หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการสานพลัง สพป.อด. 2 ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ณ อำเภอศรีธาตุ
ระหว่าง วันที่ 4 - 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพายุ ภูคำวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
2 นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสมดี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
3 นายสุทัศน์ โยธาทูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าไร่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
4 นายสุนทร คำวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
5 นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
6 นางชัชฎาพร ศรีประเทศ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
7 นางรำไพ มั่งมีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
8 นางพรพนา นวลจำรัส ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
9 นางนันธิดา สีดาวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
10 นางสาวอ้อยใจ ปากวิเศษ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
11 นางปิ่นฤทัย ทองคำ ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
12 นางสุขี วรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
13 นายติณณภพ ศรีหริ่ง ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
14 นางสาวศยามล บุญสาร ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
15 นางสาวพัชรา สีลาพจน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
16 นางสาวปูชิตา จันทรทิพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
17 นายพันธ์พญา วัฒนากลาง ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
18 นางสาวธิติรัตน์ พรมกุล พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
19 นางสาวเอมอร กิติราช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
20 นางสาวสินใจ วังระหา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
21 นางสาวพรวดี แพงดาน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
22 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุภาวดี พรหมจารีย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
23 นางสาวญาณนารี สารสิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
24 นายสุรชัย สอนสกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
25 นายธราเทพ บุตรอินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
26 นายพิทักษ์ชัย โหระสิงห์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
27 นางสาวมาลินี ทองคำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
28 นางสาวปรินตยา ชาบรรดิษฐ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
29 นางสาววิชญาดา อุณวงศ์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
30 นางอนงค์ สำเริง ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
31 นางพวงพะยอม พันธ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
32 นางพุทธชาติ ไชยหาวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
33 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
34 นายยงยุทธ สิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
35 นายยงยุทธ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโปร่ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
36 นายศุภชัย สำเริง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
37 นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
38 นายธรรมวิช สอนสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
39 นายณรงค์ชัย สิมพา ผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองท่มคำเจริญ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
40 นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสมดี คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
41 นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสามขา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
42 นายณัฐภูมิ บุญสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
43 นายสุทัศน์ โยธาทูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าไร่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
44 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
45 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
46 นางสายทิพย์ ไพศาล เลขานุการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
47 นายชัยยา ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำม่วง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
48 นายปริญญา อาษาสร้อย ครู โรงเรียนบ้านกอก กรรมการกลางการแข่งขัน
49 นายวรรณรัตน์ คำชารี ครู โรงเรียนบ้านนาแบก กรรมการกลางการแข่งขัน
50 นายประกาย นวะสิมมา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
51 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาคำ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
52 นายสมัย บูชาอินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
53 นายพิสดาร สังโวลี ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
54 นายศุภชัย สำเริง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
55 นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
56 นายสมชัย พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
57 นายสายัณห์ สิมมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
58 นายสุนทร คำวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
59 นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสมดี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
60 นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสามขา คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
61 นายยุทธนา อัมวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
62 นายสุทัศน์ โยธาทูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าไร่ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
63 นายชัยยา ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำม่วง คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
64 นางประภาภรณ์ ภูขาว ครู โรงเรียนคำเมยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
65 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
66 นายประกาย นวะสิมมา นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
67 นายสมัย บูชาอินทร์ อุปนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
68 นายพิสดาร สังโวลี อุปนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
69 นายณรงค์ชัย สิมพา อุปนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
70 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว เลขานุการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรึธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
71 นายทองบาง แถนสีแสง นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
72 นายเกรียงศักดิ์ พิมรินทร์ นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
73 นายปัญญาพิพัฒษ์ บำรุง นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
74 นายชานนท์ ต้นยวด นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
75 นายยุทธศาสตร์ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
76 นายสุรพล ชาญนรา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
77 นายวิษณุพร เขียวลุน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
78 นายสมทรง เพ็งโสภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านท่ายม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
79 นายวุฒิชัย ทองคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
80 นายสมชัย พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
