หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-udn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางดรุณี กองมณีโรงเรียนบ้านนาหว้าประธานกรรมการ
2. นางนฤมิต จ่าสิงห์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พรหมพลจรโรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำกรรมการ
4. นางสาวณราวดี หาญพังงูโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
5. นางรำพึง สุธรรมมาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
6. นายนิรันดร์ ผมไผโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายพนมรักษ์ หาญกล้าโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญประธานกรรมการ
2. นางสงกรานต์ หอระตะโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
3. นางกฤษณี บำรุงภักดีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางลดาวรรณ เขตจำนันท์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางสาวศิริพร สุวรรณดีโรงเรียนบ้านเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางน้ำค้าง ป้องนางไชยโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นางนงนาฎ อินสว่างโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางนิตยา รัตนพลทีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางวารุณี ก้อมชัยภูมิโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางนวพร เสนปัญจะโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางนันท์นภัส พรหมบัณฑิตโรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาดกรรมการ
3. นางกมลวรรณ พุทธพรหมโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางวงศ์รวี วักชัยสงค์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางทองม้วน ศรีรักษาโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางลัดดา ศรีนาโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา จันทะครโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ เหมุทัยโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการ
4. นางสาวณัชสุดา คำมุกชิกโรงเรียนเจซี.บ้านอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย ศรีวงษ์รัตน์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮกรรมการ
3. นางสาววีนัสนี ศรีกันยาโรงเรียนบ้านหนองขุนเหล่าหลักวิทยากรรมการ
4. นางพัชรีพร อุปพงศ์โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางนิตยา ต้นยวดโรงเรียนศรีชมชื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกรแก้ว หนูทองโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสุมาลี สาชินโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางสุวรรณี วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางรินรดา จันทะวันโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
3. นางจันทนีย์ กอบุตรโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกอดิศักดิ์ สาคมิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวชัญญา เกษมปิติสุขสกุลโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นางโสภารัตน์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
3. นางเกษร ศิริธรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางปรัศนีย์ พหลทัพโรงเรียนบ้านดงปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายเต้ง ดาบภูเขียวโรงเรียนบ้านดงปอประธานกรรมการ
2. นางวิชุลดา ราชหงษ์โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการ
3. นายชูชีพ ศิริข่วงโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ แซ่ฉิ่นโรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6กรรมการ
5. นางสรัญญา บัวสิมโรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ตุ้มวารีย์โรงเรียนบ้านอูบมุงประธานกรรมการ
2. นางบัวผัน ศรียาโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริขวัญ ขมวดทรัพย์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางจุฑาทิพ วาทะสิทธิ์โรงเรียนหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ชาวป่าโรงเรียนบ้านนามั่งกรรมการ
3. นางสาวรวิพร จันทะดวงโรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวปรียาภรณ์ มาสาซ้ายโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางเต็มศิริ นิตย์คำหาญโรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการ
3. นางสาวรจนา จันทร์กองโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรสสุคนธ์ มุลาลีโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ หนูกลางโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
3. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางจุฑาทิพ วาทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ แพงยาโรงเรียนมิตรภาพ6ประธานกรรมการ
2. นางดรุณี แสนสวาทโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
3. นายนิรันดร์ ผมไผโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล มูลกายโรงเรียนบ้านนาคำหลวงประธานกรรมการ
2. นางลุนนี พละสารโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
3. นางฉัตรฤทัย อุภัยพรมโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้วกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ชินคำโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางประยงค์ งามจิตรโรงเรียนหนองสำโรงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิจิตร ไหลรินบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเถลิงศักดิ์ มูลคำโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางนัฐิยา ไชยคำภาชุมชนหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายเปี่ยมศักดิ์ เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านยางซองประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
3. นางสาวศศิธร จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางนิตยา ยางชุมโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
5. นางฐิตินันท์ พนมภูมิโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ชานนตรีโรงเรียนบ้านเลื่อมประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สกุลพิมลโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางสาววิภาดา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทองพูน ขันซ้ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1ประธานกรรมการ
2. นายวานิจ รอดชมภูโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางเกษร ปัญญาพงษ์เมธโรงเรียนบ้านหนองหลอดกรรมการ
4. นางสุนันทา โสสีทาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ช่วยแสงโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ โคตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร รอดวินิจโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
4. นางละมุน ท่อแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางถิริยา เป้งคำภาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายสมชาย วงศ์ละครโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
3. นางนิตยา ฉิมวงศ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ มาชัยโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางฐิญตา คำภูแก้วโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางกฤษณา ยางศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ โคตรสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนกรรมการ
5. นางอรญา สุตตานนท์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวานิช โศกสีโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางปฐมพร ศรีโพธิ์วังโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางรัชนี พงศ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงพังกรรมการ
4. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมกรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ เหลาทองโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประครอง ระติเดชโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชาญสุขโรงเรียนชุมชนหมู่ม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร พัสดรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
4. นายกฤษดา แก้วกรองแสงโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ พิมพ์ศรีโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวัฒนศักดิ์ คอนดีโรงเรียนบ้านคำกลิ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ภิรมย์ราชโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
3. นายวิเชียร พันลำภักดิ์โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
4. นางอารมณ์ พวงระย้าโรงเรียนบ้านนาหว้ากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ บำรุงภักดีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุพงษ์ ผลไสวโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงกรรมการ
3. นางสาวอัปสร ตะรุวรรณโรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
4. นางเนตรนภา ไตรยงค์โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายฐีระวัฒน์ ศรีโมลีโรงเรียนบ้านนามั่งประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางชาลิสา สรรพโสโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพิชิต มูลพลโนโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
5. นางศิริวรรณ แก้วกองแสงโรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา นาคำโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
3. นางจรรยา ศรีพันธะบุตรโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการ
