หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ คำพิมูลครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งมณี อินนอกครู โรงเรียนบ้านนาคำวังกรรมการ
3. นางสาววันนพร เดชชัยครู โรงเรียนบ้านปูลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอนุรีย์ แก้วดีครู โรงเรียนบ้านโพนสูง (ทุ่งฝน)ประธานกรรมการ
2. นางจิตรกัญญา คำวันดีครู โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
3. นางสาวกิติยา คำสีลาครู โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายบัณฑิต ศรีนุกูลครู โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสังวาล พินิจมนตรีครู โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นางสุมาลี สมกล้าครู โรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางพรธิภา จิอุ่นงอยครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวยกล้วยประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ติกาล เกตุนอกครู โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์กรรมการ
3. นางสาวศกุลตลา สายยางห้าครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางนภาพร บุรีเพียครู โรงเรียนบ้านโนนศรีทองประธานกรรมการ
2. นางกลิ่นวิภา นามดีครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง พงษ์ไทยครู โรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายวิทยา บุรีเพียครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูงประธานกรรมการ
2. นางอาพร จันทราภาครู โรงเรียนบ้านซำป่ารังกรรมการ
3. นางนิวร บรรเทาทุกข์ครู โรงเรียนบ้านเชียงประชาเชียงเชิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางปิยะดา ชาตะรักษ์ครู โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนภา ใจวงษ์ครู โรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ
3. นางสมร พิมพ์วาปีครู โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววิชชุดา โชคคำสีลาครู โรงเรียนบ้านหนองลาดประธานกรรมการ
2. นางพักต์วิภา ศรีโยธีครู โรงเรียนบ้านหนองแซงกรรมการ
3. นางปิตินันท์ สุวพงษ์ครู โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวนิศาลักษณ์ หาญมนตรีครูโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชุติกาญจน์ ศิริธรครู โรงเรียนบ้านพังงูกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ ศูนย์จันทร์ครู โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางดาวนภา ศรีโนนยางครูโรงเรียนบ้านดงวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกุลนิษฐ์ รู้บุญครู โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
3. นางสาวพัชรียา ห้วยทรายครู โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิชยา สุดแดนครู โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ประธานกรรมการ
2. นางเล็กฤทัย รักษาเมืองครู โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่อนละมูลครู โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจรรยา หน่องพงษ์ครู โรงเรียนบ้านปากดงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา โภคสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
3. นายอนุชา ไชยมูลครู โรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวจันทร์ไทย ไชยะตาครู โรงเรียนบ้านปอพานประธานกรรมการ
2. นางรสรินทร์ ล่ำลือครู โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
3. นายวินัย บุญหล้าครู โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรรคนันท์ สายพรหมครู โรงเรียนหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางละอองดาว นรินทร์ครู โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
3. นายทนง วรรณพฤกษ์ครู โรงเรียนชุมชุนวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจุฬาริน กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงานอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร สูงห้างหว้าครู โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
3. นางสาวชลาพร อุปนันท์ครู โรงเรียนบ้านม่วง (บ้านดุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวิมลทิพย์ อุปนิสัยพลครู โรงเรียนบ้านกมลศิลป์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ โคตรชาลีครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลรักษ์กรรมการ
3. นางสาวนวลฉวี ปัตย์เตครู โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสมนึก แก้วอุ่นเรือนครูโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางสาวสรัญรัชต์ ชาญสุวิทยานันท์ครูโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการ
3. นางจิรกานต์ จันลาศรีครูโรงเรียนบ้านซำป่ารังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ เหลาเกลี้ยงดีครูโรงเรียนบ้านโสกหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ สุขจันดีครูโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการ
3. นางสาวกรรณิกา เสียงอ่อนครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรักยิ่ง หงษ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ บำรุงทรัพย์ครูโรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ภูกิ่งพลอยครูโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธานินทร์ จันทำมาครูโรงเรียนชุมชนดงเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพร คำวันดีครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวเพลินจิตร พลตื้อครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอังคณา แก้วไชยครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)ประธานกรรมการ
2. นางวรรณภา แก้วอุ่นเรือนครูโรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการ
3. นางสาวประทุมมา แสนเทพครูโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี มีจันทีครูโรงเรียนบ้านดอนนางคำประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ลือภูเขียวครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางสุวรรณา กาลวิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวระพีพรรณ จันทะบูลย์ครูโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางรจนา ไชยพะยวนครูโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ วงค์วันดีครูโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางนิศารัตน์ นวลประจักร์ครูโรงเรียนศรีขวัญเมืองประธานกรรมการ
2. นายชีวะ ศรีปัญญาครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาณิสรา จันทร์สุขครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายชิตชัย โคตกะพี้ครูโรงเรียนบ้านคำเลาะประธานกรรมการ
2. นางพรภิรมย์ งานสำเร็จครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ชาญฉลาดครูโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางบุศรินทร์ บุตรคงครูโรงเรียนบ้านปากดงประธานกรรมการ
2. นางอำพร สติโรจน์ครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
3. นางรุจาภา สุวรรณศรีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นางมธุรส พันธ์ทุกข์ครูโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวมยุรี วงศ์สิงห์ครูโรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการ
6. นางสาวลัดดา พร่ำยีครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
7. นางวณิชชา หาญธงชัยครูโรงเรียนบุญมีศรีสว่างกรรมการ
8. นางสาวจุลิวรรณ์ ยศธิพานาครูโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางปรานี โพธิ์เสนาครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองหลักประธานกรรมการ
2. นางชนม์ชนก เกษรศุกร์ครูโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
3. นางประไพ สาครครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายสมคิด ไผ่ป้องครูโรงเรียนปอพานกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ ศรีเสมอครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ สวัสดิ์วงศ์ครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
7. นางสาวโฉมฉาย แสงสีน้อยครูโรงเรียนบ้านหนองกล้ากรรมการ
