รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง/หนองสำโรงวิทยา/168 แพลตินั่ม/สถาบันการพลศึกษา/ค่ายลูกเสืือฯ
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 1. เด็กหญิงรัตติกาล   พงษาเทศ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ผิวผ่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ไชยเกล้า
 
1. นางยุพิน  ศรฉัตรารักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. เด็กหญิงพิมลพร  ทีหลวง
 
1. นางมยุรี  นามบุญมี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายธนพัฒน์  บัวคลี่
 
1. นางอภิวันท์  ศรีพระจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงนันทิชา  เหนือจำทิศ
 
1. นางสาวณัชสุดา  คำมุกชิก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 1. เด็กหญิงพรพิมล  ภูษี
 
1. นายวีระชัย  ศรีวงษ์รัตน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงปอ 1. เด็กชายเนติพงษ์  เลื่อนแก้ว
 
1. นางปรัศนีย์  พหลทัพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 1. เด็กหญิงสุมิตรา   ราษฏรดี
 
1. นางพรพิมล   มูลกาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  จินเพชรพะเนา
 
1. นางกิตติยา  สมศรี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงนิลณัฐ  ขาวสะอาด
 
1. นางสุกัญญา  กู่แก้ว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงม 1. เด็กหญิงนัทธภรณ์   ลักษณะจันทร์
 
1. นางสาวอรพรรณ   โจมทา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกนกกร  แก้วก่อง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน
3. เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน
 
1. นางยวนตา  ไกรรัตน์
2. นางพิสมัย  พูลสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายชินาธิป  ป้านภูมิ
2. เด็กหญิงวรณัน  คำโคตร
3. เด็กหญิงเพียงรพี  คลังแสง
 
1. นางลออ  โยธา
2. นางพงษ์ศิริ  ละดาดาษ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 1. นางสาวกัญญ์วรา  มณีวงศ์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  เพ็ชรเวียง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ผานดี
 
1. นางอัญชลา  พงษ์จันทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงธนรักษ์  จันโทศรี
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ต่วนภูษา
 
1. นางพรรณี  เที่ยงตา
2. นางไพจิตร  บุญเสริม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กหญิงกริญาพร  ชูพรมวงศ์
2. เด็กหญิงปิยะดา   โนนสว่าง
 
1. นางจุฑาทิพ   วาทะสิทธิ์
2. นายสุรชาติ  วาทะสิทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์
 
1. นางสาวบุญลักษณ์  มุกดาม่วง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงพรรธน์ชนัน  ทิพยชัยวรภัทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  เชาวนาศิริ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. เด็กชายปาณัสม์  คล้ายกับคำ
 
1. นางนิสากร  ไหวสูงเนิน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์รินยอง
2. เด็กชายปิติภัทร  แสงอุทัย
3. เด็กหญิงสายสมร  ศิริรักษ์
 
1. นางปริญญา  กมลผาด
2. นางสาริกา  สระแก้ว
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. เด็กหญิงภิญญดา  กองสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิยะดา  ธุระพระ
3. เด็กหญิงสุภวรรณ  ภูมิตั้ง
 
1. นางฐิญตา  คำภูแก้ว
2. นางจุลัยวรรณ์  ทัศพงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  ดลเจริญนนท์
2. เด็กหญิงอภิญญา  อนุฤทธิ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัจฉริญา  สีกูล
 
1. นายคณพงศ์  ดาเลิศ
2. นางวิสุดา  ดาเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. เด็กหญิงธิมาพร  อุภัยพรม
2. นางสาวรัตติยา  แสนอินทร์
3. นายอรรถพล  สุระวิชัย
 
1. นางฐิญตา  คำภูแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  แม่นยำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กชายวชิระ  นาพังคบุตร
2. เด็กชายวรกูล  วรราช
 
1. นางปฐมพร  ศรีโพธิ์วัง
2. นางสาวรัตนาพร  สีมืด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. เด็กชายพัดยศ  เมยดง
2. เด็กชายหฤษฎ์  ด่านระหาร
 
1. นางฐิญตา  คำภูแก้ว
2. นางสาวพรรณพร  คะนานทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 1. เด็กชายพงศกร   สนิมค้ำ
 
1. นายสมศักดิ์  ภิรมย์ราช
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ฮอดจันทร์
 
1. นางวัชราภรณ์  มบขุนทด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์  สมอคำ
 
1. นายกฤษดา  แก้วกองแสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  วงษ์ศรีวอ
2. เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล
3. เด็กหญิงณัชชา  หอบรรลือกิจ
 
1. นางสาวสุภัทรา  เอื้อพิริยะกุล
2. นางสุจิตรา  เคนสีลา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญทา
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ทองสาย
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงระย้า
 
1. นางเพ็ญศรี  พิเดช
2. นางสาวรัฐสิริ  ตรุณจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงประภาศิริ  เหลืองงาม
2. เด็กหญิงปิ่นอนงค์  เวียนแป๊ะ
3. เด็กหญิงสิรีธร  แก้วก่อง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  ภูมิศรีแก้ว
2. นางตะวัน  พุ่มชะบา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. เด็กหญิงปิยะณัฐ  ปรีจิตต์
2. นางสาวอัยลดา  จันทร์สุกใส
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  แก่นวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์ภรณ์  รัตนอ่อน
2. นายเริงเดช  สุทธิอาจ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงณัฐกรณ์  ปัจมวงศ์จริยา
2. เด็กหญิงนีราภา  โมลา
3. เด็กหญิงเกสรา  อ่อนมิ่ง
 
1. นางประมวล  ใคร่นุ่นกา
2. นางสาวอรรถยา  โกกิลานันท์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. นายจิรายุ  ซ่วมเชียง
2. นายพงษ์สิทธิ์  ศรีทะวงศ์
3. นางสาวอารียา  คนหลัก
 
1. นางสาวทัศนีย์ภรณ์  รัตนอ่อน
2. นายเริงเดช  สุทธิอาจ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ศิลาขวา
2. เด็กหญิงตวิษา  ธีระศิลป์
3. เด็กชายระพีธาดา  วงศ์คุลี
 
1. นางอัจฉราพร  มาตย์นอก
2. นางสาวณฐกร  แก้วปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงชนกานต์   เพ็งน้ำคำ
2. นายธนิสร   ดอนอักษร
3. นางสาวพรวิภา   โอบอินทร์
 
1. นายปราโมทย์  พุ่มชะบา
2. นางสุวคนธ์  สิงห์คราม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  กองคำ
2. เด็กชายยุทธพงษ์  รินทา
 
1. นายชิษณุพงษ์  กล้าขยัน
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. นายวัฒนา  แผลงมุต
2. นายไกรวิทย์  ศรีกงพาน
 
1. นายสุวิทย์  ปิตตะกาศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  ดวงสิม
2. เด็กชายเกียรติก้อง  ภาระไพ
 
1. นายอำมาตย์  จันทร์ศรีสุคต
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 1. เด็กชายธนภัทร  ลบบำรุง
2. เด็กชายพงศธร  รักษาแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  ชัยหาเทพ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กชายกฤษกร  พินธุนิบาต
2. เด็กชายจุมพล   พรมสาร
 
1. นายสมปอง   ต้นยวด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวด 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  ชาติโสม
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ยางขัน
 
1. นายสมปอง  ต้นยวด
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กชายวุฒิชัย  นาคพรมมินทร์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  ดีสะเกตุ
 
1. นางสุวคนธ์  สิงห์คราม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ตาลหยง
3. เด็กหญิงวรณัน  สีมืด
4. เด็กหญิงสุนันทา  ธาตุวิสัย
5. เด็กหญิงอรอุมา  สีมืด
 
1. นางสาวละมัย  ผมอินทร์
2. นางนงนุช  สุสุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกษพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สมะวรรธนะ
3. เด็กหญิงพันธิตรา  ต้นเชียงพิณ
4. เด็กหญิงศิริญาญาณ  จันทะบูลย์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนณรงค์
 
1. นางพัชรินทร์พร  ชูรัตน์
2. นางสาวสาวิตรี  โพธิ์แก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดงอาจ
2. เด็กหญิงธันยพร  กาหวาย
3. เด็กหญิงศศิประภา  ผมไผ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์เจิม
5. เด็กหญิงเมวดี  เครือกระเหรี่ยง
 
