สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 42 8 7 4 57
2 บ้านนาดีโคกกลาง 30 5 6 2 41
3 อนุบาลหนองแสง 29 10 1 1 40
4 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 21 4 1 6 26
5 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 20 6 4 5 30
6 อนุบาลกุมภวาปี 20 5 1 4 26
7 อนุบาลศรีธาตุ 20 5 1 3 26
8 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 20 2 3 2 25
9 บ้านหนองกุงทับม้า 19 16 3 2 38
10 บ้านกุดนาค้อ 18 6 1 4 25
11 บ้านดงกลาง 18 3 3 0 24
12 ห้วยแสงอรุณวิทยา 18 3 2 0 23
13 บ้านดงน้อย 17 8 3 3 28
14 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 17 5 9 3 31
15 บ้านนาดีสร้างบง 16 1 3 6 20
16 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 15 7 3 5 25
17 บ้านนายูง 15 4 2 4 21
18 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 15 2 3 7 20
19 คำค้อพิทยศึกษา 14 7 4 9 25
20 ชุมชนจำปี 14 7 4 4 25
21 ผาสุกประชานุกูล 14 6 0 3 20
22 บ้านหนองหญ้าไซ 14 4 3 3 21
23 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 13 7 1 2 21
24 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 13 5 1 3 19
25 บ้านเชียงกรม 13 2 2 1 17
26 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 13 1 1 0 15
27 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 12 3 3 2 18
28 บ้านกุดขนวน 12 3 3 0 18
29 บ้านปะโค 12 2 2 5 16
30 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 11 9 3 6 23
31 บ้านคำโคกสูง 11 6 1 1 18
32 บ้านโนนสมบูรณ์ 11 2 2 2 15
33 อนุบาลโนนสะอาด 11 2 1 4 14
34 อนุบาลวังสามหมอ 11 2 1 1 14
35 บ้านนาตาดนาโปร่ง 11 2 1 0 14
36 บ้านโปร่ง 11 1 1 1 13
37 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 10 4 0 1 14
38 บ้านกุดจิก 10 3 5 0 18
39 บ้านเซียบ 10 3 1 3 14
40 บ้านทมนางาม 10 1 1 2 12
41 บะยาวพัฒนาศึกษา 9 5 3 4 17
42 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 9 5 0 2 14
43 วาสนาศึกษา 9 4 0 3 13
44 บ้านหินฮาวโนนงาม 9 3 4 6 16
45 บ้านนาฝาย 9 3 1 2 13
46 บ้านห้วยผึ้ง 9 1 1 0 11
47 บ้านแสงสว่าง 8 6 3 2 17
48 บ้านนาเหล่า 8 3 3 1 14
49 บ้านโนนหนองม่วง 8 3 1 2 12
50 บ้านเมืองปัง 8 1 1 2 10
51 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 8 0 1 1 9
52 ดงง่ามนางาม 8 0 0 0 8
53 บ้านหัวฝาย 7 2 1 0 10
54 บ้านคำยาง 7 1 1 4 9
55 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 6 4 3 4 13
56 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 6 4 1 0 11
57 บ้านนานกชุมนาชุมพร 6 3 2 2 11
58 ชุมชนทมป่าข่า 6 3 1 6 10
59 บ้านสวนหม่อน 6 2 1 3 9
60 คำเมยวิทยาคม 6 2 0 0 8
61 กมลาลักษณ์ 6 1 1 1 8
62 ดานใหญ่พิทยาคาร 6 1 0 1 7
63 บ้านทับไฮ 6 0 1 1 7
64 สามัคคีวิทยาคาร 5 4 2 4 11
65 บ้านวาปี 5 4 2 2 11
66 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5 3 0 1 8
67 บ้านโคกก่อง 5 2 2 1 9
68 เทพปัญญา 5 2 0 0 7
69 บ้านวังทอง 5 2 0 0 7
70 บ้านตูม 5 1 0 0 6
71 บ้านหนองหว้า 5 0 2 1 7
72 บ้านกระเบื้องโนนทิง 5 0 1 1 6
73 บ้านนาเพ็ญ 5 0 1 0 6
74 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 5 0 1 0 6
75 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 5 0 0 2 5
76 บ้านหนองประเสริฐ 5 0 0 1 5
77 บ้านสะอาดนามูล 5 0 0 1 5
78 บ้านโนนทองคำเจริญ 5 0 0 1 5
79 บ้านท่าหนองเทา 4 7 1 2 12
80 คำไฮพิทยาคม 4 4 1 3 9
81 บ้านโคกสะอาด 4 4 1 1 9
82 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 4 4 0 4 8
83 บ้านคำน้อย 4 3 4 2 11
84 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 4 3 3 0 10
85 บ้านท่ายม 4 2 3 3 9
86 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 4 2 1 3 7
87 บ้านอุ่มจาน 4 2 1 1 7
88 บ้านโนนเห็นวังชัย 4 2 1 0 7
89 บ้านโนนอำนวย 4 2 0 0 6
90 บ้านนาแบก 4 1 2 5 7
91 บ้านบุ่งหมากลาน 4 1 2 3 7
92 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 4 1 2 1 7
93 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4 1 0 1 5
94 บ้านนาแก 4 1 0 1 5
95 บ้านท่าแร่ 4 1 0 1 5
96 หาญใจพิทยาคม 4 1 0 0 5
97 บ้านหาดสถาพร 4 1 0 0 5
