หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง/หนองสำโรงวิทยา/168 แพลตินั่ม/สถาบันการพลศึกษา/ค่ายลูกเสืือฯ
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
2 นายเจียระนัย ไชยนา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
3 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
4 นายปัญญา สมสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
5 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
6 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
7 นายวรวุธ บุญอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
8 นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
9 นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
10 นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
11 นายทองเหรียญ บุญปก ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
12 นายเหรียญทอง แก้วอินทร์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบุญมี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
13 นายวิทยา จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
14 นายวุฒิพงษ์ สงวนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
15 นายพีรพงศ์ ทองอนันติวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
16 นายสมคิด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
17 นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขันทอง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
18 นายบุญกว้าง สารีบุตร ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
19 นายอุทัย พิสัยสวัสดิ์ ครูช่วยสอน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
20 นายสุทิต โตมาชา ช่างไม้ ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
21 นายสุนัน สมสล้าง ช่างปูน ระดับ 4 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
22 นายชัยเจริญ อินสุวอ ช่างไฟฟ้า ระดับ 3 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
23 นายไพบูลย์ ชมนวล นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
24 นางประภาพร แสงสูง พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
25 นางสาวอบเชย จันทร์ประเสริฐ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
26 นางประยูร ศรีละมัย พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
27 นางดวงใจ นินธิราช พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
28 นางทิพย์ สืบสิงห์ พนักงานทำความสะอาด คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
29 นางขนิษฐา บุพิ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
30 นางสาวจิรารัตน์ พานคำ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
31 นายรณกฤต สุระอุดร ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
32 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
33 นายชัยรัตน์ สินล้าน ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
34 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
35 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
36 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
37 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
38 นายไพฑูรย์ แสนดี ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่ แสง สี เสียง
39 นายทองเหรียญ บุญปก ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
40 นายปัญญา ประวะโข ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
41 นายสุบิน น้อยบุดดี ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
42 นายประสิทธิ์ แสนโยธะกะ ครู รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
43 นายสายัณ ตำตาด นักการ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
44 นายวิทยา จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
45 นายเจียระนัย ไชยนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
46 นายสุบิน น้อยบุดดี ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
47 นายวิทยา การธนภักดี ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
48 นายบุญปลูก รถหามแห่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
49 นายคงเพชร นามอาษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
50 นายยุทธพงษ์ วันคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
51 นายจักรพงษ์ หงส์สิงห์ทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
52 นายเทพนิมิต บุราณศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
53 นายศรายุทธ เศษอาจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
54 นายชัยณรงค์ แห้วดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
55 นายณัฐพง ถินนาเวียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
56 นายชัยมงคล โกศิลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
57 นายเอกชัย เทพพา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
58 นายอภิสิทธิ์ จันโฮง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
59 นายทิวากร อุปไมยาราม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
60 นางนริณี ศรีเงิน ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
61 นางสุณีย์พร อุบลชัย ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
62 นางพรทิพย์ โกดี ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
63 นางฉวีวรรณ แสงคำพระ ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
64 นางนุชนารถ แก้วคำ ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
65 นางเบญจมาศ ชนะน้อย ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
66 นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสน ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
67 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์เสนีย์ อึงสกาว ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
68 นางนิตยา ฉิมวงศ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
69 นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตร ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
70 นางนิลุบล เจริญพันธุ์ ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
71 นางสาวกุสุมา ตะนัยพุฒิ ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
72 นางนงนาฏ อินสว่าง ครู คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