1. นางสาวละมัย  ผมอินทร์
2. นางนงนุช  สุสุวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1. เด็กชายคณิศร   เผือกชาวนา
2. เด็กหญิงชลธิชา   ใหญ่แสนอ้าย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์   ชอบทางดี
4. เด็กหญิงระพีพัฒน์   กมลแสง
5. เด็กหญิงรัตน์ติการ   แสงลี
 
1. นางนิภาวรรณ์   ลุนละวงษ์
2. นางสาวสุภิญญา   สุภากรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สมภูมี
2. เด็กชายธนบดี  เกศรินทร์
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  ไชยประสิทธิ์
4. เด็กหญิงยุพาพรรณ  ชัยแสนสวด
5. เด็กหญิงสหฤทัย  อุ่มสาร
 
1. นางฉวีวรรณ  คำหอม
2. นางสาวสินจัย  สุวรรณวาปี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. นางสาวปภัสรา  ทักษิณบุตร
2. นางสาวพรพรรณ  ทักษิณบุตร
3. นายวิธวัฒน์  ทัศโป๊ะ
4. นางสาวศุภนิดา  แสนงาม
5. นางสาวสุดาลักษณ์  ด่านระหาร
 
1. นางฐิญตา  คำภูแก้ว
2. นายเจตพมร  อุทัยพรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 1. เด็กหญิงชนันชิดา   งามยางหวาย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สกุล
3. เด็กหญิงภาวิณี  สายสีแก้ว
4. เด็กชายฤทธิชัย  พรมจำปา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  เจอิมแหล่
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ประสพสุข
2. นายไสว  จันทะคร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงชนิภรณ์   สุภาดี
2. เด็กหญิงธัญชนิต   ตุ่นลำ
3. เด็กชายสุริยวงศ์  อ่อนคำ
4. เด็กชายอัมรินทร์  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงเรณุกา   จันทรไพสน
 
1. นายอิทธิพล  สมพงษ์
2. นางสาวพรรณงาม  งามชัยภูมิ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กหญิงกนกอร  ลุนพันธ์
2. เด็กหญิงกรพิณ   ทุมสิงห์
3. เด็กหญิงชฏารัตน์   สิงขอนอาจ
4. เด็กหญิงชนิตา   ปังคะบุตร
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสอน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุไร
7. เด็กชายนที  พิมมาศ
8. เด็กชายน่านฟ้า  เกษมสุข
9. เด็กชายปกรณ์  บัวแพง
10. เด็กชายปกรณ์  ทองมาก
11. เด็กหญิงพรภิมล   มนตรี
12. เด็กชายพิทยุตภ์  บุญภา
13. เด็กชายสาธิต  แข็งขันธ์
14. เด็กชายอดุนเดช  ทองมูล
15. เด็กชายอนุพงษ์  กองขุนทด
16. เด็กชายอภิชัย  ดีจู
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมโคตร
18. เด็กชายอรรถพร  นาฮี
19. เด็กหญิงอรอนงค์  โคตรตาล
20. เด็กชายอัชรพล  อุตรักษ์
 
1. จ.ส.อ.หญิงอำภาพร  วงษ์แจ้ง
2. นางปริชาติ  ปังคะบุตร
3. นางศุภิสรา  ไชยเสริม
4. นางสำรอง  พันศรี
5. นางสาวรัชนู  แก้วแก่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชลนที  ศักเหลา
2. เด็กหญิงช่อลัดดา  เชิดทอง
3. เด็กชายณัฐชา  แสนโคตร
4. เด็กชายธนวัฒน์  ลาดเนตร
5. เด็กชายธนากร  กระแสเทพ
6. เด็กชายธนากร  โคตรสุนทร
7. เด็กหญิงธิชานันท์  สิทธิมะแสน
8. เด็กชายธีรพัฒน์  ไผ่ป้อง
9. เด็กชายนิรัช  สาริบุตร
10. เด็กหญิงปวันรัตน์  อุตตมาร
11. เด็กชายพิพัฒน์  รามฤทธิ์
12. เด็กชายภัทรดนัย  ศรีตุ่น
13. เด็กชายรัชดากร  ชาวสกล
14. เด็กหญิงวรนุช  ศิริเกตุ
15. เด็กชายวราเมธ  พลทุม
16. เด็กชายวีรชัย  เชิดทอง
17. เด็กหญิงศศิธร  พลพิทักษ์
18. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สุสุวรรณ
19. เด็กหญิงอภิญญา  หลักคำ
20. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนโคตร
 
1. นางสาววรางคณา  จันจำปา
2. นางปริชาติ  ปังคะบุตร
3. นางศุภิสรา  ไชยเสริม
4. นางสำรอง  พันศรี
5. นางสาวรัชนู  แก้วแก่น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงแพรวา   ภูริศรี
 
1. นางตฤณมนันย์  กกนอก
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายอดิเทพ  โคตรสีกุล
 
1. นางบานเย็น  ปิยานนท์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชื่นชม
 
1. นางณชยา  ลาภบรรจบ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้อมสิงห์
2. เด็กหญิงสิริประภา  ไปแดน
 
1. นางธิดารัตน์  ภูริศรี
2. นางเมทินี  เพ็งสวัสดิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  บริบูรณ์เนื้อ
2. เด็กชายณภัทร  ชาญสุข
 
1. นางสาวมัทนา  เรืองโรจน์
2. นางสุวรรณี  บุ้งทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กชายวัชรพล   ทะยะราฐ
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  นนท์ยะโส
 
1. นางรัตนา   สิงหาศิลป์
2. นางสาวปราณี  สิงห์นารายณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกันธิมา  จันทมาศ
2. เด็กหญิงธีมาพร  วงษ์เคน
3. เด็กหญิงนันทชพร  โสภากุล
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันดาบุตร
5. เด็กหญิงพิชญาภา  คำพิมาน
6. เด็กหญิงพิชนัญดา  กระแจะจันทร์
7. เด็กหญิงศรสวรรค์  สุริยะเดช
8. เด็กหญิงศิริริญญา  สุดาทิพย์
9. เด็กหญิงสุพัตรา  อุดรเพ็ญ
10. เด็กหญิงอภิสรา  กองสิม
 
1. นางสาวทัศนีย์  บริรัตน์ฤทธิ์
2. นางพเยาว์  ณ ระนอง
3. นายชวลิต  สีโย
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รอดบุญมา
2. เด็กหญิงชญตา  ภักดีสุวรรณ
3. เด็กหญิงชนาการ  ฆ้องชมภู
4. เด็กหญิงนนทนันท์  ทุ่งลา
5. เด็กหญิงนลินี  นันเชียงเครือ
6. เด็กหญิงน้ำฝน  ผ่านคำ
7. เด็กหญิงสุนันทา  ผาตูม
8. เด็กหญิงอัจฉราพร  สืบมา
9. เด็กหญิงอินธิรา  ศรีเผลา
10. เด็กหญิงไพลิน  สูงสุมาลย์
 
1. นางสาวอัยยาวีร์  พรมหีต
2. นางสาวภัชราพร  ธานีวรรณ
3. นายประทีป  หวางอุ้น
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงฐานิดา  ดงแสง
2. เด็กหญิงนภาพร  จุลจันทร์
3. เด็กหญิงนัยน์ปพร  แสงชัย
4. เด็กหญิงนาตยา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงนุชวรา  คำภูมี
6. เด็กหญิงน้ำฝน  หาญเชิงชัง
7. เด็กหญิงปิยาอร  โคตรสีเมือง
8. เด็กหญิงมิลลิกา  วรพนม
9. เด็กหญิงลภาวัน  นันกลาง
10. เด็กหญิงลลิตา  พื้นแสน
11. เด็กหญิงอรปรียา  มรรครม
12. เด็กหญิงเจนสุดา  ลาดบัวสี
13. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงศ์สีคิ้ว
14. เด็กหญิงเยาวเรษ  วงศ์สีคิ้ว
15. เด็กหญิงโชติรัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางวนิดา  ภูสง่า
2. นางสำเนียง  นครเขตร
3. นางสาวสุริตา  ศรีศักดิ์ดี
4. นางสุวคนธ์  สิงห์คราม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงกณิกา  พรมนิล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เสนา
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แอบสุข
4. เด็กหญิงนริศร  อุทกพรรค
5. เด็กหญิงปรีณ์สุดา  สาหล้า
6. เด็กหญิงปรีดายาภรณ์  บุญประชม
7. เด็กหญิงปุญยนุช  มงคลคำซาว
8. เด็กหญิงพัฒน์ษญา  ทิพย์สุคนธร
9. เด็กหญิงพิมวิศา  นันทะโย
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทองพิทักษ์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งน้ำคำ
12. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงเดือน
13. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์หอม
14. เด็กหญิงอรปรียา  จิระพร
15. เด็กหญิงเอมิกา  บรรลังก์
 
