หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมุทร สมปอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานแข่งขัน
2 นายประมวล โหระสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
3 นายนิคม ผิวนวล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
4 นายประเจน ปาประลิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
5 นายอุดร บุรีเพีย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
6 นายวีระศักดิ์ บุญญะรัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
7 นายคมสัน บุญอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
8 นายพัฒนา โนนคู่เขตโขง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขัน
9 นายสุคิด พันธุ์พรม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
10 นายศรศิลป์ คำลือไชย ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
11 นายสงกรานต์ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
12 นายสังคม พรหมแสงใส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
13 นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
14 นายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
15 นายเสรี อรสูญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแบง กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
16 นายเฉลิมพร หมุนอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนนางิ้ว กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
17 นายสายันห์ มีจันที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
18 นายรังสิทธิ์ จับใจนาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
19 นายพยอม กุลบุตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพาน กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
20 นายวิญญู วิชาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
21 นายวงศ์ดี ขาวสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
22 นายสำเร็จ พลพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
23 นายกรเทพ รักษานวล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนสะงวย กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
24 นายนิรัตน์ ด้านซอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเจริญ กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
25 นายบรรพต อุปไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
26 นายชูศักดิ์ ศิริสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
27 นางศรีสมร สนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
28 นายสัตถา นรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
29 นางนิภา สุขวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการดำเนินการแข่งขัน
30 นายปฐมพร โหระสิงห์ พนักงานขับรถยนต์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
31 นางสาวสุธาสินี โพธิ์บาย พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
32 นางสาวมีนทราย ไชยอาจิน ผุ้อำนวยการโรงเรียนบ้านหงษาวดี กรรมการฝ่ายปฏิคม
33 นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา กรรมการฝ่ายปฏิคม
34 นางสมนึก กินรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม กรรมการฝ่ายปฏิคม
35 นายสุเทพ เนียมนาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36 นายพนมชัย นันทะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
37 นางทิพย์ณิชากร จันดาวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
38 นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
39 นายยรรยง เมืองผาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
40 นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
41 นางพิสมัย บุญสอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
42 นางเล็กฤทัย รักษาเมือง ครู โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
43 นางสัมพันธ์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
44 นางยุพดี หาไชย ครู โรงเรียนศรีขวัญเมือง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาไทย
45 นางศรีสมร สนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
46 ว่าที่ พ..ต.ชวรวย หลงมีวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
47 นางรัชนี ขันน้อย ครูโรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
48 นางสาวสุภาวดี ศรีเชียงสา ครูโรงเรียนบ้านศรีเมือง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
49 นางนันทะพร คำหนาหนัก ครูโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
50 นางปราณี ฉวีเวช ครูโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
51 นางรัตนี มังธานี ครูโรงเรียนบ้านนามั่ง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
52 นางอรอนงค์ ซิมป์สัน ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
53 นายจันแสง ยืนนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคาวฮูง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
54 นายพงษ์ศักดิ์ กงช่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามั่ง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
55 นางบุญชู สุเมผา ครูโรงเรียนบ้านยา กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
56 นางละมัย ภาดี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
57 นางสาวอุษา ดรจ้ำ ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
58 นายเฉลย ไม้เจริญ ครูโรงเรียนบ้านนาจาน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
59 นายอัศวิน นันทะแสง ครูโรงเรียนบ้านนาเยีย กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
60 นายเกรียงศักดิ์ บาทชารี ครูโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
61 นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญ ครูโรงเรียนบ้านหงษาวดี กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
62 นายรณฤทธิ์ รัตนทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
63 นายปิยะ แก้ววันทา ครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
64 นายณัฐวุฒิ ชาญนรา ครูโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
65 นายชาคริต งามหนัก ครูโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
66 นายทนง เขตบำรุง ครูโรงเรียนบ้านวังคางฮูง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
67 นายสุภาพ ฤทธิ์มหา ครูโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
68 นายมงคล จันทร์งาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปะ - ดนตรี
69 นางสาววันทนา สีดาเสถียร ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
70 นางสาวณัฐกฤตา สิทธิอาจ ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
71 นายปรัชญา วีรวรรณ ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
