รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอศรีธาตุ
ระหว่าง วันที่ 4 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพปัญญา 1. เด็กชายอมรเทพ  หลาบมาลา
 
1. นางนภัทร์  นันทภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพปัญญา 1. เด็กหญิงชนากานต์  กันหาวาปี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วาดวงศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. นางสาวพลอยชมพู  โคตรมณี
 
1. นางภาวี  นันทะแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงจิรชยา  มะโรงศรี
 
1. นางวาทินี  ระดมงาม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงอลิชา   มังโส
 
1. นางอาภา   บริกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 1. นางสาวนฤมล  หลักหาร
 
1. นายธงชัย  ปะเสระกัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงชลกานต์  แสนโคตร
 
1. นางทัศนี  วงศ์อารีย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. นางสาวสุชานันท์  มีจังหาร
 
1. นางสาวหนูคิด  มุ่งสมหวัง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงรัตนา  อุดรรุ่ง
 
1. นางมัทนียา  พรมทา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พาดี
 
1. นางอรษา  พืชผล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. นายศักรินทร์  นิราชสูงเนิน
 
1. นางทิศารัตน์  อนุสุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำพรหม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีลาครัว
3. เด็กหญิงอนงนาฎ   สมบัติราษฎร์
 
1. นางวาสนา  ปาชนะ
2. นางรำไพ  มั่งมีศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 1. เด็กหญิงกัญชพร  ปุระชะทำมัง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมศิริ
3. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีจอมพล
 
1. นางสมลักษณ์  อรรถวิภานนท์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. นายธีระพงษ์  เฉยพันธ์
2. นายพลพรรค  หล้าศักดิ์
3. นางสาวพุทธชาติ  เฉยพันธ์
 
1. นางวิลาวัลย์  คณโทมุข
2. นางจุไรรัตน์  สอนคำดี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  ศรีนามเอ้น
2. เด็กหญิงสุพัตรา   นันตะริ
 
1. นางทัศนี  วงศ์อารีย์
2. นางรำไพ  มั่งมีศรี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 1. เด็กหญิงชณิดา  อรัญ
2. เด็กหญิงวรินทร  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวจิราพร  ดีนิวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  สีดา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์   บุญพา
 
1. นางจรัสศรี   ฤทธิ์วาปี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายพันวินทร์   ชุติกาญจนโรจน์
 
1. นางพัชณี   จันทร์แสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวณัฐฐาพร  วิชัยศรี
 
1. นายวิชาญ  บุราณเดช
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กชายกิตตินันท์  อินทนา
2. เด็กหญิงลักษิกา  สุขรมย์
3. เด็กชายศิริชัย  สีนนตรี
 
1. นางญาณาธร  ธรรมโรง
2. นางสาวธนัชชา  มุ่งงาม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายนราธร  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงนริศรา  สมาทอง
3. เด็กหญิงวิภาวณี  ทิพฤตรี
 
1. นางสาวสายใจ  วิรบุญชัย
2. นางสาวมนชยา  มงคลคำซาว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี   นะวะศรี
2. เด็กชายภูริภัทร  สุวรรณโคตร
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทาศรี
 
1. นางบุญเทอม  อัมวรรณ
2. นางปรียาภรณ์  กฤตพลวิวัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 1. เด็กหญิงพันธษา  เชนตะคุ
2. เด็กหญิงสุวัลลี  ประเปดี
3. เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์เมือง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ไชยทองพันธ์
2. นางสาวจิราพร  ดีนิวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงประนิดา   เถาว์ทิพย์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   บุญญา
 
1. นางอุไรวรรณ  ศรีสุชาติ
2. นางสาววรุณี  เกตุโส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กชายธนนันท์  ผลทวิล
2. นายวีรศักดิ์  วุฒิสาร
 
1. นางวารีวรรณ์  ไกรโสดา
2. นายพิษณุพงษ์  วรรณกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายปวริศ  มะนัส
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวอำนวย  แน่นอุดร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. นางสาวอภิญญา   เสนาวงศ์
 
1. นางสาวเวียงชัย  โคตะคำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงกรกมล   ศรีแสงจันทร์
2. เด็กชายจิราวัตร   พวกขุนทศ
3. เด็กชายสุริยกมล   ทัดมาลา
 
1. นางศรัญญา   โจทา
2. นางกัญญารัตน์   สุริอาจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. นางสาวประทานพร  คนชม
2. เด็กหญิงพรสุดา  สิงห์อ่อน
3. เด็กหญิงพัชริสา  พรหมโท
 
1. นางวราภรณ์  พิมรินทร์
2. นางศิริมาตย์  โยธาวงค์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  วิชาฤทธิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พันสะวะนัด
3. เด็กหญิงอชิรญา   ภูมิน้อย
 
1. นางบานเย็น  โสภิณ
2. นายณรงค์  โสภิณ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกรกพร  โพธิ์วิหาร
2. เด็กหญิงพรทิพย์   ดอกคำนุ่ม
3. เด็กหญิงเมจิ    วังแก้ว
 
1. นางสาวมินตรา   พรมชินวงษ์
2. นางสาวหทัยรัตน์   ปาระพิมพ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงจิตรลดา เกื้อกูล  ตะกรุดวัด
2. เด็กชายธรรมนูญ  โคตะคำ
3. เด็กหญิงวิศัลยา  ชุติมาโชติ
 
1. นางบานเย็น  โสภิณ
2. นายณรงค์  โสภิณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. นายธิติพร  ปัสเสนา
2. นางสาวปรียาวรรณ  สาระสา
3. นายอดิสรณ์  ลงคลัง
 
1. นางรัตนา  พึ่งสว่าง
2. นายสมพงษ์  นามพิสัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนสะอาด
2. เด็กชายพีระพล  สิ่งผือ
3. เด็กชายสหรัตน์  หอมดวง
 
1. นายจีระเดช  หมั่นเก็บ
2. นายเลิงพงษ์  คำบุดดา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณภษา  ทิมิลกุล
2. เด็กหญิงภัสสร  ละมัยวงษ์
3. เด็กหญิงแก้วกัลยา  สัพโส
 
1. นางชุติมา  โรจนสโรชน์
2. นางสาวมะลิวัลย์  วิบูลย์กุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กชายธีรเดช  สุดเต้
2. เด็กชายอนุพงษ์  ตางจงราช
 
1. นายสุรเดช  ศรีวิชา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายรุ่งอรุณ  ศรีกงพาน
2. เด็กชายศักรินทร์  อินม่วงไทย
 
1. นายอโนชา  แก้วมหาวงศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  จุ้มกระโทก
2. เด็กชายสุพชีพ  อนุวงศ์ษา
 
1. นายโกมล  แก้วชัย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายจักรพรรดิ  ดอนไทยสง
2. เด็กชายมินทดา  โอชารส
 
1. นายพนากร  มาวิเศษ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1. เด็กชายภิญโญ  รักษา
2. เด็กชายภูบดินทร์  พันธุ์กาฬสินธุ์
 
1. นายวิทยา  ศรีภักดีสวัสดิ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายภูวดล  ชัยคำภา
2. เด็กชายวิษณุ  แก้ววันทา
 
1. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายนันทพงศ์  วงษ์ละคร
2. เด็กชายศุภชัย  อินม่วงไทย
 
1. นางเตือนจิต  จันทร์เพ็ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงชลดา  ข่ายทอง
2. เด็กหญิงชาลิสา  บุราณเดช
3. เด็กหญิงวิชญาพร  พันธ์กกค้อ
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิงหากัน
5. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิงหากัน
 
1. นางเหรียญทอง  ศรีหริ่ง
2. นางสาวภัสรา  คำเครือ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงจริยาวดี  ศรีหริ่ง
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  พินิจมนตรี
3. เด็กหญิงธิติภรณ์  วรรณขาว
4. เด็กหญิงพัชนีกร  ลีทา
5. เด็กหญิงศิรินญา  ชื่นชม
 