1. นางญาณิศา   สรวงศิริ
2. นางกมลวรรณ   พุทธพรหม
3. นางวนิดา  ภูสง่า
4. นายภูเบศร์  ชื่นชม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายตะวัน  วรารักษ์สกุล
2. เด็กชายธนพล  บุตรมา
 
1. นายกษิณ  ตอนเหนือ
2. นายจักรกฤษ  แก้วโยธา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. นางสาวณัฐณา  ทองดี
2. นางสาวนฤมล  หล่อนาค
 
1. นายวรพจน์  สุพรรณกลาง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงชนิศรา  เบ้าทองจันทร์
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทองโคตร
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. นายปานทอง  เทียบอัน
 
1. นายปกรณ์   สมบูรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 1. เด็กหญิงธารทิพย์  หอมอ่อน
 
1. นายเอกอรรถภูมิ   ชื่นชม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กหญิงอริสา  นาบิดา
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. เด็กหญิงพรพิมล   ภูจำเริญ
 
1. นายเชาวลิต  ฉัตรศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  ลีบาง
 
1. นายสุริยา  ก้านคำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 1. เด็กหญิงกรณิการ์  เกษนัส
 
1. นายเสนอ  คำวันดี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรปัญญา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  พิมมาลา
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ชานันโท
2. นางสวาท  ไขว้วงศ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงกัญณิการ์  กาสีชา
2. เด็กหญิงกุ้งนาง  คันธรินทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  มั่งมูล
2. นายอนุชิต  บุญมาก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงพิศประภา  จินดาราช
2. เด็กหญิงอัญชิสา  บัววัน
 
1. นางสุขสมภัชญ์  กุธาน
2. นางสาวอมรรัตน์  วงโพธิสาร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ยศสุนทร
 
1. นายปกรณ์  สมบูรณ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายกายสิทธิ์  บุญทา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขามพะลา
3. เด็กหญิงสุชาดา  อินทร์เรืองสี
 
1. นางชูจิต  ประดิษฐ์ด้วง
2. นางผ่องพรรณ  หีบแก้ว
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  หนูเข็ม
2. เด็กชายสิทธิภรณ์  สุระมรรคา
3. เด็กชายโยธิน  ตาลโกนกุล
 
1. นางนราลักษณ์  ชินวงศ์
2. นายธากร  สาระพุฒ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อัปการัตน์
2. เด็กชายภาคภูมิ  พันลำภักดิ์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สิริสม
 
1. นายสมชาย  วงศ์ละคร
2. นายปาน  พันธูสง่า
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  รักษาราช
 
1. นางจันทร์ประภา  สิงห์ณีย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สนธิสัมพันธ์
 
1. นายประนอม  โพยนอก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 1. เด็กหญิงชุลีพร  เค้าแคน
 
1. นางสุจิตรา  สรรพ์สมบัติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายศราวุธ  นาวะดี
 
1. นางสาวสำรวย  สังฆะมณี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 1. เด็กหญิงกัลยา  ด้วงโคตะ
 
1. นางบรรจง  เพชรอำไพ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายทศพล  แก้วเชียงหวาง
 
1. นางอุไรพร  บุญไชย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงภารดี  ธิมานิตย์
 
1. นางขนิษฐา  บุพิ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงจงรัก  โชตะสี
 
1. นางเพ็ญพลอย  ยศเตา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงสุมิตรา  หันจังสิทธิ์
 
1. นางขนิษฐา  บุพิ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สิมสีพิมพ์
 
1. นางเพ็ญพลอย  ยศเตา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงอารีย์รัตน์   สิทธิผา
 
1. นายเทวฤทธิ์  งวดชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สิมสีพิมพ์
 
1. นางอุไรพร  บุญไชย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชบัณฑิต
 
1. นางกนกพชร  แสงอ่อน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงมุกอันดา  พันธ์เลิศ
 
1. นางสาวสำรวย  สังฆะมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกณิษฐา  สมบุตร
 
1. นางสาวอรพรรณ  พิมดง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา
 
1. นางอุไรพร  บุญไชย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายธีรุตม์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสำรวย  สังฆะมณี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายณัฐภัทร  สระแก้ว
 
1. นายประนอม  โพยนอก
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงสุชานี  เทียมทะนงค์
 
1. นางกนกพชร  แสงอ่อน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กชายกิตติชัย  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงชมพูนุช  หอมหวน
3. เด็กชายทวีทรัพย์  ชาญเกษม
4. เด็กชายนากร  วระราช
5. เด็กหญิงสุชานี  เทียมทะนงค์
6. เด็กหญิงสุนิตา  พรมศาลา
7. เด็กหญิงอรรยาพร  ราชบัณฑิต
8. เด็กหญิงอารีย์รัตน์   สิทธิผา
9. เด็กชายเฉลิมพล   โพธิ์ศรี
 
1. นายเทวฤทธิ์  งวดชัย
2. นางกนกพชร  แสงอ่อน
3. นางวิไลลักษณ์  สารีนุกูล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  พรมศาลา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พรมนุ่ม
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จันทรา
4. เด็กชายมนัส  อดทน
5. เด็กหญิงวาสนา  เวชจรัส
6. เด็กหญิงวิชิตา  สังคีบับภา
7. เด็กชายศุภชัย  อินทร์หาญ
8. เด็กหญิงเนรมิต  แก้วพิลา
9. เด็กหญิงเพ็ญพราว  ธัญเจริญ
 
1. นายพีรพงศ์  ทองอนันติวงศ์
2. นางสมปอง  สาชนะสุพิน
3. นางบังอร  หล้าบุตรศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  สรรพอาสา
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  รักษาราช
3. เด็กหญิงชลธิชา  พลยะเรศ
4. เด็กหญิงญาณิศา  มุ่งเจือกลาง
5. เด็กหญิงดวงกมล  ไชยพล
6. เด็กหญิงนิชาภา  อ่ำจุ้ย
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  แสนโพธิ์
8. เด็กหญิงปิยะมาศ  สมอารีย์
9. เด็กชายพลวัฒน์  โพธิ์ภักดี
10. เด็กหญิงรินรดา  กล่อมกุล
11. เด็กหญิงวรัญญา  ใยขุนทด
12. เด็กหญิงวริญญา  ภูงามเขียว
13. เด็กหญิงศรีสุดาทิพย์  ศรีรักษา
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนาว์ศรี
15. เด็กหญิงสุมิตรา  หันจังสิทธิ์
 
1. นางจันทร์ประภา  สิงห์ณีย์
2. นางขนิษฐา  บุพิ
3. นายรณกฤต  สุระอุดร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ลีเฮือง
2. เด็กชายชินกฤต  จันทชิต
3. เด็กชายธนศิลป์  บัวผัน
4. เด็กชายธวัชชัย  ประทุมวัตร
5. เด็กชายธีระศักดิ์  คำพล
6. เด็กหญิงนภาวรรณ  นันทศรีบุตร
7. เด็กหญิงน้องเล็ก  ธาตุไชย
8. เด็กหญิงประภัสสร  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงพลอยลิน  ธาตุเสียว
10. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  กว้างขวาง
11. เด็กชายภานุวัฒน์  ภาสดา
12. เด็กหญิงมนต์ฤดี  บุญปก
13. เด็กหญิงรุจรวี  เข็มทอง
14. เด็กหญิงวริศนันท์  ขันทอง
15. เด็กชายศักดิ์มงคล  ชัยสาร
16. เด็กหญิงสุจิตรา  พนมเนาว์
17. เด็กชายอภิชิต  พิเนตรเสถียร
18. เด็กชายอภิรักษ์  หัสดี
19. เด็กชายเจษฎา  สมศรีแก้ว
20. เด็กชายเมธินทร์  ภูนวนยาง
 
