สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 16 10 8 34 42 8 7 4 57
2 บ้านนาดีโคกกลาง 13 8 3 24 30 5 6 2 41
3 อนุบาลศรีธาตุ 8 5 4 17 20 5 1 3 26
4 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 8 1 2 11 20 6 4 5 30
5 บ้านดงกลาง 6 4 3 13 18 3 3 0 24
6 บ้านปะโค 5 2 1 8 12 2 2 5 16
7 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 5 1 3 9 17 5 9 3 31
8 ห้วยแสงอรุณวิทยา 4 4 0 8 18 3 2 0 23
9 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 4 4 0 8 12 3 3 2 18
10 บ้านกุดนาค้อ 4 2 3 9 18 6 1 4 25
11 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 4 2 1 7 8 0 1 1 9
12 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 4 1 2 7 15 7 3 5 25
13 บ้านหนองหญ้าไซ 4 1 1 6 14 4 3 3 21
14 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 3 6 5 14 20 2 3 2 25
15 บ้านหนองกุงทับม้า 3 5 7 15 19 16 3 2 38
16 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 3 4 4 11 13 1 1 0 15
17 บ้านเชียงกรม 3 2 1 6 13 2 2 1 17
18 ดานใหญ่พิทยาคาร 3 2 0 5 6 1 0 1 7
19 บ้านนาดีสร้างบง 3 1 2 6 16 1 3 6 20
20 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 3 1 0 4 9 5 0 2 14
21 ชุมชนจำปี 3 0 0 3 14 7 4 4 25
22 อนุบาลวังสามหมอ 3 0 0 3 11 2 1 1 14
23 อนุบาลหนองแสง 2 5 9 16 29 10 1 1 40
24 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 2 4 1 7 13 5 1 3 19
25 เทพปัญญา 2 2 2 6 5 2 0 0 7
26 ผาสุกประชานุกูล 2 2 1 5 14 6 0 3 20
27 บ้านเซียบ 2 2 0 4 10 3 1 3 14
28 บ้านนายูง 2 1 3 6 15 4 2 4 21
29 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 1 4 11 2 2 2 15
30 บ้านกุดจิก 2 1 1 4 10 3 5 0 18
31 บ้านหนองประเสริฐ 2 1 1 4 5 0 0 1 5
32 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 2 1 0 3 15 2 3 7 20
33 บ้านหัวฝาย 2 1 0 3 7 2 1 0 10
34 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 2 1 0 3 6 4 3 4 13
35 กมลาลักษณ์ 2 1 0 3 6 1 1 1 8
36 คำไฮพิทยาคม 2 0 0 2 4 4 1 3 9
37 บ้านโนนอำนวย 2 0 0 2 4 2 0 0 6
38 หาญใจพิทยาคม 2 0 0 2 4 1 0 0 5
39 บ้านกอก 2 0 0 2 2 0 1 0 3
40 บ้านโนนแสวง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านดงน้อย 1 5 2 8 17 8 3 3 28
42 บ้านโปร่ง 1 4 1 6 11 1 1 1 13
43 วาสนาศึกษา 1 3 3 7 9 4 0 3 13
44 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 1 3 2 6 11 9 3 6 23
45 อนุบาลโนนสะอาด 1 3 0 4 11 2 1 4 14
46 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1 2 4 7 21 4 1 6 26
47 บ้านคำยาง 1 2 2 5 7 1 1 4 9
48 บ้านหนองโก 1 2 1 4 4 0 2 2 6
49 บ้านทับไฮ 1 2 0 3 6 0 1 1 7
50 คำค้อพิทยศึกษา 1 1 5 7 14 7 4 9 25
51 บ้านคำโคกสูง 1 1 3 5 11 6 1 1 18
52 บ้านเมืองปัง 1 1 2 4 8 1 1 2 10
53 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 1 1 1 3 13 7 1 2 21
54 บ้านนาตาดนาโปร่ง 1 1 0 2 11 2 1 0 14
55 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 1 0 2 9 3 4 6 16
56 บ้านแสงสว่าง 1 1 0 2 8 6 3 2 17
57 บ้านท่ายม 1 1 0 2 4 2 3 3 9
58 บ้านโคกศรี 1 1 0 2 4 0 0 0 4
59 บ้านผาทอง 1 1 0 2 3 1 1 1 5
60 บ้านนาฝาย 1 0 4 5 9 3 1 2 13
61 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 0 2 3 10 4 0 1 14
62 บ้านหนองแสง 1 0 2 3 3 1 0 1 4
63 บ้านกระเบื้องโนนทิง 1 0 1 2 5 0 1 1 6
64 บ้านโคกก่อง 1 0 0 1 5 2 2 1 9
65 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 1 0 0 1 4 3 3 0 10
66 บ้านอุ่มจาน 1 0 0 1 4 2 1 1 7
67 บ้านโนนเห็นวังชัย 1 0 0 1 4 2 1 0 7
68 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 0 0 1 4 0 0 2 4
69 บ้านสามขา 1 0 0 1 4 0 0 0 4
70 หนองไผ่พรเจริญ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
72 บ้านดงแคน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านโคกศรีห้วยยาง 1 0 0 1 2 0 0 1 2
74 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
75 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านนาเหล่า 0 4 1 5 8 3 3 1 14
78 บ้านห้วยผึ้ง 0 3 2 5 9 1 1 0 11
79 อนุบาลกุมภวาปี 0 2 3 5 20 5 1 4 26
80 บ้านกุดขนวน 0 2 1 3 12 3 3 0 18
81 ชุมชนทมป่าข่า 0 2 1 3 6 3 1 6 10
82 บ้านหนองหว้า 0 2 1 3 5 0 2 1 7
83 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 2 1 3 4 1 2 1 7
84 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 2 0 2 6 3 2 2 11
85 บ้านสามเหลี่ยม 0 2 0 2 4 0 0 0 4
86 บ้านโนนหนองม่วง 0 1 3 4 8 3 1 2 12
87 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 0 1 3 4 4 4 0 4 8
88 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 0 1 2 3 5 0 0 2 5
89 บ้านคำน้อย 0 1 2 3 4 3 4 2 11
90 บะยาวพัฒนาศึกษา 0 1 1 2 9 5 3 4 17
91 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 1 1 2 6 4 1 0 11
92 สามัคคีวิทยาคาร 0 1 1 2 5 4 2 4 11
93 บ้านสะอาดนามูล 0 1 1 2 5 0 0 1 5
94 บ้านบุ่งหมากลาน 0 1 1 2 4 1 2 3 7
95 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 1 1 2 4 1 0 1 5