8. นางวิไลวรรณ ศรีรักษาครูโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางประมวล ไขแสงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราวรรณ เสนาลอยครูโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางกุลธิดา พึ่งคำนวนครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู2502)กรรมการ
4. นางสาวดวงเดือน คำนวลอินทร์ครูโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
5. นายสิทธิพงษ์ ฤาชากุลครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นายบุญมี พระโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
7. นางสาวปรียาพร จอมทองครูโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
8. นางกฤตยา สมปองครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ กงช่างโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
10. นางสาวมะลิวัลย์ สมบูรณ์ครููโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ นามโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงงามประธานกรรมการ
2. นางเสาวรักษ์ หอมมากครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางรัชนี ทองเทพครูโรงเรียนบ้านซำป่าหันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีชวรวย หลงมีวงศ์ครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ ทองมั่นครูโรงเรียนบ้านเรืองชัยกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี ศรีเนตรครูโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน ไชยวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำยางประธานกรรมการ
2. นางมยุรา ฉลูทองครูโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
3. นางชนิดา เถรหมื่นไวย์ครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ไชยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโยธาประธานกรรมการ
2. นายปฏิพัทธ์ แทบสีครูโรงเรียนห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
3. นายวิทยา ทิพย์โชติครูโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอภัย ทองเทพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำป่าหันประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ ศรีโบราณครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
3. นางรสริน ฟองชนครูโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพล วิทยากรผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ๒ประธานกรรมการ
2. นางสงวน สีสันทัดครูโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
3. นายบุญสม ทาสะโกครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายรังสิทธิ์ จับใจนายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมบูรณ์ สุโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คำแพงราชครูโรงเรียนบ้านบ่อคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ บุญพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลประธานกรรมการ
2. นางสมควร บูรณสรรค์ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวกชกร พินิจมนตรีครูโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายสมหวัง สุปัญญาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ รสเสริฐครูโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดากรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ โภคาพานิชครูโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา พลมั่นรองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนันทพงษ์ เกษรศุกร์ครูโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
3. นางอัมพร มั่งมีศรีครูโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอาทร เคหาสัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ส่มมาตย์ครูโรงเรียนบ้านนาคำวังกรรมการ
3. นายวรพล พรมเครือครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปรีชา คำภาจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นายภานุพงค์ พรมมาครูโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนิศมา อำภาคำครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวุฒิศักดิ์ ไชยวานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหนองประธานกรรมการ
2. นายพนมพร มหาโยธีครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(บ้านดุง)กรรมการ
3. นางรัศมี ภูมิเพ็งครูโรงเรียนร่มเกล้า ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ ไชยแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโยธาประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล รามวิเศษครูโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ นนท์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุมหวัง เกตุอุบลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถั่วดินประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร ภูมิเพ็งครูโรงเรียนชุมชนสะงวยกรรมการ
3. นายจักรพรรดิ พิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายเผด็จ ชัยนิคมครูโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี จันทร์ดกครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางแหวนทอง มุงคุณแสนครูโรงเรียนหนองแวงวิทยากรรมการ
4. นางเกสร พลมั่นครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นางนวรัตน์ ศรีรักษาครูโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจิตติภูมิ เพ็ชรนาดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนประธานกรรมการ
2. นายปิยพันธ์ ผันผ่อนครูโรงเรียนบ้านโยธากรรมการ
3. นางวิระยา พรมสุริย์ครูโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
4. นางลักขณา สุวรรณแสงครูโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
5. นางมะลิจันทร์ หมั่นเรียนครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเกษมศรี ลาแพงศรีครูโรงเรียนอนุบาลไชยวานประธานกรรมการ
2. นายสำรอง วิชาชัยครูโรงเรียนบุญมีศรีสว่างกรรมการ
3. นางพูนศรี ทองมีครูโรงเรียนบ้านพังซ่อนกรรมการ
4. นางวัชราภรณ์ คำหล้าครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางสุดารารัตน์ ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางประคอง สุวรรณชาตรีครูโรงเรียนบ้านนาจานประธานกรรมการ
2. นางเกตุ มีจันทีครูโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
3. นางเจนจิรา ศรีเสมอครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ เบ้าคันทีครูโรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์กรรมการ
5. นายนิกร ใสโยธาครูโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายพีระพงษ์ เจริญธรรมครูโรงเรียนบ้านดงหวายประธานกรรมการ
2. นายวีระ อ่านพาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายกิตติ ภูไวครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
4. นางประทิน บุ้งทองครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นางราตรี ศาสนสุพินธ์ครูโรงเรียนชุมชนสะงวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประพล ภูกิ่งพลอยครูโรงเรียนชุมชนกุดค้าประธานกรรมการ
2. นายภูษนะ ศรีนุเสนครูโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางสาวนงนุช จันทร์รักษ์ครูโรงเรียนบ้านหัวหนองยางกรรมการ
4. นางสุมาลี ฉิมภาคย์ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
5. นายจิรศักดิ์ พลบางนอกครูโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายรัศม์ เหล่าก้อนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปูนากลางประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พันธ์โพคาครูโรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทิพยราชครู โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายรัตน์ เหล่าก้อนคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปูนากลางประธานกรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ พันธ์โพคาครู โรงเรียนบ้านปอพานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทิพยราชครู โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลกรรมการ
4. นายสราวุธ สระแก้วครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทองเจริญ ไชยแสงครู โรงเรียนบ้านนายมประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ คำสีลาครู โรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นายธงชัย วรยศครู โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