1. นางวิภาวดี  บุญเพ็ง
2. นายธวัชชัย  นันทวิจิตร
3. นายพีรยุทธ  โสภาคำ
4. นางลำพูน  ธาตุไพบูลย์
5. นางสาวณัฐยา  ทัศพงศ์
6. นางวรัชญา  ไชยเดช
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กชายจตุพล  ยางขันธ์
2. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์เดือน
3. เด็กหญิงภนัดดา  อินทฤาชัย
4. เด็กชายศิลาดล  เหล่าฮ้อ
5. เด็กชายสุกัญญา  พลไกล
6. เด็กชายอรรทพร  พุทธรัก
 
1. นางสาวอมินตรา  สิงห์มี
2. นางณัฐชยาพร  สีดาแจ่ม
3. นายสำราญ  ผาระสิทธิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 1. เด็กชายกวินภพ  อาจสูงเนิน
2. เด็กชายคมชาญ  วันดา
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  เพ็งสว่าง
4. เด็กหญิงจิราพร  ชื่นชม
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  คุณอาสา
6. เด็กหญิงชนาภัทร  สอดเงิน
7. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เทียมภัก
8. เด็กหญิงณัฐริกา  วงษ์ไชยา
9. เด็กชายตะวัน  ศรีพระนคร
10. เด็กชายทวีชัยศักดิ์  คำคูณ
11. เด็กชายธีระวัฒน์  ขนันไทย
12. เด็กชายนาวิน  ปัดภัย
13. เด็กชายนิกนิพนธ์  วงศ์ไชยา
14. เด็กหญิงบุณยาพร  แสงอรุณ
15. เด็กหญิงประกายแก้ว  บุลานคุณ
16. เด็กหญิงปวีณา  ชัยหงษา
17. เด็กชายพงศกร  มณีจันทร์
18. เด็กหญิงพรไพลิน  บุญสูง
19. เด็กหญิงพฤกษา  สุวรรณสน
20. เด็กชายพันนา  ภาสดา
21. เด็กหญิงมณฑิตา  จันทร์คำ
22. เด็กชายยุทธนา  รักษาบุญ
23. เด็กหญิงรดามณี  ศรีลาพล
24. เด็กหญิงรัญชิดา  วัดโพน
25. เด็กชายฤทธิรงณ์  พรมจำปา
26. เด็กหญิงลัทธภรณ์  โพธิ์แสงใสย์
27. เด็กชายวรายุส  ยศทะแสน
28. เด็กหญิงวริศรา  สงคราม
29. เด็กหญิงศดานันท์  แก้วกัลยา
30. เด็กหญิงศศินิภา  บัวนาค
31. เด็กชายศักดิ์ดา   จันทร์พันธ์
32. เด็กหญิงสรินธรา  ภูเงิน
33. เด็กหญิงสุดา  สุดตะพรม
34. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุดตะพรม
35. เด็กหญิงสุภารัตน์  แสนสุข
36. เด็กชายสุรพงษ์  นามอาสา
37. เด็กหญิงอรอนงค์  เมฆสาย
38. เด็กหญิงอาทิตา  จำปาร้อย
39. เด็กหญิงเจษฎาพร  อทะขันธ์
40. เด็กหญิงไอรดา  รักษาบุญ
 
1. นางทับทิม  โคตะมี
2. นายศิริศักดิ์  จันทรศร
3. นางประมวล  เมฆวัน
4. นายประสิทธิ์  พร้อมปัจจุ
5. นางสาวธนิตา  สมสาย
6. นางสาวเสาวภา  ธิไชย
7. นางสาวชุติมา  ลือคำภา
8. นายสมมิตร  ภูพันนา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 1. เด็กชายธีรนัย  สินงาม
 
1. นายสกุล  สุระพันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 1. เด็กชายพันพิชิต  อาจรัตน์
 
1. นายบันทศ  ทะปัตชา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคคง
 
1. นางสาวณัฐรุจา  วรรณเสริฐ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ตาแพง
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไพรัตน์
 
1. นางสุพัฒนา  สินไชย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. นายสันติสุข  ลาสนาม
 
1. นางพิสมัย  ไชยเชียงพิณ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรี  เชียงสาพันธ์
 
1. นางสาวชุลีกร  นาโควงษ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 1. เด็กหญิงนิตยา  วงศ์ตาแพง
 
1. นายอิสระ  วงษ์ดี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายศิริศักดิ์  บรรเรืองทอง
 
1. นางมณฑาทอง  มีจินดา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายอธิชาติ  อนุฤทธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฎฐา   วิจารณ์ณรงค์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงพิชามณชุ์  พินิจการวัฒน์กุล
 
1. นางปัญจมาพร  ศรีหานู
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กหญิงอารญาพร  อ่อนฤกษ์
 
1. นางพิสมัย   ไชยเชียงพิณ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  ไพรัตน์
 
1. นางสุพัฒนา  สินไชย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 1. นายปรวัฒน์  แก้วเจริญ
 
1. นายสมหมาย  ผามล
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  นาคคง
 
1. นางกันทิมา  ดวงเพชรแสง
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กหญิงสารินี  วงขีลี
 
1. นางกันทิมา  ดวงเพชรแสง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  วิริยะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชาลีงาม
3. เด็กชายณัฏฐ์  นพวนนต์
4. เด็กชายธนายุต  สมหวาน
5. เด็กชายธันวา  ลือวิเศษ
6. เด็กชายปรเมศวร์  เพ็ชรโก
7. เด็กชายพีรพงศ์  โสหัส
8. เด็กชายวีระพัฒน์  ธนะเฮือง
9. เด็กชายศุภสิน  กิตติธนกันต์
10. เด็กหญิงอุสรา  ชุติวราภรณ์
 
1. นายธีระฉัตร  ฉัตรทอง
2. นายชัชวาลย์  ดอนจันทร์ดา
3. นายคมสัน  น้อมหรรษา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ภูชุม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ตุ้มทอง
3. เด็กชายจิรวัฒน์  จิโนปง
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  พูมเฟือย
5. เด็กชายชญานิน  หล่องบุตศรี
6. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวิวัฒน์
7. เด็กหญิงชุตินันท์  กาหะ
8. เด็กหญิงณัชชา  นิลเกษม
9. เด็กหญิงณัชชา  บุญคาร
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  รักญาติ
11. เด็กหญิงธิดา  ทับหัวหนอง
12. เด็กชายนัตตพล  เจริญสุข
13. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีระวงค์
14. เด็กหญิงปานตะวัน  ประถมมูล
15. เด็กหญิงปาลิตา  เหล่าเจริญ
16. เด็กหญิงปิยธิดา  กงโบราณ
17. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วสีทา
18. เด็กหญิงพรธิตา  ดงเจริญ
19. เด็กหญิงพัชรี  แก้วเมือง
20. เด็กหญิงพาขวัญ  จิตสุภาพ
21. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ร้อยแก้ว
22. เด็กหญิงภรณ์เทวา  ชุมหิรัญ
23. เด็กชายภูริพัฒน์  อุตรักษ์
24. เด็กชายราเมศว์  เหล่าเจริญ
25. เด็กหญิงวริศรา  อมูลราช
26. เด็กหญิงวิภวานี  แก้วรัมย์
27. เด็กหญิงวิลาสินี  ก้อนทองแถม
28. เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาวันนา
29. เด็กหญิงศุภานัน  อ่อนคำ
30. เด็กชายสถาพร  ศรีจันทร์สา
31. เด็กชายสิทธิชัย  เอี่ยมเวียง
32. เด็กชายอธิวัฒน์  ขันอาษา
33. เด็กชายเจษฎา  เพิ่มพูน
34. เด็กชายเสกสรร  แก้ววันทา
35. เด็กหญิงไอลดา  ชมภูนุช
 
