หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางภคพร กรแก้วกุลโรงเรียนบ้านวาปีประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณ์ สีเกตุโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางนนทรัตน์ ทองแช่มโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรินทร์ ธงทาสีโรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นายสุพินธ์ บุริพักโรงเรียนนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นางสาววิทยารัตน์ โคตรน้อยโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางบุญลิ้ว บุริกาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางอรษา พืชผลโรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัยกรรมการ
3. นางสาวสุจิตตรา จิตราชโรงเรียนวาสนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางฉวีวรรณ นามนิตย์โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน โกสูงเนินโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำกรรมการ
3. นางธิติมา รัตน์รองใต้โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางหนูปอง บุญประคองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวหนูคิด มุ่งสมหวังโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสุจรรยา ศรศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ หมีมีโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา แสนอุบลโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางเจริญจิตร พรมกุลโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสุรีรัตน์ กองสีโรงเรียนบ้านกุดนาค้อประธานกรรมการ
2. นางแสงเดือน วรรณทองโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธศักดิ์ มีนาพาโรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เย็นเหลือโรงเรียนท่าลี่ศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ชนะสะแบงโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
3. นางทองพูล กิตติธีระศานต์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางรำไพ มั่งมีศรีโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ อุตมะโรงเรียนเหล่าหมากจันทร์คำล่องประชานุกูลกรรมการ
3. นางฤทัยรัตน์ วงศ์กันยาโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นางธนพร ชนะมารโรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางลำพรรณ์ ภักดิ์สงศรีโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางอัญชัญ ทองทิพย์โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์ วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ขันทจรโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวงเดือน ปุราเตโรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมประธานกรรมการ
2. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโกโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายนิรุต สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางสาวเรวดี เกษโสภาโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสมลักษณ์ ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านปอประธานกรรมการ
2. นางสาวคนึงนิจ จรูญวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่ากรรมการ
3. นายนิรุต สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางสาวภาวิดา พรหมสิทธิ์โรงเรียนบ้านาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายเพชร ค้าขายโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางประนอม ทองเหลาโรงเรียนบ้านท่าหนองเทากรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ประมูลจักรโกโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สมศิริโรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
5. นางสาววิกันดา ศรีกงพานโรงเรียนบ้านสี่แจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุณณี สายเสมาโรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
3. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
4. นายสุริเกียรติ ดวงจันทร์โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บุบผามาลาโรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมประธานกรรมการ
2. นายณธีธร ชุมอภัยโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายชัยชนะ พรมมูลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางทัศนี วงศ์อารีย์โรงเรียนอุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางประวิลย์ แก้วคำสอนโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัชนี เสนาภักดีโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางรัชนิดา ประสมทรัพย์โรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายเดชา ศรีโบราณโรงเรียนเหล่าหมากบ้าเชียงสมประธานกรรมการ
2. นายคนอง วงษาลีโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
3. นางศรีสุดา ด่านลีโรงเรียนวาสนาศึกษากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเตือนจิต จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ โสดากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ คำภีร์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทร์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี ประสงค์สุขโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติญา โคตรสิงห์โรงเรียนท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เมฆสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฐิติยาภรณ์ ถาวรพังโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสุภี แถนสีแสงโรงเรียนอนุบาลหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ โพธิ์หล้าโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นางสาวนิสรา ดาหารโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
5. นางรัตนา ปัญญาแก้วโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายมาณัติ ดวงจันทร์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางมารศรี บุษดีโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางกีรติญา ดงสันเทียะโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรวัฒน์ สุวรรณทาโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนา ปัญญาแก้วโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายใจ วิรบุญชัยโรงเรียนทับกุงประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอนงนาถ นามโสโรงเรียนบ้านห้วยวังปลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิรัฐติการ หงษ์สีทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ศรีสุชาติโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิราพร พนิกรณ์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางฐิติยาภรณ์ ถาวรพังโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกศรีรองประธานกรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ โคตรบรรเทาว์โรงเรียนบ้านอุ่มจานกรรมการ
4. นางสาวจิราพร พนิกรณ์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวนิสรา ดาหารโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นายมกรธวัช แสนสง่าโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นางสาวกนกกร ขาวขันธ์โรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
5. นางสาวเบจมาศ ไชยทองพันธ์โรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจิตรา แก้วชัยโรงเรียนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกกร ขาวขันธ์โรงเรียนคำน้อยกรรมการ
4. นางสาวเบจมาศ ไชยทองพันธ์โรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ นาครินทร์โรงเรียนบ้านกุดจิกประธานกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ดอกคำโรงเรียนบ้านคำไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายจตุพร ผาดวงดีโรงเรียนบ้านท่าลาดสาขาแหลงทองกรรมการ