73 นายคานศจี ทวีธร นามรักษาความปลอดภัย คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
74 นายสุเทพ อินทร์มะโรง นักการ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
75 นางจุฬาภรณ์ ขันขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมพัฒนา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
76 นายสมบัติ เอี่ยมพานิชกุล ครู คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
77 นายสุนันทปรีชา สีสว่าง นักการ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจร และความปลอดภัย
78 นางสุไพรินทร์ นันทะลัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใจ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
79 นางสุภาพร บุญรักษา ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
80 นางสุภาพร บุญรักษา ครู โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
81 นางวรรณรี เพ็ชรปัญญา นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
82 นางราตรี รัตนวงษา ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
83 นางปัทฐานันท์ จันทรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
84 นางอวยพร คงนิล ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
85 นางสาวทิวาพร อาษาบาล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
86 นายกฤษณะ ธรรมโกฏิ์ ช่างครุภัณฑ์ระดับ ช 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
87 นายวินัย ไชยสิทธ์ พนักงานขับรถยนต์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
88 นายอุบล ศรีภูพาน พนักงานธุรการระดับ ส 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
89 นายผจญ ฝ่ายชาวนา ช่างปูนระดับ ช 4 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
90 นายพิชิต บุตรแสนลี พนักงานธุรการระดับ ส 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
91 นายสนธิชัย ยศยิ่ง พนักงานพัสดุระดับ ส 3 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
92 นายปัญญา กุศลยัง หัวหน้าหมวดยานพาหนะ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
93 นางอามร ปัจฉิมบุตร นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายยานพาหนะ
94 นายปัญญา จันทร์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายพิบูลย์พันธ สาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นายปรีชา พันธุ์สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นางเยาวลักษณ์ ร่องพืช นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นายอนุสรณ์ ศรีคารมณ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นายภิษภณ ภูษนันตกุล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
103 นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
104 นางวิภาพร คำบุญเรือง นักวิชาการศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
105 นางสุมิตรา มาสม ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางประยงค์ บรรณเทศ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสุขุมมาลย์ สีดา ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางสนอง พิชัย นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางสาวอุษารัศมี ภูวนนท์ ลูกจ้างชั่วคราวพนักงานพิมพ์ดีด คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางประยูร สมทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางสุมิตรา มาสม ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางรินรดา แกริส ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางจาริวรรณ ดีครอบ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางจงกลนี ไชยเรศ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางสาวชลลดา เสนา ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางสมพร พรมยาลี ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒ ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางพิศรา ทองสุขุม ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางอภิญญา คุรุภัณฑ์ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางอารีสุข ไลออน ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นางพนิดา แซ่จึง ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
123 นางโสภา สีดาแจ่ม นักการ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
124 นางสาวธนพร สำเภา ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
125 นางสาวกฤตพร ทองโคตร ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
126 นางวิไลวรรณ ดอนป้อม ครู โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
127 นางสาวจิราพัชร ฤทธิ์ระบือ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
128 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
129 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
130 นางส่องแสง สารบรรณ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
131 นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์(ธรรมรังสี) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
132 นางส่องแสง สารบรรณ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
133 นางประยงค์ บรรณเทศ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
134 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
135 นางสาวเมวิกา ศรหาวงษ์ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายติดตามประเมิลผลและรายงาน
136 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
137 นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
138 นางฤดีวรรณ เครือเนตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
139 นางทิพวัลย์ แสวงเจริญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
140 นางแสงจันทร์ ทองทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
141 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
142 นางรมชรีย์ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
143 นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
144 นางคำมา ตั้งสุวรรณชัย เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
145 นางสมพิศ ถาวะโร เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
146 นางสาวนิตยา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและบัญชี คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