1. นายกฤศนุรักษ์  มณีภักดี
2. นางลดาวรรณ  ยศสงคราม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิง ศิริประภา   โสดาวาปี
2. เด็กหญิง อติภัค   คณะวาปี
3. เด็กหญิงขวัญนภา   ผาเจริญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงษ์กัลยา
5. เด็กหญิงหทัยภัทร   แทนท้าว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   สรรพกิจกำจร
2. นายวิษณุ   วงศ์อุ่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงกมลชนก  โคตะมา
2. เด็กหญิงฐิตา  ศรีตัมภวา
3. เด็กหญิงธยาดา  ธรรมวิเศษ
4. เด็กหญิงวรินยุพา  โมนขุดทด
5. เด็กหญิงวิกานดา  ขุนนาเลด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา  พรหมพิทักษ์
2. นางสาววิไล  คำฤาชัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกัญธิมา  ฉายาพัฒน์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ใยแก้ว
3. เด็กหญิงพัชดาพร  ทาจวน
4. เด็กหญิงอรรัมภา  เฮืองศรี
5. เด็กหญิงอรสา  พิมพาเลีย
 
1. นางสุกัญญา  จาดฮามรด
2. นายสมบุญ  สีเกตุ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมรักษา
2. นางสาวนรานันท์  โสภากุล
3. นางสาวรัชนก  ปิยะวงษ์
4. นายสุที  หาวะริน
5. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ซาหยอง
 
1. นางนิดประกร  ชานนตรี
2. นางจงกล  อุดชาชน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิดาพร  สอนดี
2. เด็กหญิงนันธิชา  จันทรา
3. เด็กชายภูผา  นามโคตร
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ชูชื่น
5. เด็กชายอรรถพล  แสนบุญสิริ
 
1. นายสุวิวัฒน์  น่าชม
2. นางมณ๊เพชรัตน์  ลีลวานานนท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงจีรพร  ซาสร้อย
2. เด็กหญิงธรีรัตน์  ชาลีสมบัติ
3. เด็กหญิงพนิดา  คำทราย
4. เด็กหญิงพรทิพย์  วงสุริยา
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  ไกรเสือ
 
1. นางมุขดา  พึ่มชัย
2. นางสาวเพชุดา  ชามะรัตน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชนนวีย์  วงศ์สุริยา
2. เด็กชายบัญชา  ทองนพคุณ
3. เด็กชายพงศ์พณิช  บุตกุล
4. นางสาวพรทิพย์  เรืองกสิกรณ์
5. เด็กชายพลวัต  สุโพธิ์คำ
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  ลุนสะแกวงษ์
7. เด็กชายภูริทัต  ศรีลุนช่าง
8. นางสาววรนุช  ศิลารัมย์
9. เด็กหญิงวิชุดา  ปราบนอก
10. เด็กชายวีระยุทธ  ไชยชาติ
11. เด็กหญิงศศิกานต์  พงษ์เกษม
12. เด็กหญิงสุภนิดา  พวงเกตุ
13. เด็กชายอภิวัฒน์  แสนแสง
14. เด็กหญิงอัจฉรา  วงศ์สุริยา
15. นายเกษมสันต์  รักษาภักดี
 
1. นายสันติภาพ  สาวงศ์นาม
2. นายภัทราวุธ  ทองใบใหญ่
3. นางชลิดา  สาวงศ์นาม
4. นางกรุณา  ทองใบใหญ่
5. นางวิริยา  กิตตยาภิสนธ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ปัญญาไสย
2. เด็กชายกิตติภพ  สมบัติ
3. เด็กหญิงจิวราภรณ์  ชานนตรี
4. เด็กหญิงจีระนันท์  ปานทอง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยแสง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลื่อนสันเทียะ
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คณะวาปี
8. เด็กชายพัชรพล  สายซื่อ
9. เด็กหญิงพัชราพร  พรมสิทธิ์
10. เด็กหญิงวงศ์เดือน  สายทองสุข
11. เด็กชายวสุกานต์  แผงตัน
12. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  สุวรรณสิงห์
13. เด็กหญิงศิริพรรณ  วันยาว
14. เด็กหญิงศิริอักษร  ผิวอ่อนดี
15. เด็กชายสิรวิชญ์  จำเริญศรี
16. เด็กชายอติเทพ  พนาวัน
17. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปราณีบุตร
19. เด็กหญิงอัญชลี  มีศรี
20. เด็กหญิงอาริชานันท์  สว่างศรี
 
1. นางสาวกาหลง  โคตรบึงแก
2. นายวิโรจน์  หาญสุบิน
3. นางนริศรา  ต้นกัญญา
4. นางสาวกรรณิการ์  แก้วเจริญ
5. นางชัชชญา  เหง้าพรหมมินทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กหญิงวราภา  ยอดสูงเนิน
 
1. นางจามจุรี  โทวันนัง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กหญิงณัฎกัญจิรา  สานธนสมบัติ
 
1. นางประยงค์  จันทร์วิเศษ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีวีระ
 
1. นายทรัพย์  นรบัติ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายคุณธรรม  นพรัตน์
2. เด็กหญิงพชรธิดา  มณีเนตร
 
1. นางพรพนา  นวลจำรัส
2. นางจินต์จุฑา  ธาตุไพบูลย์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ชาบัณฑิต
2. เด็กชายเขมณัฐ  ภูครองจิตร
 
1. นางรุจิรา  แดนราช
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 1. นายวันพิสุทธิ์  ถินมานัด
2. เด็กหญิงเนวิตา  ภูชะหาร
 
1. นายณรงค์  เหง้าพรหมมินทร์
2. นายนิพนธ์   หยุ่มไธสง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงนันทวดี  นาวิเศษ
2. เด็กหญิงปวีณา  สะแกนอก
3. เด็กหญิงปิยดา  โสพิน
4. เด็กหญิงภัทราวดี  ศรีทา
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงกฎ
6. เด็กหญิงลลิตา  สุขสนิท
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  เนียมมา
8. เด็กหญิงสรัลชนา  ฤทธิ์มนตรี
9. เด็กหญิงสุพัสสรา  พิลาแพง
10. เด็กหญิงอัมพร  โสพิน
 
1. นางรุจิรา  แดนราช
2. นางสาวบุษบง  ประพงษ์
3. นางฉัตรกุล  สายทอง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยอดยศ
2. นางสาวชลิดา  วิลาพันธ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พันชัย
4. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พลศิริ
5. นางสาวพิมพิศา  ทาโพนทัน
6. นางสาวมนัสชนก  ภูชมชื่น
7. เด็กหญิงศิริธร  สุวรรณดี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ถึงเพียงพันธ์
9. เด็กหญิงอนัญญา  มาตรวังแสง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  ทาโพนทัน
 
1. นายธนวิน  อังคะฮาด
2. นางสาวอรวรีย์  พรมทา
3. นางสาวจารุวรรณ  สุขวาปี
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อัครา
2. นางสาวกรพิน  อินทร์อุดม
3. นายชลชาติ  ตั้งมั่นดี
4. เด็กชายชลันธร  จันชะดา
5. เด็กหญิงชไมพร  สุดเทวี
6. เด็กหญิงนิภาร์  ดวงระยศ
7. เด็กหญิงปริศนา  ไกรจันทร์
8. นางสาวปาริฉัตต์  เที่ยวจันทึก
9. เด็กหญิงปาลิตา  ดวงดารา
10. นางสาวรัชฎาภรณ์  เลิศศิริ
11. เด็กหญิงวรางคณา  อัมรินทร์
12. เด็กหญิงวรินทร์ยุภา  บัวหนอง
13. นางสาววิภาวดี  ใจธรรม
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  ศรีทะวงศ์
15. นายเมธาวี  ศรีมาตย์
 
1. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ขำวาปี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  จรุงพันธ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ผิวผ่อง
4. เด็กหญิงณัฐพร  ฮองต้น
5. เด็กหญิงตรีเนตร  จันทะโสม
6. เด็กหญิงนภัสสร  กิติราช
7. เด็กหญิงนภาพร  กิติราช
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์ชาติ
9. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จรุงพันธ์
10. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แวงวรรณ
11. เด็กหญิงวิภาภรณ์  บุษดี
12. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สรวงศิริ
13. เด็กหญิงสุนิสา  โคตรสุโน
14. เด็กหญิงสุพัตรา  สรวงศิริ
15. เด็กหญิงสุภาวดี  โกสุม
 