5. นางอรชร ภูหวดน้อยโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
6. นายเกียรติก้อง จงย่อกลางโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
7. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
8. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
9. นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิชัย เสนาโยธีโรงเรียนบ้านคอนเลียบประธานกรรมการ
2. นางอุบล เพียยุระโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
3. นายบุญเลี้ยง จอดนอกโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
4. นางสาวอรรถยา โกจิลานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางส่องแสง สารบรรณ์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางสาวนงนุช อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
7. นางลำไย บัวสอนโรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดินกรรมการ
8. นายวิศรุต ศรีลาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองสำโรงวิทยากรรมการ
9. นายเรือนทอง รามคำโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางดรุณี กองมณีโรงเรียนบ้านนาหว้าสันติราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
4. นายเริงเดช สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
5. นางยุพา เนื่องบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ หาเคนโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ภรณ์ รัตนอ่อนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ประกอบพานิชโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
5. นางสาวสุมมา คูนาคำโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์โรงเรียนบ้านคอนเลียบประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ จิตรเจริญโรงเรียนบ้านคอนเลียบกรรมการ
3. นางปราณี ภู่ทองโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวประครอง พลสิทธ์โรงเรียนชัยพรมิตรภาพที่67กรรมการ
5. นางสิริรัตน์ ตะราษีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางประมวล ใคร่นุ่นกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายเริงเดช สุทธิอาจโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
3. นายอดิเรก เวียงสิงห์กอโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางปราณี ภู่ทองโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางบุษบา แสงลีโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายวิทยา บรรณเทศโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ โพธิ์บายโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางธันย์ณรัศม์ ผ่องแผ้วโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการ
4. นางกัลยานี แพงจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย พละสารโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ พุ่มชะบาโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางฐิติพร ทองเจริญโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
4. นางสาวนงนุช อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
5. นางอิศราวรรณ ปราบพาลโรงเรียนหนองตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์โรงเรียนบ้านดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ แสงจันทร์บ้านอูบมุงกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร สกุลคูโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการ
4. นางปิยนาถ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
5. นางสาวพรกนก คำศรีโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรเดช วงษ์เที่ยงโรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทองประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิดตะกาศโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นางปิยะนาถ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
4. นางสาวพรรณราย สีมีวอโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
5. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายวราวุธ หาเคนโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย งามดีบ้านสร้างแป้นกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ จงรักษ์บ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นายเรือนทอง รามคำโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหวานประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ปิตตะกาศโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางปิยนาถ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
7. นายนิสิต งามจิตรโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายพีรภัทร ธนาภัทรไพโรจน์โรงเรียนบ้านคอนเลียบประธานกรรมการ
2. นายสันติ ตันวัฒนะโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางสาวสุมนา คูนาคำบ่อยน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ วิไลกุลบ้านนาทรายกรรมการ
5. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธงชัย พละสารโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายอุทาน ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นายมนัส ทองเงินโรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ชำนาญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
5. นางกัลยาณี แพงจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
6. นายสุพัฒน์ ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางกัลยานี แพงจันทร์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
2. นายสมปอง ต้นยวดโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายเรือนทอง รามคำโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามกรรมการ
4. นางสาวสุมนา คูนาคำโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุวคนธ์ สิงห์ครามโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
6. นายนิยม ระหาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ปิตตะกาศโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นายวิจิตร บุตรสุรินทร์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางปิยนาถ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
5. นายฤทธิชัย งามดีโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไชยา หารคุโนโรงเรียนบ้านหนองกุงประธานกรรมการ
2. นางจุฬา บุญไชยศรีโรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
3. นางภาณุมาศ หลิมวานิชโรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคนกรรมการ
4. นางภารดี กิจสมสาตร์โรงเรียนบ้านโพนเลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ศรี สาแก้วโรงเรียนรัฐประชา509ประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านแมดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ วงโพธิสารโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ศรีหาวงษ์โรงเรียนบ้านท่าเสียวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ คะปัญญาโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวละมัย ผมอินทร์โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
3. นางศิริธร เชาว์ชื่นโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสาทพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อัศจรรย์โรงเรียนบ้านถ่อนกรรมการ
3. นางรักษา สิงห์คู่โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
4. นางนวพร กุลสุวรรณโรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเรวัตร ทิพยเลิศโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวธนัญญา ศิริสารโรงเรียนบ้านนาพังกรรมการ
3. นางสกุล ชวาลบัวทองโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายอดิสรณ์ บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นายคำบุญ ต่วนคำโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรนันท์ มาละอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
2. นางพรรษกร ภพรัตน์โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
3. นายมงคลชัย รัตนอ่อนโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางลักษิกา บุญโนนแต้โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ ภักดีกำจรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
3. นางอุทยาน กสิเจริญโรงเรียนบ้านโนนหวายกรรมการ
4. นายอัศเรศ รีรมย์โรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล สมพงษ์โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขประธานกรรมการ
2. นางพนิชย์ สิมลีโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรีกรรมการ
3. นางดลฤดี โสภาวังโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา รัตนจันทร์โรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางพิสมัย มีภูเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลานี เวียงคำโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางณชยา ลาภบรรจบโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายบุญช่วย ปากวิเศษโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟประธานกรรมการ
2. นางรัตนา สิงหาศิลป์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางสุพิจ มีธรรมโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นางสุภาพร ทาวะพรหมโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางคำภู ภูสงัดโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุพิโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายธัสนีย์ จาตุรงค์กรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นายพจน์ หลักบ้านโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