147 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
148 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
149 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
150 นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
151 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
152 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
153 นายนพรัตน์ วงเวียนคู ครู โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
154 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
155 นายอัครพล น้อยอุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
156 นายเอกลักษณ์ แก้วแก่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
157 นายวัชระ วงษ์วิชา ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
158 นางสาวทัศนีย์ แสนชมภู ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหอม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
159 นายจุตติ จันทนะ ครู โรงเรียนเซนต์เมรี่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
160 นายชัยณรงค์ พ่อทอง ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
161 นางสาวนลินี พลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
162 นายพลากร ขุริมนต์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน
163 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน
164 นายไพรินทร์ บุสภา ครู โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
165 นางศิริลักษณ์ ธรรมกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
166 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาด คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน
167 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
168 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
169 นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันการศึกษาปฐมวัย
170 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
171 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
172 นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศีกษาพิเศษ
173 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศีกษาพิเศษ
174 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
175 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
176 นายสมชาย ดอนสมพงษ์ นักประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นางณัชชา โคตรน้ำเนาว์ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางนิภา ต่ายดำรง ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายสิทธิพงษ์ คงวันดี เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
181 นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนี นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
182 นางวรรณภา สมดี ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
183 นางสาววัชรี กล้าหาญ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
184 นางลัดดา ศรีนา ครู โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มประจักษ์ศิลปาคม
185 นายพิชญ์ภวิศ ภูมิมณี ครู โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มประจักษ์ศิลปาคม
186 นายสำราญ วรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มหมากแข้ง
187 นายสุพัฒน์ มาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มบ้านตาด
188 นางอรชร จันดาเบ้า โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มสามพร้าว
189 นางสาววีนัสนี ศรีกันยา โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนิคม-ห้วยหลวง
190 นางสาวรจนา จันทร์กอง ครู โรงเรียนบ้านนาแอง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนิคม-ห้วยหลวง
191 นายบุญกว้าง สุขชัย โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเชียงพิณ
192 นางสาวธนกร เบ้าทอง ครู โรงเรียนหนองไฮวิทยา ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนครภูรินทร์
193 นางสุนันทา โสรีทา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรักษ์นาข่า
194 นางวิภาดา รีรมย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรามสูร
195 นางเจียงลม โฉมหาญ ครู โรงเรียนบ้านหนองนาคำ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนาคำ-ขอนกว้าง
196 นางสาวฤทัยรัตน์ นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้า - หนองไผ่ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มนาคำ-ขอนกว้าง
197 นายไพรินทร์ บุสภา ครู โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเชียงยืน
198 นางสาวนลินี พลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเชียงยืน ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเชียงยืน
199 นางพรไพรินทร์ ผาจวง ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มเพ็ญ
200 นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์/นักบินน้อย
201 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันวิทยาศาสตร์/นักบินน้อย
202 นางจิรารัตน์ สมชาย ครู โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเหล่า-เตาไห
203 นายณัฐวุฒิ แสนสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโนนสว่าง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเหล่า-เตาไห
204 นายธวัชชัย คุณธรรม ครู โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มนาบัว-สร้างแป้น
205 นางสาวรวิพร จันทะดวง ครู โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มจอมศรี
206 นายวสันต์ ศรีโพธิ์วัง ครู โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มจอมศรี
207 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา
208 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันสุขศึกษาและพลศึกษา
209 นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ สาระทัศนะศิลป์
210 นายวัชระ วงษ์วิชา ครู โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเชียงหวาง
211 นางสาวกัญญ์ณภัฎฐ์ ธวัชวิเชียร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มบ้านธาตุ
212 นายนพรัตน์ วงเวียนคู ครู โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มบ้านธาตุ
213 นายเริงเดช สุทธิอาจ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มนาพู่
214 นายเอกลักษณ์ แก้วแก่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มนาพู่
215 นางณิชมลกานต์ บุรีภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสร้างคอม