1. นายวีรศักดิ์  ฤทธิมาร
2. นางเพ็ญศรี  จันทรเสนา
3. นางใจทิพย์  บัณฑิตกุล
4. นางสาวพรรัมภา  คำแก้ว
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงมติภา    เชาวศิริพัฒน์
2. เด็กหญิงอภิสุตา    อุคเนตร
 
1. นายประดิษฐ์    มูลขุนทศ
2. นางรัศมี    โสภาลุน
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. นางสาวสุภาพร  โพธิญา
2. นางสาวเมธินี  ศรีหลวงเทพ
 
1. นายพิชัย  นามสมบูรณ์
2. นายอุทัย  อุ้ยปะโค
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายภูตะวัน  อยู่ยง
 
1. นายปราโมทย์  กบรัตน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจารวี  แสงสี
 
1. นางสาวบุษบง  สารีกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กชายณัฐพันธ์  คุณโกธทา
 
1. นายทวี  เนินนิราช
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ชาภูพัต
 
1. นายวิกง  โคตรบรรเทา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำยาง 1. เด็กชายพีระเดช   มีรัตน์
 
1. นางมณี  สุวงทา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. นางสาวธัญชนก  วรรณขาว
 
1. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. นายวิวัฒน์  ดีสังข์
 
1. นายชุติไชย  ศรีพลไกล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชาวลำปาว
 
1. นางภาวิณี  คำชารี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงมนต์นภา  คงประเสริฐ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  บุญพา
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นายพิเชาวน์  องค์อนุรักษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแสวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันประทัด
2. เด็กหญิงลลิตา  กุลาพัง
 
1. นางบุษบา  พึ่งสว่าง
2. นางสาวอภิรดี  กองหล้า
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงประภัสสร  กานารัก
2. เด็กหญิงศิริประภา  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายทวี  เนินนิราช
2. นางสาวอภัสรา  ฉลาดเอื้อ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ป้องขัน
 
1. นายพิชิต  ศรีสาคร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐาปนี   ฤทธิขันธ์
2. เด็กหญิงทิพรัตน์   รัตนวงศ์
3. เด็กชายภีรพันธ์   จันทร์งาม
 
1. นางสุกัลยา   แก้ววิชัย
2. นายปรีชา  ศิลาไสล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผ่านชมภู
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำภาหมี
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีวังพล
 
1. นายอธิปไตย  ด่างตาดทอง
2. นางสาวอาณัตญา  จำปาวงศ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายธรรมสรณ์  ชัยะเรศ
2. เด็กหญิงวราพร   ศรีอนงค์
3. เด็กหญิงอัญชลี   สะภา
 
1. นางสุกัลยา   แก้ววิชัย
2. นายคงศิลป์  เครื่องประดับ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประสมศรี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ฉิมมะลี
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเชิด
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  พงษ์พันธ์
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงพิมพิมล  อันทะศรี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กชายวชิรวิทย์  พิสวง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  สืบสำราญ
 
1. นางนิภาพร  รักษ์มณี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงกฤษณา  หัดไชโย
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แก้ววงษา
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์โสม
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงณิชา  แรมลี
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายกัมปนาท  สวัสดิ์ประภา
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  มูลนานัด
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงลลิตา  สวัสดิ์ประภา
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงธนัญญา  โคตรประทุม
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสนาศึกษา 1. เด็กชายวรินทร  กรโสภา
 
1. นายภานุพงศ์  สว่างวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทะรส
 
1. นายสุรัตน์  นามศรีอุ่น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจำปี 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเขียว
 
1. นางภาริพรรณ์  อัมวรรณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. นางสาวเปรมวดี  สีหาบุตร
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงกฤตญา  ไชยโภคา
2. เด็กชายตะวันฉาย  เลิศกลาง
3. เด็กหญิงนันชพร  บุษดี
4. เด็กหญิงปรายปานตา  สุขรมย์
5. เด็กหญิงปรียาวรรณ  พลางวัน
6. เด็กชายพงศทัศน์  คำผา
7. เด็กหญิงอริศรา  จรุงพันธ์
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีหาคำแท้
9. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  อ้วนโคตร
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
2. นายอนันต์  บุบผามาลา
3. นายเดชา  ศรีโบราณ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 1. เด็กหญิงกฤตญา  ไชยโภคา
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สรวงศิริ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีปัญญา
4. เด็กชายตะวันฉาย  เลิศกลาง
5. เด็กชายธนธร  ฤทธิมาน
6. เด็กหญิงนันชพร  บุษดี
7. เด็กหญิงปรายปานตา  สุขรมย์
8. เด็กหญิงปรียาวรรณ  พลางวัน
9. เด็กชายปองคูณ  ชนะเสภา
10. เด็กชายพงศทัศน์  คำผา
11. เด็กหญิงพลอยมณี  จาวไข่
12. เด็กหญิงมัณฑิตา  สืบสำราญ
13. เด็กชายวิศรุต  นันทกลาง
14. เด็กหญิงวีรวรรณ  พันธุเดช
15. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีหาคำแท้
 
1. นางวนิดา  อุ่นทะยา
2. นางนิภาพร  รักษ์มณี
3. นายธีรวิทย์  พลางวัน
4. นายอนันต์  บุบผามาลา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์โสม
2. เด็กชายกัมปนาท  สวัสดิ์ประภา
3. นายคุณากร  วงษาบุตร
4. เด็กหญิงธนัญญา  โคตรประทุม
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ฉิมมะลี
6. เด็กชายปฏิภาณ  ชาวดร
7. เด็กชายประภากร  กวีกุล
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  เจริญภู
9. เด็กหญิงลลิตา  สวัสดิ์ประภา
10. เด็กชายล้อมพงษ์  ศาลาดี
11. เด็กชายวรพล  นารี
12. เด็กหญิงวรรณิดา  ดอนอาจเอน
13. เด็กหญิงวัลย์วิษา  พรรณขาม
14. เด็กชายศราวุธ  ไกรเพชร
15. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญเชิด
 
1. นายณัฐพงศ์  ป้องขวาพล
2. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
3. นางสาวอุไรวรรณ  คำโคตรสูนย์
4. นางสาวกัญญาณัฐ  ฐานศรีมี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  อ่อนสลวย
2. เด็กชายณัฐพล  คำสิงห์ใส
3. เด็กชายตรีศักดิ์  ศรีพลลา
4. เด็กชายธนวัฒน์  ญวนหมื่น
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  เกษแก้ว
6. เด็กชายปรเมศ  อินทะสิทธิ์
7. เด็กหญิงปานระพี  ทศร้าง
8. เด็กชายภานรินทร์  ภิญโญวงศ์
9. เด็กชายสิทธารัตน์  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงสุขาวดี  อุดสังข์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   ทวยเพียง
12. เด็กหญิงสุวรินทร์  แสงมืด
13. เด็กหญิงอภิรักษ์  ปัดชา
14. เด็กหญิงอริษา  เทียนพันธ์
15. เด็กชายเดชรัตน์  ประจันตะเสน
16. เด็กชายไกรศร  โคตรปะโค
17. เด็กหญิงไอริณ  ปรีหะจินดา
 
1. นายพิษณุ  อินทร์ธิราช
2. นางไพทรูย์  นามีผล
3. นายเกษม  ไชยวรรณ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงญานิศา   คำพิชิต
2. เด็กชายปัญจพล  วงศ์คำพระ
3. เด็กชายภัทราวุฒิ   ชาญชำนิ
4. เด็กหญิงสุนิสา  ภูขะมุด
5. เด็กชายสุริยา   เอี่ยมสะอาด
6. เด็กหญิงอรวรรณ   เวินชุม
 
