หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 12 25 19
2 004 โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 42 146 76
3 005 โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 1 2 1
4 006 โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 9 15 13
5 007 โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 15 27 18
6 008 โรงเรียนชุมชนจำปี 32 61 44
7 009 โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 16 32 24
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 14 46 21
9 011 โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 8 13 10
10 012 โรงเรียนดงง่ามนางาม 12 29 17
11 013 โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 9 33 18
12 014 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 86 169 119
13 017 โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 24 75 29
14 018 โรงเรียนบ้านกงพาน 3 12 5
15 019 โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 8 27 12
16 020 โรงเรียนบ้านกอก 7 48 17
17 021 โรงเรียนบ้านกุดขนวน 22 69 35
18 022 โรงเรียนบ้านกุดจิก 20 36 29
19 023 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 31 65 47
20 024 โรงเรียนบ้านกุดยาง 4 13 9
21 028 โรงเรียนบ้านคำจวง 0 0 0
22 030 โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 1 1 1
23 032 โรงเรียนบ้านคำน้อย 14 21 15
24 033 โรงเรียนบ้านคำบอน 2 5 3
25 034 โรงเรียนบ้านคำปลากั้ง 0 0 0
26 036 โรงเรียนบ้านคำม่วง 9 19 14
27 037 โรงเรียนบ้านคำยาง 13 34 21
28 029 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 4 7 6
29 031 โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 2 3 2
30 027 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 22 47 32
31 035 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 4 7 6
32 026 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 1 2 2
33 059 โรงเรียนบ้านดงกลาง 35 115 59
34 061 โรงเรียนบ้านดงน้อย 32 77 51
35 062 โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 14 22 16
36 063 โรงเรียนบ้านดงเรือง 0 0 0
37 060 โรงเรียนบ้านดงแคน 3 5 4
38 066 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 2 5 3
39 065 โรงเรียนบ้านดอนเงิน 9 13 9
40 064 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 3 4 3
41 067 โรงเรียนบ้านดูนเลา 4 10 8
42 070 โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 29 55 38
43 069 โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 1 3 2
44 071 โรงเรียนบ้านตูม 12 33 20
45 072 โรงเรียนบ้านทมนางาม 15 46 24
46 073 โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 5 20 10
47 074 โรงเรียนบ้านทับไฮ 9 13 12
48 076 โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำ 0 0 0
49 077 โรงเรียนบ้านท่ายม 20 74 37
50 080 โรงเรียนบ้านท่าลาด 1 2 1
51 079 โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 0 0 0
52 081 โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 26 45 34
53 082 โรงเรียนบ้านท่าสัง 4 4 4
54 084 โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 14 30 23
55 075 โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 2 12 5
56 078 โรงเรียนบ้านท่าแร่ 6 12 9
57 086 โรงเรียนบ้านนกขะบา 2 4 3
58 089 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 28 64 42
59 088 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 54 99 66
60 090 โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 20 40 29
61 091 โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 16 30 26
62 093 โรงเรียนบ้านนาฝาย 17 41 26
63 095 โรงเรียนบ้านนาม่วง 2 5 3
64 096 โรงเรียนบ้านนายูง 29 58 47
65 094 โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 6 28 13
66 097 โรงเรียนบ้านนาเหล่า 15 38 27
67 087 โรงเรียนบ้านนาแก 9 30 17
68 092 โรงเรียนบ้านนาแบก 14 21 19
69 098 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 6 7 7
70 118 โรงเรียนบ้านบะยาว 1 1 1
71 119 โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 10 25 14
72 120 โรงเรียนบ้านปอ 3 20 8
73 121 โรงเรียนบ้านปะโค 22 59 32
74 124 โรงเรียนบ้านป่าหวาย 2 4 3
75 122 โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 1 1 1
76 123 โรงเรียนบ้านป่าไร่ 5 7 7
77 126 โรงเรียนบ้านผาทอง 6 19 10
78 127 โรงเรียนบ้านผือ 6 16 11
79 128 โรงเรียนบ้านพันดอน 3 6 3
80 134 โรงเรียนบ้านม่วงดง 17 34 26
81 133 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 0 0 0
82 137 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 5 7 5
83 138 โรงเรียนบ้านวังทอง 7 10 9
84 139 โรงเรียนบ้านวาปี 16 25 19
85 140 โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 29 59 42
86 141 โรงเรียนบ้านสมดี 2 3 3
87 142 โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 7 15 10
88 143 โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 19 40 30
89 144 โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 6 10 8
90 145 โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 8 17 11
91 146 โรงเรียนบ้านสามขา 5 7 6
92 147 โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 4 10 7
93 149 โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 17 78 32
94 148 โรงเรียนบ้านสี่แจ 6 10 8
95 154 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 0 0 0
96 157 โรงเรียนบ้านหนองกุง 9 12 10
97 155 โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 44 102 59
98 156 โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 4 4 4
99 159 โรงเรียนบ้านหนองจาน 1 3 1
100 161 โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 8 18 10
101 162 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 4 8 6
102 163 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
103 164 โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 9 17 14
104 165 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 22 46 34
105 169 โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 6 11 8
106 173 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 6 28 12
107 172 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 28 60 43
108 174 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 9 14 9
109 175 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 0 0 0
110 160 โรงเรียนบ้านหนองแดง 4 4 4
111 168 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 19 14
112 167 โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 3 5 3
113 166 โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 2 4 4
114 171 โรงเรียนบ้านหนองแสง 5 15 7