5. นางสาวประภาศรี แสงโยจารย์โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัมพร ธงภักดิ์โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังประธานกรรมการ
2. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินครโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
4. นางนันทา ทาศิริโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ วรธงไชยโรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคีกรรมการ
2. นางสาวณิชธนา ปัดถาโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ ศิริตังโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเจตสุภา เป้าชัยภูมิโรงเรียนบ้านหนองตุประธานกรรมการ
2. นางลำใย บุรีสูงเนินโรงเรียนบ้านพรสวรรค์กรรมการ
3. นางอุดร จันทร์ดวงโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางลำพูน กวยเงินโรงเรียนรัฐประชา ๕๐๙ประธานกรรมการ
2. นางนันทลี กิตติฉัตรกุลโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
3. นางสาวกฤตพร ทองโคตรโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการ
4. นางรัชนี สืบมาโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านอูบมุงประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา ด้วงกลางโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นางไพรวัลนา มีเพียรโรงเรียนสุมเส้าวิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริธร หนองแสงโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางสาวนวลละออ แสนวันดีโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายอุดร อธิราชโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัน สมศรีโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญกรรมการ
4. นายบุญถม นามขันโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
5. นางสายพิณ อินทนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลละออ แสนวันดีโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายอุด อธิราชโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นายบุญถม นามขันโรงเรียนหนองแวงฮีคำหมากคูณกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัน สมศรีโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญกรรมการ
5. นางสายพิณ อินทนามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ศิลป์ ชินคำโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำประธานกรรมการ
2. นายโผน ทิมชลโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นายเฉลียว กิจสมสาสตร์โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทองกรรมการ
4. นางมยุรี นามบุญมีโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการ
5. นายปัญญา ปะวะโขโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวิภาวดี เนนฐานันท์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางณหทัย นันทรัตน์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
3. นายฤทธิศักดิ์ ศรีราชสญไทยโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
4. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแตงกรรมการ
5. นายจักษกฤษณ์ พันธ์ฆ้องโรงเรียนบ้านหินโงมกรรมการ
6. นายจำรูญ วิชัยวงษ์โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ บุตรอุดมโรงเรียนโนนชาดประธานกรรมการ
2. นางสาคร ทิพกัณฑ์โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
3. นางสุรัตนา มะปะเขโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
4. นายสุรชาติ วาทะสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นายไพรจิตร บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
6. นางณหทัย นันทรัตน์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางฉวีวรรณ มั่งมูลโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ พรหมวิหารสัจจาโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอโณทัย ชินคำโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
3. นางมณีวรรณ อรดีโรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีกรรมการ
4. นายสุริยา โม้กุดแอกโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
5. นางวิลาวัลย์ มงคลโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางสาวนฤมล จันทะลุนโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสุพัฒพงษ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงพังประธานกรรมการ
2. นางละมุล ศรีรักษาโรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
3. นายพฤาศักดิ์ อ่อนอุทัยโรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วงกรรมการ
4. นางวิภาพร ชูศรีทองโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
5. นางดอกไม้ บัวคำภูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุพัฒพงษ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงพังประธานกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ประดิษฐ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(อ.เพ็ญ)กรรมการ
3. นางสาวกุสุมา ตนัยพุฒิโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒพงษ์ พงศ์ศาสตร์โรงเรียนบ้านเชียงพังประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
3. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ บัวจานโรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
5. นางเจียงลม โฉมหาญโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางกัญญาภัค ลุนชัยภาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
2. นางสำรวย บุญปกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
3. นางเพียรพักตร์ สาทองโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางประภาส โสรมรรคโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสุนิศา พลีรัตน์โรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นายอภิลักษณ์ พาบุโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
3. นายทองหล่อ มะโหรีโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายจักรพงศ์ เหมือนนาดอนโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเสนอ คำวันดีโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายเชาวลิต ฉัตรศรีโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
3. นายสิปปนนท์ ภักดีกุลโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
4. นางยุพิน ดวงแพงมาศโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเอกอรรถภูมิ ชื่นชมโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาวประธานกรรมการ
2. นางสุนิศา พลีรัตน์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ ฐานวิเศษโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ประดิษฐ์ศิลป์โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(อ.เพ็ญ)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายยัน กวยเงินโรงเรียนบ้านหมากหญ้าประธานกรรมการ
2. นางเกสร ศรีสองชัยโรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุกรรมการ
3. นายชาญ อุดมกันโรงเรียนบานหนองแซงสร้อยกรรมการ
4. นางวิลาสินี ไผ่ป้องโรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ เหมือนนาดอนโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายทองหล่อ มะโหรีโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีสุดา กุลชัยโรงเรียนบ้านเลากรรมการ
3. นางสินีนาฏ ดวงดีโรงเรียนบ้านหนองตุกรรมการ
4. นางเพียรพักตร์ สาทองโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสุพรรณ สูงห้างหว้าโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐิญา เคนทุมโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ สุขสบายโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางวรรณา กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางยุพิน โพธิสุวรรณโรงเรียนไทยสมุทรมิตรภาพที่ 187กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ศิริเขตร์โรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร สารีโทโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางขนิษฐา ภิรมย์ราชโรงเรียนบ้านนาส่อนโนนทันกรรมการ
4. นางสุขสมภัชญ์ กุธานโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสุริยา พันธ์พรหมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพาประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ธิไชยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวีรวัฒน์ ทุมชาลีโรงเรียนบ้านท่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายจิตรยา ชื่นชมโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นายอาคม ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวัฒนะ เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องประธานกรรมการ
2. นายศุภเศรษฐ์ พุทธพรหมโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนากรรมการ
3. นายอาคม ศรีบุญเรืองโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอาคม นุ้ยห้วยแก้วโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คุ้มกุดเขียวโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการ
3. นายสุรชาติ ศรีสันต์โรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางกมลพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
3. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
6. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
7. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
8. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางอิสรีย์ ฐิติชัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
6. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
7. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
8. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
5. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
6. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
7. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สาลีนุกุลโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
5. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
7. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
5. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
6. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
7. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ บุตตะกุลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
3. นายสัญญา วิชากุลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. นางจันทร์ประภา สิงห์ณีย์โรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางกนกพชร แสงอ่อนโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
6. นางพุทธพร ซ้อนบุญโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางอุดร ไกรพินิจโรงเรียนบ้านโคกหนองแซงกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ บุตตะกูลโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
3. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
5. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
7. นางชมพูนุช สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายเทวฤทธฺิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางชมพูนุช สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
3. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
4. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
5. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
6. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ5กรรมการ
4. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นางชมพูชุช สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางชมพูนุช สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
5. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
6. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
7. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายเทวฤทธิ์ งวดชัยโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
3. นางอัมพิกา ธรรมสาลีโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
4. นางพาณี ศรีไพโรจน์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นางจุฬาภรณ์ พันธ์พฤกษ์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
6. นางชมพูนุช สีหาปัญญาโรงเรียนบ้านข้าวสารกรรมการ
7. นางปาลิตา พรมมินทร์โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสถาพร แสนสุขโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาวละมัย สายแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2กรรมการ
2. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธราพงศ์ เก่งกว่าสิงห์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อประธานกรรมการ
2. นายธิวาทิพย์ มโนธรรมโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายอดุลยเดช ศรีทองโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการ
4. นางภาวนา สาก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
5. นางสกุณา บัวแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5กรรมการ
6. นางจงกล น้อยอุ่นแสนโรงเรียนสร้างแป้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพลพล ชื่นธงชัยโรงเรียนบ้านอูบมุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสถาพล แสนสุขโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
3. นางอัญชณา สิทธิภานุนันท์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางภาวนา สาก้อนโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ์ อุ่นพันธ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ พรมทาโรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้กรรมการ
4. นางอมร เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนันชัย ปลัดกองโรงเรียนบ้านหนองผงประธานกรรมการ
2. นายฉวีวรรณ อุ่นพันธ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ พรมทาโรงเรียนบ้านสร้างแป้นกรรมการ
4. นางอมร เวียงอินทร์โรงเรียนบ้านโนนเดื่อกรรมการ
5. นางบานเย็น บุตรธนูโรงเรียนชุมชนบ้านธาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ โยธาฤทธิ์โรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ผาจวงโรงเรียนบ้างสังซาวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ผาจวงโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ โยธาฤทธิ์โรงเรียนบ้านอีเลี่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟประธานกรรมการ
2. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการ
3. นางสาวชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการ
5. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสงวนศักดิ์ รามจันทร์โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟประธานกรรมการ
2. นางจันทกานต์ สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นางชุลีกร นาโควงษ์โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางลัดดา สายทองโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่กรรมการ
5. นางมะลิซ้อน หวังอาษาโรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประณมเพียร โพธิ์นาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวอาบจิตร ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นางสิริรัตนา พงษ์วสุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางประณมเพียร โพธิ์นาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวอาบจิตร ดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
4. นางสิริรัตนา พงษ์สุพรรณ์โรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปพิชญา สุขผึ้งโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
3. นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านอุบมุงกรรมการ
4. นางพิสมัย รอบรู้โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
5. นางเกศินี หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนันทภรณ์ ภูมิศรีแก้วโรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการ
3. นางพิสมัย รอบรู้โรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการ
4. นางสาวปพิชญา สุขผึ้งโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามกรรมการ
5. นางเกศินี หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านหนองตอสูงเคนกรรมการ
3. นางวชิรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านหนองตอสูงเคนกรรมการ
3. นางวชิรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านหนองตอสูงเคนกรรมการ
3. นางวชิรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวมัณฑนา ภัคคุณานนท์โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักประธานกรรมการ
2. นายธนอนันต์ ชูเสนโรงเรียนบ้านหนองตอสูงเคนกรรมการ
3. นางวชิรา บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายจักรกฤษณ์ มหาวิจิตรโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ แสนสะอาดโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางพรศรี สุวรรณชาติโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
3. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเจตพร อุทัยพรมโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางพรศรี สุวรรณชาติอนุบาลหนองวัวซอประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย พลประถมโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สิงหเสนีบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นายเจตพมร อุทัยพรมบ้านหนองนกเขียนโพนทันกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอนุรักษ์ ศรีระโสโรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นางณัฐินีย์ ปลัดขวาโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางกานดา ปาณะวงศ์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
4. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
5. นางจริยาภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมป์)กรรมการ
6. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณฑาทอง มีจินดาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
2. นางจริยาภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมป์)กรรมการ
3. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นางอินทิรา วงษ์โอษฐ์โรงเรียนดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
4. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
3. นางอินทิรา วงษ์โอษฐ์โรงเรียนดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
4. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
5. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจรัสลักษณ์ ภรภัฐวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ไทยถาวรโรงเรียนเซนต์เมรี่กรรมการ
3. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
4. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
5. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจรัสลักษณ์ ภรภัฐวัฒน์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางจีรสุดา ขยายผลโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ ทิพยชัยโรจน์โรงเรียนบ้านแพงศรีกรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ฤทธิศรโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
5. นางสาวละมัย สายแก้วโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
6. นางสาวนพระพี ชูน้ำเที่ยงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
2. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอาภาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางยุรีภรณ์ คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นางสุรัตยา สาคมิตรโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางยุรีภรณ์ คำสุพรหมโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมประธานกรรมการ
2. นางนัดดา พิลาชัยโรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวอาภาสินีย์ ลาธิสิงห์โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางอรัญญา ธาตุไชยโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางเพชรรัตน์ วงศ์ภาคำโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มประธานกรรมการ
2. นางศิริธร เชาวน์ชื่นโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
3. นางวายุณี ถิ่นโคกสูงโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟกรรมการ
4. นางจริยาภรณ์ จะระครโรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมป์)กรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ ธัญเฉลิมโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางณิชชาภัทร์ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านดงอุดมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ฤทธิศรโรงเรียนดงยางนารายณ์กรรมการ
3. นางณัฐินี ปลัดขวาโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สิงห์อนุรักษ์โรงเรียนอุดรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ แซ่โง้วโรงเรียนอุดรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ วาสนาโชติกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาววารุณี จันดาวงศ์โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดินกรรมการ
5. นางสาวกชพร ชลธารโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สิงห์อนุรักษ์โรงเรียนอุดรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ แซ่โง้วโรงเรียนอุดรวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ วาสนาโชติกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
4. นางสาววารุณี จันดาวงศ์โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดินกรรมการ
5. นางสาวกชพร ชลธารโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สิงห์อนุรักษ์โรงเรียนอุดรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ วาสนาโชติกาโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสาววารุณี จันดาวงศ์โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดินกรรมการ
4. นางสาวณัฐกานต์ แซ่โง้วโรงเรียนอุดรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกชพร ชลธารโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางสาวกันตพิชญ์ มาเวียงโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันประธานกรรมการ
2. นายจำรูญ วิชัยวงศ์โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน – สร้างแก้วกรรมการ
3. นางนิภาวรรณ์ ลุนละวงษ์โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุริยา สมโชคโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.วีระศักดิ์ รักษาแสงโรงเรียนบ้านงอยเลิงทองกรรมการ
3. นางเรณู ศรีสระน้อยโรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดงกรรมการ
4. นายสานิตย์ กงเพชรโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นายสาคร ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็มกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรวุธ บุญอาจโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สุริโยโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
3. นายไพรัช อุตราชาโรงเรียนบ้านนาหยาดกรรมการ
4. นายอาคม น้อยมนตรีโรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
5. นายวิเชียร กุลชัยโรงเรียนบ้านเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ พูลสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกลาดกรรมการ
3. นายไพรัช อุตราชาโรงเรียนบ้านนาหยาดกรรมการ
4. นายผดุง ทองทันโรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
5. นางลาวัลย์ พันธุ์พรมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสากล ฉิมวงศ์โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบุญชู แก้วแก่นโรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ อัปการรัตน์โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ช่วยแสงโรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันประธานกรรมการ
2. นางดรุณี จันทน์ต้นโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
3. นายอุดุลย์ แสนพินิจโรงเรียนบ้านดงอุดมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แก้วเชียงหวางโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ธิติกาญจน์พจนาโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. จ.ส.อ.สุพิน ถูระวรณ์โรงเรียนบ้านทอนดอนยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวเทิดขวัญ วีบุตรโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดมกรรมการ
3. นางพรพิมล วิมุกตานนท์โรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
4. นางเสงี่ยม ทองทิพย์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางนิลลา อุ่นนังกาศโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัยโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางสาวรวิพร จันทะดวงโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ นครธรรมโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
4. นางจงกลณี ไชยเรศโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟประธานกรรมการ
2. นางคำตัน นาสว่างโรงเรียนสุ่มเส้าวิทยากรรมการ
3. นางเยาวรี นนทะบุตรโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟประธานกรรมการ
2. นางเยาวรี นนทะบุตรโรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสนิท คูตระกูลโรงเรียนสุ่มเส้าวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพิชญ์ภวิศ ภูมิมณีโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ คลังกลางโรงเรียนบ้านถิ่นสุขวิทยากรรมการ
3. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
4. นางวรรณา เกียงคำโรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
5. นางอัมพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพลากร ขุริมนต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งประธานกรรมการ
2. นายพิชัย แก้วเมืองโรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ นมัสโกโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางวรรณา เกียงคำโรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
5. นางสาววลีพร หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภพงศ์ อินทฤาชัยโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐพิชา เลิศกวินอนันต์โรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการ
3. นางณัฐชลี สบายใจโรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำกรรมการ
4. นายภูเบศร์ ชื่นชมโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายอำนาจ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต ชนูนันท์โรงเรียนบ้านชาดกรรมการ
3. นายไสว มีทรัพย์โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตงกรรมการ
4. นายภัทราวุธ เพ็งสาโรงเรียนบ้านดอนข่ากรรมการ
5. นางดอกแก้ว คำก้อนโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิ แก้วรอดโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเวนิช สาริศรีโรงเรียนบ้านตลิ่งชันสร้างแก้วกรรมการ
3. นายวัชธากร สร้างยศโรงเรียนบ้านไชยฟองกรรมการ
4. นายอำนาจ อ้อมนอกโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ตาปะสีโรงเรียนท่าหนาดประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ ศรีโพธิ์วังโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวนภาลัย เบญจมาตรโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
4. นางสาวลักษมี จงจอหอโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางกนิษฐา พฤกษาโคตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนาฏธิชัย ศรีทัดโรงเรียนบ้านนิคมโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรวีร์ แก้วแสงใสโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
3. นางฐิติยกาญจน์ ปัสสาพันธ์โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรณิการ์ โกศิลาโรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายวัชระ วงษ์วิชาโรงเรียนบ้านดงใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ แสนชมภูโรงเรียนบ้านโคกผักหอมกรรมการ
3. นางสาววราพร หงษาวันนาโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการ
4. นางสาวชญาภา โพธิ์ศรีโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
5. นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนบ้านตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัฒน์ เกษแก้วโรงเรียนสุมเส้าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นางสุภา สังฆพรหมโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
