รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1. เด็กหญิงยุภาพร  วรรณพฤกษ์
 
1. นางนงลักษณ์  รสเสิรฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ดอนกลาง
 
1. นางรักคณา  ทองสุมาตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  พุ่มพยับ
 
1. นางสาวรสริน  ภาดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บริสุทธิ์
 
1. นายนิรันดร์  สนทนาวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 1. เด็กชายวรพัทธิ์  ทองเจริญ
 
1. นางสาววีรวรรณ  แสงจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงสุภัสสร  มูลชีวะ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  หนูเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 1. เด็กหญิงกิ่งสิริ  บุญเชี่ยว
 
1. นางชวนใจ  แสงใส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณกาล
 
1. นางสาวพินทุ์ญาดา   โสระเสาร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงประวินรัตน์  ศรีคำภา
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กหญิงกิริยา  กายจนะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เบญจมณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รูปสม
2. เด็กชายมนทารเทพ  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  สิงห์สุพรรณ
 
1. นางนิภาพร  ไชยมีสุข
2. นางอัมราภรณ์   จันทร์วิเศษ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วรรณภักดิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญศรี
3. เด็กหญิงวรรณพร  บุญพา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชนะสะแบง
2. นางสาวอารีวรรณ  หารินทะชาติ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กชายฉัตรมงคล   คำเรือง
2. เด็กหญิงชลนิชา   โคตรภักดี
3. เด็กหญิงพัชรพร  สายสินธุ์
 
1. นางจรรยา  หน่องพงษ์
2. นายสุรพล   หน่องพงษ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงดุจดาว  ดวงบุษผา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภูมิเพ็ง
 
1. นางนภา  ใจวงษ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. นางสาวจิรัญญา   ทุ่งลาด
2. นางสาวอาทิตยา  รอดผล
 
1. นายศรายุทธ  สุทธิโคตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงอารดา  สัจมณี
 
1. นางน้ำเพชร  เสโนฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงธารดา  จันทานี
 
1. นางสาวอุษา  ดรจ้ำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงอลิชา   อักษร
 
1. นางบุศรินทร์   บุตรคง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงพิชาดา  ทองอิน
2. เด็กหญิงสุนทรี  สีธง
3. เด็กหญิงโชติกา  พิลาแสน
 
1. นางอังคณา   แก้วไชย
2. นางสาวปาริชาติ  คำราช
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ประทุมไข
2. เด็กหญิงพาริดา  บัวบาล
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ประทุมไข
 
1. นางสาวนันท์นภัส  แสนโภชน์
2. นางสาวภัทราพร  ประภาศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหมู 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุดดา
2. เด็กชายทัตพิชา  นุ่นสีดา
3. เด็กหญิงวรัญญา  สัจจะมณี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เหลาเกลี้ยงดี
2. นางสาวเบญจภรณ์  มโนสัมฤทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. นางสาวกัลยาณี  ผลาผล
2. นางสาวชนิดาภา  ประเสิรฐสังข์
3. นางสาวพัชนิตา  ภูมิกา
 
1. นางฐิติรัตน์  ภูกิ่งพลอย
2. นายประพล  ภูกิ่งพลอย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายสงกรานต์  เนื่องมัจฉา
 
1. นางสาวสายไหม  พากุล
2. นายปิยะณัฐ  ศิริบุญคุณ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 1. เด็กหญิงภารดี  หลักคำ
2. เด็กชายเจษฎา  หาญณรงค์
 
1. นางทองพูน  แก้วสังข์
2. นางสาวนิตยา  พรมสอน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงปรียาวดี   ศรีมูลเขียว
 
1. นางสาวพิลัยพร   ทิพยาลัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวรรณิภา  โยธินทะ
 
1. นางวารุณี  จันทะบูลย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. นายสุทธิลักษณ์  อ่อนชาติ
 
1. นางปรานี  โพธิ์เสนา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงญาดา  พรมสอน
2. เด็กหญิงมนัญชยา  ไชยแก้ว
3. เด็กหญิงสุพิชญา  จรัสจินดาเนตร
 
1. ว่าที่พันตรีชวรวย  หลงมีวงศ์
2. นางฐิติยาภรณ์  วิเศษโวหาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. นายขจรยศ  เถื่อนฮ้าวลา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  มีริแวง
3. นางสาวประภาพร  ชอกลม
 
1. นายปฏิพัทธ์  แทบสี
2. นายทิม  มาระครอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงกวีลักษณ์  โคตรหลง
2. เด็กชายนนทนันท์  วงศ์ชายน้อย
3. เด็กหญิงศิริประภา  อุปชัย
 
1. นางประภาพร  สุทธิบริบาล
2. นางนพรัตน์  ทาทาด
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลอย 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  นาสว่าง
2. เด็กหญิงสุวภา  อ่อนบำรุง
3. เด็กชายเจษฎา  แสงโสม
 
1. นายนันทพงษ์  เกษรศุกร์
2. นางชนม์ชนก  เกษรศุกร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 1. เด็กหญิงปภัสสรณ์  เทพจันทร์
2. เด็กชายพีรพล  โพธิ์นาง
3. เด็กชายมุธิตา  ไตรเทโพธิ์
 
1. นายประภาส  ซาเมืองศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ขาวดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. นางสาวจิระนันท์  อ่อนเพลีย
2. เด็กชายภานุเดช  ทุมพร
3. เด็กหญิงอนัญญา  ประทุมจันดี
 
1. นางสมควร  บูรณสรรค์
2. นายสันติภาพ  ยศม้าว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 1. เด็กหญิงพิชญา  จันทา
2. เด็กหญิงพิชญาลักษณ์  มุงคุณ
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  โคตรวงษ์
 
1. นางพรชิตรา  ลักษณะจันทร์
2. สิบเอกสถิตย์ภิเดช  ชมภูนุช
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีชัยมูล
2. เด็กหญิงศศิธร  ละอองศรี
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  ปิรนันท์
 
1. นางพรชิตรา  ลักษณะจันทร์
2. นางสาวลัดดารัตน์  เดชทองทิพย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กหญิงพิจิตรา  เดชอาญา
2. เด็กหญิงมลนิภา  มะลิสัน
 
1. นายสุภมิตร  กุลวงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1. เด็กหญิงวรรณภา  จันทา
2. เด็กชายสราวุฒิ  สองสี
 
1. นางสมควร  บูรณสรรค์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 1. เด็กชายกนกเพชร  อุดตะกะ
2. เด็กชายนเรศน์  ปาระพิมพ์
 
1. นายธีระวัฒน์  ขนุนก้อน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 1. เด็กชายดนุเดช  ประโคทัง
2. เด็กชายวิษณุ  เที่ยงบุญ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อัปมาตย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทองภู
2. เด็กชายเศรษฐศักดิ์  มหิพันธ์
 
1. นายยอดชาย  กุลวงค์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 1. เด็กชายสุธีร์  มูลชีวะ
2. เด็กชายโภคิน  โพธิ์ทอง
 
1. นางรสริน  ฟองชน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังฮาง 1. นายนราธิป  สร้อยวิทยา
2. นายเกียรติศักดิ์  โกพลรัตน์
 
1. นายจักรพรรดิ  พิทักษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  คันตาลี
2. เด็กชายณังพงศ์  พละกุล
3. เด็กชายณัฐพงษ์   อรกุล
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  ชอบหาญ
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ภูน้ำทอง
 
1. นางสาวอมรา   รัตนทิพย์
2. นางดรรชนี  เหล่าก้อนคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงนัธมน  กัณนุรา
2. เด็กหญิงปณิตา  คำหอม
3. เด็กหญิงพรธิตา  จันทร์ทร
4. เด็กหญิงสีวิกา  สงครามสี
5. เด็กชายอนุชา  พันพินิจ
 
1. นายประสาน  คำชาลี
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์สูง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงญาณินทฺ  คาระโส
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูมิประมาณ
3. เด็กหญิงมลินี  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  ดีนนท์
5. เด็กหญิงสุนิตา  อนันรักษ์
 
