รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธานี เขต 5
ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงพนิดา  มูลคำเหลา
 
1. นางทิพย์สุดา  ศรีลาเคน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ทองจันทร์
 
1. นางนิภา  แก้วกิ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. นางสาวพัชรีพร  กำทอง
 
1. นางจันทร์สุดา  ผิวนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 1. เด็กหญิงนันทิการณ์  สมาคม
 
1. นางสาวดวงมณี  เสนคำสอน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  สวัสดิ์
 
1. นางพนิดา  จันทกาญจน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงบงกช  พันธ์ภักดิ์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ภาเรือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงอรปรียา  อินทนา
 
1. นางอัจฉรา  จันทร์สระน้อย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนภาทิพย์  อุดรรุ่ง
 
1. นางคำเพชร  บุญรักษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสุข
 
1. นางอรอินทร์  คันธจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเชิญ
 
1. นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. นางสาวพัชราภา  สาระทรัพย์
 
1. นางกันตา  เดชากุลตระกูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายพีรภัทร  วิฑูรย์
3. เด็กหญิงวรนุช  สิงห์ขัน
 
1. นางวิเรขา  โพธิ์งาม
2. นายจำนงค์  สรรศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กหญิงนิภาดา  ทาทอง
2. เด็กหญิงวัณภา  ศรีพันธ์
3. เด็กหญิงโชติกา  รัตนโสภา
 
1. นางวรรณี  แก้วจันทร์
2. นางกาญจนาภรณ์  ใจทัด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เส้นเกษ
2. เด็กหญิงสโรชา  โพธิษัต
3. เด็กหญิงไอรดา  อาจอ่อนศรี
 
1. นางสาวเพิ่มพร  ธนสีลังกูร
2. นางวณิชยา  คูณสวัสดิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สันประโคน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สุนทรสิน
 
1. นางสาวนิดทิวา   โลมากาล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงศุภวัทน์  พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสไมพร  สาระลึก
 
1. นางบัวสอน  แก้ววงษา
2. นางกนกการณ์  สุภรัมย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงยาตรา  บุดดาโจม
 
1. นางเทียนทอง  วันทวี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางกลาง 1. เด็กชายวุฒิไกร  ประวันเนย์
 
1. นายวรเดช  นามณีย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  โงนเงิน
 
1. นายธวัชชัย  บุญกันฑ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงประวีณมัย  บุปผาวัลย์
2. เด็กหญิงอารียา  วงศ์สุข
3. เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น
 
1. นางปวินดา  กงเงิน
2. นางลักขณา  ไพรพาลี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเมย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแพง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนสงค์
3. เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญทอง
 
1. นางสาวชฎาพรรณ  หัตถกิจ
2. นางสาววิริยกานต์  แนวจำปา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงธนนันท์  บุดสีนนท์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แช่มชื่น
3. เด็กหญิงวารี  บุญประชุม
 
1. นางวิจิตรา  จำปาศรี
2. นางสาวนริศรา  วงษาแคน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขันคำ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุลบุตร
3. เด็กชายอิศรา  โสภา
 
1. นางปวินดา  กงเงิน
2. นางลักขณา  ไพรพาลี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายนภดล  นันตะสุข
2. เด็กชายภณวรรชน์  โขงเขตต์
 
1. นายพิสิษฐ์  แสงทอง
2. นางปัทวรรณ์  วิโรจน์อุไรเรือง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายอภิลักษณ์  จันทร์วิเศษ
2. เด็กชายอิทธิพล  ศรีจันทร์
 
1. นางลักขณา  ไพรพาลี
2. นายสราวุธ  พรมกอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนภัส  นิยม
 
1. นางจันที  ภาษาพรม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ปฏิโยเก
 
1. นางจันที  ภาษาพรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสมฤทัย  จันทร์เหลือง
 
1. นายวุฒิเดช  หมายมั่น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงณหทัย  ทองนาค
2. เด็กชายณัฐดนัย  เกียรติอรุณ
3. เด็กชายตฤษนันท์  ฐิตินันทน์สกุล
 
1. นางลินดา  สุธรรมมา
2. นางรัสมี  แก้วมณี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ทีอามาต
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศักดิ์ปิยะพันธ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ทุมมา
 
1. นางอุมารินทร์  แผงอ่อน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิมมา
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอลิชา  จันทวี
 
1. นางพูนทรัพย์  บุญเจือ
2. นางณิชาภา  พลเดช
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. นางสาวพรนิภา  ผลหอม
2. เด็กหญิงมุทิตา  รัตนสุวรรณ์
3. นางสาวสิตานันท์  สายน้อย
 
1. นางรัศมี  ทองกลม
2. นางทัศนี  ไชยจิตร
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงวุฒิ
2. เด็กหญิงกิรติ  พร้อมสุข
3. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สรสาร
 
1. นางพูนทรัพย์  บุญเจือ
2. นางสาวบุณฑริกา  วิโรจน์อุไรเรือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก้งเรือง) 1. เด็กหญิงจินตนา  คำวงค์
2. เด็กชายวงศกร  พลาผล
3. เด็กหญิงอริศรา  วิลานันท์
 
1. นายพงศธร  ทันเต
2. นางสาวปริญญา  พันธ์วิไล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1. เด็กหญิงจินตนา  ผลรักษ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  พวงประภา
3. เด็กหญิงศิรินธิยา  ชะนาเทศ
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สูง
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่ลี้
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ผลบุญ
2. เด็กหญิงนันทินา  นาวิชิต
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นะโส
 
1. นางวิจิตร  หาญธงชัย
2. นางสาวสุปราณี  แก้วหาญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กหญิงวรรนิภา  นนท์ศิริ
2. เด็กชายสาธร  ดวงคำ
 
1. นายนภวัต  จันทะนา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บัวรินทร์
2. เด็กหญิงอรษา  สมสุข
 
1. นายสุพันธ์  ผิวเหลือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืน 1. เด็กชายธนกฤต  ยาตรา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อรัญสาร
 
1. นายอดุลย์เดช  อรัญสาร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายภาสวิชญ์  คัตวงษ์
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อุดด้วง
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกมลชัย  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายวิศรุต  คำอุด
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เบาะแฉะ
2. เด็กชายอมรชัย  เหนี่ยวพันธ์
 
1. นายศุภฤกษ์  บุญเจือ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. นายพรชัย  ทองประสาน
2. นายวุฒิศักดิ์  ระเนีย
 
1. นายเทวินทร์  บรรบุปผา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลพร   สุวรรณศีล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีภา
3. เด็กหญิงชญานิศ  ธานี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันใด
5. เด็กหญิงนนนพร  เวียงคำ
 
1. นางนัตติยา   วิจิตรตระการสม
2. นางวัฒนา   แผ่นผา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงชไมพร  หัวคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นาคูณ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสมพันธ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุปผา
5. เด็กหญิงสิริกร  กลีบม่วง
 
1. นางอรทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวรุ่งนภา   นนท์ศิริ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงพิมญาดา  คำนาโฮม
2. เด็กหญิงภาสินี  คันทะมาลย์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แดนพันธ์
4. เด็กหญิงอรวิษา  มุ่งศิลป์
5. เด็กหญิงอรอิริยา  จันทวี
 
1. นางอรทัย  พรหมวงศ์
2. นางสาวรุ่งนภา   นนท์ศิริ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุ่นทวง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  พลภักดี
3. เด็กหญิงธัญรดา  วิเศษ
4. เด็กหญิงนิลปัทม์  ปิยธราสิริ
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ไชยสำแดง
 
1. นางนรินทร์รัตน์  ล้อมวงศ์
2. นางหนูพินธ์ุ  สุนา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงกนกอร  สีหาบุตร
2. เด็กหญิงชลลดา  ปิรัง
3. เด็กหญิงทิพปะภา  สัจสุวรรณ
4. เด็กหญิงนิชาภัทร  มาตมุลโท
5. เด็กหญิงอักษราภัค  ดาพา
 
1. นางวงศ์เดือน  ยิ่งรุ่งเรือง
2. นางสาววราภรณ์  พิมพาวงศ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไพพะนา
2. เด็กหญิงชฏาพร  ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรี  คำศรีสุข
4. เด็กหญิงสุนัญญา  เขียวชอุ่ม
5. เด็กหญิงอุลัยพร  แก่นสาร
 
1. นางวงศ์เดือน  ยิ่งรุ่งเรือง
2. นางสาวนคภรณ์  กำลังงาม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปทิตตา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรชนก  ทานุจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ศิริศรี
4. เด็กหญิงอารียา  แฝงโกฏิ
5. เด็กหญิงเพียงรวี  โททอง
 
1. นายสมภาร  นิยม
2. นางรจนา  นิยม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดุม 1. เด็กหญิงธีราพร  แซ่อือ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วงค์ใหญ่
3. เด็กหญิงพรไพลิน  พรำนำ
4. เด็กหญิงสุธิชา  บุญมานัน
5. เด็กหญิงสุวรรณา  พงษ์สุระ
 
1. นางสาวนุพร  ผิวผ่อง
2. นางสาววิภาดา  นำระนะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงกรรณิดา  การศรี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ศรีแสง
3. เด็กชายธนวัฒน์  ชูจิตร
4. เด็กชายนนท์วัฒน์  ผลาเลิศ
5. เด็กชายนราวิชญ์  จันทราช
6. เด็กหญิงนิชานัน  สีคราม
7. เด็กหญิงประกายแก้ว  พรมสุวรรณ
8. เด็กชายภานุเดช  แสงอ่อน
9. เด็กหญิงรัชสุดา  จุฬา
10. เด็กหญิงรัตติยา  คูณทา
11. เด็กหญิงวัชรา  สีจันทร์อ่อน
12. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พรมเกษ
13. เด็กชายศรัญญู  แจ้งสิน
14. เด็กหญิงศุภนิดา  อินทวัช
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจก่ำ
16. เด็กชายสุรชัย  สุวรรณศรี
17. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญตั้ง
18. เด็กชายอรรถพร  อินธิสิทธิ์
19. เด็กหญิงแพรวา  ดวงแก้ว
20. เด็กชายไชยวัฒน์  เค้ามูล
 
1. นางสาวแอนนา  หอมหวน
2. นางกมลชนก  จันทร์แก้ว
3. นางวิเรขา  โพธิ์งาม
4. นางทองปอน  สรรศรี
5. นายจำนงค์  สรรศรี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อัตราช
2. เด็กชายชัยรัฒน์  สังโห
3. เด็กชายนภัสรพี  ใสแก้ว
4. เด็กหญิงนันทิวา  ศรีไชย
5. เด็กหญิงนิภาวรรณ  พรมสุวรรณ
6. เด็กหญิงปริศนา  ทองลืม
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำมั่น
8. เด็กชายยุทธนา  ชุมนวล
9. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สีแสด
10. นางสาววรารัตน์  งามสุข
11. เด็กหญิงวิรากร  บัวใหญ่
12. เด็กชายสัญจิต  ประทุมทอง
13. เด็กหญิงสุดาทิพย์  สายชาลี
14. นางสาวสุทธิดา  พบบุญ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  รอบโลก
16. นางสาวสุภัทรา  คงมาก
17. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์เมือง
18. เด็กหญิงอาภรณ์  กัญญามา
19. เด็กหญิงเฉลิมพร  รุ่งแสง
20. เด็กชายเอกวุฒิ  ถนอมเชื้อ
 
1. นายณัฐพงศ์  ไสยมาตย์
2. นายถวัลย์  ทองงอก
3. นายจำนงค์  จันทร์แก้ว
4. นางวราภรณ์  ทองพิทักษ์
5. นางสาวเพ็ญพิชา  ศิริวงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนลินนิภา  คำแดง
 
1. นางพิจิตรา  ดิษยสิรินันท์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสนาม 1. เด็กหญิงพิชญา  อ่อนสี
 
1. นางสุดสาคร  จันทะศรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กหญิงพลอยจิรา  มหาโยธี
 
1. นางไกอำพร  คันธจันทร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1. เด็กชายวัชรกร  คำหาร
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองเกลียว
 
1. นางยุพาพร  อุปริวงค์
2. นางออระวิมล  สุขโข
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรมณี
2. เด็กชายธวัชชัย  จันทอง
 
1. นางนิภาภรณ์  พาพันธ์
2. นางพิทยารัตน์  หวางอุ้น
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเดช 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปันกาที
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  เย็นจันทร
 
1. นางอรทัย  ชินาภาษ
2. นางสาวอรญา  นิชรัตน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กหญิงกนกอร  สาวิโล
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมพ์สุทธิ์
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เกิดสุข
4. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นันโท
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีเนตร
6. เด็กหญิงวารุณี  มณีเนตร
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทีคำวงษ์
8. เด็กหญิงสมิตา  บุญมี
9. เด็กหญิงสุภาวิณี  ระดาพงษ์
10. เด็กหญิงอรวี  วันดี
 
1. นางแสงเดือน  โพธิ์ศรีอ่อน
2. นางลมุนจิตร  คุณุ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทีอามาต
2. เด็กหญิงปฏิธาร  สิงห์แสน
3. นางสาวพัชรียา  บุญตาเพศ
4. นางสาวพิจิตรา  อุดมพันธ์
5. นางสาวมณีรัตน์  สิงห์แสน
6. นางสาววชิราวรรณ  วรพุฒ
7. นางสาววราภรณ์  ทาสา
8. นางสาวสุนิสา  ยามมา
9. เด็กหญิงสุภาวดี  สาระทรัพย์
10. เด็กหญิงอังศุมาลี  เทียนชัย
 
