หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2559   7 ต.ค. 2559   8 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.2/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 1-2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 4-5 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ เต็นท์ 6-7 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง คอม1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอม2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 ป.6/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.6/3 ม.2/3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 ป.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องสมุด 6 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 ป.1/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 ป.6/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 ป.5/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ลานด้านหลัง อาคาร 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง โรงอาหารใหม่ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง โรงอาหารใหม่ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง คอม1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง คอม2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ลานด้านหลัง อาคาร 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง ลานด้านหลัง อาคาร 2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 1 ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องอาเซียน 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น. เป้นต้นไป
2 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
5 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
6 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 5 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 13.00 น.
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 6 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 14.00 น.
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 4 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 11.30 น.
4 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 3 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 10.30 น.
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 2 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 10.00 น
6 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 1 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 09.30 น.
7 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 7 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 15.00 น.
8 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งขันกิจกรรมลำดับที่ 8 ของเวทีนี้ เริ่มเวลาประมาณ 15.30.00 น.

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านเม็ก สนามบาสเก็ตบอล 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก สนามฟุตบอล/สวนป่า 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก ห้องวิชาการ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก ห้องวิชาการ ห้อง ม.2/2 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก อาคาร 2 ห้อง ป.5 ป.6 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก อาคาร 1 ห้อง ม.1 ห้องคณิต ห้องวิทย์ 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก อาคาร 1 ห้อง ป.1 ป.2 และ ป.3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก อาคาร 3 ห้อง ม.2/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก อาคาร 3 ห้อง ม.3/1 6 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมชั้น 3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมเมตตาธรรม 6 ต.ค. 2559 09.00 น.
6 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 สพป.อุดรธานี เขต 4 ห้องประชุมชั้น 3 6 ต.ค. 2559 09.00 น.

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 1-3 6 ต.ค. 2559 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 4-5 6 ต.ค. 2559 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 6-7 6 ต.ค. 2559 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 8 6 ต.ค. 2559 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 9-10 6 ต.ค. 2559 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 11 6 ต.ค. 2559 09.00
7 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 12-13 6 ต.ค. 2559 09.00
8 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เต็นท์ภายในศูนย์ราชการอำเภอบ้านผือ เต็นท์ 14-15 6 ต.ค. 2559 09.00
9 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 6 ต.ค. 2559 09.00
10 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 6 ต.ค. 2559 09.00
11 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านผือ 6 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อบ.1/1 อบ.1/2 6 ต.ค. 2559 09.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง อบ.2/1 อบ.2/2 6 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 1 เวลาประมาณ 13.00 น.
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 2 เวลาประมาณ 13.30 น.
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 3 เวลาประมาณ 14.00 น.
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 4 เวลาประมาณ 14.30 น.
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 5 เวลาประมาณ 15.00 น.
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 6 เวลาประมาณ 15.30 น.
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 7 เวลาประมาณ 16.00 น.
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 6 ต.ค. 2559 แข่งกิจกรรมลำดับที่ 8 เวลาประมาณ 16.30 น.
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 แสดงพิธีเปิดงาน 6 ต.ค. 2559 09.00 - 09.30 น.

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]