สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 21 13 10 44 56 8 7 4 71
2 บ้านนาดีโคกกลาง 13 8 4 25 34 5 7 2 46
3 อนุบาลศรีธาตุ 8 6 5 19 22 5 1 3 28
4 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 8 2 3 13 23 7 3 5 33
5 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 8 1 2 11 20 6 4 5 30
6 บ้านดงกลาง 6 5 6 17 26 5 4 0 35
7 บ้านท่ายม 6 2 2 10 12 2 3 3 17
8 บ้านปะโค 5 2 1 8 12 2 2 5 16
9 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 5 1 4 10 20 7 9 3 36
10 บ้านหนองหญ้าไซ 5 1 1 7 16 5 3 3 24
11 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 4 8 6 18 27 2 3 2 32
12 ห้วยแสงอรุณวิทยา 4 4 0 8 20 3 2 0 25
13 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 4 4 0 8 12 3 4 2 19
14 บ้านเชียงกรม 4 3 1 8 16 2 2 1 20
15 บ้านกุดนาค้อ 4 2 3 9 18 6 1 4 25
16 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 4 2 1 7 8 0 1 1 9
17 บ้านกอก 4 2 0 6 6 0 1 0 7
18 อนุบาลหนองแสง 3 6 13 22 36 14 1 1 51
19 บ้านหนองกุงทับม้า 3 5 7 15 20 16 3 2 39
20 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 3 5 5 13 15 1 1 0 17
21 บ้านหนองประเสริฐ 3 2 1 6 8 0 0 1 8
22 บ้านเซียบ 3 2 0 5 12 3 1 3 16
23 บ้านโคกก่อง 3 2 0 5 9 2 2 1 13
24 บ้านเชียงแหว 3 2 0 5 7 6 2 3 15
25 ดานใหญ่พิทยาคาร 3 2 0 5 6 1 0 1 7
26 บ้านคำโคกสูง 3 1 4 8 14 6 1 1 21
27 บ้านนายูง 3 1 3 7 16 4 2 4 22
28 อนุบาลวังสามหมอ 3 1 3 7 16 3 2 1 21
29 บ้านนาดีสร้างบง 3 1 2 6 16 1 3 6 20
30 บะยาวพัฒนาศึกษา 3 1 1 5 12 5 3 4 20
31 บ้านกุดจิก 3 1 1 5 12 3 5 0 20
32 ดงง่ามนางาม 3 1 1 5 12 0 0 0 12
33 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 3 1 0 4 9 5 0 2 14
34 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 3 1 0 4 7 3 3 0 13
35 ชุมชนจำปี 3 0 0 3 15 7 4 4 26
36 บ้านโนนอำนวย 3 0 0 3 6 2 0 0 8
37 คำไฮพิทยาคม 3 0 0 3 5 4 1 3 10
38 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 2 4 1 7 13 5 1 3 19
39 บ้านโปร่ง 2 4 1 7 12 1 1 1 14
40 คำค้อพิทยศึกษา 2 2 5 9 16 7 4 9 27
41 เทพปัญญา 2 2 2 6 5 2 0 0 7
42 ผาสุกประชานุกูล 2 2 1 5 14 6 0 3 20
43 บ้านหัวฝาย 2 2 0 4 8 2 1 0 11
44 หาญใจพิทยาคม 2 2 0 4 6 1 0 0 7
45 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 2 1 1 4 14 7 1 2 22
46 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 1 1 4 12 2 2 2 16
47 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 2 1 0 3 15 2 3 7 20
48 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 2 1 0 3 6 4 3 4 13
49 กมลาลักษณ์ 2 1 0 3 6 1 1 1 8
50 บ้านโคกศรี 2 1 0 3 5 0 0 0 5
51 บ้านสามขา 2 0 0 2 5 0 0 0 5
52 หนองไผ่พรเจริญ 2 0 0 2 4 0 0 0 4
53 บ้านโนนแสวง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
54 บ้านดงน้อย 1 5 2 8 17 8 3 3 28
55 อนุบาลโนนสะอาด 1 4 0 5 16 2 1 4 19
56 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 1 3 4 8 24 5 1 6 30
57 วาสนาศึกษา 1 3 3 7 9 4 0 3 13
58 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 1 3 2 6 11 9 3 6 23
59 บ้านคำยาง 1 2 2 5 7 1 1 4 9
60 บ้านนาตาดนาโปร่ง 1 2 1 4 15 2 1 0 18
61 บ้านหนองโก 1 2 1 4 4 0 2 2 6
62 บ้านทับไฮ 1 2 0 3 6 0 1 1 7
63 บ้านห้วยวังปลา 1 2 0 3 4 0 0 0 4
64 บ้านเมืองปัง 1 1 4 6 10 2 1 2 13
65 บ้านสวนหม่อน 1 1 1 3 9 6 1 3 16
66 บ้านสะอาดนามูล 1 1 1 3 6 0 0 1 6
67 บ้านหินฮาวโนนงาม 1 1 0 2 9 4 4 6 17