5. นางรัชนีกร คุณาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ แสนสุธาโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
3. นางวรรณารัตน์ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ วงษ์คำด้วงโรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจุตติ จันทนะโรงเรียนเซนต์เมรี่ประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ จุลนิลโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นายอภิชาติ แข็งแรงโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นายไพรินทร์ บุสภาโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยิ่งยวดประธานกรรมการ
2. นายจีระเดช ไชยแก้วโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสาวภคินี เชียงบาลโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์เสนีย์ อึงสกาวครูโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายพิชัย นักผูกโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
2. นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
3. นายนิโรจน์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพลกรรมการ
4. นายธนากร รัฐถาวรโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรีกรรมการ
5. นายพีระศิลป์ พีโพงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นายนิโรจน์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพลกรรมการ
3. นายธนากร รัฐถาวรโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรีกรรมการ
4. นายพีระศิลป์ พีโพงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นายนิโรจน์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพลกรรมการ
4. นายธนากร รัฐถาวรโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรีกรรมการ
5. นายพีระศิลป์ พีโพงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
7. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
3. นายนิโรจน์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพลกรรมการ
4. นายธนากร รัฐถาวรโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรีกรรมการ
5. นายพีระศิลป์ พีโพงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
7. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
4. นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
5. นายนิโรจน์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพลกรรมการ
6. นายธนากร รัฐถาวรโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นายนิโรจน์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพลกรรมการ
4. นายธนากร รัฐถาวรโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรีกรรมการ
5. นายพีระศิลป์ พีโพงโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
6. นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
7. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางเมตตา ศรีวิชัยโรงเรียนบ้านหนองหัวหมูประธานกรรมการ
2. นายเนติวุฒิ เอื้อจิตต์โรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการ
3. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ พร้อมปัจจุโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3กรรมการ
5. นางจิราภรณ์ รัตนะเจริญธรรมโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ ปิดตะกาศโรงเรียนชุนชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สูงสุมาลย์โรงเรียนบ้านหนองตูมกรรมการ
3. นายสุพรรณ สุขรมย์โรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ แสงอ่อนโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ ผาจวงโรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มกรรมการ
3. นายสมควร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์กรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ พิมพ์สักกะโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ศิรินิกรโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายทองเหรียญ บุญปกโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช วรรณคีรีโรงเรียนบ้านหนองแวงฮีกรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ อุไรโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางลักษมี เมธาวงษ์โรงเรียนบ้านนาทามกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี ธาตุมีโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายจำเนียร มุ่งงามโรงเรียนบ้านโนนหวายประธานกรรมการ
2. นายจำเนียร สุดแสงโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
3. นางวิไลพร ส่อนนาราโรงเรียนบ้านหมากหญ้ากรรมการ
4. นายประทีป หว้างอุ้นโรงเรียนบ้านเชียงดากรรมการ
5. นายบุญทัน พันแฮดโรงเรียนบ้านนาแองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ อัปการัตน์โรงเรียนโคกกลางประธานกรรมการ
2. นางนภาพร ตันนารัตน์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นายสราวุธ ถิตย์พงษ์โรงเรียนบ้านท่าหนาดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัตราภรณ์ รอดทุกข์โรงเรียนบ้านงอยเลิงทองประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล จิตรักษ์โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ กระเบื้องเก่าโรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
4. นางอรพิณ อนุตรวิชญ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ บุญพรมโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายประดับ สิงหาโคตรโรงเรียนชุมชนโนนสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวหรรษา คมขำโรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยกรรมการ
3. นางเสฐียร ศิริจันทร์โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญกรรมการ
4. นางเอื้ออัญญา วรกิจโรจนชัยโรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายปิ่นนเรศ โรหิตาคนีโรงเรียนบ้านแพงศรีประธานกรรมการ
2. นางประกายทิพย์ พรธรรมจินต์โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
3. นางอัญชลี เพ็งสวัสดิ์โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้องกรรมการ
4. นายอดิสรณ์ บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นางนิตยา รีรมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
6. นางนันทพร บุตรธนูโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุริยามรรค เสงี่ยมวัฒนะโรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟประธานกรรมการ
2. นายอาจ ชาวชายโขงโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจงกล นาสมวงศ์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
4. นางนิภาพร ทิพย์อาสน์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางวรางคณา ด้วงกลางโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมนึก สุระคายโรงเรียนบ้านตาดประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ เสาะก่านโรงเรียนบ้านนาพู่กรรมการ
3. นางนฤมล อุ่นเสือโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
4. นางสมใจ ศรีอุดมโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางบังอร หล้าบุตรศรีโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประยูร ศรีสอนดีโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นายไพรจิตร บุญเพ็งโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจงกล นาสมวงศ์โรงเรียนบ้านผาสิงห์กรรมการ
4. นางสาววรพนิตต์ วังหอมโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
5. นางนิภาพร ทิพย์อาสน์โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ แสงอ่อนโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางภักดี ยางชุมโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
3. นางฉวียา บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)กรรมการ
4. นางภัสสร ทรงวุฒิไกรโรงเรียนบ้านเลากรรมการ
5. นางสุภาพ บิ๊กเล่อร์โรงเรียนบ้านเชียงพังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา สาครเจริญโรงเรียนบ้านหนองนาคำประธานกรรมการ
2. นางภมรวรรณ เกษโสภาโรงเรียนบ้านอูบมุงกรรมการ
3. นางอิสรีย์ ฐิตัยรัตน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวนัฐิยา ทองหมู่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
5. นางสาววลัยพร เขตต์วัฒน์โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรรณา ดาเชิงเขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสงวน มีแสงโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นางสุกัญญา สระแก้วโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
5. นางสาววิภาดา โสตาราชโรงเรียนบ้านหมากแข้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกรรลดา โทอึ้นโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นางสงวน มีแสงโรงเรียนหนองนาไฮโนนสะอาดกรรมการ
3. นางสัจจา กิจขยันโรงเรียนบ้านเลื่อมกรรมการ
4. นางสุกัญญา สระแก้วโรงเรียนบ้านยางซองกรรมการ
5. นางสมพิศ ภักดีกุลโรงเรียนบ้านดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสงกรานต์ อมรจันตระกูลโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ บูรพารัตน์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการ
3. นางเพ็ญพิศ อุไรโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำกรรมการ
4. นางสาววิญาณี พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านเลากรรมการ
5. นางสุคันธา เงสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ ทุมมุโรงเรียนบ้านหนองตุประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา จินคำพะเนาโรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน กรรมการ