216 นางสุภาพร ชาวป่า ครู โรงเรียนบ้านนามั่ง ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มโคกโพธิ์-บ้านยวดฯ
217 นายพยุงศักดิ์ ผาจวง ครู โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มโคกโพธิ์-บ้านยวดฯ
218 นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
219 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันศิลปะ ดนตรี
220 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันคณิตศาสตร์
221 นางสาวทัศนีย์ แสนชมภู ครู โรงเรียนบ้านโคกผักหอม ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มกุดหมากไฟ-อุบมุง
222 นางนันท์นภัส ชื่นชม ครู โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองอ้อ-โนนหวาย
223 นายปราโมทย์ พุ่มชะบา ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองวัวซอ
224 นางสาวหรรษา ตุ้มวารีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหมากหญ้า ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองวัวซอ
225 นายพิชัย นักผูก ครู โรงเรียนบ้านน้ำพ่น ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มน้ำพ่น-หนองบัวบาน
226 นางระภีพร ทาสีดำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านน้ำพ่น ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มน้ำพ่น-หนองบัวบาน
227 นายจุตติ จันทนะ ครู โรงเรียนเซนต์เมรี่ ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 1
228 นางอรชร โคตรโมลี ครู โรงเรียนเซนต์เมรี่ ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 1
229 หงษ์นภา เล่าสุอังกูร ครู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 2
230 นายจักรพันธ์ แสนอุบล ครู โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเทศบาลนครอุดรธานี
231 นางสายฝน ภูสีเขียว ครู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 2
232 ว่าที่ ร.ต.วิวรณ์ พรมบุตร ครู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเอกชน 2
233 นายทวีชัย เกียรติสกุลศรี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านเลื่อม ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มบ้านเลื่อม-หนองบัว
234 นางสาวพัทธนันท์ โคตรศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตาด ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มบ้านตาด
235 ว่าที่ร้อยตรีอนุวัฒน์ โคตรหัสดี โรงเรียนบ้านนาหยาด ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มสามพร้าว
236 นางอารีย์ เหง้าพรหมมินทร์ โรงเรียนมิตรภาพ 6 ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มกุดสระ
237 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันภาษาไทย
238 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันภาษาไทย
239 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันภาษาไทย
240 นาวสาวกัลทิกา สมใจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรักษ์นาข่า
241 นางสาวอรดา สงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวบึง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มศรีอุดร
242 นางนิตยา ภูมิเพ็ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนโนนสูง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มรามสูร
243 นางเสาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายประกวดและแข่งขันภาษาต่างประเทศ
244 นางสาวไพวัลย์ ไชยสีหา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองบัว ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มหมากแข้ง
245 นางสาวเกษร คนหาญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านศรีสว่าง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบกลุ่ม นครภูรินทร์
246 นายชัยณรงค์ พ่อทอง ครู โรงเรียนบ้านดงขันทอง ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบกลุ่ม กลุ่มเพ็ญ
247 นายสรพงษ์ โพนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) ผู้ดูแลระบบระดับกลุ่ม กลุ่มสร้างคอม
248 นายประคอง พันธ์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย
249 นายพยัคฆพงษ์ รอดชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล รองประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย
250 นายอรรถชัย นันทวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสร้างคอม คณะกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย
251 นายสุรสิทธิ์ พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง คณะกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย
252 นางนิรุบล ชุมแวงวาปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ คณะกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย
253 นางนุตติยา อาษานอก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย
254 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารการศึกษาปฐมวัย
255 นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
256 นายวราวุธ หาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแตง รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
257 นายพีรภัทร ธนาภัทรไฟโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนเลียบ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
258 นายอภิชัย เสนาโยธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
259 นายวีระเดช บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
260 นายวิทยา บรรณเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
261 นายธงชัย พละสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกล่าม คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
262 นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
263 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
264 นางอุบลรัตน์ จงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
265 นายสำราญ วรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
266 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นายสมคิด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นางบุษบา ช่วยแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นายวานิช โศกสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นายภูวดล พรทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรง ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