1. นายประพล  ภูกิ่งพลอย
2. นางสาวนฤมล  เหล่าเขตกิจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า2 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญมาตุ่น
2. เด็กหญิงพัฒนวดี  ศิริพิมพา
3. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เพชรพนมศักดิ์
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพชรพนมศักดิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  มงคลนำ
 
1. นางปิยะพร  บุญสอด
2. นางนันทิยา  หงษ์จุมพล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวังพัง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญภา
2. เด็กหญิงญาติกา  นิลคำภีร์
3. เด็กหญิงรุ่งราวรรณ  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงวรนุช  อุตรชีพ
5. เด็กหญิงอังควิตา  อุดมพงษ์
 
1. นายนิกร  ใสโยธา
2. นางสาวยุภาภรณ์  บัวเลิง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายกฤษฎา  แดนกาไสย
2. เด็กหญิงภรรณ์วษา  นนทะศรี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สามงามทอง
4. เด็กหญิงอัญชนา  ทองโคตร
5. นางสาวอัมภาพร   คำใจ
 
1. นางประทิน  บุ้งทอง
2. นางสาวอชิรญาณ์  แสงใสแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงกัญญาวี  ชุมพล
2. เด็กชายดนุพร  พิมพ์พิเศษ
3. เด็กหญิงปนัดดา  กลางนอก
4. เด็กชายปวริศ  ราชศรีเมือง
5. เด็กชายเอกรัตน์  พูนศรี
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางกุลธิดา  พึ่งคำนวน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงจีรภัทร  เกิดแนวภู
2. นายชินวัตร  บุญสงค์
3. เด็กชายณัฐพล  ผลจันทร์
4. เด็กชายปริญญา  น้อยกัลยา
5. เด็กหญิงสุชาดา  กุลพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  อุตรนคร
2. นางกฤติยา  ภูจำนงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โพธิทรัพย์
2. เด็กชายจักรพรรดิ  ขันทองชัย
3. เด็กชายจารุพล  สังสอาด
4. เด็กชายจิตรกร   สีลา
5. เด็กหญิงจิรภิญญา  มาตรา
6. เด็กชายจิรวัฒน์  คำแพงตา
7. เด็กหญิงชนาพร  อ่อนละมุล
8. เด็กชายฐิติภัทร  ใจกว้าง
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  ทิธรรมมา
10. เด็กชายธนพล  พันธ์ภักดี
11. เด็กหญิงธันยาภรณ์  จันทรเสนา
12. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พุทธโก
13. เด็กหญิงปิยพร  อ่อนบำรุง
14. เด็กชายพลพล  ใต้ชมภู
15. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีวาปี
16. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ดีอันจัน
17. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญมีทา
18. เด็กชายอภิรักษ์   ป้องคำรด
19. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสร้ายพร้าว
20. เด็กหญิงเกวลิน  ยศยิ่ง
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางสาวมัณฑนา  ออพานิชกิจ
3. นางสาวรัชนีพร  ศรีพอ
4. นางสาวแพรวา  ภัยแคล้ว
5. นางสาวนิยะดา  ผุยพงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กหญิงนพัภศร   พรมรินทร์
 
1. นางลาวัลย์  คำสีลา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงสายธาร  หาหวย
 
1. นางวิภา  ฉันทกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงปนัดดา  หลินภู
 
1. นางศศิธร  จินเจา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1. เด็กชายธีรภัทร   มาถาวร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ชนเพชร
 
1. นางจรรยา  อุ่นสมัย
2. นางสุระพร  ศรีทุมมา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายธีรภัทร  หล้าศักดิ์
2. เด็กหญิงพรรณวรท  โพธิ์ทรัพย์
 
1. นางยุพดี  เอื้อวรรณกิจ
2. นางจิตรกัญญา  คำวันดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายพงษ์พิศิษฐ์  สีทับ
2. เด็กหญิงรัตนา  ชาญกว้าง
 
1. นางอุดมศรี  จันดก
2. นางสาวนารี  ลือภูเขียว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงจันจิรา  สมใสยา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพชรจันทร์
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สมสนุก
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  พันธุ์โสม
5. เด็กหญิงนัฐชา  โคตรสีทา
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นามประภา
7. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ไชยวัตร
8. เด็กหญิงวิมล  สียางนอก
9. เด็กหญิงอารียา  แก้วภูบาล
10. เด็กหญิงอินทิรา  บุดดีคำ
 
1. นางเรียมใจ  สุธรรมฤทธิ์
2. นายอุดม  คำมุล
3. นางลำปราง  ฤทธิ์อร่าม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีชนะ
2. เด็กหญิงฆณทิรา   มนตรี
3. เด็กหญิงจินต์จิรา  วิชาเรือง
4. เด็กหญิงจิราภา  ประวิรัตน์
5. เด็กหญิงชนิษฐา  พึ่งไพศาล
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  วันวาน
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ภักดีวิเศษ
8. เด็กหญิงวิจิตรา  ศิริษา
9. เด็กหญิงสุทิตา  นนทะคำจันทร์
10. เด็กหญิงสุธาวัลย์  แหล่งสุข
 
1. นางศิรฎาพร    เค้ามูล
2. นายองอาจณรงค์   นามมนตรี
3. นายทวีศักดิ์   ธาตุชัย
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. นางสาวจิราวรรณ  หัสรินทร์
2. เด็กหญิงณัฐพร  เสนปอพาน
3. เด็กหญิงดรุณี  แวงวรรณ
4. เด็กหญิงดาลอน  จันนวล
5. เด็กชายปฐมพร  ศรีสุข
6. นางสาวพรรณิภา  พลศรี
7. เด็กหญิงพัชดาภรณ์  พูลสวัสดิ์
8. เด็กหญิงรัชนก  พลทินวาท
9. นางสาวลักษณา  อาสาธรรม
10. เด็กหญิงวรรัตน์  มูลเพ็ญ
11. เด็กหญิงศันสนีย์  โคตะมี
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิงห์สาธร
13. นางสาวอภิสรา  โคตะมี
14. เด็กหญิงอังศุลี  ศรีทอง
15. เด็กหญิงเพชรรัตน์  แก้วใส
 
1. นายสันติสุข  ก้อมมณี
2. นางสาวอัญฑิกา  วรยศ
3. นางสาวพัชราภรณ์  พรมมี
4. นางสาวสุพรรณี  กงซุย
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สำหรับสุข
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทาศิริ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วาจาสัตย์
4. เด็กหญิงณัฐพร  คำฆ้อง
5. เด็กหญิงนันทิดา  ธรรมเจริญ
6. เด็กหญิงนารีรัตน์  ชัยนาม
7. เด็กหญิงพรพิชา  คำภาษี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กงซุย
9. เด็กหญิงพิชญาภา  แก่นประชา
10. เด็กหญิงรินดา  เชิญชม
11. เด็กหญิงวันทญา  กะโนนสี
12. เด็กหญิงวิภาดา  สัมฤทธ์ิ์
13. เด็กหญิงสายสมร  พรมโสภา
14. เด็กหญิงสุกัญญา  นาตา
15. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ขันตี
 
1. นางสมนึก  กินรี
2. นายนิวัฒน์พันธุ์  เบญจจินดา
3. นางสาวเพ็ญนภา  งามหนัก
4. นางสาวสุชาดา  แก้วเขียว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกหมู 1. เด็กหญิงจิราพร  นามวงศ์
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เศษสมบูรณ์
 
1. นายชาตรี  พึ่งคำนวน
2. นางดวงจันทร์  นันทะจันทร์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงศิรินภา  มาสอน
2. นายสิทธิศักดิ์  ทิพย์ประมวล
 
1. นายประพล  ภูกิ่งพลอย
2. นางฐิติรัตน์  ภูกิ่งพลอย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 1. เด็กหญิงนิติยา  สานธิยากุล
 
1. นายสุรพล  พิชพันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังแข้ 1. เด็กชายธีรภัทร์  จรุงพันธุ์
 
1. นายสราวุธ  สุวพงษ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงภัทธิยา    น้อยพิมาย
 