4. นางนุชนาฏ คำล้วนครู โรงเรียนบ้านปูลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุดมศิลป์ ทองอินทร์ครู โรงเรียนหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางปิยฉัตร นิวรนุสิทธิ์ครู โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมากรรมการ
3. นางสมลักษณ์ ศรีไชยมูลครู โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นะมะหิมาครู โรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิภา ฉันทกุลครู โรงเรียนบ้านเหล่าอุดมทรัพย์สมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ โฮมชัยครู โรงเรียนชุมชนสะงวยกรรมการ
3. นางสาวสายรุ้ง สมพิทักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
4. นางพิศทิพา ขามเฒ่านอกครู โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ เนียมนาภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ บุญช่วยครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นางอุดมศรี จันดกครู โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพันครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางถนอมจิต จันฤาชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักประธานกรรมการ
2. นางศศิธร จินเจาครู โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางลักขณา สุวรรณแสงครู โรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ เพ็ชรตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุน้อยก่อสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุภคภรณ์พรหม อุบลครุฑครู โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผัดกูดกรรมการ
3. นางศิรินิภา ยืนยั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางทิพย์ณิชากร จันดาวัลย์ครู โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางบุญเลี้ยง ขันดีครู โรงเรียนชุมชนหนองเม็กประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เถิงเพ็งพันครู โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางไพจิตร ทรงศรีครู โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางครองทรัพย์ นรินทร์ครู โรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางจำเรียง กอมพนมครู โรงเรียนบ้านโพนงามประธานกรรมการ
2. นางอุดมศรี จันดกครู โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
3. นางนันทิยา หงษ์จุมพลครู โรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการ
4. นางวิไล พันชนกกุลครู โรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอุดม คำมูลครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ภูมิเพ็งครูโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
3. นางสมถวิล พรหมจารย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
4. นายเจษฎา จันทรรัตนาครูโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
5. นายโกวิทย์ บุญเพ็งครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายคมกริช บูรณสรรค์ครูโรงเรียนบ้านสะแบงประธานกรรมการ
2. นายชูชัย พินิจมนตรีครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นายเริงศักดิ์ ประทุมเมครูโรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์กรรมการ
4. นายศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิ์มหาครูโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นายอำพล ทองแสนครูโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวิจารย์ ศรีลาวงษ์ครูโรงเรียนชุมชนสะงวยประธานกรรมการ
2. นายทองคำ เสียมภูเขียวครูโรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการ
3. นายสธิตย์พิเดช ชมพูนุชครูโรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัยกรรมการ
4. นายวิโรจน์ นรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นายสวิทต์ พวงดอกไม้ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปราสัย พันโนฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกประธานกรรมการ
2. นายสุุรัตน์ มหาพรหมครูโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นายธีธัช ป้องปกครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นายสิทธิกร บริกุลครูโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
5. นายวัลลภ ฤทธิ์นายมครูโรงเรียนดงยางน้อยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสัตถา นรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย ไม้เจริญครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายอัศวิน นันทะแสงครูโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายสุรพล พิชพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสัตถา นรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู2502)ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย ไม้เจริญครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายอัศวิน นันทะแสงครูโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายสุรพล พิชพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุฮมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายพิชัย ใหม่คามิครูโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
4. นายสมลักษณ์ สมภักดีครูโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมงคล คำรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สุวพงษ์ครูโรงเรียบ้านวังแข้กรรมการ
3. นายศิริโสภณ เลิงภูบังครูโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
4. นายชาญชัย ปานเดชาครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางอภิญญา กุลบุตร์ครูโรงเรียนบ้านพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมงคล คำรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สุวพงษ์ครูโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการ
3. นายเกียรติชัย ภูมิเพ็งครูโรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นายศิริโสภณ เลิงภูบังครูโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
5. นางอภิญญา กุลบุตร์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุฮมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)ประธานกรรมการ
2. นายสมยศ มหาโยธีครูโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสมลักษณ์ สมภักดีครูโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายพิชัย ใหม่คามิครูโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวอ้อม นิตยสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุดม ศรีจันเพียวผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ เครือชาลีครูโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
4. นายพิศิษฏ์ ธนาโชติวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
5. นายสราวุธ สุวพงษ์ครูโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ศรีจันเพียวผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายพิศิษฏ์ ธนาโชติวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นายสราวุธ สุวพงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสายัณห์ บุฮมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายสมลักษณ์ สมภักดีครูโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายพิชัย ใหม่คามิครูโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ บุฮมผู้อำนวยการโรงเรียบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายสมลักษณ์ สมภักดีครูโรงเรียนบ้านศรีเมืองกรรมการ
4. นายพิชัย ใหม่คามิครูโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ บุฮมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา 3)ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ สอนพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการ
3. นายพิสิษฏ์ ธนาโชติวัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลศรสุทโธกรรมการ
4. นายสุราวุธ สุวพงษ์ครูโรงเรียนบ้านวังแข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสัตถา นรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)ประธานกรรมการ
