สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุดรธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทับกุงประชานุกูล 56 8 7 4 71
2 อนุบาลหนองแสง 36 14 1 1 51
3 บ้านนาดีโคกกลาง 34 5 7 2 46
4 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 27 2 3 2 32
5 บ้านดงกลาง 26 5 4 0 35
6 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 24 5 1 6 30
7 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 23 7 3 5 33
8 อนุบาลกุมภวาปี 23 5 1 4 29
9 อนุบาลศรีธาตุ 22 5 1 3 28
10 บ้านหนองกุงทับม้า 20 16 3 2 39
11 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 20 7 9 3 36
12 มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 20 6 4 5 30
13 ห้วยแสงอรุณวิทยา 20 3 2 0 25
14 บ้านกุดนาค้อ 18 6 1 4 25
15 บ้านดงน้อย 17 8 3 3 28
16 คำค้อพิทยศึกษา 16 7 4 9 27
17 บ้านหนองหญ้าไซ 16 5 3 3 24
18 บ้านนายูง 16 4 2 4 22
19 อนุบาลวังสามหมอ 16 3 2 1 21
20 บ้านเชียงกรม 16 2 2 1 20
21 อนุบาลโนนสะอาด 16 2 1 4 19
22 บ้านนาดีสร้างบง 16 1 3 6 20
23 ชุมชนจำปี 15 7 4 4 26
24 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 15 2 3 7 20
25 บ้านนาตาดนาโปร่ง 15 2 1 0 18
26 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 15 1 1 0 17
27 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 14 7 1 2 22
28 บ้านคำโคกสูง 14 6 1 1 21
29 ผาสุกประชานุกูล 14 6 0 3 20
30 บ้านกุดขนวน 14 3 3 0 20
31 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 13 5 1 3 19
32 บะยาวพัฒนาศึกษา 12 5 3 4 20
33 บ้านกุดจิก 12 3 5 0 20
34 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 12 3 4 2 19
35 บ้านเซียบ 12 3 1 3 16
36 บ้านท่ายม 12 2 3 3 17
37 บ้านปะโค 12 2 2 5 16
38 บ้านโนนสมบูรณ์ 12 2 2 2 16
39 บ้านโปร่ง 12 1 1 1 14
40 ดงง่ามนางาม 12 0 0 0 12
41 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 11 9 3 6 23
42 บ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 10 4 0 1 14
43 บ้านโนนหนองม่วง 10 3 1 2 14
44 บ้านเมืองปัง 10 2 1 2 13
45 บ้านทมนางาม 10 1 2 2 13
46 บ้านตูม 10 1 1 0 12
47 บ้านสวนหม่อน 9 6 1 3 16
48 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 9 5 0 2 14
49 บ้านหินฮาวโนนงาม 9 4 4 6 17
50 วาสนาศึกษา 9 4 0 3 13
51 บ้านนานกชุมนาชุมพร 9 3 2 2 14
52 บ้านนาฝาย 9 3 1 2 13
53 บ้านโคกก่อง 9 2 2 1 13
54 บ้านห้วยผึ้ง 9 1 1 0 11
55 บ้านแสงสว่าง 8 6 3 2 17
56 บ้านนาเหล่า 8 3 3 1 14
57 บ้านหัวฝาย 8 2 1 0 11
58 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 8 0 1 1 9
59 บ้านหนองประเสริฐ 8 0 0 1 8
60 บ้านเชียงแหว 7 6 2 3 15
61 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 7 3 3 0 13
62 บ้านคำยาง 7 1 1 4 9
63 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 6 4 3 4 13
64 บ้านวาปี 6 4 3 2 13
65 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ 6 4 1 0 11
66 ชุมชนทมป่าข่า 6 3 1 6 10
67 บ้านโนนอำนวย 6 2 0 0 8
68 คำเมยวิทยาคม 6 2 0 0 8
69 บ้านนาแบก 6 1 2 5 9
70 กมลาลักษณ์ 6 1 1 1 8
71 ดานใหญ่พิทยาคาร 6 1 0 1 7
72 หาญใจพิทยาคม 6 1 0 0 7
73 บ้านทับไฮ 6 0 1 1 7
74 บ้านกระเบื้องโนนทิง 6 0 1 1 7
75 บ้านกอก 6 0 1 0 7
76 บ้านสะอาดนามูล 6 0 0 1 6
77 สามัคคีวิทยาคาร 5 4 2 4 11
78 คำไฮพิทยาคม 5 4 1 3 10
79 บ้านโคกสะอาด 5 4 1 1 10
80 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 5 3 0 1 8
81 บ้านห้วยบงดงมะไฟ 5 2 1 2 8
82 บ้านอุ่มจาน 5 2 1 1 8
83 บ้านหนองแวง 5 2 1 0 8
84 บ้านโพนทอง 5 2 0 1 7
85 เทพปัญญา 5 2 0 0 7
86 บ้านวังทอง 5 2 0 0 7
87 บ้านหนองหว้า 5 0 2 1 7
88 บ้านนาเพ็ญ 5 0 1 0 6
89 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 5 0 1 0 6
90 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 5 0 0 2 5
91 บ้านโนนทองคำเจริญ 5 0 0 1 5
92 บ้านโคกศรี 5 0 0 0 5
93 บ้านสามขา 5 0 0 0 5
94 บ้านท่าหนองเทา 4 7 1 2 12
95 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 4 4 0 4 8