1. นายกษมา   สาเกตุ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงณิชาณัน   โพธิสว่าง
 
1. นายกษมา   สาเกตุ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายนิติภูมิ  กำมา
 
1. นายพุฒิพงศ์  ดอกศร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กชายณัฐพล   สมบุตร
 
1. นายกษมา    สาเกตุ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงนันทินา   เที่ยงอวน
 
1. นายกษมา   สาเกตุ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายวทัญญู  หชัยกุล
 
1. นางสาวศรัญญา  พูดเพราะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 1. เด็กหญิงธิดาวัลย์  พันธ์มุูล
2. เด็กหญิงนวพร  แก้วแสงอ่อน
 
1. นางประภาศรี  ดวงจันทร์
2. นางสุนิสา  แสงศิลา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงกิตติยารัชต์  ทะระคำหาร
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงบรรเทา
 
1. นางอรอนงค์  พิลาหา
2. นายอารีย์  พิลาหา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ทิสามิ
2. เด็กหญิงเจตนิพิช  ภูมิดอนชัย
 
1. นายอารีย์  พิลาหา
2. นางอรอนงค์  พิลาหา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กชายกิตติกร  รสโสดา
 
1. นายเฉลย  ไม้เจริญ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงญานิศา   แร้วกระโทก
2. เด็กหญิงปอแก้ว   สุวรรณสน
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ซาตา
 
1. นายกษมา   สาเกตุ
2. นางสาวดวงเดือน    ผันผ่อน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีเลียนลุน
2. เด็กชายปรมัตถ์  โทนา
3. เด็กชายสามภพ  สิงหะ
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
2. นางสาววิชชุตา  อินนาทร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปัชฌาวงศ์
2. เด็กชายธวัชชัย  อังคพนมไพร
3. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  รังทอง
 
1. นายพิชพงศ์  ชุมนา
2. นางชนิดา  เถรหมื่นไวย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชมภู 1. เด็กหญิงณัฐชญา  สงวนนาม
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจแป้
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชมภู 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ละดาดาษ
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจแป้
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  โคตะมะ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ประกอบศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กชายอาทิตย์  พรรณมหา
 
1. นางสาวเจนจิรา  ประกอบศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พลเยี่ยม
 
1. นายคมกริช  บูรณสรรค์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงปิยวัณฏ์   แสงดาว
 
1. นางสาวสิริพิชญ์    กฤษณา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ทะสุนทร
 
1. นายคมกริช  บูรณสรรค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 1. เด็กหญิง ฐิติตาพร   สุวรรณคาม
 
1. นางศิวาภรณ์   สันประเภท
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 1. เด็กหญิงกาญจนา   ชาวชายโขง
 
1. นางดาวนภา   ศรีโนนยาง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชมภู 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  กาสี
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ทาสะโก
3. เด็กหญิงณัฐชญา  สงวนนาม
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทิพย์โชติ
5. เด็กหญิงวรฤทัย  จันทแจ่ม
6. เด็กหญิงวราภรณ์  เสียงแจ้ว
7. เด็กชายวีระชัย  แสงบุญส่ง
8. เด็กหญิงอนัญญา   วิบุลกุล
9. เด็กหญิงอุมาพร  กงซุย
 
1. นายศักดิ์ชัย  ใจแป้
2. นายพิษณุ  ศิริหัตถ์
3. นายมรกต  บาลนาคม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุบผาลา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ขันดี
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เอกแก้ว
4. เด็กชายทวีศักดิ์  ภูมิเรืองศรี
5. เด็กชายธนากร  สุดใจ
6. นายธีรภัทร  ทวีทรัพย์
 
1. นายอภิศักดิ์  บุญสิทธิ์
2. นายธีรวุฒิ  มั่งมีศรี
3. นายอุดมศักดิ์  ศรีลาวงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรจักร์
2. นายขวัญชัย  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พลเรือง
4. นายชนินทร์  รามอาษา
5. เด็กหญิงฐิติยา  บุญเกิด
6. เด็กชายณัฐดนัย  เหล่าบง
7. เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์ศรีงาม
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลาภส่งผล
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจภักดี
10. เด็กหญิงธิดา  บุญเกิด
11. เด็กชายธีระพงษ์  ทองหยิบกลาง
12. เด็กชายนนทกร  บุติมุลตรี
13. นางสาวนิภาพร  วรจักร์
14. เด็กหญิงนิศารัตน์  หูตาชัย
15. เด็กหญิงปริญญา  ภูมิมิตร
16. นางสาวปริสา  โพธิ์ศรี
17. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญเกิด
18. เด็กชายผยองชัย  โพธิชาเนตร
19. เด็กหญิงพจณิชา  เทอำรุง
20. เด็กหญิงพนิดา  ชัยชนะ
21. เด็กชายภูวนาท  จันทร์ขุนทด
22. เด็กหญิงมะลิษา  สุขศาลา
23. นายมินทร์ธาดา  ดวงไฟ
24. นางสาวรัตนาภรณ์  กฤษฎารักษ์
25. นางสาวรุ่งทิวา  จันทรเสนา
26. เด็กหญิงฤทัยธาร  สิงห์พิลา
27. เด็กชายวรากร  ชมภูนาด
28. เด็กชายวสันต์  บุญเกิด
29. นายวิวัฒน์  นาโสก
30. นายวีระศักดิ์  ละคร
31. เด็กหญิงสิริรักษ์  ทูลไธสงค์
32. เด็กหญิงสิริวิมล  นามวงศ์
33. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ขันตี
34. เด็กชายอนุชา  กองแก้ว
35. นางสาวอรัญญา  พันธ์เทศ
36. เด็กหญิงอริสา  บุญเกิด
37. เด็กชายอลงกรณ์  รัตถา
38. เด็กชายอัศวิน  พึ่งปรางค์
39. นายอิทธิศักดิ์  สุกล้น
40. เด็กหญิงเกนวดี  บุญรักษา
 
1. นางสาวลัดดา  ทองแสน
2. นายศิริศักดิ์  จันทรศร
3. ส.ต.อ.พิทักษ์ชัย  มาตะรักษ์
4. นางจุฬาลักษณ์  วรชินา
5. นายองอาจ  สังข์ทอง
6. นายสมาน  นามวิเศษ
7. นายวีระ  อ่านพาณิชย์
8. นายอนุวัฒน์  มหาโยธี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังซ่อน 1. เด็กหญิงกนกสิริ  ผันผ่อน
2. เด็กชายกัมปนาท  สมบุญอิน
3. เด็กหญิงจิตรฤดี  เปียกไธสงค์
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บำรุงภักดี
5. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  คำแพงตา
6. เด็กชายธนพล  จันทรเสนา
7. เด็กชายธนวัต  อาจบำรุง
8. เด็กชายธนัท  อาจบำรุง
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีค้อ
10. เด็กชายนพณัฐ  คำภู
11. เด็กชายปรมัต  พันนะดี
12. เด็กหญิงปองขวัญ  จันทรเสนา
13. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ปัดทุม
14. เด็กหญิงปิยะพร  งามดี
15. เด็กหญิงพรรณทิวา  เพชรนาดี
16. เด็กหญิงพรไพลิน  อินทพรม
17. เด็กชายพิชยะ  ปรากริม
18. เด็กหญิงภาณุมาศ  คำมงคล
19. เด็กชายภูมิพัฒน์  กมลคราม
20. เด็กชายยืนยง  ยุทธกล้า
21. เด็กหญิงรุ้งนภา  แก้วศรีจันทร์
22. เด็กหญิงวรรณนิภา  จันทรเสนา
23. เด็กชายวุฒิพร  นามวงศ์ษา
24. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญรอด
25. เด็กหญิงสุนิตรา  โพธิ์ศรี
26. เด็กชายสุรเดช  ประทุมมาต
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  สาครเจริญ
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนวัง
29. เด็กหญิงอัศราวลี  อายุยืน
30. เด็กหญิงอัศราวลี  อายุยืน
31. เด็กชายเจษฎา  ปีกกลาง
 