4. นายคนอง โคตรมณีโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
5. นางสาวนิธิทัศน์ แก้วเกิดมีโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวอ้อยใจ ปากวิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
7. นางอุทุมพร แสงโยธาโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นางไพลิน หารินไสลโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการ
9. นางสีนีนาถ ศิริบุตรวงษ์โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญกรรมการ
10. นางสาวจุฑารัตน์ คุยบุตรโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
11. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
12. นางสาวศรีสมร หล้าสาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวเวียงชัย โคตะคำโรงเรียนบ้านกุดนาค้อประธานกรรมการ
2. นางจูมทอง สนั่นเอื้อโรงเรียนบ้านกุดนาค้อรองประธานกรรมการ
3. นางนาถชนก จันทร์อ่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
4. นายมหักพันธ์ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
5. นายพิเชาวน์ องค์อนุรักษ์โรงเรียนบ้านโนนแสวงกรรมการ
6. นายประสพโชค ม่วงทาโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
7. นางสาวยุพินพรรณ ขันอาษาโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
8. นางสาวสุวรรณี อ้วนแพงโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
9. นายสบาย ศรีกงพานโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการ
10. นางมาลัย บำรุงกูลโรงเรียนคำ้ค้อพิทยศึกษากรรมการ
11. นางเยาวลักษณ์ สุวรรณดวงโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณฐนนท์ เคนทุมโรงเรียนบ้านเมืองพรึกประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ จันทภูมิโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางนาถชนก จันทร์อ่อนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ สุวรรณดวงโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายคนอง โคตรมณีโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
6. นางสาวนิธิทัศน์ แก้วเกิดมีโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวอ้อยใจ ปากวิเศษโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
8. นางจูมทอง สนั่นเอื้อโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการ
9. นางสาวยุพินพรรณ ขันอาษาโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
10. นางสาวสุวรรณี อ้วนแพงโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
11. นางสาวเวียงชัย โคตะคำโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ศรีทอนสุทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมกรรมการ
2. นายถวัลย์ สิงห์ทองโรงเรียนบ้านโคกสว่างดงง่ามน้อยกรรมการ
3. นางจุรีพร ชื่นนิรันดร์โรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
4. นางสาวศิริวัฒน์ ณ นครพนมโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอภิรดี กองหล้าโรงเรียนบบ้านโนนแสวงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปวรกมล จันทรเสนาโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
2. นายอโนชา แก้วมหาวงศ์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
3. นางดารา พนมเขตโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
4. นางมณีวรรณ จิตธรรมมาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ โฆษณาโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวอินทิรา เศษอ่อนโรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษีกรรมการ
2. นางอรอนงค์ ยามาโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นางสาวปูชิตา จันทรทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช ศรีวิชาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
2. นางสาวรุ่งฤดี แน่นอุดรโรงเรียนบ้านโนนสวางกรรมการ
3. นางพรพิมล สาระคำโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร กุลสุขโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางสาวสาธิกา จันทะมาลาโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางประนอม รามะโคตรโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสุภารา ศรีหาโคตรโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาวชุติกาญจน์ นามศรีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางอรทัย เนตรโสภาโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางร่มรัก สว่างภพโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
2. นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นายอภิชิต บิดานาราโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาวลภัสพิชา ขุนราชโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางประภัสสร โพธิโนโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
2. นางสาววรานุช ชื่นชมโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
3. นางสุจิตรา กุลศรีโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
4. นางอรพิน วรรณพราหมณ์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร โพธิโนโรงเรียนบ้านแสงสว่างกรรมการ
2. นายวรัญญู พรหมกุลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นางธัมยภรณ์ เบ้าหัวดงโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นางสาวปภัสสร ฤทธิ์มนตรีโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางอรุณี ภานนท์โรงเรียนบ้านห้วยสามพาดหนองแกสหราษฎร์พัฒนากรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ งานจตุรัสโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ แก้วแสนสินธ์ุโรงเรียนวาสนาศึกษากรรมการ
4. นางลำไย ชาญนราโรงเรียนบ้านนาม่วงกรรมการ
5. นางชุติมา โรจนสโรชน์โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ ถีติปริวัตร์โรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางศราภรณ์ ฤทธิมาลย์โรงเรียนคึำค้อพิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวรำไพ วรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายรือสันต์ สุวรรณทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
2. นายบุญยอด ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นายสำเนียง โพธิ์สัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายนรินทร์ โทแหล่งโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกกูลกรรมการ
5. นายเมธี อินทะสร้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
6. นายอัศม์เดช ศรีเสาร์วงษ์โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร?กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสัญญา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
2. นายเมธี อินทะสร้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิชาติ มาตรสีกลางโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวจริญญาพร พรหมพิทักษ์โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
5. นายรือสันต์ สุวรรณทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
6. นายบุญยอด ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
7. นายนพรัตน์ บุตตะแสนโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
8. นายสำเนียง โพธิ์สัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสัญญา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
2. นายเมธี อินทะสร้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นายอัศม์เดช ศรีเสาวงษ์โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