273 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรง รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
274 นางบุญญาพร สิงห์โท ครโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
275 นางสาวสุภาพ ภักดีกำจร ครูโรงเรียนชุมชนโนนสูง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
276 นางอุดร จันทร์ดวง ครูโรงเรียนบ้านเลื่อม คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
277 นางเจตสุภา เป้าชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านหนองตุ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
278 นางปรีดา กุศล ครูโรงเรียนบ้านเชียงยืน คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
279 นางสุปรียา จันทะเลิศ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
280 นางสาววัชรี กล้าหาญ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
281 นางอารีสุข ไลออน ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
282 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
283 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
284 นายไพวัลย์ แก้วดวงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคลอง รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
285 นายสากล ฉิมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
286 นายพลพล ชื่นธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูบมุง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
287 นายธนันชัย ปลัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
288 นายธราพงษ์ เก่งกว่าสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเดื่อ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
289 นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
290 นางอนุรักษ์ ศรีระโส ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
291 นางอรัญญา ธาตุไชย ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
292 นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยง ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
293 นางกัญญา ตัณศิลา ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
294 นางอัมพิกา ธรรมสาลี ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
295 นายวชิระ มหิสนันท์ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
296 นายวินัย อสุณี ณ อยุธยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
297 นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
298 นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกิจกรรมท้องถิ่น,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
299 นายศิริ เชียงบาล ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
300 นายปัญญา ปะวะโข ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
301 นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
302 นางเสาาวภา สมศรี ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
303 นางสินีนาฏ คำมันตรี ครู โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
304 นางนาฏยา สังเกตุมาลี ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
305 นางกนกพร บุญอาจ ครู โรงเรียนบ้านนาหยาด คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
306 นางสาวรจนา สิมลี ครู โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
307 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
308 นางจิรนันท์ ขันภิบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
309 นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์ ครู โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
310 นางสาววิภาดา โสตาราช ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
311 นางพงษ์ศิริ ละดาดาษ ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
312 นางจุลัยวรรณ์ ทัศพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
313 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
314 นายสิทธิ แก้วรอด ครู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
315 นายสุวิทย์ น้อยอุ่นแสง ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
316 นางเบญจมาศ ชนะน้อย ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
317 นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
318 ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสะกาว ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
319 นายพิทยา บุญทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
320 นางเมตตา ศรีวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
321 นายอเนก แสนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสิงห์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
322 นายปรีชา พันธุ์สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
323 นางพิสมัย สิมสีพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพ่น คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
324 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
325 นายชัยวัฒน์ ชาวสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย ประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด )
326 นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด )
327 นายอาคม พรมศรี ครู โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด )
328 นายสาคร ด้วงสะดี ครู โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด )
329 นายส่งศักดิ์ จิตบุตร ครู โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด )
330 นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิด ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนวและภาษาไทย )
331 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนวและภาษาไทย )
332 นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนวและภาษาไทย )
333 นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนวและภาษาไทย )
334 นายสุภักษร พหลทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
335 นายสุวิทย์ คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ 6 คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
336 ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาไห คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
337 นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
