หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 22 42 23
2 006 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 37 104 66
3 008 โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 18 37 24
4 009 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 9 24 13
5 010 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 2 6 4
6 012 โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 31 55 45
7 013 โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 33 86 40
8 014 โรงเรียนชุมชนหนองแสง 4 5 4
9 015 โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 4 9 6
10 011 โรงเรียนชุมชนโนนสูง 40 70 48
11 018 โรงเรียนดอนอุดม(เนยอุปถัมป์) 2 5 2
12 019 โรงเรียนท่าหนาด 3 8 6
13 034 โรงเรียนนาทรายนาม่วง 3 6 4
14 036 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 12 60 20
15 037 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 4 5 4
16 038 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๑ 14 21 17
17 035 โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 2 3 3
18 184 โรงเรียนบานหนองแซงสร้อย 18 43 27
19 041 โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ 23 47 37
20 042 โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 4 6 5
21 043 โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 16 30 23
22 044 โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 2 4 2
23 047 โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 2 1 1
24 050 โรงเรียนบ้านขาว 2 2 2
25 048 โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 8 27 14
26 049 โรงเรียนบ้านข้าวสาร 0 0 0
27 052 โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 7 14 10
28 051 โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 5 17 10
29 053 โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 50 136 83
30 063 โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 5 19 9
31 064 โรงเรียนบ้านจอมศรี 10 21 16
32 065 โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 3 4 3
33 068 โรงเรียนบ้านจำปา 5 13 9
34 066 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ 3 5 4
35 067 โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา 4 6 6
36 069 โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่67 3 5 4
37 070 โรงเรียนบ้านชาด 10 16 11
38 078 โรงเรียนบ้านดงขันทอง 4 13 6
39 080 โรงเรียนบ้านดงบัง 2 7 3
40 081 โรงเรียนบ้านดงปอ 7 14 12
41 082 โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 5 6 4
42 083 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 11 28 18
43 085 โรงเรียนบ้านดงยาง 11 30 22
44 084 โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 36 82 54
45 086 โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญ 11 24 19
46 087 โรงเรียนบ้านดงหนองโพธิ์ 0 0 0
47 089 โรงเรียนบ้านดงอุดม 2 4 2
48 079 โรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์) 8 22 15
49 088 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 13 25 21
50 090 โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 6 14 9
51 092 โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 21 47 32
52 093 โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 4 11 7
53 095 โรงเรียนบ้านดอนบาก 1 2 2
54 096 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1 10 2
55 097 โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 11 21 15
56 094 โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 9 14 13
57 091 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 3 3 3
58 099 โรงเรียนบ้านดู่ 5 12 7
59 098 โรงเรียนบ้านด่าน 5 16 7
60 101 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้ว 5 24 11
61 102 โรงเรียนบ้านตาด 28 79 51
62 107 โรงเรียนบ้านถิ่นสุขาวิทยา 12 29 21
63 104 โรงเรียนบ้านถ่อน 3 4 3
64 105 โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 4 7 5
65 106 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 9 17 14
66 108 โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 16 26 21
67 109 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 14 24 17
68 110 โรงเรียนบ้านท่าเสียว 6 15 11
69 111 โรงเรียนบ้านนาคลอง 9 17 11
70 112 โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 9 39 19
71 113 โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 26 56 34
72 114 โรงเรียนบ้านนาดี 7 16 9
73 115 โรงเรียนบ้านนาทราย 1 2 1
74 116 โรงเรียนบ้านนาทาม 2 6 2
75 117 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 17 42 29
76 118 โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 14 26 22
77 119 โรงเรียนบ้านนาพัง 4 7 6
78 120 โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 5 7 6
79 121 โรงเรียนบ้านนาพู่ 17 35 25
80 122 โรงเรียนบ้านนามั่ง 24 98 42
81 124 โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 2 4 3
82 126 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 2 4 4
83 127 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 6 55 18
84 125 โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 13 39 23
85 128 โรงเรียนบ้านนาหยาด 0 0 0
86 129 โรงเรียนบ้านนาหว้า 4 11 7
87 123 โรงเรียนบ้านนาเยีย 0 0 0
88 130 โรงเรียนบ้านนาแอง 9 34 17
89 133 โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 9 17 10
90 132 โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 23 41 31
91 131 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 3 2
92 145 โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 1 3 1
93 144 โรงเรียนบ้านป่อง 3 5 4
94 146 โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 6 17 10
95 147 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 10 15 11