4. นายรือสันต์ สุวรรณทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นายบุญยอด ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจรูญ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ สิทธิโชติโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
3. นางสาวจริญญาพร พรหมพิทักษ์โรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นายนรินทร์ โทแหล่งโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูลกรรมการ
5. นายนพรัตน์ บุตตะแสนโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
6. นายอภิชาติ มาตรสีกลางโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
7. นายรือสันต์ สุวรรณทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
8. นายสำเนียง โพธิ์สัยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
9. นายบุญยอด ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอัศม์เดช ศรีเสาวงษ์โรงเรียนบ้้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
2. นายเมธี อินทะสร้อยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นางอโนมา เพชรนาวาสโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
4. นายบุญยอด ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
5. นายนรินทร์ โทแหล่งโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูลกรรมการ
6. นายสัญญา ปัญญาใสโรงเรียนบ้านตูมกรรมการ
7. นายรือสันต์ สุวรรณทาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
8. นายนพรัตน์ บุตตะแสนโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
9. นายจรูญ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางดาหวัน สาระพันธ์ โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สรรพกิจกำจรโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายเชิดชัย ประสมทรัพย์ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิจิตร วิชัยโรงเรียนบ้านคำน้อยกรรมการ
2. นางบัวเงิน เจริญราชโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นายสมาน วรรณพราหมณ์โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญรดา นาคมโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางอัญชลี แสนสุดโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
3. นายชาตินิยม สรพิมพ์โรงเรียนบ้านนาเพ็ญกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมพร จักรโนวรรณโรงเรียนบ้านโนนมะข่า กรรมการ
2. นางจริยา รัตนาโรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคำกรรมการ
3. นางสาวอนุทิน มาชะนาโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายทองดี สิทธิดาโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วรรณทองสุกโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ โชติมลทินโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำรอง ฮองอุ้นโรงเรียนบ้านหนองแดง กรรมการ
2. นายธนวิน อังคะฮาดโรงเรียนบ้านหนองแสง กรรมการ
3. นางวิจิตรา รีศรีคำโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย ไผ่ตรงโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
2. นายนิรันดร์ สายแสนโรงเรียนบ้านหาญใจกรรมการ
3. นางวิจิตรา คลังกลางโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมาน วรรณพราหมณ์โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
2. นายศุภชัย บำรุงภักดีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางรุจิรา แดนราชโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ ศรีสุนาครัวโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางสร้อยทิพย์ ทองใหญ่โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางนิดประกร ชานนตรี โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
2. นางวรรณี ปัดถาวะโรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นางวิจิตรา รีศรีคำโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศรีจันทร์ พิลาตันโรงเรียนบ้านดอนเงินกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อยกรรมการ
3. นางติวรรณ์ บุริพักโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแสง มีดีโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
2. นายพีระพงษ์ นรารักษ์ โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นายจำลอง จันดาวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอารียา แก้ววันทาโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
2. นางอรวรรณ ไชยคำโรงเรียนบ้านตาดราษฏร์สมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุนทรา เทศสายโรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางลำไย เลิศสงครามโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
2. นางสมจิต พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
3. นางชัญญา ประภาพรกมลโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวศิริมาศ คำลาโรงเรียนวาสนาศึกษา กรรมการ
2. นางพิสมัย โคตรสุโนโรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง กรรมการ
3. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายคงศิลป์ เครื่องประดับโรงเรียนสหราษฏร์วิทยานุสรณ์ กรรมการ
2. นางสิริพร ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางศุภวรรณ ภู่แช่มโชติโรงเรียนบ้านคำโคกสูง กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ห่มสิงห์โรงเรียนบ้านโนนจำปา กรรมการ
2. นางวรรณี ปัดถาวโรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
3. นายชาตินิยม สรพิมพ์โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
2. นางรุจิรา แดนราชโรงเรียนบ้านโนนอำนวยกรรมการ
3. นายนิรันดร์ สายแสนโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นางศิริทา สารกองโรงเรียนดงง่ามนางามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนัญญา จันทร์เพ็งโรงเรียนบ้านโนนหนองม่วงกรรมการ
4. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางอุทัยรัศมี อุ่นชัยโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุรองประธานกรรมการ
3. นายสุพจน์ ทวีรุ่งเรืองโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
4. นายสราวุธ เครือเขื่อนเพชรโรงเรียนบ้านหาดสถาพรกรรมการ
5. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษษสร้อยโรงเรียนบ้านกอกรองประธานกรรมการ
3. นายทวี เนินนิราชโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
4. นายนพดล ชัยสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
5. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายชัยรัตน์ ไชยราชโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ศรีทอนสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองแดงรองประธานกรรมการ
3. นางสายกมล ช่วงวารินทร์โรงเรียนอนุบาลประจักษฺ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายวิกง โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี สุธรรมาโรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสายกมล ช่วงวารินทร์โรงเรียนอนุบาลประจักษฺ์ศิลปาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสายันต์ พันลำโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นายวิกง โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
5. นายปราโมทย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตร ศรีหาวงษ์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงรองประธานกรรมการ
3. นางแพงศรี พนาพนมโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นางรัชนี ศริมนตรีโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
