กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
การแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  จัดที่จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ  ระหว่างวันที่  7 -9 ธันวาคม 2559
ยกเว้น กิจกรรมต่อไปนี้ที่ดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559  คือ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน  2 รายการ คือ
(1) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)  ม.1 - ม.3
กิจกรรมแข่งขันเครื่องร่อน 2 รายการ คือ
(1) การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
(2) การแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ 6 รายการ คือ
(1) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
(2) การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
(3) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
(4) การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
(5) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
(6) การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
   ทั้งนี้ ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคทุกรายการ/กิจกรรม  ติดตามข้อมูล
ข่าวสารกิจกรรมการแข่งขันฯ ได้จากเซ็ปไซค์ esan66.sillapa.net/sp-center/  หรือ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันพุธ ที่ 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:23 น.