1. นางวัลลภา  สุรเสียง
2. นายอิทธิพล  ลงคลัง
3. นายอรรถพล  อย่างสวย
4. นายกำจรเดช  สุรเสียง
5. นางพูนศรี  ทองมี
6. นางภัทริยา  ธนสีลังกูร
7. นางสมปอง  ยุทธกล้า
8. นางอภิญญา  เกียรติสาร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายเพชรน้ำเอก  คะหนู
 
1. นายทวีศักดิ์  ธรเสนา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1. เด็กชายภีรภัทร  โยธี
 
1. นางพรนิสิต  แก้วเจริญ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 1. เด็กหญิงสิริยากร  โยธินทะ
 
1. นางพิมล  ถูระวรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   นาทองคำ
 
1. นายสราวุธ   สระแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดารา 1. เด็กชายวันชัย  มาสม
 
1. นายอาทิตย์  บุญเพลิง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง (อ.บ้านดุง) 1. เด็กชายภีรภัทร  โยธี
 
1. นางพรนิสิต  แก้วเจริญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 1. เด็กหญิงอรกัญญา  ยศทะเเสน
 
1. นายนฤดล  มัฆนาโส
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ฐานะ
 
1. นางอาทิตยา  ศรีชัยยศ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 1. เด็กชายจิระพงษ์  สีเพชร
 
1. นางหนูรัตน์  วงค์ประเสริฐ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 1. เด็กชายพิรภพ  พรมสมบัติ
 
1. นายณัฐวุฒิ  คำยงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงประวินรัตน์  ศรีคำภา
 
1. นางนภกช   พิมพ์สุวรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังงู 1. เด็กหญิงภวิกา  เรียบร้อย
 
1. นายคมสันต์  จันทะเหลา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายวัศพงศ์  จันดี
 
1. นางภัทรนันท์  ดงยะโสภา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 1. นายกฤษดา  บุญเกิด
 
1. นางสุมาลี  พรมยาลี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงปวินรัตน์  ศรีคำภา
 
1. นางนภกช   พิมพ์สุวรรณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงอนงค์   นิลทระ
 
1. นายเกียรติชัย   ภูมิเพ็ง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังซ่อน 1. เด็กชายกัมปนาท  สมบุญอิน
2. เด็กชายธนพล  จันทรเสนา
3. เด็กชายธนวัต  อาจบำรุง
4. เด็กชายธนัท  อาจบำรุง
5. เด็กชายนพณัฐ  คำภู
6. เด็กชายยืนยง  ยุทธกล้า
7. เด็กชายวุฒิพร  นามวงศ์ษา
8. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญรอด
9. เด็กชายสุรเดช  ประทุมมาต
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนวัง
 
1. นายอรรถพล  อย่างสวย
2. นายกำจรเดช  สุรเสียง
3. นางวัลลภา  สุรเสียง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สมรูป
2. เด็กชายกฤษฎากร  ศรีษาคำ
3. เด็กหญิงกิตติยา  ชัยสนั่น
4. เด็กชายกิตติวัฒน์  กัณหา
5. เด็กหญิงจีรนันท์  โคตรพัฒน์
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรมชัยขาว
7. เด็กชายชคัทพล  พลบำรุง
8. เด็กหญิงชนัชญา  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงณัฐชา  แซ่เอี๊ยบ
10. เด็กหญิงตรีทิพย์  ปิยมาตย์
11. เด็กชายธนวัฒน์  ชินสงคราม
12. เด็กหญิงธันยมัย  มาศงามเมือง
13. เด็กหญิงนภาพร  ภูมูลนา
14. เด็กชายปุณณวิช  สายสุข
15. เด็กหญิงพัทธมนต์  วรรณวิเศษ
16. เด็กหญิงพิชชาภา  เชียงกางกุล
17. เด็กชายพีรพล  คำใบศรี
18. เด็กชายภูริวัฒน์  คำทุม
19. เด็กชายมงคล  บังใบ
20. เด็กหญิงมุธิกา  จันทรา
21. เด็กหญิงยศนันท์  จันทร์เขียว
22. เด็กหญิงยุภาวดี  ชำนาญตะคุ
23. เด็กหญิงยุวภา  กลางอินเดช
24. เด็กชายรัษฎากร  บัวทองจันทร์
25. เด็กชายราเมนทร์  รักเสมอวงษ์
26. เด็กหญิงลภนา  พิลาวัลย์
27. เด็กชายวชิระ  เสียงล้ำ
28. เด็กหญิงศิรดา  ภิญโญทรัพย์
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  คำแพง
30. เด็กหญิงสิริวิภา  แซ่ตั๊น
31. เด็กชายสุภชีพ  ชัยสนั่น
32. เด็กชายสุรการ  ศรีเชียงสา
33. เด็กหญิงสโรรักษ์  ชื่นตา
34. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์สวย
35. เด็กหญิงอริญชยา  อิทธิไกรวัล
36. เด็กหญิงอริสา  นันทะศรี
37. เด็กหญิงอัญชมัย  ชัยสุวรรณ
38. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  ทิพย์เสนา
39. เด็กชายเตชิต  เนื่องชมภู
40. เด็กหญิงเปรมฤทัย  อินทร์ชั้นศรี
 
1. นายอุดมศักดิ์  บุตรอินทร์
2. นายนิติวัฒน์  ดุงศรีแก้ว
3. นายชัชวาลย์  เกษนัต
4. นางสาวจิราพร  ดุงศรีแก้ว
5. นางสาวนภาพร  อัครพิน
6. นางสาวพัชรีพร  ป่าจันทร์
7. นางจินต์จุฑา  ดุงศรีแก้ว
8. นางสาวสายไหม  พากุล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1. เด็กหญิงกัลญา  มุงธิราช
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีละคร
4. เด็กชายชนาธิป  ไตรภู้
5. เด็กหญิงชลธิชา  นาชัย
6. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศรีปัญญา
7. เด็กชายณัฐพล  สัมพโว
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  วอหล้า
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  เวียนซง
10. เด็กชายธนกร  ทองค้อ
11. เด็กชายธนกฤต  บุตรจำรวญ
12. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์ขาว
13. เด็กชายนันทพงศ์  สังรัง
14. เด็กชายปรวิทย์  ราชบุรี
15. เด็กหญิงปวันรัตน์  พิมนาคุณ
16. เด็กชายพงพัฒน์  โสภิพันธ์
17. เด็กหญิงพนิดา  ทองเหลา
18. เด็กหญิงพรธิตา  ภูมิยิ่ง
19. เด็กชายพรภิรมย์  โคตรตาแสง
20. เด็กชายภานุพัชร์  โอกระโทก
21. เด็กชายภูริพัชร  ขันเดช
22. นายภูวดล  เกรงชัย
23. เด็กหญิงมุธิตา   กรานเคารพ
24. เด็กชายวัชรพล  ประเสริฐสังข์
25. เด็กชายวัชรากร  ผลานารถ
26. เด็กชายสรวุฒิ  ทิพย์โชติ
27. เด็กหญิงสุทธินันท์  บุตรจำรวญ
28. เด็กหญิงสุภัชชา  ประเสิรฐสุข
29. เด็กหญิงสุรารักษ์   มุภาษา
30. เด็กหญิงสุรีพร  จันทร์งาม
31. เด็กหญิงหทัยชนก  เทศจำปา
32. นายอดิศักดิ์  สมบูรณ์
33. เด็กหญิงอภิญญา  ผกากลีบ
34. เด็กหญิงเกศินี  สังกะสี
35. เด็กหญิงเจตนิพิช  ภูมิดอนชัย
36. เด็กหญิงเอมิการ์  ประเสิรฐสังข์
37. เด็กหญิงโสภิตนภา  อินธิเสน
38. เด็กชายไกรวิชญ์  คาระโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ  สาระวงค์
2. นายประจวบ  โนนคู่เขตโขง
3. นายประพล  ภูกิ่งพลอย
4. นางฐิติรัตน์  ภูกิ่งพลอย
5. นางสาวนฤมล  เหล่าเขตกิจ
6. นายธนากร  เสียงเลิศ
7. นางสาวอุไรลักษณ์  คุณสิงห์
8. นายนิรันดร์  สนธนาวงษ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 1. เด็กชายชานนท์  วิเศษทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิดอกไม้
3. เด็กชายณัฐพล  บุญสิทธิ์
4. เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์อำอร
5. เด็กหญิงวทันยา  ใบกัณหา
6. เด็กหญิงสาวิตรี  ศาสนสุพิณ
7. เด็กชายอภิรักษ์  คุ้มบุญ
8. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ฉิมรักแก้ว
 