96 148 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 0 0 0
97 149 โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 14 44 25
98 153 โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 1 1 1
99 158 โรงเรียนบ้านยวด 7 16 8
100 159 โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 9 24 16
101 270 โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
102 160 โรงเรียนบ้านยางซอง 6 15 8
103 161 โรงเรียนบ้านยางบึง 0 0 0
104 162 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 30 74 52
105 163 โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 4 5 5
106 167 โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 3 9 6
107 170 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 5 6 6
108 169 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (อำเภอเพ็ญ) 4 8 7
109 171 โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 1 2 2
110 172 โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 3 4 4
111 168 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 5 9 5
112 173 โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 14 29 19
113 174 โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 12 24 20
114 175 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 6 11 8
115 176 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 1 5 2
116 179 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 12 4
117 181 โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 15 28 17
118 182 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 39 111 62
119 183 โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 0 0 0
120 185 โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 8 19 10
121 186 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 12 19 16
122 187 โรงเรียนบ้านหนองตุ 6 13 10
123 188 โรงเรียนบ้านหนองตูม 17 32 19
124 189 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 27 102 51
125 190 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 19 27 25
126 191 โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 3 6 5
127 192 โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 25 59 38
128 193 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 10 30 17
129 200 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 26 23
130 198 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 9 29 14
131 197 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (อ.เพ็ญ) 7 9 9
132 196 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 2 9 3
133 195 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินบัวทอง 10 17 13
134 199 โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 6 7 6
135 201 โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 9 15 11
136 194 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 13 26 17
137 202 โรงเรียนบ้านหนองผง 2 3 2
138 208 โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์(ไชยเชียงพิณ) 4 4 4
139 211 โรงเรียนบ้านหนองหลอด 20 31 23
140 212 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 16 52 26
141 213 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 3 7 3
142 216 โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 20 39 28
143 215 โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 4 12 7
144 204 โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 2 3 2
145 214 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 9 21 14
146 180 โรงเรียนบ้านหนองแก 1 3 2
147 205 โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล 18 35 25
148 207 โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 15 23 15
149 206 โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิดเกษตรสมบูรณ์ 2 6 4
150 209 โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 1 1 1
151 210 โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 2 6 4
152 217 โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 9 11 10
153 203 โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 6 12 9
154 220 โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 18 56 32
155 221 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 18 36 24
156 219 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 14 43 24
157 222 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 14 28 21
158 218 โรงเรียนบ้านหม้อ 5 7 6
159 223 โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 22 57 38
160 224 โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 18 45 27
161 227 โรงเรียนบ้านหัวบึง 11 29 19
162 228 โรงเรียนบ้านหินโงม 26 39 33
163 226 โรงเรียนบ้านห้วยวังโตน 0 0 0
164 225 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 8 14 9
165 233 โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 5 5 5
166 232 โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 4 5 4
167 234 โรงเรียนบ้านอูบมุง 15 30 23
168 045 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 2 2
169 071 โรงเรียนบ้านเชียงดา 8 30 15
170 072 โรงเรียนบ้านเชียงพัง 4 7 5
171 073 โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 13 23 16
172 074 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 11 24 17
173 075 โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 23 46 38
174 077 โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 7 19 12
175 100 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 0
176 103 โรงเรียนบ้านเตาไห 11 32 18
177 154 โรงเรียนบ้านเม่น 11 20 13
178 164 โรงเรียนบ้านเลา 5 14 7