1. นางศุภญามนต์  อัครพรอดิพัท
2. นายเชิดชัย  จิตนอก
3. นางเกศินี  หาญเชิงชัย
4. นางสาววาสนา  คุรุวงษ์
5. นางนภาพร  พูลสุทธ์
6. นางสุภาวดี  กองแก้ว
7. นางสาวละมัย  ป้องสีดา
8. นางสุภาวดี  แก้วแก่น
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิเศษเพ็ง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กองอ่ำ
3. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิตยพัฒน์
4. เด็กหญิงกุลกานดา  เสนามิ่ง
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มณีชื่น
6. เด็กหญิงจิรภาพร  หารินไสล
7. เด็กชายจิรวัฒน์  สร้างช้าง
8. เด็กชายชานนท์  ปางทอง
9. เด็กชายฐิติกร  พาดำเนิน
10. เด็กชายณัฐพล  รัตนคุณ
11. เด็กชายดาราพงษ์  เวียงอินทร์
12. เด็กชายธนพล  โมรา
13. เด็กชายธีระพัฒน์  ช่องสม
14. เด็กชายนิติพล  ทีหลวง
15. เด็กหญิงนิพาดา  ภูมิตั้ง
16. เด็กหญิงปริญญา  สร้างช้าง
17. เด็กหญิงปาริชาติ  อินทรประเสริฐ
18. เด็กหญิงปาริชาติ  ประจงสาร
19. เด็กหญิงพรรณนิภา  โสดาวิชิต
20. เด็กชายพรเทพ  สีม่วง
21. เด็กชายพีระภัทร  อ้อมนอก
22. เด็กชายภัทรพล  ผาจวง
23. เด็กชายภัทรพล  เดชไชย
24. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทำมา
25. เด็กชายวรกันต์  โคตรวิทย์
26. เด็กชายวรวิช  ภูมิตั้ง
27. เด็กชายศรายุทธ  เย็นใจ
28. เด็กชายศักรินทร์  ธาตุมี
29. เด็กชายศิราวุท  หังษาบุตร
30. เด็กหญิงสาวิตรี  คำสี
31. เด็กชายสิทธิโชค  กอไหล
32. เด็กหญิงสุภนันท์  ภูมิตั้ง
33. เด็กหญิงสุภาพร  สร้างช้าง
34. เด็กหญิงสุวนันท์  สิงคลีบับภา
35. เด็กชายอภิวัฒน์  วรวงศ์ษา
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  กองสุวรรณ
37. เด็กชายอรรถพร  จันทร์ประทัด
38. เด็กชายอัษชิษฐา  คำสิงบับภา
39. เด็กชายอาทิตย์  คำไพ
40. เด็กชายอานนท์  ประสมสมัย
 
1. นายเจตพมร   อุทัยพรม
2. นางศิริวรรณ  ชาลีเชียงพิณ
3. นางจิตติมา  แก้วมหาชัย
4. นางเสาวนีย์  พันลำภักด์
5. นางเพ็ญศรี  เชียงไฝ
6. นางสาวกุลนที  ทัศพงษ์
7. นางสาวอัมพรพรรณ  ทิพยเลิศ
8. นางสาวแว่นแก้ว  หังษาบุตร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วรรณอุดม
2. เด็กชายชยณัฐ  สุระคาย
3. เด็กชายธนพล  สุวรไตร
4. เด็กหญิงปภาวดี  สุพรมอินทร์
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บัวลอย
6. เด็กชายพลวัต  ธาตุทอง
7. เด็กชายอดิเทพ  ศรีจันทะ
8. เด็กหญิงอรวรา  หาญลักษณ์
9. เด็กหญิงอารียา  ณ หนองคาย
10. เด็กชายเจษฎา  ระเริง
 
1. นางจรัสลักษณ์  ภรณัฐวัฒน์
2. นางนภพร  เหล่าโพธิ์ชัย
3. นายศุภวัฒน์  ธวัชเมธี
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พรมสุวงษ์
2. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ประชุม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววัน
4. เด็กชายถิรวุฒิ  บัวผาย
5. เด็กหญิงนันทิญา  ตันนารัตน์
6. เด็กชายปกรณ์  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงวิภาดา  บรรเทาโฮม
8. เด็กชายวีระพงษ์  ธวัตเมธี
9. เด็กหญิงสุนารี  นาทัพเลิศ
10. เด็กหญิงสุพัตรา  จองจำ
 
1. นางสาวศิริพร  สมบุตร
2. นางนิตยา  บุญเลิศ
3. นางสาวเบญจมาศ  ชมภูธร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ยะสุนทร
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ปะกะตัง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  นครไทย
4. เด็กหญิงพัฒน์นรี  กลางวิชัย
5. เด็กหญิงมณฑนาฏ  มูลนิล
6. เด็กหญิงสุนิสา  อุปลี
7. เด็กหญิงอารียา   แสนหาญ
8. เด็กหญิงเนติธร  นาทุม
 
1. นางอรัญญา  ธาตุไชย
2. นายจักรกฤษ  มหาวิจิตร
3. นางสาวนพระพี  ชูน้ำเที่ยง
4. นายสุวิทย์  น้อยอุ่นแสน
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สีกุลนาวา
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  แสนพันธ์
3. เด็กหญิงวิชิตตา  งามสิริภัทร
4. เด็กหญิงสิดาพร  จินดาโรจน์
5. เด็กหญิงสิริรักษ์  เลิศอำรุงกุล
6. เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์
7. เด็กหญิงอัยลดา  ทองน้อย
8. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แกมนิรัตน์
 
1. นางสาวอัมภาภรณ์  ฟักทองพรรณ
2. นางปัญจมาพร  ศรีหานู
3. นางสาววรรณธิดา  ภูมี
4. นางสาววารุณี   ฤทธิ์สำแดง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   สารีโส
2. เด็กหญิงฐิตาภา   วงษ์พิมพ์
3. เด็กหญิงนิตติญาพร   จันทิมี
4. เด็กหญิงพิมมาดา   วันชนะ
5. เด็กหญิงวิลาวรรณ  บุญมาตุ่น
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์   คุณฝ้าย
7. เด็กหญิงสิริวิภา   สารีเลิศ
8. เด็กหญิงสุพิชญา  กู้เขียว
 
1. นางสาวเครือวัลย์   จันแดง
2. นางสาวพัชรี   สารสุข
3. นางสาวช่อฟ้า   เหลือดี
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิราพร  สุกจ้อย
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์  รอบไธสงค์
3. เด็กหญิงชรินรัตน์   ปัดถาวะโร
4. เด็กหญิงณัฐนิชา   สีเสมอ
5. เด็กหญิงปนัดดา  ชิดสันเทียะ
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมพิมพ์
7. เด็กหญิงภิญญดา  ทิพวัจนา
8. เด็กหญิงยุวดี   แสนอุบล
9. เด็กหญิงวิจิตรา  เหล่าแสน
10. เด็กหญิงสวนีย์   รอบรู้
11. เด็กหญิงสุชญา  พันธ์ภักดี
12. เด็กชายอภิลักษณ์  สารสิน
13. เด็กชายอภิวัฒน์   สารสิน
14. เด็กหญิงอรสา  กว้างขวาง
15. เด็กชายอลงกรณ์  ภูวันนา
 
1. นางเมธินี  พละพงษ์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 1. เด็กชายกฤตธี  ทองจรัส
2. เด็กชายอัคคพล  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาววันวิสาข์  กุลาศรี
2. นางสุคันธา  เงสันเที๊ยะ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์
 
1. นางสาวปภัสรินทร์  บุรณพิพัฒน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. เด็กหญิงนำ้ทิพย์  ยางสุด
 
1. นางจิรารัตน์  สมชาย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหว้า 1. เด็กชายกิดาการ  สีโกทา
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ขิระทาน
3. เด็กชายธนวัฒน์  โพนธาตุ
4. เด็กชายพงษ์พันธ์  คำพิสัย
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  นามราช
6. เด็กชายศุภวุฒิ  สิงห์สัตย์
 
