หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   8 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 1-2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 3-4 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 5 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 6 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 7 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 8 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 8-9 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 10-11 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 12-13 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 14-15 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 16-17 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง โรงอาหารใหม่ 7 ต.ค. 2559 แข่งเป็นกิจกรรมลำดับที่ 1 เวลาประมาณ 09.00 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง โรงอาหารใหม่ 7 ต.ค. 2559 แข่งเป็นกิจกรรมลำดับที่ 2 เวลาประมาณ 11.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 ป.4/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 ป.5/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อบ.1/1 อบ.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อบ.2/1 อบ.2/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 ป.4/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ลานชั้น 1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง ป.6/1,6/2,6/3 ,2/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ลานชั้น 1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.00 น.
2 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.00 น.
3 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.30 น.
4 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.30 น.
5 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.30 น.
6 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 12.30 น.
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 09.30 น.เป็นต้นไป
8 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
10 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
11 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
12 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
14 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
15 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
17 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 13.30 น.
18 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 14.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 054 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 053 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 055 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 057 การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมชั้น 3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมภูพระบาท ชั้น 2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้อง ICT 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 1-3 7 ต.ค. 2559 09.00
2 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 4-5 7 ต.ค. 2559 09.00
3 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 7 ต.ค. 2559 09.00
4 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 7 ต.ค. 2559 09.00
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 7 ต.ค. 2559 09.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 6 7 ต.ค. 2559 09.00
7 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 7 7 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1,6/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1,6/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,5/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,5/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,5/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,5/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,5/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 2 7 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมที่ 1 เวลาประมาณ 09.00 น.
12 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 2 7 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมที่ 2 เวลาประมาณ 09.15 น.
13 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 2 7 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมที่ 3 เวลาประมาณ 09.30 น.
14 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 2 7 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมที่ 4 เวลาประมาณ 10.00 น.
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 2 7 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมที่ 5 เวลาประมาณ 10.30 น.
16 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 2 7 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมที่ 6 เวลาประมาณ 11.30 น.
17 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารอเนกประสงค์ 2 7 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมที่ 7 เวลาประมาณ 13.00 น.

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงอาหาร 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อบ.2/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ ข้างอาคารเอนกประสงค์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ โรงฝึกงาน 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ ข้างอาคารเอนกประสงค์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อบ.1/1 อบ.1/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.2/2 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 ม.3/3 7 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]