338 นางนันทพร บุตรธนู ครู โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
339 นางสาวบุญรัตน์ รวมธรรม ครู โรงเรียนรัฐประชา 509 คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
340 นางรำไพ ดีแสน ครู โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล คณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
341 นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
342 นางทัศนีย์ อินทกมลชัย ครู โรงเรียนชุมชนโนนสูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจกรรมการศึกษาพิเศษ (กลุ่มนักเรียนเรียนร่วม)
343 นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจซี บ้านอินทร์แปลง ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
344 นายสัญญา กุลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง รองประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
345 นางสาววิไลลักษณ์ บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
346 ว่าที่ร้อยเอก อดิศักดิ์ สาคมิตร ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
347 นางปราชิญา ศิรินิกร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
348 นางจารุวรรณ แจ่มเสียง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
349 นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้าย ครู โรงเรียนบ้านหมากแข้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
350 นางขนิษฐา บุพิ ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
351 นางอุทัยวรรณ คุ้มห้างสูง ครู โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
352 นายสุเทพ อินทร์มะโรง นักการ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
353 นางโสภา สีดาแจ่ม นักการ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสะอาด
354 นายสายัณ ตำตาด นักการ โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความสะอาด
355 นายประเวศ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
356 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
357 นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
358 นายประวัติ เต็มบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
359 ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
360 นายสุภาพ แสงอ่อน ประธานกลุ่มโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม คณะกรรมการอำนวยการ
361 นายสุรพล สุขประเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนหมากแข้ง คณะกรรมการอำนวยการ
362 นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านเลื่อม - หนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ
363 นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านตาด คณะกรรมการอำนวยการ
364 นายสมบัติ กองจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนสามพร้าว คณะกรรมการอำนวยการ
365 นายทองเหรียญ บุญปก ประธานกลุ่มโรงเรียนนิคมห้วยหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
366 นายสุรสิทธิ์ พิลึก ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงพิณ คณะกรรมการอำนวยการ
367 นางทิพวรรณ แพงบุปผา ประธานกลุ่มโรงเรียนนครภูรินทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
368 นายสุวิทย์ คำด้วง ประธานกลุ่มโรงเรียนกุดสระ คณะกรรมการอำนวยการ
369 นายสุเทพ ผลสว่าง ประธานกลุ่มโรงเรียนรักษ์นาข่า คณะกรรมการอำนวยการ
370 นายเชวง ชื่นตา ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีอุดร คณะกรรมการอำนวยการ
371 นายวิริยันต์ ตะวัน ประธานกลุ่มโรงเรียนรามสูร คณะกรรมการอำนวยการ
372 นางสาวปิ่นแก้ว บุญมาตุ่น ประธานกลุ่มโรงเรียนนาคำขอนกว้าง คณะกรรมการอำนวยการ
373 นายสากล ฉิมวงศ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงยืน คณะกรรมการอำนวยการ
374 นายพยัค รอดชมพู ประธานกลุ่มโรงเรียนเพ็ญ คณะกรรมการอำนวยการ
375 นายอภิชัย เสนาโยธี ประธานกลุ่มโรงเรียนสุมเส้า คณะกรรมการอำนวยการ
376 นายสุภักษร พหลทัพ ประธานกลุ่มโรงเรียนเหล่าเตาไห คณะกรรมการอำนวยการ
377 นายพนมรักษ์ หาญกล้า ประธานกลุ่มโรงเรียนจอมศรี คณะกรรมการอำนวยการ
378 นายอนันต์ แก่นวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนนาบัวสร้างแป้น คณะกรรมการอำนวยการ
379 นายชุมพร หล้าจางวาง ประธานกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง คณะกรรมการอำนวยการ
380 นายหนูเถื่อน ปะโพชะนัง ประธานกลุ่มโรงเรียนบ้านธาตุ คณะกรรมการอำนวยการ
381 นายวัฒนา ช่วยแสง ประธานกลุ่มโรงเรียนนาพู่ คณะกรรมการอำนวยการ
382 นายทองจันทร์ โพธิ์บาย ประธานกลุ่มโรงเรียนสร้างคอม คณะกรรมการอำนวยการ
383 นายสมควร โพธิ์ทิพย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกโพธิ์บ้านยวดหินโงม คณะกรรมการอำนวยการ
384 นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนกุดหมากไฟ - อูบมุง คณะกรรมการอำนวยการ
385 นายวรพจน์ พุทธรักษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองอ้อ - โนนหวาย คณะกรรมการอำนวยการ
386 นายสมพงษ์ พลบูรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองวัวซอ คณะกรรมการอำนวยการ
387 นายวราวุธ บุญอาจ ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำพ่น - หนองบัวบาน คณะกรรมการอำนวยการ
388 นายสุวัฒน์ สุระอุดร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
389 นายบุญเพิ่ม นามภูมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง คณะกรรมการอำนวยการ
390 นางวิไล พลพวก ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
391 นางชุลีพร เปลี่ยนขำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
392 นางกัญญา ตัณศิลา ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
393 นางส่องแสง สารบรรณ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
394 นางสาววัชรี กล้าหาญ ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
395 นายศุภชัย ศรีหาใต้ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
396 นางประยงค์ งามจิตร ครูโรงเรียนหนองสำโรงวิทยา เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
397 นายเกียรติศักดิ์ ชารีโคตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
398 นายสุบรรณ ดาวังปา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
399 นายบุญเกื้อ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
400 นางรมชรีย์ ปาระแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
supak2513@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]