81 นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร เหรัญญิก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
82 นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกศรี คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
83 นางประภาภรณ์ ภูขาว ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำเมยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
84 นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดูนเลา คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน
85 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
86 นายยงยุทธ สิมพา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
87 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
88 นายสมัย บูชาอินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
89 นายสุนทร คำวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำเมยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
90 นางรุจิรา แดนราช ครู โรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
91 นายปริญญา อาสาสร้อย ครู โรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
92 นายวิชัย โพธิยา ครู โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
93 นางเวียงษา ปะนะทัง ครู โรงเรียนคำกุงประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
94 นายณรงค์ โสภิณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
95 นางทัศนีย์ วงศ์อารีย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
96 นางทองใบ พวงผกา ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
97 นางสาวธัญรดา นาคม ครู โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
98 นางจิตติกานต์ อินทรสร้อย ครู โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
99 นางวันทนีย์ ตาระบัติ ครู โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
100 นางสุดารัตน์ ศรีอุดม ครู โรงเรียบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
101 นางสุขี วรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
102 นายยุทธนา อัมวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
103 นายชัยยา ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำม่วง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด
104 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
105 นางพิกุล คลื่นสนั่น นักทรัพยากรบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
106 นางนงนุช จันทะรี เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
107 นายณฐกร ท่อแก้ว ผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
108 นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
109 นายปราโมทย์ พละจิต เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
110 นายวิทยา อุปัฌา ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
111 นายรัตช์พล ขวัญสุวรรณ พนักงานราชการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
112 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
113 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
114 นางสาวพจนีย์ สาอุด นักทรัพยากรบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
115 นางสาวพจนีย์ สาอุด นักทรัพยากรบุคคล สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
116 นางมุกดา โพธิ์นิล นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและเกียรติบัตร
117 นายประชา รักกระโทก ครู โรงเรียนบ้านปอ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
118 นางมะลิวรรณ แก้วตรี ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
119 นางสาวสุรีพร กิติราช ครู โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
120 นางนิศากร อ่อนละมุน ครู โรงเรียนบ้านสวนหม่อน คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
121 นางรัชนี บุญราช ครู โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
122 นายวัฒนพงศ์ พฤกษาสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนเขวา คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
123 นางสาววิพาภรณ์ เมืองสีดา ครู โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
124 นางจารุทัศน์ สัตถาผล ครู โรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
125 นางสาวพัชรินทร์ นาคดิลก ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
126 นายสิทธิศักดิ์ ปัทนาถา ครู โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
127 นางสาวดรุณี ฤทธิ์ลี ครู โรงเรียนบ้านทมนางาม คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
128 นางเกศินี หลักคำ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
129 นางระวิวรรณ วงศ์พิมสอน ครู โรงเรียนคำกุงประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
130 นางฤทัยรัตน์ วงศ์กันยา ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
131 นางสาวปรินติยา ชาบรรดิษฐ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
132 นางสาวสุภาพร สอนสกุล ครู โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
133 นายวิทยา ไชยราช ครู โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
134 นายเสถียร แสงกล้า ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
135 นายปรีชา ขวัญบาง ครูโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
136 นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแสง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
137 นายภัทรวัฒน์ ประทุมศาลา ครู โรงเรียนบ้านแสงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
138 นางสาวจันทร์สุดา ลีพงษ์กุล ครู โรงเรียนบ้านเมืองปัง คณะกรรมการฝ่ายจัดการโปรแกรมการแข่งขัน
139 นางธนาภรณ์ อรรตฮาต นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
140 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
141 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
142 นายประกาย นวะสิมมา ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำปีศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
143 นายสมัย บูชาอินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
144 นายพิสดาร สังโวลี ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
145 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาคำ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
146 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
147 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
148 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
149 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
150 นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
151 นางสุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
152 นางประภาภรณ์ ภูขาว ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำเมยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
153 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
154 นางฉันทนา มูลตรี ครู โรงเรียนบ้านคำเจริญ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
155 นางเกศินี หลักคำ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
156 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
157 นางกีรติญา ดงสันเทียะ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
158 นางจิรวัฒน์ สุวรรณทา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
159 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
160 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำกุงประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
161 นางสายทิพย์ ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
162 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