5. นางผกาทิพย์ ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร พันธุระศรีโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นายวิทวัส อริยชาติโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสนิท ศรีโลห้อโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางนิภา แก้วเกิดมีโรงเรียนบ้านเกิ้งน้อยกรรมการ
4. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวสวรรยา ทินจองโรงเรียนบ้านโนนทรายฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นางบุษบา พึ่งสว่างโรงเรียนบ้านโนนแสวงรองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี ศรีวงศาโรงเรียนบ้านกุดจิกกรรมการ
5. นางสาวสวรรยา ทินจองโรงเรียนบ้านโนนทรายฟองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย ชาญนราโรงเรียนอนุบาลประจักษฺ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ทวีรุ่งเรืองโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
5. นางภาวิณี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพีรพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ร่มวาปีโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์กรรมการ
4. นายนิมิตร วงศ์วิเศษโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ นนทพรหมโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิจ แก้วบางพูดโรงเรียนบ้านเชียงกรมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่พันตรีปรีชา สิทธิโชติโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกสน ไชยแสนท้าวโรงเรียนบ้านปอกรรมการ
5. นางณัฐกาญจน์ บุตรสมบัติโรงเรียนบ้านดอนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิจ แก้วบางพูดโรงเรียนบ้านเชียงกรมประธานกรรมการ
2. นายอ่วม จันทาศรีโรงเรียนบ้านคำบอนรองประธานกรรมการ
3. นายชัยนรินทร์ นาทันรีบโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
4. นายติณณภพ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอธิปไตย ด่างตาดทองโรงเรียนหาญใจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวรองประธานกรรมการ
3. นายติณณภพ ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายวีรยุทธ ภูนาโพธิ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
2. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
3. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
5. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
2. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
3. นายสมคิด วันทองโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
6. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางชลากร ตางจงราชโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางชลากร ตางจงราชโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านหมากบ้าเหล่าเชียงสมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางชลากร ตางจงราชโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา พรหมสิงห์โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสมกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
4. นางชลากร ตางจงราชโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวอิสริยา บุตตะกูลโรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางลำไย ศิริสุวรรณโรงเรียนบ้านวาปีกรรมการ
2. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางชลากร ตางจงราชโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางจิตติกานต์ อินทะสร้อยโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางชลากร ตางจงราชโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ นามศรีอุ่นโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ป้องขวาพลโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นายสุเพื่อน วรรณโสโรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
2. นางสาวพิมพร ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสา แก้วสีหาโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระนันท์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
2. นางสาวพิมพร ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสา แก้วสีหาโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระนันท์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
2. นางสาวพิมพร ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสา แก้วสีหาโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระนันท์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเดชา ทัศนิยมโรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์กรรมการ
2. นางสาวพิมพร ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสาวศุภนิช มั่งมีศรีโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสา แก้วสีหาโรงเรียนหาญใจพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุระนันท์ แทนสมบัติโรงเรียนบ้านกุดขนวนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นายจงรัก พันธ์สุวรรณโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
4. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
2. นายจงรัก พันธ์สุวรรณโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
3. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการ
4. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายจงรัก พันธ์สุวรรณโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
2. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
3. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการ
4. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางปณิตา สอนสกุลโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
2. นางอำนวย วงเวียนโรงเรียนบ้านดงง่ามนางามกรรมการ
3. นายพรมมา สุวรรณวงศ์โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
4. นายจงรัก พันธ์สุวรรณโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
2. นางเวียงษา ปะนะทังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ศรีจุลฮาตโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางนันธิวา สังวันนาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
2. นางปราณี ศรีจุลฮาตโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
3. นางเวียงษา ปะนะทังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางนันธิวา สังวันนาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
2. นางเวียงษา ปะนะทังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางปราณี ศรีจุลฮาตโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
5. นางนันธิวา สังวันนาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนากร วงศ์ศรีเผือกโรงเรียนกมลาลักษณ์กรรมการ
2. นางเวียงษา ปะนะทังโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางนันธิวา สังวันนาโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
4. นางปราณี ศรีจุลฮาตโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสาวภัทรชนันท์ ศิลากันโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ ต้นยวดโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
2. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุภาพร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ต้นยวดโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
2. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุุภาพร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
2. นางอรวรรณ ต้นยวดโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
2. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางอรวรรณ ต้นยวดโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นายสุมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