2. นายเฉลย ไม้เจริญครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นายอัศวิน นันทะแสงครูโรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
5. นายเจียมรัตน์ เรืองเจริญครูโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวุฒิพร ประทุมพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคำไหลประธานกรรมการ
2. นายอนุพล คำพิมานครูโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางสุนทรา บัวเลิงครูโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
4. นางพนาวรรณ แสงศิลาครูโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ เสนาเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายอนุพล คำพิมายครูโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางสุนทรา บัวเลิงครูโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการ
4. นางพนาวรรณ แสงศิลาครูโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ จันทร์ธานีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองงิ้วประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ บาทชารีครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นายเฉลิม จันทะบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นายกมล สุขสบายครูโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครู โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครู โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครู โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครูโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครูโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครูโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางมาลัย สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ประธานกรรมการ
2. นายสนั่น กฤษณาครู โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
3. นางศิวาภรณ์ สันประเภทครู โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์กรรมการ
4. นายณรงค์ หมั่นวิชาครู โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายพรชัย ขวัญทองครู โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชัชวาล หาไชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สาระวงค์ครูโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงครูโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาครู โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สาระวงศ์ครู โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นายประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองครู โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สาระวงศ์ครู โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นางประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองครู โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สาระวงศ์ครู โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นายสัญญา สนทองครู โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
5. นางประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ภูมิเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลางประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร สาระวงศ์ครู โรงเรียนบ้านชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธรเสนาครู โรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นางประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
5. นายสัญญา สนทองครู โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุระพล สอนเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายอิทธิพล นนทะชิตครู โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายรักเกียรติ ทิพยศรีครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายอิทธิพล นนทะชิตครู โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายรักเกียรติ ทิพยศรีครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุระพล สอนเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายอิทธิพล นนทะชิตครู โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายรักเกียรติ ทิพยศรีครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุระพล สอนเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ สินทรครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายอิทธิพล นนทะชิตครู โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์กรรมการ
4. นายรักเกียรติ ทิพยศรีครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
5. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสัญญา สนทองครูโรงเรียนบ้านป่าก้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ภูสีฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุญผึ่งครู โรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
5. นายปานทอง สีตะวงศ์โรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปานทอง สีตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สนทองครูโรงเรียบ้านป่าก้าวกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ บุญผึ้งครู โรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ภูสีฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสัญญา สนทองครูโรงเรียนบ้านป่าก้าวประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ภูสีฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ บุญผึ้งครู โรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
4. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
5. นายปานทอง สีตะวงศ์ครู โรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปานทอง สีตะวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ บุญผึ่งครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นายทนงฤทธิ์ สาฤษีครู โรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
4. นายสัญญา สนทองครู โรงเรียนบ้านป่าก้าวกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ภูสีฤทธิ์ครู โรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ นามดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังครู โรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา คำสุขครู โรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นามดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ภักดีวุธครู โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังครู โรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นายสลิลดา คำสุขครู โรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ นามดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังครู โรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา คำสุขครู โรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ นามดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ บุญสิทธิ์ครู โรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
3. นายกฤษณวัตร์ พันธังครู โรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสลิลดา คำสุขครู โรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ นามดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ สาระวงศ์ครู โรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นางสลิลดา คำสุขครู โรงเรียนบ้านช้างกรรมการ
5. นายชาคริต งามหนักครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกาญจนี ฉันสิมาครูโรงเรียนบ้านยาง(อาสาพัฒนา ๓)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภาพร ภักดีวุธครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางสาวกุลนิดา อำนาจเจริญครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางกัณฑิมา เรไรครูโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
5. นายนครินทร์ พันธุระครูโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางตวงนิตย์ นาทุมครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี สาลีหอมครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นายเอกพล ใจหาญครูโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