1. นายอภิชัย  วงศ์วรรณ
2. นางกัญญาภัค  พฤกษชาติ
3. นางกานต์สิรี  ที่อุปมา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์ปราบ
2. เด็กหญิงณัฐพร  สมนึก
3. เด็กหญิงนัฐกาญจน์  เชื้อหลง
4. เด็กหญิงนิชาภา  บุญยา
5. เด็กหญิงปิยธิดา  ยาโล
6. เด็กหญิงปิยะมาศ  ธุระพิล
7. เด็กหญิงพรทิพา  ศรีคำ
8. เด็กหญิงพิชชาพร  สุขสนิท
9. เด็กหญิงพิยดา  สงกา
10. เด็กหญิงวิภาดา  ปราบพล
11. เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์ลอย
12. เด็กหญิงสุชาดา  มาลัย
13. เด็กหญิงอรวรรณ  ศิริโส
14. เด็กหญิงเนตรฤทัย  โพธิลา
15. เด็กหญิงแววมณี  ดันนอก
 
1. นางธัณชนก   วินิจฉัย
2. นางอรทัย  อินทะนู
3. นางสาวภัทร์สุดา  จันทะนาค
4. นายศราวุธ  วงษาชัย
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรือทอง
2. เด็กชายณภัทร  ยานุ
3. เด็กหญิงดวงพร  ชาวนา
4. เด็กชายนพรัตน์  ค่าแพง
5. เด็กหญิงประภาวดี  บัวคำ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  โพธิกุล
7. เด็กหญิงพรนิภา  งามศรี
8. เด็กหญิงพลอยชมพู  กันทะวงค์
9. เด็กหญิงพิมสุดา  ภูบุตตะ
10. เด็กหญิงวรรณิสา  โรมพันธ์
11. เด็กหญิงวิชญาดา  พันจำนงค์
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสงทอง
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  จาริอุทิศ
14. เด็กหญิงศิริโชค  จาริอุทิศ
15. เด็กหญิงศุภิสรา  วงละคร
 
1. นางดวงเดือน  นาคทรัพย์
2. นางปิยวรรณ  จันทร์พวง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยศึกษา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จรลี
2. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเปลว
 
1. นางสาววรรนิภา  สุภโกศล
2. นางสาวรจนพร  คูณผล
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงปรางทอง  หนองฮ้าง
2. เด็กหญิงวริศรา  มิตราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคมกริช  กมุทชาติ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงชญาณิศ  ผาลัง
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงชาลิสา    คำทู
 
1. นางกมลมาลย์   บุญมั่น
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงพักตร์วิภา   สิงห์ซอม
 
1. นางกมลมาลย์   บุญมั่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงปวีณา  ป้องชนะ
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กหญิงกุลยา  สอระแสง
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ภูธร
 
1. นางนิภาพร  กฤษณกาฬ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 1. เด็กหญิงพรวิไล  ทวีศักดิ์
 
1. นายเลิศชาย  ศรีสุระ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ปิ่นปั้น
 
1. นายพรชัย  สุทธัง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำแพงนาค
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  จรรยากรณ์
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิริเกษวิทยา 1. เด็กชายพงค์พล  ขันคำ
2. เด็กชายเมธี  ทำไถ
 
1. นายสนธยา  เสียงใส
2. นายคมสันต์  บุญศรี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงนันทวัน  วันวาน
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แสนทวีสุข
 
1. นางพิสมัย  สมสะอาด
2. นางสาวยุคนธร  เลือกนารี
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำงู 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงแก้ว
 
1. นายประดิษ  กันตา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลมาศ
2. เด็กชายธีรภัทร  พรมดี
3. เด็กชายภานุวัฒน์  รังษีสาคร
 
1. นางพรทิวา  ธุศรีวรรณ
2. นางสุภัคภรณ์  ครบอยู่
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาว 1. เด็กชายวีระภัทร  วรรณรัตน์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีวงษา
3. เด็กชายเทพพร  วงษาลี
 
1. นายสุชาติ  นุริตมนต์
2. นายเกษม  โบราณมูล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายคมศักดิ์  ทะวงศ์ษา
2. เด็กชายทินกร  หวังดี
3. เด็กชายธนากร  พันธ์เสถียร
 
1. นายวิจักร  ศรไชย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายภาณุพงษ์  กัลยาณีย์
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กหญิงอิศริยา  วงศ์สว่าง
 
1. นายสรนารถ  บุดดีวงค์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สายเพชร
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงอรุณวิภา  ดาวแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงอรพินธ์  อนนทสีหา
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกฤตพร  บุญชาติ
 
1. นางสาวอัมภวรรณ  ชัยชนะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์พัก
 
1. นางสาวจิตติภรณ์  แสนทวีสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงอมรา  สายสินธ์
 
1. นางอารียา  ชายทวีป
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุดสี
 
1. นางสาวเพ็ญพร  เสียงใส
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กหญิงสาวิตรี  แย้มพลอย
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คนขยัน
 
1. นายอธิวัฒน์  กุลสะโก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงสุปาญญ์  สุขศิริ
 
1. นายสัมพันธ์  บุตรวัง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงรุจิรา   ทองชุม
 
1. นางสุจรรย์จิรา  วงษ์ชาลี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เกตุพันธ์
 
1. นางนิตยา  ผลจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากมาย 1. เด็กชายโภมินทร์  ปันลา
 
1. นายมนูญ  ผิวนวล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คำแสงดี
 
1. นางวิภารัตน์  พูลเพิ่ม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. นางสาวพัชราภา  สาระทรัพย์
 
1. นางวิภารัตน์  พูลเพิ่ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าสน 1. เด็กชายกรวิทย์  พาพุทธา
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทิพบุญชู
3. เด็กหญิงจินตนา  คำใส
4. เด็กหญิงชลดา  คำผม
5. เด็กหญิงดวงแพง  วิชัย
6. เด็กชายธนาธิป  สุธรรม
7. เด็กหญิงธวัล  ศรีเสลา
8. เด็กหญิงนภัสนันธ์  อินทร์ขำวงศ์
9. เด็กหญิงปิยดา  วงษาชัย
10. เด็กชายปิยพล  ทองกะโทก
11. เด็กชายพณิชพล  กวดขัน
12. เด็กชายภูวดล  วามะกันต์
13. เด็กชายรักเกียรติ  ศรีโสภา
14. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พูลพิน
15. เด็กหญิงศศินา  ริวงค์
16. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามบุรี
17. เด็กหญิงสุพัตรา  วิชัย
18. เด็กชายอมรชัย  ราชมาลา
19. เด็กหญิงอรอนงค์  จิตจันทร์
20. เด็กหญิงอรัญญา  วงษาชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  สุรมิตร
2. นางดลนภา  พันธ์โชติ
3. นางอรวรรณ  พรหมวงศ์
4. นางสาวบุษกร  ธิวะโต
5. นายโกเมฆ  พรหมเกษ
6. นางณัฐกฤตา  พรมตา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเทียม 1. เด็กชายนรวรรธน์  ล้อมทองรดีไกร
2. เด็กชายบรรณวิทย์  กองแก้ว
3. เด็กชายประมวลศักดิ์  มุดดีพงษ์
4. เด็กชายสุธีรภัทร  ขมรัมย์
5. เด็กชายเจษฎาพร  คัดทะนาม
 