68 บ้านแสงสว่าง 1 1 0 2 8 6 3 2 17
69 บ้านผาทอง 1 1 0 2 3 1 1 1 5
70 บ้านนาฝาย 1 0 4 5 9 3 1 2 13
71 บ้านตูม 1 0 3 4 10 1 1 0 12
72 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 1 0 2 3 10 4 0 1 14
73 บ้านกระเบื้องโนนทิง 1 0 2 3 6 0 1 1 7
74 บ้านหนองแสง 1 0 2 3 3 1 0 1 4
75 บ้านอุ่มจาน 1 0 0 1 5 2 1 1 8
76 บ้านหินเหลิ่ง 1 0 0 1 4 3 0 1 7
77 บ้านโนนเห็นวังชัย 1 0 0 1 4 2 1 0 7
78 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 1 0 0 1 4 0 0 2 4
79 บ้านโนนมะข่า 1 0 0 1 3 2 2 1 7
80 บ้านโคกศรีห้วยยาง 1 0 0 1 3 0 0 1 3
81 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 1 0 0 1 2 1 0 1 3
82 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านดงแคน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
84 บ้านโนนม่วง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านกุดขนวน 0 4 1 5 14 3 3 0 20
88 บ้านนาเหล่า 0 4 1 5 8 3 3 1 14
89 อนุบาลกุมภวาปี 0 3 3 6 23 5 1 4 29
90 บ้านห้วยผึ้ง 0 3 2 5 9 1 1 0 11
91 บ้านนานกชุมนาชุมพร 0 2 1 3 9 3 2 2 14
92 ชุมชนทมป่าข่า 0 2 1 3 6 3 1 6 10
93 บ้านหนองหว้า 0 2 1 3 5 0 2 1 7
94 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 0 2 1 3 4 1 2 1 7
95 บ้านสามเหลี่ยม 0 2 0 2 4 0 0 0 4
96 บ้านโนนหนองม่วง 0 1 3 4 10 3 1 2 14
97 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 0 1 3 4 4 4 0 4 8
98 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 0 1 2 3 5 0 0 2 5
99 บ้านคำน้อย 0 1 2 3 4 3 4 2 11
100 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 0 1 1 2 6 4 1 0 11
101 บ้านนาแบก 0 1 1 2 6 1 2 5 9
102 สามัคคีวิทยาคาร 0 1 1 2 5 4 2 4 11
103 บ้านบุ่งหมากลาน 0 1 1 2 4 1 2 3 7
104 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 0 1 1 2 4 1 0 1 5
105 บ้านโคกเล้า 0 1 1 2 3 2 1 2 6
106 บ้านดอนแก้ว 0 1 1 2 0 2 0 0 2
107 บ้านวังทอง 0 1 0 1 5 2 0 0 7
108 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 0 1 0 1 4 2 1 3 7
109 คำกุงประชานุกูล 0 1 0 1 3 5 0 1 8
110 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 0 1 0 1 3 1 1 1 5
111 บ้านโนนสา 0 1 0 1 3 1 0 1 4
112 บ้านโนนจำปา 0 1 0 1 3 1 0 0 4
113 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
114 บ้านเกิ้งน้อย 0 1 0 1 2 2 1 0 5
115 บ้านคำไผ่ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
116 บ้านปอ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
117 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 0 1 0 1 1 3 0 0 4
118 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 0 1 0 1 1 1 0 1 2
119 บ้านวาปี 0 0 2 2 6 4 3 2 13
120 บ้านโพนทอง 0 0 2 2 5 2 0 1 7
121 บ้านทมนางาม 0 0 1 1 10 1 2 2 13
122 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 5 4 1 1 10
123 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 0 0 1 1 5 2 1 2 8
124 บ้านหนองแวง 0 0 1 1 5 2 1 0 8
125 บ้านนาเพ็ญ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
126 บ้านท่าหนองเทา 0 0 1 1 4 7 1 2 12
127 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 0 0 1 1 3 2 1 2 6
128 บ้านโคกหนองแวง 0 0 1 1 2 0 0 1 2
129 วรรณรสนุสรณ์ 0 0 1 1 1 3 0 4 4
130 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 0 0 1 1 1 0 1 1 2
131 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 บ้านโคกสว่าง 0 0 1 1 0 2 1 3 3
133 บ้านพันดอน 0 0 1 1 0 0 3 0 3
134 คำเมยวิทยาคม 0 0 0 0 6 2 0 0 8