1. นางกาญจนา  แก้วเจริญ
2. นางนิลุบล  วัจนสุนทร
3. นางวารีรัตน์  สเตอร์ทส์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญมีได้
2. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  สมบัติ
3. เด็กชายธนกฤต  พรมชาติ
4. เด็กชายพลยุท  บำรุงภักดี
5. เด็กหญิงวันวิสา  ภูครองผา
6. เด็กชายวาทิตย์  ขันทองคำ
7. เด็กชายศุภกิจ  โพธิ์สุวรรณพร
8. เด็กหญิงสุนิตา  จันทร์ทา
9. เด็กหญิงสุวนันท์  โทแก้ว
10. เด็กชายไตรมาส  หีบแก้ว
 
1. นางสมจิตร  บุญพา
2. นางศิรดา  คำเกษ
3. นายทศพล  ต้นคำใบ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงนาตยา  หวังดี
2. เด็กหญิงปาลิตา  จำปาแก้ว
3. เด็กหญิงปิยะพร  คำมุล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  มีแวว
5. เด็กหญิงวรวรรณ  กวนเชียงเหนือ
6. เด็กหญิงเมณิษา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ประกอบศรี
2. นางลำปราง  ฤทธิ์อร่าม
3. นางสาวสมบูรณ์  สุโพธิ์
4. นางสุวรรณี  เวธิตะ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลเรือง
2. เด็กหญิงธัญพร  ทองวิเศษ
3. เด็กหญิงธารวรรณ์  บุญลี
4. เด็กหญิงพรชิตา  นินธิราช
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  สังฆทิพย์
6. เด็กหญิงศศินิภา  คำแสนโคตร
 
1. นางสาวสุวรรณี  บึงจันทร์
2. นายพิทยา  บุญเรือง
3. นางวิชญาดา  พิลาดี
4. นายสิทธิพงษ์  ฤาชากุล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นางสาวกันยารัตน์  ดังไกล
2. เด็กหญิงกิรณา  บุดดีคำ
3. นางสาวขนิษฐา  โสภิพันธ์
4. นางสาวขนิษฐา  โทนา
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   วงศ์จำปา
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  มาลาวาส
7. นางสาวธัญจิรา  ชาไมล์
8. นางสาวนภสร  ช้อนขุนทด
9. นางสาวนางสาวกันตนา  ผลาผล
10. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นางสาวสุวรรณี  บึงจันทร์
2. นายพิทยา  บุญเรือง
3. นางสาววิชญาดา  พิลาดี
4. นายสิทธิพงษ์  ฤาชากุล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ประภาวะแก
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  วินาดอน
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ศาลาแก้ว
4. เด็กหญิงชัยมล  เตชะผล
5. เด็กหญิงญาณพัฒน์  เดือนจันทร์
6. เด็กหญิงฐิติมา  อัคศรี
7. เด็กหญิงนันทิชา  อองภา
8. เด็กหญิงบุศรินทร์  กองตัน
9. เด็กหญิงปาริตา  พันรัตนะ
10. เด็กหญิงพรพิมล  อาจบำรุง
11. เด็กหญิงพิศชาภรณ์  อย่างสวย
12. เด็กหญิงภูรินทร์  ผันผ่อน
13. เด็กหญิงวิมลณัฐ  หาญณรงค์
14. เด็กหญิงศศิวิมล  อย่างสวย
15. เด็กหญิงศิรประภา  สิงห์สุริยะ
16. เด็กหญิงอิฐสรา  อุดชุม
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางกุลธิดา  พึ่งคำนวน
3. นางสาวปารมี  พันรัตนะ
4. นางสาวมัณฑนา  ออพานิชกิจ
5. นางสาวรัชนีพร  ศรีพอ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 1. นายกฤษณะ  ชายทอง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วโพธิ์
3. เด็กหญิงธารินี  เทพสุวรรณ
4. เด็กหญิงธิราพันธ์  นันทานี
5. นางสาวปรวรรณ  บรรณารักษ์
6. เด็กหญิงพรรวษา  นันทะสอน
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เม้าราษี
8. เด็กหญิงมยุลี  มาเข้า
9. เด็กหญิงวรรณษา  นันทะสอน
10. นายวิริยะ  ไชยแก้ว
11. เด็กหญิงสิริวิมล  พันธ์ดูล
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ไวพจน์
13. เด็กหญิงเจวรินทร์  นันทานี
 
1. นายสุภาพ  ฤทธิ์มหา
2. นางสาวรัตน์ฌากานต์  บรรณาลักษณ์
3. นางกุลนิษฐ์  รู้บุญ
4. นางสาวประทุมมา  แสนเทพ
5. นายนิรุตร์  นารัตน์โท
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   พรหมโคตร
2. เด็กชายธรรมนูญ  นรสาร
3. เด็กหญิงธิดาภัทร    โรจนะกุลทร
4. เด็กชายสุธิมนต์  อินทนู
5. เด็กชายอนุภาพ  นามอาษา
 
1. นางรัชเพ็ญ  ศรีสร้อยพร้าว
2. นางจุฬาพร  ป้อมบ้านมุง
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นางสาวนฤมล  รัฐจางวาง
2. เด็กชายวิโรจน์  จันทร์หนองฮี
 
1. นางสาวปาณิสรา  จันทร์สุข
2. นายอนุชา  ไชยมูล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายจักรพงศ์  นาวัน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บัวระภา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังทอง 1. เด็กหญิงพรรณพษา  มูลมะณี
 
1. นายอภิชาติ  จันทร์สรวย
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงศศิประภา  จานสาทน
 
1. นางสาวสุกัญญา  อีโต้
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวังทอง 1. เด็กหญิงดารัตน์  คุ้มหนองแดง
 
1. นางหนูเรียม  จันทร์สรวย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันดา
 
1. นางสาวปาริชาต  พงษ์ไทย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงงาม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  หินเธาว์
2. เด็กชายปริวัฒน์  คูชัย
3. เด็กชายวีรภัทร  อัครพิน
4. เด็กหญิงสุนิสา  มอโท
5. เด็กหญิงอชิรญา  สุไชยะ
6. เด็กหญิงอลิตา  ไชยแก้ว
 
1. นางสุวรรณภรณ์  คณานันท์
2. นางปัญจา  ประวะโข
3. นางครองทรัพย์  นรินทร์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายนพชัย  หลงสวนจิตร
3. เด็กชายภัทรพล  ไชยพันธ์
4. เด็กชายวสันต์  มาตรสงคราม
5. เด็กชายสิทธิพล  ราชคำ
6. เด็กชายอภิชาติ  ขาวขันธ์
 
1. นายทองใส  สมเทพ
2. นายเด่นเเดชา  คำสุข
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 1. เด็กชายณัฐนัย   สาณรงค์
2. เด็กชายธีรพงษ์   มหาโล
3. เด็กชายบุระพล    สิงห์นอก
4. เด็กชายภัทรพงศ์   ประทุมเม
5. เด็กชายสรวิศ   รัตนวรรณ์
6. เด็กชายอภิวัฒน์   พัฒมณี
7. เด็กชายอิสระ   สมพงษ์นวกิจ
8. เด็กชายเมธา   นาเมืองรักษ์
 
1. นายปรเมนทร์    เกษนัด
2. นางสาวพัชราภรณ์  นวลมณี
3. นางสาวณัฐพร  ภูสีฤทธิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กหญิงฐานิสร  ครุฑนอก
2. เด็กหญิงณัฐริณีน์  ไกรยวุธ
3. เด็กชายนพรัตน์  นำสม
4. เด็กหญิงพัชราภา  ลักษณะสิงห์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประดิษฐ์
6. เด็กชายราเมศวร์  วิจารณรงค์
7. เด็กหญิงสุธินี  สิทธิศรี
8. เด็กหญิงอิสริยาพร  พรหมประดิษฐ์
 