1. นายอนุรักษ์   นพรัตน์
2. นางสาวนัยนา  บรรเทา
3. นางสาววาธินี  สิงคำคา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  นันทะสอน
2. เด็กหญิงคุณัญญา   หมื่นหาวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  แสนแก้ว
4. เด็กชายชาญยุทธ  เป็ดสกุล
5. นายชินวัตร  วงษาลี
6. เด็กหญิงณัฐริกา  การุนรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐวดี  วรรณสืบ
8. เด็กหญิงณัฐวิภา  มะโนศิลป์
9. เด็กชายดิถดนัย  เพียภิรม
10. นางสาวนราวดี  สาริมุ้ย
11. เด็กชายนวดล  นาคำ
12. เด็กชายนันทวัตร  หมุดใจ
13. เด็กหญิงนุชนาถ  มิ่งมีชัย
14. เด็กชายปฎิภาณ  เขียวรัตตรัย
15. เด็กหญิงปทิตตา  ยางเดิม
16. เด็กชายปวริศ  คำภูแสน
17. เด็กชายพีรพงษ์  อุดรเขต
18. เด็กชายพีรพันธ์   ศิริโยธา
19. เด็กชายพีรศักดิ์  เสนศรี
20. เด็กหญิงมะลิวรรณ  สิงหลง
21. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญลอด
22. เด็กชายวรัญญู  ศรีธรราษฎร์
23. นายวราวุฒิ  มัครมย์
24. เด็กชายศวิษฐ์   ดีทองหลาง
25. เด็กหญิงศศิมา   พวงจันทร์
26. เด็กหญิงศิริประภา  ทาสะโก
27. เด็กหญิงศิริภัทร  ลุนสะแกวงษ์
28. เด็กชายศุกกานต์  สารยศ
29. เด็กหญิงสริตา   เขียวรัตไตร
30. เด็กชายสิทธิชัย  ไชยลือชา
31. นายอภิรักษ์  วงษาจันทร์
32. นางสาวอรทัย  เสนศรี
33. เด็กชายอัครพงษ์  วงศ์เสนา
34. เด็กหญิงอิงตะวัน  ชัยโยราช
35. เด็กชายเอกทัศน์  ศรียศจักร์
36. เด็กหญิงไอรดา  ผ่องแสงศรี
 
1. นายสุเพื่อน  วรรณโส
2. นายคณาวุฒิ  ไชยคำ
3. นางสาวสุรีรัตน์  ปัตตเน
4. นายมานิตย์  มหิมา
5. นางวิไลวรรณ  มหิมา
6. นางทิศารัตน์  อนุสุวรรณ
7. นางรุ่งนภา  คงสูงเนิน
8. นางยุพา   ศรีระบุตร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายนวพล  นาสะถิตย์
 
1. นางกชพร  ศรีแดงน้อย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายพิทยา  แสงธิ
 
1. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กหญิงจินดามณี  ทิพนัส
 
1. นางสาวปณิตา   สุวงทา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวศิระกาญจณ์  อะนันเอื้อ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียบ 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ปัญจพันดอน
 
1. นางกนกกาญจน์  จันทเมธิ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้อย 1. นายประเสริฐ  หงษ์สิงห์ทอง
 
1. นางร่มรัก  สว่างภพ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาลักษณ์ 1. เด็กหญิงสิริสกุล  สิงห์นคร
 
1. นางสาวปณิตา   สุวงทา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กหญิงชัยพร  มันอินทร์
 
1. นางสาวเปรมกมล  ดาตะเห
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจำปี 1. เด็กชายพีระวัฒน์  พุฒหล้า
 
1. นางเจียมจิตร  จิตสบาย
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. นายรอนบรรจง  ภูเลื่อมใส
 
1. นางละมัย  ผองสง่า
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับไฮ 1. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปิตาระโพธิ์
 
1. นางกนิษฐา  ภักดิ์จรุง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พุทโธ
 
1. นางอัญชลี  แสนสุด
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 1. เด็กชายฤทธินันท์  สานนนท์
 
1. นางอรวรรณ  ต้นยวด
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กชายสุรพจน์  แสงหิม
 
1. นางเยาวรัตน์  วิมุขติบุตร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  เนตรภักดี
 
1. นางนวลจันทร์  อินพิทักษ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิสรา  กราบทอง
 
1. นางสาวศุภนิช  มั่งมีศรี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  หลาบคำ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ป่าเขือ
3. นางสาวศรัญญา  พิมพ์โคกสูง
4. เด็กชายอัษฎาวุธ  หันประทับ
 
1. นายยงยุทธ  วิบูลย์สิน
2. นางฤทัยรัตน์  วงศ์กันยา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายกิตติพล  พรมรักษา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชัยมาลา
3. เด็กชายจิรายุทธ  โสรดี
4. เด็กชายจีรศักดิ์  น้อยนิล
5. เด็กชายชยุตม์   ตะนัยรัตน์
6. เด็กหญิงชลธิชา  คุยบุตร
7. เด็กหญิงญาณิกา  แฝงเชียงเหียน
8. เด็กหญิงญาณินี  อ่อนแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐธิชา  ระบาเสิศ
10. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีอินทร์
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพย์เสถียร
12. เด็กหญิงทักษณา  สกุลโพน
13. เด็กหญิงธนัชชา  โสภิณ
14. เด็กหญิงนิลาวรรณ  สีใส
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุชัยยะ
16. เด็กหญิงบุรัสกร  จันทาศรี
17. เด็กหญิงปณิตา  ชาญสะอาด
18. เด็กหญิงปลิตา  ภูหยาดฟ้า
19. เด็กชายพีรพงษ์  ตาลสร้อย
20. เด็กชายพีรภัทร  ราชพินิจ
21. เด็กหญิงภัทรดา  แก้วจันดา
22. เด็กหญิงมลฤดี  ศิริแฝง
23. เด็กหญิงลลิตา  สีลา
24. เด็กหญิงละอองดาว  ทิพย์เสถียร
25. เด็กชายวงไกล  พรมรักษา
26. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชาญสะอาด
27. เด็กชายวายุ  เนตรโสภา
28. เด็กชายวีระ  แก้วสะอาด
29. เด็กชายศรรชัย  ภูผาเด็น
30. เด็กหญิงศิริญทิพย์  ภูพวก
31. เด็กชายสิรวิทญ์  โสภาคำ
32. เด็กหญิงสิริวิมล  วันสืบ
33. เด็กหญิงสุนิสา  จำปาทอง
34. เด็กหญิงอัมพร  อุสุภราช
35. เด็กหญิงอุษณีย์  อินทร์เลี้ยง
36. เด็กหญิงเจนจิรา  สีสวาท
37. เด็กชายเจษฎา  ใจทน
38. เด็กหญิงแพรทองธาร  ศรีจันทร์
 
1. นายประกาย  นวะสิมมา
2. นายแสงศิลป์  พิมพ์วาปี
3. นายปริญญา  อาษาสร้อย
4. นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต์
5. นางอุบลวัลค์  ชัยสิทธิ์
6. นางนพพาพร  นารัตน์โท
7. นางสาวกุสุมา  อุสุภราช
8. นางสาววิภา  ทวีแสง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 1. เด็กชายกตัญญู  ผันผ่อน
2. นางสาวชนากานต์  พรมโคตร
3. เด็กหญิงชนิดา  ศรีอภัย
4. เด็กชายณัฐพงษ์  พรมโคตร
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีขวา
6. เด็กหญิงณัฐรัตน์  กรสุจิตร
7. นายณัฐวุฒิ  บุญทรัพย์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงโพธิ์
9. เด็กหญิงนพรัตน์กัญญา  แป้นจันทร์
10. เด็กหญิงนฤมล  พรมโคตร
11. เด็กหญิงนลินทิพย์  พัดไธสง
12. นางสาวนันทินี  ฤทธิ์มหา
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทาศรี
14. เด็กหญิงบุญเกต  โพธิ์ชนิกร
15. เด็กชายพงษ์ศกร  แก้วลุน
16. เด็กหญิงพัชรีพร  มะโรงศรี
17. นายพัฒนพงษ์  เฉิดฉาย
18. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   คำมงคล
19. เด็กชายพิษณุ  มะโรงศรี
20. นางสาวพิสมัย  สังขาว
21. เด็กหญิงฟ้าสาง  โภคาทรัพย์
22. นายภูวนาถ  หลานวงค์
23. เด็กชายมนุเชษฐ์  แพงวาปี
24. เด็กหญิงมันทนา  แคนหนอง
25. นางสาวรัชนี  สิงห์บุญ
26. เด็กหญิงรัตนา  อยู่ปาน
27. นายวรวุฒิ  เนตรโสภา
28. เด็กชายวิทยา  นาฤาฤทธิ์
29. เด็กชายวีระศักดิ์  อุดมฤทธิ์
30. นางสาวศุทธินี  ยอดจันทร์
31. เด็กชายสายชล  บุตรวิเศษ
32. นางสาวสิริกันยา  จันทร์โท
33. เด็กชายหิรัญ  ศรีทัย
34. นายอภินันท์ชัย  ศรีทอง
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุพสังข์
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรรณไฟ
37. เด็กชายเบญจพล  ไชยราช
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  จงแก่นบุญ
39. เด็กหญิงเมขลา  เชื้ออุ่น
40. เด็กชายเสกสรร  จันทรุสอน
 