163 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
164 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
165 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
166 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
167 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
168 พันตำรวจเอกนิวัฒน์ ดวงจรัส ผู้กำกับสถานีตำจวจภูธรศรีธาตุ ฝ่ายจัดระบบการจราจรและรักษาความปลอดภัย
169 นายสุทธิพงศ์ แดงกีฬา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอศรีธาตุ ฝ่ายจัดระบบการจราจรและรักษาความปลอดภัย
170 พันจ่าอากาสเอกเกรียงไกร ชัยอามาตย์ ปลัดอำเภองานป้องกัน อำเภอศรีธาตุ ฝ่ายจัดระบบการจราจรและรักษาความปลอดภัย
171 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
172 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
173 นายบูรพา พรหมสิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
174 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
175 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
176 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
177 นายบูรพา พรหมสงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
178 นายบุญล้น พิมพากุล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
179 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา
180 นายประกอบ จันทรทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
181 นายบูรพา พรหมสิงห์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
182 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
183 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
184 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
185 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
186 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
187 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
188 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
189 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
190 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
191 นายสมยศ ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
192 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
193 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
194 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
195 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
196 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
197 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
198 นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
199 นางสุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
200 นายอำนวย เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
201 นางสาวสุจีราภัทร ทองมนตร์ นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
202 นายบุญล้น พิมพากุล รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
203 นายสุขสันต์ เหล่าเรือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
204 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.อุดรธานีเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
205 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
206 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
207 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อด.อุดรธานีเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
208 นายสมยศ ศรีพรรพต ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานีเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
209 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
210 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
211 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
212 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
213 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
214 นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
215 นางสุภาวดี ปกครอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
216 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
217 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
218 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
219 นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
220 นายพิสดาร สังโวลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
221 นายประกาย นวะสิมมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
222 นายพายุ ภูคำวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
223 นายยงยุทธ สิมพา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
224 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
225 นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
226 นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกศรี คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
227 นายนพดล ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
228 นายณรงค์ โสภิณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
229 นางสุมนา สีงโวลี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
230 นายปรีชา แก้วเมืองน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
231 นายทศพล มั่งมีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
232 นางจินต์จุฑา ธาตุไพบูลย์ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
233 นางบานเย็น โสภิณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
234 นางธิติมา รัตน์รองใต้ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
235 นางอุทุมพร แสนโยธา ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
236 นางสาวนิภาวรรณ นวะสิมมา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
237 นายนครชัย ภารตระศรี ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
238 นายสาคร ศรีสวัสดิ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
239 นายสามารถ หมื่นพรหม นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
240 นายสุกรรณ ฤทธิ์มนตรี ช่างไฟฟ้าชั้น 4 โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
241 นายเรืองฤทธิ์ สีดามาตย์ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 โรงเรียนบ้านดูนเลา คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
242 นายเสถียร โคตะมะ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 โรงเรียนบ้านโคกน้อย คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
243 นายหนูจันทร์ ปุริตัง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโคกศรี คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
244 นายคำมูล สุริวงค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
245 นายจุมพล ทนสูงเนิน นักการภารโรง โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
246 นายเพิน ศรีลาพจน์ นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
247 นายพลอย จันทร์ลอด นักการภารโรง โรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
248 นายฉลอง ไกรหาญ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
249 นายวิเชียร นารันต์โท ช่างไฟฟ้าชั้น 4 โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
250 นายประดิษฐ์ ศรีสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
251 นายกฤษฎา ศรีสะอาด ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
252 นางสุดารัตน์ ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการฝ่าย สถานที่ แสง สี เสียง
253 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
254 นายยงยุทธ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโปร่ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
255 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