1. นายธีระวิทย์  ธีระสาร
2. นางสาวอัจฉรานาฏ  โพธิ์ทิพย์
3. นายลำดวน  นาโพธิ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 1. เด็กหญิงกมลชนก  อุทบุตร
2. เด็กหญิงกิตติยา  พ่อมี
3. เด็กหญิงดรุณี  ล่ำสัน
4. เด็กชายธนาวุธ  เถาชาลี
5. เด็กหญิงวรนุช  บุตรราช
6. เด็กชายอนุศร  บุญมาลา
 
1. นายสาคร  ด้วงสะดี
2. นางสุภาภรณ์  โพธิ์บาย
3. นายชาตรี  สังฆศรี
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 1. เด็กชายกฤติพงษ์  คงยิ่ง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็งแสน
3. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญชู
4. เด็กชายดนุสรณ์  โสภากุล
5. เด็กชายพัสกร  แสงลา
6. เด็กชายศุภโชค  เพ็งเดือน
7. เด็กชายสุวิจักษณ์  กุลชัย
8. เด็กชายอัษฎา  ทาสีดำ
 
1. นางสาวสุภานี  นาชัยเงิน
2. นายสุวิทย์  นิมะลา
3. นายวิเชียร  กุลชัย
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงกานต์นภัส  ไชยสมบัติ
2. เด็กหญิงกุลนิภาภรณ์   ด่านสุม
3. เด็กหญิงคันธรส  สุวรรณชมภู
4. เด็กหญิงงันยพร  สังฆศรี
5. เด็กหญิงจิรัชยา  สมศรี
6. เด็กชายฐิติภัทร์  เวียงนนท์
7. เด็กหญิงทัตชนก  ศิริวัฒนกาญจน์
8. เด็กชายธนภูมิ  จันทรรัตนา
9. เด็กชายธัชพล   นาถธีระพงษ์
10. เด็กชายศุภวิชญ์  พรมพุทธ
 
1. นางปรัชพร   ศิริเขตร์
2. นางเพียงจิต  ศรีสุก
3. นางภาวนา  สินนอก
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกลาด 1. นางสาวบุษบา   เบ็ญจขันธ์
2. นางสาวพรสุดา   ขุนทุม
3. นางสาวมัณฑนา   พิมพ์พันธ์
4. นางสาวรัตติกาล   คงหาร
5. นางสาวศิรดา   ต้นสียา
6. เด็กชายสินทรัพย์   หล่อนจำปา
7. เด็กหญิงสิริกร  เจียมคลัง
8. นางสาวสิริยากร   เชื้อโท
9. เด็กหญิงสใบพร  เกียระวาปี
10. นายเกียรติศักดิ์  เนื้อขาว
 
1. นางวชิราภรณ์  พิมพ์ศรี
2. นางสุมุทิตา  โตสุข
3. นายไพฑูรย์   พูลสุทธิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. เด็กหญิงธนิษฐา  สุทธิชัง
2. เด็กหญิงนฐมล  สามหาดไทย
3. เด็กหญิงอรนุช  รถดี
 
1. นางแว่นทิพย์  พรมทอง
2. นางจงกลณี  ไชยเรศ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงม 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำไชยยา
2. เด็กหญิงนริศา  บุตรด้วง
3. เด็กหญิงวรรัฎฐ์  เสียวเสียว
 
1. นางสาวพนิดา  ทำสุนา
2. นางสาวอภิญญา  ชูคันหอม
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงณัฐพร   สีหานนท์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยาตาล
3. เด็กหญิงสุนันทา  บริหาร
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นางวรวัลย์  กาหวาย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   บุตรแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา   แนมขุนทด
3. เด็กหญิงสุนิษา  ใจใส
 
1. นางสาวบุญญาณี  ปราเหลา
2. นางสุดาวรรณ  กงเพชร
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กชายธนายุต  ซาเตา
2. เด็กชายอัคนิรุตน์  กองสะดี
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
2. นางสาวชฎาภรณ์  ดาวุธ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กชายวันชนะ  ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ศิริฐาน
 
1. นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี
2. นายสงวน  คำเทพ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 1. นางสาวมณีรัตน์  สาครเจริญ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  วิชัยวงศ์
 
1. นายศุภพงศ์  อินทฤาชัย
2. นายพยุงศักดิ์  ผาจวง
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายธนภัทร  นามสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุทิดา  ตาละวงค์
 
1. นายสิทธิ  แก้วรอด
2. นายศุภฤกษ์  รัตนพลที
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธาตุไพบูลย์
2. เด็กหญิงไอตะวัน  สุระคาย
 
1. นายประสันต์  ธาตุชัย
2. นางณัฏฐ์ชปิญชาน์  แก้วดอนรี
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ลีลอย
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  เอี่ยมศิลา
 
1. นายวสันต์  ศรีโพธิ์วัง
2. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กชายวีระภพ  นาโพธิ์
2. เด็กหญิงหยาดทิพย์  ศิริฐาน
 
1. นางสาวชญาภา  โพธิ์ศรี
2. นายวิจิตร  บุตรสุรินทร์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  รินทอง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  คำขจร
 
1. นางสาวนภาลัย  เบญจมาตร
2. นางนิภาพร  กองสอน
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 1. เด็กชายศักดิ์ทิพย์  ไชยคุณ
2. เด็กชายไตรภพ  เก่งคำ
 
1. นายนพรัตน์  วงเวียนคู
2. นางสาวกนกพร  วงศ์ดี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ชาวสุรินทร์
2. เด็กชายอติชาต  พลไกร
 
1. นายพิชัย  แก้วเมือง
2. นางสาวปวีนา  เหล่าลาด
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุภา  สังฆพรหม
2. นางสาวนพภวรรณ  นาแถมพลอย
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 1. นางสาวงามสิรี  วิเศษพงษ์
2. นางสาวรัตติกาล  เบ้าหล่อเพชร
3. นางสาววรรณภา  นาโควงษ์
 
1. นายไพฑูรย์  แสนดี
2. นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายณัฐชนนท์  วัธรานนท์
2. เด็กชายปรเมศ  ยอดคีรี
3. เด็กชายศิวกร  เพชรบำรุง
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นายรวี  เวธิตะ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายวสวัตติ์  ไชยประสิทธิ์
2. เด็กชายอรุช  ไชยสิทธิ์
3. เด็กชายแก้วเกล้า  ใจกล้า
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นายรวี  เวธิตะ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กชายกิตติภพ  สาริวงศ์
2. เด็กชายณัฐธัญ  สาลีบุญ
3. เด็กชายสุรชาติ  นิเวศรัมย์
 
1. นายสุพรรณ  สุขรมย์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ฮามธรรมมา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ร่วมรักษ์
2. เด็กชายพิริยะ  ถูกดี
3. เด็กชายศุภกิจ  เสือสกุล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พิณพงค์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กชายคัทรินทร์  สมตัว
2. เด็กชายวทัญญู  สมรูป
3. เด็กชายอภิวิชญ์  จันทร์ไพรสณ
 
1. นางดอกแก้ว  คำก้อน
2. นายอัครเดช  อันทะชัย
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1. เด็กชายชัชชัย  ชมเชย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญรัตน์
3. เด็กชายปรมี  ไชยเมือง
 
1. นายนิยม  ระหา
2. นางจิราภรณ์  รัตนเจริญธรรม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 1. เด็กชายคำภู  วงพะจัน
2. เด็กชายยุทธนา  นิคม
3. เด็กชายเด่นชัย  รูปคม
 
1. นายเกียรติก้อง  จงย่อกลาง
2. นางสุรัดดา  สีหนาท
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายชรินทร  ต้นยวด
2. เด็กชายธัชรินทร์  แสนหวี
3. เด็กชายเชิดพงษ์  นาพัง
 
1. นายอาคม  แก้วเจริญ
2. นางเพ็ญศรี  แก้วเจริญ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 1. เด็กหญิงวรัชยา  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   หลักเชียงยืน
3. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทา
 
1. นางทิวาวัน   ประทุมลัย
2. นางวิไลพร   ส่อนนารา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สุขใจ
2. เด็กหญิงผกาวรรณ  วรจักร์
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เชิดทอง
 
1. นางสมพร  สีมืด
2. นางฉวีวรรณ  สิงห์วิเศษ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โคตรตาล
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ชุมภูแสง
3. เด็กหญิงปณิชญา  วรราช
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังพรม
5. เด็กหญิงรัศมี  ยาตาล
6. เด็กหญิงวนัสนัน  บริหาร
 