1. นางศราภรณ์  ฤทธิมาลย์
2. นางนันทิวา  สังวันนา
3. นางมงคลรัตน์  ตระกูลสม
4. นางนิตยา  ศรีวิเศษ
5. นางจิตติกานต์  อินทะสร้อย
6. นายทวี  อินทะสร้อย
7. นางณัฐพร  สมมาตร์
8. นายภัทรพล   วันสืบ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1. เด็กชายกตกร  โชพลกัง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหล่าชุมพล
3. เด็กชายณัชพล  ภูวอง
4. เด็กชายธนวัฒ  สุภาพ
5. เด็กหญิงบรรจงพร  ศรีเพชร
6. เด็กชายพงศกร  พันจันทร์
7. เด็กหญิงรินรดา  เจริญโพธิ์
8. เด็กชายศิรวิชญ์  แบนขุนทด
9. เด็กหญิงสวรินทร์  จันทโชติ
10. เด็กหญิงอภิญญา  แสงนาค
 
1. นางรำไพ  บุญเลิศ
2. นางสาวพาณี  อนันตริยเวช
3. นางณฤทัย  จันทร์โสภา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. นายกฤษฎา  พิมหานาม
2. เด็กชายกิตติทัต  ใจหาญ
3. เด็กหญิงปวีณา  สวัสดิ์ประภา
4. เด็กหญิงพรรษพร  หนูวงษ์
5. เด็กหญิงวีระยา  ชัยยุทธ
6. เด็กชายอนุศักดิ์  พวงพี่
7. นายอภิสิทธิ์  สิมผาบ
8. เด็กหญิงอาริยา  ศรีทา
9. เด็กชายเจษฎา  อัครเทพ
10. เด็กหญิงเอมวิกา  ชัยแสง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  คำโคตรสูนย์
2. นางสาวสุกัลยา  เทพวงศ์
3. นางสาวสุพัตรา  ศิริบุตร
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงณภัทร  วุฒิสาร
2. เด็กหญิงยุวธิดา   ชาญชิต
3. เด็กหญิงวทัญญา  สีเขียว
4. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
5. เด็กหญิงสุเมธี   โคตรปารี
6. เด็กหญิงไอยรา  ศรีลุนช่าง
 
1. นางขนิษยา   ภูขาว
2. นางโสภา   แม่นชัยภูมิ
3. นางสาวลักขณา   ลัดเหลา
4. นางลำพรรณ์  ภักดิ์สงศรี
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนจำปี 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วพรมภักดี
2. เด็กหญิงชนาภา  ยะถา
3. เด็กหญิงทาริกา  ยาวาปี
4. เด็กหญิงธิษะณาพร  ยาวาปี
5. เด็กหญิงพรประภา  เปรี่ยมพิมาย
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ขันติโสม
7. เด็กหญิงรัชฎาพร  โสภาคำ
8. เด็กหญิงรัชนีพร  ภักดีแพง
 
1. นางสาวกาญจนา  หมื่นหาวงศ์
2. นางรุ่งนภา  คำกอง
3. นางภาริพรรณ์  อัมวรรณ
4. นางอุไร  พรมบุตร
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   จันทราเพ็ญ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชนทะเขต
3. เด็กหญิงณภัทร   วุฒิสาร
4. เด็กหญิงพรณัชชา   โคตรปัตถา
5. เด็กหญิงยุวธิดา   ชาญชิต
6. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
7. เด็กหญิงสุเมธี   โคตรปารี
8. เด็กหญิงแพรชมพู  แซสันเทียะ
 
1. นางขนิษยา   ภูขาว
2. นางโสภา   แม่นชัยภูมิ
3. นางสาวลักขณา   ลัดเหลา
4. นางลำพรรณ์  ภักดิ์สงศรี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญนคร
2. เด็กหญิงชนิสรา  ตรีธวัช
3. นางสาวญาณิศา  อุตลุม
4. นางสาวธิรพร  นามแสงผา
5. นางสาวอรทัย  ศิริโส
6. นางสาวเนวิกา  ยุปานันท์
 
1. นางสาวจุลัยรัตน์  กาญบุตร
2. นางสาวศิริญญา  ภูค่อย
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   จันทราเพ็ญ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชนทะเขต
3. เด็กหญิงณภัทร   วุฒิสาร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   เมืองศรีมาตย์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา   วงศ์พิมสอน
6. เด็กหญิงพรณัชชา   โคตรปัตถา
7. เด็กหญิงยุวธิดา   ชาญชิต
8. เด็กหญิงวทัญญา  สีเขียว
9. เด็กชายวรพงษ์   คำตา
10. เด็กหญิงวริศริยา  บัวประชา
11. เด็กหญิงวันวิสา  สุวรรณคง
12. เด็กหญิงสุเมธี   โคตรปารี
13. เด็กหญิงแพรชมพู   แซสันเทียะ
14. เด็กหญิงไอยรา  ศรีลุนช่าง
 
1. นางขนิษยา   ภูขาว
2. นางโสภา   แม่นชัยภูมิ
3. นางสาวลักขณา   ลัดเหลา
4. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา
5. นางลำพรรณ์  ภักดิ์สงศรี
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงมี
2. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุราศรี
3. เด็กหญิงผ่องทิพย์  ภูพลผัน
4. เด็กหญิงพรนภา  อนุวัติ
5. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เล่ห์กัณฑ์
6. เด็กหญิงพันธ์ภษา  ภาระพงษ์
7. เด็กหญิงมุขรินทร์  คำนวนอินทร์
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ภาระพงษ์
9. เด็กหญิงศิรดา  เล่ห์กัน
10. เด็กหญิงเพชรพราว  เสโส
 
1. นายสุทธินัย  แวววงศ์
2. นางลภัสรดา  เหลาเกลี้ยงดี
3. นางสาวกาญจนา  กอกุลจันทร์
4. นางสาวเฉลิมพร  อันทะรึก
5. นายสมทรง  เพ็งโสภา
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ละมัยวงษ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีภักดี
3. เด็กชายศิรวิทย์  จันทุดม
4. เด็กชายศุภชัย  บ่อไทย
5. เด็กหญิงสิรามล  สีดาบุญ
 
1. นางสาวปาลิตา  รังคะราช
2. นางสาวสุกันญา  จันทะไทย
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. นางสาวชฎาพร  วรรณกุล
2. นางสาวสุธิดา  สีส่อง
 
1. นางสาววัชรินทร์  วรรณพราหมณ์
2. นางพวงพะยอม   พันธ์ศรี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงศิรประภา   ชูศรีโสม
 
1. นางสาวธิดารัตน์   จิตภาค
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 1. เด็กชายชนาธิป  พงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพรพิรุณ  ภูนาเงิน
3. เด็กชายพลธวัชชัย  นาใจคง
4. เด็กหญิงรัชนีกร  บุราณเดช
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ไกรหาญ
6. เด็กหญิงสินีนาฎ  แสงเพชร
 
1. นางสุดารัตน์  ขวัญบาง
2. นายปรีชา  ขวัญบาง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กหญิงณัฐชา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงนพรัตน์  นาคม
4. เด็กหญิงนฤมล  คำมงคล
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  หลักคำ
6. เด็กหญิงอรอุมา  กรโสภา
 