179 165 โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 8 17 14
180 166 โรงเรียนบ้านเลื่อม 19 41 22
181 177 โรงเรียนบ้านเสาเล้า 9 25 12
182 229 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 34 97 54
183 230 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 14 22 18
184 150 โรงเรียนบ้านแพงศรี 3 7 5
185 156 โรงเรียนบ้านแมด 0 0 0
186 155 โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 8 15 9
187 157 โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 0 0 0
188 046 โรงเรียนบ้านโก่ย 4 7 4
189 054 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 22 46 29
190 055 โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 23 46 34
191 056 โรงเรียนบ้านโคกลาด 44 135 73
192 057 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 10 23 12
193 058 โรงเรียนบ้านโคกศรีแก้ว 0 0 0
194 060 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
195 059 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.เพ็ญ 8 15 12
196 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 38 105 53
197 062 โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 1 15 2
198 134 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 3 5 5
199 136 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 2 4 4
200 137 โรงเรียนบ้านโนนบุญมี 0 0 0
201 138 โรงเรียนบ้านโนนยาง 2 6 4
202 139 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2 2 2
203 140 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 3 10 6
204 141 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 31 65 40
205 142 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 10 27 17
206 143 โรงเรียนบ้านโนนหวาย 13 22 20
207 135 โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 8 18 12
208 151 โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 5 7 5
209 152 โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 10 18 12
210 178 โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 9 20 12
211 231 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 7 4
212 076 โรงเรียนบ้านไชยฟอง 2 4 4
213 236 โรงเรียนประชาสามัคคี 15 28 21
214 237 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 10 26 15
215 243 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี 1 1 1
216 244 โรงเรียนมิตรภาพ 6 19 33 17
217 245 โรงเรียนรัฐประชา 509 14 34 17
218 246 โรงเรียนสร้างแป้น 8 22 13
219 248 โรงเรียนสิริปุณโณ 0 0 0
220 249 โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 30 47 39
221 250 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 43 121 70
222 251 โรงเรียนหนองไฮวิทยา 10 21 15
223 252 โรงเรียนหว้าน 5 11 7
224 257 โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 18 27 20
225 259 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 59 154 90
226 260 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 54 144 89
227 254 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล 59 132 97
228 007 โรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลง 11 35 20
229 004 โรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาว 1 2 1
230 005 โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 17 40 29
231 039 โรงเรียนโนนชาดวรุบลวิทยา 1 1 1
232 040 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา 4 17 7
233 032 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 10 28 18
234 033 โรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187 3 3 3
235 001 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ 14 35 23
236 003 โรงเรียนคุณากรณ์ 3 21 9
237 017 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 11 17 14
238 235 โรงเรียนปรมินทร์ 0 0 0
239 238 โรงเรียนพัฒนาปัญญา 2 4 3
240 239 โรงเรียนพันธกิจวิทยา 0 0 0
241 240 โรงเรียนพิชญบัณฑิต2 4 7 6
242 241 โรงเรียนมหฤทัยคริสเตียน 3 5 4
243 247 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 0 0
244 253 โรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 0 0 0
245 269 โรงเรียนอนุบาลทิพากานต์ 0 0 0
246 255 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 4 5 5
247 256 โรงเรียนอนุบาลลดา 1 3 2
248 258 โรงเรียนอนุบาลสันติธรรมวิทยา 0 0 0
249 268 โรงเรียนอนุบาลอาภาพัชร 2 2 2
250 261 โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 2 2
251 262 โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 0 0 0
252 263 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
253 267 โรงเรียนอุดรมงคลวิทยา 0 0 0
254 264 โรงเรียนอุดรวิทยา 0 0 0
255 016 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 6 10 8
256 020 โรงเรียนเทพนุสรณ์ 5 11 8
257 242 โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี 0 0 0
258 021 โรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี 0 0 0
259 022 โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 0 0 0
260 023 โรงเรียนเทศบาล 11 อนุบาลหนองหิน 0 0 0
261 024 โรงเรียนเทศบาล 12 บ้านช้าง 0 0 0
262 025 โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 55 97 71
263 026 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 0 0 0
264 027 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม 0 0 0
265 028 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 5 20 10
266 029 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 7 7 7
267 030 โรงเรียนเทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา 0 0 0
268 031 โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ 0 0 0
รวม 2569 5957 3794
9751

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
supak2513@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]