115 170 โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 6 11 6
116 158 โรงเรียนบ้านหนองโก 8 16 10
117 176 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 40 81 58
118 183 โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 3 5 3
119 184 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 23 18
120 185 โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 5 12 8
121 187 โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 24 62 40
122 186 โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 9 28 16
123 177 โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 0 0 0
124 179 โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 10 36 20
125 180 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 13 36 20
126 181 โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 4 10 7
127 182 โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนา 9 26 16
128 178 โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง" 16 43 26
129 192 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 14 37 21
130 025 โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 6 9 7
131 056 โรงเรียนบ้านเชียงกรม 21 48 36
132 057 โรงเรียนบ้านเชียงแหว 20 45 32
133 058 โรงเรียนบ้านเซียบ 22 33 29
134 068 โรงเรียนบ้านเดียม 3 13 6
135 135 โรงเรียนบ้านเมืองปัง 15 42 27
136 136 โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 9 16 13
137 150 โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 4 25 9
138 151 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 23 47 33
139 188 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 3 4 3
140 189 โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 10 23 15
141 191 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 20 48 28
142 190 โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 18 63 31
143 152 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 21 37 30
144 039 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 7 5
145 038 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 44 99 69
146 040 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 16 43 28
147 041 โรงเรียนบ้านโคกน้อย 5 8 8
148 042 โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 2 5 4
149 043 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 2 2 2
150 049 โรงเรียนบ้านโคกศรี 5 14 9
151 046 โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 7 15 11
152 047 โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 5 9 7
153 050 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 1 10 2
154 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 11 10
155 052 โรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย 3 7 4
156 053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 12 28 18
157 054 โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 5 7 5
158 055 โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 3 5 4
159 044 โรงเรียนบ้านโคกเล้า 8 14 11
160 100 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 5 15 8
161 102 โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 3 3 3
162 103 โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 9 10 9
163 105 โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 9 20 15
164 104 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 2 33 9
165 106 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 0 0 0
166 107 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 18 42 26
167 108 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 2 6 4
168 109 โรงเรียนบ้านโนนสา 6 11 9
169 110 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 3 3 3
170 111 โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 0 0 0
171 112 โรงเรียนบ้านโนนสูง 7 30 15
172 114 โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 17 31 24
173 115 โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 5 8 6
174 117 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 8 20 11
175 099 โรงเรียนบ้านโนนเขวา 0 0 0
176 101 โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 0 0 0
177 116 โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 7 20 12
178 113 โรงเรียนบ้านโนนแสวง 4 7 7
179 125 โรงเรียนบ้านโปร่ง 19 28 23
180 129 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 4 5 4
181 130 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 11 44 12
182 131 โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 4 12 6
183 132 โรงเรียนบ้านโพนทอง 8 15 12
184 153 โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 6 11 9
185 085 โรงเรียนบ้านไทยสมพร 5 8 8
186 194 โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 27 79 48
187 202 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 10 28 17
188 203 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 19 42 26
189 205 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 4 10 6
190 207 โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 10 21 14
191 206 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 26 68 45
192 209 โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 34 70 50
193 211 โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 36 81 55
194 213 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 27 82 52
195 214 โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 32 75 52
196 215 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 52 151 91
197 216 โรงเรียนอนุบาลอุ่นใจ 2 7 4
198 210 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 24 47 37
199 199 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 35 99 62
200 208 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 11 30 19
201 016 โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 1 3 1
202 001 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 11 22 15
203 002 โรงเรียนกมลาลักษณ์วังสามหมอ 4 6 6
204 193 โรงเรียนปภาวรินทร์ 0 0 0
205 195 โรงเรียนพรหมนิมิตศึกษา 1 3 2
206 196 โรงเรียนพันธกิจศึกษา 0 0 0
207 197 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี 35 75 56
208 198 โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ 0 0 0
209 200 โรงเรียนวรรณรสนุสรณ์ 8 11 8
210 201 โรงเรียนวาสนาศึกษา 17 53 20
211 212 โรงเรียนอนุบาลวรสุเมธาวิทย์ 1 3 2
212 015 โรงเรียนเทพปัญญา 7 12 10
รวม 2381 5630 3608
9238

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]