135 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 0 0 0 0 5 3 0 1 8
136 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
137 บ้านโนนทองคำเจริญ 0 0 0 0 5 0 0 1 5
138 บ้านสวนมอนคำ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
139 บ้านนาแก 0 0 0 0 4 1 0 2 5
140 บ้านท่าแร่ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
141 บ้านผือ 0 0 0 0 4 1 0 1 5
142 บ้านหาดสถาพร 0 0 0 0 4 1 0 0 5
143 บ้านคำเจริญ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
144 บ้านม่วงดง 0 0 0 0 3 10 2 2 15
145 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 3 4 0 0 7
146 บ้านคำม่วง 0 0 0 0 3 2 3 1 8
147 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
148 บ้านโคกน้อย 0 0 0 0 3 2 0 0 5
149 บ้านไทยสมพร 0 0 0 0 3 1 0 1 4
150 บ้านดูนเลา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
151 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
152 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
153 บ้านโสกรังโนนสว่าง 0 0 0 0 3 0 2 1 5
154 บ้านหนองกุงปาว 0 0 0 0 3 0 1 0 4
155 บ้านหนองท่มคำเจริญ 0 0 0 0 2 3 2 0 7
156 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 0 0 0 0 2 3 1 0 6
157 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
158 บ้านท่าสัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
159 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 2 1 1 1 4
160 บ้านป่าไร่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านกงพาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านเดียม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
164 บ้านโนนทรายฟอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
165 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 อนุบาลอุ่นใจ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 4 1 3 6
168 บ้านเมืองพรึก 0 0 0 0 1 4 1 3 6
169 บ้านสี่แจ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
170 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านกุดยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 บ้านนกขะบา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านป่าหวาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านโนนสวาง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านคำบอน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านสมดี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
178 บ้านค้อน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโคกสง่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 พรหมนิมิตศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 โนนจำปาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านดอนเงิน 0 0 0 0 0 5 1 3 6
183 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
184 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
185 บ้านโคกสีวังแสง 0 0 0 0 0 1 0 4 1
186 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
187 คำบอนประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านคำดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านท่าลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
193 บ้านบะยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
194 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
195 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 238 206 181 625 1,309 442 210 268 1,961