1. นายอภิชาติ  สนธิลา
2. นายอภิศักดิ์  ใจห้าว
3. นายอนันตชิตต์  หลักคำ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ยิ่งยงศ์
2. นายชัยวัฒน์  แสนโคตร
3. เด็กชายธนากร  ศรีวงษ์ราช
4. เด็กชายนราธิป  เหนาตีบ
5. นายภานุพงษ์  เทโท
6. เด็กชายภูวดล  พลที
7. เด็กชายวิทวัส  วงษ์เครือสอน
8. เด็กชายสถาพร  ทอนเสาร์
 
1. นางพิศมร  ถามะณีศรี
2. นายสมพงษ์  กิตติธีระศานต์
3. นางจิระพร  เสนาภักดี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาทอง 1. เด็กหญิงจันทวรรณ   โสดา
2. เด็กชายณัฐพงษ์   วงเปรียว
3. เด็กหญิงทิพกร   นาจะหมื่น
4. เด็กหญิงนภัสสร   วาริเรือง
5. เด็กหญิงพรรณวลี   เหมสีดา
6. เด็กหญิงพรรณวสา   ศรฤทธิ์
7. เด็กชายพัสกร   จุลบุรมย์
8. เด็กชายพิชิตชัย   โสภาส
9. เด็กหญิงภัณทิรา   ประไมยะ
 
1. นายประจักษ์  วงษาสนธ์
2. นางสาวรุ่งธิวา  เจริญภู
3. นางวาสนา  จันโทสาร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  แย้มศรี
2. เด็กหญิงปภาวี  แย้มรัมย์
3. เด็กชายปัญญากร   โคตรหลง
4. เด็กหญิงมินตรา  ลีลาน้อย
5. เด็กหญิงวนาลี  วงศักดิ์
6. เด็กหญิงวรางคณา  พรมแสนปัง
7. เด็กหญิงวิชญาดา   ผิวบุญเรือง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงใส
9. เด็กชายสุเมธ  ควินรัมย์
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุจริต
2. นางนาริน  ศรีสาคร
3. นายเอกชัย  แว่นพิมาย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 1. เด็กหญิงชาลิณีอร  พรหมศิริ
2. เด็กหญิงรัชปภา  ชัยสิทธิ์
3. เด็กชายเจษฏา  ตาริน
 
1. นางฐิติยาภรณ์  ถาวรพัง
2. นางสาววิชุดา  มะโฮงคำ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงกวิสรา   จงเทพ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์   บุญหาราช
3. เด็กหญิงอัจจิมา   แสงใส
 
1. นางเสาวคนธ์   ประมูลจักรโก
2. นางสาวสุพัตรา  ศิริบุตร
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กหญิงญาณินพัฒน์   แก้วปัญญา
2. เด็กหญิงพรนภัส    สิริธนสุข
3. เด็กหญิงพรรณพรรษ   วัฒนากุล
 
1. นางพรรษชล   วัฒนากุล
2. นางเยาวลักษณ์   ฤทธิ์มหา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กหญิงจักษณา  โพนศิลา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  นามโง้งสุขา
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ก้องเวหา
 
1. นางสุทิพร  ภาวงศ์
2. นางสาวปัญจนา  เกษโสภา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงกฤษติกา  สุขแสนศรี
2. เด็กชายอัครภูมิ  จันทร์คำ
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
2. นางมาลา  จันทราริยศรี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สีดาวงศ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไขแสง
 
1. นางสาวจีระวรรณ  บุตรสาระ
2. นางศิริการณ์  ตาปราบ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. นายชัยบัญชา  เมืองโพธิ์
2. นายวีระชน  ตรีกมล
 
1. นางสาวคมดาว  พุทธโคตร
2. นางมณีรัตน์  ทองรัตน์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 1. เด็กชายอมเรศ  วรรณกุล
2. เด็กชายโอชิษฐ์  ไชยหาวงค์
 
1. นายกฤษฎา  ศรีสุชาติ
2. นางสาวเอ็มอร  กิติราช
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. นายปรเมศร์  วรรณกุล
2. นางสาวพรรณวษา  ทองคำ
 
1. นางสุขี  วรรณกุล
2. นายธราเทพ  บุตรอินทร์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. เด็กชายศราวุธ  โจมแก้ว
2. เด็กหญิงศิริประภา  ศรียา
 
1. นางสาวหยดชลิน  กุดโอภาส
2. นางสาวจุฑาศินีย์   ศรีลาพัฒน์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีแสง
2. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพ์ขวา
 
1. นางกนกวรรณ   แก้วชารุณ
2. นางคนึงนิตย์  กล่อมเขียน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กหญิงณิชาดา  ศรีวันทา
2. เด็กชายปัญญา   ประสาริตะ
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
2. นางแสงแก้ว  อิทธิพรม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 1. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยศาสตร์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เงินชัยภูมิ
 
1. นายมนูพันธุ์  จำปาวงค์
2. นางกนิษฐา  จำปาวงค์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 1. เด็กชายกฤษกร   ขามวิเศษ
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  หอมอ้ม
 
1. นายณัฏฐพงศ์   สุนทโรทก
2. นางสาวปิยะธิดา   จันทรเสนา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โสพุ้ย
2. เด็กชายศุภกร  จูงพันท้าว
 
1. นายพรอนันต์  ผ่านสำแดง
2. นางชนกานต์  ไชยดี
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองปัง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ด่านกระโทก
2. เด็กชายประจักษ์ศิลป์  รอดรังษี
3. เด็กหญิงปานระพี  เพียซ้าย
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  ลี้พงษ์กุล
2. นางวิชญาพร  นาทันตอง
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายฐิตโชติ  มหาโคตร
2. เด็กชายวีรชัย  ปิ่นชุมพลแสง
3. เด็กชายอภิชาติ  ภูมิวิทยานนท์
 
1. นายจรูญศักดิ์  สีหาราช
2. นายสุรชัย  ตันตะสุทธิ์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กชายภานุพงษ์  เหระวัน
2. นายภูธเนศ  โนนทะคำจันทร์
3. นายอภิวัฒน์  ชินวัง
 
1. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
2. นางรัชนีกร  กุมพล
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแคน 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญสุภาพ
2. เด็กชายกฤษณะ  กะวิกุล
3. เด็กชายดิษฐกร  เรืองเกษม
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทรทิพย์
2. นางสาวคนึงนิจ   โคตรมณี
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. นายจุลจักร  ทันใจ
2. นายรัชชานนท์  เสาร์คำ
3. เด็กชายสราวุธ  โสดาดง
 
1. นายเสงี่ยม  แสนสุด
2. นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กชายจารุวิทย์  หินแสงใส
2. เด็กชายภีระพัทธ์  ทองดี
3. เด็กชายวรวุฒิ  บัวโสภา
 
1. นายจรูญศักดิ์  สีหาราช
2. นายทรงกลด  เกษจันทร์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะโค 1. เด็กชายปรัชญา  นารี
2. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  สิมมา
3. เด็กชายวงศ์อนันต์  สนิทปะโค
 
1. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์
2. นางดาหวัน  สารพัน
 
164 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 1. เด็กหญิงธฤดี  ศิริวรรณษา
2. เด็กชายสิรภัทร  จันปาม
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  คำศักดิ์
 
1. นายจรูญศักดิ์  สีหาราช
2. นายทรงกลด  เกษจันทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายชานนท์  อนันเอื้อ
2. เด็กชายธนภัทร  เทสัตพันธ์
3. เด็กชายอนุชา  รัตนพลที
 
1. นายดรุณ  แก้วบางพูด
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 1. นายนิวัตร  นิลพันธ์ุ
2. เด็กชายศักดา  ภวภูตานนท์
3. เด็กชายสุภักดิ์  เครื่องตราชู
 
1. นายอุทิศ  เนาวราช
2. นายชูศักดิ์  บรรเทา
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายฐากร  ชนม์สูงเนิน
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  วงค์หนองแล้ง
3. เด็กชายสุภกิณห์  จุลเหลา
 
1. นายนันท์  บุญปลอด
2. นายเสาร์  คำสุก
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  ก่นโคกกรวด
2. เด็กชายอาทิตย์  นามพวน
3. เด็กชายอำนาจ  พรมจารี
 