256 นายสุนทร คำวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
257 นางสายทิพย์ ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
258 นางประภาภรณ์ ภูขาว ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำเมยวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
259 นายธรรมวิช สอนสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
260 นายยุทธนา อัมวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
261 นายปริญญา อาสาสร้อย ครู โรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
262 นางเวียงษา ปะทะนัง ครู โรงเรียนคำกุงประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
263 นายสมใจ ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนบ้านนาแบก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
264 นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
265 นายยชยอนันต์ ประทุมมาตย์ รอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
266 นางพวงพะยอม พันธ์ศรี ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
267 นายบูรพา พรหมสิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
268 นายประกาย นวะสิมมา นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
269 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว เลขานุการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรึธาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
270 นายพรศักดิ์ สุนทรพิธ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
271 นางพุทธา นามจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
272 นางจุฬาพิศ นันทสุธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
273 นางจิรัติกาน วงษ์ก่อ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป. อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
274 นางพจนีย์ ศรีสุข ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
275 นายสมัย บูชาอินทร์ ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
276 นายพิสดาร สังโวลี ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงนกเขียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
277 นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ เลขานุการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโปร่งตาดทองก้าวหน้า คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
278 นายยุทธนา อัมวรรณ เลขานุการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนจำนายูงนกเขียน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
279 นางประภาภรณ์ ภูขาว เลขานุการ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหัวนาคำ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
280 นายดำรงศักดิ์ พรมบุตร เหรัญญิก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
281 นายศุภชัย สำเริง ผู้ช่วยเหรัญญิก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
282 นายสมชัย พรหมจารีย์ ผู้ช่วยเหรัญญิก สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอศรีธาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
283 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
284 นายสุขสันต์ เหล่าเรือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
285 นางสุธารี แสงกล้า ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
286 นางสุภาวรรณ นำสุย ครู โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
287 นายพิสดาร สังโวลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
288 นายณัฐภูมิ บุญสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
289 นายยุทธนา อัมวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
290 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
291 นายสมพงษ์ นาครินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุดจิก คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
292 นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
293 นางสาวกนกกร ขาวขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านคำน้อย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
294 นางสาวเบญจมาศ ไชยทองพันธ์ ครู โรงเรียนผาสุกประชานุกูล คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
295 นายมกรธวัช แสนสง่า ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
296 นางอัจรา รัตนวงษา ครู โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
297 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
298 นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกศรี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
299 นางสายทิพย์ ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
300 นายชัยยา ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำม่วง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
301 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
302 นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
303 นายยงยุทธ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโปร่ง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
304 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
305 นายบุญล้น พิมพาที รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
306 นางรัดดา วิทยากร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
307 นางทัศนีย์ วงศ์อารีย ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
308 นางวาสนา ปาชนะ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
309 นางเกศินี หลักคำ ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
310 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
311 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
312 นายศุภชัย สำเริง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
313 นายสายัณห์ สิมมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
314 นางสาวศศิธร นาคดิลก ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
315 นางกีรติญา ดงสันเที๊ยะ ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
316 นางจิรวัฒน์ สุวรรณทา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
317 นางจิรวัฒน์ สุวรรณทา ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
318 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
319 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำกุงประชานุกูล คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
320 นางสาวเสาวลัษณ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านดูนเลา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
321 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
322 นางศรีลักษณ์ ปุณประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
323 นางรัตนา พึ่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
324 นายจตุวีร์ บุตรโต ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
325 นางสาวณัฐฐิญา หล้าคอม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
326 นายประกาย นวะสิมมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
327 นายทรงศักดิ์ ศรีสุบัว ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
328 นายวุฒิชัย ทองคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกก่อง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
329 นางสาวภัทราวดี ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
330 นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
331 นางอุบลวรรณ ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านกอก คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
332 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
333 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