1. นายมะชานน  เหล่าโสด
2. นางนภาพร  ตันนารัตน์
3. นายขนิษฐา  ชำนาญศิลป์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  กาหวาย
2. เด็กหญิงลักษิกา  สุพรม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  เรลอย
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ตาลหยง
5. เด็กหญิงสุภาริณี  มูลคาย
6. เด็กหญิงสุภาวดี  แก่นทอง
 
1. นายมะชานน  เหล่าโสด
2. นางนภาพร  ตันนารัตน์
3. นางขนิษฐา  ชำนาญศิลป์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงกัลยา  วัชระลือชา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนสี
3. เด็กหญิงไอรดา  ภารพันธ์
 
1. นางนิตยา  รีรมย์
2. นางสุธาสินี   ลุนชัยภา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 1. เด็กหญิงนพมาศ  เประกันยา
2. เด็กหญิงวสิกา  เจริญโลก
3. เด็กหญิงสุชาดา  ด่านสุข
 
1. นายอาจ  ชาวชายโขง
2. นายวัชระ  วงษ์วิชา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรชัย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคอินทร์
3. เด็กหญิงปริยากร  อุตตะพุทธ
 
1. นางสาวอัมภาภัทร  ปังคะบุตร
2. นางสรรพ์พร  พิลาแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. นายธัญญวุฒิ  คำจำปา
2. นายเทพพนม  ประขันธ์
3. นายเป  มะลิวัลย์
 
1. นางบังอร  หล้าบุตรศรี
2. นางสมปอง  สาชนะสุพิน
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 1. เด็กหญิงกิติยา  ศรีเสน
2. เด็กหญิงทิพปภา  ดอนฉิมพลู
3. เด็กหญิงวรรณิกา  พรมพิมพ์
 
1. นายเกียรติก้อง  จงย่อกลาง
2. นางสาวปพิชญา  สุขผึ้ง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงยืน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวชวิชัย
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ประทุมทอง
3. เด็กหญิงพรชิตา  นาพา
 
1. นางสาวทิมิทา  สุขสบาย
2. นางจีระนุช  บุญชู
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 1. เด็กหญิงพัชรี   รัตนโสภา
2. เด็กหญิงศุภวัลย์   รามศรี
3. เด็กหญิงสุทธิดา   บุญวิเศษ
 
1. นางคำกอง  สำราญจิตร
2. นางกรรณิการ์  แสนโพธิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์   ศักเหลา
2. เด็กหญิงปนัดดา  ราวะรี
3. เด็กหญิงเกวลี  พันลำภักดิ์
 
1. นางสาววลัยพร  เขตต์วัฒน์
2. นางสาวลักษมี  จงจอหอ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงกฤติยาพรรณ   ทองเพ็ญ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์   หาระคุณ
3. เด็กหญิงเดือนเต็ม   ธาตุวิสัย
 
1. นางสาวสิริขวัญ  ขมวดทรัพย์
2. นางสาวเพลินพิศ  เบ้าทองหล่อ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 1. เด็กหญิงรันตรี  หว่านเครือ
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ผมไผ
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ผมไผ
 
1. นางสาวสิริขวัญ  ขมวดทรัพย์
2. นางเพ็ญพิศ  อุไร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตุ 1. เด็กหญิงนัฏฐฏาพร  วิเศษทอง
2. เด็กหญิงมิยาโกะ  อเนกา
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไสวดี
 
1. นางสาวประนิษฐา  วรพุทธ
2. นางจุฬาลักษณ์  ศรีเสน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 1. นางสาวกัญญารัตน์   ลักษณะสระน้อย
2. เด็กหญิงนัยนา   สาขามุละ
3. เด็กหญิงปิยะรัตน์   ชูกระโทก
 
1. นางลัดดา   ศรีนา
2. นายธีรวุฒิ  บุญฤทธิ์
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงญาณิดา  ปาระศรี
2. เด็กชายภริชญา  มุกดา
3. เด็กหญิงสุวัลยา  วงศ์ดี
 
1. นางเปรมปรี  เกษหอม
2. นางวันวิสาข์  ชำนาญสาร
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  จงชนะดี
2. เด็กหญิงอรอินทุ์วิภา  สวรรณคำ
3. เด็กหญิงอารียา  ม่วงสนิท
 
1. นางมุทิตา  ใจเก่ง
2. นางสาวพรรณี  พละการ
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 1. เด็กหญิงนิฐา   พรหมเรืองเดช
 
1. นางรานี    พันธุ์พรหม
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 1. เด็กหญิงธนัชชา  รักษาวงศ์
 
1. นางสาวอนัฐยาพร  โวสงค์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงปนัดดา   ศรีสมุท
 
1. นางสาวสุริตา   ศรีศักดิ์ดี
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงพชรกมล  ชำนาญจันทร์
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 1. เด็กหญิงยุคลพร  คำสมาน
 
1. นางศิริยุคล  คำสมาน
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธาตุทอง
 
1. นางสาวกรธิมา  ทรวงฤดี
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กชายอิทธิกร  ศรีมงคล
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกนกพร  ธาตุวิสัย
2. เด็กชายกฤษดา  แก้วเวียง
3. เด็กชายอนุชาติ  ธาตุชัย
 
1. นางนันทพร  บุตรธนู
2. นางทิพย์ทุมพร  นันทวิจิตร
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 1. เด็กชายธนากร  ตาลอินทร์
2. เด็กชายภูมิวงศ์  อิตะปัญญา
3. เด็กชายวิชิต  เชิดทอง
 
1. นางสาวรวิพร  จันทะดวง
2. นางสาววลีพร  หมื่นวงศ์
 
190 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประกอบเพ็ชร
2. เด็กชายจิตรเทพ  แก้วดก
 
1. นางสุนิสา  ธรรมโกลัง
2. นางสาวสุภาภรณ์  บุญทองอ่อน
 
191 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไห 1. เด็กหญิงปริตา  โยชน์สุวรรณ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  กุดทิง
 
1. นางนภาพร  สุนทรวิสัย
2. นางปิยะนุช  พันกาฬสินธุ์
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  คชอินทร์
 
1. นางนฤมล  ตะภูเขียว
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 1. นายปัญญา   บุญอภัย
 
1. นายปัณณวิชญ์   กิจศิริวัชรมณี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 1. เด็กชายสุรจิตร์  บุญทศ
 
1. นายวิวัฒน์  ประดิษฐ์ศิลป์
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายธวัชชัย  ฝอยวารี
 
1. นางอุบล  บุญสวัสดิ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพงศรี 1. เด็กชายต้นทอง  เบ้าทอง
 
1. นางละมุล  ศรีรักษา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  นามบ้านผือ
 
1. นางสุุจิรา  ชาวพงษ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 1. เด็กชายอาทิตย์  เพราะไธสงค์
 
1. นายณัฐวุฒิ  เชษฐสุมน
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กชายอรรถกร  ศิริชาติ
 
1. นายมนตรี  ศิริเขตร์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เทียนป้อม
 
1. นายวิรัตน์  ธาตุทอง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนสูง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  สังข์มาศ
 
1. นางทัศนีย์  อินทกมลชัย
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 1. เด็กหญิงอทิตยา  ธีปแสง
 
1. นายอัครเดช  อันทะชัย
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายภานุพงศ์  มูลน้อย
 
1. นางสาววราพร  สุภากิจ
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กชายบุญมี  ติดตานนท์
 
1. นางเสาวนีย์  จันดาฝ่าย
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ละคร
 
1. นางบานเย็น  บุตรธนู
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรภัทร์  นันทจันทร์
 
1. นายวิรุฬห์  จุลนิล
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายครรชิต  ภูปรางค์
2. เด็กหญิงพรชิตา  ส่อนไชย
3. เด็กชายวสันต์  อ่วมงามทรัพย์
4. เด็กชายวีระวัฒน์  บุดดีคำ
5. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วเชียงหวาง
6. เด็กชายอนุวัฒน์  ส่อนไชย
7. เด็กชายโสธร  สุวรรณนิก
 