96 บ้านคำน้อย 4 3 4 2 11
97 บ้านหินเหลิ่ง 4 3 0 1 7
98 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 4 2 1 3 7
99 บ้านโนนเห็นวังชัย 4 2 1 0 7
100 บ้านสวนมอนคำ 4 2 0 0 6
101 บ้านบุ่งหมากลาน 4 1 2 3 7
102 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม 4 1 2 1 7
103 บ้านนาแก 4 1 0 2 5
104 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 4 1 0 1 5
105 บ้านท่าแร่ 4 1 0 1 5
106 บ้านผือ 4 1 0 1 5
107 บ้านหาดสถาพร 4 1 0 0 5
108 บ้านหนองโก 4 0 2 2 6
109 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 4 0 0 2 4
110 หนองไผ่พรเจริญ 4 0 0 0 4
111 บ้านห้วยวังปลา 4 0 0 0 4
112 บ้านสามเหลี่ยม 4 0 0 0 4
113 บ้านคำเจริญ 4 0 0 0 4
114 บ้านม่วงดง 3 10 2 2 15
115 คำกุงประชานุกูล 3 5 0 1 8
116 บ้านโนนสูง 3 4 0 0 7
117 บ้านคำม่วง 3 2 3 1 8
118 บ้านโนนมะข่า 3 2 2 1 7
119 บ้านโคกเล้า 3 2 1 2 6
120 บ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 3 2 1 2 6
121 บ้านทองอินทร์สวนมอญ 3 2 0 0 5
122 บ้านโคกน้อย 3 2 0 0 5
123 บ้านผาทอง 3 1 1 1 5
124 บ้านสวรรค์ราษฎร์ 3 1 1 1 5
125 บ้านหนองแสง 3 1 0 1 4
126 บ้านโนนสา 3 1 0 1 4
127 บ้านไทยสมพร 3 1 0 1 4
128 บ้านโนนแสวง 3 1 0 0 4
129 บ้านโนนจำปา 3 1 0 0 4
130 บ้านดูนเลา 3 1 0 0 4
131 บ้านหนองแดง 3 1 0 0 4
132 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 3 1 0 0 4
133 บ้านโสกรังโนนสว่าง 3 0 2 1 5
134 บ้านหนองกุงปาว 3 0 1 0 4
135 บ้านโคกศรีห้วยยาง 3 0 0 1 3
136 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 3 0 0 0 3
137 บ้านหนองท่มคำเจริญ 2 3 2 0 7
138 บ้านหนองแสงแสงแก้ว 2 3 1 0 6
139 บ้านเกิ้งน้อย 2 2 1 0 5
140 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 2 2 0 0 4
141 บ้านท่าสัง 2 2 0 0 4
142 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 2 1 1 1 4
143 บ้านคำไผ่ 2 1 1 0 4
144 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 2 1 0 1 3
145 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 2 1 0 0 3
146 บ้านดงแคน 2 1 0 0 3
147 บ้านปอ 2 1 0 0 3
148 บ้านป่าไร่ 2 1 0 0 3
149 บ้านกงพาน 2 1 0 0 3
150 บ้านเดียม 2 1 0 0 3
151 บ้านโคกกลาง 2 1 0 0 3
152 บ้านโนนทรายฟอง 2 1 0 0 3
153 บ้านโคกหนองแวง 2 0 0 1 2
154 บ้านโนนม่วง 2 0 0 0 2
155 บ้านโคกล่าม 2 0 0 0 2
156 อนุบาลอุ่นใจ 2 0 0 0 2
157 บ้านหนองกุง 1 4 1 3 6
158 บ้านเมืองพรึก 1 4 1 3 6
159 บ้านสี่แจ 1 3 1 1 5
160 วรรณรสนุสรณ์ 1 3 0 4 4
161 กมลาลักษณ์วังสามหมอ 1 3 0 0 4
162 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 1 2 0 0 3
163 บ้านกุดยาง 1 1 1 0 3
164 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 1 1 0 1 2
165 บ้านนกขะบา 1 1 0 0 2
166 บ้านป่าหวาย 1 1 0 0 2
167 บ้านโนนสวาง 1 1 0 0 2
168 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 1 0 1 1 2
169 บ้านคำบอน 1 0 1 0 2
170 บ้านสมดี 1 0 1 0 2
171 บ้านดอนสวรรค์ 1 0 0 1 1
172 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
173 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี 1 0 0 0 1
174 อนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 1 0 0 0 1
175 บ้านค้อน้อย 1 0 0 0 1
176 บ้านโคกสง่า 1 0 0 0 1
177 พรหมนิมิตศึกษา 1 0 0 0 1
178 โนนจำปาประชาสรรค์ 1 0 0 0 1
179 บ้านดอนเงิน 0 5 1 3 6
180 บ้านโคกสว่าง 0 2 1 3 3
181 บ้านดอนแก้ว 0 2 0 0 2
182 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 0 2 0 0 2
183 บ้านโนนสำราญ 0 1 2 0 3
184 บ้านโคกสีวังแสง 0 1 0 4 1
185 บ้านหนองนกเขียน 0 1 0 2 1
186 คำบอนประชาสรรค์ 0 1 0 0 1
187 บ้านคำดอกไม้ 0 1 0 0 1
188 บ้านตาดโตนไร่เดชา 0 1 0 0 1
189 บ้านท่าลาด 0 1 0 0 1
190 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 0 1 0 0 1
191 บ้านพันดอน 0 0 3 0 3
192 บ้านนาม่วง 0 0 1 1 1
193 บ้านบะยาว 0 0 1 0 1
194 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด 0 0 0 2 0
195 บ้านหนองจาน 0 0 0 0 0
รวม 1,309 442 210 268 1,961