3. นางสุคันธา เงสันเที๊ยะโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางสาววิภาดา ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านดอนกลอยดงอุดมกรรมการ
5. นางฉวีญา บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ แสนนามโรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัชดา บุญศรัทธาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการ
3. นางนิจพร ศรีซุยโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวปิ่นแก้ว บุญมาตุ่นโรงเรียนบ้านอีเลี่ยนประธานกรรมการ
2. นางพรรณพร ภูกองชัยโรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการ
3. นางประหยัด บุ่งทองโรงเรียนบ้านเชียงยืนกรรมการ
4. นางวันทกานต์ ทองหอมโรงเรียนบ้านจอมศรีกรรมการ
5. นางไกรษร พงษ์ประเทศโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสายัณห์ ไชยวรรณโรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ทองทันโรงเรียนโคกก่องหนองแวงยาวกรรมการ
3. นางปนัดดา พรมศรีโรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ2กรรมการ
4. นางจิราวรรณ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวณัฐฐินันท์ โยธะชัยโรงเรียนบ้านเลากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
6. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
7. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นางสาวมะลิวันย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนน้ำพ่นกรรมการ
6. นางสาวยุรีย์ อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นายวิรุฬ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
8. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
5. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวมยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
4. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
5. นางสาวมะลิวันย์ ฮาดธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
6. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
7. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
8. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
5. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
3. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางสาวมะลิวันย์ ฮาดธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นายวิรุฬ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวมยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
8. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
3. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวันย์ ฮาดธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
3. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
4. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
5. นายวิรุฬ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวมยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
8. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ จันดาฝ่ายโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
5. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางสุมาลี ใจดีโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
7. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางประไพภัสสร์ คำภูโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
3. นางเบญจพร จุนโกเศศโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางสาวมะลิวันย์ ฮาดธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นายวิรุฬ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวมยุรี อุตโรโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
7. นางสาววไลลักษณ์ แก้วกรดโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
8. นางนภาพร สุนทรวิสัยโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
8. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห่วยไร่กรรมการ
4. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
8. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
8. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ อรรถเสนาโรงเรียนบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสาวบังอร แสนพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
4. นางมาลี ชมเชยโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
5. นางเกียรติพร สุระการโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการ
6. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
7. นางจรรยารัตน์ ไชยนาโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
8. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอัมรา คำกิ่งโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนประธานกรรมการ
2. นางสาววลีพร หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางเพียงพิศ ภูหารโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางพนิดา ปัดชาโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสงกรานต์ ด่านคำโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
8. นางรานี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมรา คำกิ่งโรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนประธานกรรมการ
2. นางสาววลีพร หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านจอมตาลโนนดู่โนนสำราญกรรมการ
3. นางสาวเพียงพิศ ภูหารโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางอาภารัตน์ เข็มทองโรงเรียนหนองสำโรงวิทยากรรมการ
5. นางพนิดา ปัดชาโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการ
6. นางอุไร ภาคกุหลาบโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางสงกรานต์ ด่านคำโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างกรรมการ
8. นางรานี พันธุ์พรหมโรงเรียนบ้านคำกลิ้งกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางฐปรัตน์ ทองยังโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
3. นางสุนิสา ธรรมโกลังโรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังกรรมการ
4. นางสาวสุภิญญา สุภากรณ์โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยวดประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ใยปางแก้วโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
3. นายพัฒนศักดิ์ บัวจานโรงเรียนบ้านทอนดอนยาวกรรมการ
4. นางแว่นทิพย์ พรมทองโรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฬาภรณ์ ขันขวาโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา แสงลีโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานางกรรมการ
3. นางอัญชลี ทองสมบัติโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางดวงใจ สุระทัดโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
6. นางปนัดดา สมบูรณ์โรงเรียนบ้านดงยางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ชาวพงษ์ค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปากบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาบ้านชัยพรมิตรภาพที่67กรรมการ
5. นางปรียา เศรษฐบุตรบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
6. นางจิตรา ไชยสงครามชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
8. นางมัทนา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
9. นางสาวชุติมน สนทาบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจิรา ชาวพงษ์ค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นายมนตรี ศิริเขตร์ชุมชนโนนสูงกรรมการ
5. นางทองพูน หอนงามบ้านโคกกลางกรรมการ
6. นางสุขี คำแปงบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
5. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
6. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
8. นางมัทนา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
9. นางสาวชุติมา สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
4. นางทองพูน หอนงามโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนโพนสะอาดผาสุขกรรมการ
6. นางสุขี คำแปงโรงเรียนบ้านหนองนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เสมอใจมิตรภาพ6กรรมการ
3. นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปากบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาบ้านชัยพรมิตรภาพที่67กรรมการ
5. นางปรียา เศรษฐบุตรบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
6. นางจิตรา ไชยสงครามชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
7. นางมัทนา วงศ์สิทธิ์บ้านพรานเหมือนกรรมการ
8. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ สระแก้วบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
3. นางบุญยัง คำพูลบ้านหัวบึงกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วรรณใสบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ปรมสุขบ้านหนองอ้อกรรมการ
6. นางสาวเมตตา ตะไก่แก้วบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
5. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านหนองนาเจริญกรรมการ
6. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญกรรมการ
8. นางมัทนา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
9. นางสาวชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
3. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ปรมสุขโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
