงเรียนบ้านหายโศกประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณธิญา หาบ้านแท่นโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นางพรทิพา บุพศิริโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พาภักดีโรงเรียนบ้านถิ่นประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อินแต้มโรงเรียนบ้านท่าลี่กรรมการ
3. นางสาวกาญจนี บอลสิทธิ์โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกรกฎ เกษหอมโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานประธานกรรมการ
2. นายอนุมัติ ลาดบัวขาวโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายระเบียน สีแก้วโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอุดม โทนไทยโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทัพภูตาโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
3. นางอรุณศรี บรรเลงรมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประหยัด บุญกว้างโรงเรียนดงพัฒนาดงต้องประชารัฐประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ กุศลมานิตย์ โรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการ
3. นายอภิญญา จันทบาลโรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทิศ พิลาวัลย์โรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวนุตประวีณ์ จอมคำศรีโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
3. สิบเอกสมคบ ศิริบรรพตโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ผลธุระโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายคำจันทร์ พิณทะโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงกรรมการ
3. นายอนุชิต คำตาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายหัสดี อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นายสัญญา นาทาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายหัสดี อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายสัญญา นาทาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสายันต์ จงพิมายโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายหัสดี อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายสัญญา นาทาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสายันต์ จงพิมายโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายหัสดี อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสัญญา นาทาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสายันต์ จงพิมายโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
4. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายหัสดี อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสัญญา นาทาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสายันต์ จงพิมายโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
4. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนบ้านหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
3. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จุฑา เกษแก้วโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายดำรง ไชยชนะโรงเรียนหนองกบนาแมนประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ ใจซื่อโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการ
3. นางอุษณีย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธนันท์ นนทมุติโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จุฑา เกษแก้วโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการ
3. นางสาวศิริพิชญ์ ทองสุโขโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ พรหมพลจรโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อินทร์อุดมโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
3. นายสนธยา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภภูมิ พลจางวางโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร วงค์คำสายโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ บำรุงวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ พรหมพลจรโรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ อินทร์อุดมโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
3. นายสนธยา นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภภูมิ พลจางวางโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร วงค์คำสายโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นายไพบูลย์ บำรุงวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา คนยืนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา สำแดงชัยโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นางแอนนี่ กองมณีโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายศตรัฐ พลมณีโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่าประธานกรรมการ
2. นางสาวนุจรินทร์ สร้อยกุดเรือโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา คนยืนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาววรัญญา สำแดงชัยโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายสมยศ พลค้อโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
3. นางแอนนี่ กองมณี โรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสมาน รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางกุลณัฐฐา หล้าคอมโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายเมษา สารถินโรงเรียนนำ้โสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอุษณีย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมาน รัตสุทธิโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางกุลณัฐฐา หล้าคอมโรงเรียนบ้านขอนยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเทพศักดิ์ สนสุรัตน์ผอ/โรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายเมษา สารถินโรงเรียนนำ้โสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางอุษณีย์ โสพิลาโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายหัสดี อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายสัญญา นาทาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายเดชศร ปราบพาลโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นายสายันต์ จงพิมายโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายหัสดี อุทรักษ์โรงเรียนบ้านหินตั้งประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายสัญญา นาทาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสายันต์ จงพิมายโรงเรียนเชียงดีกุดเซือมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรอุมา จันทร์ศรีระมีโรงเรียนบ้านโคกสีแก้วประธานกรรมการ
