หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง/หนองสำโรงวิทยา/168 แพลตินั่ม/สถาบันการพลศึกษา/ค่ายลูกเสืือฯ
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึง 5 ตุลาคม 2559

[ ทั้งหมด   1 ต.ค. 2559   2 ต.ค. 2559   3 ต.ค. 2559   4 ต.ค. 2559   5 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 5 ศรีหมากแข้ง ห้อง 525 4 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 5 ศรีหมากแข้ง ห้อง 525 4 ต.ค. 2559 13.00-14.30
3 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 5 ศรีหมากแข้ง ห้อง 521 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 5 ศรีหมากแข้ง ห้อง 522 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 5 ศรีหมากแข้ง ห้อง 512 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 5 ศรีหมากแข้ง ห้อง 535,536,537 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 5 ศรีหมากแข้ง ห้อง 526,527,528 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 431 4 ต.ค. 2559 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 432 4 ต.ค. 2559 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 433 4 ต.ค. 2559 09.00-11.00
4 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ใต้ถุนอาคาร 7 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง ใต้ถุนอาคาร 7 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 422,423 (คอมประถม) 4 ต.ค. 2559 09.00-11.30
7 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 422,423 (คอมประถม) 4 ต.ค. 2559 13.00-15.30
8 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 434 4 ต.ค. 2559 09.00-10.10
9 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 435 4 ต.ค. 2559 09.00-10.10
10 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 4 ยศเทศน์ ห้อง 436 4 ต.ค. 2559 09.00-10.10

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 3 กาญจนา-ญาณ ห้อง 321,322,313,314 (ห้องวิทย์) 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน J (ห้องแอร์) 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน J (ห้องแอร์) 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 2 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ห้องสมุด 3 ต.ค. 2559
4 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม ลานด้านหน้า 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม ลานด้านหน้า 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.6/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรสายรุ้ง ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรระย้า ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเก้า ชั้น 2 ห้อง ม.3/1 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเก้า ชั้น 2 ห้อง อ.สุบิน 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ด้านหลังอาคารเพชรนพเก้า 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ด้านหลังอาคารเพชรนพเก้า 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา ด้านหลังอาคารเพชรนพเก้า 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา อาคารเพชรนพเก้า ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สนามฟุตซอล 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สนามฟุตซอล 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา สนามฟุตซอล 4 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
2 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
3 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
4 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
5 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
6 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
7 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
8 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
9 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
10 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
11 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 10.00 เป็นต้นไป
12 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 3 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 3 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
14 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 6 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
15 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 6 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
16 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 2 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
17 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 2 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 1 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 1 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 11.00 เป็นต้นไป
21 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 10.30 เป็นต้นไป
22 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 168 แพลตินั่ม เวที 5 4 ต.ค. 2559 10.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 7 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 7 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 7 4 ต.ค. 2559 14.00 เป็นต้นไป
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 168 แพลตินั่ม เวที 7 4 ต.ค. 2559 15.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 7 ห้อง 722,723,724 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 7 ห้อง 722,723,724 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
3 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 7 ห้อง 732,733 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 7 ห้อง 742,743,744 4 ต.ค. 2559 09.00-15.00
5 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 7 ห้อง 745,746,747 4 ต.ค. 2559 09.00-15.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 7 ห้อง 725,726,727 4 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร 7 ห้อง 725,726,727 4 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร3(กาญจนา-ญาณ) ห้อง 331,332 (คอม3) 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อาคาร3(กาญจนา-ญาณ) ห้อง 333,334 (คอม2) 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 4 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน A 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน B 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน I 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน D 4 ต.ค. 2559 09.00-11.00
5 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน H 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน E 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 168 แพลตินั่ม โซน F 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี อาคารอเนกประสงค์ 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ร.ร.บ้านหมากแข้ง 4 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
supak2513@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]