1. นายภาณุวัฒน์  จำปาแดง
2. นายพัทตนนท์  สอนคำ
3. นายธนภัทร  แน่นอุดร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กชายภัทรพล  โลหา
 
1. นางสุพรรณา  ไชยโพธิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กชายธนากร  แสนทวีสุข
 
1. นายสันติภพ  คันธจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงวารุณี  วันแสวง
 
1. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 1. เด็กหญิงฟารีดา  สมนึก
 
1. นางสาวสุธาสินี  พานิชกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กชายธนริทย์  แก้วชนะ
 
1. นางสุรีรัตน์  อำไพ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายธาวัน  ฟองศิริ
 
1. นายเดช  สายแดง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1. เด็กหญิงชุติมา  คุณพรม
 
1. นางสุพรรณา  ไชยโพธิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  รสพรม
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรหมวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ปะติเน
 
1. นายไชยเชษฐ์  เกษมาลา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนากร  ศรีมาลา
 
1. นางสาวประกายแก้ว  คำวงค์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใจภัคดี
 
1. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  บรรจง
 
1. นางสาวเยาวภา  พงษ์วัน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หกลา
 
1. นายอุดม  ทองคำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กชายวัชรา  ปาระมี
 
1. นางสาวบังอร  จดจำ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กหญิงพรพฤติกร  โยธามาตย์
 
1. นางเบญจมาศ  อ่อนทะเล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เปาวะนา
 
1. นางสุพัตรา  สร้อยสิงห์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแคน 1. เด็กหญิง วิจิตตรา   สามิลา
2. เด็กหญิงกรองแก้ว   ทองศรี
3. เด็กหญิงขนิษฐา   จันทร์พรแสน
4. เด็กหญิงขวัญชนก    จันดาษ
5. เด็กหญิงชฎาพร   ยวงปาง
6. เด็กหญิงชนิภา    ปิ่นทอง
7. เด็กชายชลดา  แซ่ตั้ง
8. เด็กชายญัฐพงษ์  ตุระจิต
9. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสนเทพ
10. เด็กชายณัฐพงษ์   ลับบัวงาม
11. เด็กหญิงธนพร  นุชนาท
12. เด็กหญิงนิศามล   ช้างคำ
13. เด็กหญิงประภาพร   หินศรี
14. เด็กหญิงประภาพร   สุทธิจัก
15. เด็กหญิงประภาพร   ปราบชมภู
16. เด็กหญิงปาริฉัตร   ใสสะอาด
17. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   ทับทิม
18. เด็กหญิงพิมพ์พิมล   ปราบชมภู
19. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   นาคำมูล
20. เด็กหญิงมุฑิตา   ประจงพันธ์
21. เด็กชายรณพีร์  รักโคตร
22. เด็กหญิงวรรณภา  ปราบชมพู
23. เด็กหญิงวราภรณ์   สามิลา
24. เด็กหญิงวริศรา  นุชนาท
25. เด็กชายวัชรกร   การกล้า
26. เด็กชายวาทสิทธิ์   ดวงแก้ว
27. เด็กชายศราวุธ   วันลีย์
28. เด็กชายศักดิ์ดา   พิมพ์มาตร
29. เด็กหญิงสมร   ปราบชมภู
30. เด็กหญิงสันติสุข    กาสิทธ์
31. เด็กชายสิทธิโชค  มิตราช
32. เด็กหญิงสุกัญญา   แสงกล้า
33. เด็กหญิงสุนิตา   บุตรทอง
34. เด็กหญิงสุวรา   ไชยโยธิน
35. เด็กชายอดิสร   สาวนอก
36. เด็กชายอนุรักษ์   พุ่มจันทร์
37. เด็กชายอภิรักษ์  ภาระนัง
38. เด็กหญิงอรนภา   การกล้า
39. เด็กชายเดชทวี  พิมพ์พานิช
40. เด็กหญิงเบญจลักษณ์   สุดท้าย
 
1. นายอุดม   ไชยโยธิน
2. นางวนิดา   ทองสา
3. นาง เจริญ   พุกสาย
4. นางสุรีรัตน์  อำไพ
5. นางจำลอง  โพธิ์งาม
6. นางศิริพร   ทองมนต์
7. นายวราวุธ   อำไพ
8. นางสาวอรวรรณ  โคตรวงษา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1. เด็กหญิงจินดาพร   คำใส
2. เด็กชายจีรศักดิ์  จีนบรรจบ
3. เด็กหญิงชญาทิพย์  ยศบุญเรือง
4. เด็กหญิงชลธิชา   ทองคำ
5. เด็กหญิงชิดชนก   รัตนา
6. เด็กชายณัฐพงษ์   สองวงศ์
7. เด็กชายธวัชชัย  ทาสี
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์    สีผา
9. เด็กหญิงธารทิพย์   ไชยฤทธิ์
10. เด็กหญิงธิญาดา   ตังนู
11. เด็กหญิงนฤทร  สุพรม
12. เด็กหญิงนาตาลี  ลังกา
13. เด็กชายปราโมทย์   จันไทย
14. เด็กชายปวิตร   สุพรม
15. เด็กหญิงปิยะณัฐ  คำใส
16. เด็กชายพรพจน์   คำโพธิ์ติด
17. เด็กหญิงพัณณิตา   ไชโยธา
18. เด็กชายวรากร   ศรีประเสริฐ
19. เด็กหญิงวิชุดา   สุกัน
20. เด็กหญิงวิภานัส  ใจภักดี
21. เด็กหญิงศิริกานต์   ทาดาวงษา
22. เด็กชายสิทธิเดช   คำน้อย
23. เด็กหญิงสุนิสา   ครองยุติ
24. เด็กหญิงสุภาภรรณ์   ตังนู
25. เด็กหญิงสไบทิพย์   เจริญทัศน์
26. เด็กหญิงอภิสรา   ผิวดำ
27. เด็กหญิงอริสรา   สุขเจริญ
28. เด็กชายอาทิตย์  พิทธภาพ
29. เด็กชายเกษอุบล  บุญคล้าย
30. เด็กชายเจษฎาพร   สายแก้ว
31. เด็กหญิงเบญจพร   สีผา
32. เด็กหญิงเปรมฤทัย   สีเลือด
33. เด็กหญิงเพ็ญนภา   คำใส
 
1. นายวีรสิทธิ์   วงศ์วรรณ
2. นายครองศิลป์   แสนทวีสุข
3. นางสาวนุชิราภรณ์   จีนรัมย์
4. นางราตรี  คำพันธ์
5. นางวันวิษา  วงค์ละกุล
6. นางสาวสาวิตรี  กันยามา
7. นางสาวอุมาพร  สาลี
8. นางอรทัย   อุทัยกรณ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กชายกฤษดา  ปล้องทอง
2. เด็กชายณฐกร  พรหมวงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  สุจินพลัม
4. เด็กหญิงธินาดา  ประทุมมา
5. เด็กชายนพเก้า  พิกุล
6. เด็กหญิงปรินทร  ไชยสำแดง
7. เด็กชายภาคภูมิ  คำชุม
8. เด็กหญิงแก้วกิริยา  เครือศรี
 