4. นางสาวอรจิรา ชัยคำครูโรงเรียนหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนิตยา ดุริยานนท์ครูโรงเรียนบ้านหันน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรจิรา ชัยคำครูโรงเรียนหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
3. นางสาวนภาพร ภักดีวุธครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ วิเชียรเครือครูโรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการ
5. นางสุนันทา วงษาครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางขัตติยานี ขัตติยะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร อุ่นสมัยครูโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นางศศิธร วรนามครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
4. นางสาวกุลนิดา อำนาจเจริญครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
5. นางมุกดา อินสุวอครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางตวงนิตย์ นาทุมครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริครูโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
3. นางจริยา บูรณสรรค์ครูบ้านดอนนางคำกรรมการ
4. นางลักขณา ไชยขันธ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายสุภาพ ฤทธิ์มหาครูโรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา ไพศาลธรรมครูโรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน)ประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ธวัชบัณฑิตครูโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
3. นางสาวปิศนา สุวรรณไตรครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นายเอกพล ใจหาญครูโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการ
5. นางนภาพร ธนาอนันประเสริฐครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริครูโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ดุริยานนท์ครูโรงเรียนบ้านหันน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิศนา สุวรรณไตรครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางบุญกอง ดอนกลอยครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
5. นางจริยา กรัยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
6. นายนครินทร์ พันธุระครูโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางสาวอรจิรา ชัยคำครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกประธานกรรมการ
2. นางศศิธร วรนามครูโรงเรียนบ้านบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
3. นางสุนันทา วงษาครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นายเอกพล ใจหาญครูโรงเรียนบ้านดงหวายกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissHuang Giครูโรงเรียนหนองหานวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางเจษรินทร์ วัจนสุนทรครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการ
3. นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริสมบูรณ์ครูโรงเรียนหนองหานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ พงษ์ไทยครูโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จันทร์สรวยครูโรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อีโตครูโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ พงษ์ไทยครูโรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ จันทร์สรวยครูโรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อีโตครูโรงเรียนบ้านกะพี้กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสิทธิพร ปะพะวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปัญญา สติโรจน์ครูโรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ นันทะจันทร์ครูโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
4. นายดาวประกาย กุลวงศ์ครูโรงเรียนบ้านนาชุมแสงกรรมการ
5. นางทองเพชร ทรงถิ่นครูโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการ
6. นายปรเมนทร์ เกษนัดครูโรงเรียนบ้านดงวัฒนากรรมการ
7. นางวีรียา มาตะรักษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒)กรรมการ
8. นางวราภรณ์ จันทะศรีครูโรงเรียนบ้านดอนกลอยกรรมการ
9. นายศรายุทธ สุทธิโคตรครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
10. นายทวี แจ่มใสดีครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกากรรมการ
11. นางสาวปิยานุช อวิโรธน์ครููโรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นางสาวธิษณุพัชร์ พรหมมาผูููู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังงูประธานกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กรองประธานกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ วังคะฮาดครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาลับกรรมการ
4. นายนิติวัฒน์ กาลวิบูลย์ครูโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
5. นายทองใส สมเทพครูโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมฆ ถ่อเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร เรไรครูโรงเรียนหนองแวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุวิมล ทองอินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู ๒๕๐๒)กรรมการ
4. นายวิทยา สนทาครูโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งกรรมการ
5. นายพรชัย สุรมรรคาครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
6. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางสาววัชรินทร์ พร้อมใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอ้อประธานกรรมการ
2. นางสาวศาตนันท์ แสงศิลาครูโรงเรียนบ้านสะแบงรองประธานกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ เชิญชมครูโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
4. นางดารณี เครือเจริญครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
5. นางปราณี ประกิรสาครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดีกรรมการ
6. นางชลธิชา มายอดครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ภิรมย์เชยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ โลมินครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
3. นางสังวาลย์ พินิจมนตรีครูโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการ
4. นางนิลุบล ภาดีครูโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ วรรณพฤกษ์ครูโรงเรียนชุมชนวังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งระวี ศรีสองเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาประธานกรรมการ
2. นางกานต์ทิตา อ้วนอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กรองประธานกรรมการ
3. นางดรุณี เคนมาครูโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นางสุกัญญา ธาตุทำเลครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
5. นางจิตตรียา ศรีภูวงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางน้ำฝน ไชยวานผอ.โรงเรียนบ้านคำยางประธานกรรมการ
2. นางนิลุบล ภาดีครูโรงเรียนบ้านโพนสูงกรรมการ
3. นางวริศราภรณ์ นาชินครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
4. นางณัฐวดี นรินทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางจิตนิภา ขันธวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสายทอง ณรงค์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตดาพร แสนรินทร์ครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
3. นางลัดดา อินทรประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
4. นายสันติ แสงใสครูโรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายรณฤทธิ์ นาผลผู้อำนวยโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงประธานกรรมการ
2. นายนพดล อธิรัตนกรัณฑ์ครูโรงเรียนบ้านหนองงิ้วกรรมการ
3. นางสุวรรณ บูรทิศครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ บุญญจิรธาดาครูโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายศักดา แก้วก่าครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ หอมสวาสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมืองประธานกรรมการ
2. นางประภาพร พรหมสาราครูโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการ
3. นางสาวภัทรินญา จิระพรครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
4. นางสาวปุณรดา มัฆนาโสครูโรงเรียนบ้านดงโพนยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ นามโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงงามประธานกรรมการ
2. นายจักรพล เดชขันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
3. นางรัดดา สว่างวงค์ครูโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
4. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรมครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางสาวดวงชีวัน จันทะบูลย์ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ นามโยธาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงงามประธานกรรมการ
2. นายจักรพล เดชขันธ์ครูโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
3. นางรัดดา สว่างวงค์ครูโรงเรียนบ้านหัวหนองกรรมการ
4. นายสุรีศักดิ์ บุตรพรมครูโรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลากรรมการ
5. นางสาวดวงชีวัน จันทะบูลย์ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฮางประธานกรรมการ
2. นายมานะ ม่วงมีรสครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช สิทธิพรมครูโรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน)กรรมการ
4. นางภัทราวดี ไชยเทพครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสุภัคกาญจน์ ฤทธิ์ละครผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังฮางประธานกรรมการ
2. นายมานะ ม่วงมีรสครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นางสาวปรียานุช สิทธิพรมครูโรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน)กรรมการ
4. นางภัทราวดี ไชยเทพครูโรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศกกรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา ทิพย์โชติครูโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสมหวัง สุปัญญาบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทาประธานกรรมการ
2. นางสิริกันยา น้อยมนตรีครูโรงเรียนบ้านโสกหมูกรรมการ
3. นางปิยะฉัตร นิวรนุสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมากรรมการ
4. นายไชยภัทร ฉลูทองครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางธัญณลักษณ์ บุญพูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนาสร้างประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโสครูโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธาตุชัยครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
5. นายวุฒิชัย นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางธัญณลักษณ์ บุญพูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนาสร้างประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโสครูโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธาตุชัยครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502)กรรมการ
5. นายวุฒิชัย นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางธัญณลักษณ์ บุญพูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนาสร้างประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ มานะโสครูโรงเรียนบ้านดอนม่วงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ธาตุชัยครูโรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
4. นายสมชาย ไกรยะสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหาน(วันครู 2502)กรรมการ
5. นายวุฒิชัย นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านเชียง (ประชาเชียงเชิด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนิคม คำล้วนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันน้อยประธานกรรมการ
2. นางเยาวนาฎ เริ่มศรีครูโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นายโยธิน โลมินครูโรงเรียนบ้านหันน้อยกรรมการ
4. นางสาววรรณนิภา บรรเลงส่งครูโรงเรียนอนุบาลไชยวานกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายผดุงศักดิ์ วันจงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี สุราชครูโรงเรียนบ้านวังฮางกรรมการ
3. นายธีรกานต์ ทองสุมาตรครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
4. นางสาวพรรัตน์ อุตมะครูโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายทศพล ต้นคำใบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งประธานกรรมการ
2. นายธนากร เสียงเลิศครูโรงเรียนชุมชนกุดค้ากรรมการ
3. นางสาวปรียานุช สิทธิพรมครูโรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน)กรรมการ
4. นายศราวุธ ประสมศรีครูโรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ คำเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายอาคม ปุณประเสริฐครูโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
3. นางสาวพิมพา ศรีอุดมครูโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายพิศัลย์ คำล้วนครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ คำเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแมดคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายอาคม ปุณประเสริฐครูโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการ
3. นางสาวพิมพา ศรีอุดมครูโรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการ
4. นายพิศัลย์ คำล้วนครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมวลศิลป์ ธรรมโรเวศน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล สุขใจครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
3. นางสาวอังสุมารินทร์ ชาวสวนครูโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
4. นายกิตติคุณ งามวิเศษครูโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสายทอง ณรงค์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ กุลเมืองโดนครูโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
3. นางสาวบังอร พลแดงครูโรงเรียนบ้านโพนงามกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ กล้าหาญครูโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยากรรมการ
5. นางนวลอนงค์ ศรีสมครูโรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เนียมนาภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดาประธานกรรมการ
2. นางสาวฐานิตา โอดลีครูโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
3. นางยุพดี แก้วจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู2502)กรรมการ
4. นางบังอร พิมพ์โยวงษ์ครูโรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
5. นางอัมราภรณ์ จันทรวิเศษครูโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสายัณห์ มีจันทีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวประธานกรรมการ
2. นายสาคร นามวงษ์ครูโรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาลกรรมการ
3. นายวันชัย ศิริสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ชัย บัวเริงครูโรงเรียนบ้านดงวังพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนะ ภูมิวัฒนะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหอมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี นนทวิชัยครูโรงเรียนบ้านอ้อมกอ"ประชาสามัคคี"กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ไพเราะครูโรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามกรรมการ
4. นายณรงค์ เจริญสิงห์ครูโรงเรียนบ้านหนองบ่อ(พอลพิทยาประชานุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายชาญณรงค์ สมพองผอ.โรงเรียนบ้านขาวัวประธานกรรมการ
2. นางพิมพวรรณ มหาพรหมครูโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางอรพิน ศรีพันดรครูโรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัยกรรมการ
4. นางอ่อนจิตต์ ไชยสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสว่างกรรมการ