1. นายนันท์  บุญปลอด
2. นางกฤษณา  บุญปลอด
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. เด็กหญิงฐิดาภา  อุปชาจิตร
2. เด็กหญิงนัทชา  สร้อยสาริกา
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรหมทา
4. เด็กหญิงมัทนียา  ฤทธิสิงห์
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ผาลิผล
6. เด็กหญิงเพ็ญนภาพร  แก้วไตรรัตน์
 
1. นางเกษร  ด่างเกษ๊
2. นางจงจิตร  วอแพง
3. นางสาวรุ่งนภา  ผลาพฤกษ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 1. นางสาวครองขวัญ  บุญศรี
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรีโสภา
3. นางสาวพัชรธิดา  มีสิมมา
4. นางสาวรัญชนก  คำภู
5. เด็กหญิงวิภาดา  พรหมทา
6. เด็กหญิงสุภสร  สมก่ำพี้
 
1. นางสาวคำพันธ์  แฝงจันดา
2. นางสุภาพร  พูลทอง
3. นายกรุง  อิทธิพรม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุวัฒน์สวัสดี
2. เด็กหญิงชิลาวัลย์  พลท้าว
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ทองคำ
 
1. นางประพิศ  นาจะรวย
2. นางวิไลวรรณ  มิตรราช
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  ยางงาม
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  สมทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  โบราณประสิทธิ
 
1. นายจรูญ  สุขประเสริฐ
2. นางกรรณิกา  นามภูมี
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายธนโชติ  ไทยวังชัย
2. เด็กหญิงนูริน  ไมซาร่าห์
3. เด็กชายปิยะ  โพธิ์ศรีดา
 
1. นางโสพิศ  โคตะมะ
2. นางสมบูรณ์  ชาลีเปรี่ยม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายพรพิพัฒน์   ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายพุทธิพงศ์   ทองใส
3. เด็กชายภูริทรรศน์    วัฒนชัย
 
1. นางสาวศิระกาญจน์   อะนันเอื้อ
2. นายณรงค์ฤทธิ์   ตู้คำภา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอาภัสรา  มูลคำสี
3. เด็กหญิงเจตสุภา  มูลคำสี
 
1. นางสาววรรษพร  แสงโยจารย์
2. นางอารีย์  ผ่องแผ้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญธิชา  หารธงชัย
2. เด็กชายนิรพันธ์  ตรีสาด
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สุดแสง
 
1. นายจรูญ  สุขประเสริฐ
2. นางอารีย์  ผ่องแผ้ว
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพรัตน์
2. เด็กหญิงประภาศิริ  โคตรมูล
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีจุมพล
 
1. นางนิตยา  ดารา
2. นางณิชารีย์  วนาใส
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 1. เด็กหญิงกนกนิภา   จงเทพ
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์   โพธิ์ตะคาม
3. เด็กหญิงศศิธร    เภาพาน
 
1. นางรัชนี  บุญราช
2. นายอุดม  ขาวกุญชร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงชลธิดา  วิเศษไชย
2. เด็กหญิงสุมิตรตา  วรรณสา
3. เด็กหญิงอริสรา  น้อยคำมูล
 
1. นางนิชานันท์  วงศ์เอี๊ยดเจริญ
2. นางสาวอภัสรา  ฉลาดเอื้อ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  หลงพลอยพัด
2. เด็กหญิงศศินา  รู้เจน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริเกตุ
 
1. นางสุกัญญา  ชาวอุทัย
2. นางสาวอภัสรา  ฉลาดเอื้อ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1. เด็กหญิงนภาภัทร  น้อยศรีมุม
2. เด็กหญิงนฤมล  เบือกขุนทด
3. เด็กหญิงอรฤดี  เกตุสี
 
1. นางอัมพร  กองตัน
2. นางสาวอินทิรา  เศษอ่อน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายชนาธิป  ภูมี
2. เด็กชายดนัย  ชลชี
3. เด็กหญิงโชติกา  เสาสิริ
 
1. นางเยาวลักษณ์  โนนทิง
2. นางศิวณัฐ  ทัศนิยม
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียบ 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ขอวรกลาง
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ลุนอุบล
3. เด็กชายฑีฆายุ  โภคาพานิช
 
1. นางเพ็ญสวรรค์  พิมรินทร์
2. นางนพวรรณ  ศิริมา
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฝาย 1. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐมน  น้อยสิม
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ขันสีโพธิ์
 
1. นางสุุดา  โสภารัตน์
2. นางสุชัญญา  คงชัย
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 1. เด็กชายธีระวัฒน์  บุบผาสังข์
 
1. นางสาวนันทนา  ทิมินกุล
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 1. เด็กชายอาจณรงค์  โฮมวงค์
 
1. นางวราพร  นรบัติ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อันอาจ
 
1. นางพิกุล  ชาญนรา
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 1. เด็กชายพาณุเดช  พลวาปี
 
1. นางสาวเข็มทอง  พลวาปี
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. นายจักรพงษ์  วรรณพัฒน์
 
1. นางจงกล  อุดชาชน
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่ง 1. เด็กชายวาทยุทธ  แก้วกล้า
 
1. นายพิษณุ  โกณจะแสง
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก่นโกมล
 
1. นางวัชรินทร์  หงษาคำ
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 1. เด็กหญิงกิติญา  ยงยืน
 
1. นางวิไลวรรณ  ชนะสะแบง
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุวรรณกาล
 
1. นางจุไรรัตน์  สอนคำดี
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางจงกล  วงศ์ศรีรักษา
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กชายคงคา  ราชบัณดิษฐ์
2. เด็กชายธนพงศ์  บุดวงษ์
3. เด็กชายปัญญาวัตร  หาทอง
 
1. นางนางสมยงค์  โคตท่าค้อ
2. นายอภิชาติ  ศรีสุข
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กชายธนวัต   สมศิริ
2. นายอภิวัฒน์  บุตรคำโชติ
3. เด็กชายเด็กชายทีรไน   ถนอมแสนดี
 
1. นางจันสุดา  คอนชัย
2. นางศิลป์ศุภา  แก้วแสนสินธุ์
 
197 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตตา  แปดกลาง
2. เด็กชายสุวรรณ  มิสา
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางแสงเดือน   ปากเมย
 
198 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  จงกฎ
2. เด็กชายชัยพล  ไชยมาตร
 
1. นางรุจิรา   แดนราช
2. นางสาวเกศศิรินทร์  สิงห์จรรยา
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงพรธิพา  มัฐผา
 
1. นางวชิรา  จันทคัต
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายวรวุฒิ  บุญคำ
 
1. นางสาวสุกัลยา   เทพวงศ์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 1. เด็กชายชัยมงคล  ศรีสมรส
 
1. นางสาวพัชรีย์  ถาวรพัง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงจันจิรา  วิชัยศรี
 
1. นางสาวมุกดา  เชิดชน
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงวริษา  ภูจวง
 
1. นางสาวมุกดา  เชิดชน
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กชายภาวินทร์  พละแสน
 
1. นายชัยณรงค์  ด้วงศาลา
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กชายสิทธิกร  กันยาประสิทธิ์
 
1. นางเยาวรีย์  ปัญญาใส
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุรพล  ภูวงษ์ไกร
 
1. นางสมจิตร  ศรีหาวงษ์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายพงค์ธร  ไชยพร
 
1. นางสาวมุกดา  เชิดชน
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซียบ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  รักษาเมือง
 
1. นางกนกกาญจน์  จันทเมธิ
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดนโคตผม
 
1. นางแสงเดือน   ปากเมย
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 1. นางสาวเจนจิรา  ชวนอาจ
 
1. นายรือสันต์  สุวรรณทา
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 1. เด็กชายพงศภัค   วิเศษทอง
 
1. นางสาวนุจริยา  เพชรกันหา
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  ผิวแดง
 
1. นายสุภาพ  เย็นเหลือ
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงธนัชชา  โสภิณ
 
1. นางสาววิภา  ทวีแสง
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 1. เด็กหญิงอารยา  บุญสิทธิ์
 
1. นางพิกุล  ชาญนรา
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงสุวนันท์  จันทร์เทพ
 