6. นางสาวเมตตา ตะไก่แก้วโรงเรียนบ้านหนองบานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ชาวพงษ์โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาวณภัสวรรณ ขวัญปากโรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพากรรมการ
4. นางสุจิตรา แก้วกัลยาโรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67กรรมการ
5. นางปรียา เศรษฐบุตรโรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขกรรมการ
6. นางจิตรา ไชยสงครามโรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟกรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ เสมอใจโรงเรียนมิตรภาพ 6กรรมการ
8. นางมัทนา วงศ์สิทธิ์โรงเรียนบ้านพรานเหมือนกรรมการ
9. นางชุติมน สนทาโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางปัญจศีล ล้ออุทัยโรงเรียนบ้านดงศรีสำราญประธานกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ สระแก้วโรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยากรรมการ
3. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการ
4. นางสมบูรณ์ วรรณใสโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
5. นางสาวเบญจพร ปรมสุขโรงเรียนบ้านหนองอ้อกรรมการ
6. นางสาวเมตตา ตะไก่แก้วโรงเรียนบ้านหนองบัวบานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้นานาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้นานาคำหลวงกรรมการ
2. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
4. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
5. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
6. นางเอมอร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางอัมรา อุปลาบัติโรงเรียนบ้านนาคำหลวงกรรมการ
3. นางพรพิทักษ์ อุตราชาโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ฮามธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
6. นายบุญไท ธาตุไชยโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
7. นางเอมพร สุภรณ์โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลนกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ นิลผายโรงเรียนชุมชนโนนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด แพงจันทร์โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึกประธานกรรมการ
2. นางปราณี ถีสูงเนินโรงเรียนอนุบาลสร้างคอมกรรมการ
3. นายสมัคร พังน้อยโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. นางลาวัลย์ ศรีสาพันธ์โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
4. นางสาววิราวรรณ พรหมแสนปังโรงเรียนบ้านโนนบุญมีกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสุภาพร จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกรเมศ ละอองเอกกุลภัคโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทพร ไม่แพ้โรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
3. นางเครือวัลย์ ชัยลีโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหินกรรมการ
4. นางสาววิราวรรณ พรหมแสนปังโรงเรียนบ้านโนนบุญมีกรรมการ
5. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง (นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ จันทจรโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
7. นางนงคราญ คำสียาโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ สารีแก้วโรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
3. นางนฤมล ตะภูเขียวโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการ
4. นางอภิญญา สาระปัญญาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางนันทิยา ขำนุ้ยโรงเรียนบ้านป่องกรรมการ
6. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางสภาพร ขันดาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนาจ สารีแก้วโรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร โวหารเดชโรงเรียนบ้านเม่นกรรมการ
3. นางประยงค์ กลิ่นหอมอ่อนโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ ศรีธรรมมาโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางสุภาพร ขันดาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92(ชุมชนนาข่า)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ เหลาสุภาพบ้านน้ำพ่นประธานกรรมการ
2. นางอรุณศรี หมูหาญบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวเสาวภา ยวดยานโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีคำพอง สว่างศรีโรงเรียนบ้านเตาไหกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทฤษฎี สิงอุปโปโรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขามประธานกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ ทองธิราชโรงเรียนบ้านดงเค็ง(นำวัฒนาอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางบุญเพ็ง อินลาโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางรุ้งดาว บุนนาคบ้านน้ำพ่นกรรมการ
5. นางบุญยัง คำพูลโรงเรียนบ้านหัวบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สุดชาหาโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
3. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางธีรภา วรรณาโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธรรมนูญ สุดชาหาโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางวิไลทอง ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
3. นางธีรภา วรรณาโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
4. นางสุจิตรา โคตรนรินทร์โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอกรรมการ
5. นางมะลิวัลย์ ค้าขายโรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุพัฒตา มูลเมืองโรงเรียนบ้านจอมศรีประธานกรรมการ
2. นายโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พิเสฎฐศลาลัยโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นางวิริยา สุริยฉายโรงเรียนบ้านยวดกรรมการ
5. นางเจียมจิต ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
6. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการ
7. นางสมภาร ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
8. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพยวรรณ แพงบุปผาโรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองประธานกรรมการ
2. นายโอวาท ศรีแขไขโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ พิเสฏฐศลาศัยโรงเรียนบ้านตาดกรรมการ
4. นางเจียมจิตร ศุภผลโรงเรียนบ้านหนองโสกดาวกรรมการ
5. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทองกรรมการ
6. นางสมภาร ยาวะโนภาสโรงเรียนบ้านน้ำพ่นกรรมการ
7. นางวัชรินทร์ กงภูธรโรงเรียนบ้านหนองตะไก้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษรินทร์ พงษ์เกษมโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
3. นางพรรณา ดาเชิงขาโรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิง้อหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพิชิตชัย อินภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณ์รินทร์ พงษ์เกษมโรงเรียนหนองไฮวิทยากรรมการ
3. นางพรรณา ดาเชิงขาโรงเรียนบ้นจำปาประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ วงษ์ชาลีโรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่านพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพิชิตชัย อินภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นางรัตนา อ่านพาณิชย์โรงเรียนบ้านหนองแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
3. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสงตอโนนสร้างคำกรรมการ
4. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาววราพร สุภากิจโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพิชิตชัย อินภูวงศ์โรงเรียนบ้านดงขันทองประธานกรรมการ
2. นายเสมือน ดงชมภูโรงเรียนบ้านนาสะอาดกรรมการ
3. นางลำธาร คูตระกูลโรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำกรรมการ
4. นางพรไพรินทร์ ผาจวงโรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูลกรรมการ
5. นางสาววราพร สุภากิจโรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร ณ น่านโรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมกรรมการ
3. นางสาววรพนิตย์ วังหอมโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
4. นางประนิตย์ วรผาบโรงเรียนรัฐประชา509กรรมการ
5. นายอำนวย ไชยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนหนองแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรวุฒิ ยางขันธ์โรงเรียนบ้านดงผักเทียมประธานกรรมการ
2. นางโอวาท ศรีแขไตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่กรรมการ
3. นางแสงจันทร์ หนองหารพิทักษ์โรงเรียนบ้านดอมอุดมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ นิมะลาโรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อยกรรมการ
5. นางภาระดี ทริตชาติโรงเรียนชุมชนสามพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนกรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองกรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายจตุพล สุขเจริญโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แก้วบุญศรีโรงเรียนบ้านนาคลองประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ โยธะพลโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ดอนเกิดโรงเรียนบ้านโคกโพธ์วิทยากรรมการ
4. นางศิริพร เกตุรุนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
supak2513@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]