1. นางสาวเขมมิชญา  จันทร์พันธ์
2. นางจันสุดา  โคตรสมบัติ
3. นางเพ็ญจิตร  สุจินพลัม
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สระทิม
2. เด็กหญิงชุดาภรณ์  ท่อนแก้ว
3. เด็กชายธนบดี  ประเสริฐศิลป์
4. เด็กหญิงยุพิน  ทวีวรรณ
5. เด็กชายศักดิ์บัญชา  สุดหา
6. เด็กชายสุกันป์  แสนพันธ์
7. เด็กหญิงอภิญญา  ทองปิด
8. เด็กหญิงอรพรรณ  ศรีษะ
9. เด็กชายเจษฎาพร  ชุมไชย
10. เด็กชายโกเมน  พันธ์อ่อน
 
1. นางสาวเขมมิชญา  จันทร์พันธ์
2. นางกาญจนา  ไพกะเพศ
3. นางสาวนุชวรา  วิโรจน์อุไรเรือง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากระแซง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงดำ
2. เด็กหญิงปภัสรา  ประทุมเลิศ
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  รูปอ้วน
4. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สุกะเลิม
5. เด็กหญิงอัญญาวีย์  สีภา
6. เด็กหญิงเมธาวลัย  สายทอง
 
1. นางทัศนีย์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวรัศมี  พรมสะอาด
3. นางสาวอรวรรณ์  มันใส
4. นายไพรัช  มิ่งขวัญ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยัง
2. เด็กหญิงทัชชกร  สีชาลี
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ครองยุทธ
4. เด็กหญิงปณิตา  สายชาลี
5. เด็กหญิงสุธินี  งามสนิท
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ไมลาศรี
 
1. นางสาวรมณี  เสียงใส
2. นางใจทิพย์  ทองพิทักษ์
3. นางรจนา  ดวงศิริ
4. นางอุตรี  เชื้อประทุม
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนาถชนก  วายโสกา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ริปันโน
3. เด็กหญิงพิยะดา  อาจธขันธ์
4. เด็กหญิงวิมาลา  พละศักดิ์
5. เด็กหญิงวิยะดา  จิตร์นอก
6. เด็กหญิงสุพิชา  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงอรปรียา  แก้วพวง
 
1. นางสาวกนกลดา  เสียงใส
2. นางสาวลัชชิดาภรณ์  ฉิมงาม
3. นางสาวจิณห์นิภาท์  ยนต์กิจ
4. นายประชัน  ตฤษณโชติ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  หาดแมน
2. เด็กหญิงธัญจิรา  รักษา
3. เด็กหญิงฟ้าประธาร  โพธิ์สาร
4. เด็กหญิงภันทิลา  แก้วงาม
5. เด็กหญิงภัสสร  จันลา
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  โนวฤทธิ์
7. เด็กหญิงสุทัตตา  คำทา
 
1. นายณัฐชัย  บุญต่อ
2. นายเฉลิมศักดิ์   เฝ้าหนองดู่
3. นางนาถฤดี  ปราบพล
4. นางภันทิลา   อุฐบุญ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกอร  มีดี
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เตชะคำภู
3. เด็กชายฑัดตพล  ขันคูณ
4. เด็กชายณัฐพล  ชมอินทร์
5. เด็กชายธวัชชัย  จิหา
6. เด็กชายพรมบัญชา  อินทร์ขาว
7. เด็กหญิงภรทิพย์  ยืนมั่น
8. เด็กชายวิชญ์พงศ์  ศรีตะเขตต์
9. เด็กหญิงอติพร  คำวงค์
10. เด็กหญิงอรญา  ชาภักดี
11. เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นคำ
12. เด็กหญิงเบญญาภา  วรรณสาร
 
1. นางอุบลวรรณ  จบศรี
2. นางมิจิพร  โฉมเฉลา
3. นางสาวิตรี  ปะโมโท
4. นางสาวสุภาภรณ์  พันธ์ชัย
5. นายประดิภาษ  นิสา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตบหู 1. นายธีระพงษ์  สุบิน
2. เด็กหญิงนฤมล  พิมพ์จันทร์
3. เด็กชายบัญชานนท์  จันทะสี
4. เด็กหญิงปนัดดา  พิมพ์จันทร์
5. เด็กชายปรีชา  ภายสร้อย
6. เด็กชายพีระพัฒน์  พูลเพิ่ม
7. นายภากร  ทองแผ่น
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญสาร
9. เด็กหญิงวนิษา  น่าชม
10. เด็กชายวุฒิชัย  บุญธรรม
11. เด็กหญิงสิรินญา  แผ่นทอง
12. เด็กหญิงสุดา  สามิลา
13. เด็กหญิงสุรางคณา  ขจรเพ็ชร
14. เด็กหญิงอรอุษา  คำโสภา
15. เด็กชายเอกภพ  พิพิน
 
1. นายมนตรี  เครือกองมาตย์
2. นางจิรวนัส  ชัยมาตย์
3. นางผ่องศรี  หาระสาร
4. นายวีระยุทธ  คูณคำตัน
5. นายพรพล  พันธ์โพธิ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กชายนิติพัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายศรายุทธ์  นาคูณ
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ศรีการะบุตร
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มิตะถา
 
1. นางนางอมรทิพย์  นนทะดี
2. นางสาวสกุณาพร  ใจภพ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายณพคุณาศร  ชารีชุม
2. เด็กชายยุทธนา  ทองคู่
 
1. นางวิยะดา  พลรักษ์
2. นางวิยะดา  บุตรวัง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 1. เด็กชายนรวิชญ์   ประพันธา
 
1. นายสมบูรณ์  สุขเจริญ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เวทนา
 
1. นางวิยะดา  คำภาทู
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. เด็กหญิงพลอย  แดงชาติ
 
1. นางปิยนุช  พวงพันธ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   เวทนา
 
1. นางวิยะดา   คำภาทู
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์แดง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภักดี
3. เด็กชายจัตุมงคล  พุฒโสม
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุขาวงค์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ป้อมรักษา
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีคำภา
 
1. นายสนั่น  ศรีงาม
2. นายสุทธิรัตน์  ไตรราช
3. นายละมัย  ผลรักษ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 1. เด็กชายชัชวาลย์  ก้อนศิลา
2. เด็กชายชินดนัย  พันธุ์ยา
3. เด็กชายณัฐพล  ศรีโคตร
4. เด็กชายวุฒินันท์  ราชพันธ์
5. เด็กชายสรรพสิทธิ์  วงศ์ใหญ่
6. เด็กชายอดิศร  มีคุณ
 
1. นางลันดร  โมขศักดิ์
2. นางลำธาร  ปาปะสา
3. นายคำเภา  ปาปะสา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สิทธิศร
2. เด็กชายธนกร  ต่อนคำสนธิ์
3. เด็กชายธนพล  บุญเฉลียว
4. เด็กชายธนากร  อัญโญ
5. เด็กชายธีรพัฒน์  กุศาเดช
6. เด็กชายวิษว์บวร  กุศาเดช
7. เด็กชายสิทธิพร   วรรณวงค์
8. เด็กชายอนุพัฒน์  จันทราดี
 