2. นางถิรญา ตรีพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
3. นางสาวรจนา บงสิมมาโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
4. นางนฤมล พรหมทาโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอารมย์ นามดีโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลธิลา วันสาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมโนนพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสบาไพร มีนะสิงห์โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการ
4. นางวันทา หาโคตรโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์โรงเรียนบ้านเหล่าตำแยประธานกรรมการ
2. นางฐิติรัตน์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านท่าโป่งทองกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ทั่งรื่นโรงเรียนบ้านหลุมข้าวกรรมการ
4. นางหอมหวล ภูละครโรงเรียนนำ้โสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิฌา พรมแสงโรงเรียนบ้านโนนอุดมประธานกรรมการ
2. นางวิรยาภรณ์ ปากแก้วโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นางจันทร์ชนก แสงมณีโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
4. นางพนิดา ผลวิลัยโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางรพีพรรณ อินทนามโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสันติ พยัฆกุลโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
3. นางสาวกรองพรหม เพ็งนวมโรงเรียนบ้านสร้างก่อกรรมการ
4. นางสาวพรนภา อรรคะโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านนางามประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ชัยคินีโรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตรา แย้มศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
4. นางนริศรา พันธุโรงเรียนบ้านสะคุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวิเชียร โทกุลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา จิตรแก้วโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
3. นายภิญโญ มีทาษีโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายณเรศน์ ทรัพย์ห่วงโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายวิเชียร โทกุลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา จิตรแก้วโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์กรรมการ
3. นายภิญโญ มีทาษีโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายณเรศน์ ทรัพย์ห่วงโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประภาส สีหบุตรโรงเรียนบ้านขอนยูงประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ โต๊ะดอนทองโรงเรียนอุนบ้านบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นายอนันต์ สีแก้วโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
4. นายสุริยนต์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
5. สิบเอกพัฒนะ ต้นแก้วโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
6. นางรสสุคนธ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
7. นายวิรัช บัวทาโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอัคคกิตติ์ ศรีพิมพ์สอโรงเรียนบ้านลำภูประธานกรรมการ
2. นายกฤชนนท์ แดงนารอง ผอ.โรงเรียนบ้านหยวกรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีฉัตรวัชระ เสนะบุตร์โรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
4. จ.ส.อ.อนันต์ ช่อมเซียงโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายนายสัมฤทธิ์ ดอนจันลาโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
6. นายศิรศิษฎ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
7. นางจารุวรรณ ไชยเชียงพิณโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์โรงเรียนโนนสูงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี วิวาจารย์โรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
3. นายพิทักษ์ จันทร์ใสโรงเรียนบ้านหนองหัวคูกรรมการ
4. นายชัยยา จันทาทองโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสุพิน ซ่อมเซียงโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตต์เกษม รอดชมภูโรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้ากรรมการ
3. นายสุนทร ฤทธิ์ประเสริฐโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวบัวไล ภูเวียงโรงเรียนบ้านภูดินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ประสานศักดิ์โรงเรียนบ้านนาเมืองไทยประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ สันประภาโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการ
3. นางศรีนารถ สิทธิขวาโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
4. นางสาววิเชียร สาโตโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายรณฤทธิ์ พิมพิศาลโรงเรียนบ้านเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา กัลยาบุตรโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สารวงษ์โรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ พิมพิศาลโรงเรียนบ้านเม็กประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา กัลยาบุตรโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สารวงษ์โรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทวี ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นายเมืองไทย ชัยมาตย์โรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
3. นางอพินทร วิชากุลโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ เวียงสมุทรโรงเรียนบ้านน้ำปู่ประธานกรรมการ
2. นายเดชา สมคะเณย์โรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นายมนัส ทองทาโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประชา โสดาวิชิตโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางามประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัสชนก บุตรสีโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นายคำมุข วิชาผงโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์โรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นายสุทโท ภูผายางโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการ
3. นางสาวศยามล ศิริธรโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธนพร แก้วอาษาโรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยากรรมการ
2. นายอภิชัย วรรณประเสริฐโรงเรียนโนนทองโนนหวายกรรมการ
3. นายถาวร หาญสมบัติโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ สุขใจโรงเรียนบ้านลาดหอคำประธานกรรมการ
2. นายฉัตรบดินทร์ ภัทรนิธิโสตาโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางโกมล ชัยธัมมาวุธโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ เถาวัลย์โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร นพรัตน์โรงเรียนคำบงเจริญสุขกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ จำปาฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบรรเจิด พรศิริรัตน์โรงเรียนโพธิ์โนนแดงประธานกรรมการ
2. นางยุภารัตน์ จอมเกาะโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายศุภวัฒน์ นามมีโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายกฤติชัย สุริยาโรงเรียนบ้านโนนฐานะประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ พิมพิศาลโรงเรียนบ้านน้ำปู่กรรมการ
3. นายสิทธิชัย ฮ่มป่าโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายทิวากร คนสันต์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ปากอุตสาห์โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชูศักดิ์ แซ่ลีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์โรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภิเษก กำเนิดกาลึมโรงเรียนบ้านโชคเจริญกรรมการ
3. นายสมรรถ ฝ้ายขาวโรงเรียนบ้านคำด้วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายกรกฏ ชัยวินิตย์โรงเรียนบ้านดงน้อยประธานกรรมการ
2. นายถิรเดช จันดาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นายอภิรมย์ ผิวละออโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายวิชัย อุทกโรงเรียนบ้านสวัสดีประธานกรรมการ
2. นางวารุณี บ้านเป้าโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
3. นายจรูญ ศิริวัฒน์วิชาญโรงเรียนโนนสูงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยชุมพล ศิริเวชโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 2ประธานกรรมการ
2. นางเพียรชัย เกียล่นโรงเรียนบ้านเชียงเพ็งกรรมการ
3. นายอดิศร พงษ์เซียงซาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ทองไวย์โรงเรียนบ้านติ้วประธานกรรมการ
2. นายสันติ โสภาคโรงเรียนนาเมืองไทยกรรมการ
3. นายจุลศักดิ์ ทัญญะเชียงพิณโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประติพัตร์ นรสารโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วดวงดีโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
3. นายสมชาย จันทะวงษาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายนวพล ุกุลธวัชโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม ศรีพุทธาโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการ
3. นางเยาวดี วงษ์สันต์โรงเรียนบ้านน้ำซึมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม มุ่งปั่นกลางโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเตชินทร์ แสงสอดแก้วโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ นันทะกุลโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบรรทม แก้วอาษาโรงเรียนบ้านสร้างก่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธีรา จรรยาคำนึงโรงเรียนบ้านนาเก็นกรรมการ
3. นางธิดาพร จังจริงโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย นามวิเศษโรงเรียนบ้านท่าลี่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด จุปะมะตังโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการ
3. นางศุภลักษณ์ ปริสุทธิโกศลโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิสันต์ เกษแก้วโรงเรียนบ้านดงธาตุประธานกรรมการ
2. นายเพ็ชรรัตน์ ไพศาลโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุตตะคามโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ ละครโรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสฤษฎ์ภัทร จงกลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายแดนชัย พึ่งจิตรโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล พลพระจันทร์โรงเรียนโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรกนก ร้อยแสงโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายประคอง เกตุรุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายไพรฑูรย์ มงคลโรงเรียนบ้านโนนทองโนนหวายประธานกรรมการ
2. นางวันดี สมจิตรโรงเรียนบ้านเทื่อมกรรมการ
3. นางกนกพร คงไพรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย รัตนสุทธิโรงเรียนบ้านข้าวสารประธานกรรมการ
2. นางวันนา นามดีโรงเรียนบ้านโพนกรรมการ
3. นางอำไพ ราชวงษาโรงเรียนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายนิคม สมจิตรโรงเรียนหลุมข้าวประธานกรรมการ
2. นางทองหล่อ ภูถมศรีโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
3. นางรัติยา พิลาดีโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายนิยม อาษานามโรงเรียนคำบงเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสายสวาท ชาวดอนโรงเรียนบ้านเม็กกรรมการ
3. นางธนภร โสแสนน้อยโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายกิตติพิชญ์ พะนิจรัมย์โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางหนูล้อม จันทะแจ้งโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการ
3. นางวาสนา พิมพ์ดีโรงเรียนนำ้โสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะโรงเรียนบ้านโนนดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี หลักมั่นโรงเรียนบ้านท่าโปงทองกรรมการ
3. นางสาวภัสฎา ทิศโรโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุภารัตน์ ศิริธรโรงเรียนบ้านราษฎร์จุฬาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางละมุล พรมประเสริญโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการ
3. นางสาวชลดา นิลม้ายโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุวชิร ไทยภักดีโรงเรียนบ้านลานประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีวรรณ แก้วภิรมย์โรงเรียนบ้านสาครพัฒนากรรมการ
3. นางเพ็ณภา คำเหมือนโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวลณดา ณรงค์วรางกูลโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์กรรมการ
5. นางลักคณา คำก้อนโรงเรียนบ้านหนองโนไชยวานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายบุญประเสริฐ ไชยศิริโรงเรียนยางโกนวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุทิศา เขียวอรุณโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางศรัณย์พร มูลธิโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการ
4. นางสาวดวงดาว ภูแช่มโชติโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางลดาวรรณ เอียการนาโรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวสุธาทิพย์ นิยมโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตตมาศ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
3. นางสาวจุนลารัตน์ เอกพงษ์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางประภัสสร ผิวศิริโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
5. นางยุพิน ดุจพายัพโรงเรียนบ้านหินตั้งกรรมการ
6. นางทัศนียา ศรีทะหาโรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเสถียร แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางลิขิต พรมโทโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา แสงแก้วโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นางศิริภรณ์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางประทิพย์ ถินแดงโรงเรียนบ้านนาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายสัมฤทธิ์ วงศ์หาจักรโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ศรีพิมพ์สอโรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยากรรมการ
3. นางตุลี เชื้อกลางใหญ่โรงเรียนบ้านนาคำน้อยกรรมการ
4. นางเสวนีย์ ไกยวรรณโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยากรรมการ
5. นางศิลาพร คงใจดีโรงเรียนบ้านกุดเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโกศล สิงหเดชะโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ ทุ่นใจโรงเรียนบ้านหยวกกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
4. นางขวัญชนก มีสิงห์โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมควร น้อยเสนาโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพรประธานกรรมการ
2. นางสาวฑิตยากร อุุบลครุฑโรงเรียนบ้านนาตูมกรรมการ
3. นายสุพจน์ โคตะมะโรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นายปรัชญา พันพรมโรงเรียนบ้านจอมศรีโคกก่องวิทยากรรมการ
5. นางสาวมนธิลา วันสาโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ทองไวย์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ประไพ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นางสมคิด โนวฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นายวิทยา อุดชินโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ ทองไวย์โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ประไพ จงพิมายโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือมกรรมการ
3. นางสมคิด โนวฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองทุ่มกรรมการ
4. นายวิทยา อุดชินโรงเรียนบ้านนางัวกรรมการ
5. นางสำราญ สีขาวโรงเรียนยางโกนวิทย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกฤชนนท์ แดงนาโรงเรียนบ้านหยวกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิร์ธา ถันทองโรงเรียนชุมพลนาคลังกรรมการ
3. นายธรรมนูญ อัฒจักร์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
4. นางเยาวมาลย์ ตุ้ยกุลนาโรงเรียนบ้านผักบุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมดี สมพวงภักดีโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น แก้วศรีสุขโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. จ.ส.ต.ปรีชา คำเหมือนโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ประธานกรรมการ
2. นางสุดา กาศลุนโรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญกรรมการ
3. นางวิรัช บัวทาโรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการ
4. นายโชคชัย เหล่าบ้านค้อโรงเรียนบ้านนาแคทุ่งขวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมดี สมพวงภักดีโรงเรียนบ้านผักบุ้งประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น แก้วศรีสุขโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการ
3. นางปทุมรัตน์ สาขะสิงห์โรงเรียนบ้านท่าโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายยงยุทธ แพงน้อยโรงเรียนบ้านท่าโสมประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ อัตจักร์โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ สันประภาโรงเรียนบ้านสมประสงค์กรรมการ
4. นางนิรมล จุปะมะถาโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ดีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138กรรมการ
6. นายสมาน แก้วศรีสุขโรงเรียนหนองกุงวังแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ สีดาห้าวโรงเรียนบ้านนางัวประธานกรรมการ
2. นายโชติพงษ์ สีเมฆโรงเรียนบ้านหนองแวง (น้ำโสม)กรรมการ
3. นายตันติกร สุรภักดิ์โรงเรียนนาแคกรรมการ
4. นายธัญปกรณ์ ปิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพฤกษา ประไกรโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์โรงเรียนบ้านดงเย้นพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสัญชัย แซ่ลี้โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญกรรมการ
4. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายประชิด อาจหาญโรงเรียนบ้านนาหลวงประธานกรรมการ
2. นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสัญชัย แซ่ลี้โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจิรญกรรมการ
4. นางเรไร ปลัดกองโรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมวิทยากรรมการ
5. นายพงษ์เทพ มุธุตาโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]