334 นางดำรงศักดิ์ พรมบุตร ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
335 นายสมชัย พรหมจารีย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
336 นายไมยมิตร ป้องวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
337 นางรุ่งนภา คำกอง ครู โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
338 นายเรืองเดช ถำวาปี ครู โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
339 นายชาญชัย ศิริสมพงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
340 นายธรรมวิชญ์ สอนสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกกลาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
341 นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
342 นายสมพร พันธุรศรี ครู โรงเรียนบ้านโปร่ง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
343 นายไพรัช รินทร์วงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
344 นายพิสดาร สังโวลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
345 นายณัฐภูมิ บุญสาร ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
346 นายยุทธนา อัมวรรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
347 นางสาววริศรา เชิญชม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
348 นางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
349 นางธนาภรณ์ อรรคฮาต นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
350 นายณรงค์ชัย สิมพา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
351 นางสุนีย์ อุทุมทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
352 นางสุดารัตน์ ศรีอุดม ครู โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
353 นายยงยุทธ สิมพา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
354 นางประภาภรณ์ ภูขาว ผู้อำนวยการ โรงเรียนคำเมยวิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
355 นายสุทัศน์ โยธาทูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่าไร่ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
356 นายสุริยนต์ อินทร์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
357 นายสุธรรม ไพศาล ครู โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
358 นายบูรพา พรหมสิงห์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
359 นายมนูญ ศรีเสาวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสามขา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
360 นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
361 นางสุขี วรรณกุล ครู โรงเรียนบ้านนายูง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
362 นางอุไร พรมบุตร ครู โรงเรียนชุมชนจำปี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
363 นายสมัย บูชาอินทร์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
364 นายสุนทร คำวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนอำนวย คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
365 นายสมยศ ศรีบรรพต ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
366 นางพัทธนันท์ วิบูลย์สิน ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกศรี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
367 นางสายทิพย์ ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
368 นายชัยยา ไพศาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคำม่วง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
369 นายปริญญา ไมยะปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
370 นางสุกัญญา ศรีเสาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
371 นางพิศมัย หุ่นศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
372 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
373 นายพายุ ภูคำวงษ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนสูง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
374 นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสมดี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
375 นางจันทรา เพ็งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
376 นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์ นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
377 นายอำนวย เพ็งพันธ์ นักวิชาการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
378 นางสาวอัญชลี จันหัวเรือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.อุดรธานี เขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
379 นางสาววิมล เถาวัลย์ ศึกษานิเทศน์ สพป.อด.อุดรธานีเขต 2 คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
380 นายสุขสันต์ เหล่าเรือง ผอ.รร.บ้านตูม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
381 นางสุธารี แสงกล้า ครู ร.ร.บ้านดงกลาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
382 นางสุภาวรรณ นำสุย ครู ร.ร.เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
383 นายวรรณรัตน์ คำชารี ครู ร.ร.บ้านนาแบก คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
384 นางอัปสร ผ่านชมภู ครู ร.ร.บ้านตูม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
385 นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ ครู ร.ร.บ้านโคกศรี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
386 นางพิกุล ชาญนรา ครู ร.ร.บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
387 นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดช ครู ร.ร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
388 นางณัฐพร สิริธนสุข ครู ร.ร.บ้านหนองแสง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
389 นางพรฉวี บุตตะโยธี ครู ร.ร.อนุบาลกุมภวาปี คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
390 นางภาวีนี คำชารี ครู ร.ร. บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
391 นางเหลาคำ เชาวรัตน์ ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ศรีสำราญ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
392 นางเกศินี หลักคำ ครู ร.ร.บ้านโนนม่วง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
393 นางพัชรินทร์ ศิริสุวรรณ ครู ร.ร.บ้านเชียงแหว คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
394 นางพิสมัย พงศ์ศรี ครู ร.ร.บ้านโคกศรีห้วยยาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
395 นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมี ครู ร.ร.บ้านท่ายม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
396 นางแสงเดือน ปากเมย ครู ร.ร.ทับกุงประชานุกูล คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
397 ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
398 นายธีระชัย นนพิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
399 นายพรประเสริฐ ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำกุงประชานุกูล คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
400 นางสาวเสาวลักษณ์ ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดูนเลา คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
401 นายณรงค์ โสภิณ ครู โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
402 นายลี้วัชร์ ตาวงค์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
403 นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
404 นางศรีลักษณ์ ปุณประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
405 นางรัตนา พึ่งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
406 นายจตุวีร์ จุดโต ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน
407 นางสาวณัฐฐิญา หล้าคอม ครู โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม คณะกรรมการกลางการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]