หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ณ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านผือ
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.00 น.
-
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.00 น.
-
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.30 น.
-
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.30 น.
-
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 15.30 น.
-
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 ไม่มีแข่งขัน
-
-
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 ไม่มีแข่งขัน
-
-
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 12.30 น.
-
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 09.30 น.เป็นต้นไป
-
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 ไม่จัดแข่งขัน
-
-
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 09.00 น.
-
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00 น. เป้นต้นไป
-
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อาคารเอนกประสงค์ 1 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง อาคารเอนกประสงค์ 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 6 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเม็ก หอประชุมใหญ่ 7 ต.ค. 2559 13.00 น. เป็นต้นไป
-
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 ไม่มีทีมแข่งขัน
-
-
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 13.30 น.
-
50 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 เวทีลานโดม สพป.อุดรธานี เขต 4 7 ต.ค. 2559 14.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]