5. นางอนงค์ พลดงนอกครูโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร นามลีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางพานทอง ดวงจันทร์ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นายธนัชพร โฆสิตครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางสาวกรรณกมล ศรีสมบูรณ์ครูโรงเรียนร่มเกล้า 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายศาสตรา พาบุดดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโพนยอประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิดา กัลยานามครูโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางสีดา สวัสดีครูโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยกรรมการ
4. นางฤดีพร สีจันเพรียวครูโรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทศพล ต้นคำใบผอ.โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ปัญญาใสครูโรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
3. นางวิลัย ถิตย์ฉายครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
4. นางดรุณี นนทวิชัยครูโรงเรียนบ้านอ้อมกอกรรมการ
5. นายเทพสุริยา ธาตุวิสัยครูโรงเรียนบ้านปากดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายดำรงศักดิ์ ฤทธิ์มหาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายกมล โสวาปีครูโรงเรียนบ้านพังซ่อนกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ ตู้จันโตครูโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นายพีรพล พลแพงขวาโรงเรียนบ้านดงแสนสุขกรรมการ
5. นางสาวจุฬาลักษณ์ อำนาจเจริญครูโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย แสงศิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนนางคำประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ เหมังครูโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการ
3. นางมาลัย ศรีสุนทรครูโรงเรียนบ้านขาวัวกรรมการ
4. นายสุพจน์ ตางจงราชครูโรงเรียนบ้านดูนประชารัฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี เรียบร้อยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ยาจามิครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการ
3. นางประคอง นาสมวงศ์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางทัศนีย์ เทพวงศ์ครูโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายผดุงศักดิ์ วันจงคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางยามดี ศรีบัวอ่อนครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์กรรมการ
3. นางลำดวน สุปัญญาบุตรครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางณภัสนันท์ สมพองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ ฝุ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านจันทร์กรรมการ
3. นางจีรุวรรณ เพ็งแพงครูโรงเรียนบ้านนายมกรรมการ
4. นางติระนันท์ ราชธาครูโรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางละมุล เวียงแก้วครูโรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ภูนาขาวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยางน้อยประธานกรรมการ
2. นางบุญสิน กุลวงค์ครูโรงเรียนบ้านท่าช่วงกรรมการ
3. นางมุกมณี คำดีครูโรงเรียนบ้านเม็กดงเรืองกรรมการ
4. นางทรงลดา สิทธิพิสัยครูโรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ซ้ายขวาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เหมือนสีเลาครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
4. นางดวงใจ เวชไธสงค์ครูโรงเรียชุมชนบ้านหนองเม็กกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช่วงประธานกรรมการ
2. นางทองใบ สุวรรณพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางลำเพลิน ฤทธิ์ละครครูโรงเรียนบ้านบ่อปัทม์กรรมการ
4. นางกรรณิกา ซ้อนเพชรครูโรงเรียนบ้านเชียงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางสุภาณี จันทบูลย์ครูโรงเรียนบ้านหนองผือกรรมการ
3. นางสาวเสาวคนธ์ ทิพยศรีครูโรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ คำรินทร์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางนิตยา ปะเสระกังครูโรงเรียนบ้านพังซ่อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพร ภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ ใหม่วงษ์ครูโรงเรียนบ้านหนองสหนายกรรมการ
3. นางจารุณี ชมภูเพชรครูโรงเรียนบ้านหนองหลักกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางปราณี พูลสระคูครูโรงเรียนอนุบาลทุ่งฝนประธานกรรมการ
2. นางคำปุ่น ศรีสร้อยพร้าวครูโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
3. นางงามรัตน์ มีจันทีครูโรงเรียนบ้านสะแบงกรรมการ
4. นางละเอียด บุบผามาลัยครูโรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ บัวเกษครูโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางประคอง รักษานวลครูโรงเรียนบ้านหนองหลักประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ สัตถาผลครูโรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์กรรมการ
3. นางสุนิภา ไหปาโทครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
4. นางทัศนีย์ พรมมัชชะครูโรงเรียนบ้านธาตุดอนตูมกรรมการ
5. นางอรนุช จันวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา นารโทครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงประธานกรรมการ
2. นางบุญน้อม เสียมภูเขียวครู โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ เพ็งคำปั้งครู โรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางลำปราง ฤทธิ์อร่ามครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สุทธศรีครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางนวลลดา สมตาครู โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำปราง ฤทธิ์อร่ามครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา สุทธศรีครู โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการ
3. นางนวลลดา สมตาครู โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางศรีสวาท สมศรีสุขครู โรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริภรณ์ นาสว่างครู โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัยกรรมการ
3. นางรุ่งระวี วะสัตย์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสวาท สมศรีสุขครู โรงเรียนบ้านตูมประธานกรรมการ
2. นางสาววารุณี ปะหาครู โรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
3. นางจงรัก พรมสิงห์ครู โรงเรียนบ้านนายมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประธูป ฉิมมาลาผอ.โรงเรียนบ้านดงพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ แมดสถานครู โรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นายสังวาลย์ สุวรรณครู โรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาววารณี ทิวาพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านยากรรมการ
5. นายศุภเชษฐ์ กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประธูป ฉิมมาลาผอ.โรงเรียนบ้านดงพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางเพียงใจ แมดสถานครู โรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการ
3. นายสังวาลย์ สุวรรณครู โรงเรียนกุดดู่อุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาววารณี ทิวาพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านยากรรมการ
5. นายศุภเชษฐ์ กล้าหาญครู โรงเรียนบ้านคำเลาะกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินผอ.โรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางสมสนิท ไขแสงครูโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ เย็นอารัญครูโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสวิทต์ พวงดอกไม้ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วประธานกรรมการ
2. นางเรียมใจ สุธรรมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายเสถียร ฟูมบุญครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสวิทต์ พวงดอกไม้ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วประธานกรรมการ