1. นางพัชรินทร์  ศิริสุวรรณ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ทับเสนา
2. เด็กชายธีระศักดิ์  พระเจริญ
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุราณเดช
4. เด็กชายสรศักดิ์  จันดา
5. เด็กชายอภิวัฒน์  โฉมใส
6. เด็กชายอัศวิน  เหนือเกาะหวาย
7. เด็กชายเลอพงศ์  ไพรศาล
 
1. นายเชาวลิต  จิกจักร
2. นายกฤศนุรักษ์  มณีภักดี
3. นางลดาวรรณ  ยศสงคราม
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กหญิงกรวิชญ์  นันทะเขต
2. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณโท
3. เด็กหญิงยุวันดา  ศรีวารมย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันทร์รักษ์
2. นางสาวกมลมาลย์  เหล่าพร
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กชายชนะพล  ร้อยแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  แดนโคตผม
3. เด็กชายภานุพงษ์  ลำต้น
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางแสงเดือน   ปากเมย
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีคำวัง
2. เด็กชายธรรมรัตน์  นาคอก
3. เด็กชายบรรจง  ภูต้อม
 
1. นางไพวัลย์  จันทรเสนา
2. นายวศิน  เสิกภูเขียว
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 1. เด็กชายนฤนาท  กัณหาทิพย์
2. เด็กชายประสิทธิ์  สีทอง
3. เด็กชายไกรสิทธิ์  อุทัยลี
 
1. นางเอริกา  น้อยนิล
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรพล  พลอินทร์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 1. เด็กชายญาณพัฒน์  อุตลุม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ภักคุย
3. เด็กชายพัชรพล  บุตรคำโชติ
 
1. นายโกสินทร์  สีสา
2. นายสุบิน  แก้วแสนสินธุ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงแหว 1. เด็กหญิงนิศาชล  สาริกบุตร
2. เด็กหญิงพรนภา  ลีตน
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสนนางชน
 
1. นางหนูเล็ก  แสนนางชน
2. นางเปรมวดี  อุดชาชน
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรดา  บุญคำ
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เหล่าสพาน
 
1. นายคำพร  ปากเมย
2. นางสาวโสรยา  นาเมืองรักษ์
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มุงเคน
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อยู่รอง
 
1. นายศรายุทธ  จิรวัฒนานันต์
2. นางวาทินี  ระดมงาม
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงกรม 1. เด็กชายกฤษดา  สีพิมสอ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สีหาใต้
 
1. นายดรุณ  แก้วบางพูด
2. นางคนึงนิจ  แก้วบางพูด
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตาลสมรส
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  กาลวิบูลย์
 
1. นางภาวิณี  คำชารี
2. นายวรรณรัตน์  คำชารี
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศรี 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแสง
2. เด็กชายขันติยา  พรหมวงศ์ศา
3. เด็กชายมานะศักดิ์  วิบูลย์กุล
 
1. นายธงชัย  พลอินทร์
2. นางอรอนงค์  ยามา
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงง่ามนางาม 1. เด็กชายยศพนธ์  ขอบสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ศิริ
3. เด็กชายเจษฎา  จาตุเทน
 
1. นายฉัตรวุฒิ  อิ่มชมชื่น
2. นางรุจีรัตน์  อิ่มชมชื่น
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายวุฒิชัย  หลักคำ
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กชายชนากร  มุมแดง
 
1. นายสุทธินัย  แวววงศ์
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่อง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุนทรา
 
1. นายณัฐพล  นารัตน์โท
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1. นายกฤษฎา  ชากลาง
 
1. นางสุนันทา  ชัยสิริพงศกร
 
233 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กชายนัฐภูมิ  ดีกุดเรือ
 
1. นายสุทธินัย  แวววงศ์
 
234 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  วังหอม
 
1. นายสุทธินัย  แวววงศ์
 
235 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กชายสุรชัย  คตอุทร
 
1. นายสุทธินัย  แวววงศ์
 
236 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายบรรพต  สีส่อง
 
1. นายพิทักษ์ชัย  โหระสิงห์
 
237 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1. เด็กหญิงกนกกร  เผยฉวี
2. เด็กชายกรรชัย  พิชัยช่วง
3. เด็กหญิงฐิติมา  ลุงไทยสง
4. เด็กหญิงณัฐณาดา  นาสังข์
5. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขวาปี
6. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  วงษ์ภา
7. เด็กหญิงทักษวดี  รอบรู้
8. เด็กหญิงธนพร  มงคลช่วง
9. เด็กหญิงธัญชนก  มงคลช่วง
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
11. เด็กชายธีรภัทร  ทองกัลยา
12. เด็กชายนนทะชัย  พิชัยช่วง
13. เด็กชายนพรัตน์  มงคลชู
14. เด็กชายนฤเดช  ลุงไทยสง
15. เด็กหญิงปฐมพร  เบ้าชนะ
16. เด็กหญิงปนัดดา  แก้ววิเศษ
17. เด็กหญิงปภารินทร์  เจริญเขตร์
18. เด็กชายปัญญพนต์  กลางโหลน
19. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทะวงค์
20. เด็กหญิงปิ่นนภา  ชินวิ
21. เด็กหญิงภัณฑิรา  มะลาศรี
22. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แพนชัยภูมิ
23. เด็กชายวรภพ  ศาลาน้อย
24. เด็กชายวีระชัย  ชาติมนตรี
25. เด็กหญิงสวรินทร์  แก้วกาหลง
26. เด็กหญิงสุกัญญา  นะวะคำศรี
27. เด็กหญิงสุทธิดา  สรวงศิริ
28. เด็กหญิงอรัญญา  ภักดีโชติ
29. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  หล้าศักดิ์
30. เด็กชายอุดมศักดิ์  เพ็งวงษา
 
1. นางสายทิพย์  ไพศาล
2. นายสายยนต์  ภาโสภะ
3. นางบุญมี  ถมหนวด
4. นางสาวจิดาภา  ขุนทา
5. นางสาวอมร  สิทธิโชติ
6. นางสาวขนิษฐา  แก้วดวงตา
7. นางสาวณัฐรมณ  ภาโสภะ
 
238 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ายม 1. เด็กชายกมล  ศรีพันดอน
2. เด็กหญิงกฤติยา  ญวนหมื่น
3. เด็กชายกฤษฎา  เวียงอินทร์
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทร์บุตร
5. เด็กหญิงกุลยา  จันดี
6. เด็กหญิงจิราภา  ทองจันดา
7. เด็กชายชนากร  มุมแดง
8. เด็กหญิงนริสรา  เมืองพนอม
9. เด็กชายนัฐภูมิ  ดีกุดเรือ
10. เด็กหญิงปณิตา  มูลแดง
11. เด็กหญิงประภัสสร  สองคร
12. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุราศรี
13. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  วังหอม
14. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ทองจันดา
15. เด็กหญิงพรณภา  กันหาป้อง
16. เด็กหญิงพัชรมัย  แสนสอน
17. เด็กชายภูธเนศ  อนุภวาลย์
18. เด็กชายภูริพัฒน์  วังหอม
19. เด็กหญิงวันทนา  ชราโรจน์
20. เด็กหญิงวิภาวดี  บุญมาตุ่น
21. เด็กหญิงศิรดา  เล่ห์กัน
22. เด็กหญิงศิรประภา  พลเสนา
23. เด็กชายศิริศักดิ์  โจรเสา
24. เด็กชายสุทธินันท์  ศรีพันดอน
25. เด็กหญิงสุปรีญา  บุญศรีเจริญ
26. เด็กชายสุรชัย  คตอุทร
27. เด็กหญิงอัจฉราพร  หงษ์ภูมี
28. เด็กหญิงอัญชลีพร  ขาวใส
29. เด็กหญิงเนตรมณีวรรณ  วิชัยวงศ์
30. เด็กหญิงเบญจพร  แสนมงคล
 
1. นายสมทรง  เพ็งโสภา
2. นายสุทธินัย  แวววงศ์
3. นางลภัสรดา  เหลาเกลี้ยงดี
4. นางสาวพรนิภา  ทองล้วน
5. นางสาวกาญจนา  กอกุลจันทร์
6. นางอรพิน  วรรณพราหมณ์
7. นางสาวนาตญา  ศิริวารินทร์