1. นายเกรียงไกร  นรินทร์
2. นางสาวนิยะดา  ผุยพงษ์
3. นางสาวรัชนีพร  ศรีพอ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 1. เด็กหญิงจันทภา  โม้หนองบัว
2. เด็กชายดนุพร  โม้หนองบัว
3. เด็กหญิงธนยา  พลชารี
4. เด็กหญิงพรมพร  ศรีสร้อยพร้าว
5. เด็กหญิงวทันยา  โม้หนองบัว
6. เด็กหญิงวนิดา  ทองวิธิ
7. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ภาดี
8. เด็กชายวุฒิภัทร  สุวรรณสิงห์
9. เด็กชายศุภกร  บุญมีขาว
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชาญนรา
2. นางสาวจุลิวรรณ์  ยศธิพานา
3. นางวนิดา  รวมธรรม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงจินตพร  เสียงเลิศ
2. เด็กหญิงฐิตาพร  แปรงไทยสงค์
3. เด็กชายวัฒนพัฒน์  ศรีรัง
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันธวิชัย
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พลลาภ
 
1. นางดาวรุ่ง  มุกดากิจ
2. นางเปล่งศรี  จำปาหอม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กหญิงณัฐพร  สมพร
2. เด็กหญิงพิมผกา  โทนา
3. เด็กหญิงสิรินยา  ภักดีโต
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
2. นางสุดาจันทร์  ไขแสง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. นางสาวจิรภัทร  ทัพวงษา
2. นางสาวนฤมล  โคตรนุกูล
3. นางสาวสุดารัตน์  จันดา
 
1. นายบัณฑิต  ศรีนุกูล
2. นางวิยะดา  วงศ์คำพระ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำโคตรสูนย์
2. เด็กหญิงอรไพลิน  หมื่นศรีพรม
3. เด็กหญิงอาริยา  โพธิ์พา
 
1. นางปรานี  ประกิระสา
2. นางกนกอร  ประสิทธิ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงดลยา   บุดดีคำ
2. เด็กหญิงมลิศา   มีฤทธิ์
3. เด็กหญิงศุภักษร   ทองอาจ
 
1. นางจรรยา  หน่องพงษ์
2. นางบรรจง   อิสไมส์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายม 1. เด็กชายณิชพงษ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายปรเมศร์  พันษา
 
1. นายธนัชพร  โฆสิต
2. นายพันธกานต์  พรมมุข
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ตุละพิพาก
2. เด็กชายวงศกร  พรมโสภา
 
1. นายพิชญานนท์  วัจนสุนทร
2. นายอัมพร  โคตรสมบูรณ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. นายนันทวุธ  ไชยธานี
2. นางสาวปณิดา  สรวงศิริ
 
1. นายอดิศร  แคนวัง
2. นางสาวมัสยา  หาญนาดี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 1. เด็กหญิงจันทร์วิภา  ขุนทา
2. เด็กหญิงแอนนา  จำปี
 
1. นายสันติ  จันทร์วิเศษ
2. นายสายทอง  จันทร์สุข
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จารัตน์
2. เด็กชายนพรัตน์  ทองมหา
 
1. นายไชยภัทร  ฉลูทอง
2. นายบุญสม  ทาสะโก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ภูกงทอง
2. เด็กหญิงธนธรณ์  ดงแสนสุข
 
1. นายมานะ  ม่วงมีรส
2. นายธีรกานต์  ทองสุมาตร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงกรันฑรัตน์  สามงามน้อย
2. นายพิชัยยุทธ  แท้สูงเนิน
 
1. นางสาววรรณนิภา  บรรเลงส่ง
2. นางรองรัตน์  ขันธวิชัย
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  สีหาใต้
2. เด็กหญิงรัชเนตร  ต่ายบุญ
 
1. นายมานะ  ม่วงมีรส
2. นายธีรกานต์  ทองสุมาตร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเลาะ 1. เด็กชายบุญเญจณ์  มาโยธา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ผันผ่อน
 
1. นายจักรพล  เดชขันธ์
2. นางสาวณัฏฐ์กานดา  ประสมศรี
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กหญิงชญานี  หาญคำแพง
2. เด็กชายพรเทพ  ตะโย
 
1. นายพชรพล  ศรีไชยมูล
2. นายสุจินดา  โสภาพร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ซ่อนหา
2. เด็กชายเจษฎา  บุญเชิด
 
1. นายพชรพล  ศรีไชยมูล
2. นายสุจินดา  โสภาพร
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 1. นางสาวชลลดา  สิทธิมาตย์
2. เด็กชายนพฤทธิ์   สิทธิจันทร์
3. เด็กชายอนุสรณ์  สีมวลยา
 
1. นายธวัชชัย  ดลบุญ
2. นางสาววนันทา  แสงสา
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุวงศ์
2. เด็กชายปิยพนธ์  อุปนันท์
3. เด็กชายรัชภูมิ  พรมสอน
 
1. นายธวัชชัย  ดลบุญ
2. นางพิมพ์ชนก  สมวงษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. เด็กชายกฤษณะชัย  อุรัน
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาใส
3. เด็กชายธีรพงษ์  รัตนโกสินธ์
 
1. นางสาวนิตดาพร  แสนรินทร์
2. นายอภินันท์  กุดดู่เดิม
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. นายณัฐวัฒน์  พรหมวงษ์ษา
2. นายณัฐวัตร  ศรีรักษา
3. นายนันทวัฒน์  สมีพันธ์
 
1. นายธานินทร์  นวะสิมมา
2. นางวิลามาศ  แพทย์รักษา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 1. เด็กชายกฤตเมธ  ศรีกงพาน
2. เด็กชายกัมปนาท  กระแสวงศ์สว่าง
3. เด็กชายรัชภูมิ  ผันผ่อน
 
1. นายธวัชช์  ชมภูพื้น
2. นายปรีดี  สุรวิทย์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. เด็กชายธนพนธ์  หลานวงษ์
2. เด็กชายสุทธิชัย  ศรีหาทัย
3. เด็กชายสุริยา  โยวผุย
 
1. นางสาวนิตดาพร  แสนรินทร์
2. นายพิทักษ์  แสนพินิจ
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 1. เด็กชายกฤษฏิ์วิชญ์  จันทมนตรี
2. เด็กชายกวินภพ  ผิวบาง
3. เด็กชายรัชชานนท์  ชนะสะแบง
 
1. นายเกริกเกียรติ  นรินทร์
2. นางสาวปาริชาติ  คำราช
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อรรครินทร์
2. เด็กชายตะวัน   อุอิ่ม
3. เด็กหญิงตะวันฉาย  จันทร์เสนา
 
1. นายประภาส  ซาเมืองศรี
2. นายธวัชชัย  ดลบุญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายกรกต  ทัพซ้ายขวา
2. เด็กชายธวัชชัย  ชินเป
3. เด็กชายฤทธิ์ชัย  สมสนุก
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มานะโส
2. นายอนุสนธิ์  พิมพ์คำไหล
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 1. เด็กชายชาญชัย  พลทะสี
2. เด็กชายพิชิตชัย  ศรีชัยมูล
3. เด็กชายวิญญู  คำเขียว
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มานะโส
2. นายสุจินดา  โสภาพร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กหญิงนภาศิกาณ์  ประทุมสาย
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำล้วน
3. เด็กหญิงพรญาณี  โคตรหัสดี
 
1. นางอรทัย   ไชยวารี
2. นางสาวอรัญญา  แก้ววิเชียร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ประกอบสำเนียง
2. นางสาวนิตญา  โสนางาม
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  หาวิเศษ
 
1. นายสุดสาคร  เรไร
2. นางแหวนทอง  มุงคุณแสน
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงกัลยา  นาสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงชัชรา  ไทยอ่อน
4. เด็กหญิงชโรชา  สิทธิโชติ
5. เด็กหญิงนัฐทัชกานต์  บุญเฟื่อง
6. เด็กหญิงอริสา  ศรีรักษา
 