2. นางอรวรรณ ต้นยวดโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสุภาพร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ
4. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพาน วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
2. นางอรวรรณ ต้นยวดโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
3. นางสาวพรนิดา แก้วเกิดมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นางสุภาพร ศรีบริบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นางอมรฉวี วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
5. นางสาวพรวดี แพงดานโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางโสภา แม่นชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
4. นางอมรฉวี วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
5. นางสาวพรวดี แพงดานโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว ชิณช้างโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ จันทร์รักษ์โรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
5. นายภัทรพล วันสืบโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย (บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว ชิณช้างโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ จันทร์รักษ์โรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
5. นายภัทรพล วันสืบโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา รังคะราชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หมื่นหาวงศ์โรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา รังคะราชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หมื่นหาวงศ์โรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
6. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
3. นางสาวรินดา นากองศรีโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นายภัทรพล วันสืบโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หมื่นหาวงศ์โรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือประธานกรรมการ
2. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
3. นางสาวรินดา นากองศรีโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นายภัทรพล วันสืบโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา หมื่นหาวงศ์โรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอมรฉวี วิบูลย์กุลโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ จันทร์รักษ์โรงเรียนดงง่ามนางามกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ ผางสำเนียงโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวรินดา นากองศรีโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางขนิษยา ภูขาวโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางประกายแก้ว ชิณช้างโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางเบญจ ทองไวย์โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
4. นางสาวพรวดี แพงดานโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายบูรพา พรหมสิงห์โรงเรียนสพป.อุดรธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายสมัย บูชาอินทร์โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา กอกุลจันทร์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายเอกธวัช เพียรอดวงษ์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้ากรรมการ
5. นางสาวZhang Sisiโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีกรรมการ
6. นางสาวบุปผา ชาวยศโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางกรรมการ
7. นางสาวจุฬารัตน์ โสภาพรโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
8. นายสมยศ ศรีบรรพตโรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2กรรมการและเลขานุการ
9. นายสุนทร คำวงศ์โรงเรียนบ้านโนนอำนวยที่ปรึกษา
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพายุ คำภูวงศ์โรงเรียนบ้านโนนสูงประธานกรรมการ
2. นายอดิศร โยธะชัยโรงเรียนนาดีโคกกลางรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพงษ์ ลุนสะแกวงษ์โรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
4. นายธวัธชัย จันทะรัดโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นายพุทธา ถำวาปีโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
6. นายพันธ์พญา วัฒนากลางโรงเรียนหนองนกเขียนกรรมการ
7. นางสุดารัตน์ ขวัญบางโรงเรียนหนองไผ่พรเจริญกรรมการ
8. นายอุดมศักดิ์ วงศ์อนันต์โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฏร์กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ วงศ์สุริยาโรงเรียนบ้านเหล่าหมากจันทร์คำล่องประชานุฯกรรมการ
10. นายวิทยา ศรีภักดีสวัสด์โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
11. นายวิชัย โพธิยาโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
12. นางจันทรา เพ็งสวัสดิ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อด2กรรมการและเลขานุการ
13. นายอำนวย เพ็งพันธ์นักวิชาการชำนาญการ สพป.อด2กรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวอัญชลี จันหัวเรือเจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.อด2กรรมการและเลขานุการ
15. นายสมาน บุญจะนะรอง ผอ.สพป.อด2ที่ปรึกษา
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสันต์ ต้นคำใบโรงเรียนบ้านดงกลางประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ สนธิลาโรงเรียนบ้านโคกกล่องรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ศรศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
4. นางพิศมร ถามณีศรีโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายนิรุต ผาจวงโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการ
6. นายทรงฤทธิ์ รีศรีคำโรงเรียนบ้านสมดีกรรมการ
7. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
8. นายประวิทย์ จิตสวาโรงเรียนคำบอนประชาสรรค์กรรมการ
9. นายปรีดี สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
10. นายพิชัย ถาวรพังโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเสถียร แสงกล้าโรงเรียนบ้านคำยางประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ โทวันนังโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนางฉวีวรรณ ศรีพันดอนโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายราชัย รัตโนโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อินทร์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า (มังกรสามเสนอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางประพิศ นาจะรวยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางนาริน ศรีสาครโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายราชัย รัตโนโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายโสภณ อินทร์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า (มังกรสามเสนอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
3. นางประพิศ นาจะรวยโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นายอุดม ทองคำโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางนาริน ศรีสาครโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุจีราภัทร ทองมนต์สพป.อุดรธานี เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปวีณา สามารถโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วประธานกรรมการ
2. นางประไพพรรณ ผัดเชตรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
3. นางสาวปัญจนา เกษโสภาโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางวาสนา ปาชนะโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการ
5. นางนภัสสร แสนสิงห์โรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพวงพะยอม พันธ์ศรีโรงเรียนบ้านนายูงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลาโรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นางจิตมนัส โม่งประณีตโรงเรียนบ้านเชียงกรมกรรมการ
4. นางสุนันต์ สิทธิโชติโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพัชรีย์ ถาวรพังโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางอุราวัลย์ นามสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นายเมธินทร์ เสารึกโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
4. นางสาวศุภักษร บุรณ์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายดุสิต เหล่าพรโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางอุราวัลย์ นามสมบูรณ์โรงเรียนบ้านปะโคกรรมการ
3. นายเมธินทร์ เสารึกโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
4. นางสาวศุภักษร บูรณ์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนนายูงประธานกรรมการ
2. นายพิเชียร ตำทองโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรรองประธานกรรมการ
3. นายเสมือน ตะนัยศรีโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร ก้อนคำโรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง"วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
5. นายสุปรีชา บูรณสรรค์โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้าที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ ชำนิยันต์โรงเรียนบ้านทับไฮประธานกรรมการ
2. นายกันตวีร์ คลังแสงโรงเรียนทับกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการ
4. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
5. นางสุขี วรรณกุลโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ สายมนตรีโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พรมมาวันโรงเรียนบ้านกุดยางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร สมมาตร์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ จิตสว่างโรงเรียนบ้านโคกน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบดินทร์ ปัดถาวโรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ ชำนิยันต์โรงเรียนบ้านทับไฮรองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา นาทันรีบโรงเรียนคำกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบดินทร์ ปัดถาวโรโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยรองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา กองเพชรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางอุไร พรมบุตรโรงเรียนชุมชนจำปีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญวิทย์ ดวงศรีโรงเรียนบ้านคำโคกสูงรองประธานกรรมการ
3. นางจารุทัศน์ สัตถาผลโรงเรียนบ้านดงน้อยกรรมการ
4. นางปริศนา หอมสมบัติโรงเรียนคำเมยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจริยา นามแสงโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา สงครามโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นางสุกานดา กองเพชรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางสาวนุจริยา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
5. นางสาวจีรวรรณ บุตรสาระโรงเรียนบ้านกุดนาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี แสนณรงค์โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ วงค์พิมสอนโรงเรียนคำกุงประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรนิภา ทองล้วนโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางสาวศศิชา ปิดตาแสงโรงเรียนชุมชนจำปีกรรมการ
5. นางสาวกชพรรณ จันทรเสนาโรงเรียนชุมชนบุ่งแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ จิรวัฒนานันท์โรงเรียนบ้านกอกประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสุพรรณี แสนณรงค์โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรอนันต์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุภาพ พรมมาวันโรงเรียนบ้านกุดยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จิรวัฒนานันท์โรงเรียนบ้านกอกรองประธานกรรมการ
3. นายพรอนันต์ ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวงกรรมการ
4. นางสุพรรณี แสนณรงค์โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
5. นางสาวจันทร์สุดา ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านเมืองปังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายธนากร โสภากุลโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ กล่อมเขียนโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จิตตะรัตน์โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายธนากร โสภากุลโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ กล่อมเขียนโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จิตตะรัตน์โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายธนากร โสภากุลโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ กล่อมเขียนโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จิตตะรัตน์โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายธนากร โสภากุลโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ กล่อมเขียนโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จิตตะรัตน์โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายธนากร โสภากุลโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ กล่อมเขียนโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จิตตะรัตน์โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายธนากร โสภากุลโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ กล่อมเขียนโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จิตตะรัตน์โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายมนูพันธ์ จำปาวงศ์โรงเรียนบ้านแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อุปัฌาโรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงามรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่กรรมการ
4. นายธนากร โสภากุลโรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษากรรมการ
5. นางคนึงนิตย์ กล่อมเขียนโรงเรียนบ้านหนองประเสริฐกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จิตตะรัตน์โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยมกรรมการ
7. นายสันธาน สาลีจันทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผากรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ ร่มวาปีโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชาญชัย แสนอุบลโรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย บุญหล้าโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
3. นางจารุวรรณ คุ้มโห้โรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสกุณา ชื่นมโนโรงเรียนบ้านโปร่งประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี แคว้นอินทร์โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการ
3. นางรฐิยา โคตรบรรเทาโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล ปัดถาวโรโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางสุรินทร์ สิมพาโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอิสสระ นาคะประเวศน์โรงเรียนบ้านม่วงดงประธานกรรมการ
2. นางสุรินทร์ สิมพาโรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชัยยงค์โรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ แสนคำโรงเรียนบ้านสวรรค์๋ราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางบุญรัตน์ ชัยลีโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