2. นางเรียมใจ สุธรรมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายเสถียร ฟูมบุญครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสวิทต์ พวงดอกไม้ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วประธานกรรมการ
2. นางเรียมใจ สุธรรมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายเสถียร ฟูมบุญครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ดีสินผอ.โรงเรียนบ้านนาทมประธานกรรมการ
2. นางสมสนิท ไขแสงครูโรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ เย็นอารัญครูโรงเรียนชุมชนดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวิทต์ พวงดอกไม้ครูโรงเรียนอนุบาลกู่แก้วประธานกรรมการ
2. นางเรียมใจ สุธรรมฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นายเสถียร ฟูมบุญครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมนึก กินรีผอ.โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปชัยครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
3. นางนาภาพันธ์ คำรินทร์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสครูโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
5. นางสมสุข มุกดาม่วงครูโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
6. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอิอูประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปชัยครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
3. นางนาภาพันธ์ คำรินทร์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสครูโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
5. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
6. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอิอูประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปชัยครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
3. นางนาภาพันธ์ คำรินทร์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสครูโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
5. นางสมสุข มุกดาม่วงครูโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
6. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกฤษภรณ์ ราตรีวงค์ผอ.โรงเรียนบ้านหนองอิอูประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปชัยครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
3. นางนาภาพันธ์ คำรินทร์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสครูโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
5. นางสมสุข มุกดาม่วงโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
6. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมนึก กินรีผอ.โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงามประธานกรรมการ
2. นางลำไย อุปชัยครูโรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการ
3. นางนาภาพันธ์ คำรินทร์ครูโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายบุญเกิด ดงสันนิวาสครูโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
5. นางสมสุข มุกดาม่วงครูโรงเรียนบ้านม่วงคอนสายกรรมการ
6. นางสาวนิภาภรณ์ นากลางดอนครูโรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี เรียบร้อยผอ.โรงเรียนบ้านคำบอนประธานกรรมการ
2. นางจุติรัตน์ นามแสงคร โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถกรรมการ
3. นางดารัส ดวงตาครู โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มุกดาม่วงครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายประธานกรรมการ
2. นางทิชา ไม้เจริญครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสมสนิท ไขแสงครู โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
4. นางสาวศดานันท์ พัฒนาครู โรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วภูบาลครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มุกดาม่วงครู โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายประธานกรรมการ
2. นางทิชา ไม้เจริญครู โรงเรียนบ้านนาจานกรรมการ
3. นางสมสนิท ไขแสงครู โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลกรรมการ
4. นางสาวศดานันท์ พัฒนาครู โรงเรียนบ้านเพียปู่หนองเรือกรรมการ
5. นายสมคิด แก้วภูบาลครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยามดี ศรีบัวอ่อนครู โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ประธานกรรมการ
2. นางรักชนก นามศรีครู โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยวกรรมการ
3. นางสาวศิริพร จันดกครู โรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ลภัส พรมเลิศครู โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวสุทธิฉันท์ พิเนตเสถียรครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายถาวร เหลาทองครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง บุปผาครู โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาครูโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นายมณเทียร แสงศิลาครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑามาศ โสเก่าข่าครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินยา โชติชัยครู โรงเรียนบ้านค้อดอนแคนกรรมการ
3. นายคุณกร ศรีสุนทรครู โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายถาวร เหลาทองครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาวเรือง บุปผาครู โรงเรียนอนุบาลกู่แก้วกรรมการ
3. นางสาววารุณี ปะหาครูโรงเรียนบ้านโนนหอมกรรมการ
4. นางรุ่งระวี วะสัตย์ครู โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิลพรรณ เหลาทองครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโกสุม ศรีสร้างคอมครู โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นางจุฑามาศ โสเก่าข่าครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิลพรรณ เหลาทองครู โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโกสุม ศรีสร้างคอมครู โรงเรียนบ้านหนองลาดกรรมการ
3. นางจุฑามาศ โสเก่าข่าครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครู โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
5. นายทนงค์ เขตบำรุงครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครูโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
6. นายทนงค์ เขตบำรุงครูโรงเรียนวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครู โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตรัสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
5. นายทนงค์ เขตบำรุงครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครู โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
4. นายสมพงษ์ ตรีสัตย์ครูโรงเรียนบ้านหงษาวดีกรรมการ
5. นายทนงค์ เขตบำรุงครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครู โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายทนงค์ เขตบำรุงครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการ
4. นายนายสุรจิตร ขันธวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทองเยี่ยม ลีชนครู โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศกกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครู โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นายทนงค์ เขตบำรุงครู โรงเรียนบ้านวังคางฮูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายสุรจิตร ขันธวิชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงตาดประธานกรรมการ
2. นางขัตติยานี ขัตติยะครู โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ ลีละอินทร์ครู โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครู โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ วงษ์ศิริครู โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอดกรรมการ
6. นางอรวรรณ วิเชียรเครือครู โรงเรียนศรีขวัญเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นางขัตติยานี ขัตติยะครูโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ สีละอินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชาญนราครูโรงเรียนบ้านสร้อยพร้าวกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]