1. นางพานทอง  ดวงจันทร์
2. นางสาวหงส์ฟ้า  คำสำโรง
3. นางสาวสุพัตรา  พลสาลี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พรรื่นเริง
2. นางสาวติยาภรณ์  เทียบที
3. เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์ทาศรี
4. เด็กหญิงปิยะมาศ  ปุริมาตัง
5. นางสาวภาคินี  เหล่ามูล
6. เด็กหญิงมัทนียา  สุตตาสอน
 
1. นางดรุณี  นนทวิชัย
2. นายสว่าง  นนทวิชัย
3. นางผุสดี  ใหญ่โสมานัง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกล้า 1. เด็กหญิงจิราภัทร  หว้านเครือ
2. เด็กชายตะวัน  เจงกิ้นส์
3. เด็กหญิงวิไล  คนหาญ
 
1. นายไพบูลย์  พรหมแพง
2. นางเนตรชนก  จันดาหาร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 1. เด็กชายนครินทร์  สิงห์สาธร
2. เด็กชายศุภชัย  วงษ์คำพระ
3. เด็กชายสิทธิพร  ใต้ชมภู
 
1. นางสมจิต  สิงห์สาธร
2. นางสาวกชกร  พินิจมนตรี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุวรรณ
2. เด็กหญิงวรนุช  ปัดตะพะนัง
3. เด็กหญิงวรารักษ์  เสน่ห์ดี
 
1. นางวันทาวดี  ขนุนก้อน
2. นายธีระวัฒน์  ขนุนก้อน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพาน 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  โนนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพนิดา  มาตย์นอก
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ชายนอก
 
1. นายอรงกรณ์  งามชัยภูมิ
2. นางสมหมาย  ทับธานี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 1. เด็กหญิงนวลอนงค์   บรรยง
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์   อินทะสร้อย
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ศิวาชัย
 
1. นางสาวกรกณก  โสภารัตน์
2. นางสุดารัตน์   พิยารักษ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผุโพธิ์
2. เด็กหญิงละอองดาว  พรมจักร
3. เด็กชายอภิชาติ  ภูจอมผา
 
1. นางปราณี  คำสียา
2. นางชนิตา  วิเศษดี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าช่วง 1. เด็กหญิงขัตติยา  ไผ่ล้อมทำเล
2. เด็กชายจีรวัฒน์  มีโพธิ์
3. เด็กชายพัชรพงษ์  สิงห์บุญมี
 
1. นางบุญสิน  กุลวงศ์
2. นางสาวมะลิดา  กัลยานาม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 1. เด็กหญิงนิสากร  กินนะสี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขุนเอม
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ชานันโท
 
1. นางสาวราตรี  ไขสี
2. นางชวนใจ  แสงใส
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1. เด็กหญิงฐิชานันท์  ภักดี
2. เด็กหญิงพรนภา  ญาติกระจาย
3. เด็กหญิงรุธิรา  แก้วอาษา
 
1. นางอรพินธุ์  หิริโกกลุ
2. นางพูนทรัพย์  บัวเกษ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าก้าว 1. เด็กหญิงนันทิชา  แนบชิด
2. เด็กหญิงศิริพร  วันแต่ง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์อัมพร
 
1. นางรพีพิชญ์  เตรียมตัว
2. นางมยุรี  เกียรติสาร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์   นาอุดม
2. เด็กหญิงประนัสดา    ยศธิพานา
3. เด็กหญิงภัทราพร   สมบัติกำไร
 
1. นางวรรณกร    สีสาร
2. นางนวนนัย  คำหล้า
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาน 1. เด็กหญิงนภาพร  แถวอุทุม
2. นางสาววรรณพร  อาร้อน
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เหล่าผง
 
1. นางเสาวคนธ์  ทิพยศรี
2. นางสาวอชิรญาณ์  แสงใสแก้ว
 
172 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีสุธา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ราชสะอาด
3. เด็กชายวสุธา  หงษาชุม
 
1. นางวิรากร  พาโคกทม
2. นางสาวเพ็ญศรี  ขันธวิชัย
 
173 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเลาะ 1. เด็กหญิงปรัชญากร  บุอ่อน
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ราชาธรรมมา
3. เด็กหญิงอินทุภา  ผ่านนุรักษ์
 
1. นางลำใย  ศรีบุญฮง
2. นางสาวกาญจนา  ไชยหาญ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  ประชาชิต
 
1. นางสาวดารุณี  ดุงศรีแก้ว
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงชนัญญา  จริงพิมาย
 
1. นางสาวลัดดา  จรุงพันธ์
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดงเย็น 1. เด็กชายเกริกชัย  พลโยธา
 
1. นางเพียงใจ  แมดสถาน
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปอพาน 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทาคูบอน
 
1. นางสาวจันทร์ไทย  ไชยะตา
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายศรันย์ภัทร  แสงศักดิ์ชัย
 
1. นางสาวดารุณี  ดุงศรีแก้ว
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายชินวัตร  สาเกตุ
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วเกิดมี
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 1. เด็กหญิงมลฤดี  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางพัชรี  สิมสีพิมพ์
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายณัฐพัชร  ดวงเล็ก
2. เด็กชายทรงพล  ราชโส
3. เด็กหญิงผกามาศ  สุวรรณกลาง
 
1. นางศรีัสวาท  สมศรีสุข
2. นายทองอินทร์  สมศรีสุข
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 1. เด็กชายธีรเกียรตินันท์   บุตรวิชา
2. เด็กหญิงพรรณกร   แสงกระจาย
3. เด็กชายพินิตนันท์   ไชยประเทศ
 
1. นางสาวเดือนลดา   โพธิ์บาย
2. นายสราวุธ   สระแก้ว
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กหญิงบุษกร  แก้ววันนา
2. เด็กชายอภิชิต  คำวิแสง
 
1. นางสาวปาริชาติ  นามไพร
2. นายสุทธิพงษ์  สิมสวน
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงวิชญาพร  โคตรสุวรรณ
2. เด็กชายึคงศักดิ์  วิเศษศิริ
 
1. นางอุดมศรี  จันดก
2. นางนาถธิดา  เสือช้าง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กชายนราธิป  กาลวิบูลย์
 
1. นายนิติวัฒน์  กาลวิบูลย์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นามอาษา
 
1. นางสาวชลลดา  อุระสนิท
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. นายชัชวาลย์  ปะระมะ
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 1. เด็กหญิงญาณสุดา   จิณาวัลย์
 
1. นายกษมา   สาเกตุ
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแบง 1. เด็กหญิงจันทนา  โสมโยธา
 
1. นางฐิติมา  กาลวิบูลย์
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายประนัตชัย  ศรีโสภณ
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ซุยโพธิ์น้อย
 
1. นายชาญชัย  ปานเดชา
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กชายอนันต์  จันทะพา
 
1. นางกลิ่นธูป  พวงดอกไม้
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอิอู 1. เด็กชายวงศกร  รัตน์ทิพย์
 
1. นางสาวพรศิริ  สมบูรณ์พร้อม
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 1. เด็กชายร็อดเจอร์  การ์เร็ตรัช
 
1. นางนภกช   พิมพ์สุวรรณ
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 1. เด็กชายธีระศักดิ์   จันทะเสน
 
1. นางสาวพัชรินทร์   บุญผึ่ง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กหญิงปวีณา  พันมหา
2. เด็กหญิงพรธิดา  พานาดา
3. เด็กหญิงพิมชนก  บุตรลคร
4. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีชนะ
5. เด็กหญิงเกตุนภา  แซ่ซี
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วเกิดมี
2. นายชัชวาลย์  เกษนัต
3. นางสาวโยธกา  จันทร์ว่องกิจ
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 1. เด็กชายกฤตนัย  วรรณประภา
2. เด็กหญิงอัญชลี  โสระพิมพ์
3. เด็กชายเศรษฐา  ต่างโอษฐ์
 