1. นายวีรวัฒน์  สินสิมหา
2. นางจิฬาพร  สินสิมหา
3. นางสุภาณี  สิงห์ธีร์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 1. เด็กหญิงนวพร  ทิพนนท์
2. เด็กหญิงปานปรีดา  บุญทอง
3. เด็กชายพัชรพล  ลาพ้น
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีพรหม
5. เด็กชายรัฐวิทย์  บุญล้อม
6. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีโชค
7. เด็กชายสมศักดิ์  คงสุขมาก
8. เด็กชายสุธินันท์  อุระสาย
 
1. นายนพพร  ทองสิงห์
2. นายศรีนวล  สายเมฆ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หาญพล
2. เด็กชายคงศักดิ์  โคตรทารินทร์
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เผื่อแผ่
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลี้พล
5. เด็กหญิงพรนิภา  กันยาสาย
6. เด็กหญิงพัชริน  สายเสน
7. เด็กหญิงวนิดา  ถาวรพงษ์
8. เด็กหญิงอรยา  โยธิโน
9. เด็กหญิงอุบล  เติมต้น
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ปิ่นเกตุ
 
1. นางวิลาวัลย์  ศรมณี
2. นายพีรณัฐ  หอมสมบัติ
3. นายชาคริต  พรมเสน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กชายบุริศร์  ขามรัตน์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  การงาน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามวงค์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  พงไพร
5. เด็กหญิงอรวรรณ  โคตพงษ์
 
1. นางอมรทิพย์  นนทะดี
2. นางรินดา  หอมสินธ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนกุล
2. เด็กหญิงพิมมาดา  สำรองพันธ์
3. เด็กหญิงศลักษณา  ศรีพนา
 
1. นางรจนา  นิยม
2. นายสมภาร   นิยม
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์ษาเคน
2. เด็กหญิงจิราภา  มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงวรรณภา  วิชาหาญ
 
1. นางธิดา  วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์  คำสัตย์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงศิริปัญญา  เดชะคำภู
2. เด็กหญิงอนัญญลักษณ์  จอมหงษ์
3. เด็กหญิงอภัสรา  พรมกอง
 
1. นางสาธิตา  บุญต่อ
2. นางสาวสิริกร  ภูผา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 1. เด็กหญิงยุภาพร  จันดากุล
2. เด็กหญิงศุภากร  ขันทา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กอบแก้ว
 
1. นางรินดา  หอมสินธิ์
2. นางอมรทิพย์   นนทะดี
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ลายประจักษ์
2. เด็กหญิงศิริญากรณ์  เจริญสมบัติ
 
1. นางนาทยา  ศรไชย
2. นางสาวนิตยา  ดวงโสมา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  โสภา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มนตรี
 
1. นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นายทรงกรด  บุตรแสง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ด้วงทอง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  พุฒพิพักตร์
 
1. นางสาวอรนุช  มุธุสิทธิ์
2. นางนวรัตน์  พรมดี
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายธีรไนย  ศรีวิจารณ์
2. เด็กชายวีระพงษ์  กำปั่น
 
1. นายกิตติศักดิ์  สังคะรินทร์
2. นายเอกภพ  เปรยรัตน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พรหมบรรณ
2. เด็กชายเจษฎา  นวลงาม
 
1. นายกิตติศักดิ์  อ่อน ณ นัยน์
2. นางสาวมลิวัลย์  ทองดี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วดวงงาม
2. เด็กชายเสน่ห์  พรโสม
 
1. นายมงคล  พรมวันนา
2. นายสฤษดิ์  เจริญรัตน์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายภัทรพล  แสงคำ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  นันทาทอง
 
1. นายศราวุฒิ  โชคเหมาะ
2. นางสุริวิภา  วงศ์อำมาตย์
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์แจ่ม
2. เด็กหญิงมนภัทร  นวลจันทร์
 
1. นายนินาท  พลเดช
2. นางสาวพชรวรรณ  มะลิวัลย์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงปรินดา  พรมสิงห์
2. เด็กหญิงสรัญญา  วิชัย
 
1. นายอนิวัฒน์  ทับทิมไทย
2. นางวาสนา  วงมาลี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขุนรักษา
2. เด็กหญิงพรรณนารา  บังศรี
 
1. นายรัตนพงษ์  แก้วลี
2. นางสาวมัลลิกา  ยาตะลี
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. นายศราวุฒิ  วันเพ็ญ
2. นายใบชนะ  โสพิมพ์
 
1. นายรัตนพงษ์  แก้วลี
2. นางสาวมัลลิกา  ยาตะลี
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เอ้โทบุตร
2. เด็กหญิงศุทธินี  สีสาย
3. เด็กหญิงสุภาวินี  สารทะนง
 
1. นายณัฐวุฒิ  นันทา
2. นางสาวเยาวภา  พงษ์วัน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฮาระตะวัน
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตันเจริญ
3. เด็กหญิงนุชจรี  วงษาบุตร
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  นนท์ชนะ
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายภัทรพล  ธรรมวัติ
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  โสพัฒน์
3. เด็กชายเจษฎา  จูงพันธ์
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 1. เด็กชายมงคล  พรมอุ่น
2. เด็กชายมนัสชา  อ่อนเป
3. เด็กชายอภิศร  บุตรภาพ
 
1. นายธิติพงษ์  ยืนสุข
2. นายธนกฤต  สวัสดิ์ทา
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายณัฐชัย  พรมมาสุข
2. เด็กชายนพรัตน์  บุดดี
3. เด็กชายพรหมลิขิต  พรมสุข
 
1. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
2. นายอรรณพ  อิ่มอาบ
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เกษแก้ว
2. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีเมือง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจทอง
 
1. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
2. นางสาวมณีนุช  คำยอด
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายดิษยสรินทร์  ศรีนวล
2. เด็กชายลิขิต  พันมะคา
3. เด็กชายโกเมนทร์  ตังนู
 
1. นายอดิศักดิ์  เดชะศิริ
2. นายสมบูรณ์  ขันทีท้าว
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อ 1. เด็กชายธนกฤต  พันธ์ชาลี
2. เด็กชายธราเทพ  จันดาบุตร
3. เด็กชายวิษณุ  หมั่นนิยม
 
1. นายสมาน  บุญชาติ
2. นางปทุมรัตน์  อยู่มั่น
 
161 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกนกพร  มะลิโส
2. เด็กหญิงทิชากรณ์  ปุ่นสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  มุราเกษ
 
1. นายปิยะพงษ์  คำวิเชียร
2. นายถาวร  พิบูลพงษ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปก 1. เด็กชายจตุรงค์  ทะภาโล
2. เด็กชายทองศรี  จะโลนา
3. เด็กชายธีรเทพ  สุวะจี
 