3. นางรัชนีกร ชูเสียงโรงเรียนบ้านหนองแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ สำเริงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ดรธงขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนวลอนงค์ ประสานศรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นายมานิตย์ โพธิมาโรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยากรรมการ
3. นางเข็มเพชร สิงห์มีโรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือง จันทานิโรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผาประธานกรรมการ
2. นายอิสระ นาคะประเวศน์โรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
3. นางวิราภรณ์ ตะนัยศรีโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอิสระ นาคะประเวศโรงเรียนบ้านม่วงดงประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ บุญทองอ่อนโรงเรียนบ้านท่าหนองเทากรรมการ
3. นางสุวรรณี จันทรเสนาโรงเรียนบ้านสวนมอนคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายแสงทอง ภักดิ์สงศรีโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอประธานกรรมการ
2. นางประภา ผาอาจโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ผลอุดมโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเบญจพร ภูบุตระโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สิทธิศรีโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษากรรมการ
3. นางเรวดี ไชยราชโรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ชาญนราโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางศิรินธร ลงคลังโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายอุทิตย์ ชูพรมวงษ์โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ วงจันทึกโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นายธวัฒน์ชัย ภูคะเณรโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมพร จันทร์ฤาชัยโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิตรา คลองสนั่นโรงเรียนบ้านโนนสากรรมการ
3. นางอรนงค์ ศรีหริ่งโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรพนา นวลจำรัสโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ดรธงขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการ
3. นางจุฑามาศ เหลาสาภะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวจำปี ศรีหริ่งโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ดรขวาโรงเรียนบ้านโคกเล้ากรรมการ
3. นางสาวอัญจนา ผลอุดมโรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวิราภรณ์ ตะนัยศรีโรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานประธานกรรมการ
2. นายเสาร์ คำสุกโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชัยยงค์โรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นางลัดดาศรี ธนะสูตรโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ สำเริงโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุประธานกรรมการ
2. นายวรชัย บุญหล้าโรงเรียนผาสุกประชานุกูลกรรมการ
3. นายวิทยา แก้ววงษาโรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวันทนีย์ ตาระบัติโรงเรียนบ้านโคกก่อง ประธานกรรมการ
2. นางอวยพร ทองสมบัติโรงเรียนบ้านกุดนาค้อรองประธานกรรมการ
3. นางประไพร ศรีกงพานโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล กรรมการ
4. นางภัตรชลาภรณ์ มหิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
5. นางบุญเทอม อัมวรรณโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
6. นางสุกัญญา ศรีเสาวงษ์โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์กรรมการ
7. นางนาตยา ศิริวารินทร์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
8. นางสาวกัญญาณัฐ ฐานศรีมีโรงเรียนทับกุงประชานุกูล กรรมการ
9. นางสุดา โสภารัตน์โรงเรียนบ้านนาฝาย กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจลีภรณ์ เหมะธุลิน โรงเรียนอนุบาลหนองแสงประธานกรรมการ
2. นางพิศมัย หุ่นศิริโรงเรียนอนุบาลกุมภวาปีรองประธานกรรมการ
3. นางปัญญา ไชยทองศรีโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีวิเศษโรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา กรรมการ
5. นางเอมอร ปัญญาใสโรงเรียนบ้านท่าหนองเทา กรรมการ
6. นางสาวจารุพิชญ์ แจกกระโทกโรงเรียนบ้านนาแกกรรมการ
7. นางประไพ สีดาบุตรโรงเรียนบ้านทมนางาม กรรมการ
8. นางชัชฎาพร ศรีประเทศโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนคำโคกสูงกรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ คนโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นายวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ คนโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ คนโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางศิลป์ศุภา แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ คนโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นางชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางศิริพรรณ เพ็งพันธุ์โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นางวีรภา ศรีจันทร์โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ คนโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
4. นายชนากานต์ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางสุจรรยา สอนศิริโรงเรียนบ้านม่วงดงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลาโรงเรียนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นางเนติ พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายวิภูษิต อาจพรหมโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
4. นายนิรุต สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางสาวตติยา คุณแก้วโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวิภูษิต อาจพรหมโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
2. นายเนติ พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลาโรงเรียนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นายเนติ พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายวิภูษิต อาจพรหมโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
4. นายนิรุต สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางสาวตติยา คุณแก้วโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลาโรงเรียนบ้านปะโคประธานกรรมการ
2. นายเนติ พงศ์ศรีโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นายวิภูษิต อาจพรหมโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
4. นายนิรุต สอนทองโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นางสาวตติยา คุณแก้วโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ คณโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางประวิลย์ แก้วคำสอนโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
4. นางวาทินี ระดมงามโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางชาญ ศิริชนม์โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ คณโทมุขโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางประวิลย์ แก้วคำสอนโรงเรียนคำไฮพิทยาคมกรรมการ
4. นางวาทินี ระดมงามโรงเรียนบ้านกอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นางชัญญา ประภาพรกมลโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา บุดดานอกโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
3. นางชัญญา ประภาพรกมลโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นางนิดประกร ชานนตรีโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
5. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
5. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสังวร ศรีสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
7. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพีระพงษ์ ธนาวุฒิ โคตรน้อยโรงเรียนบ้านหนองแสงประธานกรรมการ
2. นายปริญญา อาษาสร้อยโรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายสมใจ สงมาโรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่กรรมการ
4. นายพิชิต ศรีสาครโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นายสังวร ชัยสงครามโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
6. นางอัจฉรา รัตนวงษาโรงเรียนอนุบาลโนนสะอาดกรรมการ
7. นางพรพรรณ ภูคัสมาสโรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้วกรรมการ
8. นางภาวินี คำชารีโรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
4. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรชัย อ้วนแพงโรงเรียนบ้านคำเจริญประธานกรรมการ
2. นายประนอม ชนะพจน์โรงเรียนหนองศรีเจริญหนองผึ้งกรรมการ
3. นายสมภาร วิมุขติบุตรโรงเรียนอนุบาลหนองแสงกรรมการ
4. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรำไพ บุญเลิศโรงเรียนท่าเปลือยประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ศรีพันดอนโรงเรียนบ้านผือกรรมการ
3. นางลภัสรดา เหลาเกลี้ยงดีโรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านโคกหนองแวงกรรมการ
5. นางนารี พละจิตโรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางประพิศ นาจะรวยโรงเรียนบ้นโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ไชยมูลโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
4. นางศุภมาศ ธรรมโหรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นางบัวผัน พูนเทกองโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เหมือนแท้โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงประธานกรรมการ
2. นางบุญเทอม อัมวรรณโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
3. นางเข็มเพชร สิงห์มีโรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการ
4. นางบุษยพรรณ พันธ์อะนันท์โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวีวรรณ เหมือนแท้โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงประธานกรรมการ
2. นางจงกล อุดชาชนโรงเรียนหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นางบุญเทอม อัมวรรณโรงเรียนบ้านโคกศรีกรรมการ
4. นางบุษยพรรณ พันธ์อะนันท์โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบกรรมการ
5. นางเข็มเพชร สิงห์มีโรงเรียนบ้านนาเหล่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชร เศรษฐวิวรรธน์โรงเรียนบ้านเมืองปังประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ภูกองชนะโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
3. นายสุบิน แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
4. นายคำพร ปากเมยโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
5. นางลดาวรรณ ยศสงครามโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชร เศรษฐวิวรรธน์โรงเรียนบ้านเมืองปังประธานกรรมการ
2. นายสุบิน แก้วแสนสินธุ์โรงเรียนบ้านคำโคกสูงกรรมการ
3. นายคำพร ปากเมยโรงเรียนทับกุงประชานุกูลกรรมการ
4. นายพิษณุ ภูกองชนะโรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ ยศสงครามโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย พลอินทร์โรงเรียนบ้านโคกศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวคมดาว พุทธโคตรโรงเรียนบ้านห้วยแสงอรุณกรรมการ
3. นายนิรันด์ ห่มสิงห์โรงเรียนบ้านโนนจำปากรรมการ
4. นางสาววิไล คำฤาชัยโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการ
5. นายชาญณรงค์ อุดชาชนโรงเรียนบ้านเซียบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิไลวรรณ มิตรราชโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางภาริพรรณ อัมวรรณโรงเรียนบ้านจำปีกรรมการ
3. นางสาวยุพาลักษณ์ บุราณเดชโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการ
4. นายวรรณรัตน์ คำชารีโรงเรียนบ้านนาแบกกรรมการ
5. นางณัฐพร สิริธนสุขโรงเรียนบ้านหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จิรวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา พรมยศโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
4. นายปราโทมย์ กบรัตน์โรงเรียนดงกลางกรรมการ
5. นางสาวนุจริยา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ จิรวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
3. นายปราโทมย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
4. นางสาวนุจริยา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา พรมยศโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปราโทมย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
3. นายศรายุทธ จิรวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นางสาวนุจริยา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการ
5. นางสาวนันทิยา พรมยศโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายคำไพ ทาชาติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา พรมยศโรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการ
3. นายศรายุทธ จิรวัฒนานนท์โรงเรียนบ้านกอกกรรมการ
4. นายปราโทมย์ กบรัตน์โรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการ
5. นางสาวนุจริยา เพชรกันหาโรงเรียนบ้านหินเหลิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเข็ม ภูแสงศรีโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ แห่วเนตรโรงเรียนบ้านค้อน้อยกรรมการ
3. นายอำนวย โคตะมะโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
4. นายสุธรรม ไพศาลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
5. นายแสงทอง ภักดิ์สงศรีโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนันท์ สมภารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ บุราณเดชโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สิมมาโรงเรียนชุมชนทมป่าข่ากรรมการ
4. นางจารุวรรณ คุ้มโห้โรงเรียนบ้านเชียงแหวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
2. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
5. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
3. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
2. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
2. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
3. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
2. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
3. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
4. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
4. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
3. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
5. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
4. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
5. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต จิกจักร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซกรรมการ
2. นายพงษ์วุฒิชาญ ไชยศรโรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรกรรมการ
3. นางชูศรี เย็นทรวงโรงเรียนบ้านโปร่งกรรมการ
4. นางสุนันทา ชัยสิริพงศกรโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)กรรมการ
5. นายสุทธินัย แวววงค์โรงเรียนบ้านท่ายมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]