1. นางสาวดาวเรือง  บุปผา
2. นายเมธาธัช  ดูแกน
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่(ทุ่งฝน) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ปาปะโข
2. เด็กหญิงพรทิพย์  โฮมวงศ์
3. เด็กหญิงอารียา  เจริญรัมย์
 
1. นางรุ่งระวี  วะสัตย์
2. นางสมคิด  แก้วภูบาล
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. เด็กชายธนพนธ์   ดงเจริญ
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ชอกลม
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญขันธ์
 
1. นางจุติรัตน์  นามแสง
2. นายฤทธิชัย  พลสักขวา
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 1. เด็กชายกมลวิทย์  ทวีโคตร
2. เด็กชายธีรภัทร  ทิพย์ชาติ
3. เด็กชายไผทเทพ  เสนจันทร์
 
1. นางสาวสุทธิฉันท์  พิเนตรเสถียร
2. นางพรรัตน์  ทองมั่น
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 1. เด็กชายคมกริช  จักสวนงัว
2. เด็กชายชาคริส  เติบกายา
3. เด็กชายเกริกไกรวัล  แสงโพธิ์น้อย
 
1. นางสาวมยุรี  วงศ์สิงห์
2. นางสาวฐิติรัตน์  ราชสะอาด
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 1. เด็กชายชยพร  ชนะพันธ์
2. เด็กชายวายุ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เทียมคาม
 
1. นางหนูรัตน์  วงค์ประเสริฐ
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูลู 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พรหมสุขันธ์
2. เด็กหญิงพิชญา  เครือชา
3. เด็กหญิงวิญาดา  ไชยทา
 
1. นางภาวิณี  ทาทอง
2. นางสาวณัฐกฤตยา  สำคัญควร
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายนนทกาล   อนุลาด
2. เด็กชายเสกสรร   ชุมพล
 
1. นายสังวาลย์   สุวรรณ
2. นางสาวอุไร   จันทร์ขาว
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 1. เด็กชายวรวุฒิ   สิมสีดา
2. เด็กชายสุรศักดิ์   ชำไธสงค์
 
1. นายสมบัติ   คำบอนพิทักษ์
2. นางสาวอุไร   จันทร์ขาว
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 1. เด็กชายรุ่งเพชร  มุริกา
2. เด็กชายศิริมงคล  เพียช่อ
 
1. นายฤทธิชัย  พลสักขวา
2. นางจุติรัตน์  นามแสง
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาภักดี
2. เด็กชายศราวุธ  นาคอาจ
 
1. นายทศพร  พงศธร
2. นางสาวชลลดา  อุระสนิท
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 1. เด็กชายจีรวัฒน์   ปัดถาวะโร
2. เด็กชายศรัญญู   บัวศรี
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  นากลางดอน
2. นางสาวนริศรา  สุดชาหา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายธนาพล  ปัดถาวะโร
2. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์ถาวร
3. เด็กชายเจษฏา  ตากลม
 
1. นายอุดมศิลป์   ทองอินทร์
2. นางลัดดา  อินทรประเสริฐ
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 1. เด็กหญิงนิชกานต์  สาลีมาตร
2. เด็กชายลัญจกร  ปัดชาเขียว
3. เด็กหญิงวชิราพร  กุดนอก
 
1. นางณภัสนันท์  สมพอง
2. นางวราภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายศิวัชร์  แสงศักดิ์ดา
 
1. นายสานิตย์  บุญกุศล
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 1. เด็กชายนพเก้า  แก้วดวงดี
 
1. นายธีระวุฒิ  ลีละอินทร์
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1. เด็กชายจิราเจตน์  ดวงดุ
 
1. นายนพพร  มังคละแสน
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  หอมแพงไว้
 
1. นายณรงค์  หมั่นวิชา
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 1. นายจักรินทร์  บุญบุตตะ
 
1. นายณรงค์  หมั่นวิชา
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายคำพอง  ทิพกัณฑ์
2. เด็กชายจรุงชาติ  พวงทรัพย์
3. เด็กหญิงจิตสุภา  ตุมอญ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยแสง
5. เด็กหญิงจุลเกศ  เทือกโฮม
6. เด็กหญิงชลนิภา  นามมูลสิน
7. เด็กชายชินวุฒิ  ทับสุริ
8. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทัพธานี
9. เด็กชายธนพล  ประมะฆัง
10. เด็กชายนราธร  อาจโนนลา
11. เด็กชายปวริศร์  มนตรีนอก
12. เด็กหญิงปัทมา  สีหนาม
13. เด็กหญิงปาจรีย์วัลดุ์  สุระพาล
14. เด็กชายพัศกร  ดวงท้าวเสศ
15. เด็กหญิงภัทรวดี  โสดาวาปี
16. เด็กชายภาณุมาศ  คำใจ
17. เด็กหญิงรุ่งรวี  แก้วใส
18. เด็กหญิงวารุณี  นามบุดดี
19. เด็กชายวีรศักดิ์  ละไมกลาง
20. เด็กหญิงศศิธร  คงเกิด
21. เด็กชายศิวัชร์  แสงศักดิ์ดา
22. เด็กชายสิทธิพงษ์  อันทะฤทธิ์
23. เด็กชายสิทธิพล  สีหนาม
24. เด็กหญิงสุนิศา  อาร้อน
25. เด็กหญิงสโรชา  มูลจูล
26. เด็กหญิงอรษา  สีหนาม
27. เด็กหญิงอัญชลี  สอนวงค์
28. เด็กหญิงอัมภวรรณ  เจริญเวียง
29. เด็กหญิงอาภาพร  ภูเลื่อนลม
30. เด็กหญิงอารีรัตน์  อิสรานุวัฒน์
 
1. นายวีระศักดิ์  สุธรรมฤทธิ์
2. นายชาญชัย  นามพรมมา
3. นายอภิชาติ  ประเสริฐสังข์
4. นางผ่องศรี  นามพรมมา
5. นายวิเชษฐ์  คำวันสา
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีขวัญเมือง 1. เด็กหญิงกัลยากร  รัตนพิเศษ
2. นายกิตติชัย  กัลยาณมิตร
3. นายคำพด  สมสะหวัด
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  พระวิเศษ
5. นายณัฐวร  ศรีจันทร์
6. เด็กชายทิศพายัพ  เฮียงโฮม
7. เด็กชายธนกร  พังไธสงค์
8. เด็กชายธนบดี  จันดี
9. เด็กหญิงธัญญา  พันวงศ์ษา
10. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บาลี
11. เด็กชายธีรพงษ์  หลานเชษฐา
12. เด็กชายบุญฤทธิ์  ภูกองไชย
13. เด็กหญิงบุษบาวดี  จันทร์โคตร
14. เด็กชายปรมานุชิต  จันทมาตย์
15. เด็กชายปิยะพงษ์  วงษ์งาม
16. เด็กหญิงพนิดา  พิลาวัลย์
17. เด็กหญิงพิจิตรา  พรมมาคุณ
18. เด็กหญิงพิมพ์ลิขิต  วิบูลกุล
19. นายภานุวัฒน์  หัดทวี
20. นางสาววสุนันท์  เจือจ้อย
21. นายศุภกิจ  แข็งกล้า
22. เด็กหญิงสลักจิตร  เอกอาวุธ
23. เด็กหญิงสุฑาพร  จุมพล
24. นางสาวสุปราณี  สารบุตร
25. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตรตาศรี
26. นายสุรบดินทร์  จันทมูลตรี
27. เด็กหญิงอนัญญา  ชารี
28. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทมูลตรี
29. นายอัฐพล  สุวรรณพันธ์
30. นายอามรินทร์  ประทุมวัน
 
1. นายอำนวย  ศรีสุนาครัว
2. นายสุรชัย  อุ่นแสง
3. นางสาวอรวรรณ  วิเชียรเครือ
4. นางสาวสุวรรณี   ศรีเนตร
5. นางสาวสะไบพร  ศรีวิรัตน์
6. นางวงศ์ทิพา   อ่อนสนิท
7. นางนวรัตน์  ศรีรักษา