1. นายคณิตศาสตร์  จารุการ
2. นางคำปุ่น  จารุการ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีแก้ว
2. เด็กชายภูวดล  พลสว่าง
3. เด็กชายวุฒินันท์  อาพรศรี
 
1. นายพัทธยา  งามวงศ์
2. นางสาวธนาวดี  ประพันธา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  วงละกุล
2. เด็กหญิงศศิกาณต์  ของดีงาม
3. เด็กหญิงอรยา  สูงเรือง
 
1. นางสาวสุพินดา  ศรีคะเณย์
2. นางจันทร์แพน  โฉมเฉลา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 1. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะเจียด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมวงค์
3. เด็กหญิงอพัชชา  อโนราช
 
1. นายสาคร  อินพันธ์
2. นางสาวจุไรรัตน์  ลำเหลือ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดวงบุปผา
2. เด็กหญิงชฎาวดี  ขอสุข
3. เด็กชายธรรมนูญ  สาธรราษฎร์
4. เด็กหญิงลลนา  สุนันทา
5. เด็กหญิงสุจิตรา  สาธร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวี
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์ศรี
2. นางสาวอัญชิสา  แก้วศรีทอง
3. นางกันตา  เดชากุลตระกูล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กชายทวนทอง  โถแก้ว
2. เด็กหญิงราตรี  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงวิภวานี  วนาสุวดี
4. เด็กชายสราวุธ  บรรโล
5. เด็กหญิงอรทัย  สีโห
6. เด็กหญิงอรอุมา  สีนาสันต์
 
1. นายสุทธิรักษ์  จันทร์ศรี
2. นางสาวอัญชิสา  แก้วศรีทอง
3. นางกันตา  เดชากุลตระกูล
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจณิสตา  ผลจันทร์
2. เด็กหญิงสุมินตรา  บุตรลุน
3. เด็กหญิงอริสา  ทองเกิด
 
1. นางอรชุดา  ใจบุญ
2. นางสาวสิริลักษณ์  รอดคำทุย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงกมลวรณ  ขันทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  บัวจูม
3. เด็กหญิงปวีณา  ลองแก้ว
 
1. นางนันท์ยิกา  บัวใหญ่
2. นางมุกดา  ครองบุญ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำกลาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคตธารินทร์
2. เด็กหญิงบัวอุบล  สมมุ่ง
3. เด็กหญิงภัทรจิตรา  ลุนศรี
 
1. นายทองแดง  สายบุญ
2. นางสาวกนกวรรณ  กาหลง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชำนาญเวช
2. นางสาวกัลยารัตน์  ปงกันคำ
3. นางสาวอภิญญา  เฉลิมศรี
 
1. นายประจักษ์  ศรไชย
2. นายรณกฤต  เดชากุลตระกูล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีพุฒ
2. เด็กชายธนัช  สมนึก
3. เด็กชายวรโชติ  หงษ์ไชยคำ
 
1. นางพรรณทิรา  เสียงสนั่น
2. นางสาวสมพร  กุลประวัติ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงกฤษติกาญน์  ภูผา
2. เด็กหญิงนพรัตน์  เสนาพันธ์
3. เด็กหญิงศกลวรรณ  แก้วพาปราบ
 
1. นางมณี  เสนาพัยธ์
2. นางเพชรินทร์  หงสกุล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กหญิงบุญศิตา  ขันคำ
2. เด็กหญิงประทานพร  นะโส
3. เด็กหญิงสุพัตรา  คำลุน
 
1. นางชิตตะวัน  ประสมทอง
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  จิตรจันทร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1. เด็กชายทศพร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงลักขณา  บัวใหญ่
3. เด็กหญิงวิชุดา  กุลบุตร
 
1. นางชิตตะวัน  ประสมทอง
2. นางสุชีรา  เถาว์โท
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเลียง 1. เด็กหญิงณิชา  พัฒนา
2. เด็กหญิงนันทิชา  แสงใส
3. เด็กหญิงปวีณา  แก้วดก
 
1. นางสาวมณฑริกา  ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวอัชพรรณ  เสียงเสนาะ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงชนาภา   อุนา
2. เด็กหญิงพิมพิกา   กุลแจ้ง
3. เด็กหญิงเบญจพร   ปะติ
 
1. นางรติกร   เฉลิมศรี
2. นางสาวศิริภรณ์   จันทร์ทาโฮม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  บรรทิต
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แท่นทอง
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางสาวอรวรรณ  พรหมดี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันลา 1. เด็กหญิงรัชนี  โพรัง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  บรรณศรี
3. เด็กชายอาคม  ขุมคำ
 
1. นายพรชัย  เกตุทองดี
2. นางจำรัส  พลพวก
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบอน 1. เด็กหญิงบุณยอร  ทวยมาศ
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ผมทอง
3. เด็กหญิงสุรัตน์ติการณ์  สายสี
 
1. นางมลิวรรณ์  บรรทร
2. นางจงจิตร  พรหมกสิกร
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  คำลือ
2. เด็กหญิงรัชนี  ศรีพุฒิ
3. เด็กหญิงอรจิรา  ลาภมูล
 
1. นางวรรณิภา  อาจพันธ์
2. นางสาวนิระนันท์  บุษบรรณ์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์พักตร์
 
1. นางขวัญอุบล  ศิริพันธ์
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 1. เด็กหญิงคุณสยาม  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ฉัตรวิไล
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทางาม
 
1. นางสาวศุภาวรรณ  พาลแก้ว
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงศิรินาถ   สิงห์ครุฑ
 
1. นางขวัญพัฒน์   รตนอารีย์พร
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงวรมินทร์   ครองประจิตร
 
1. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กหญิงกานดา   ศิลาไชย
 
1. นางขวัญพัฒน์   รตนอารีย์พร
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงสุนันทา  นามนาค
 
1. นางสาวจริญญา  ทันเต
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 1. เด็กชายอดิศร  จอมใจทิปิ
 
1. นางณัฐพรธัญชนก  วรรณวัตร
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นายจิตยา  ถิ่นขาม
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กชายชยังกูร  เอกศิริ
 
1. นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 1. เด็กหญิงธนัชญา  บุญโสภา
2. เด็กหญิงปราณปริยา  นามวงศ์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  อาญาเมือง
 
1. นางเพ็ญแข  ภัยพิทักษ์
2. นางสาวมลิวรรณ์   หิมะคุณ
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงกัณฐมณีย์  สีสันต์
2. เด็กหญิงปฐมา  อินทร์ขาว
3. เด็กชายพิทักษ์  บุญยะ
 
1. นางคำเพชร  บุญรักษา
2. นางสาวปิยวรรณ  แก่นมั่น
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซง 1. เด็กชายอดิเทพ   ดอกดวง
2. เด็กหญิงเกศมณี   ดอกดวง
 
1. นางสาวอภิชญา   คำทู
2. นางขวัญพัฒน์  รตนอารีย์พร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 1. เด็กหญิงปลิตา  หมายมั่น
 
1. นางสาธิตา  บุญต่อ
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวตวันวิทยา 1. นางสาวจิตฤทัย  อินทรัพย์
 