1. นายเอกพิสิษฐ์  ฝีมือดี
2. นางสาววราพร  สุภากิจ
3. นางปิยนุช  วงษ์ไทย
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายพีรวิชญ์  วันที่สุด
2. เด็กชายอินทุกร  พิพิชเศร้า
3. เด็กหญิงุจุฑาลักษณ์  งามลุน
 
1. นางสาวชลดา  บุญสวัสดิ์
2. นางสาววราพร  สุภากิจ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายธนชัย   พิลากลาง
2. เด็กชายวิษณุ  สีนันทะ
3. เด็กชายวุฒินันท์   วันโย
 
1. นางประยงค์  กลิ่นหอมอ่อน
2. นางปาริชาต  แก้วศุภร
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กชายนิพนธ์   สารีรูป
2. เด็กชายรพีภัทร   จำปาเงิน
3. เด็กชายศตรัตน์   สุระดะนัย
 
1. นางบุญเพ็ง   อินลา
2. นางสาวเพียงพิศ   ภูหาร
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ผลทิพย์
2. เด็กชายปรเมศร์   โตเล็ก
3. เด็กชายวนิรุต  ศรียัง
 
1. นางสาวอัปสร  ตะรุวรรณ
2. นางอมร  เวียงอินทร์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โพนหลวง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  เหล่าลาด
3. เด็กชายวิทวัล  แสนเทพ
 
1. นางรัชนี  บุญเที่ยง
2. นางอัญชลี  บุราณคุณ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 1. เด็กชายขวัญฤทัย  ชัยเรือง
2. เด็กชายธีรนันท์  ทองเดือน
3. เด็กชายวัชรพล   ชัยวงศา
 
1. นางภาวิณี   หันจางสิทธิ์
2. นางสาวจิลลาภัทร   ภูมิสัตย์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 1. เด็กหญิงชนิภา  สร้อยสูงเนิน
2. เด็กหญิงสายสุดา  จำปาเพชร
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นามวงษา
 
1. นางชิดาวัลย์  ศรีกงพาน
2. นางสาวอารญา  แสนเทพ
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะอาด 1. เด็กหญิงกันติชา  แก้วเรือง
2. เด็กชายสรศักดิ์  คำบอน
 
1. นายเสมือน  ดงชมภู
2. นางวิไลทอง  ดงชมภู
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 1. เด็กชายฉัตรตรา  ขันซ้อน
2. เด็กชายภูธเนศ  แก้วมณี
 
1. นางสาววราพร  สุภากิจ
2. นางสาววราพร  หงษาวันนา
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 1. เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์  จันทรวงศ์
2. เด็กชายศุภชัย  โพธิ์ผาง
 
1. นางสุขี   คำแปง
2. นางกรรณิการ์  โภคาพานิชย์
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 1. เด็กหญิงธันยพร  ระหา
2. เด็กชายพงศธร  พันโน
3. เด็กชายอนุรักษ์  จันแย้ม
 
1. นายภูเบศร์  ชื่นชม
2. นางธีรภา  วรรณา
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐประชา 509 1. เด็กชายกฤตานนท์  คำวีระ
2. เด็กชายรักษ์ไทย  จันดี
3. เด็กหญิงศุภมาศ  ธรรมสุข
 
1. นางวิไลลักษณ์  ยงยืน
2. นางสาวจุรีลักษณ์  ราชวงษ์
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 1. เด็กหญิงอนุธิดา   สายเสมา
 
1. นางวัชรินทร์   กงภูธร
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. เด็กชายศักดิธัช  นวนสีดำ
 
1. นายธวัชชัย  เหง้าโอสา
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1. เด็กชายประกาศิต  ตรงซื่อ
 
1. นางสาวละมัย  สายแก้ว
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลอง 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ราชบัณฑิต
 
1. นายวิเชียร  แก้วบุญศรี
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. เด็กชายนรินทรธิเบศร์  ยงยืน
 
1. นายธวัชชัย  เหง้าโอสา
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 1. เด็กชายธนโชติ  ประสานแก้ว
 
1. นายธนัญชัย  ชมภูธร
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  เขาวงษ์
 
1. นายธวัชชัย  เหง้าโอสา
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองนา
2. เด็กหญิงจีรภา  นักธรรม
3. เด็กหญิงชมชนก  ศิริชัย
4. เด็กหญิงชาลินี  เอระกา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  มณีรัตน์
6. เด็กชายทศพร  มูลอาษา
7. เด็กชายธนโชติ  ศรีสงคราม
8. เด็กหญิงธิดาพร  นาคประเวศ
9. เด็กชายธีระชาติ  เมนาจิต
10. เด็กชายนวพล  ชัยบุตร
11. เด็กหญิงนันทิยา  ชาทองยศ
12. เด็กหญิงนันพร  คงแสนคำ
13. เด็กหญิงนิรมล  เข็มสุข
14. เด็กชายประกาศิต  ตรงซื่อ
15. เด็กหญิงปิยวรรณ  ก้อนศิริ
16. เด็กชายพงศกร  บุษราคัม
17. เด็กหญิงพรชิตา  อะโหสิ
18. เด็กหญิงพรทิวา  ผ่านวงค์
19. เด็กหญิงพัชรีรัตน์  งอกทรัพย์
20. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มุกดาม่วง
21. เด็กชายวายุ  จันทะลุน
22. เด็กหญิงศรินทิพย์  หวานรอบรู้
23. เด็กหญิงศิรภัทร  ชาติวงค์
24. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  พันพินิจ
25. เด็กหญิงสุดาพร  คูหนองโอง
26. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปัดสีราช
27. เด็กหญิงอธิตยา  วารี
28. เด็กชายอธิปัตร์  เลขวิจิตร
29. เด็กชายอศวเทพ  งอกทรัพย์
30. เด็กหญิงเนตรชนก  วังกะวิง
 
1. นางสาวละมัย  สายแก้ว
2. นางไพรินทร์  จันทโสภณ
3. นางสาวณภัสวรรณ  ขวัญปาก
4. นางวรางคณา  ด้วงกลาง
5. นางลาวัลย์  พันธุ์พรม
6. นางสาวบังอร  ดีมาก
7. นางนันทา  ทาศิริ
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนามั่ง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยชน์สุวรรณ
2. เด็กชายคัมภีร์  งามชมภู
3. เด็กชายจตุพล  ยางขันธ์
4. เด็กชายจิณณวัตร  โพนธาตุ
5. เด็กหญิงชุติมณทต์  หาระคุณโน
6. เด็กหญิงดวงเดือน  โสรมรรค
7. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริภา
8. เด็กหญิงธนัชชา  ชัยวงศ์
9. เด็กชายธนาวุฒิ  ยางขันธ์
10. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์ทองศรี
11. เด็กชายธีรพงษ์  วงศ์เดือน
12. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ผายบุญเรื่อง
13. เด็กหญิงนุชจรี  หัสดี
14. เด็กหญิงพรรพัษสา  ฮามจันทร์
15. เด็กหญิงพรลภัส  ราศี
16. เด็กหญิงภนัดดา  อินทฤาชัย
17. เด็กชายภานุวิชญ์  ผาระสิทธิ์
18. เด็กชายวรรณุวัตร  จุนจริง
19. เด็กชายศิลาดล  เหล่าฮ้อ
20. เด็กชายสมใจ  น้อยยศ
21. เด็กชายสหวัฒน์  โพธิ์แก้ว
22. เด็กหญิงสุกัญญา  พลไกล
23. เด็กหญิงสุชาวดี  ทิพราช
24. เด็กหญิงสุพรรณ๊  ชาติโสม
25. เด็กชายอดิศร  ขันทะชัย
26. เด็กชายอรรทพร  พุทธรัก
27. เด็กหญิงอริศรา  ผงเมือง
28. เด็กหญิงเจนจิรา  คำพันธ์
29. เด็กชายเทิดศักดิ์  หาระคุณโน
30. เด็กหญิงเหมือนดาว  สุระการ
 
1. นางสาวอมินตรา  สิงห์มี
2. นายสำราญ  ผาระสิทธิ์
3. นางณัฐชยาพร  สีดาแจ่ม
4. นายบัวเรียน  พลไกล