72 นางสาวจารุวรรณ วรรณพราหมณ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
73 นางสาวกรชนก สุทธิวรรณา ครูวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์
74 นายปรีชา อินสุวอ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
75 นายนิกร ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
76 นายสิทธิพร ปะพะวะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
77 นายสุเมฆ ถ่อเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
78 นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
79 นายมณเฑียร วัจนสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
80 นางสาวสิริรัตน์ ทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด) กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
81 นายนิพนธ์ ศรีพระจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
82 นางสาวอภิญญา รัตนโกเมศ ครูโรงเรียนชุมชนหนองเม็ก กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
83 นายบุญกอง บุดดีคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
84 นายชาญณรงค์ สมพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาวัว กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
85 นางบุญสิน กุลวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าช่วง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
86 นางอรพิน หิริโกกุล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
87 นางสมพร วงษ์พุฒิ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
88 นางสาวรตา อุ่นคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
89 นางสาวอรุโณทัย ภูนาขาว ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระการงานอาชีพ
90 นางกฤษภรณ์ ราตรีวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอิอู กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระปฐมวัย
91 นางอรุณ อนุสุริยา ครูโรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระปฐมวัย
92 นางสัชฌุมาตย์ ดุงศรีแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระปฐมวัย
93 นางกลิ่นธูป พวงดอกไม้ ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระปฐมวัย
94 นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
95 นายทวีศักดิ์ ฤทธิ์มหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
96 นายอำพล ทองแสน ครูโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
97 นายผจญ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
98 นายวิจารย์ ศรีลาวงษ์ ครูโรงเรียนชุมชนสะงวย กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
99 นายสงกรานต์ ศรีคำมี ครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
100 นายธีรพล เบญจจินดา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
101 นายอดุลย์ คณานันท์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
102 นายเชาวลิต นามโยธา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
103 นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคำไหล กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปวัฒนธรรมอีสาน
104 นายไพฑูรย์ ศรีชัยยศ ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปวัฒนธรรมอีสาน
105 นายวิทยา สุทธศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระศิลปวัฒนธรรมอีสาน
106 นายสัตถา นรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502) กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระเรียนร่วม
107 นางสาวกัลยา พลมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระเรียนร่วม
108 นางสาวจงรักษ์ พลเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระเรียนร่วม
109 นายบุญเกิด คงสันนิวาส ครูโรงเรียนบ้านโนนหอม กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระเรียนร่วม
110 นายอาทิตย์ มุกดาม่วง ครูโรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระเรียนร่วม
111 นางพิศมัย แก้วแสงใส ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระเรียนร่วม
112 นายถาวร เหลาทอง ครูโรงเรียนบ้านโนนสูงโนนสวรรค์ กรรมการอำนวยการประจำกลุ่มสาระเรียนร่วม
113 จ่าสิบเอกประทีป แสงศิลา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการฝ่ายจราจร
114 นายพงษ์พิทักษ์ บัวเลิง พนักงานราชการ กรรมการฝ่ายจราจร
115 นายวีรณัฐ ทูโคกกรวด นักจัดการงานทั่วไป กรรมการฝ่ายจราจร
116 นายเสกสรรค์ จันดาวัลย์ ยามรักษาความปลอดภัย กรรมการฝ่ายจราจร
117 นายไสว ขันธวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
118 นางนิภา สุขวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
119 นายประยุทธ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงงาม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร
120 นายสุรจิตร ขันธวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นายสุระพล สอนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นายธีรพล เบญจจินดา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน กรรมการฝ่ายพิธีการ
123 นางสาวชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นางนิภา สุขวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
125 นางคำผิว ศรีโรจน์ นักวิชาการศึกษา กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
126 นางสุภาภรณ์ อรปัญญา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
127 นางสาวณัชชา บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบุญมีศรีสว่าง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
128 นางสาวจิรภรณ์ นรินทร์ เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
129 นางสาวดาวพระศุกร์ ดอนตุ้มไพร เจ้าหน้าที่่ธุรการโรงเรียนบ้านเชียงงาม กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
130 นายสุรภัทร บุญญะรัง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
131 นายศราวุธ ร่มวาปี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
132 นางสาวอารดา วัชโรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
133 นางสาวสุดารัตน์ จันทรเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดงเย็น กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
134 นางสาวนุสรา หาญณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
135 นายจักรพงษ์ สุดแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนกลอย กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
136 นายปิยะราช พรหมแสงใส เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
137 นางสาวกรรณิกา สุขวงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน
138 นางสาวศิริกาญดา โพธิชาเนตร เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการสรุปและรายงานผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]