96 บ้านโคกเล้า 0 1 1 2 3 2 1 2 6
97 บ้านดอนแก้ว 0 1 1 2 0 2 0 0 2
98 บ้านสวนหม่อน 0 1 0 1 6 2 1 3 9
99 บ้านวังทอง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
100 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 0 1 0 1 4 2 1 3 7
101 บ้านโนนสา 0 1 0 1 3 1 0 1 4
102 บ้านโนนจำปา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
103 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 1 0 1 3 0 1 1 4
104 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
105 บ้านเชียงแหว 0 1 0 1 2 6 2 3 10
106 บ้านเกิ้งน้อย 0 1 0 1 2 2 1 0 5
107 บ้านคำไผ่ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
108 บ้านปอ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
109 บ้านห้วยวังปลา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
110 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
111 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
112 บ้านวาปี 0 0 2 2 5 4 2 2 11
113 บ้านตูม 0 0 2 2 5 1 0 0 6
114 บ้านทมนางาม 0 0 1 1 10 1 1 2 12
115 ดงง่ามนางาม 0 0 1 1 8 0 0 0 8
116 บ้านนาเพ็ญ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
117 บ้านท่าหนองเทา 0 0 1 1 4 7 1 2 12
118 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 4 4 1 1 9
119 บ้านนาแบก 0 0 1 1 4 1 2 5 7
120 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 3 2 1 2 6
121 บ้านโพนทอง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
122 บ้านโคกหนองแวง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
123 วรรณรสนุสรณ์ 0 0 1 1 1 3 0 4 4
124 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 1 1 1 0 1 1 2
125 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 0 2 1 3 3
127 บ้านพันดอน 0 0 1 1 0 0 3 0 3
128 คำเมยวิทยาคม 0 0 0 0 6 2 0 0 8
129 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 5 3 0 1 8
130 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
131 บ้านโนนทองคำเจริญ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
132 บ้านนาแก 0 0 0 0 4 1 0 1 5
133 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
134 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
135 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
136 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
137 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 0 0 3 2 0 2 5
138 บ้านสวนมอนคำ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
139 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
140 บ้านโคกน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
141 บ้านไทยสมพร 0 0 0 0 3 1 0 1 4
142 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
143 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
144 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
145 บ้านโสกรังโนนสว่าง 0 0 0 0 3 0 2 1 5
146 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
147 คำกุงประชานุกูล 0 0 0 0 2 4 0 1 6
148 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
149 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 0 0 2 3 1 0 6
150 บ้านหินเหลิ่ง 0 0 0 0 2 3 0 1 5
151 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
152 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
154 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 2 1 3 1 6
155 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
156 บ้านกงพาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านเดียม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
160 บ้านโนนทรายฟอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 อนุบาลอุ่นใจ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านม่วงดง 0 0 0 0 1 9 2 2 12
164 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 4 1 3 6
165 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 1 4 1 3 6
166 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
167 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
168 บ้านโนนมะข่า 0 0 0 0 1 1 2 1 4
169 บ้านกุดยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านผือ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 พรหมนิมิตศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 0 5 1 3 6
181 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
182 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
183 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 1 0 4 1
184 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
185 คำบอนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านคำดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านบะยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านสมดี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 184 172 150 506 1,118 415 201 267 1,734