1. นางสาวอทิตยา  ลุนละบุตร
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  สายแวว
 
1. นางสุพรรณี  สีนาค
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมรักษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ศรีคำ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 1. เด็กหญิงชนกนาถ  สาหมาน
 
1. นางสาวศรัญญาพร  พันธ์ทอง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1. เด็กชายทรัพย์ประเสริฐ  อินละวงศ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งใหญ่
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กหญิงนงนภัส  คงมาก
 
1. นางรุจิรา  แสนใจ
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กชายเจตษดา  วนาพันธ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แก่นมั่น
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กชายนครินทร์  มนึกคา
 
1. นางขวัญอุบล  ศิริพันธ์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1. เด็กชายวันเฉลิม  ลุนศรี
 
1. นางสาวชลธิชา  มีศรี
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าก่อ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ดีจันทร์
 
1. นางสาวธนนาถ  จูมสิมมา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงพรญาณี  สายทอง
 
1. นางรัตนาพร  ประกอบกัน
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 1. เด็กชายธวัชชัย   ศรีจันทร์
 
1. นางนันทนา  ลาภมูล
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายสถาพร  บุญยอ
 
1. นางสยุมพร  เสียงหวาน
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ  บุรินทร์
 
1. นางฐิติยา  ปทุมราษฎร์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 1. เด็กชายธนพล  อุวิทัศ
2. เด็กชายธนาเทพ  จารุไชย
3. เด็กชายธันวานกร  จันทะสิงห์
4. เด็กชายนวพล  ขันเพ็ชร
5. เด็กชายพิทวัส  จันผอง
6. เด็กชายพีรพันธ์  ทานวิโรจน์
7. เด็กชายศรัณย์  ปริปุณนะ
 
1. นายอภิชาติ  บัวจรูญ
2. นางแสงเดือน  โพธิ์ศรีอุ่น
3. นางผุสดี  แดงสด
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายกรชวัล  เบ็ญปรัง
2. เด็กชายนิรันดร  ดอนเมืองพรม
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้ววงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอลิส  ลือเกียงคำหล้า
2. นางศิริสุข  พงษ์ผา
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงฐิติภาพันธ์  พรมทา
2. เด็กหญิงรจรินทร์  จันทะมา
3. เด็กหญิงอมิตา  ระดาบุตร
 
1. นางลำดวน  เห็มภิระ
2. นางดรุณี  สอนหยุก
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโอง 1. เด็กชายธีระพันธ์  เสนคำสอน
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  สุวรรณสิงห์
3. เด็กชายรพี  ภักดี
 
1. นางสุกัญญา  ศรีหาวงศ์
2. นางกาญจนาพร  นาวงษ์ศรี
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวางดีด 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัมพะวัน
2. เด็กชายพงศธร  กานารัก
3. เด็กชายพีรภัทร  ทองเกิด
 
1. นางสาวพัชนีวรรณ   ไข่หิน
2. นางสาวรุ่งนภา  พยัคฆ์
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายจิตภัทร์  รูปงาม
2. เด็กชายศราวุธ  เพ็งธรรม
3. เด็กชายเดชาธร  สังขพันธ์
 
1. นางกนกวรรณ  บุณฑริก
2. นางกันต์สินี  คำมา
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายธนากร  เบ้าคำ
3. เด็กหญิงอรวิสา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  วันสารัมย์
2. นางภัทรวดี  คงคาพันธ์
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 1. เด็กหญิงนรินทร  วงษาพรหม
2. เด็กหญิงสุมาวดี  วงษาพรหม
 
1. นางสาวญาณิวรา  ทากะเมียด
2. นางสาวรัชนีวรรณ  สุวรรณบล
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวตวันวิทยาราม 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จันสาหมาน
2. เด็กชายทศพร  รักไทย
 
1. นางณัฐพรธัญชนก  วรรณวัตร
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทันวิมา
2. เด็กชายวัชระ  ราชจันทร์
 
1. นายธนยศ  สมศรี
2. นางสาววนิดา  สาวะการ
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. เด็กชายอดิสรณ์  ปันลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงดี
 
1. นางนาทยา  ศรไชย
2. นางสาวนิตยา  ดวงโสมา
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบก 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  กิจกุล
2. เด็กชายธนวิชญ์  คำอินทร์
 
1. นายรังสฤษฎ์   หวานมาก
2. นางยุภาวดี  สายแดง
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 1. เด็กชายกฤษฎา  สุกรี
2. เด็กหญิงชไมพร  มีคำนิล
3. เด็กชายธนะวุฒิ  สมชาติ
 
1. นางสาวินี  บุญมานันท์
2. นางสาวชนาพร  สร้อยมาลุน
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 1. เด็กชายจักรพัฒ  กันตา
2. เด็กชายธวัชชัย  พิมพาเกษ
3. เด็กหญิงอลิสา  สุภะผา
 
1. นางบุษบา  ชุมทอก
2. นางปอริน  อินทร์นอก
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 1. เด็กชายทวีทรัพย์  ปริโส
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 1. เด็กชายธนาวดี  วิลานันต์
 
1. นายมงคลวิทย์  พวงบุตร
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กชายฤกษ์ดี  สาโสม
 
1. นายประทีป  บุญสุภา
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 1. เด็กชายภัทรพล  แสงคำ
 
1. นายชัยสิทธิ์  พรหมวงศ์
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 1. เด็กชายณัฐพล  วันสุภา
 
1. นายวิสาขะ  บุญสาลี
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวงาม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กุมภิโร
 
1. นายประทีป  บุญสุภา
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายพลวัฒน์  จันทร์สาย
 
1. นายธีรนัย  ภารพุทธา
 
231 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกแสง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  มณเทียน
 
1. นายประสพ  ไข่หิน
 
232 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม 1. เด็กชายกามเทพ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงคนัสนันท์  สายโสม
3. เด็กหญิงณัฐริกา  สายแวว
4. เด็กชายดำรงศักดิ์  นักเรียน
5. เด็กชายถิรวรรธ  บุญฉวี
6. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บัวพุฒเจริญรักษ์
7. เด็กชายนพรุจ  พงษ์รื่น
8. เด็กชายนันทวัฒน์  กำลังดี
9. เด็กหญิงบุญฑริกา  จันทร์ส่อง
10. เด็กหญิงปกรณ์  ยามมา
11. เด็กหญิงรัตนาวดี  วิชรินทร์
12. เด็กชายฤทธิชัย  เพ็ชรฤทธิ์
13. เด็กหญิงวราภรณ์  ปาคำทอง
14. เด็กหญิงวริศรา  สังข์กรทอง
15. เด็กหญิงศิรินันท์  คำโสภา
16. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โททอง
17. เด็กหญิงสุวรรณา  ขอสุข
18. เด็กชายอนุชา  ยามมา
19. เด็กหญิงเนตรชนก  โพธิทัศน์
 
1. นายสายัญห์  ทองละมูล
2. นางวรรณิภา  บุสภาค
3. นางสาวอนุสรา  บุญประดิษฐ์