98 บ้านหนองโก 4 0 2 2 6
99 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 4 0 0 2 4
100 บ้านโคกศรี 4 0 0 0 4
101 บ้านสามขา 4 0 0 0 4
102 บ้านสามเหลี่ยม 4 0 0 0 4
103 บ้านคำเจริญ 4 0 0 0 4
104 บ้านโคกเล้า 3 2 1 2 6
105 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 3 2 1 2 6
106 บ้านหนองแวง 3 2 1 0 6
107 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 3 2 0 2 5
108 บ้านสวนมอนคำ 3 2 0 0 5
109 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 3 2 0 0 5
110 บ้านโคกน้อย 3 2 0 0 5
111 บ้านผาทอง 3 1 1 1 5
112 บ้านหนองแสง 3 1 0 1 4
113 บ้านโนนสา 3 1 0 1 4
114 บ้านไทยสมพร 3 1 0 1 4
115 บ้านโนนจำปา 3 1 0 0 4
116 บ้านดูนเลา 3 1 0 0 4
117 บ้านหนองแดง 3 1 0 0 4
118 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 3 1 0 0 4
119 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 0 2 1 5
120 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 3 0 1 1 4
121 บ้านหนองกุงปาว 3 0 1 0 4
122 หนองไผ่พรเจริญ 3 0 0 0 3
123 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 3 0 0 0 3
124 บ้านเชียงแหว 2 6 2 3 10
125 คำกุงประชานุกูล 2 4 0 1 6
126 บ้านหนองท่มคำเจริญ 2 3 2 0 7
127 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 3 1 0 6
128 บ้านหินเหลิ่ง 2 3 0 1 5
129 บ้านโนนสูง 2 3 0 0 5
130 บ้านเกิ้งน้อย 2 2 1 0 5
131 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 2 2 0 0 4
132 บ้านท่าสัง 2 2 0 0 4
133 บ้านคำม่วง 2 1 3 1 6
134 บ้านคำไผ่ 2 1 1 0 4
135 บ้านโพนทอง 2 1 0 1 3
136 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 2 1 0 1 3
137 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 2 1 0 0 3
138 บ้านดงแคน 2 1 0 0 3
139 บ้านปอ 2 1 0 0 3
140 บ้านกงพาน 2 1 0 0 3
141 บ้านป่าไร่ 2 1 0 0 3
142 บ้านเดียม 2 1 0 0 3
143 บ้านโคกกลาง 2 1 0 0 3
144 บ้านโนนทรายฟอง 2 1 0 0 3
145 บ้านกอก 2 0 1 0 3
146 บ้านโคกศรีห้วยยาง 2 0 0 1 2
147 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 2 0 0 1 2
148 บ้านโคกหนองแวง 2 0 0 1 2
149 บ้านโนนแสวง 2 0 0 0 2
150 บ้านห้วยวังปลา 2 0 0 0 2
151 บ้านโคกล่าม 2 0 0 0 2
152 อนุบาลอุ่นใจ 2 0 0 0 2
153 บ้านม่วงดง 1 9 2 2 12
154 บ้านหนองกุง 1 4 1 3 6
155 บ้านเมืองพรึก 1 4 1 3 6
156 บ้านสี่แจ 1 3 1 1 5
157 วรรณรสนุสรณ์ 1 3 0 4 4
158 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 1 3 0 0 4
159 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 1 2 0 0 3
160 บ้านโนนมะข่า 1 1 2 1 4
161 บ้านกุดยาง 1 1 1 0 3
162 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 1 0 1 2
163 บ้านผือ 1 1 0 1 2
164 บ้านนกขะบา 1 1 0 0 2
165 บ้านป่าหวาย 1 1 0 0 2
166 บ้านโนนสวาง 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 1 0 1 1 2
168 บ้านคำบอน 1 0 1 0 2
169 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 1 1
170 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
171 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 0 1
172 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 1 0 0 0 1
173 บ้านค้อน้อย 1 0 0 0 1
174 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
175 พรหมนิมิตศึกษา 1 0 0 0 1
176 โนนจำปาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
177 บ้านดอนเงิน 0 5 1 3 6
178 บ้านโคกสว่าง 0 2 1 3 3
179 บ้านดอนแก้ว 0 2 0 0 2
180 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 2 0 0 2
181 บ้านโนนสำราญ 0 1 2 0 3
182 บ้านโคกสีวังแสง 0 1 0 4 1
183 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 2 1
184 คำบอนประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
185 บ้านคำดอกไม้ 0 1 0 0 1
186 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 1 0 0 1
187 บ้านท่าลาด 0 1 0 0 1
188 บ้านพันดอน 0 0 3 0 3
189 บ้านนาม่วง 0 0 1 1 1
190 บ้านบะยาว 0 0 1 0 1
191 บ้านสมดี 0 0 1 0 1
192 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 2 0
193 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0
รวม 1,118 415 201 267 2,001